Skip to main content

Full text of "Thucydides, books II and III"

See other formats


ΟΚΕΕΚ δΕΚΙΕδ ΡΟΚ ΟΟΕΕΕΟΕδ ΑΝΌ 5€ΗΟΟΕδ 

ΕΟΙΤΕΟ 
υΧΟΕΚ ΤΗΕ δυΡΕΚνίδΙΟΝ ΟΡ 

ΗΕΚΒΕΚΤ \\ΈΙΚ δΜΥΤΗ, Ρη.Ό. 

ΕίΙΟΤ ΡΚΟΚΕ550Κ ΟΡ ΟΚΕΕΚ ίΙΤΕΚΑΤϋΚΕ ΙΝ ΗΑΚλΑΚΟ υΝΙΥΕΚδΙΤΥ Γ ν0Ι.υΜΕ8 ΟΚ ΤΗΕ δΕΚΙΕδ 

ΒΕΟΙΝΝΕΚ'δ ΟΚΕΕΚ ΒΟΟΚ. ΤΗο Έ,άίΐοτ ζηά Ριοί. ΑΙΙεη Κ. ΒοηηεΓ, ΡΗίΙΗρϊ 

ΑοΆάαηγ. ΑηιΙονεΓ. 
ΒΚΙΕΓ ΟΚΕΕΚ δΥΝΤΑΧ. ΡγοΓ. Ι,ουίί ΒενίβΓ, ]τ., ΚυΙ^ΟΓκ Οοΐίεβε. $0.90. 
ΟΚΕΕΚ ΡΚΟδΕ ΚΕΑϋΕΚ. ΡγοΓ. Γ. Ε. \νοο(ΐΓυίΓ, Βο*θοίη Οοΐίεβε αηά Όι. ]. 

\ν. Ηελνεΐι, λνοΓοεβίεΓ ΑοΆάεπιγ. 
ΟΚΕΕΚ ΡΚΟδΕ ΟΟΜΡΟδΙΤΙΟΝ ΡΟΚ δΟΗΟΟΕδ. ΟΙαΓεηοε \ν. ΟΙε^Βοη. 

Κοχ1>υΓ)Γ Ι^3ΐίη δοΗοοΙ. 

ΟΚΕΕΚ ΡΚΟδΕ ΟΟΜΡΟδΙΤΙΟΝ ΡΟΚ ΟΟΕΕΕΟΕδ. ΡγοΓ. Εάν,^τά Η. 

δρϊεΙίεΓ, ^οΗη5 Ηορίίϊπϊ υηίνβΓβίΐχ. $1.3°. 
ΑΕδΟΗΥΕυδ. ΑοΑΜΕΜΝΟΝ. ΡγοΓ. Ρ3υ1 δΙιοΓεγ, υηίνεΓδίιν οΓ ΟΗϊοββο. 
ΑΕδΟΗΥΕυδ. ΡκΟΜΕΤΗΚυδ. ΡγοΓ ^. Ε. Ηβγγυ, υηϊνεΓχϊΐγ οΓ Οϊηοίηηαΐϊ. $1.50. 
ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕδ. Οΐ.θυθ3. Ώχ. Ι.. Ι.. ΡοΓπιαη, ΟοΓπεΙΙ υηίνεΓ^ίΐγ. 
ΌΕΜΟδΤΗΕΝΕδ. Ον ΤΗΕ €Κ0\νΝ. ΡγοΓ. Μϋΐοη \ν. ΗϋΓπρΙίΓενδ, υηίνεΓϊίΐν 

οΓ νίΓ^ϊηί». 
ΕυΚΙΡΙϋΕδ, ΙρηΙΟΕΝΙΑ ΙΝ ΤΑυκίδ. ΡγοΓ. ■ννίΐϋίΐη Ν. Βίΐεβ, υηίνεΓϊίΐγ οΓ 

ΡεπηκγΙνΗπί». $1.25. 
ΕυΚΙΡΙΟΕδ. ΜεΟΕΑ. ΡγοΓ ΜοηίιηεΓ Ι^αιηϊοη ΕηΓίε, ΟοΙυιηΗ» υηϊνεΓδϊΐγ. $1.25. 
ΗΕΚΟρΟΤυδ. Βοϋΐςδ νΐΙ.-νΠΙ. ΡγοΓ ΟΗ^Γίεχ ΓοΓΒίεΓ διηίΛ, υηίνβΓϊίΐγ οί 

'Χνίχοοηχίη. 
ΗΟΜΕΚ. Ιΐ,ΙΑΠ. ΡγοΓ. ]. Κ. δ. δίεΓΓεΙΙ, ΟοΓηεΗ υηϊνεΓδίΐγ. 
ΗΟΜΕΚ. ΟΟΥ55ΕΥ. ΡγοΓ. ΟΗβΓίεχ Β. Ουίίοΐί, ΗατνΛΐά υηίνβΓδίΐγ. 
ΕΥδΙΑδ. ΡγοΓ. ΟΗΗΓίεβ Ό. Αύατη^, Ό^ΠπιουΛ Οοΐίεβε. 

ΡΕΑΤΟ. ΑΡΟίΟσΥ ΑΝΟ ΟΚΙΤΟ. ΡγοΓ. Ικηβο ΚΙη^^, υηίνεΓδΐΐγ οΓ ΟαΙίΓοΓηία. 
ΡΕΑΤΟ. ΕυΤΗΥΡΗΚΟ. ΡγοΓ. ■ννΐΐΐίαιη Α. Ηείάεΐ, Ιο*» ΟοΠε^ε. $ι.οο. 
ΡΕυΤΑΚΟΗ. ΤΗΕΜΙδΤΟΟΙ,Εδ ΑΝΟ ΡΕΚΙΟίΕδ. ΡγοΓ \νί1ϋ2πι δ. ΓεΓβαϊοη, Πηί- 

νεΓ5Ϊ(γ οΓ€3ΐϊΓθΓηϊα. 
ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ. ΡγοΓ. ΗεηΓγ Κ. Κ3ίΓο1οιΐΒΐι 3η<1 ΡγοΓ. ΑυευϊΙυδ Τ. ΜαΓΓ3ν, Ι,είΒηά 

δΐ3ηΓθΓ(1, ]τ., ΙΙηίνεΓδϊΐγ. 
ΤΗυΟΥϋΙΌΕδ. Βοοίίδ ΙΙ.-ΙΠ. ΡγοΓ. \ν. Α. 1.Λτη\χηοη, υηίνεΓϊίίγ οΓ Ρεηη- 

5γΙν3ηία. $ι.75• 
ΤΗυΟΥϋΙΟΕδ. Βοοίΐδ νΐ.-ΥΙΙ. ΡγοΓ. Ε. ϋ. ΡεΓΓγ, €ο1υιηΙ)ί3 υηίνεΓϊίΐγ. 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΑΝΑΒΑδΙδ. Βοο1^8 Ι.-ΙΥ. ΡγοΓ. €. \ν. Ε. ΛΙϋΙεΓ, ;οΗη5 ΗορΗη5 

υηίνεΓδΐΐγ. 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΗειΧΕΝΙΟΑ (δοΐεοΐϊοηδ). ΡγοΓ €3ΓΐεΙοη Ι.. ΒΓΟλνηβοη, αοΐΐε^ε οΓ 

ΐΗε Οίΐγ οΓ ΝεΛν ΥογΙ;. 
ΟΚΕΕΚ ΑΚΟΗΑΕΟΕΟΟΥ. ΡγοΓ ΗβγοΙϊΙ Ν. ΡοννΙεΓ, λνεδίεπι Κεκεητε ΠηίνεΓϊίΐγ 

αηά ΡγοΓ. ^^Iηε3 Κ. \\Ίιεε1εΓ, €ο1ιιιηΙ)ί3 υηίνεΓΒΪΙγ. 
ΟΚΕΕΚ Ι,ΐΤΕΚΑΤυΚΕ. Ώτ. \νύχηετ €ανε ΕΓ3ηοε, ΒΓγη Μ3νΓ ΟοΠεβε. 
ΟΚΕΕΚ ΡϋΒΕΙΟ ΕΙΡΕ. ΡγοΓ ΗεπΓχ Α. δϋΐ, ΟοΓηεΙΙ ϋηίνεΓδίΐγ. 
ΟΚΕΕΚ ΚΕΕΙΟΙΟΝ. ΡγοΓ ΑπΗυΓ Γ3ίΓΐ33η1{5, ΠηίνεΓδίΐγ οΓ Ιο\ν3. 
ΟΚΕΕΚ δαίΙΕΡΤυΚΕ. ΡγοΓ. ΚαΓαδ Β. ΚίοΗ3Γ(ΐ3οη. Ε3ΐε ϋΪΓεοίοΓ οΓ ΐΗε ΑιπεΓίοβη 

δοΗοοΙ οΓ 013551031 δίικϋεκ, ΑΛεπδ. 
ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ το ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΌΚΑΜΑ. ΡγοΓ \νί11ί3ΐη ΓεηΛνίοΙί 

Η3ΓΓί5, Η3Γν3Γ<1 υηΐνεΓκΐΐγ. 
ΝΕ\ν ΤΕδΤΑΜΕΝΤ ΒΕΟΙΝΝΕΚ'δ ΒΟΟΚ. ΡγοΓ ;οΗη λνε^Ιεγ Κίοε, ΟΗίο 

^^€516^311 υηϊνεΓΒΪΙγ. 

ΟίΗβτε ίο δε αηηοηηοεά ΙαΙεν. Τΐιαογάϊάβδ : ίΓΟΠΐ α. ρΙιοΙθ£Γ£ΐρ1ι ο£ ΐΐιβ Ιοιίδΐ αΐ Ηο1ΐ£ΐΐ£ΐπι ΗαΙΙ. τΗυ^γ^I^Ε§ 

ΒΟΟΚ5 II ΑΝϋ III \νΐΤΗ ΙΝΤΚΟΌυΟΤΙΟΝ ΑΝϋ Ν0ΤΕ5 

ΒΥ 

λν. Α. 1.ΑΜΒΕΚ.ΤΟΝ 

ΡΚΟΓΕ550Κ ΟΚ ΟΚΕΕΚ, υΝΙΥΕΚδΙΤΥ ΟΡ ΡΕΝΝ5ΥΙ.νΑΝΙΑ ''<ύ ΝΕ\ν ΥΟΚΚ •:• αχαΝΝΑΤΙ •:• ΟΚΙΟΛΟΟ 

ΑΜΕΚΙΟΑΝ ΒΟΟΚ ΟΟΜΡΑΝΥ η ■2)0 Χ3!^Ρ ί^-'Ζ-ζΛ. ΟοργκιΟΗΤ, 1905, υν 
ΑΜΕΚΙΟΑΝ ΒΟΟΚ ΟΟΜΡΑΝΥ. 

ΕΝΤΕΚΕΟ ΑΤ δτΑΤΙΟΝΕΚδ' ΗαΙ,Ι., Ι.ΟΝΟΟΝ. 
Ι,ΑΜΒΕΚΤΟΝ. ΤΗϋΟΥΟΙΟΕδ. 

νν. ρ. Ι ΟΓ 

ΟΕΟΚ.ΟΕ ΑΙ.Ι.ΕΝ ΡΚΕΡΑΟΕ 

Τηε 56θοηά Εηά ΙΙιίΓά 1κ>ο1ς5 ο£ ΤΗυαγάΐάβδ &γ6 §οοά Γ6&(1ίη§ 
£θΓ Λε δΐυάεηί \ν1ιο αϋίαοΐίδ Ιΐιίδ αυΐΚοΓ ίοΓ ΐΗε ήΓδΙ ΐίπιβ. Ύ\χ&γ 
Ιίΐοΐν, ρβΓίϋρδ, ΐΗε βΓΕΓΠΗϋΐο ΐηΐεηδΐΐν αηά ΐΐιε ραΐΐιείϊο ϊηΙεΓεδΙ: ο£ 
ίΗε 8ΐαίΗ&η εχρβάίΐϊοη, 1)υί: ΐΗε}• §ΐνε 3. ΙίεΙΙεΓ νίε\ν ο£ Ιΐιε 5υΙ>- 
ίεοί ο£ Ιΐιε λυογΙς ^ηά ο£ Ιΐιε πιείΐκκίδ ο£ ίΐιε τΛτϊΐεΓ. Νογ &Γε 
Ιΐιεγ Ι&οΐςΐη^ ΐη ραδδ&^εδ ο£ δρεοί^Ι ροννεΓ &ηά δρΙεηόοΓ, — ΐΗε 
ΐΕίε ο£ Ρ1&ΐ&ε&, Λε £αηεΓ&1 ΟΓ&Ιϊοη, ΐΗε οΗαΓ&οΙεΓ ο£ ΡεΓΪοΙεδ, Ιο 
ηεηΐΐοη οηΐ)- ΐΗεδε. 

Τ1ΐΓθΐα§1ιουί; Ι ίιανε άΓ&\Ν•η ΙαΓ^εΙ}• οη &11 ϋιε ξτβαί εάΐΐΟΓδ; 
ϋιε ε\ηάεηοε ο£ ΐΗίδ Πεδ ρ&ίεηΐ ίο αηγ δοΙιοΙαΓ λυΙιο τη^γ §1&ηοε 
ΐΗΓου^Ιι π\γ \νοΓΐ£. Το οηε δοΗοΙαΓ Ι ο\νε πιυοίι; ιηοΓε, Ι ίΐιη 
δυΓε, Ιΐι&η Ι αηι α\ΐ'&Γε ο£ ηιγδε1£. Ηε \να5 αη &Γάεηΐ; δΐυάεηΐ 
ο£ ΤΗυογάΐάεδ, Εηά &η ΐηδρίηη^ εχρουη(1εΓ ο£ Ηϊδ \νοΓΐί ; 1ιε ^ίΐ5 
οηε ο£ ιτιν ΙεαοΗεΓδ. Ιΐ ΐδ Ιο Ιιΐδ ϋίειτιοΓ)• Ι Ηανε ΐηδΟΓΪΙιεά Λϊδ 
εάΐΐϊοη. 

Ι άεδίΓε ρατύοχήΛήγ ίο τβοοτά τηγ Ιΐι&ηΐίδ ίο ίΐιε ^εηεΓαΙ εάί- 
ίοΓ ο£ Ιΐιε δεΓΪεδ, ΡΓθ£εδδθΓ Η. \ν. δΓη}•ίΙι, £ογ 1ιε1ρ£νι1 οΓίίίοίδίη 
ΆΤϊά δυ§§εδίϊοηδ. 

ΤΗε ρΗοίο§Γ3ρΗ ο£ ΤΗυο)•(1ί(1εδ ίδ £γοπι α ηε^^&ίΐνε ιη&άβ 
εχρΓεδδΙγ £ογ ίΐιΐδ εάϊίΐοη £γοιτι ΐΗε οείεΐ^ιαίεά 1)υδί ΐη Ηοΐΐϋιαιη 
Η&11. Το ίΗε ο\νηεΓ ο£ ίΐιε 1)υδί, ίΗε Ε&γΙ ο£ ΕεΐεεδίεΓ, Κ.Ο., £ογ 
ίΐιε ρεπηΐδδΐοη δο §;ΓΕθίοιΐδ1}• ^ίνεη, αηά ίο ίΐιε Κεν. ΑΙεχ. Ι. 
ΝαρίεΓ, νίθ3Γ ο£ ΗοΙΙςΗ^γπ ΗηΙΙ, Τ άεδΪΓε, £ογ πΐ)•δε1£ αηά £ογ 
ίΗε §εηεΓ3.1 εάΐίοΓ ο£ ΐΗε δεΓΪεδ, ίο εχρΓεδδ ιηγ ^Γαίΐίυάε. 

Μ^ρδ Ι, 2, απά 3 ^^ε ΓερΓθ(1αοε(1 £Γοηι ΡΓαζετ'δ "Ραυδ&ηΪΕδ"; 
ίΐιαηΐίδ Εΐε άυε ίο ΜεδδΓδ. Μαοιηίΐΐαη & €ο. £ογ ίΙιεΪΓ οουΓίεδγ 
ΐη ρεπηίίΐϊη^ ίΚίδ. 

\ν. Α. Ι,ΑΜΒΕΚΤΟΝ. 

7 Ι.Ι8Τ ΟΡ ΜΑΡ5 

ΡΑΟΒ 

Ι. ΑηαεηΙ Αίΐιβηδ Γαάιΐξ η\ 

2. ΜουίΗ οί ίΗο Οοπηίΐιίαη Ου1£ .... " 198 

3- Αηϊθ3, ΙδίΗηΐϋδ ο£ Οοηηΐΐι, αηά Α€ΐ]£ΐοεηΙ Κε^ίοηδ . " 203 

4• Αείοΐί» αηά Αϋ;£ΐεοηί Οοαηΐηοδ .... " 357 ΡΙδΤ ΟΡ ΑΒΒΚΚνίΑΤΙΟΝδ 

Τΐιβ ίοΠοννίπ^ &ΐ3ΐ)Γ6νί&ί;ίοη5 ΛνΐΙΙ Ι^β ίουηά ίη ΐΗο ηοίβδ : Αγπ. 
(ΑΓηοΜ), Βίοοιη. (ΒΙοοηιβεΜ), Βό. (ΒοΗπιε), €1. (ΟΙ&δδεη), €οΐ3. 
(Οοΐ^εΐ), Ο. (ΟΓοίδεί), Οο. (ΟοβΠβΓ), Ηεινν. (ν&η ΗεΓλνβΓάεη), 
Ηυ. (Ηυάε), }ο\ν. (}θΛν6ίΙ), Κγ. (Κηιε^εΓ), Μ&γ. (ΜαΓοΗ&ηΐ), 
Ρο. (Ρορρο), δΙ&. (δίαίιΐ), δίρ. (δίευρ). Τΐιε δί^η )( ηηεαηδ 
" οοηΐΓαδΙεά \νΐΐ1ι." ίΝτκοϋυατιοΝ Ροκ ιΗ€ Ιΐίε οί ΤΗυογάΐάεδ οιιγ οΙιϊοΓ ΓεΙίΕποε πιυδί 1)€ υροη 1ιΐ3 
ο\νη \νθΓΐί. ΤΙίΓεβ Ιϊνεδ, ϊΐ Ϊ5 Ιπιε, Ιιανε οοΓηε (Ιολνη Ιο ιΐ5. Οηε, 
ΐΗε 1οη§ε5ΐ οί ΐΗεπι, ίδ \)γ αη οίΗεηνίδε υηίαιοννη ΜΗΓοεΙΗηαδ, — ίΐ 
ίδ ηοΐ, Ηο\νενεΓ, τεαΠγ α αηϊΐ, 1)ΐιΙ 1)Γεα1ίδ &1 νεΓγ ενϊ(1εη1: ροϊηΐβ 
ίηΐο ΐΙίΓεε άϊδίϊηοΐ ρατίδ ; α δεοοηά Ηοδ ηο ηαπιε Ιο ΓαίΗεΓ ίΐ ; ΐΗε 
ΙΜγοΙ 13 1)υΙ 3. 1)ηεί ΕΓΐΐοΙε ϊη ΐΗε Ιεχΐοοη ο£ δυί(3Εδ : 1)υί ΐΗεδε 3.άά 
ρΓ&αίΐοαΙΙχ ηοΐ1ιϊη§ Ιΐι&ΐ: ϊδ οί ναΐαε. 

ΤΗΐδ ϊδ ννΐΐίΐί ΤΗυογάίάεδ Ηΐηίδείί Ιεΐΐδ υδ. Η ε \ναδ αη ΑΐΗεηίαη 
(ι. ι. ι) ; Ηίδ ίΕΐΗει'δ ηαπιε \ν•Εδ Οίοηΐδ (4. 104. 4)• Ηε Ηαά 
ϊηΚεπΙεά ΙαΓ^ε ιηεαηδ, ίοΓ Ηε ο^τηεά \νοΓΐίίη§δ ϊη ΐΗε ξο\ά πιίηεδ 
οη ΐΗε οοαδί οί ΤΗταοε ορροδίΐε ΤΗαδΟδ, αηά επίογεά §ΓεαΙ ιηβα- 
εηοε απιοη^δΐ ΐΚε ρεορίεδ οί ΐΗοδε Γε§ΐοηδ (4. 105. ι). Ιΐ ϊδ δαίε 
Ιο ϊηίεΓ ΐΗαΐ Ηε \ν3δ τεδΐάεπί ΐΗεΓε €]υπη§ ρεποάδ Ιΐιαΐ «εΓε ηεί- 
ΛεΓ ΐ)πεί ηοΓ ΐηίΓεί^υεηΙ. Ηε \νΕδ ΐη ΑΐΗεηδ Άί ΐΗε Ιϊηηε οί Ιΐιβ 
ρεδίϊΐεηοε (430-426 Β.υ.), &ηά \\•αδ αη ενελνϊΐηεδδ οί ΐΐδ τανα^εδ απά 
α οίοδε οΙ^δεπνεΓ οί Ιΐιε δγπιρίοπίδ ζηά 5υβεπη§δ οί ϊίδ νϊοίίπΐδ ; 
ίηάεεά, Ηε Ηαά αη αΐΐαοίς οί ϊΐ Ηΐηίδείί (2, 47• 3)• Ι" 424 ^ε ^^5 
οη ΐΗε 1)οαΓά οί σςηεΓαΙδ, αηά ννΐΐΐι οηε οοΠεα^υε, Ευοίεδ, νναδ οη 
ΐΗε ΤΗΓαοϊαη δίαΐϊοη, αρραΓεηΐΙγ \νϊΐ1ι α §εηεΓα1 πιίδδϊοη Ιο Ιοοίί 
αίΐεΓ ΑΐΚεηίαη ϊηΙεΓεδΙδ α1)ουΙ: ΟΗαΙοϊίΙϊοε αη(1 ΐΗε οοαδίδ οί ΤΗιαοε 
(4- 104. 4)• ^νΠεη \νε ΗεαΓ οί ΐΗεπι, Εηοΐεδ \ναδ αΙ ΑηιρΗίροΗδ ; 
ΤΗιιενάί(3εδ, λνϊΐΗ α ρεΙΙγ δηυαάτοη οί δενεη δΗιρδ, \ναδ αΙ ΤΗαδΟδ. 
ΤΗε πιοηιεηΐ Λναδ α οπίίοαΐ οηε : ΑπιρΗΐροΗδ \ν•αδ δεπουδίν ΐΗπεαί- 
εηεά ; Βιαδΐάαδ ΐΗε δρ3Γΐαη \ν3δ άΓαννίη^ ηεατ, αίίει ορεΓ3ΐ;ϊη§ \\-ϊΐΗ 
δυοοεδδ αηιοη^δΐ ιΗε (ίίδαβεοΐεά οϊΐϊεδ οί ΐΗε ΟΗ3ΐοί<ϋα ρεηίηδυΐα. 
ΤΗε ίοννη \ναδ αη ϊπιροΓίαηΙ οηε ϊη ίΗε ενεδ οί ΐΗε ΑΐΗεηίαηδ, ίοΓ 
τεαδοηδ αΐ οηοε πιϊΗίαΓχ, οοπιηιεΓοίαΙ, αηά δεηΐϊπιεηίαΐ. Ιΐ οοπι- 
9 ΙΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

Γηαηά€(3 1;Η6 ηανΐ^αΐΐοη οί ΐΗβ Γίνει δίΓγιηοη ; ϊΐ νναδ δίΓοη^Ιγ δίΐυ- 
αίεά οη ΐΗε 1)&η1ί5 οί ΙΗ&Ι τΐνεΓ, αηά \να5 3,οοε5δϊΙ)ΐ€ Ιο ΐΗε εηεηιν 
οτύγ \)γ 3. \)ήά§& οαρ&Με οί εαδγ άείεηδε ; απά ΐΐ νν&δ άώ. ΑΐΙιεηΐαη 
οοΐοηγ (4- ιο8. ι). Βυί ΐΐιε η\α]οήίγ οί ΐΗε ϊηΐι&ΐίϊΐαηΐδ ννειε ηοη- 
ΑΐΗεηϊαη, αηά ΙΙιεΓε ννεΓε ΐΓ&ΐΙΟΓδ αίΏοη§ ΐΗειη. Βγ 3. ταρΐά ηιονε- 
ΓηεηΙ (ΐΓεαοΗεΓχ Ηείρεά Ηΐπι δοηιεννΗαΐ), ΒΓαδΐάαδ ΐΗΓενν Ηίδ ίοΓοε 
αοΓΟδδ ΐΗε τϊνεΓ απά §αίηεά οοιηιη&ηίΐ οί ΐΗε οοαηΐΓγ υρ Ιο ΐΗε 
νεργ \να11δ ; ϊί νναδ ενεη ΐΗου^Ηΐ Ηε ιηί§1ιΙ: Ηανε οαΓπείΙ ΐΗε ρΐαοε 
\)γ Ά δΐιάάεη ταδΗ, 1)α1: Ηε Ιιορεά Ιο \νΐη ϊϋ \)γ ά Ιεδδ οοδίΐχ ιηείΗοά, 
\νϊ11ι ΐΗε Ηεΐρ οί Ηΐδ ρ^Γΐϊδαηδ ννίΐΗΐη. Αη ιΐΓ^εηΙ αρρεαΐ νναδ δεηΐ 
Ιο ΤΗυογάϊάεδ ]:>γ Εαοΐεδ αηά ΐΗε Ιογαΐ ραΓίγ. Εγοιώ ΤΗαδΟδ Ιο 
Απιρίιίροΐϊδ \ν^δ Ηαΐί α. (ίαγ'δ δαϊΐ ; ΐΗειε ^ν3,δ ηο ΐϊηιε ίο 1)ε ΙοδΙ. 
δο, ννΐΐΐι ΐΗε δενεη δΗίρδ Ηε Ηαά Άί Ηαηά, Τήυαγάίάεδ ΗιίΓΓΪεά Ιο 
ΐΗε Γείϊεί οί ΐΗε ΐ3ε1εα§υεΓεά ίοννη. Βαί Βι^δίόαδ νν&δ 1)εΓθΓεΗαηά 
\νϊΐ1ι ΗϊΐΏ ; Ι^εΙΙεΓ ίηίοΓΓηεά, αρραΓεηΙΙγ, ΐΗ&η ΐΗε ΑΐΗεηίαηδ ννεΓε, 
αδ Ιο Λε ηιονεΐΏεηΙδ Γεαΐ απά ροδδϊΒΙε οί ΐΗε επεπιγ, Ηε Ηαά Ηαδ- 
Ιεηεά Ιο οίτΓεΓ ί&νυΓ3,ϊ)1ε Ιεητίδ, 3ηά ΐΗε §3.1εδ Ηαά 1)εεη ορεπεά Ιο 
Ηίηι. ΑιηρΗϊροΗδ νναδ ΙοδΙ, αηά ΤΗυαγίϋάεδ \ναδ Ιείΐ ννίΐΗ ΐΗε ροοΓ 
οοηδθ1α.Ιίοη ΐΗαί Ηε Ηαά αΙ Ιε&δΙ δανεά Εϊοη, ΐΗε ροΓΐ οί ΑιηρΗϊρο- 
Ηδ 3,1 ΐΗε ΐΏουΐΗ οί ΐΗε δίΓγίΏοη (4. Τ02-107). ΑίΐεΓ ΐΗΐδ ίαϋιίΓε, 
3,ηά οΙε^Γΐγ ϊη οοπδεςπεηοε οί ΐΐ, ΤΗυογάίάεδ \νεηΙ ϊηΐο εχϊΐε ίοΓ 
ΙννεηΙγ γε^Γδ;• Ηε ΙιΐΓπεά Ηΐδ ηιΐδίοΠυηε ίο αοοουπί, ΗοννενεΓ, ίοΓ 
ΐΗε ρυΓροδεδ οί Ηίδ ΗίδΙΟΓγ, Ηγ νίδίΐϊη§ ΐΗοδε ρΕΠδ οί ΟΓεεοε \νΗίοΗ 
ννεΓε υηάεΓ ΐΗε οοηίΓοΙ οί ΐΗε Ρείοροηηεδΐαπδ. ΑΥε, ΙΗ&Ι τε&ά Ηίδ 
ννοΓίί, αιε ΐΗιΐδ ΐΗε §αίηεΓδ Ηγ Ηίδ ΓηίδίοΓΐαηε, Άηά ηεεά ηοΐ ρΓγ Ιοο 
οϋΓίοιίδΙγ ίηΐο ΐΗε ςυεδίίοη, οί Ηΐΐΐε ίηιροΓίαηαε Ιο υδ, ΐΗου^Η οί 
ιηαοΗ Ιο ΗίΐΏ, ννΗείΗεΓ ίΐ \ν3,δ άεδεΓνεά ογ ηοΐ. Ηε Ηαδ ΙοΜ ιΐδ 
χνΗαΙ ν^^ε αΓε ίηΙεΓεδΙεά Ιο Ιίηονν, ΐΗαΙ Ηε δα\ν ΐΗε ρΓΟ^Γεδδ 3ηά 
ΠΊΕΓοΗ οί ενεηΐδ ίΓοηη ΐΗε ροίηΐ οί νίε\ν οί εαοΗ δίάε Ιο ΐΗε 
δίΓΐι^^Ιε : ΐΗαΙ αηά ηοίΗίη^ ηιοΓε ; αηά \\'ε Ηανε ηο οίΗεΓ ννίΐηεδδ. 
Ηε τεΙπΓηεά Ιο ΑΐΗεηδ αίΙεΓ ΐΗε οίοδε οίΐΗε νναΓ (5. 26. 5)• 

Το ΐΗεδε ίαοΐδ \νε χηαγ αάά ΐΗε ίο11ο\νίη§. Ηε ΗεΙοη§εά Ιο ΐΗε 
άεηιε οί ΗαΗιτιιαδ (ΡΚιΙ. Οί/η. 4; ΜαΓοεΙΙίπϋδ, ι6). Ηε \ναδ οοη- 
ηεοΐεά \\ίΙΗ ΐΗε ίίΐηιίΐγ οί Μίΐΐίαάεδ Άπά Οίπιοη, ίοΓ Μίΐΐίαάεδ, ΐΗε 
νίοΙΟΓ οί ΜαΓαΐΗοη, Ηαά ιτιαΓΓίεά Ηε§εδίργ1ε, (ΐ3ΐι§ΗΐεΓ οί α ΤΗγ3,- IΝΤIιο^υ^ΤIΟΝ 1 1 

οΐαη οΗϊοΓίαΐη οαΐΐεοί ΟΙοΓΠδ (ΗάΙ. 6. 39)» ί'^ε ηαπηο ΙαΐεΓ ΐ30Γη€ \)γ 
ΐΗε ΗίδΙΟΓΪαη'δ ΓαΐΗοΓ ; αηά ϊη ΡΙυϋαιοΗ'δ ΐϊπιε (0>«. 4) ί^>6 ΙογπΙ) 
οί ΤΗυογάΐάεδ νν•α3 5Ηο\νη ίΗε ίηΙεΓ€5ί€ά νϊδίΙΟΓ ϊη ΐΗε 1)υηα1 ρίοΐ 
οΓ ΟΪΓηοη'δ ίαιηίΐν ηβχΐ ΐΐιε §Γ3ν€ οί Είρϊηϊοε. Ηο άΪ6ά, ρτο\)3.\Λγ 
1>γ νϊο1εηο€, αδ ίδ §6η€ΓΕΐ1γ 3.ίϊϊηη6(1, 1)€ίθΓ€ ίΗο οοΓηρΙεΙίοη οί Ηίδ 
ννοΓίς. \νΐΐ€Γ6 Ηε ιώοΙ Ηϊδ εηά, ΝνΗοίΠει 3ί\)το3.ά οτ αΐ ΑΐΗεηδ ογ 
οη Ηίδ \ν3.γ ίο ΑΐΗοηδ, οαηηοΐ Ι^ο (ΙείεηΐΊΪηεά ; 5ΐ3ΐεπιεηΐ5 (ϋβει. 

\νΗ3.1 \ν35 Λε νε3.Γ οί Ηϊδ ΙίΪΓΙΗ ? Αδ Ηε \νΕδ ^επειπί ίη 424, 3•η(1 
ιηυδί Η&νε 1)εεη αΐ Ιεοδί ΐΗΪΓΐγ γεαΓδ οί 3§ε ϊη ιΗηΙ γε&Γ, Ηε \ν35 
1>0Γη αΐ ΙαΙεδΙ ίη 454- Β'^ϊ ^^, ϊη 5• 26. 5 {(ττΐβίων διά τταντός αντον 

αίσθανόμενόι; τε τη ηλίκία καϊ ττροσΐχων την γνώμην δττως άκ/^ιβί•; τί 

«σο/χαι), Ηε οίαίιηδ ύ\3.ί Ηε Ηαά τεαοΠεά ηιαίηπίχ ννΗεη ΐΗε \νΆτ 
1)ε§αη, αηά ΐΗαΙ ίο ίΗε εηά οί ΐΗε ΐΛνεηΙγ-δενεη νεαΓδ ΐΐ Ι^δΙεά Ηε 
\ν3δ οοηδοϊουδ οί ηο ίαϋυΓε οί ηιεπίαΐ ρο\νεΓ ηοΓ οί απν ί1ίΐ§§ϊη§ 
οί Ηΐδ ΐηΐεΓεδί ίη αίτΓαίΓδ, \νε πιαδί ΐΗΓθ\ν ΐΗε (Ι&Ιε ίαιίΗεΓ Ι^αοΐί. 
Τννο ροδίΐίνε δΐαΐεπιεηΐδ λνε Ηανε : ΜαΓοεΠίηυδ, 34 (λέγεται) τταν- 
σασ^αι τον βίον υπέρ τα ττίντήκοντα ίτη (ννΗίοΗ Ι Ι^ΐίε Ιο πίε&Π, 
ΤΗιιογάίάεδ άίεά δοπιε\νΗαΐ: δΗοιΙ οί δίχΐγ) ; αηά Α. ΟεΠίυδ (15. 
23), λνΗεΓε ΡαηιρΗίΙα, α 1ε^ι^ηε^^ Ιαάν οί ΝεΓο'δ Ιίπιε, ίδ ςυοίεά αδ 
δΕγίη^ ΐΗαΙ ΤΗηοχάίάεδ \νΕδ ίοΠγ γε&Γδ οΐά άΙ ΐΗε οιιΙΙ)Γεα1ζ οί ΐΗε 
Ρείοροηηεδίαη \ν3Γ. ΒοΐΗ δεεηι Ιο 1)ε ίηίεΓεηοεδ ίποπι 5• 26. 5 ; 
Μ&ΓοεΠίηυδ'δ αυΐΗοΓίΐγ, Ηο\νενεΓ, Ηπδ Ηαά κ^Άτά Ιο ΐΗε οίοδε οί 
ΐΗε \\^3Γ, ννΗίΙε ΡαπιρΗίΙα'δ Η^δ Ιοοίςεά ιαίΠει Ιο ΐΗε 1)ε§ίηηίη§ οί ίΐ, 
3.δ δεεπΊδ ίηάεεά ηιοιε ιεαδοπαΜε ίη ΐΗε 1ί§Ηΐ οί ι. ι. ι. Ιί δΗοαΙά 
Ηε Γεηιαιίίεά ιΗεΙ ΡαηιρΗίΐΕ §ίνεδ ΐΗε δίηιυΙίΕηεοιίδ α§εδ οί Ηεΐΐα- 
ηίοϋδ, ΗεΓοάοίιΐδ, αηά ΤΗαογάίθεδ, ΐΗηδ ηΐ3ΐςίη§ ίΐ οίεπι ΐΗαΙ δΗε 
ίδ (ΐΓα\νίη§ υροη 3. οΗΓοηο1ο§ίο&1 \νοΓΐί, ηο άοϋΗί ΐΗε χρονικά οί 
ΑροΠοάοΓΠδ (ϋίεΐδ, /?//. Μι/ί. 31. ι), ίη \νΗίοΗ ρεΓδοηδ \νεΓε άΕίεά 
\)γ ΐΗείΓ ακμή, — ΐΗείΓ πιαίαπίν, — Ηδδυπιεά ίη &11 ο&δεδ ίο Ηε οοίη- 
οίάεηΐ \νίΐΗ ΐΗε ίοΠίεΐΗ νε&Γ; ηοηε ΐΗε Ιεδδ, ΐΗε δίΕίεπιεηΙ Ηαδ οηΐγ 
ΐΗε \νεί§Ηΐ: οί 3. τεΣίδοη^ΗΙε ίηίετεηοε. \νε ηιαγ 5Άγ, Ι ΐΗίηΙί, ΐΗαΙ 
αΐ ίΗε εηά οί ίΗε ν/ατ, ίη 405» ΤΗυενάίάεδ \νΕδ δοπιεννΗειε ίη ΐΗε 
δίχΐίεδ. 

ΕςιΐΗΐΙχ πηοεΓίαίη ίδ ίΗε οΐπίε οί Ηίδ άεαίΗ. Ιη 3. ιι6 Ηε πιεη- 
ίίοηδ αη εΓυρίίοη οί Εΐηα, \νΗίοΗ οοειίΓΓεά ίη 425• ΤΗετε Ηαά Ιί 1 2 Θ0ΥΚΥΔΙΔΗ2 

1)6611 ΙΗγ60 ίη αΐΐ, Ηε αάάδ, ϋΐηαε Ιΐιε ίΐΓ3ΐ δείΐΐεηιεηΐ οΓ δϊοΐΐχ ί)γ 
ίΗε ΟΓβεΙίΒ ; αηά Ηΐδ ννοΓ^δ ϊιηρίγ Ιΐιαΐ Ιΐιϊδ εΓυρίϊοη «'αδ Ιΐιε Ι&δΙ 
οΓ ΐΚε ΐΗΓεε. ΒυΙ ΌϊοάοΓυδ (14. 59) Ι^ηοννδ οί α ΙαΙεΓ, ίη 396; 
ΐΗϊδ Ιεανεδ ηο άοα^ί ΙΗ&Ι 3- ιι6 \ν£ΐδ οαδί ίηΐο βηαΐ δΐιαρε 1)είυΓε 
396, Ι3ΐι1: ηοΐ ηεοεδδαηΐγ Ιΐιαΐ ΐΗε ΗίδΙοπίΐη άίεά 1)ε£θΓε ΐΗαΙ άο-Ιε. 

ΑίΐεΓ ΐΗε ίαΐΐ οί ΑιηρΗϊροΙϊδ Τΐιυαγάϊάεδ \νεηΙ ϊηΐο εχίΐε. ΥΥαδ 
3,η εχριεδδ δεηΐεηοε οΓ ΐ3&ηϊδΗηιεηϋ ραδδεά ιιροη Ιιίηι ? δο ΜαΓ- 
οεΙΗηυδ δαγδ (23, 46, 55 )> ^"^ ΟϊοβΓΟ (λ<? Ο^αί. 2. 13. 5^;• Ογ 
λναδ ΐΗε δεηΐεηοε άεαίΗ, ανοίάεά \)γ α νοΙαηίαΓγ εχί1ε? λΥΗεη 
ΑΐΚεηδ δαΓΓεηάεΓεά Ιο Ι^γδαικΙεΓ, ΐΐ λΥίΐδ δΐίραΐαΐεά ΐΗαΙ ώε εχϋεδ 
δΗοαΙά Ι3ε τεδΙοΓεά ; 1)αΙ Ραπδαηϊαδ (ι. 23. 1 1) δρεαίίδ οΓ ά δρεοίαΐ 
άεοΓεε, ιηονεά \)γ οηε ΟεηοΙ)ΐαδ, ίοΓ ΐΗε ιεοαίΐ αί ΤΗαοχάΐάεδ. 
1ί Η&δ Ι^εεη ϊηίεΓΓεά ΐΗαί; Ηίδ δεηΐεηοε οαηηοΐ Ηανε ^εεη εχϊΐε, 
δϊηοε, ίη ΐΗαΙ οαδε, ΐΗε ΙεΓΓηδ οΓ ΐΗε Ιιεαίγ ννοαίά οί Ιίιεηίδείνεδ 
Ηανε 5εεη δπίϊΐοίειιΐ Ιο ΐΙΐΓ0\ν ορεη Ιο Ηΐηι ΐΗε §α1εδ οί Ηίδ ηαΐίνε 
οίΐγ; ίΐ ηιπδΐ; Ηανε 1)εεη οία ηιΟΓε δεποπδ οΗαΓ&οΙεΓ — 3. δεηΐεηοε 
οί (ίεαίΐι. ΤΗε \νοΓάδ οί ΐΗε ΐΓεαΙγ, ΙιοννενεΓ, αδ §ίνεη 1>γ ΡΙαΙαΓοΗ 
(Ζ>'χ. 14) 53.γ Γουηάΐχ ΐΗε εχίΐεδ ατβ ίο 1)ε τεδίοπεά ; ηο άίδΐίηο- 
Ιίοη ίδ ϊΏΆάβ, ΟΓ ΗίηΙεά αΙ, Ι^εΐννεεη οηε οΐαδδ οί εχίΐεδ απά 
αηοίΗεΓ ; αηά ίϋ ηΐΆγ νςνγ \νε11 ϋε, &δ δΙίΐΗΙ αηά Ο. Οί11)εΓΐ δΐι§- 
§εδί;, ύ\3.ί, αίϋεΓ ΐΗε ΐΓεαΙγ \ν3,δ ταΐίβεά, α (ίεοτεε \ν3δ δΙίΠ ηεοεδδΣίΓχ 
Ιο §ίνε ίΐιε οΐίΐυδε ΙοιιοΙιίη§ ΐΗε εχίΐεδ Ιει^αΐ εβεεί;, αηά 1\\Άί ΐΗίδ 
^εηεΓαΙ άεοΓεε, Σΐίϊεεΐ1η§ 3,11, Ηαδ 5ε€οηιε, ίη Ιΐιε ΙεχΙ οί Ραυδπηίαδ, 
α δρεοίαΐ άεοΓεε, αίϊεοΐΐη^ οηΐγ οηε, είΐΙιεΓ ΐΙίΓου^Ιι δοπιε 6γγογ ογ 
1)εοαυδ6 ηοηε οί ΐΗε ηαιτιεδ λνεΓε οί ϊηΙεΓεδΙ: Ιο Ηίπι δανέ ΐΗαΙ οί 
ΤΗυεγάίάεδ οηΐγ. 

\ναδ Οίεοη Ιιίδ αοουδεΓ? ΜαΓοεΙΙίηιΐδ Ηαδ δαίά δο (46), αηά ίΐ 
ίδ ςαίΐε ροδδίΙ)Ιε. ΒυΙ ννε οαη οΙίδοονεΓ ηο ίοηηόαίίοη ίοΓ ΐΗε αδδεΓ- 
Ιίοη εχοερί ίη ΐΗε ηοΐίαεαΝε Ηοδίίΐίΐγ \νίΐΗ χνΐιίοΐι Ιΐιε άεηια§ο^ε 
ίδ ΐΓεαΙεά ίη ίΚε ΙιίδίΟΓγ. 

§ 2. Η18 ΚΕΙΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΟϋΙ/ΤϋΚΕ ΑΝϋ ΤΗΟϋΟΗΤ ΟΡ ΗΙ8 ΤΙΜΕ 

\νε \νου1(3 Ηανε α ήφΐ ίο ίηίεΓ ίΓοηη Ηίδ λνεαίΐΐι, ροδίΐίοη, αηά 
ίαηιίΐγ οοηηεοίίοηδ, ΐΗαΙ; ΤΗυογάίάεδ εη]ογεά α11 ΐΗε αάναηία^εδ 
ΐΗαΙ \νεΓε ορεη Ιο ΐΗε ηιοδί ίανοΓεά γοιιΐΗ οί ΑΐΗεηδ ίη Ηίδ άαγδ, — ίΝτκοουατιοΝ ΐ3 

Ιΐιβ (Ιαγδ οί Ρεηοΐοδ, ΡΗϊάϊοδ, δορΗοοΙβδ, — αηά ΙΗ&Ι Ιιε ιιναδ ίύΆγ 
αΐΐνε Ιο ΐΗΰ ίηΙβΙΙοοίιΐΗΐ ιηονεπιεηΐδ οΓ ΐΗε Ιϊιηε. Βαΐ τλ'ο 3.γ6 ηοΐ 
Ιοίΐ Ιο δΐιοΗ ίηίεΓβηοε ; δενεΓβ αδ «Εδ Ηίδ ΓβΙίοεηοε 3δ Ιο ΗΐπίδεΙΓ, 
Ιιε Καδ χεί §ϊνεη ιΐδ ιηιιοΚ 1ϊ§Ηΐ οη ΐΗΐδ ροίηΐ. ΤΗε ΙίΐεΓαΐυΓε οί 
Ηίδ οοιιηΐΓ}' \ναδ ηο δεαίεά 1κ)ο1ς Ιο Ηίηα. Ηε Ιςηοννδ Ηϊδ Ηοπαει 
\νε11 : ννίΐηεδδ ΐΗε 1αΓ§ε υδε Ηε ηπίΐάε οί Ηίηι ϊη ΐΐιε 3θοουηΐ οί εατίγ 
ΟΓεεοε (ι. 3• 3. ΐ• 4, *• 9• 3» ΐ• 9• 4, ^• ίο. 3, ΐ• ίο. 4, ΐ• ιΐ• ι) 
ζηά ΐΗε ιιυοΐ3ΐ:ϊοηδ ίΓοηι ΐΗε Ηγηαη Ιο ΑροΙΙο (3. 104). Ηεδϊοά 
ϊδ τείεΓΓεά Ιο ϊη 3• 9^- ΐ• ΤΗου^Κ ηο ηαπιεδ οί Αΐΐϊο ροείδ 
αρρεΕΓ, ΐΗεΪΓ ΪΓπρΓεδδ ϊδ ενειγ^ΙιεΓε άεερίγ πι^Γίςεά οη ΐΗε ρα^εδ 
οί Ηϊδ Ικ)οΙί ϊη ηοΙϊοεαΜε ρεουΙΪΕπίϊεδ οί νοοαΜΙαΓγ αηά δχηίαχ. 

Ιη ρΓΟδε ΗίειαΙαΓε 1ιε \ναδ ίΕΓηΐ1ί3Γ νναΐΐι ΐΗε 1ο§ο§Γ3ρΗεΓδ, ΐΗε 
εΕΓίγ Ηίδίοπαηδ, αηά ΕηηαϋδΙδ ; Ηε τεπιατίςδ \\ιΐΗ δοοΓπίαΙ επιρΗ&δΐδ 
ΐΗεΪΓ εηάεανοΓδ Ιο οαίοΗ ΐΗε ρορυΐαι ίζηογ \)γ πΐΕΐιίη§ ΐΗεΪΓ ννοΛδ 
ίηΐεΓεδΙϊη§ ταίΠεΓ ΐΗαη αοοαΓαίε (ι. 2 1, ι, ι. 97• 2). Ηεΐΐίΐηϊουδ 
ϊδ πιεηΐϊοηεά αηά δενειείν οήύοΊζ^ά ϊη ι. 97• 2. ΤΗε ηαηιε οί 
ΗβΓοόοΙυδ ηενεΓ οοουΓδ, 1)υΐ ιΗεΓε 3Γε ρ3δδα§εδ ΐη \\ΉΐοΗ οοιτεο- 
Ιΐοηδ 3Γε εϊΐΗεΓ εχρΓεδδΙχ ογ ΐΕοίΐΙ)^ πΐ3άε οί δΐ3ΐεηηεηΐδ ΐΗ3ΐ 3Γε 
Ιο 1)ε ίουηά ΐη Ηϊδ Ηϊδΐοπ' ; οοπιρ3Γε ΐΗε ΕδδεΠΐοη (ι. 2θ. 3) ΐΗδΙ 
ΐΗειε \ν3δ ηο λόχος τητανάτψ 3πιοη§ ΐΗε δρ3Γΐ3ηδ \νίΐ1ι Η(3ί. 9. 53> 
αηά ΐΗε (1εηί3ΐ {ϊόί/ϊ.) οί ΐΗε άοιιΝε νοίε οί ΐΗε δρ3Γΐ3η 1ίίη§δ\νϊΐ1ι 
ΗάΙ. 6. 57• Ιιι 2. 97• 5 ^.ηά 2. 97• 6 ΗεΓοάοΐχΐδ 3ρρε3Γδ Ιο Ηε 
ΧΆοϊύγ οοΓτεεΙείΙ. ΡοΓίίοηδ, 3ΐ 1ε3δΐ, οί ΗεΓθ(1οΙαδ'δ νοΛ Ηε πΐϋδΐ 
Η3νε δεεη ογ Ηε3Γ(3, ΐΗου^Η Ηε πιαγ ηενεΓ Η3νε τυη αοΓΟδδ α οοπι- 
ρΐείε οορν. Ιη ΐΗε Ηε^ηηΐη^ οί ΒοοΙί 6 ΐΗε 3θοουηΙ οί ΐΗε 
οο1οηΐζ3ΐίοη οί δίοίΐχ ΐδ ενίόεηΐΐχ (ΐΓ3ν\•η ίτοπι δοηιε τεΗαΗΙε 
δοιίΓοε, Άηά οεΓί3ίη ο€θ3δϊοη3ΐ (1ί3ΐεοίΐο ρεοιιΗ3ηΙΐεδ οί ΐ3η§^3§ε 
Η3νε Ηεεη ΐΗοησΗΐ, ΛνΐΐΗ Γε3δοη3Η1ε ρΓθΗ3ΗίΗΐ7, Ιο ροΐηΐ Ιο ΐΗε 
5ϊαΗ3η ΗϊδΙΟΓγ οί ΑηΙίοοΗυδ οί δχΓΕουδε. 

Ιη 8. 68. Ι ΐΗεΓε ϊδ 3 δνπιρ3ΐ:ΗεΙϊο ηοΐΐοε οί ΐΗε ογ31ογ ΑηΙίρΗοη ; 

ιη ΐΙ Λνε Γε3(3 : τους άγωνιζομίνονζ καΐ (ν Βικαττηρίω καΐ Ιν 8ημω 
ΤΓΧεΐστα εις άνηρ, δστίζ σνμβονΧ(.νσαιτό τι, Βυνάμ^νσ; ώφελεΓν, και 
αυτός 0€ . . . άριστα φαίνΐ-ται των μ^χρι ^μον . . . θάνατον δίκτ/ν άττολο- 
γησάμ£νος. ΤΗϊδ ΐδ 35 ηιαοΗ 3 ΗΐεΓ3ΐ7, 3δ ΐΐ ΐδ 3 ΐ3Ϊο§Γ3ρΗΐθ3ΐ, ηοίε, 
Άτχά ριονεδ, εδρεοΪ3ΐ1ν \νΗεη οοηιΗΐηεά \νΐΐΗ ΐΗε ΐπάΐιεοί ενΐόεηοε 14 Θ0ΥΚΥΔ1ΑΗ2 

ο£ Ηίδ οννη δίγΐε, ΐΗαΙ Ηε \)3.ά οοηδοΐουδίγ οΙ)3€Γν6ά, Άπά νναδ άεερίγ 
ΐηΐ€Γ€5ΐ6ά ϊη, ΐΚβ ΗΐονεηΊβηΙ ΐΗεη §οϊη§ οη ϊη ΐΗε άενείοριηεηΐ; 
οΓ ΗΐεΓ3,Γγ ρΓΟδε. Γογ αη Η,αΐΗοΓ οΓ ά οϋίΓεΓεηΙ ΐεηιρεΓαιΏεηί, ΐΗεδβ 
ίηδίαηοεδ \νοα1ά ρεΠιαρδ ίοΓπι 1)αΙ α δίπαΐΐ 1)οά7 οί ενκίεηοε ; ίοΓ 
ΤΗαογάίάεδ ΐΚεγ αΓε εηοα§1ι. 

ΤΗε ρΗϊΙοδορΗίο αηά δοϊεηΐΐβο οιίΓΓεηίδ αηά Ιεη(1εηοϊεδ 3.Γε ηο 
Ιεδδ νίδΐΐ^ΐε. Ηε, Ιοο, 1)ε1οη§εά Ιο ΐΗε §Γθ\νίη§ οΐαδδ οΓ ΐΗοδε \ν1ιο 
\νεΓε ΐΓ7Ϊη§ Ιο \να11ς \)γ ίΐιε 1ϊ§Ηΐ οί τεαδοη ; \νΙιο \νεΓε Ι^ε^ϊηηϊη^ Ιο 
Ιοδε ίαίΐΗ ϊη δρεαί^Ι ρρονΐάεποεδ, ννΙιείΗεΓ ΐΗεδε Ιοοίί Ιΐιε Γογιώ ο£ 
ΟΓαοΙεδ ΟΓ οΓ ενεηΐδ ΐη ΐΗε ΐΏαΐεΓΪαΙ ννοιΜ : ΐΗε ίίΓδΙ: ννεΓε 3.1 1)εδΙ 
οί" 1)αί; (ΙουΙ^ίΓαΙ ναΐαε, ΐΗε ΐηΙεΓρΓείαΙϊοη οΓ Ιΐιειη ο1ερεηάΐη§ οίίεη 
υροη ΐΗε δεΙ αηά ρΓεάϊδροδϊΐϊοη οί ΐΚε ροραΙαΓ ηιϊηά ; ννΐιϊΐε ΐΗε 
δεοοηά Ι3ε1οησεο1 Ιο ΐΗε ρΗγδίοαΙ ΟΓοΙεΓ, απά, αδ ρ1ιεηοπιεη&, ιηυδί 
1)ε ρΓεδυηιεά Ιο άερεηά Γογ ΐΗεΪΓ εχρίαηαΐΐοη ιιροη οίΗεΓ &η1ε- 
οεάεηΐ ρΗγδίοαΙ ρΐιεηοιηεηα, οοαίά δυοΗ Ι^ε όϊδοονεΓεά. Ηίδ 
αΐΐίΐιιάε ΙονναΓά ΟΓαοΙεδ χηαγ 5ε Γεαά ϊη Ηίδ οαδυαΐ Άηά αΐιηοδί οοη- 
Ιειπρίαοαδ ηιεηΐίοη οί Ιΐιε ρΓορΗεοϊεδ Ιΐιαΐ \νεΓε Ηα\ν1ςε<1 3,1)οαΙ 
ΟΓεεοε ^εηεΓαΙΙγ αΐ ΐΗε Ιίηιε \ν1ιεη \ναΓ ννα,δ ΙΙίΓεαΙεηϊη^ ; ΐΐιεγ αΓε 
οηε ί11ιΐδ(;Γ3.(;ϊοη οί ΐΗε ρΓεναΙεπΙ εχοϊίειτιεηΐ: : η τε άλλτ; Έλλας πάσα 
μ€Τ€ωρος ην ζννιονσων των πρώτων πόλεων. λΥΙίεη ΐΗε ίαΓΓΠδ Άϊϊά 
οοαηΐΓγ Ηοηιεδ οί ΑΐΙίοα αΓε ΙεΓΐ 3, ρΓεγ Ιο ίΐιε ΐηναάεΓ, ΐΗε οΓΟΝνάεά 
ροραΐαεε ίη ΑΐΗεπδ, ίη ΐΗε ρίηοΐι οί ΐΗεΪΓ άϊδίΓεδδ, §3ΐΗεΓ ίη ΙςηοΙδ 
αΐ ΐΗε δίΓεεΙ οοΓπεΓδ αηά εχαϊΐεάΐγ άϊδουδδ ΐΗε δϊΐυαίϊοη, βηά \νε 
Ηε&Γ : ^ησμολοΎΟί τε τ|δον )(ρησμον'ί παντοίον;, ως άκροασθαΐ ΐκαστο<; 
ωρμητο (2. 21, 3)• Ιπ 2. ^ι. 2, ποί \νίΐΐΊθΐιΙ α ςιιίεί δΐϊΐίΐε, Ιΐιε 
ΗϊδΙΟΓΪιη ΓεηΐίΐΓΐίδ ΐΗαί ίΗε οΐά ΟΓαοΙε 3,1)οαΙ: Ηιε ττελαργικόν δεεπιεά 

τουναντίον ξυμβηναί η προσώίχοντο. \νΐιεη ΑΐΗεΠδ νν3,δ ϊη ίΗε §ΓΪρ 

οί ΐΗε ρεδίίΐεηοε (2. 54)> ιτι^ιι — ο^" εϊκό? — ^εΐΙιονι^ΐΊΐ; ΐΗεηι οί 
οΐά ρΓορΗεοΐεδ, αηά ΐΗεΓε νν&δ ηιυοίι άεΐϊαΐε αδ Ιο ΐΗε οοΓΓεοΙ 
\νοΓάϊη§ οί οηε οί ΐΐτεπι — \ν3,5 ίΐ λοιμό<; οτ λίμό<:? ΤΗε Ιοηε οί 
ΐΗε ραδδα.§ε ίδ δϊ§ηίβθ3.ηΙ:, ηοΐ Ιε&δΙ δο ΐΗε ΓεπιαΓΐ<, οί γαρ άνθρωποι 
προς α ίπασχον την μνήμην ίπαονντο. Ιη ίίΙΟί, Ηε δ&Υδ, οηΐγ οηε 
χρησμό<; οί 3.11 ΐΗαΙ \νεΓε ςιιοΐεά α^ουί ΐΗε \ν3.Γ \ν3δ ρΓονεά αοοιι- 
ιαίε \)γ ΐΗε ενεηΐ (5- 26. 3). ί^^ε ρΓορΗεογ ΐΗαΙ ίΐ \ν3δ Ιο Ι&δΙ 
ΙννεηΙγ-δενεη γεαΓδ ; Άπά ΐΗΐδ δεεηΐδ Ιο Ηανε 5ΐηιο1< Ηϊηι αδ α ΙΝΓΚΟΟυσΠΟΝ 1 5 

ουπουδ οοΐηοΐάεηοε οηΐχ. 1η ςαοΐϊη^ ΐΗε αηδ\ν6Γ οί ΌεΙρΗί Ιο 
ΐΗε δραΓί&η ΐηςυΪΓγ, εί πολ^μονσιν άμανον Ιστω, ννϊΐΗ ίΐ8 ρΓΟρΗβογ 
οί 51100655, Ηε α<1(ί3 3. οααΐϊοηδ ώς λί'γεται (ι. ιι8. 3) ; ^ηά ίη α 
δεοοηά ΓείεΓεηοε Ιο ίΐ (2. 54• 4)> ^ίί^ι εςυ^Ι οαυίϊοη, Ηε τεοοΓάδ 
οηΐγ ΐΗε ροραΙαΓ ϊηΙεΓρΓείαΐίοη οί ίΐ. 

ΤουοΗϊη^ παίαπαΐ ρΗεηοΓηεηα, δεε ΐΗε αοοοαηί οί ΐΗε εαΐϊρδε οί 

ΐΗε δαη (2. 28) — νονμηνία κατά σΐ.λήνην, ωσιτ€ρ μόνον ΐ>οκ€ΐ αναι 
γίγν€σθαι δυνατόν ; ΐΗε εχρίαπαΐϊοπ οί ΐΐιε (ΙεδίΓυοΙϊνε ίηυηΓίαΙΐοπδ 
ίη Ειι5οε3, απά εΙδεννΗεΓε ε3 ά\λ& ίο ΐΗε ιιρΗε&ναΙ αηά αίίεΓ δυΙ)δί- 
άεηοε οί ΐΗε Ιαηά οαυδεά Ι^ν ε&ΓίΗςυαΙςεδ — άνευ δέ σασμον οίκ άν 
μοι δοκεί το τοιούτο ξνμβηναι γενέσθαι (3. 89. 5)• Β^' ραΓίϊουΙαΓίγ 
ηοίεννοΓίΗγ ϊδ Ηϊδ 3θουΓ&Ιε (ίεδοπρίϊοη οί ΐΗε δχηιρίΟΓηδ &11εη(1ϊη§ 
ΐΗε ρ1ίΐ§υε 3.1 ΑίΗεπδ (2. 48-53)• Ιί ηιαγ Ι^ε ηοΐεά ΐΗαΙ ίη ΐΗϊδ 
πίΕΐΙεΓ οί ΐΗε ρΐα^ηε Ηε δεειτίδ Ιο Ηανε οοπδυΐΐεά 1ϊνϊη§ ρΗγδίοϊαηδ ; 
οΙ^δεΓνε Ιΐιε οοηίΐάεηοε ννΐΐΚ \νΙιϊοΗ Ηε ίεείδ «Νε Ιο δρεαίς οί ΐΗείΓ 
Ηείρίεδδ ί^ηοΓαηοε ϊη ίΐδ ριεδεηοε (2. 47• 4)• ΤΗαΙ Ηε Ηαά 
1οο1^ε^1 ϊηίο ηιεοΐϊο^ΐ ννοΛδ τηαγ Ηε ϊηίεπΓεά ίΓοιη Ηϊδ πίΕδΙεΓγ οί 
πιε(ϋοα1 ΙεΓπιϊηοΙο^γ, &ηά ίποπι ρεοαΙϊαΓΪΐϊεδ οί 1αη§υ&§ε, \νΗΐοΗ 
αρρε&Γ ΗεΓε οηΐ^, αδ ΐΗε ιίδε οί ΐΗε δΐιτιρίε θνησκω ϊηδίε&ίΐ οί ΐΗε 
οοηηρουηά αποθνήσκω. Ιΐ ϊδ πιεΓεδΙ €οη]εα1;ιΐΓε Ιο 53.γ ΙΗ&Ι Ηε \νΕδ, 
ίη ΆΏγ δίποί δεηδε, 3. ρυρϋ οί Απαχα^οΓΟδ ; Ηιιΐ ϊί ΐΗε ννοτάδ Ηε 
Ιίΐΐςεη Ιο Γηεαη οηΐν ΐΗίΐΙ; Ηε \ν3δ ϊηιΗιιεά ννϊΐΗ ίΗε νίε\\'δ 3,ηά ίίύεοδ 
ίοΓ \νΗΐοΗ ΙΗ&Ι επιΐηεηΐ: ηαπιε δίαηάδ, ΐΗε οοηοΐυδίοη ϊδ τείΐδοη&ΗΙε 
αηά ΐηάεεά ΐηενίΐαΗΙε. 

§ 3 δϋΒΙΕΟΤ ΑΝΒ ΜΕΤΗΟϋ 

ΤΗε δυΗ]ε€ΐ οΗοδεη Ηγ ΤΗυονΓΐίοΙεδ ίοΓ Ηϊδ \νοΓΐί ΐδ ΐΗε \ναΓ 
Ηεΐννεεη " ΐΗε ΑΐΗεηϊαηδ αηά ΐΗε Ρείοροηηεδϊαηδ." ΤΗΐδ δ1η駧1β 
δεεIηε^1 ίο Ηΐηι απ ϊπιροΓίαηΙ: ενεηΐ ίη ΐΗε ΗίδΙοιγ οί Οιεεοε — 
τχΆγ, οί ΐΗε \νοΓΜ : ηοπε οί 3.11 ίΗαΙ Ηαίΐ ρΓεοεάεά ίΐ νναδ δο ννοΠΗν 
οί ΓεοοΓά ΟΓ δο τερίείε ννίΐΗ ιΐδείυΐ Ιεδδοηδ : ίΗου^Η ΑΐΗεηδ πηά 
δραιία ννεπε ΐΗε ρΓίηοΙραΙδ, ε11 Οτεεαε χναδ ςαίοΐίΐγ ίηνοΐνεά ίη ίΐ 
Εδ αΙΗεδ οί οηε δϊάε ογ ΐΗε οίΗεΓ ; δαιτοαηάίησ ηοη-ΗεΙΙεηίε 
ρεορίεδ, Ιοο, ννειε (ΐΓ3.\νη ίη. 

Το ΐΗίδ δαΗ]εοί Ηε οαΓείαΙΙγ οοηίίηεδ Ηίηίδείί. ΤΗε Ηοπιε αίϊαίΓδ ι6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 2 

οί ΑΐΗοηδ, &δ οΓ δραιία, Ηΰ ρα3δ€δ \)γ, αδ ηοΐ \νίΐΗΐη Ηίδ ρΓονΐηοο, 
εχεορΐ \νΗ6Γ6 ΐΗε ΐΏαΙΐ6Γ Ιο 1)6 τοοοΓοΙεά Ηαδ εΐΐΗοΓ 3. ά'η^οί ϊηβα- 
εηο6 οη ΐΗε οοηίϋοΐ ογ ίδ ΐη ίΐδείί Τ63.\\γ α ρ&Γΐ οΓ ϊΐ. ΥεΙ \νε Η&νο 
ηο η§Ηΐ Ιο δαχ ΐΗαΐ ΐΗεδε οίΚεΓ πιαΙΙεΓδ ννεπε λνϊΐΗοιιΙ ίηΙεΓεδΙ Ιο 
Ηϊιη ΟΓ ενεη ΐΗαΙ ίΐ οοδί Ηϊπι ηοΐΐιίη^ Ιο εχοΐυάε ΐΠειπ. Οη ΐΗε 
οοηίτΆτγ, 3.\\ ΐΗε ςαεδίίοηδ οί Ηίδ άαγ — ηυεδίϊοηδ οί ^ονεηιΐΏεηΐ 
αηά αάπιϊηΐδίΓαΐΐοη, οί άτϊ αηά ΙϊΙεΓαΙυΓε, οί εΐΗηοΙο^γ αηά οί 
§εο§ΓίΐρΗν — ίουηά ίη Ηϊηη αη ΐηΙε11ί§εηΙ αηά αΓάεηΙ δίαάεηΐ ; αηά 
ίΐ λναδ οηΐγ Ι^γ ά οοπδοίοαδ αηά α δίΓεηαοιίδ εΩοΓϋ ΐΗαΙ Ηε \ναδ αΝε 
Ιο €3.ηγ οϋΐ Ηϊδ ροΜογ οί ΓεΙϊοεηοε. ΤΗεΓε ατε πιοηιεηΐδ ννΗεη 
ι1ί6 ιεδίΓαΐηί; §ΐνεδ \ν&γ, χνΗεη ίΗε 1)αΓΓίεΓδ αιε ονεΗεαρεά. Ι Ηανε 
αίΓεαάχ ηοΐίοεά ΐΗε ΛνοΓά ογ 1\νο Ηε ΙεΙδ ίαΐΐ αΙ)οιι1: ΑηϋίρΗοη ; ΐΗε 
1οη§ αοοοιιηΐ, ΐη Βοοίί 6, οί ΐΗε 1{ΐ1Ηη§ οί ΗίρραΓοΗπδ \)γ ΗαΓηΊο- 
άίαδ αηά ΑπδΙο^ϊΐοη ίδ α οαδε ϊη ροϊηΐ. Ιΐ ϊδ ΐΓαε, Ηε ίδ Ιειτιρίεά 
ϋο ίΐ \}γ ΐΗε άεδΪΓε Ιο οοπεοί; ρορπΙαΓ εηοΓ ; 1)υΙ Ηε Ηαά άοηε ΐΗϊδ 
αίΓεαάγ, ίη δυίϊΐοίεηΐ ηιεαδυιε, ίη ι. 2θ, αηά αΐ πιοδί ίΗίδ 1)υΙ δΗο\νδ 
ίΗε οοοαδίοη ΐΗαΙ Ιεά Ηίηη Ιο ορεη ΐΗε δΙοΓεδ οί Ηίδ ΗείΙεΓ ίηίοΓηια- 
Ιίοη ; ίΐ άοεδ ηοΐ αοοοαηΐ ίοΓ ΐΗε ίπΠηεδδ οί ΐΗε ερίδοάε. 8ο Ηε ίδ 
Ιεά Ιο Ιεΐΐ οί Τεπευδ αηά Ηίδ ΑΐΙίο \νίίε (2. 29) ; οί ΐΗε ίουηάίη§ 
αηά ηαηιίη§ οί ΑηιρΗίΙοοΗίαη ΑΓ^οδ (2. 68) ; οί Αίοπιεοη αηά 
ΐΗε ΕοΗίηαάεδ (2. ιθ2) ; οί ΐΗε ίδίαηάδ οί Αεοΐυδ (3. 88) ; οί ΐΗε 
ρυπβεαίίοη οί Όείοδ αηά ΐΗε ίεδίίναί ΐΗεΓε (3. 104) ; οί ΐΗε εχίεηΐ 
οί ΐΗε άοΐΏΪηίοηδ οί δίΐαΐοεδ, αηά οί ΐΗε οηδίοπίδ οί ΐΗαΙ οΗίείΐαίη 
αηά Ηίδ ρεορίε (2. 96-98). 'Γο ΐΗε δαηηε οαυδε ιτιαγ Ηε αδδί§ηεά 
Ηίδ άεΐαίΐεά άεδοηρίίοη οίΐΗε δγιτηρίοιτίδ οίΐΗε ρΐα^υε (2. 49~54) 
αηά οί ΐΗε εαΓίΗςυαΙίεδ αΐ ΕιιΙίοεα αηά αΐ οίΗεΓ ροίηΐδ οη ΐΗε 
οοαδίδ οί ΟΓεεοε. 

Ιη Ι. 2 1 αηά 2 2 ΤΗιιογάίάεδ Ιαγδ ΗείοΓε υδ ΐΗε ίάεαδ ΐΗαΙ 
§αίάεά Ηίηι ίη ΐΗε οοπιροδίΐίοη οί Ηίδ ννοΓίί, αηά εχρίαίηδ Ηίδ 
ηιείΗοά. Ηε άοεδ ηοί οατε Ιο ΙίοΗε ΐΗε εαΓδ οί ΐΗε ηιηΐΐίΐυάε 
ΟΓ Ιο Ηε ίουηά απιυδίη^ αΙ α ίίΓδΙ τεαάίη^.; Ηίδ ννοΓίί ίδ Ιο 1)ε α 
ΐΓεαδίίΓε ΐΗαΙ ίΗε ννίδε \νί11 ενεΓ 1^εερ \)γ ΐΗεηι, \νΗίοΗ ΐΗεγ δΗαΙΙ 
ρΓίζε αηά Ιο λνΗίοΗ ΐΗεγ δΗαΙΙ τεδοΠ ίοΓ Ηεΐρ, οοηιίοΓί, αηά ίηδίΓαε- 
ΐίοη ίη ΐΗε οοηΐίη^εηαίεδ οί ρηΗΙίο Ηίε. ΤΗε ροδδίΗϊΗΐγ οί ΐΗίδ 
άερεηάδ ηροη α υηίνεΓδαΙ 1α\ν ; δο ίαΓ αδ ΐΗε Ηυηιαη εΐεηιεηΐ ίδ ίΝτκοουατιΟΝ π 

οοηοοίΌοά, ΐΗο ίαΙυΓβ \νί11 οίοδβΐχ ΓβδβηιΜε ΐΗε ραβί. ΒαΙ «τΗΐΙε 
ΐΗϊδ 15 ΐηιε, Ιΐιειε &Γε )^εΙ (Ιε^Γε^δ ίη ΐΗε ναπουδ βτοιιρδ οί ενεηίδ, 
ΟΓ ρεποίΐδ οί ΙιΐδίοΓγ ; αηά ΐΗε ΗϊδΙοπίΐη νηϋ οΗοοδε Ιιϊδ ρεποά 
ΕθοοΓ(ϋη§ Ιο ίΐδ ναΐαε, — ρΓεΓεΓπη§ ΙΗ&Ι ϊπ \νΙιίο1ι Λε ΕοΐϊνϊΙγ ΐδ 
ΐΏΟδΙ δίΓεηηοϋδ ; ϊη \νΗίεΙι ϊΐ δρπηρ Γγοπι Ιίιε ηιοδί ίυηάαηηεηίαΐ 
αηά οΗαΓΗοίεπδίϊο ηιοΐίνεδ αηά Ηαδ Ιεηάεά Ιο ρΓοάυοε οοΓτε- 
δροηάϊησ τεδυΐΐδ ; Άηά, ήηαΐΐχ, Ιΐιαΐ ΐη \νΗίαΗ ΐΗε ρΓθΙ)αΙ>ϊ1ίΐχ οί 
εϋοϊΐίησ Ιΐιε ίαοΐδ ϊδ ςτεαίεδί. €άκ Άηά ραϊηδίαΐίϊη^ ϊη ΐΗε ίηνεδ- 
Ιϊ§αΐϊοη οί ΐΗε ίαοΐδ αηά αοουΓΕοχ ϊη ΐΗε ΓερΓοάιιεΙϊοη οί ΐΗειη 3Γε 
οί ρηιηε ηεοεδδϊΐγ ; ΐΗε ιηοΓε δο ΐΗαΙ ΐΗε τεαάεΓ ϊδ ρΓοηε Ιο 1οο1^ 
ίοΓ ρΐε^δαηΐ ΐΗϊη^δ, αηά ϊδ οίΐεη ιηοΓε 3ηχίοιΐδ Ιο ΙίΕνε ρΓενίοιίδ 
ορίηΐοη οοηβηηείΐ ΐΗαη Ιο ΙιεαΓ ΐΗε ΙπιΐΗ, \νΗϊ1ε ΐΗε ννπίεΓ ϊδ οογ- 
Γεδροηάϊη^ΐγ Ιεπορίεά Ιο ηι&ΐίε Ηίδ \νπΐϊη§ &ΙΐΓΕεΙϊνε αηά ίηΙεΓεδί- 
ίησ, — ςυαίϊΐίεδ ιΗεΙ ηιαγ 1)ε &ΐΐ3Ϊηε(3, 31 Ηΐΐΐε οοδί, \)γ πιε^ηδ οί 
ιΠείοποαΙ αηά ΪΓηα^ιηαΙϊνε εηιΙ)ε1ΗδΗπιεηΙδ, ΝνΗετεαδ ΐπιΐΗ ΐδ Ιο 1)ε 
ν\Όη οηΐγ \)γ 1οη§ αηά ίΕΐϊ§υϊη§ 1αΙκ)Γ ; ενεη ίΪΓδΙ-1ΐΕη(1 ενίάεηεε, 
ννΐιεη ραίίεηΐ δε^ΓοΙι Ηαδ 3.ΐΐ&ίηεά ϊϋ, τΏΆγ ρΓθ\^ε οοηίΐΐοΐίη^, αηά 
ΐΗεη Λέτε ϊδ ΐΗε ννεΐ^Ηΐη^ οί ίΐ — (ττητόνίος άρίσκεται. 

§ 4- ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΥ 

ΤΗε ΓεοοΓίή οί ΐΗε ίαοΐδ Γπυδί 1)ε ϊηΐεΠϊ^Με αηά οΓάεΗν ; ΐΗεΓε 
ηιυδϊ 1)ε α άείΐηίΐε δχδίειη οί οΗΓοηο1ο§\'. ΤΗυεγιΙίίΙεδ Γεοο^ηϊζεά 
ΐΗΐδ; Ηε οπηοίδεδ Ηεΐΐαηίοϋδ δενεΓεΙν ίοΓ ΐΗε ϊηαοουΓαοχ οί Ηίδ 
οΗΓοηο1ο§}'. Ηε Ηαά ΐΗουσΗΐ ΐΗε πΐΗΐΐεΓ οαΐ βηά εοηηε Ιο ζ. άεΐΐΐ)- 
ειαίε οοηοΐιΐδΐοη ; οοηηραΓε Ηϊδ εΐΕΐ)θΓ3ΐ:ε δίαΐεηιεηΐ ΙουοΐΊΪη§ ΐΗε 
ρτεοίδε 1εη§ίΚ οί ΐΗε \νζ.χ (5. 26), αηό ΐΏΟτε εδρεοΐαΐΐν ΐΗε όείεηδε 
(5- 2θ) οί Ηίδ οννη δ^δίεπι 3δ εοπιραΓεά λνϊΐΗ ουιτεηΐ ηιείΗοοΙδ οί 
βχΐη§ άαΐεδ. Ηε 3ΐ)3ηάοηε(1 ΐΗε οΐνϋ γε3Γ, \νΗΐοΗ νν3δ άείεητιίηεά 
1)γ Ιΐιε η3ΐηεδ οί ΐΗε ϊηουΓηϊ)εηΙδ οί οεΓίαϊη οίϋοεδ, αηά ν3πεά, οοη- 
δεςυεηΐΐγ, ϊη ίοηπ οί δίΕίεπιεηΙ, 3δ \ν'ε11 3δ ϊη οίΗεΓ τεδρεοΐδ, ίτοπι 
οϊΐγ ίο οίΐν. Ηίδ γε3Γ ίδ ΐΗε η3ΐυΓ3ΐ )'ε3Γ, άείεητιίηεά ϊ)χ ΐΗε δπο- 
οεδδίοη οί δαηιπιεΓδ 3ηό \ιπηΙε.Γ5 ; ενεΓ)'1κ>άγ πιϊ§Ηΐ 1)ε εχρεείεά Ιο 
ίο11ο\ν λνίΐΗ ε3δε δΟ δϊπιρίε αη 3ΓΓ3η§ειηεηΙ. δυηίΓηεΓ πιϊ§Ηΐ: ν3η' 
δθπιε«•Ιΐ3ΐ ίη ΐΗε ρΓεοίδε άζ\ οί ίΐδ ορεηίη§ 3Π(1 ίη ίΐδ (1υΓ3ΐίοη, 
αοεοΓάίη^ Ιο Ι3ΐί1υίίε, 1)υΙ ννίηΙεΓ ννουΐά τεδίοιε ΐΗε 1)3ΐ3ηοε ; ζηά 

ΤΗί•0\'ηΐΟΕ5 — 2 •δ• 
1 8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ5 

5αΐΏπΐ€Γ νναδ ΐΗε δ6&8οη οί αοΐίνε 03.ηιραί§ηίη§, λνΗϊΙβ ίη \νΐηΐ6Γ 
ΐΏΪΗΐ&Γγ ιηονεηΊοηίδ ννβΓε δΐΐδρεικίεά. ΤΗαδ Ηε οΙ)Ιαϊηδ ε δΐιοεεδ- 
δίοη οί ρεποάδ (Ηίδ γεαΓδ) χνΐΐΗ δποΐι αοοαΓαογ, Ιΐιαΐ ΐΗε ΙοΙαΙ άητΆ- 
Ιίοη οί Ά δεήεδ οί ενεηΐδ ηιαγ 1)ε άείεηηΐηεά \νίΐ1ιϊη & δίπαΐΐ ίΓ3,εΙίοη 
(5- 2θ. Ι, 5• 20. 3)• Ιί 3.1 3,ηγ ηιοιηεηΐ ΐΐ Ι^εοοηηεδ ηεοεδδ&Γ)^ Ιο ίΐχ 
ΐΗε ρΓεεΐδε (3αΐε οί αη ενεηΐ, εϊΐΙιεΓ αΐ^δοίηΐεΐγ ογ ιεΐαΐϊνεΐγ Ιο 
αηοίΗεΓ, Ιΐιΐδ ίδ άοηε \)γ §ϊνίη§ ιτιοηΐΐι Άπά ά3.γ, ΆοοοτάΊηξ Ιο 
Γεοείνεά οΐνϊΐ οπΙεπά^Γδ (2. 2. ι, 5• 2 ο, 5• 19) > ^Υ εοιιηί οί άαγ^ 
(2. 19) ; ^γ αδίΓοηοαιΐεαΙ ενεηΐδ (2. 28, 2. 78) ; 1>γ πιεαηδ οί ΐΗε 
ίοαΓ δε&δοηδ (2. 2, 2. 31) ; ογ ί>γ τείεΓεηοε Ιο ΐΚε οοικϋΐΐοη οί 
ΐΗε εΓορδ (2. 79> 3• 0• ΤΗε οίοδε οί εαοΗ γ63.τ ΐδ οΗεοΙίεά \)γ α 
δΙεΓεοΙγρεά ίοηηυΐα (2. 103. 2). 

Τΐιΐδ ΓπείΗοά ΐδ ηοΐ ννίΐΗοιιΙ ϊΐδ ΐηοοηνεηίεηοεδ: ίΐ Ιεανεδ υδ 
οίΐεη \νίΐ1ι οηΐγ 3. νπ^ιιε α§;ηοα1ΐυΓα1 άαίε ίηδίεαά οί ΐΗε ρΓεοΐδε 
ϊηάϊοαίΐοη ννε άεδΪΓε ; &11 οοαυπεηοεδ, ΐιτιροΓίαηΙ αηά υηΐιηροΓίΕηΙ, 
οοιηρίείε αηά ΐηοοιηρίείε, Ηανε ίο \)β ίοΓοεά ΐηίο Ιΐιε ηαΓΓίΐΙϊνε 
1)εΙ\νεεη οοηδεοηΐϊνε τείππίδ οί ΐΗε ΐεηιιίηΗΐ ίοΓπιυΙα. \νΗεΓε 
ενεηΐδ ονειίαρ, ίΐιε ίίΓδΙ ιτηαχ, ίί ίΐ άο ηοΐ; δΐιείοΐι 1)εγοηά ΐΗε 
αηηααΐ άΐνϊάϊη^ Ιϊηε, ΐ3ε οαπΐεά ίο α«οοηο1αδίοη ΙιείοΓε ίΗε δεοοηά 
Ϊδ ίαΐίεη υρ ; 1)υΙ ΐί ίΙ οαΐΐαδί ΐΗε γε3Γ, ννε ατ& α,ρΐ Ιο ίΐηά ουΓδεΙνεδ 
ΗαΓπεά οίτΓ, ΐη αη ηηοοιηίοΓίαΙ^Ιε νναγ, Ιο ιειποίε δοεηεδ αηά ρεΙΙγ, 
ίτυϊΐΐεδδ ΓΕΪάδ. Ηε βεείίδ Ιο ηιϊηΐηιίζε Ιΐιΐδ \)γ ίηίεΓΓυρίίη^ ΐΗε 
ηαΓΓαΙϊνε οί 3. 1οη§-οοηΙίηνιεά ενεηΐ οη\γ, αδ ϊάτ αδ ηιαγ 1)ε, 3.ί 
δοΐΏε ροΐηΐ οί ηαΙιίΓαΙ ραυδε, Γεδυιηΐη^ ΐΗε δΙθΓ}' ννΐιεη οΗαΓαοΙεΓ- 
ϊδΐίο Άούνϊίγ δείδ ίη 3.ηε\ν, Οοααδϊοηαΐΐ}•, ννΗεη \)ηί οηε ογ Ιννο 
ίαοΐδ αΓε Ιείΐ Ιο οοπιρίείε α ίορϊο, Ιΐιεδε Άτβ αάιίεά αΐ οηοε, ίη 
δρίΐε οί οΗΓοηο1ο§7ί Ιΐι^ΐ Ι^ιε Γεα^1ε^ ιτΐΆγ §6ΐ ΐΗεηι ννΙιεΓε ΐΗεΪΓ 
οοηηεοίίοη αηά δί§η1ίΐοαηοε \νί11 1)ε ηηοδί αρραΓεηΙ. δο, ίη 2. 65, 
ΐΗε άεαίΐι οί ΡεΓίοΙεδ ίδ αηΐίοΐραΐεά \)γ 3, \νΗο1ε ^εαΓ, ΐ3εο3αδε ]ΐΐδΙ 
Άΐ ύ\3.ί ροίηί Ηε οε&δεδ Ιο 1)ε αοΐίνε ίη ΐΗε αβαΐΓδ οί δίαΐε. Ιη 
δαοΗ εαδεδ ΐΗεΓε ίδ αΐνναγδ ά οοΓΓεοΐίνε ηοίε αδ ίο ΐΗε άαΐε. §5- 

Μυείι δραοε ίδ §ίνεη Ιο δρεεοΗεδ ; ίΗεδε 3.Γε ηοί ίη ίΗε ίοΓΓΠ οί 
ίηάίΓεοΙ άίδεοπΓδε, εχοερί ίη Βοοίί 8 αηά 3,η οοο&δίοηαΐ ίηδίαηοε είδε- ΐΝΤΚοουσπθχ\ 1 9 

νν•Η6Γ6, 1)111; Ηανε ΐΗε ουΙνν&Γά αρρεαΓαποε οΓ άΪΓ60ΐ ιεροΓίΒ οί ΐΗε 
\νοΓίΐ5 ϋΙΙβΓεά. ΤΗε οοοαβϊοηδ αιε ηενετ οΓ Λε ηαΙυΓε οΓ δεοΓεΙ 
οοηίεΓεηοεδ \νίΐΚ ο1οδε<1 οΙοογβ, 50 ΐΗ&Ι ηο ΐηΐΓΪηδίο ογ ά ρήοΗ 
ίιιιρΓθ5αΙ)ΐ1ίΐ7 αα&οΗεδ Ιο ΐΗεδε τεροπεά δρεεοΗεδ ; ΐϋ λνουΐά 1)ε 
ροδδίΐ3ΐε ϊη ενεΓγ εαδε ίοΓ ΐΗε ΗΐδίΟΓίαη Ιο §εΙ τεροΓίδ οί α οΗ^γηο- 
ΙεΓ πιΟΓε ΟΓ Ιεδδ αοουΓαΐε. ΕνειγΛΐη^ ΐαΓηδ υροη ΐΗβ ςαεδίίοη 
Ηο\ν Ηε §01 Ιΐιειη απά Ηο\ν Ηε Ηαδ τεροηεά Λέπι. 

Οη ΐΚίδ ροΐηΐ Ηε Ηαδ Ηϊπίδείί δροΐίεη ςαίΐε Γιαπίςΐχ (ι. 22), 
" ΤουοΜη^ ΐΗε δρεεοΗεδ ΐΗαϋ \νεΓε άεΙΐνεΓεά ϊ)είθΓε ίΗε λ\•2Γ, ννΗεη 
ϊΐ Λν&δ ΐ1ΐΓεαΐεηίη§, αδ ννεΐΐ αδ αίΐεΓνναΓάδ, \ν1ιεη ΙιοδίίΗΐΐεδ Λνειε οη 
ίοοΐ, Ι ίουηά ϊΐ άϊίϊΐοαίΐ Ιο τεοαίΐ ΐΗε ριεοϊδε ΛνοΓ(1ϊη§ οί δΐιοΐι &δ Ι 
Ηε&Γά Γη)'δε1ί, &5 άϊά αίδο ΐΗοδε υροη \ν1ιοδε τεροΓίδ Ι Ηαά ΐο τείγ 
ϊη οίΗεΓ οαδεδ ; 1)υΙ Ι Ιι^νε δεί ΐΗεπι (1ο\νη, υδΐη§ ηιν ο\νη 5εδΙ 
ϊυά^ΓηεηΙ αδ Ιο \ν1ΐΕΐ \ναδ αρρΓορηαΙε Ιο ΐΗε οΪΓΟίιηΐδίαηοεδ οί ΐΗε 
πιοπιεπί, 1α1ίίη§ οατε, ΗοννενεΓ, αΐνναγδ Ιο ριεδεΓνε, αδ ί^Γ αδ πιί§Ηΐ 
ΐ3ε, ΐΗε §επεΓα1 δεπδε οί \νΗαΙ \να5 ιιΙΙεΓεά." δοηιε οί ΐΗε δρεεοΗεδ 
Ηε 1ί3.(1 1ιε3.Γ(3, αηά ϊη ΐΗεδε οαδεδ Ηε ΙοοΙ: ραϊηδ Ιο ιεοαίΐ \νΗαΐ Η&ά 
1)εεη δαϊά ; ϊη ηιπηγ, ογ πιοδί, Ηε Ηπά Ιο τείχ οη ΐΗε ηιεηιοΓχ οί 
οίΗεΓδ : Ι5α1 πιεπιΟΓγ, ννΗείΗεΓ Ηΐδ ο\νη ογ ιΗεΙ οί οίΗεΓδ, ννΗδ ^νεΕ1^, 
3η(1 νεΓΗ&Ι αοοιίΓΕογ \ναδ ϊπιροδδίΗΙε ; Ηε οηΐγ νουοΗεδ ίοΓ ΐΗε §εη- 
εΓαΙ ρπΓροΓΐ, ΐΗε ννοΓάδ Άχνά ΐΗε οοπιροδίΐίοη αΓε Ηΐδ οννη, ΤΗίδ 
ϊδ δυΗδίαηΙΪΕίεά Ηχ ΐΗε δρεεοΗεδ ΐΗεηίδεΙνεδ ; ΐΗεγ αΓε α11, Ιο τνΗοιη- 
δοενεΓ αΙΐΓΪΗϋίεά, ΤΗυοχάίάεαη ιΗγοιι^Η αηά ίΗΓου^Η. 

ΒυΙ ΐΗεΓε ϊδ ΓηοΓε ΐΗαη ΐΗίδ. Ιΐ ϊδ ΤΗυογάίάεδ'δ ρυΓροδε, 1)γ 
πιεαηδ οί ΐΗεδε δρεεοΗεδ, Ιο Ιαΐίε ΐΗε ^ε3^1εΓ ΗεΗΪΓκΙ ΐΗε δοεηεδ οί 
ΐΗε άΓαπίΕ, Ιο Γενεαΐ ΐΗε Ηίάάεη δρπη§δ οί ενεηΐδ αηά 1α>• ΗαΓε 
ΐΗε οΗ^ΓΕοΙεΓ, ιηοΐίνεδ, ίΐηά ρυΓροδεδ οί ΐΗε 1εΕ(1ίη§ δίΕίεδπιεη 
αη(1 οί ΐΗε δίΕίεδ ΐΗεχ ΓερΓεδεηΙ. ΤΗεγ αΓε Ιο ΗΪΓη \νΗ3ΐ δίαίε 
ραρεΓδ, άΐρίοπιαίίο οοΓΓεδροηάεηοε, ροΓΠαιηεηΙαΓγ ΓεροΓίδ, ΕΓε Ιο 
ΐΗε ιηοοΙεΓη ΗϊδΙοΓΪαη. ΤΗεΓε ΐδ ΐΗϊδ (ΙϊβεΓεηοε : ΐΗε πιοάεπι 
\νηίεΓ εϊΐΗεΓ ΓείεΓδ ίη ε ίοοίηοίε ίο Ηΐδ ΕΐιΐΗοπίίεδ ογ, ννΗεη Ηε 
ςυοίεδ, ςιιοΐεδ λνϊΐΗ νεΓΗαΙ αοουΓαο}' ; Ηηί ίη είΐΗεΓ οαδε Ηε ίΐη(1δ 
ίΐ ηεοεδδΕΓγ Ιο δεΙ ίοΓίΗ οΙεΕΓίγ ΐΗε ϊηίεΓεηοεδ ΐΗΕί Γηαχ Ηε ίαΪΓΐγ 
άΓΕννη ίΓΟΠι Ηΐδ άοοιιηιεηΐδ ; ΐΗαΙ ϊδ, Ηε §ΐνεδ Ηΐδ οοηοίπδίοηδ, 
Γείεπϊη^ ΐΗε τεΕάεΓ Ιο ΐΗε οπ^ϊηΕΐ ιΗεΙ Ηε πιαγ ]νΛ^& ίοΓ Ηϊπίδείί, 20 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

ΟΓ Ηε §ίν6δ ΐΗβ ΙεχΙ ννΐΐΐι Λε αάάϊΐίοη οί ΐΗε ηεοεΒδ&Γγ οοπιηιεη- 
ΐΕΓγ; ΤΗιιαγάίάεδ ίιΐδεδ ΙεχΙ 3,ηά οοΐΏΐϊΐεηΙαΓ)^ ΐηΐο οηε. Αηά αδ 
ΐΗε ΐΏοάεπι Ηίδίοπαη δείεοΐδ Ηίδ ραδδα§εδ ίοΓ ηυοίαίϊοη ογ τείεΓ- 
εηοε, απά οοηι1)ίηεδ ΐΗείΏ ϊη δΐιοΗ ννΐδε αδ δΗαΙΙ ΙιεδΙ άϊδοονεΓ ΐΗε 
ιιηάεΓίγΐη^ ΐΓαΐΗ, δο ΤΚυογάϊάεδ άοεδ ηοΐ τεροΓΐ &11 ΐΗε δρεεοΗεδ 
οΓ α §ίνεη δίαΐεδίιιαη, ϊ>αΐ οη\γ δείεοΐεά δρεοΐιηεηδ, αηά οΛεη 
οοιηΐ^ϊηεδ ίη α δΐη§1ε άϊδοοϋΓδε υΙΙεΓ&ηαεδ ΐΗαΙ \νεΓε δοαίΙεΓεά ονει 
πίΣΐηγ, ΐΗιΐδ ίαΓηΐδΗΐη§ ΐΗε ιε&άεΓ ννίΐΗ α11 ύιαί Ηε ηεεάδ Ιο 1{ηο\ν, 
Άηά ιη3,δδϊη§ Ιΐιε τείεναπί ιτηαΐεηαΐ αΐ ΐΗε ΐΏΟδΙ δί§ιιίβο&ηΙ ροϊηΐ. 
ΤΗε ίρή$5ΐηια νβνΰα οί ΐΗε δρεαΙίεΓ αιε ΐΗιΐδ Ι3α1 α Ιεχϋ, οιιΐ ο£ 
\νΚΐοΗ ΐΗε ΗΐδίΟΓΪαη \νί11 άπανν \ν1ΐίΐΙ ΐΏεαηϊη§ ΐΗεπε ΐδ ϊη ΐΗειη — 
α Γηεαηίη§ ΐΗαΙ ΐη ο&δεδ πιαγ ηοΐ Ιιανε 1)εεη ςυίΐε οΙεαΓ Ιο ΐΗε οοη- 
δοΐοϋδηεδδ οΓ ίΚε δρεαΙςεΓ Ηΐαΐδείί, ΐΗοιι§Η οΓ ΐΗε §ΓείΐΙεδΐ ΐΐΏροΓΐ Ιο 
α ΓΪ^Ηΐ οοηοερίίοη οί ενεηίδ. ΤΗε ΐ1ιου§Ηΐδ ΐΗαΙ; \νεΓε εχρΓεδδεά, 
αηά ΐΗε ννοιάδ ίΐιαΐ οοηνε^εά ίΗείΏ, Ηανε 1)εεη δοιι§1ι(; ουϋ, ννΐιειε 
ροδδίΜε ; 1)αΙ Ιΐιεγ Ηανε 1)εεη οαα^Ηΐ; υρ ίηΐο ΐΗε ηιΐη(1 οί Ιΐιε Ηίδ- 
Ιοπαη, §εηεΓ3ΐϊζεά, ΐάεαίίζεά, αηά δεηΐ ίοΓίΗ ννίΐΗ Ηίδ δίαιηρ αροη 
ΐΗεηι — ΐΗε δίαιτιρ οί α Ια,Γ^εΓ ιηεαηίησ αηά α \νίάεΓ αρρίΐοαίΐοη. 
Ιη ΐΗε άϊδοαδδϊοη οη ΐΗε ριιηϊδΗΐΏεηΙ; οί ΜγΙϋεηε, \νε αΓε ηιαάε 
Ιο ίεεί ΐΗαΙ ΐΗε ϊηιπιεάϊαίε ςυεδίϊοη ϊδ 1)υί: αη ΠΙυδίΓαΐΐοη οί α πιοιε 
§εηεΓα1 αηά οηΐίοαΐ οηε — ΐΗε τείαΐίοη 1)εΙ;\νεεη ΑΐΙιεηδ αηά Ηει 
δυ5]εοΙ αΙΗεδ ηιαάε τεδίΐεδδ αηά ΙεηιρΙεά \>γ ίΗε οΗαηοεδ οίΤειεά 
\>γ ΐΗε \ναΓ ; αηά \νε οαη τεαά ίη ΐΗε δρεεοΗεδ οί €1εοη αηά Όϊοάο- 
Ιυδ ΐΗε ηηεαδϊηεδδ οί ΐΗε ΑΐΗεηΐαη ρεορίε, αηά ΐΗε νίεννδ οί ροΗογ 
αάνοοαίεά Ηγ ΐΗε ΓΪναΙ ραΓίίεδ ΙοιιοΗίη§ ΐΗϊδ Ιατ^επ ίδδΐιε. 

ΑραΓί ίΓοηι ΐΗε δρεεοΗεδ, ΤΗηογάίάεδ ηαηαΐεδ ννίΐΗουί οοηι- 
ιηεηΐ. Οηΐγ Ιννίοε, οηοε ΐΗε ΗίδίοΓγ ρΓορεΓ ϊδ Ηε§υη, άοεδ Ηε 
ίηάϋ1§ε ΐη τεηιαΓίςδ αΐ αηγ Ιεη^ΐΗ υροη ΐΗε ενεηΐδ οί Ηΐδ ηατΓαΐίνε : 
Ηίδ αοοοηηΐ οί ΐΗε πιαίεηαΐ αηά ηιοΓαΙ είτΓεοίδ οί ίΗε ρΐα^πε υροη 
ΐΗε ΑΐΗεηϊαη ρεορίε (2. 5ΐ-53)> ^"^ ^ί^ δΐπιϋαΓ εοηιπιεηΐδ οη ΐΗε 
ηιΟΓαΙ ρ1α§ιιε (ίγρίοαΐ οί α11 οίΗεΓδ ίΗαΙ εηδυεά ΐη ΐΗΐδ \ναΓ) ΐη ίΗε 
Γεί§η οί ίεΓΓΟΓ ϊη ΟοΓογΓα. ΤΗε ίίΓδΙ ΐδ ηεοεδδαπγ ίο §ΐνε αη αάε- 
ςααίε ΐάεα οί ίΗϊδ δυρεταάάεά άίίίΐααΐίγ ΑίΗεηδ Ηαά ίο οοηΐεηά 
\νΐίΗ ; αηά ίΗε δεοοηά ΐδ Ηιιί α §εηεΓαΗζαίΐοη οί ίΗε δοεηεδ αί Οογ- 
ο)τα, λνΐίΗ εχρίαηαίίοη οί ίΗεϊτ οαυδεδ αηά είτΓεοίδ. Ιη ηεΐίΗεΓ οαδε ίΝτκοΌυατιΟΝ 2 1 

\να5 ΗΪ5 υδααΐ ηιείΗοά 1)χ δρεεοΗεβ αναϋαΜε. ΤΗε τεπιαΓίίβ οη 
ΐΐιε οΗ&ΓαοΙεΓ οΓ Ρεηοΐεβ Εηά ΐΗε οοηίΓΗδΙ «άΐΗ Ηίδ δυοοεδδΟΓδ, ίη 
2. 67, &Γε ηο εχεερίϊοη ; ΐΗεχ &Γε άυε Ιο ΐΗαΙ δίαΐεδπιαη'δ εατίχ 
(ϋδΕρρεαταηοε Γγοπί ΐΗε ΗΐδΙοΓγ, \νΗίοΗ \νοαΜ Η&νε ΙεΓΐ ΐΗε τεα^ει 
ννϊΐΗ ίηαάεςυΗΐε ΓηαΙεΓΪαΙ Γογ ίθΓΓηΐη§ 3. ]ηά§η\&ηχ. οΓ ΐΗε ιώηπ αηά 
Ηϊδ ροΗογ ; Ιο δυρρίν ΐΗϊδ άείεοί ΐΗε οΗ&ρίεΓ \ν3δ \\τΐΐΐεη &δ ΐΐ 
δίαηάδ. 

Τη Ε ΚΑΝουΑΟΕ ογ ΤΗυολ-ϋΐοΕδ 

Ηίδ ]&η§ιια§ε ΐδ ΐΗε άρχαάα Άτθί'; (Μαιοεί. 52), ΐΗε Αΐΐίο οί 
ΐΗε βΓΐΗ οεηΐυΓν. ΤΗΐδ όοεδ ηοΐ Γηεαη ΐΗαΙ Ηε δΐπιρίγ ίοΐΐοννεό 
ίΗε ΗαΙιϊΐδ αηά ρΓαοΙίοεδ ο£ ΐΗε δροΐίεη Ιοη^^ε οί Ηίδ άαν ; Ηε 
(ΙερΕΓίδ Γγοιώ ϊί ϊη ΐΏΕην ρ&ΓΐϊοηΐΕΓδ ; Ηε \ναη1δ α Μί&τ3.τγ 1ίΐησυα§ε 
ΐΗαΙ δΗαΙΙ ροδδεδδ οϋσηίΐγ, αηά δΗαΙΙ εδοαρε ΐΗε οΙαη^εΓδ οί ίΐυοίυαί- 
ϊΏξ υδα^ε. Το δεουιε ΐΗεδε εδδεηΐϊαΐ ηυαΗΐϊεδ οί (Ιι'σηΐΐγ αηά δία- 
\)\\ηγ, Ηε Εναϊΐεά Ηϊηπδείί οί δυοΗ ΗΐεΓατν Ιταίϋΐϊοη 3δ \\'ίΐδ εΙ ΥιάώΔ, 
Σίπά άτ^ν,' ίΓεε1}' οη ΐΗε ερίο, Ιοηϊο, αη<1 ίτΆξΐο ΗΐεΓαΙιίΓε ΐΗαΙ \ν3δ 
ίαΐΏΪΗΕΓ Ιο Ηίδ οοηΙειηροΓ&ηεδ ; πογ Η^δ Ηε ανοϊάεά ίηηοναΐίοηδ 
οί Ηίδ ο«τη ; Ηε Ηαδ τηζηγ \\οτά5 ΐΗαί αιε ηοΐ Ιο Ηε ίουηά 3σαίη 
ϊη ΐΗε εχίαηΐ ΗίειαΙνίΓε ΗείοΓε Απδίοΐΐε, ηικΙ δοιτιε ΐΗαΙ τεαρρεαΓ 
βΓδΙ ίη Ηίδ ίπιίίΕίοΓδ οί ΐΗε Κοπιαη ρεποά. 

Ενεη Άί 3, ίΪΓδΙ τ63.ά\Ώ§, οηε ϊδ δίΓυοΙί \)γ ΐΗε οΐά ίοτηΐδ €?, $νν, 
ίτπΓ^ς, εΐο. ; ΐΗε Ιοηϊο αηά ΐΓα^ΐο πράσσω, έλασσον, εΐο. ; ΐΗε οοοα- 
δΐοη^Ι Ιοηϊοίδπΐδ τετάχαται. Ιφθάραται. Α Ηίΐΐε Η'αΙοΗΐηο; τενεαίδ 
ηιαηγ δυοΗ ρεουΗαπίΐεδ. 

λΥοίάδ οΗδοΙεΙε ϊη ΙαΙεΓ Αΐΐίο : άγ;(ώ/χαλο?, ανοκω•)^η, νηίτη<:, 
φάκελος, εΐο. 

Οί ερίο ΟΠ^Ϊη : άΧκη, ά'/ηρως, δοί•7Γθ9, ίσσάμενος, κΧ,ίος, εΐο. 

ΎτΆξίο : αγάλλομαί, άνακλάω, ανθεντης, άλοκης, χρ^ζ<^, εΐο. 

Ιοηϊο : εζαπιναίως, ετταυρεσις, καταλαμβάνειν = ξνμβαίναν, λαβείν 
= χηΓολαβεΐν, νομίζειν = γρησθω.. 

Νενν \νοΓ(1δ : ηιαηγ οοπιρουηάδ ννϊΐΗ άι^ι', δίά, εν, εττί', τρό, προς, 
ζνν, άνάδοτίκ, αίτερετης, ^ιακομι8η, εΐο. 

Αοΐϊοη ηουηδ ϊη -σις ΕΓε ίιεςιιεηΐ ; \νΐΐΗ ποιείσθαα αηά γίγνεσθαι, 
ΐΗεδε §ΐνε α ρεπρΗΓαδίϊο δΐιΗδΙϊΐαίε ίοΓ ΐΗε οοΓτεδροηάϊη^ νειΗ. 2 2 Θ0ΥΚΥΔΙΔΗ2 

ΤΗο αοΐίοη ϊδ εηιρΗαδίζεά ; ίΗε α^εηΐ; ίαΐΐδ ίηΐο ΐΗε ΐ3ίΐο1<§Γουης1. 
ΤΗε Άξοηί ηουη ϊη -τψ \νΐΐΗ είναι αηά -γί-^νίσθαι δίαηιρδ ΐΗβ αβεηΐ 
λνΐΐΗ ΐΗε Iη3.^1^ ο£ Ηΐδ άεεά ; ϊη ΐ3θΐΗ υδεδ Ιΐΐ6 οοηΐεηΐ ϊδ 
Ιαι^εΓ ΐΗ&η Ιΐιε υδυ3ΐ νεΛαΙ Γοηπ \\όιι1(1 €Άηγ, δο ΐΗαΙ 
ΐΚεγ οοηΐπΐ^αίε Ιο ΐΗε τάχο5 τ^5 σημασίας, ηοΐεά αδ οΗαΓαοΙεΓΪδίίο 
οί Τ1ιααγ(1ϊ(1εδ ϊ)γ ϋϊοηγδϊαδ. 

Ιη ^εηεταΐ, ΤΗυογάΐάεδ δΗοννδ α ηιαΓίςεά ρτείειεποε Γογ ΐΗε 
&1)δΐΓαο1: ηοηιίηαΐ 3,δ οοΓπραΓεά \νίΐΗ ίΐιε πιογ6 οοηοΓεΙε νεΛαΙ ίοΓπι. 
ΤΜδ, Εδ ηοΐεά \>γ ΗεπΏΟ^εηεδ (περί ίδεών, δρεη§ε1, ρ. 292), οοη- 
ΐΓΪ5υΙεδ Ιο ΐΗε σίμνότψ ("άί^ηϊΐγ," "αίοοίηεδδ") οί δίγΐε ; 1)α1: ίΐ 
Ιεαάδ 10 πιαηγ ΗαΓδΚ εχρΓεδδίοηδ, ϊη \ν1ιϊοΗ ηοαηδ αιε ςαίΐε ίιεείγ 
οοιιρίεά ννϊΐΐι οοηδίΓααΙϊοηδ οηΐγ αρρΓορΓίαΙε Ιο νεΛδ : τό αυτό νπο 
άττάντων ιδία δόξασμα (ΐ. 141• 7)> V °^ ττίρίτΐ-ίχίσίς (3• 95• 2), την 
αντίκα ακινδύνως δουλείίαν (6. 8θ. 5)• 

ΤΗε ηεηΙεΓ αάίεοΐίνε ννϊΐΐι ΐΗε απίοίε ίδ υδεά 35 α ηοαη ; ίΐ ηιαγ 

= οί ννίΐΐΐ ΐΗε ρΐαταΐ αά]εοΙϊνε, τό άντίπαλον = τονς άντιπάλον; (2. 

α;, ι), ιηαδδ Ιίεΐηε; δπΐίδΐϊΐαΐεά Γογ ηιιπι1)εΓδ : ογ (ΐΏΟίε 

οοπΊΐιιοηΙγ) ιΙ = αη αοδίΓαοΙ ηοαη, το καλόν, οεαυίγ 

ϊη Λε πι&δδ " = " 1)εααΙγ ίη ΐΗε αΙ^δίΓαοΙ." ΤΗΐδ ΐδ εχίεηάεά Ιο 

ραΓίΐοΐρΙεδ, τό 6ργίζόμ€νον τής γνωμψ (2. 59• 3)• 

Ιη ΐΗε ρΓεάίοαΙε ΐΗε ηεαΙεΓ ρΙυΓ&Ι οΓ αοΐϊεοΐίνεδ αηά οί 
νεΛαΙδ ίη -τός αηά -τεΌς ίδ υδεά ίοΓ ΐΗε δίη^υΐατ, ίτοΐμα, αδύνατα, 
ίτηγ€ΐρ-ητΙα, εΐο. 

ΤΗε ρΓεάίοαΙε &ά3εο1;ίνε ίδ οοηιΙ)ίηεά \νίί:Η αη αάνεΛ ογ αη 
αάνεΓΪ)ί3,1 ρΙίΓαδε, 2. 91• 4) 3• 4• ΐ• 

ΤΗε οοηιραΓαΙίνε πιαγ εχρΓεδδ ηοί α Ηί^ΙιεΓ άε^Γεε οί α οιυαΙίΐγ, 
1)ηΙ βΓεαΙεΓ ρΓοΙ^αΙ^ίΙίΐγ οί ίΐδ ροδδεδδίοη, ορ. αισχιον (2. 40• ι) ; 
αηά \)γ ΙίίοΙεδ ροδδεδδίοη αδ οοηίΓαδΙεά \νίΐ1ι Ιοίαΐ Ιαοίς, δΟ οίΐεη 
\νίΐ;1ι /Αϋίλλον η ; οοπιραπδοη ΐΗιΐδ ΐ3εοοπιεδ οοηίΓ&δΙ, αηά ννίΐΗ α 
ηε^αΐίνε ρΓεδεηΙ \νε ηιαγ βηά ον μάλλον — άλλα ίοΓ ού μάλλον — η, 
ορ. 2. 43• 2. 

\νίΐΙι ηυπιεΓαΙδ (ογ ΐΗείΓ εςυίναΐεηΐ) μάλιστα (αδ ίη Ηάΐ.) 
άεηοΐεδ οίοδε αρρΓοχίηιαίίοη ; δΟ εν τοΓ? \νίΐΗ α δυρεΓίαΙίνε 
ηιαΓίίδ αρρΓοχίπιαΙε δΐιρεΓΪοΓίΙγ, ορ. εν τοΓς ττρωτη ίγίνίτο (3. 
82. ι). ίΝτκοουσηοΝ 23 

Έκίίνος 13 3Χ ίϊιηεβ πιεΓΰΙγ 3. (ΙϊδΙίη^ιιΐδΗΐηο; ρΓοηοαη, 

. , . . ° , , Ρτοηοαηβ 

αηα ιηαγ 0€ υδβα Ιο άνοια α κρείιΐιοη οι αυτο«, ορ. 

2. 7• 2. 

Αύτ09 15 οί ίΓβςυοηΙ: ιΐ5ε ϊη υηειηρίιαίϊο ΐ3&ο1ί ΓβίεΓεηοε, 2. 36. 4• 

Α ρεΓδοηαΙ ιοίαίΐνε ηιαγ Η&νε αη α^δίΓαοΙ αηΐεοεάεηΐ, ορ. 2. 44• ι> 
τό δ* €ντνχί<ί, οί άν κτ£. ; ΐΗε Γείαΐίνε ίδ ΐΗεη οοηάϊΐϊοηΕΐ, ζηά ΐΗε 
€θη(1ϊΐΐοη §6η6Γ3.1. 

Αάν6Γΐ)δ αΓε οίΐεη υδεά ίη α ριε^ηαπί δεηδε, Ιΐιε είϊεοί ΐ3εϊη§ 
δίΓ&ίηεά 3ηά ΗΕΓδΗ, ορ. 2. 64. 2, φερειν τε χρ^ τά τ€ 
όαιμονια αναγκαιως {^= ως αναγκαία οντά), τα τ€ αττο των 
τΓολε/χιων άνόρειως (ραΓαΙΙεΙΐδηι ϊδ 3.1 \νοτ\ί ΗεΓε), 2. 65• 8, 3• 5^• 6• 

ΤΗε δυ^ϊεοϋ ϊδ οΓίεη εϊνεη ϊη πιοδί β;εηεΓα1 Γοηπ, 
οϊύγ Ιο οε ιηδίΕπΙΙγ ΟΓΟκεη υρ ογ ραιίιΐινε αρροδίΐιοη, 
ορ. 2. 4• 4> 2. 86. 5• Α^ΕΪη, ϊΐ πι&γ 1)ε εχραηάεά ογ οοπίΓαοΙεά, 
ορ. 2. II. Ι, 3• 9^• ΐ• 

ΤΗε δαΐ3]οοΙ; οί 3. βηίΐε νοΛ ογ αη ϊηίΐηΐΐϊνο ιτιαγ 1)ε δυάάεηΐγ 
οΗαη^εά ννίΐΗουΙ ζηγ ουΙ\ναΓ(1 δί§η, ορ. 2. 3• 4• 

Πόλΐ5 ιη&γ άενείορ ίη ΐΗου^Ηΐ ΐηίο ττολΓται, ναν? ΐηΐο νανται, εΐο., 
£9 Ζάκννθον — ίΐσΐ δ€ (οί Ζακνί'βιοι) (2. 66). Α δΪΓηΐΙαΓ δΚϊίΐ οοουίδ 
ίη ηυΓηΙ)εΓ ζηά ^εηάεΓ οί ίΐη αιΐίεοΐϊνο ογ ρΕΓίΐοίρΙε ίη &§ΓεεΓηεηΙ, 
ορ. 3- 2. Ι. 

ΟΓ ΐΗε ίηΐεπίΕΐ αοουδΕίίνε, 1)εδίάεδ ίΗε υδΐιαΐ δείί-ενίάεηΐ οΕδβδ, 
\νε Ηίΐνο τΓθ\ιτ€νομ€ν τα προς τό κοινόν ; ΐΗο εχίΓεπιε 
0050 15 νανμαχιαν αττωσαν τίνα, οη ΙηΟ Πΐοαοί Οι νικαν 
/ΧΛχτ/ν. σ7Γίν8ί.σθαι άναχώρησιν. άναίρίσιν ΕΓε ΕΟΟϋδΕίίνεδ οί ΐΐΐε 
οΙ)]εοΙ είϊεοίειί. 

ΤΗε ηουΐεΓ Εόίεοιίνε ΐΗυδ υδεά ΗΕδ ε Ιεηάεηογ Ιο ΓεΙΙ ίηΐο ΐΗε 
ρΙυΓΕί, ορ. 3• 55• 3• 

Α δεοοηά ΕοουδΕΐίνε, Εδ ρΓεάίοΕίο, πίΕγ ΐ)ε υδεά Ιο άεηοίε ΐΗε 

θΙ))εοΙ δθυ§Ηΐ ογ ΕΐΐΕίηεά, νανς ΐέίττ^μψαν φυλακην (2. 2*6. ΐ). 

ΤΗίδ ίδ ιηυοΗ οοιηιηοηεΓ \νΗεΓε ΐΗε ρΓεάίοΕίε ίδ Εη Ε(ΐ3εοΙίνβ. 

ΤΗε οΙ)ίεοΙ:ίνε ετεηίΐίνε ίδ ίΓεαυεηΙ, τό ^Αθηναίων 8ιά- 
. . πΛ - ' , ' Οβηΐϋγβ 

ψορον, η Ιΐλαταιων ίττιστρατεια. 

01))εοΐίνε Εηά 5ΐιΐ3]εοΐίνε ΕΓε οοιηΐίίηεό, ορ. 2. 89. ίο, 3• 1 2. 2. 

ΟΓ ΐΗε (1είϊηίη§ §εηίίίνε, ννε η\Άγ ηοίε σταδιους «τπ-ά τη^ θαλάσ- 24 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

σψ (2. 86. 3) ; οΓ ΐΗϋΙ ο{ 6(ΐαϊναΐ€ηο6 ίη οοηΐΰηΐ ογ Γεδυΐΐ, πόνων 
μίΧίτ-η (.2. 23. 4)> £ργων φυλακή (3. 82. 7)• 

ΡεοαΙΪΒ,Γ 3.Γ6 Ίσχύί μάχψ (2. 97• 5) ^^^^ τΓληθ€ΐ όι/^εω5 (4. 120. 5), 

1)θΐΗ άυε Ιο ΓοΓΟοά ραΓ^ΙΙεϋδίη. 

ΤΗε ραΓίϊΐίνο οΛεη ριεοεάεδ ΐΗε §ονεΓηΐη§ ννοιά, εδρεοΐαΐΐγ ΐη 
§εο§Γ3,ρΗίοα1 εχρΓεδδϊοπδ. 

\\ΌγΙΙι ηοΙϊη§ ϊδ εαυτών = " οί ΐΠείΓ οννη ηυηιΙ)εΓ," ορ. 3. 5°• 2. 

\νϊΐ1ι οοΓηρ^ΓαΙϊνεδ ΐΗε ^εηίΐΐνε ϊΏΆγ = η \νϊΐΗ ΐΗε άαΐϊνε, ορ. 2. 

6ο. 7> /Μοίλλοι/ ίτερων = η €τεροι<;. 

Οί ίΚε ρπεάΐοαίε §εηίΐϊνε ηοΙϊοείΐΜε ίηδίαηοεδ ατε 2. ^ι. 2, 
ττατέρων ων Ισ,τί (" ^ν1^0δε χε ίίΓε ") ; 3• ^6. 2, Λόκροι Συρακοσιων 
^σαν ; Ι. 142. 9» '''ο ναυτικον τίχνης εστίν. 

λνϊΐΐι αάϊεοήνεδ, Ιϊεδϊάεδ ΐΗε ιΐδαίΐΐ ο&δεδ, \νε τεαά χρημάτων 
άδωρότατοζ (2. 65. 8), άτίμονζ γερών (3• 5^• 5)> ^^ ΝνΗϊοΚ Ιΐΐε 
ο.ρηναίίν6 ϊδ ίεΐΐ ; αη Ιοηίο απά ροείϊο οοηδίΓϋοΐΐοη. 

ΐΛοαΙϊνε : άρ;(οντο5 Άθψαίοίς ίδ ρΓθΙ)3,ΐ>1γ ΙοοΕίΐνε. 
ΡεαυΙίαΓ Ιο ΤΗαογάϊάεδ ΐδ Δτ^λω σχεΓν ("Ιο ΙοαοΗ αΙ 
Όείοδ"), ΐΗοα^Ιι σχίΐν ε5 ίδ οοηιΐΏοαεΓ. 

Έλ^εΓν Άθηναίοα (" οοπιε ίο ") οοουΓδ ιερεαίεάΐχ, ίο11ο\νΐη§ 
ΐΓ&^ΐο υδα§ε. 

ΤεπιροΓ3.1. ΟΗΐεβγ ϊη ηοηιΐδ οί ΙειτηροΓαΙ Γηε&ηίη§ ; 1)υΙ: ε'κειντ; 
ττ} ε'σ/3ολΐ7 (2. 20. ΐ), μάχη τϊ) — -γενομίνγ] (3• 54• 4)• 0^ ί^^ε 
ί€ηηΐηΐ4$ α ςιιο, τβ Μυτιλην/) έαλωκυια (3. 29. 2). 

Οαυδ&Ι, εΐο. Α ρεΓδοη ηιαγ 5ε αη ΐηδίΓαιηεηϋ, τω Τισσαφε'ρνει 
του5 Αθηναίους φοβάν (8. 82. 3)• 

ΟοΓπίΐ&ΐίνε. ΝοΐίοεαΙ)1γ ίΓεςπεηΙ, εδρεεΐ&Πγ ΐη πηΐΗΐ&Γν εχρΓεδ- 
δΐοηδ, ορ. 2. 7• 2, 2. 56. 2. 

ΤΗ|^ (ίαΐίνε οί ΐΗε ραΓίΐοΐρΙε οί αη ΐάεαΐ οαδε ογ ρεΓδοη οοοπΓδ, 
αδ Ϊη Ηάΐ., τταραΧητόντι (2. 5 ΐ • ΐ ) • 

ΤΗε άαίίνε οί Λε α^εηΐ ίδ ίΓεεΙγ υδεά \νίΐΗ ρΓεδεηί, ίιηρεΓίεοΙ:, 
ίϋίαιε, αοπδΐ, ρεΓίεοί, ορ. 2. 35• 3> 3• 64• 4• 
ΡΓβροδί- Άνά αηά άμφ£, άεαά ίη Αΐΐίο, εχοερί ίη ΐΗε ρΙίΓαδε 

ίίοη8 οί άμφί τίνα, ΕΓε ε3θΗ ίοππά Ιννίοε. 
''Αν€ν = χωρίζ, 2. 13- 3; " ννίΐΗουΙ οοηδΐι11ίη§," 2. 7°• 4> 
2. 72. 2. ίΝτκοουσηοΝ 25 

ΆίΓο 15 υδβά οΓ ΐΗβ ροδϊΐϊοη ίτοπι \ν1ιϊο1ι οηε 30ΐ5 ; ννϊΐΗ ορμώ- 
μενος, ϊΐ βϊνεδ ΐΗε 1)056 ο£ ορβΓοίΐοηδ ; οΓ ιβδουΓοεδ, ορ. άπ6 τών 
άλλων τΓολε/ιεΓν (2. 24• ΐ) ; ΐΗβ 1)3513 οί 30ΐίοη, άτΓΟ βραχείας δΐα- 
νοίας (3• 86. 3) '} ί1ΐ6 δΐϊΐηϋΐαδ, άττό σημείου ενός (2. 90• 3) '} Ο^Ιΐδβ, 
2. 36• 4 '} 3.ξα\ογ ΟΓ ϊηδΙπίΓηεηΙαΗΐγ, ορ. άπο κοινών ίννόδων βου- 
λίΐίειν (ι. 97• ι) '} ί^6 3§[εηΐ = υπό, 3- 3^• 6 ; Ιιεηεε δυοΗ ρΗΓ3δ6δ 
Ε5 τα άττό τών ^Αθηναίων ; σκοπίίν άπό §ϊνεδ Ιο^ΪΟηΙ δουτοε ΟΓ 
§Γοαηά. άττό 15 ίΓε(ΐαεη[ (οΗίεήγ ϊη δρεεοΗεδ) ϊη 3.(3νεΓΐ)ϊ&1 ρΗΓΟδεδ, 
ορ. άττό του φανεροί), εΐο., 5εε οη 2. 44• 3• 

ΡΓοΙερΙΪΟ Ιίδε, ορ. 2. 8ο. ι, αδυνάτων όντων ξνμβοηθεΐν των άπο 
θαλάσσης. 

Έκ. ΑΠ ΐΗεδε υδεδ οΓ άπό οαη 1)6 ραιαίΐείεά 1)γ εχαπιρίεδ ο£ 
€κ ; λνΙιεΓε ΐΗεΓε ϊδ & (ΙίίΤεΓεηοε πιαΓίίείί, €κ άεηοΐεδ ΐΗε ΓηοΓβ 
ϊΐΏΓηεάϊαίε δοαΓοε, ο&υδε, εΐο., άπό ΐΗε ιηοΓε ΓεπιοΙε. ΥεΓχ οομ- 
ΠΊΟη 3.Γε (Κ τών παρόντων, €κ τών Βυνατίν, εΐο. ΡοΓ €κ οί ΐΐΐε 3§6ηΙ, 
3.Ώ Ιοηΐο υδε, ορ. 2. 49• ^> 3• 69• ΐ• 

ΤΗε ηοΐϊοη οί ΪΓηιηεάϊαίε (ΙεραΠηΓε ογ οΗΐίδε, Ιεαάδ Ιο Ιΐιε δεηδε 
"βίΐεΓ," ΙεΐηρΟΓαΙ ογ Ιο^ΪΟηΙ, ορ. ΐξ ειρήνης πόλεμος (ΐ. Ι20. 3) ; &ηά 
ίο ΐΗε Ιοοαΐ δεπδε ϊη τό εκ τον Ισθμον τείχος, ("οη ΐΗε δΐάε οΓ"). 
ίϊΐίε άτΓο' ΐΐ ίδ υδεά ρΓοΙερίϊοαΙΙν, 1)υ1: ιηυοΗ οίΐεηεΓ. 

Έν. ΓοΓεηδϊο, 3• 53• ^ > ϊηδίΓΠΓηεηΙαΙ, 7• ιΐ• ι, «ν άλλαις ττολ- 
λιζΓί επιστολαίς Ιστε, 3 ρ6θυ1ί3Γΐ7 ΐΓ3ηδρ3ΓεηΙ 0356, ορ. 2. 02. Ι ; 
Ιο άεηοίε ΐΗε ρεΓδοη Ιο \νΗοπι δοΐΏ6ΐΗϊη§ ίδ οοηΊΓηίΐί6(1 ογ οη 
\νΗοπι ΐί άερεηόδ, εδρεοΪ3ΐ1γ ΛνΗεΓε ΐΗε ΐδδΐιε ίδ (1ουΙ)ΐΓα1 ογ άΐδ- 
ςυίεΐΐη^, ορ. 2. 35• ι> 2. 64. 2. Ιη πΐ3ην ρΙίΓΟδΟδ \νίΐΚ είναι = 3 
νεΓΐ), εν παρασκενί), ίν εριδι, εΐο. ; \Ν•ϊΛ εχειν, ε'ν όργτΙ εχειν. Νθΐ6 
εν τούτω — " ϊη ΐΗίδ 035ε." 

'Εϊ. Οί ΐΗε 3ΐιόΐεηοο 1)είθΓε ΛνΗοηι οηε 3ρρε3Γδ, δρε3ΐίδ, εΐο. ; οί 
ΐΪΓπε Γε3θΙιε<1 ογ Ιο 1)ε Γε3θΗε(3, τελευταν ε'^ νύκτα ; οί άΪΓεοΙϊοη, εηά, 
3ίπΐ, ρπΓρΟδε, ορ. παρασκεχ}άζεσθαί ες μάχην, ένλα ες μηχανάς, βλάβη 
ες τον πόλεμον, οργή ες τινας ; οί \νΗ3ΐ: οηε Η35 3η 6}'6 Ιο ίη 30ΐϊοη 
ΟΓ δΐ3ΐ6ΠΐεηΙ, ορ. ες χρημάτων λόγον ίσ^^υουσαίζ (3- 46• 4) Ι ^^ 
3ρρΓθχίπΐ3ΐε 5ΐ3ΐεηΊεη1: οί ηυιηΙίεΓδ, ε? άνΒρας 8ιακοσίονς. 

Έιτί. ΐνϊί/ι ξεηϊίϊνβ. Ιχ)03ΐΐνε : επ\ νεών, εΐο. Τΐιΐδ οΗ3Γ3θ- 
Ιεηζοδ Γ3ΐ1ιεΓ ΐΗ3η δρεοίίΐεδ ; δεε οη 3• 97• ΐ• 26 . ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ2 

ΤοΓπροΓΕί = " ϊη ΐΗε ά&γδ οί," 2. 2. ι. Οί" πιοΐίοη ίονίΆτά εηά 
ΟΓ αΐπΊ, ορ. €7Γί τη<; Νισαίαί €7Γλ£θΐ' (2. 94» 3)• 

ΜίΠίαΐγ ρ1ΐΓ3δ65, επί Τ€σσάρων (2. 9°• ΐ)> ^^^ κερω5 (2. 
90. 4)• 

Βαϋνε. Ι^οοαίϊνβ = "οη," επί νανσίν, ΓαΓ6 ; = " ηεαΓ," 6. 67. 
ι; = " οίϊ," τ) εΊτί Αοκροΐς νήσος (2. 32). ΜοδΙ οοηιΐΏοηΙγ οί 
§Γοαηά, ριίΓροδε, ογ οοηάίΐϊοη ; οΓ Ηοδίίΐε εηά ογ αΐηι (Ιοηίο), ορ. 
2. 7ο. Ι, 3• 63• 2 ; "ϊη ΐΗε ρο\νεΓ οί," 3• 1 2. 3; " ίπ αάάϊΐϊοη Ιο," 
"\νίΐΗ," 2. ΙΟΙ. 5> ΧΡνί^'^'^"• ^""^ αντΎ] προσποιείται. 

Α€αΐ3αήν€. Οί ηιοΐϊοη ογ ίεηάεηογ, ννάΐΗ ογ ννΐΐΗοαΙ Ηοδίίΐΐΐχ, 
ννίΐΐι ΟΓ ννίΐΗοαΙ ΐάεα οί ριίΓροδε; οί εχίεηδΐοη ονεΓ δραοε, 2. ιοί. 
4; ονεΓ ΙΪΓπε (ηοΐ ίΓεςαεηί), 2. 25. 3> ^Ρ• ^'^'- ττολυ, επί το πλεΖον, 
6ΐ0. ; ΐηίΙΪΙαΓγ ρΙΐΓ&δεδ, ε'πί βάθο<ί, επί οκτώ. 

Διά. ΟεηϊΙίνε. Οί δραοε ΐΓανεΓδεά, διά του πελάγους (3• 33• ι)> 

6ΐ0. ; οί ΐηΙεΓναΙ ίη δραοε, δια πολλών ήμερων όδοΰ (2. 29. 3)» δ'α 
πολλοί), δι' ολίγου, εΐο. ; ϊη ΙίΐΏε, δια χρόνον, δια παντός, εΐο. ; οί οοη- 
(ϋΐίοΠδ οηε ραδδεδ ΐΗΓθυ§Η, δι' άσί^αλειας, δι' 6ργή<ί, διά φόβον ; ΐΗε 
οοηάΐΐΐοηδ πιαγ Ιεαά Ιο, αηά εηά ίη, αοΐίοη, διά ξνμφορων ή ζνμβα- 
σΐ5 εγενετο (6. ΙΟ. 2). 

Αεοίίαίϊνε. ρ^ορί6^ ; \)\λ\. ΐΗε τεαδοη πιαχ 1)ε ΐΗε εηά, ορ. 
διά τ^ν σψετεραν 8όξαν (2. 89. 4) ; ^^ΐΐΚ ρεΓδΟΠδ ίΐ ϊδ " ΐΗαπΙίδ 
ΐο." 

Κατά. Οεηϊϋνε, νεΓγ ΓαΓβ ; ίη κατά νώτου (3. 107. 3)> ''"''■* 
ακρα.% (4• 112. 3)> 3^η(1 λνίΐΗ α νεΓΐ5 οί δννεαΓίη^, 5• 47• 9• 

ΑεεΗΒαϋνε. Οί ροδίΐίοη = "ορροδίΐε," "αΐ ογ ηεαΓ"; οί 
ροδίΐίοη ίη Ιίηε οί Ι^αΐΐΐε, 3• ιθ7• 4] οί^ άίΓεοΙίοη, 3• 7• 4> 2. 97• 
Ι ; ίη ίηάεβηίίε εχρΓεδδίοηδ οί ρΐαοε ογ Ιίηιε, κατά τψ πάλιν, 
1)6οοηιίη§ άίδΐΓίΙ)αΐίνε ίη κατά πόλεις, εΐο. ; οαπδαΐ, 2. 65. 7> 2. 2 2. 
3; ΐηαηηεΓ, κα^' ΐ7δον>^ν, κατο. κράτο•;, κατά κορνφην εσβάλλειν (2. 
99• ι)• Ιη ρΙίΓαδεδ, κατ' άλλί/λους, κα^' εαυτούς, το κα^' εαυτόν, εΐο. 

Μετά. Οεηίήνε. Οί ρεΓδοηδ, α1\νανδ άεηοΐεδ αοοοηηραηίηιεηΐ; 
οί ΐΗίη^δ, αοοοηηραηίπίεηί, αμχιΒΊα μετά σωφροσννψ (3• 37• 3) > 
εςαίρηίεηΐ, 3• 24. ι, 3• 39• ^ > ^ηαηηεΓ, φίλοκαλονμεν μετ ευτέλειας 
(2. 4θ• ι) '} αίίεηθ&ηΐ οίΓουηίδΙαηοε, τολμαν μετά κινδυ'ι/ων (3• 5^• 
5) ; ίη αοοΟΓάαηοε ννίΐΗ, μετά των κείμενων νόμων (3• 82. 6) ; Ηεΐρ, ίΝΤκοουσηοΝ ^7 

μΛΤ αλλη<: παρασκευή»; (3• 5• 3) ί ίηδΙΠΙΠίεηΙ, μίτ όν6μΜΤθ<! ενττρε- 
7Γου5 — Ισονομάχ•: προτίμησα (3. 82. 8) ; &οοοΓηρ&ηγΐη§ οαιαδε, 
2. 36. 4- 

Α€€η5αήν6. "ΑίΐβΓ"; ίη ΟΟΠίρ&ΠδΟη, πολύ δ€υτ€ρα /ΐ€τα την 
των ^κνθίον (2. 97• 5)• 

Παρά. Οεηΐήνί. Αΐνν&γδ ο£ ρβΓδοηδ εχοερί ϊη Ιΐιε (1οιι1)ΐία1 
τταρά των Ιργων (8. 48. 7) \ ^^^ ίΐ^ΐδ ΐΌΕχ 1)6 ρ€Γδοηίβοαίϊοη. 

Όαϋνε. ΟΓ ρβΓδοηδ, Ιο ηι^Γίς οΗαΓαοΙεπδΙΐο ρΐαεε ; 1)υΙ πάρα 
ταΓζ ναυσιν (2. 89. 7) ^^^^ τταρα τω Ιντνγόντί καιρώ (2. 43• 2)• 

Α€€η5αήν€. Οί ρβΓδοηδ, οδ ννιΐΗ ΐΗε άαΐίνε. Οί ηιοΐΐοη Εΐοη§ ογ 
ροδΙ, 2. 83. Ι ; οΓ ροδίΐΐοη = "ταη^εά α1οη§," 2. 13• 6; οαυδαΐ, 
Ι. 141. 7> "'° οοΓηραπδοη \ν•ϊΐ1ι," ι. 23. 3> "οοπίΓατγ Ιο," τταρα 
δό^αμ, παρά τον λόγον, παρά το είκό^, 6ΐ0. ; (Ιε^τεβ οί δερ3Γ3ΐϊοη ΟΓ 
θϊβεΓεηοε, πάρα τοσούτον, παρ ολίγον, παρά ννκτα (4• Ιθ6. 4)• 

Πίρί. Οεηίήνε. λνΐιΐι νεΓΐ)δ οί δρεεοΗ αηά \νΗεΓενεΓ ΐΗε δεηδε 
"οη ΐΗε δαΙ)]εοΙ οΓ" ΐδ αρριορπαίε ; ννϊΐΗ άγων, μάχεσθαι αηά \ϊίβ 
ννοΓάδ Ιο εχρΓεδδ ΐΗε δΐΗΐςε αί ίδδυε, 2. 39• 2 ; \νίΐΗ νεΛδ οΓ ΕοΙϊοη 
ννΚεΓε περί τι ίδ ΐΗε ταίε, δεε οη 2. 6. 2 ; ννϊΐΗ νεΛδ οί ίεαΓ (ηοΐ 
ίΓεςηεηΐ), 3• Ι02. 3; ΐη ΐΗε ρΗΐαδε περί παντός ποιάσθαι ΟΓ ^γεΓ- 
σθαχ (2. ιτ. 9)• 

ΌαΗνε. Κε^υΙαΓ \νΐΐΗ νεΓΐ3δ οί ίεαΓ, 2. 72. 2, εΐο. ; οί εηίαη^ΐε- 
ΓηεηΙ 1εΕ(ϋη§ Ιο άΐδαδΙεΓ, αντον περί αυτω σφαλεντα (ΐ. 69. 5) > 
Ιοοαίίνε, 6. 34• 4 (?)• 

Α€εη3αήν€. Οί ιηοΐΐοη ογ ροδΐΐΐοη ϊη δραοε ογ Ιίαιε ; \ήΐΗ 
\νοΓ(1δ οί αοΐϊοη = "ΙοιιοΗΐη§," ορ. το περί τον "Ιτνν έργον (2. 29. 
3) ; ννΗεΓε ΐΗε §εηΐΐΐνε ιηί§Ηΐ ΐ3ε Ιοοίίεά ίοΓ, όργίζεσθαί, Βιασκοπεΐν, 
βονλενείν περί τι ; ννϊΐΗ &(]]εοΙ:ϊνεδ, προθυμότατοι περί τους "Έ,ΧΧηνας 
(3• 59• 4) ; οί εηίαη^ΐεπίεηΐ, ταραχθεΐσαι περί άλλτ^λαζ (7• 23• 3) '} 
τά περί τι 3η<1 τά περί τίνος ΕΓε υδεοί ΕθοοΓ(ϋη§ Ιο ΐΗε αοοοπιραηγ- 
ΐη§ νεΓίί ; λνΐΐΐι αρρΓΟχΪΓπαΙε ηαιηΙ)εΓδ ; οί περί τίνα, " δο αηά δο αηά 
οοπιραηίοηδ," εδρεοϊαΐΐγ ίη Βοοίίδ 6, 7, ^"(1 8. 

Πρό 1)ε3ί(1εδ Ιοοαΐ &ηά ΐεπιροΓ&Ι υδεδ, οί ρΓείεΓεηοε, πρό πολλών 
χρημάτων τιμασθαι (3. 4°• 7) ί " ί•^ ρΐαοε οί," πρό 8ίκης (ΐ. 14Ι• ΐ)• 

Πρό8. ΟίηϊΗνβ. Ιη &ά3ΐΐΓ&ΐΐοη, 2. 73• 2 ; " ϊη ΐΗε εδίίηιαίΐοη 
οί," Ι. 71. 5 ί "ίη Ιΐ^^ ίηΙεΓεδΙ: οί," 2, 86. 5 ; "Ιο ΐΗε αάναηία^ε 28 Θ0ΥΚΥΛΙΛΗ2 

οί," 3• 38• Ι ; ΙοοαΙϊνθ = " οη ΐΗο δΐάο οι," 4• ^3°• ι> ε? το ττρόξ 
'Χκίωνης ; '' Γγοπι ί1ΐ€ δΐάο οΓ," 4• 3^• ΐ• 

ΌαΗνε. Ι^οοαίϊνε, "αΙ," 2. 47• 4> "ηο&Γ," 2. 94• 4^ ^^ &ά(1ΐ- 
Ιίοη, ]οίηϊη§, ττρόϊ τινι ττροσγενί'σ^αι (ι. 31• β)*; " ίη αάίΐϊΐϊοη Ιο," 
ΐΗε πιοδί; ίΓεηαεηΙ υδο. Αδ αάνετί), ττρόζ δε (3. 58. 5)• 

Αοαιεαήνε. \νίΐΗ νεΓΐ)δ οΓ ροδϊΐϊοη ογ ηιοΐίοη ίο ιτιαΓίς ροϊηΐ; 
ΟΓ άΪΓεοΙϊοη, Ι^ΟΐΗ ΙίΐβΓ&Ι αΐΐά β^υΓαΐίνε, χωράίν ττρός ξνμβασιν, τρί- 
ττεσθαι ττρόζ τι \ ΙεΐΏροΓ^Ι, ττ/οός Ιαρ ; οί ρεΓδοηαΙ Γείαΐίοη, αοίϊοη, 
ΟΓ Β,ΙΐίΙυάε νεΓγ ίΓεςαεηΙ, ορ. φθόνος νρός τίνα; "ϊη ΐΗε ίαοε οί," 
7Γρ05 άντιλογάχν — ήρώτα (8. 53• ^) > " '^ι Γερίγ ΐο," 3• 54• 2; 
" ΆξΆΪη^ί," προς τι φνλάττίσθαι (7- 69. 2) ; " ίη ΐΐιε ρΓεδεηόε οί" 
= "1)εο&ιΐδε οί," 2. 88. 3 ; "\νίΐΗ α νΐε\ν Ιο," οί ραΓροδε, 3• 22. 2 ; 
"ίη Ιΐΐε ΓΠίΐΙΙεΓ οί," = " αίΤεοίΐη^," ττρος τον πόλεμον άμχιρτήματα 
(ζ. 20. 2); "ίη αοοοΓάαηοε ννϊΐΐι," 7• 37• ι ί " ^^ ρΓοροΓίΐοη ΐο," 
ενδεεστερωζ -^ ττρος την Ιζονσίαν (4• 39• 2); ΟΟηΐρ&ΠδΟΠ, 2. 51• 15 
οοηηραΓΪδοη \νίΛ α δΙαηάαΓά, 3• ιΐ3• 6; &(1νεΓΐ3ί3,1 ρΙίΓαδεδ, ττρόί 
χάριν, -προς οργην, ττρος μίρος, εΐο. 

^νν. Κε1ί§ΐουδ, ζνν τοις θεοΐς ; ΐηοΐυδΐνε ηυπιεΓαΙΐοη, 2. ΐ3• 8 ; 
εφηριηεηΐ, 2. 2. ι ; &οοοηΊραηΐΐΏεηΙ, οί ρεΓδοηδ, 2. 58. 2, 3• 9°• ^ ? 
ΐπδίΓαΐΏεηΙαΙ, ^υν ττροφάσει (3. 4°• 6). 

Ύττίρ. Οεηϋίτιε. Ροδίΐΐοη ονεΓ, 2. 76. 4 5 πιοΐϊοη ονεΓ, 4• 25. 
9; "1)ε)Όηά," 2. 48. ι ; "οίί" (οί δΗίρδ), ι. 137• 2 ; '' ίη άείεπδε 
οί," 2. 2θ. 4; "ίη 1)εΗα1ί οί," 3- 67. ι ; "ίη ρΐαοε οί," 3• 26. 2.; 
"Ί^εο&ιίδε οί," ι. 143• 5 > " ^ο^"" = "^^ ννίη," 5• 69. ι ; ννίΐΗ νεΓΐ)δ 
οί ίεαΓ, Ι. 74• 3> 7• 7^• 2. 

ΑεεΗΒαϋνε. ΤειτιροΓ^Ι, "ΐ^εγοηά " = "Ι^είοΓε," υπέρ τα Μί;8ικά 
(ι. 4ΐ• 2); " εχοεεάίη^," 2. 35• 2. 

Ύίγο. ΟεηϊΗνε. Α^εηϋ ννίΐΚ νεΓί^δ ΒοΐΚ ραδδίνε απά αοΐίνε. 
Ιο άεηοίε ΐΗε ρεΓδοη ογ Ιΐιίη§ υηάεΓ \ν1ιθδε ίηΠιιεηοε αηγίΗίη^ ίδ 
άοηε, 2.8. ι ; ενεη ννίΐΗ νεΓΐ)3.1 ηουηδ, φν-γη νττο Αθηναίων ; Ιο 
Λε αοοοπίρίΐηίητεηΐ: οί, νττο κηρνκος ενχεσθαι, νττο αυλητών. 

Όαϋνε. Οί δΐιΐ^ΐεοΐίοη, 2. 72, 3• 59• 2• 

ΑοειίΞαϋνε. Ι^οοαίίνε, "ιιηάεΓ," 2. 76. 2; " οίοδε ίο," 2. 79• 
2; οί δαΙ)]εοΐίοη, ν-κο βασιλέα Ι-γΙνετο (ι. ιιο. ι); ίεπιροΓα.1, 
"αΐΐουί," ντΓο τους αντονς χρόνους (4. 2. ΐ) ; υπό νύκτα (2. 92. 6). ίΝτκοου^ηοΝ 29 

ΤΗβΓβ 3Γ€ ν€Γΐ)5 \νΙιϊο1ι ϊπ Αΐΐΐο 3X6 ηοΓίϊΐΕΐΙγ άβροπεπί:, \νΗίΐ6 
ΤΗιιογάϊάεδ Ηαδ ΐΗεπι ϊη ΐΗε αοΐΐνβ ; δοιηο αΙνναχΒ, α3 μίταχεφίζω ; 

5θηΐ6 οοοαδϊοηαΐΐγ, αδ ττειράω απά έττΐμίίγννμΛ. ΐΓ€ΐράομαι 

Ε§αϊη ηιαγ 1)6 3. άεροηεηΐ ηιϊάάΐε, Ε5 ϊη Ιοηϊο, ογ ραβδίνε, 

03 ϊη ηοΓίηαΙ Αηΐο, ΟΓ κατοικίω, ά5 ΐη Ηάΐ., ΐΗε ρεΓίεοΙ ΐδ αΠναγδ 

ρΕδδϊνε ϊη ίοηη. 

Ηϊδ Ιεηάεηογ Ιο αΙίδίΓαοΙ; ίοητίδ οί εχρΓεδδΐοη ΓπαΙςεδ ίί νεπγ 
εαδχ ίοΓ Ηίιη Ιο ίοΠ ϊηΐο ΐΗε ραδδίνε, ενεη αΐ ΐΗε εχρεηδε οί οοη- 

ΟΪηηϊΙγ, ορ. 2. 43• 5 V εναντία μ€ταβολη κινδυνευίται, Ι. 73• 2• 

ΤΗε ΗΐδΙοπο ρΓεδεπΙ ίδ ίΓεςαεηΐ. ΙπιρεΓΓεοΙ: αηά αοηδΐ ΕΓε άΐδ- 
οππιίηίΐΐεά ; ΐΗεγ αΓε οΓίεη, 1ιο\νενεΓ, υδεά Ιο^εΐΗεΓ ΐη ΐΗε δ&πιε 
ηαΓΓΕίΐνε ; ϊη δΐιοΗ οίΐδεδ δ&ΐΐεηΐ ροΐηΐδ \νΐ11 Ι^ε οοαηΐεά 
οβ" \)γ αοΓΪδΙδ, 3,ηά ΐΗε άενεΙορΓηεηΙ οί ΐΗειη ϊηΐηίδίεοί 
Ιο ΐΓηρεΓίεοΙδ ; ογ ά οίεδΐ^η \νϊ11 1)ε υηίοΜεά ΐη ΐπιρεΓίεοΙδ Άηά ΐΗε 
ΐΐεηΐδ ΐη ΐΐδ εχεοαίΐοη οΐιεοΐίεά οίΤ \)γ αοπδΐδ ; ορ. 2. 3. 3~4• ^> 2• 4• 
2-5, 3• 2 2. ΕχρΙαπίΐίοΓν οίαιίδεδ ΐη δαοΗ ΠΗΓΓαΙΐνεδ Ιαΐςε αοπδΐδ, 
ορ. 3• 2 2. 4• ΤΗε ρΙΪΕ^ΐΙΐίγ οί ΐΗε Οιεείς αοΓΐδΙ ΟΗϋδεδ ΐΐ αΙ Ιΐηιεδ 
ϊη εχρ1αηαΐ0Γ7, τείαΐίνε, ογ ίεηιροΓΕί οίαυδεδ ίο Ιαΐςε ΐΗε ρΐαοε οί 
οιΐΓ ρΙυρεΓίεοΙ. ΤΗε §ηοπιΐο αοπδΐ ΐδ οοηίΐηεά Ιο δρεεοΗεδ αηά 
ιείΐεοΐΐνε ροδδΕ^εδ. 

ΤΗε ρΙυρεΓίεοΙ ΐδ δοηιείΐπιεδ ιΐδεά ΐη Γεοαρΐίυΐαΐΐοη Άί ΐΗε οίοδε 
οί 3. η&ΓΓ&ΐΐνε, Ιο δΙιο\ν ΐΗαΙ ΐΗε αυΐΗοΓ ΐδ α1)ου1: ίο §ο 1)αο1ί αηά 
Ιαΐίε υρ ενεηίδ ΐΙίΕί Πάνε 1)εεη οοοαπΐπ^ ηιεαηννΗΐΙε εΙδεννΗεΓε, 
ορ. 2. 4• 8. Ε1δε>νΗεΓ6 ΐΐ άεηοΐεδ α οοηάΐίΐοη 3.\τ&Άάγ αίίαΐηεά ΐη 
Ιΐιε ραδί, 2. 59• Ι ; ίί ™^Χ ναατί ίΗε δυάάεη δείίΐη§ ΐη οί 3. οοηοϋ- 
Ιΐοη ΐη ίΗε ρπ,δΐ, 4• 47• ι *^5 . . . «κττλβΌντες ίληφθησαν, ελέλυντό τε 
αί στΓονδαι και τοί'; }ί€ρκνραίοίς παρεδιδοντο οΐ ττάντες. 

ΤΗε ίαίαΓε οί άε1ΐΙ)εΓαίΐνε ςαεδίΐοη οοουίδ ι. 103. 4 ^"^ ^Ι^ε- 
ινΗβΓε; ΐΗε δυΙ)]υηοίΐνε (2. 4. 6) αη(1 χρηνίηΐι ΐηήηΐίΐνε (5. 62. ι) 
αιε ιΐδεά &δ εςαΐναΐεηίδ. ΤΗε ηιοάαΐ ίϋίϋΓε ΐη α Γείαίΐνε οίαυδε, 
2. 41. 4 '} ^νΐίΗ πιΐηαίΟΓχ ογ ηιοηΐίΟΓγ ίοΓοε ΐη οοηάΐίΐοη, 3• ΐ4• 6, 
3• ΐ5• ΐ• 

Ιη ΐηάΐΓεοί άΐδοουΓδε αίίεΓ δεοοηάαΓγ ίεηδεδ ΐη ώϊ ΐηάϊΓβοί 
ΟΓ ΟΤΙ οίαιίδεδ, ΤΗυογάΐάεδ τείπΐηδ ίΗε θΓΪ§ΐηα1 πιοοά «ϋ^οοιίΓββ 
(2. 74• ι)> ^δεδ ίΗε ορίχίΐνε, ογ, ΐη 3. ςυοίαίΐοη οί δενεΓαΙ οίαιίδεδ, 30 ΘΟΥΚΥΛΙΔΗ2 

ναπβδ ΐΗε πιοοά Ιο δυϊί Ηίδ ρυτροδεδ (2, 8ο. ι, 3• ιΐ3• 3)• ^^ 
ά6ρ&η06Ώί οίααδβδ ίηάΪΓεοΐΙγ ςυοίβοί, ΐΗε δυ^ΐαηοΐϊνε ϊδ νειγ 3,ρΐ Ιο 
1)€ ΓεΙ&ίηεά (2. 8ο. ι). Ιη ^ηπεχεά οίαυδεδ, νΪΓΐιιαΙΙχ ίη ΐηάΪΓβοΙ 
άϊδοουΓδε, ΐΗεΓε η\Άγ Ι^ε α δΐιίίΐ ίΓοηι ΐΗε οη Γογγπ Ιο ΐΗε ϊηίϊηϊΐίνε 
(2. 8ο. ι), α δΗοΓΐ ΓεΙ&Ιΐνε οίαυδε, εηιΐ3ε(1(1εά ΐη ίηάΪΓεοΙ άϊδ- 
οοαΓδε, ιηαγ Ιαΐςε Ιΐιε ϊηίΐηίΐϊνε (2. ιθ2. 5)• Α οαυδαΐ οίαιίδε, 
νΪΓΐυαΙΙχ ίη ΐηάίΓεεΙ άίδοοιίΓδε, ΐΏ&γ Ηανε ΐΐδ νεΛ ΐΗΓοννη ίηΐο 
ΐΗε ορίαΐϊνε (2. 2ΐ. 3)• ΤΙιεΓε αΓε α £ε\ν εχίεηδϊοηδ, ορ. αίσθό- 
/Λ£νο5 ΟΤΙ ΐη 2. 88. Ι £ΐηά βνε οίΗεΓ ρ&δδα§εδ, α1\ναγδ\νϊΐΗ ίΗε αοηδΐ 
ρπηίοΐρίε, αηά πενεΓ οΓ δεηδε ρεΓοερίίοη : ΐΗε άπάΙο^υ οί είδέναι 
ΐδ £ο11ο\νεο1. ΜοΓε ΓεηιαιΙίαΝε ΐδ 3• 88. 3 νομίζωσί — ώδ κτε. 

"Οπωϊ Ϊδ ΐΗε ίανοΓΪΐε οοηίυηαίΐοη ίη ήηαΐ οίαυδεδ : ΐΗεΓε άτ& 

ΓουΓίεεη ίηδίαηοεδ ίη Βοοίίδ 2 αηά 3 πβ^ίηδΐ οηε οί Γνα ίη Βοοίς 2 

ΡίπΕί ^ι^<ί ΐΗιεε ίη Βοοίς 3• ΑίΐεΓ δεοοηά&Γ}' ΐεηδεδ ίη Βοοί^δ 

οίΕυβββ 2 αηά 3 ΐΗεΓε αΓε 1\νεηΐγ-οηε δΐι5]ιιη€ΐίνεδ αηά Ιννεΐνε 
ορίαΐίνεδ. Αι Ιίηιεδ, &ΛεΓ οπω^, 1)οΐ1ι ηιοοάδ ατε ίοαηά, 3• 2 2. 8. 
ΓοΓ οπω5 \νε βηά ίάν 7Γω5 \νίΐΗ δΐιΙ)3αηοΐίνε Άπά εί' ττως ννίΐΗ ορίαΐίνε. 
Πρότερον η, αη Ιοηίο υδε, οοοαΓδ δενεη Ιίηιεδ ; πρότίρον πριν οη\γ 
ΤβιηροΓ&ΐ Ιννίοε. ΤΗε ίηβηίΐίνε οοοαίδ ΐΙίΓεε ιίηιεδ αίΙεΓ πρότερον 

€1311868 ^ . |)^(. ^^ΐγ ^^^ ίηοΐίο&ΐίνε αίΐεΓ πρότερον πριν. Ιη 2. 

67. 3 '^Ρ'" ^^5 ^'^ε ρΓεδεηΙ ίηβηίΐίνε, ίηδίεαά οί ΐΗε Γε§[ΐι1αΓ 

αοπδΐ. 

ΤΗε ίηβηίΐίνε οίΐεη άερεηάδ οη ηουηδ, ίο11οννίπ§ ΐΗε 3,ηΕΐο§γ 

οί ΐΐιε οοΓΓεδροηάίηβ; νεΛδ ογ &(3ίεοΙίνεδ : δΐιίΐίίηε αιε 

Ιηβηϊίϊνβ ,,, -Λ ,-<, 

2. 44• 3 17^1'^'α τεκνωσιν ποιεισθαί, 3• 57• 3 αγώνας υττε- 

στημεν Βιχιφθαρηναι, 3• 66. 3 τ^ν — Μ^^ κτενεΐν — υπόσχεσίν. 

ΤΗε ίηβηίΐίνε οΓ ρυτροδε ίδ ίΓεεΙγ υδεά, 2, 27. 2; ίη ΐΓε3,Ιίεδ, 

2. 4• 7> 3* Ι09• 2 σπενΒονται Μαντίνενσιν άποχωρεΐν ; 8. 29. 2 Άστυ- 

ό;(ω τταραδοϊναι τάζ νανς ζνμπλεων = επΙ των νέων πεμφθεί•; ; δεε οη 

3• ΐ3• ΐ• 

ΤΗε ΗΓΐΙοηΙίΐΓ ίηβηίΐίνε ίδ νβτγ 1&Γ§ε1γ υδε(3 ; αδ ίΐ 1)ε1οη§δ Ιο 
ΐΗε δροΐίεη Ιοη^υε, ίΐ ίδ ηιοδί οοπιηιοη ίη ΐΗε δρεεοΗεδ. Ιη ΐΓα^εάγ 
Άηά Ηάΐ. ίΐ ίδ ΐΏΟδίΙγ οοηβηεά Ιο ηοηιίηαΐίνε &ηοΙ αοευδαΐίνε, αηά 
Ι3υ1 δρ&Γίη§1γ υδεά ^ν^ι11 ρΓεροδίΐίοηδ ; ΤΗιιογοΙΙιΙεδ Ηαδ &11 ΐΗε 
03.δεδ, 3.ηά οίΐεη ννίΐΗ ρΓεροδίΙΙοηδ, εδρεοίαΐΐγ διά. ΤΗε §εηί1ίνε ίδ ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ 31 

ιΐ56<1 Ιο άεηοίε ριίΓροδβ ; ννίΐΚ Ι\νυ εχαερίίοηδ ΐΐ Ηε5 μη αηά ΐΗε 
ρυτροδε ίδ ρΓονεηΙΐνε, αρ. 2. η^. ι. 

ΤΚε οοηδεουΐϊνε ίηίΐηΐΐίνε ννΐίΚ ώστε οίΐεη ίοΠοννδ ττειί^ειν ειμΙ 
ίΐδ οοπιροιίΓκΙδ (2. 24) ', ωστε ου, άιιε Ιο α ρΓεοεάϊη^ ωοντο, οοουΓδ 
5- 4θ• 2, δηά ϊη οοηΐϊηηοαδ ϊηάΪΓεοΙ άΐδοουΓδε 8. ηβ. 3• Α δΗΐίΐ 
ίΓοιη ΐηβηίΐϊνε Ιο ίηάϊεαίΐνε ίδ ίουηά 3• 2ΐ. 3• Ιΐ ^ί^εδ ΐΗε οοηάί- 
Ιίοηδ οί 3^ ΐΓεαΙγ ογ Ε^ΓεειηεηΙ 3• 28. ι ; ίτά τοΓσδ^ ώστε (3. ιΐ4• 3)• 
Ερεχε^εΙΐα οί τόδε 2. 40. 3• Ερεχε^εΐϊα ϊηήηϊΐϊνε ννίΐΗοιιΙ ώστε, 

2. 7θ• 3• 

ΤΗε ραΓίΐοΐρΙε αίΤοΓοΙδ α ηαΙιίΓαΙ αηά ηοΐ ίοο 3.ηΕΐ)Ίίο ιηεαηδ οί 
βτοιιρίη^ Ει)οιιΙ α οεηίΓΕί ίαοί ΐΐδ 3ΐΙεη(ΐ3,ηΙ; οΪΓΟιιπίδΙ&ηοεδ, αΐΐ ΐΗαΙ 
^νεδ ίΐ .οοΙοΓ 3.ηά δΗαάϊη^. ΤΗυογάΐάεδ Ηαδ αναίΐεά 
ΙιΐιηδεΙΓ οΓ ΐΚΐδ, Επά άοεδ ηοΐ δΗηηΙί Γγοιώ ΕοουιηαΐΕΐΐοη 
οί ρΕΓίϊοΐρΙεδ, ερ. 3• 3• 5> ^Ιιε^ε οΐ^δεινε Ηο\ν ΐΗε υΓ^εηογ οί ΐΗε 
Εοΐίοη αδ ίεΐΐ \ίγ ΐΗε &§εηΙ ϊδ ίη\\γ \Ά\ά ορεη Ιο ΐΗε τεαοΙεΓ οηΐγ 
ΙΙΐΓου§1ι ΐΗε ρ&ΓίϊοίρΙεδ. Ρογ οίΗεΓ οπδεδ, ορ. 2. 4• 4> 2. 33• 3> 
2. 86. 5- 

ΤΗε ρΕΓίϊοίρΙε οοευΓδ ϊη ΐΗε υδυαΐ εΗΐε§θΓΪεδ, ΙεπιροΓΕί, εαυδ&Ι, 
εΐε. ΟίΙεη ΐί ίδ εουρίεά \νϊΐΗ αηοίΗεΓ ίοητι ίοΓ εχρΓεδδίη§ ΐΗε 
δΕΓηε Γείαίίοη : επαδαΐ 2. 65. 8, 2. 89. 2 νΐΐΗ δ«ί Επά αεευδΗΐΐνε 
2. 89. 6 \νϊ1;1ι εαυδΕί εκ ; 2. 76• 4> 3• 37• 2 >νϊ11ι εαυδαΐ άαΐΐνε 
Ι. Ι. Ι \\•ί11ι εαυδαΐ οτι : ιηεαπδ 3• 5^• 4^ ΙειηροΓαΙ 4• ιι6. ι 
8. Ι. 3 ^ βη&Ι εΐααδε ίδ εοπρίεά λνίΐΗ α ο&υδ&Ι §εηίΐίνε α^ΐαΐίνε 
ΗεΓε ίΐηαΐ &ηά αηΐεοεάεηΐ εααδε ατε εοηηΐϊίηεά. ΒυΙ ενεη ίη δυείι 
οαδεδ ΐΗε ραπίείρίε πΙ Ιίηιεδ τειηαίηδ ρίείοπαΐ, αηά ιείυδεδ Ιο 1)ε 
Ιίεά άοννη Ιο αηγ εαΙε^ΟΓγ, ερ. 2. 89. 6. ΤΗίδ ίΓεε ρίείοιί&Ι εβεεί 
εοπιεδ ουί πιοδί: δΐΓοη§1γ ννΚεη ΐΗε ραΓίίείρΙε ίδ εοοΓάίη&ίεά \νίΐΗ α 
βηίΐε νεΓΐ) : Ηειε ΐΗε δείΐίη^ §ε1δ α ναΐαε οί ίίδ ο\ν•η, ερ. 2. 89. 2. 

Ρογ ώς ννίΐΗ ΐΗε ρ^πίεΐρίε, ερ. 2. 89. 2, ννΗειε ώ5 προσήκον ον ίδ 
εοόΓάίη^Ιεά \νίΐΗ και οιονται. 

λνΚεη αη αΙ;1;Γίΐ3υίίνε ρατίίείρίε Ηοδ αάνεΓ^ίαΙ ηαοοΙίίΐεΓδ, ΐΗε 
τε^ΙαΓ ΟΓάει ίδ εχειηρίίβεά ίη 3• 54• 5 ^ων ε? Ίθωμψ Είλώτων 
άποστάντων. 

3- 20. Ι τω σι'τω επιλιττόντι = τη επιλεΐι/ίει του σίτου, ΐΗε ραΓίίοΙρΙε 
ίη Ιΐιε ριείΐίεαίίνε ροδίΐίοη 1ιανίη§ ΐΗε ίοΓοε οί αη αΐ3δΐΓαεΐ ηουη, 32 Θ0ΥΚΥΛΙΑΗ2 

ορ. 2. 2. Ι, 2. 68. 5, 3• 29• 2, 3.11(1 ΐΗβ ΓεηιαΓίίαΜε ααβε ίη 3• 66. 3 
(566 ηοΐβ). Τ1ΐ6 8αηΐ6 6ίτΓ6θΙ: ννΐΐΗ ΐΗε ραΓίίοίρΙε ίη αΐ;1π1)ΐιΐΐν6 
ροδΐΐίοη, 3- 53• 3» 3• 66. 3• ΤΗε ραιίΐοΐρίε Ϊ3 §6η6Γα11ν αοπ8ΐ, 5αΐ 
ρΓ686η1; ϊη 3• 8ο. 2. 

ΤΗΪ5 §6ηίΐΐν6 δΗουΙά 136 αδ γ6§3,γ(18 03.δ6 αηά δΐιΙ)]60ΐ: οοηιρίείεΐγ 

(ΙεΙαοΠεά Γγοπι ΐΗε τεδί οί ΐΗε δεηΐεηοε ; γεί Τΐιαογάίύεδ άοεδ ηοΐ 

Οβηίίίνβ 1ΐ6δϊί3ΐ6 Ιο ιίδε ΐΗε οοηδίΓυοίίοη, αΙΐΗοα^Η Ιΐιε 5υΙ)]εοΙ: ϊη 

&1)8ο1αίβ αηοίΗεΓ οΗδε ίδ εΙδεννΗειε ριεδεπί ϊη ΐΗε δεηΐεηοε, ερ. 

2. 83. 3> 2. 8. 4, 3• ΐ3• 7. 3• 83• 3. 3• ιΐ2. 6, 3• 72- ι, είο- Βχ 
Ιΐιΐδ ιηεαηδ α ςυαδί ίηάερεηιίεηοβ ίδ ^ίνεη ίο ΐΗε ραΓίίοίρΙε, νί^ΗίοΗ 
£[ίνεδ ΐΗε ίΙιου^Ηΐ §ΓεαΙεΓ ρΓοιηίηεηοε; ογ, αδ ίη 3• 72• ι, ί^ιε 
ρΕΓίίοίρΙε ^είδ α εΙεαιεΓ τείειεποε ; ογ (2. 83. 3) οοΓτεδρρηοΙεηοε 
15 ΙίεΙΙεΓ 1)Γ0ΐι§1ι1; οηΐ ; ογ αη αηΙίΐΗεδίδ ίδ δΗ&ΓρεηεοΙ, αδ ίη 3• 1 1 2. 6. 
Τΐιε ηιοδΐ ηοΐίοεα^ΐε οαδε ίδ 4• ιο8. ι. 

Α §;εηίΐίνε α^δοΐϋΐε η\Άγ ί>β οοοΓάίη&Ιεά \νίΐ1ι α ρ&ΓΐίείρΙε ίη 
οοηδίΓυοΙίοη, ορ. 3- 64. 3 ^ ^ ο^ηδαΐ ^εηίΐίνε &1)δθ1υ1:ε ίδ οοοΓάίηαΙεά 
\ν'ίΐ;1ΐ Ε ίίηίΐε νεΓΐ3 7• 47• 2 τ^5 τε ώρας . , . ταντηζ ονση<ΐ . . . 
και το χωρίον άμα — €λώδε5 ην. 

ΟΙι&η^ε οΓ οοηδίΓαεΙίοη ίδ ίτεςαεπί. Βεδίάεδ δηοΗ &5 Ηανε 
3.\τ&3.άγ \)6&η ηοΐίεεά (ο1ιαη§ε οί δυΙ)360ΐ, εΐο.), αοίίνβδ αηά ραδ- 

Αη&εο- 5^^^^ ^^ν ^^ ίΓεεΙγ ιιηίΐεά ίη οηβ δεηΐεηεε, ι. 73• 2 ; 

ΐαίΜα ρεΓδοηαΙ \νίΐΗ ίηιρεΓδοηαΙ, 3• 53• 3 > ^ λνοΓά ιτιαγ 1)6 ηδεά 
ίη 3, (Ιονιΐίΐε δεηδε χνίΐΗ α δρεείαΐ εοηδίΓυεΙίοη ίοΓ εαοΗ, 3• Τ^• ι ; 

3. οοηδίηιοΐίοη ηιαγ δυάάεηΐγ 5ρΓίη§ υρ ηοΐ αοοοΓάίη^ Ιο §Γαηι- 
ιηαΓ, 1)υΙ αεοοΓάίη§ Ιο δεηδε οηΐγ, 2. 53• 4 ; ^ \νοΓά ηιαχ Ιαΐςε βΓδΙ 
α ηοΓηιαΙ οοηδίΓυοίίοη αηά ΐΗεη α δεοοηά αρρΓορΓίαΐε Ιο 3. δγηο- 
ηγπΐ, ορ. 6. Ι . Ι ατΓοροι — οντ€5 τον μεγΐθονς — , και οτι — πόλΐμον 
άνηροχιντο ; ΟΓ ΐΗεΓε ηΐ3γ Ι^ε οοηιρίείε αηαοοίαΐΐιία, ορ. 4• 4ΐ• ι 
ονκ εώντων Αακε8αιμονίων μεμνησθαί ττίρι αυτής, αλλ εί βονλονται 
σπενδεσ^αι (ΆργεΓοι), ίτοΐμοι εΤναι (Λακεδαΐ/χ,όνιοι), χνΗεΓε είναι (1ε- 
ρεηάδ οη λεγόντων ίηίεΓΓεά Γγοπί ονκ ε'ώντων 3ηά ίαπΗεΓ ο1ΐ3η§ε(1 
Ιο ελεγον, αδ ίΓ ονκ ειων Ηε(1 ρΓεοε(ίεά. 

Ιη Ηίδ θΓ(3εΓ οί ννοΓάδ ΤΗυογάίοΙεδ ίδ νεΓγ ίΓεε ; Ηε \νί11 ρηί 
ΟΓάοΓοί ^^<^^ νίοχά \νΙιεΓε (αρ^Γΐ ίΓοηι §Γαηηηια1;ίθ3ΐ τείίΐΐίοηδ) ίΐ 
νοΜδ ^ΐΐι ΐ3ς ηιοδϋ Ιίΐςεΐχ \)γ ίυχίαροδίΐίοη ογ Ι)^ ίδοΐαΐίοη Ιο ίΝτκοουστιΟΝ 33 §αΐ1ΐ0Γ ΐΗε δίτβδδ Ιιε (ΙβδΪΓεδ Ιο §ΐν6 ϊΐ. ΝοΙε Ηο\ν ΐΗε ΙςεγηοΙο 
οί ΐΗε δεηΐεηοε ϊδ δΐηιαίί 1>γ ΐΗε Εοουδ&Ιϊνε ΐΗαΙ Ιεαίΐδ οίΤ ίη 
2. 02. Ι, 3• ΐ5• ^' 3• 6^• ^• Τ1ΐ6 Ιννο 6ηί1δ οί ΐΗε δεηΐεηοε οαΐΐ Ιο 
οηε Εηοΐ1ΐ6Γ ίη 3• 3^• ^ *"'' '^'" ^^ ''"* ό[λλα βναιότατο^ των πολιτών 
τω τ€ 8ημω τταρα ττολύ €ν τω τότε ττι^ανώτατο^, Ορ. 2. 65. 4• Νθΐ6 

Ιΐιε ροδίΐΐοη οί τον θάνατον ϊη 3• 46• ι. 

Ιη 3. άβρεηάεηΐ οίααδε ΐΗε ^ονεπιίη^ οοη3ϋηο1ίοη ίδ ροδίροηεά, 
3- 4• ι> 3• 5• ϊ> 7• 32• ΐ• \νΌΓάδ ατε Λιαδί ίη Ιίεΐνεεη οΐΙιεΓδ ύιαί 
ξτ3.π\Γα2ίύθ3.1\γ ΐ3ε1οη§ Ιο^εΐήεΓ, $. ζ6. ι, ^. ^ο. 4 «αϊ μίτα τούτο 
(ττελθόντων οί Μεσστ/νιοι των τε Αθηναίων και των ζνμμάχων 7Γροσ€χω- 
ρησαν καΐ αντοι. 

Ραιαίΐεΐ ογ εοηίΓαδΙεά §Γοαρδ αΓε δεραιαίεά \)γ \νοΓ(3δ ΙΗ&Ι 1)ε1οη§ 
εο^υ&Πγ Ιο 1)ΟΐΗ, ορ. ι. 69- 3 «τισ-τά^ε^α οΓα όδω οί ^Αθηναίοι καΐ ότι 
κατ' ολίγον χωρονσιν ίττι τον^ ττελχις, Ι• 69• ΐ αίεί άττοο-τεροΐντες ού 
μόνον τους νττ* εκείνων δεδονλω/χ,ενους ελεν^ερίας, άλλα καί τους νμίτί- 
ρο\κ η8η ξνμμάχον;. 

ΤΗυονάίάεδ, αδ Ηαδ Ι^εεη δεεη, Ιίνεά ίη ΐΚε Ιή^τΆτγ ουΓΓεηΙδ οΓ 
Ηίδ Ιίηιε. Γγοπι ΡΓοάΙοαδ Ηε οαυ§Ηΐ ΐΗε ρΓΕΟΐίοε, δεεη 
οοοαδίοηαΐΐχ, οί (1ί5ΐίη§υίδ1ιΙη§ δγηοηγπΐδ, ορ. ι. 69• 6 
αίτια μίν . . . κατηγορία δε', 2. 02. 4 ο-^χηΡ^ Η-^ν . . . καταφρόνηση 
^, 3- 39• 2, 3• 82. 4 β"• 

Ργοπι ΟοΓ^ίοδ'δ ίηβαεηοε οοπιε πιεΙαρΗοΓ &ηά ΐΗε ίϊ^υτεδ ο£ 
άίοΐίοη, 3ηΐίΐΗε5ί3, -παρίσωσι^ (δίπιίΙδΓίΐγ ίη Ιεη^ΐΗ αη(ί ίοΓηι οί οογ- 
Γεδροηάίη§ οίαιίδεδ), -παρομοίοχης (δίπιίΐαηίγ ίη δοαηά, ίηο1υ(ίίη§ 
ό/χοιοτελευτον, τΗγηΐεά ΟΓ αδδΟηαηΙ επάίη^δ) , τταρονο/ιασία (δίπιίίαπί^ 
ίη δουηά οί δίη^ΐε ννοΓάδ) . 

ΓΟΓ ηίεΙαρΗοΓ, ορ. 2. 53• 4 ^τΓΐκρ€μασθηναι (δίκτ/ν), 3• 4θ• 7> 
5- 20. 3 νττόπτω άνοκωχη, 6. 86. Ι ιτροσΐ-ίοντα φόβον, 3 57• 2 ττόλιν 
είαλεΓι/ίαι. 

ΡοΓ ΐΗε (τχηματα λέξεως, ορ. 2. 4Ο• Ι φιλοκαΧοΐμεν μ€τ εί-τελεάχς 
καχ φιλοσοφονμεν άνευ μαλακίας, 3. οαδε οί τταρίσοχτις ν,'Ίύι τταρονο- 
μασία ; 2. 02. 4 τά τε δαιμόνια άναγκαιω? τά τε άττό των χολε/ιιων 
ανδρείως, οί ΐΓορο/ιοιακης ; 3• 39• 2 ^ττανίστησαν μάλλον η άττίστ-ησαν, 
οί τταρονομασία. ΑηΐΙΐΗεδΙδ ίδ πιποΗ ΐΗε οοηιηιοηεδί αηά ίδ ενεη 
αΙ)αδε<1 ; ίΐ πιαχ 1)ε 1)ε1ννεεη δίη§1ε \νθΓάδ ίηδίεαά οί οοηΙΤΕδίεά 

ΤΗυθΥΟΙ1>Ε5— ί 34 Θ0ΥΚΥΛΙΔΗ2 

ο1αυδ65, ορ. 3• ΐ3• 5• ί^ ^^'ε η&ΓΓ&Ιίνε αηΙϊΐ1ΐ€5Ϊ3 οηΐγ ίδ ίουηά, 
αηά ΙΗ^Ι ηοΐ οί α τΗβΙοΓίοαΙ οΗ^ΓαοΐεΓ. 

Οί Ιΐΐ6 ίΐ§ϋΓεδ οί ΙΙιοιι§Ηΐ οηΐγ ΐΗε τΙιεΙΟΓίοαΙ ςαβδίίοη οεοιίΓδ 
ννίΐΗ 3.ηγ ίΓβςυεηογ, ερ. 3- 39• 7> 3• 5^• 5' 2. 66. 2, 7• 44• ι (»^γ- 
Γ&Ιίνε) ; ΒΙαδδ οηΐγ βηάδ ΐ\νο εαδεδ οί ΗγρορΗοΓΕ, ι. δο. 3, 7• 3^• 5• 
Αροδϊορεδίδ ϊη πίίΓΓαΙϊνε, 5α1; ϊη νΪΓία&Ι ϊηάΪΓεεΙ: άϊδεουΓδε, 3• 3• 3• 
ΐΓοη^ 6. 37• 2, 2. 93• 4 (3- δϊάε τείΒαΓίς οί ΐΗε ννηΙεΓ Ηΐπίδείί). 
ΑηαρΗοΓα αδ α τΐιείοηεαΐ άενίεε 2. 4ΐ- 2 /χόνι; μ.€ν — μόνη δε, 3• 3^• ^ 
θαυμάζω μ€ν — θαυμάζω δί'. 

ΤΗυεγάϊάεδ ίαΐΐδ δΗοΓΐ ΐη ΐΗε ιηαΙΙεΓ οί ρεποάΐεϊΐγ ; Ηε εαη 
ΐΏ<αδδ Επά §Γουρ ΐΗε ι1ιοιι§1ίΙ, Ι3ΐι1 οαηηοΐ τειιάεΓ Ιΐιίδ ιτιαδδίη§ αηά 
§Γουρϊη§ ϊη αάεςυίΐΐε εχρΓεδδίοη. Οίΐεη \ν1ιεη Ηε 
αΐΐεπιρίδ Ά ρεη'οά, ΐΐιε Ιίοηά οί ιιηϊοη ίδ Ιαχ αηά ηιεοΐιαη- 
ϊοαΐ, αηά ΐΗε δεηΐεηεε, ϊί 1οη§, ]^Γε31^δ ιιρ &δ ε&δϊΐγ αηά οοιηρίείεΐγ 
3,δ ϊί ΐΗεΓε Ηαά 1)εεη ηο ίΐΐΙεΓηρΙ Ιο Ηοΐά ϊΙ Ιο^εΐΗεΓ, ορ. ι. ι, αη 
ϊηδίαηεε οί Λε δθ-οα11εά άεδοεηίϋη^ ρεπο(1, αηά ι. 2. 2 αη 3.δοεηά- 
ϊη§ ρεηοά. Υεΐ ννϊΐΐι Ηϊδ ροννεΓ οί 2Γ3δρϊη§ 3. ΐ£ΐΓ§ε ΐΗου^Ηΐ, \νί11ι 
ϊΐδ Γείαΐεά οοηδϊάεΓαΙϊοηδ, αδ α δΐη§1ε ιιηίΐ, Εηά Ηίδ Ιεηάεηογ ΐο 
&η1:ΐΐ1ιεΐίο εχρΓεδδίοη, Ηε άοεδ δοπιείϊηιεδ πδε Ιο ΐΗε άϊ^η'ιίγ οί α 
§εηιιϊηε ρεΓΪο(1 ; αδ α ^οοά ίηδίαηοε ΒΙαδδ οϊΐεδ Ιΐιε ορεηίη§ οί ΐΐιε 
δρεεοΗ οί Όίοάοΐιΐδ, 3• 42. ι-2, ννΗεΓε ΐΗε οίαυδεδ 3.Γε Ηεΐά Ιο- 
ςεΐΗεΓ θΓ§αηΐθΕΐ1γ \)γ νΪΓΐυε οί δΙπυοΙυΓε Ηπά 3,ά]υδ1ηιεη1:. 

δϋοΗ ρεηοάδ αδ ΐΗεΓε &Γε 1>ε1οη§ Ιο ΐΗε δρεεοΗεδ, ηοΐ Ιο ΐΗε 
ηαΓΓΕίΐνε ; ΐΙιεΓε ΐΗε Γαηηίη§ δίγΐε (λε^ις (Ιρομίνη) ΐδ ΐΗε ηιίε. 
ΡαΓαΙαχίδ ΐδ οίίεη ρΓείεΓΓεά Ιο ΗγροΙαχΐδ, ΐΗε 1ο§ϊοα1 Γείαΐίοηδ οί 
ΐΗε οίαιίδεδ 1)είη§ Ιείΐ Ιο Ιίε ΐηίεΓΓεά ίΓοιη 3υχΐ;3.ροδίΙίοη αηά ΐΗε 
ηαΙϋΓε οί ΐΗε ίαοΐδ, ορ. 2. 6. 2, χνΗειε ΐΗε οοηηεοΐΐοη ϊδ οααδαΐ ; 
2. 75• 6, λνΗειε ΐί ΐδ ΙεηιροΓαΙ, 2. 103. 2. Νοΐ;1οεαΙ)1ε ΐδ ΐΗε ίΓε- 
ςυεηεγ οί και, Εηά εδρεοΐαΠγ οί τε ΐη ΐΗε δεηδε " αηά δο," ΐηίΓΟ- 
άαοΐη§ α ηαΙυΓαΙ, ηεοεδδ&Γγ, ογ αοΐααΐ οοηδεςυεηοε οί ά ίαοί ]αδ1: 
δίαΐεά. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β "Αρχ^εταί δβ 6 πόλβμος ένθέν^ε η^η Αθηναίων και 
ΤΙβλοποννησίων και των εκατεροις ζυμμ,ά^ων, έν ω οΰτβ 
έττεμείγννντο εη άκηρυκτβΐ παρ* άλλτ^λους καταστάντβς ΟΙίαρ. Ι. άρχ€ταΑ. δ€ ό ΐΓΟλ€μο« : 

/ΐ€Γ£ ΒεξΪΗΒ (///<? 3ίοκγ ο/') ί/ΐ£ Ίΐ'ακ. 
Ιη Βοοίί Ι. 3ίΐεΓ 5ΐ3ΐίη§ ΐΗε 5ϋΐ336θΙ; 
οί" Ηϊδ ΛνοΓίί, ΤΗυο. Ηοδ ^ΐνεη : 
Ι. 3 3υ5ΐίΐΐ(:3ΐϊοη οί Ηϊδ εδίϊπίΕίε 
οί ΐΗε πΐΗ^ηϊΐϋάε 3.Ώά ϊπιροΓίαηοβ 
οί ΐΗε «εγ; 2. Ιιίβ ηιείΐιοά ίη Ιΐιε 
οοΠεοΐίοη αηά υδε οί Ιιίδ ΓΠΗίεπϊΙ ; 
3- ΐΗε ενεηΐδ Ιΐι&ΐ \νεΓε Ιΐιε οοεα- 
δίοη οί ίΗε νναΓ : 4• ίΐιε γ^ηΙ ΟΕϋδεδ, 
\νίΐΗ ΐΗε ΙιΐδΙοΓν οί ΐΗε ηε§οΙΪ3ΐίοη5 
λνΐιίοΐι ρΓεοεάεά ^οία^Ι Ηοδίϊΐίΐΐεδ. 
Ηε €οηα1α(1εδ Βοοίί ι «ίΐΗ ίΐιε 
ίο11ο\νίηο; ΐΓ3ηδ!ΐϊοη3ΐ ραδδα§ε. 
ΧΙτίαι δέ αύται και 8ιαφορα1 (γί- 
νοντο άμφοτψοις ττρο τον ττολΐμον, 
άρέάμεναι €νθν<; άττό των ίν Έττι- 
Βάμνω και Κέρκυρα, €7Γΐρ,£ΐγκι,•ντο 
δέ ό/χως εν ανταίς και τταρ' άλλΐ7λοι.'« 
ΐφοίτων άκηρνκτακ μίν. άννπότττως 
δέ ου • σπονδών γαρ ζνγχνσί<; τα. 
•γιγόμενα ην και ιτρόφασκ; τον πολε- 
μύν : Ιΐιΐδ Ιδ Ά ίοτναζλ Ηβτε εηάείΐι ; 
ίη ΐΗε ρΕ5δ3§ε ΙιείοΓε υδ \νε Η^νε 
»η εςυαίΐν ίοηη&Ι Λε^ί δβξϊηηείΗ. — ήδη : οΛεη υδεά Ιο ΓπαΓίί ίΗβ 
1>ε§ϊηηίη§ οί & ηε\ν δΙ&§ε. ρετΐοά, 
ΟΓ δεί οί οοηάϊηοηδ. 3δ ονκε'τι ΐδ 
ίο ΓΠΕΓίί ΐΗε αίοδε οί 3η οΐά οηε. 
2. των εκατίροι.9 ξνμμάχων : έκατε'- 
ρο45. ηοΐ εκατερων, ίοΓ ε1ε3Γηεδδ' 
δ^ΐίε, 2Λ\ά ρεΓίιαρδ ίοΓ ευρίιοην. — 
ίν ψ : ίΗε ΛηίεαεάεηΙ ίδ πόλεμος, 
ορ. Ι. 146 εττε/χείγκυντο ... εν 
αντοχή. 3• ίιτεμείγνυντο : ορ. Ι. 
146 Ιττίμ(.ί-γννντο . . . κβα ιταρ 
άλλτ/λους εφοίτων. ΤΗ ε ρΓερ. 
ϋεηοΐεδ πιυΙυαΗΐ)•. — κατ<ΜΓτάντ€5 
ξννεχώβ είΓολεμουν : ΙιίΐΗεΓΐΟ σττον- 
δων ένγχνσις τα γιγνό/ϋίενα ^ν και 
ΊΓρόφασι<; τον πολεμείν (ΐ. 1 46) : 
ΗεηοείοΓίΙι α δείΐΐεά Άπά οοηΐίηυουδ 
^να^. €ρ. Ι. ι. ι άρίά/ιενος ενθν; 
καθισταμενον (λ". του ττολε'/χου) : 
Ι^υΙ ΓηοΓε ρ3ΓίΐουΐΕΓΐ}• ι. 49• 3 ο* 
καταστάντες εμάχοντο, 5Α\ά οί ΐΗε 
ΗορΗίεδ οη 1χ)3Γ(1 Ηοδίΐΐε δΗϊρδ 
ννΙιίοΗ Ηδά 1)εεη ρΐ3οε<1 δίάε ϋν 
δίθε. ίΐιεγ 5είίΐ£ά άσιυη ίο α Ιιαη4 
ίο Ηαηά 5ίη駧1(. 35 36 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 5ΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ΐ• Τ€ ξυΐ'βχ^ως €πο\4μονν ■ γεγραττται δε βξης ως έκαστα 
εγίγνβτο κατά θέρος και χ^ειμώνα. 5 

2. Τέσσαρα μεν γαρ καΐ ^εκα ετη ενεμειναν αΐ τρια- 
κοντούτεις σπονΒαΙ αΐ ε-γένοντο μετ Ευβοίας αΚωσιν • 
τω δε ττεμπτω και Βεκάτω ετει, επί Χρνσί^ος εν "Αργεί 
τότε πεντήκοντα ^υοϊν Βεοντα ετη Ιερωμενης και Αΐνη- 
σίον εφόρου εν 'ϊ,πάρττ) καΐ ΠυθοΒώρου ετι τεσσάρας $ 4- γίγραΐΓται . . . ώβ ϊκοσ-τα 
ίγίγνίτο : βκαστα ϊδ δϋΐ)]. οίγί'γραπ- 
ται; ίοΓ ϊίδ ροδΐΐϊοη αρ. 2. 17. 3 
κατίσκίνάσαντο . . . πολλοί και 
ως ίκαστοζ Ι^ννο-το. ΡοΓ ί1ΐ6 ρί. 
ορ. Ι. 22. Ι άρηταί Άπά Ι. 22. 4 
^υγ/(£ΐται. Ιΐ ϊδ ίΐιε ρεΓίεοΙ: οί 
αηΐϊαραΐεά τεδαΐΐ. 5• κατά θίροδ 
καΐ χ£ΐμΜνα : ίΐΌπη Ά οοηιρ&ΓΪ5οη 
οΓ ΥΗΠοαδ ρ3δ5ΐα§ε5, ίΐ ίδ ιηοδΐ 
ρΓθ5Εΐ3ΐε ΐΗ&ί ίΐιε χειμών οογπ- 
ρπδεά ΓουΓ ιτιοηίΐΐδ (Μ^επΊΕοΙεποη 
Ιο ΑηΐΗεδΙεηοη) Άπά Ιΐιε θψος 
εισΗί (Ε1ίΐρ1ιεΐ3θ1ίοη ίο Ργίΐηερ- 
δίοη, οί ΐΗε Αίΐίο οαΙεηάαΓ). 
ΤΗ ε δαιπΓηεΓ ίΗεη 5ε§ίηδ αΐ^οαΐ 
ΜαΓοΗ Άηά ΐΗε ννϊηΙεΓ 3ΐ3ουΙ Νο- 
νεΓηΐ3εΓ. 

2. Ι. γάρ: ΐηίΓοάαοεδ (αδ ίΓε- 
ηιιεηΐΐγ) ίΐιε άεΐ3,ϊ1εά ηαΓΓ&ΐίνε 
ρΓοηιΐδεά ΐη άρχεται. — έν€μ€ΐ.ναν : 
30Γ. ■ννΐίΗ άείΐηίΐε ηυηιΙ^εΓδ, 05. 
243• Ι^ο^ ί'^ϊδ ιίδε οΓ ίμμένω ορ. 
Ηάί. 7• 151 '^ί"*• ^μ-μ-^να η φιλίη, 
ΡΙ&ί. Σατνί 839 ^ €/Α|ΐΐ€Γναι τον 
νόμον, Χεη. ^γ^. ι. ι. 1 6 Ιμμίνει 
μαρτυρία. 2. μ€τά Ευβοίας αλω- 
<Γΐν : ίοΓ ΐΗε ΟΓπΐδδίοη οΓ ίΐιε Άτί. αρ. 
Ι. 12. 3 μετά Ιλίου αλωσιν, Ι. 23. 4 μετά. Ένβοία<; αλωσιν, 6. 4• 3 /"-^τα 
Συρακουσών οϊκισιν ; ΐΗε &Γί. 18 
ρΓεδεηΙ ίη3•5ΐ• ι>4• 109• ι,7•32• ΐ• 
3 . ίττΐ Χρυσ-ίδοδ . . • Ιίρωμίνηδ : 
■ηρίθμουν δέ τους χρόνους οι Άργεΐοι 
άπο των ιερειών, 8ο1ιθ1. 8Ηε \ναδ 
ρηεδίεδδ οί ΗεΓα ; ΐΐ νν•3,δ <1υπη§ 
ΗεΓ ρΓΪεδΐΙιοοοΙ ΙΗ&Ι ίΐιε ΗεΓ3εαιη 
\ν3δ ΐ3υηι(; (4- 1 33) • ΑΓ^οδ, ΙΙιου^Η 
ηο Ιοη^εΓ ίΐΙ)1ε ίο Γπ&ΐηίαίη ΗεΓ 
οΙεϊιπ ίο ρΗηΐίΐογ ΐη ίΐιε Ρείοροη- 
ηεδυδ, \ν&5 δίϋΐ Ά οίίγ ίο ΐ3ε τεοΐί- 
οηεά ννίίΐι, αηά, ίΐΐδπΐίδ ίο ίΓαάϊίΐοη, 
\νΕδ δίίΐΐ, &1οη§ ννΐίΗ ΗεΓ ρ^ίΓοη 
§οά(3εδδ Ηεηα, ρΐΌπηΐηεηί ΐη ίΗε 
ηιΐηόδ οί ίΗε Οπεείίδ. ΗεΙΙαηΐουδ 
ννΓοίε Ά \νοτ\ί οη ίΗε ρηεδίεδδεδ οί 
Α镧θδ. 4• '''ότ€ : αί ίΐιε ϋνιβ ο/ίΗΪ3 
ενεηί, ϊ.ϋ. ίΗε αΐί&αΐί οη Ρΐαί&εα. 
τότε ΐδ οίίεη υδεά ϋγ ΤΗιιο. ίο ΐη- 
άΐοίΐίε ίΐ ρΓεαΐδε ιτιοττιεηί, άείεΓ- 
ηιΐηεά Ι^γ δοηιε ΗΐδίοΓίο ίαοί, ορ. 
3• 69• Ι. ΤΗε \νοΓά ΐδ ηοΐ ρΐεοηπδ- 
ίΐο, ίΐδ δίειιρ ίΗΐηΙίδ, ΐ3υί ΐδ ηεεάεά 
ίο §ΐνε ρΓεοΐδΐοη ίο ίΗε άαίε. ■^δι; 
ννουΐά Η3.νε ΐηάΐοαίεά οοπιρίείΐοη 
οί ίΗε ρεηοίΐ οί γε^Γδ, Ιίαί \νου1ά 
ηοΐ Η^νε ρΐηηεά ΐί άο\νη ίο α ρΓεοΐδβ 
ροΐηί οί ίΐπιε. — ΑΙνησ-ίου ίψόρου : ο ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 37 μήνας άρχοντος *Αθηναίθίς, μβτά την εν Ποτ€(,δαία μάχην 
μηνΐ €κτω και (δεκάτω), άμα ηρι άργομένω Θηβαίων 
άί^δρες ολίγω πλείονς τριακοσίων (ηγουντο θ€ αυτών 
βοι,ωταρχονντβς ΙΙυθάγγελός τβ 6 Φυλείδου καΐ Αί€μ- 
ιοτΓορος 6 Όνητορί^ον) Ιςτηλθον ττβρί πρώτον νπνον ζυν 
οπλοι,ς ες ΐΐλάταίαν της Βοιωτίας, ονσαν ^Αθηναίων 50. 6ντο<; : ^ονεΓηεά όν εττί'. Γογ 
Ιΐΐ6 οιηίδδϊοη οί ΐΐιε ρΙο-, ορ. 5• 25• ι 
ίτη Πλ£ΐστόλα μίν «ν Λακίδαί/Αονι 
(φόρου Αλκαίου δ* άρχοντος Άθη- 
νησι. Οί ΐΗε ήνε ερΗοΓδ ο£ ΐΗε 
}•εαΓ ϊη δρατία οηε \ν35 Ιττώνυμο^, 
Ιιίδ πΕίπε 1)εΐη§ αδεά Ιο άεδϊ^ηαίε 
ίΗε γ&ΆΤ. 

6. ϊτι άρχοντος : 05 τ^η Άηά ου- 
κίτι ίικΜοαΙε οοιηρίεΐΐοη, η^η \\\3Χ 
οΓΕίΐΕΪηεά τεδυΐΐ. &ηά ουκίτι ύϊζΧ οί 
νοηϊδίιεά αηά ΗεηοείοηΗ Ιο Ι^ε άΐδ- 
Γε§ΕΓάε(1 αοηάίΐΐοη, 50 Ιτί άεηοΐεδ 
ίηοοΓηρΙεΙεηεδδ. ίΗε ίΐιΐΐ πιεαδυπε 
ηοΐ νεί χηαίηεά (3δ οοπίΓΟδΙεά \νίΐΗ 
^δτ;), 3ηά α Γειηηαηΐ: δίΠΙ Ιείΐ Ιο 5ε 
οουηΐεά (οδ οοηΐΓ&δΙεά \νίΐ1ι οΰ- 
κίτί). ΤΗε ρΓΟδρεείίνε ΐηΐεηίΐΐ 
(\ν1ιΐοΗ \γε πιυδί 1ίηο\ν Ιο §εΙ οαΓ 
(ΐ3ΐε) ίδ σϊνεη ϋν ΐΗο 3€0. οί άυπΗ- 
Ιίοη, ]ιΐδΐ 05 ίη ΐΗε αίδε οί Ιΐιβ 
ΑΓ§ΐ\•ε ρπβδίεδδ ΐΗε ΓείΓΟδρεοΙϊνε 
ίηΙεη•3ΐ \νΕδ σίνεη. Ορ. ΡΙυΙ. Ολ 
33 οί ΤΎ]ν αρ^ν ΤΓαραλαβόντ€^, ίη 
τον Κι/<€ρωνθ5 ημ(ρα<; ολίγας άρ- 
χοντος, οίκ είων 8ημψ/ορΐΐν αυτόν• 
— Άθηναίοΐδ : ορ• ΐ• 93• 3 «"■' "'^'* 
«κείνου άρχί?ς ^ κατ* ενιαυτόν 
Άθψαίο<.<: ηρ$€; ορ. αίδο 5• 25• ι άρχοντος Κθηνησι. 5ο ΐΗε άαΐ. Ϊ5 
αδεά ϊη Ηογπ. «ίΐΗ ανάσσω : ρΓθΙ>- 
οΜν Ιοοοί. 7• ***■* Ά9^ άρχομί'νφ: 
ΐΗε ΙπδΙ άον οί ΑηΐΗεδΙεποη, Αρπΐ 
4 ΟΓ 5• 055εΓνε Λε εαπε ΐΗοΙ 
ΤΗυο. ιΕ1^ε5 Ιο βχ ΐΗΐδ εροΛ ίοΓ 
Ιιϊδ οΙίΓοηοΙο^ν : ΐΗε νεοΓ ϊδ βχεά 
Ι5ν ΐΗε νεοΓ οί ΐΗε \νε11-1^ηο\νη 50 
νεοΓδ' Ιηιεε, αηά 1)ν ΐΗε οαΙεηάοΓδ 
οί ΐΗε ΐΗΓεε ιηοδί ρΓοηηίηεηΙ δίΕίεδ ; 
ΐΗε ιηοηΐΐι 1)ν Ιΐιε Αίΐϊα οΗΐεηάοπ, 
Ιο \νΗΐο1ι 15 οάάεά ΐΗε άοίε οί ΐΗε 
ηοΐατο] νεαΓ,ΕοοοπίΓηοάΕίεά ίο Ηΐδ 
€ΗΓοηο1ο§ίθ3ΐ δνδίεπι ; οηά ϊη φ 2 
(τελεντώντος τοΰ μηνός τα γιγνό- 
μενα ην) Ηε ΠΕΓΓΟΏδ ΐΗε άπΐε δΐϋΐ 
ίίίΓΐΗεΓ Ιο άανδ. 9• βοιωχαρχοΰν- 
τεβ : ΐΗε ΒοεοΙΟΓοΗδ \νεΓε είενεη ΐη 
ηαιηΙ)εΓ (φ 9 Ο» ^°<^ ίοπηεά ΐΗε 
δαρΓεητιε οουηοίΐ οί ΐΗε ΒοεοΙΪΕη 
οοηίεάεΓαον. ΒυίδεεδοΗοεπιαηη, 
Οτϊ£θ}ι. Αίί., 2*. 8ζ. Γγοπι ΐΗϊδ 
ροδδο^ε, 4• 91 • 3 ^η<1 7• 3°• 3» ΐ* 
ορρεαΓδ ΐΑΛ'ο οί ίΗεηι Λνεπε οΐιοδεη 
ίτοΓπ ΤΗεΙ^εδ. ίο. ιτίρΐ ιτρΔτον 
νιτνον : οί. 7• 43• 2 άττό πρώτου 
ΰττνου. " ΤΗεΓε \νεΓε ΐΗτεε 
νναΐοΗεδ, Λε βπδΐ 1)ε^ΐηηίη§ Εΐ)ουΐ 
ΙΟ οΌΙοοΙν." ΜαΓοΙιαηΐ, 38 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [2• 2 ζυμμαγί^α. έπηγάγοντο δε και άνεωζαν τάς πυλας 
ΤΪΚαταιων άνδρες Νανκλείδτ^ς τβ και οί /α€τ' αντον, 
βουλόμενοί ίδιας ένεκα δυνάμεως άνδρας Τ€ τω^» ττοΚιτων 
τους σφίσιν νπεναντίονς ^ιαφθείραι και τι^ι^ πολιν Θ17-15 

3 βαίους προσποιησαι. εττραζαν δε ταύτα δι' Κνρνμάχ^ον 
του Αεοντίά^ον άν^ρος Θηβαίων 8ννατωτάτον. ττροϊ- 
Βόντες γαρ οΐ Θηβαίοι δη εσοιτο 6 ττόλεμος, εβονλοντο 
την ΐΐλάταίαν αΐεΐ σφίσι ^ίάφορον ονσαν ετι εν εΙρηνη 
τε και του πολέμου μηπω φανερού καθεστώτος προκα-ζο 
ταλαβεΐν. η και ραον ελαθον ε(τελθόντες, φυλακής ου 

Κορίνθίοίζ Κέρκυρα ν ■προσιτοιησαί. 
ττροστΓΟίίΐν 15 ΐΗε οαυδδίϊνε οί προσ- 12. ίττηγάγοντο : ορ. 3• 65. 2 
Ιττεκαλίσαντο €κόντε?. Ι3• Πλα- 
ταιών άνδρες : ορ. 3• 65. 2 εί δε 
άνδρες υμών οί ττρωτοι και χρήμασί 
και γενεί, βονλόμ€νοι τη•; ρ,έν ε^ω 
^νμμα^ίας νμα<; τταυσαί ες δε τα 
κοινά των πάντων Βοιωτών πάτρια 
καταστησαι, ννΙιϊοΗ ϊδ ΐΐιε Τ1ιεΙ)Ηη 
δίαίεηηοηΐ. €\^3.ήγ, ΙιοννενβΓ, Νεπ- 
οΗάεδ ίΐηά Ηΐδ ραΓίίδίΐηδ Ιϊείοη^εά 
Ιο Ιΐιε οΗ^αΓοΙιϊο ρ&Γΐγ ; Ηδ ΐΗϊη^δ 
ννεηΐ ΐη ϋπεεοε, ΐΗε τεαδοηδ §ϊνεη 
\)γ ίΗε Τ1ιεΙ)&ηδ, ΐΗου^Ιι ηιοΓε ρΓε- 
δεηΐ&ΐϊΐε ΐη £ογπι, ΐωρίγ ΐΗοδε ίΐδ- 
δί^ηεά 1)>' ΤΗυα. ΗεΓε. Ι4• ανδραβ 
. . . του5 (τφίσ-ιν νττεναντίουδ : ορ. 
2. 34• 4 γυναίκες ττάρεισιν αί ττροσ- 
■ηκουσαί. ΤΙιΐδ ροδΐροηεπιεηΐ; οί" 
ΐΗε άΠ. \\'\ύϊ ΐΗε Είίηΐ^υΐίνε ΤΏΆγ 
Ηινε νΕΓίοϋδ είΤεαΙδ : ΐί ηι&γ §ίνε άπ 
ϊηιριεδδίοη οί οαΓεΙεδδ εαδε ΐη ΐΗε 
δίγΐε, ΟΓ ΐΐ ηΐ3.γ 1)ηη§ ουί ίΠε ςυίΐΐΐ- 
ήοαίΐοη ηιοΓε επιρ1ι&Ιίθ3ΐ1γ ; ίΐιε 
1αίΐ6Γ ίδ Ιίδ είΤεοί ΗεΓε. 1 6. -π-ροσ- 
ΊΓΟιήσαι : ορ. 3• 7°• ^ ττετΓεισ/χε'νοι χωρίΐν- 01. οη 1 . 55• Ι • — «ιτραξαν : 
ορ. 2. 5• 7 ίττρα^αν οί ττροδιδόντες. 
πράττω ΐδ 3. ΐ3υδΐηεδδ \νοΓ(1 1ί1<ε 
οϋΓ ίίεα/, Άηά ΐη οοηηεοίίοηδ δΐιοΗ 
Εδ Ιΐιε ρΓεδεηΙ ΐηηρίΐεδ άΐδΗοηεδΙ 
ΐηΐεηΐ αηοΐ ρΓποΐΐοεδ. 17. Λεοντιά- 
δου : 1ιε οοηιηιαηάεά ΐΗε Τ1ιεΙ)3ηδ 
Άΐ ΤΙιεΓπιοργΙ&ε, Ηάΐ. 7• 233• 
1 8. εσοιτο: ζυα^ 3η^ε ίο ίονιβ. 
Ι9• «τι εν είρήνχ) : ορ. 2. 3• 4 φι^" 
λά^αντες ετι νΰκτα, 3• Ι3• ^ «τι εν 
τ^ €ίρηνγ} ΐπεμφαμεν. 2θ. τε κα( : 
οοηηεοΙΐη§ 1\νο εχρΓεδδΐοηδ οΓ ΐΗε 
δ^ηιε ΐάε&, οηε ροδίίΐνε 3η(3 ΐΗε 
οΐΗεπ ηε§&Ιΐνε. δαοΐι άουΐιίεΐδ 
3.Γε ίΓεςυεηΙ ΐη Τΐιυο. Άηά ΐη Ιγε§- 
εάγ. — μήιτω : ηοΐ ουπω ; ΐΐ ΐδ ίΐη 
εδδεηίΐαΐ ρ&Γί οί" ίΗε ννΐδΗ. — φα- 
νεροί: ρΓε(3. \νΐίΗ καθεστώτος, ορ. 
3. Ι02. 6 τταν το ηπαρωτικον Λα- 
κεδαιρ,ονιΌις ξνμμαχον καθεσ.τηξΐΐ. 
21. η καΐ ρ^ον: ορ. 3• Ι3• ^ -β και 
μάλλον. 1 1 εχρΓεδδεδ εηηρΙΐΗΐΐοΕίΙ)• ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 39 προ καθεστηκυίας. θεμενοι δε ες την άγοραν τα όπλα 4 
τοις μ€ν έπαγομβνοις ουκ βπβίθοντο ωστ ίνθνς βργου 
€χζσθαί καΐ 14ναι ες τάς οΙκίας των εχθρών, γνώμην δε 

25 εποιονντο κηρύγμασί τε χρησασθαι ε'πιττ^δειοις και ε'ς 
ζνμβασίν μάλλον καΐ φίλίαν την πόλιν άγαγείν [καχ 
άνβΐπβν 6 κηρνζ, ει τις βούλετ αι κατά. τά πάτρια των 
πάντων Βοιωτών ζνμμαχείν, τίθεσθαι παρ' αυτούς τά 
όπλα), νομίζοντες σφίσι ρα^ίως τούτω τω τρόπω προσ- 

^γωρησειν την πόλιν. ϋιε οΙθ56 οοηηεοΐϊοη ΙίβΙννεεη οπυδε 
ζ,ηά είΤεοΙ. 5εΙ\νεεη ί&οΐ ^ηά ϊηίεΓ- 
εηοε : αηιί ίη ίΗίί η'αγ ί/ιεν αοίκαΙΙγ 
άίά :αΐ€€££ά ίη ίίίαΐίηξ ίη ιιηοδ- 
3εννεά. 

22. ττροκαθίίΓτηκυίας : χρο- 15 
Ιοαιίΐνε Ρο. οοπιραπεδ Τεο. Ληη. 
Ι. 5° "οη ίΐηίεροδϊΐϊδ νί§ί1ϋ5. 
— θΐμΐνοι τά διτλα : ίιανίηζ ΙιαΙίβά 
αηίίεκ αΓ>η3. τίΒίσΒαι τα. αττλα ϊδ 
Ιο (3Ϊ5ρο5ε ίΐιε ϊππδ ίη δοηηε οοη- 
νεηίεηΐ \νΕ_ν 5θ 35 Ιο τεϋενε ίΐιε 
δοΐάΐεπ οί ίΗεΪΓ \νεί§Ηΐ, \ν1ιεη Ηε 
Η^ΐΐδ ίοΓ 3 Ιοη^εΓ ογ δΗοΓίει {ϊιτιε. 
Ι£ Ιΐιε ΗεΙϊ 1)ε η 1)πεί οηε ^ηθ ίΗε 
ΓΗπΙνδ 3Γε ΓηίΐίηΐΕΪηεά. δρεαΓ 3η(1 
δΙιίεΜ λνεπε τεδίεϋ οη ΐΗε ^Γοαηά. 
1)υΙ 5θ ίΗαΙ ίΗεν οοιιΐά 1)ε οπυ^Ηΐ 
υρ ίη αη ίηδίΕπί : ΐί ίΗε 1ΐ3ΐί ϊδ ίο 
5ε 1οη§ ηικΙ ίοΓ ΐΗε ρυπροδε οί 
εηο^πηρΐη^ ογ ίΐιε 1ΐ1<ε. ίΗεη ίΗε 
ρΙίΓΕδε ιη^ν ηιε^η ίο ^Ιαείΐ ίΐιείκ 
ακηΐί. Ορ. ΐ3ε1ονν. § 4• ~2>• τοίβ 
Ιιτα-γομ^νοις : ίΗε ρΓεδ. ρίο. οί οΙιεγ- 
αοίεπδΐίο (ΙεδοπρΙίοη. ορ. 2. , 7 

ροδιδόντ€5. — ώστί : ερ. 2 ιοί. 


5 άνατΓίίθίται . . . ωστ€ . . . άπελ- 
θ€Ϊν. 3• 3Ι• Ι ττεισίΐν ώστε ττολε/ιεΐν. 
— ϊργου ϊχεσθαι: ορ. Ι. 49• 7 ^ότί 
ο^ (ργον ττας €Γ;!^£το: ορ. 3ΐδθ ΐΗε ιΐ56 
οί λαμβάνίσθαι \νϊΐΗ §εη. : Ιργ» 
ίη ΤΗυο. ίδ (η3ΐυΓ3ΐ1ν) ρΓεν3ΐεηΐΙγ 
υδεά οί άεεάδ οί3Γπΐδ. 24• Ιέννχ 
«5 τάδ οΙκία8 : οί νίοΐεηΐ 5Γε3ΐίίη§ 
ίη οΓ ίηουΓδίοη. ορ. 5- 69• ΐ- «? τ^ν 
•γην ίλθίΐν. — -γνώμην ήτοιονντο : 
€•γήρ/ωσκον. «δοκει αίτοΐζ. Οη 
ΐΗίδ ρεπρΗΓ35ίδ οί ίΐιε νεΛαΙ ηουη 
δεε ΟίΙάεΓδΙεενε οη /υδΐίη Μ3ΓίνΓ 
Α. Ι. 9• 25. «Γΐτηδίίοΐδ: ορ. 2. 
1 8. 3 Ά.ρχ&ιμος . . . 8οκων . . . 
μχιλακσί (ίναί και τοΐ<; Ά^ττ**^"** 
€7Γΐττ;δ€ΐο^. 20. καΐ άνεΐιτεν : α//// 
ί/ΐί ΙιεταΙά άίά 30 ρκοιίαίηι. 

ΤΗε (ΐΓΕπΐ3ΐ:ίο οΙΐ3Γ3θΙεΓ οί ίΐιίδ 
ο1ΐ3ρίεΓ 1ΐ35 ϋεεη Γεηΐ3Γΐίεά υροη 
5)- εοΙίίοΓδ : Ρορρο ςαοίεδ ΤΗεοη 
(\ν3ΐζ, 191. 5ρεη§ε1 2. 8 ί.). \νΙιο 
Ι3ΐν65 ίΐ 3δ 3 ΤΓαράΒ€ΐγμα 6ιηγησεω<ί 
7Γΐ^αΓ7?• ίη § Ι ννε Η3νε Ιίιε ενεηΐ 
δΙΗΙεά δαηιπΐ3π1ν : ΐΗεη ΐΗε ίηι- 
πιεάί3ίε ςααδεδ ννΐιίοΐι Ιεά Ιο ΪΙ: 40 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [3•ΐ 3• Οί δε Πλαταιΐ7^ ^^ Ύ}σθοντο βν^ον τε οντάς τους 
Θηβαίους καΙ έζαπιναίως κατβίλημμενην την ττοΚιν, 
καταΒείσαντες και νομίσαντες πολλω πλείονς εσελη- 
λνθεναυ [ου γαρ εώρων εν τη νυκτί), ττρος ζυμβασιν 
εγώρησαν και τους λόγους Βεζάμενοι ησυχαζον, άλλως 5 

2 τε καΐ €7Γ€ΐδτ7 €ς ού^ενα ού^εν Ινεωτεριζον. ττράσσοντες 
δε πως ταύτα κατενόησαν ου ττο\\ους τους Θηβαίους 
οντάς καΐ ενόμισαν αν επιθεμενοι ρα^ίως κρατησαι • 
τω γαρ πληθει των ΐΐλαίταυων ου βουλομενω ην των 

3 ^Αθηναίων άφίστα(τθαί. ε'δοκει ουν επιχειρητεα είναι ίο (ι) ΤΗε ά65)Γ68 οί ίΙΐ6 θΗ§&Γ€ΐΐΐθ 

ραΓίγ ίη Ρΐαΐ&οα, (2) Ιΐιε ά€8ί§ηδ 
οί ΤΗε^εδ ; ϊη § 4 Ιΐιε άείΗ,ίΙδ, ννΐιίοΐι 
3,Γ6 ίοΠοννεά υρ ίη ίΐιε δαοοεεάϊη^ 
οΙιαρίβΓδ. 

3- 2. ^απινα(ω9 : Ιοηίο. ΤΗυο. 
ΙΐΕδ ΐί 9 ίΐπιεδ ίη ε11 (3 Ιϊιηεδ εααΐι 
ίη Βοοίίδ 2 &ηά β)• — κατίίλημ- 
μΐνην : ννϊΐΗ αίσθάνεσθαί Τΐιυο. 
Γε^υΙ&Γΐγ (24 Ιϊηηεδ) υδε» Λε ρΓεδ. 
ΟΓ ρί. ρΙο. 4• ο^ Ύ"ίρ ίώρων : ί/ιαγ 
εοίΐΐά ηοΐ 566. — Ιν ττ) νυκτί : *' Τΐιε 
ΕΓίΐοΙε δΐιοννδ 11131; ίΐιε ίίΐΏε οί άίΐγ 
1ΐ3δ ^Ιπεδάγ 5εεη ιτιεηΐϊοηεά (οί. 2. 
2. ι) ; ίη ίΐΐίΐ ηοοίε." Ογ. Εογ εν 
ορ. ΐ3ε1ο\ν, § 4 • ^ν ννκτί. — ιτρόβ 
ξνμβασ-ιν €\ώρη(Γαν : ορ. 3• 66. Ι, 
3- 112. 7 €5 ττασαν ίδεαν γιαρ-ησαν- 
τε5 τ^ϊ φνγης. 6. ένεωτέριζον : ορ. 
Ι. 58. Ι €1 ττως ττει'σαιεν μη σφων 
πίρί νεωτερίζει ν μηΒεν, 3• 66. Ι. 
νεωτερι^ειν ίδ ίο άερατί /το7η ί/ΐ6 
ιΐ5ηαΙ οτ ιιοηηαΐ^ αηά δο Ιο Τ6$ογί 
ίο ΗανίΗ ηΐ6α$Μν63. ΤΗε δυΐ)]. δΐιά- άεηΐ37 οΐιαπ^εδ Ιο ίΐιε ΤΗεΙ)&ηδ; 
ΤΗυο. 1)έδρεΕΐίδ & οίοδε απά αίΐεη- 
Ιίνε ΓεαάεΓ. — ■τΓρά<Γ<Γοντ€5 δε ττωδ : 
Ιΐιε πεδυΐΐ, ΐ3ϋί ηοΐ ΐΐιε άεΐίΐίΐδ, οί 
Ιΐιε ΐΓαηδΕοίίοη \ναδ οί ίπιροΓί^ηοε ; 
Ιιεηοε ττως ; ορ. ι. 99• 2 ^σαν δε 
7Γω? και αλλω5 οί Αθηναίοι ονκΐτί 
ομοίως εν ή^νη άρχοντα : ί]ΐ£Τ6 
Ίυ£Κ6 οϋιεν τεαεοηί Ι ηεβά ηοί ξο 
ϊηίο ηυΗγίΗε ΑίΗεηίαη ηιΐε οεα^εάίο 
ύε κεξανάεάινίΐΗ ί/ιε ^ατηε ρΐεα$ην6. 
η. κατενόησ-αν: κατάίη οοηιροδίΐίοη 
Λνίΐΐι ν55. οί ρεΓοερίίοη οίΐεη §ίνεδ 
ίΐιε ηοΐίοη οί άίδΟονεΓγ ογ τεοο^ηί- 
Ιίοη οί \ν1ι&1: ίδ ηε\ν ογ αηεχρεοΐεά. 
Ορ. καθοραν, καταμαθίίν, ορ. 2. Ι02. 
6, 3• 66. Ι, 3• 83. 3• 9• "^Φ Ύ*Ρ 

■π-λήθίΐ . . . οΰ βουλομε'νω ην : ίοΓ ίΗε 
ίαοί ορ. 3• 66. 2 ου μ€τα. τον ττλήθονς 
νμων εσελ^όντεζ ; ίοΓ Ιΐιε οοηδίηιο- 
Ιίοη : 4• 8ο. 2 βουλομένοις ην εκ- 
ττε/Αΐ/^αι, 2. 6ο. Ι ■προσ^ίχομίνω μοί 
τα της οργής νμων ες ε'/λέ γΐγίνηται. 
ΙΟ. ίΐΓίχειρητία : δεε 05. 37• 3-4] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β και ζυν€λ€γοντο Βυορύ τσόντες τους κοινούς τοίχους παρ* 
αλλήλους, δττως μη δια των οΒών φανεροί ωσιν Ιόντβς, 
άμαξας τβ άνευ των υποζυγίων ες τάς οδούς καθίστασαν, 
Ιν άντΙ τείγους ύ}, και τάλλα εζήρτυον ^ εκαστον εφαί- 
15 νετο προς τα παρόντα ζυμφορον εσεσθαχ. έπεί δβ ως 4 
εκ των δυνατών έτοιμα ην, φυλάζαντες ετι νύκτα καΐ 
αύτο το π€ρίορθρον εχ^ώρουν εκ των οΐκίών εττ' αυτούς, 
όπως μη κατά φως θαρσαλεωτεροις ουσυ προσφερωνταί 
και σφίσιν εκ του ίσου γίγνωνται. άλλ' εν νυκτΐ φοβερώ- 1 1 . 8ιορίίο'σ-οντ€5 τους κοινονς τοί- 
χους : ΐΗε ρα7ΐ}' ΐί.'αΙΐ3. ΕνίόοηΐΙ)• 
ΐΗε Ηουδβδ ννεΓβ Ι^υϊΐΐ ίη Γθ\ν5. ΤΗίδ 
\\•Ε5 ΐΗε ηοΓΓη^Ι πιείΠοά ο£ Ιιουδε 
1)Γεα1ίίη§ ΐη ΟΓεεοε. ορ. τοιγωρνγρ'ί. 
ΓοΓ 3 Γηοάεπη ρ^ταΐΐεΐ δεε ΟΓΟίε 6, 
ρ. ι66, ηοΐε. Ι3- άμαξας τ€ κτ\•. 
ΐΗε ΐΗϊτά Ϊη Ιΐιε Ιϊδί οί άεΙπΗδ Ϊ5 ϊη- 
ΐΓοάαοεά 13>• τ£, ΐΗε βΓδΙ Ιηο 1)εϊη§ 
οοηηεοΐεά Ι3ν και ; ίΗίδ υδε ο£ τ£ Ϊ5 
6-εςιαεηΙ ίη ΤΗυο. Μοάεπι 1)3γπ- 
ααιίεδ ϊη Ραηδ ^ηά εΐ5εν\ΙιεΓε ιηαάε 
νίΐΗ Ιΐιε Ιιείρ ο£ οιτιηίΐ^υδεδ Επά 
οΛεΓ νείιΐοΐεδ ΠΓε \\•ε11 1ςηο\\•η. 
Ι4• ϊν' άντΙ τίίχους η : ΐΗε δυι)^. ίδ 
ηοί α/ια^οΑ, Ι3α1 ΐΗε κατάστασις τώι/ 
άμχιζών. Ηεηοε ΐΗε δϊη§., ερ. 4• 9°• 
2 €κ δ€ τον 6ρνγματο<; άνίβαλλον 
άντΙ τείχονζ τον χοΐν. 15• ως ίκ 
τών δυνατών : ορ. 6. 70. 4 ώ? ««ί των 
τταρόντων, 7• 74• Ι ώ« «κ των δυι«- 
των. €κ των δι-νατών = αεεοκάΐΐΐξ 
ίο ί/ΐίΪΓ αΒίΙϊϋε^ ; ώς ίκ των δινα- 
των ϊιηρΗεδ ΐΗδΙ ΐΙιεΪΓ ^Ι^ϊΗΐϊεδ \νεΓε 
1ίηηΐΙε(1. ΐ6. φυλάξαντ€ς «τν νύκτα : 
δΟ. ια-κτός Ιτι ούστ;ς. Ορ. γ. 83• 4 της νυκτός φνλάξαντες το ήσνχά- 
ζον, 3• 22. Ι τηρήσαντες ννκτα 
χαμίριον . . . καΙ αμ άχτίληνον. 
17• αυτό το ΐΓίρίορθρον : ερ, 4• Ι ΙΟ. 
Ι νυκτός Ιτι και ττίρΐ άρθρον, ΡΙηΙ. 
Ρκοίαξ. 3 ΙΟ Α τη% ιταψΐλΘοΰσΎρ 
νι,'κτός ταυτϊ/σί Ιτι βαθιοί όρθρου, 
ΡΗηηΐοΗυδ, Ερίΐ. 275 {Αηεεά. 
Βε}ΐί:. 54• 8) όρθρος Ιστιν η ώρα 
της νυκτοζ καθ" ην αΧίκτρνόνίς 
αοουσιν ' άρχεται δέ ενάτης ώρας 
και τελεντα €« διαγελώσαν ημεραν• 
" \νί11ι ΐΗΐδ 5ε§3η ΐΗε ΐΗΐΓά (/>. 
ίΐιε Ι3δΐ) ηΐ§1ιΙ τλεΙοΙι οί Λε ^^εε1^ 
0Ηηιρ.*' ϋη^εη ΡΗϊΙοΙ. 43• 594 ί• 
1 8. ιτροαφΐρωνται . . . γίγνωνται: 
ΐΗε δϋΐ)]. οΙίΕπ^εδ. 19• «κ τοΰ 
1(Γον: οη α /οοϋηξ ο/ ίςπαΐϊίγ. 
Ορ. 3• 12. 3, ϊηά δεε οη 2. 44- 3• 
— «ν νυκτΐ ψοβ€ρώτ€ροι: ΐΗεδε 
ΑΛΌΓίίδ §ο ΙοσεΐΗεη 35 οίο κατά φως 
θαρσαλεωτεροις. ΤΗε 3.ά']. ϊδ ρ35δ. 
ΗεΓε ; ΐΗε οηΐν οίΗεΓ ϊηδίΕπεε οί 
ίΗϊδ υδε ϊη ΤΗυε. ϊδ 4• 1 28. 4, ορ. 
5ορΗ. ΟΤ. 153 φοβεραν φρένα Βεί- 
ματι ττάλλων. 42 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [3-4 Τ6/301 οντες ησσονς ωσι της σφετερας εμπειρίας τηςτο 
κατά την πόλυν. ττροσεβαΧόν τε ενθυς και ες χείρας 
"^σαν κατά τάγος. 

4• Οί δ' ως έγνωσαν ήττατημενοι, ζννεστρεφοντό τε 
εν σφίσιν αντοίς καΐ τάς προσβολάς η προσττίτττοιεν 
άττεωθονντο. καΐ δις μεν η τρΙς άπεκρονσαντο, έπειτα 
πολλω θορυβώ αυτών τε προσβαλόντων καΐ των γυναι- 
κών καΐ τών οίκετών άμα άπο τών οικιών κραυγή τε καΐ 5 2θ. τή5 σφ€τίρα5 ίμ'η•€ΐρία5 τή9 
κατά την ττόλιν : ορ. 2. 4- Ι• (τφ^τί- 
ρας 18 ί1ΐ6 ΐπάίΓεαΙ τείΐεχϊνε Γείειτίπ^ 
ίο ΐΗε 8υ1)]. οί ίΐιε ρΓΪηοϊρ&Ι οΐ&αδε. 
ΤΗε (ϋτεαΐ τεΠεχΐνε ίδ σφίτερο•; 
αυτών (= εαυτώι/). Υεί ΤΗυα. οο- 
οαίΐοπίΐΐΐγ Ηε8 σφίτερος 38 (ΙΐΓεοί 
ΓεΗεχϊνε; ορ. 2. γι. ζ άπεδίδου 
Πλαταΐίϊσι -γην και ττόΚιν την 
σφετεραν έχοντας οίκεΐν, 4• 33- 2• 
ΜπΓοΗ&ηΙ;. 2Ι. ιτροσεβαλόν τ€ : τε 
= '^ηά δο.' Ορ. Ι. 4• Ι τό τε λψ 
στίκόν, 0)5 εικός, καθϊίρει, ννΙιεΓε ώ? 
εΙκό<; 5ΐιο\ν8 ΐ\\Άί ίΐιε {άοΙ δίαΐεά Ϊ5 
3. ηαΙυΓ&Ι οοηδεςυεηοε ο£ Ιΐιε πάχάΙ 
5υρΓεηΐ3ογ οί Μϊηοδ, \νΗΐαΗ Ηε3 
3υδί 1)εεη οίεδοηΐ^εά. 

4. Ι- ξυνεσ-τρίφοντο εν σ-ψΐσιν 
αντοίδ : άεδΟΓΪρΐίνε ίηιρί. : ΙΙιεΓε 
ίδ ηο ΐιτιρΙίοΕίΐοη ο£ άίίϊΐουΐΐγ ; ίΐιε 
ΤΗεΙ>αηδ ΙτΕκί 1<ερί {ο§εΐΗεΓ, ΐΗου^Η 
ΐΗεγ Η&οΐ ηοΐ 1<ερ1; ΐΙιείΓ ΆττΆγ. €ρ. 
4• 68. 6 ξνστραφεντες αθρόοι ηλθον. 
ΤΗυο. ΗΕδ ίΗε τεΠεχΐνε «'ϊΐΗ συ- 
στρεφεσθαι οηΐγ ΗεΓε. Γογ εν 
σφίσιν αντοίζ, αρ. 4• ~5• 9! ττα^α- 
κελενό/;ΐενοι εν εαυτοί•! 5• ^9• 2• 3. άττεωθονντο . . . άπεκρονσαντο : 

ίπιρί. οί είϊοΓΐ ; άοτ. οί τεδαΐΐ εί- 
ίεαίεά. — δίβ μεν ή τρΐ5 . . . ε-ιτειτα : 
ορ. 4• 1 24. 4 δύο μεν η τρεΐ•ς ημερα<: 
εττεσχον . . . έπειτα, 7• 87. 3 ^/*^" 
ρα5 μεν εβ^ομήκοντα τιναζ οντω 
8ΐτ)Τ-ηθησαν αθρόοι • έπειτα. ΤΗυο. 
§εηεΓ£ΐ11γ υδεδ έπειτα \νίΐΐΊου1: δε; 
1)υί αίΐεΓ μάλιστα μεν 3.ηά μεγιστον 
μίν Ηΐννίΐγδ έπειτα δε' ; έπειτα δε και 
(οηοε, 5• 25. 3> έπειτα μεντοι και) 13 
Γε^αΙ&Γ, ΐΗοιι^Ιι ίη 6. 90• 2 \νε ήηά 
ΐΗε δαοοεδδίοη πρώτον μεν . ■ - 
μετά δε . . . έπειτα και. έπειτα μεν- 
τοι Ο001ΙΓ8 8ΪΧ ΐίιπεδ (ορ. 3• 93• ϊ? 
3- III. 3)• 4• αντών: ίηδίεαά ο£ 
τών Πλαταιών, Ιίεοπιίδε οί γυναικών 
Άπά οΙκετων ίΐΐίΐί ίοΠονν. 5• κραυγή 
τε . . . λίθοίδ τε : ίΐιε τε'δ ίΐιε οογ- 
Γεί^ίϊνε ; ΐΐιε καΓδ άτ& ίηάερεηοΐεηΐ: 
οοηηεοίϊνεδ. Οοηηεοίΐοη \)γ τε 
. . . τε ίη ΤΗιιο. ΐηοΐϊοίΐίεδ ΙΗ&Ι; ΐΗβ 
Ιννο ίαοίδ ΕΓε δίπιυΐίαηεουδ ογ &Γε 
οοοΓάίπΗίε &ηά εςυ^Πγ ϊιηροΓίΕηΙ 
ρ^Γΐδ οί οηε ννΗοΙε. €ί. 2. 1 1. 3> 
2. 22. Ι εκκλησίαν τε ονκ εποίει 
. . . την τε πόλιν εφνΚασσε. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 43 ολολνγ^ χρωμάτων λίθους τ€ και κεραμω βαλλόντων, 
καΐ ύετου α/χα δια νυκτός πολλού επιγενομένου, εφοβη- 
θησαν και τραπόμενοί εφιτγον δια της πόλεως, απείρου 
μεν οντες οί πλείους εν σκότω και ττηλω των διόδωι/ τ) 
>χρη σωθηναι (και γαρ τελευτωντος του μηνός τα γιγνό- 
μενα ην\ έμπειρους δε έχοντες τους Βίώκοντας [του μη 
εκφεύγειν. ώστε ^ίεφθείροντο πολλοί~\. των τε Ώλαταιών 3 
τΐ9 τάς πύλας η εσηλθον και αίπερ ήσαν άνεωγμέναι 
μόναχ, εκλησε στνρακίω ακοντίου άντι βαλάνου χρησα- 6. όλολυγό : όλολνγή Ϊ5 Γ€^- 
Ιϋΐ}• ιΐδεά οί Ννοηιεη. •• ΥΊά. Βίοηιί. 
01θ55. Αεδαίι. Τ/ΐίύ. ν. 254» Εΐεηίδΐ. 
Λά ΕϋΓ. Νίκοί:/. ν. 782." Ρο. Βυί 
ίΐιε άΐδίϊηοΐϊοη Ι^εΙλνεεη κρανγη 
3ηά όλολντ^; 15 ηοΐ Ιο 1)6 ρΓβδδεά 
1ΐ6Γε (&5 άϊδίίησυίδΗΐησ γνναικων 
αηά Οίκετών) : 1)θί1ι κρανγτ] και 
ολολνγ^ 3ηά λίθοι•; καΙ κ€ράμω ΕΓε 
Ιο 1)ε ΙϊΙίεη ίη ΐΗε Ιυιηρ. Μάυ 
ηοί δοιηε οί ΐΗε δίανεδ Η^νε ϋεεη 
«ΌΓηεη ? — κ€ράμω : ορ. 3• 74• ι^ 
4- 48• 2 δΐ£λόντ£? τ-^ν όροφην Ιβαλ- 
λον τω κεράμω 05. 56• 7• ^** 
νυκτ05 : ί/ΐί ηίξΐιΐ (ΙηοαξΗ. Ορ. 
Χεη. ΑηαΒ. 4• 6. 22 Ικαιον ττνρα 
ΤΓολλα δια νυκτός. — Ιιτιγίνομ^νου : 
ορ. 2. 64. Ι ίττ€γ€γΐνηται η νόσος 
■η8ε, 2. 77- 5 7!τενμα ειτεγενετο : ϊη 
2. 70. Ι ίΐ ίδ ιΐδεά οί ΐΗε ΐ35ΐ δΐ3§ε5 
οί δίΕΓνΕΐΐοη ίη ΡοΙίά^εα. ΤΗε 
ρΙιεηοΓπεηοη ίδ ^\ν&νδ (Ι^η^εΓουδ 
ΟΓ άίδ3σΓ66^1)ΐ6, \ν1ιεΐΗ6Γ δαάάεη 
3η<1 υηεχρεοΐείΐ ογ ηοί. 9• *** 
σ-κοτω : ςΕϋδ^Ι οίΓΟϋΓηδίΕΠοε. — 
καΐ Ίτηλω : 11)ου§Η Ιΐιε ιηυά αάάεά ηοΙΙιίη§ (Εδ ΐΗε (ΐΗΓίίπεδδ (ϋά) Ιο 
ΐΗεΪΓ άτΓίφία, Ίί άιά ΐηετεΕδε Ιΐιε 
οϋίΒουΙΙϊεδ ιΗεΙ δρΓΕη§ ίτοιη ϊΐ. 
— Ό ΧΡΊ «τωβήναι : Ιϊΐίε διόδων ΐΗϊδ 
^1Ε^I^δ ^αοΐί Ιο άττειροι. Ορ. 3• ιΐ• 
3 εχόντων . . . ιτρός δ τι χρη στη ναι, 
4• 34- 3 οίΊί Ιχοντες ελττιδα καθ" οτι 
χρη αμυνόμενους σωθηναί- χρη 
\νίΐΙι ΐηί. = άεΗΒεΓΗΐϊνε (ίηίειτο^- 
Ιϊνε) δΐιΙ))αηοί., ννΙιίοΗ Οδΐίδ ίοΓ 
^υίάΗηςε ίη άουΐ)!:, ογ ίοΓ ε )θξ Ιο 
ΐΗε ΗεδίΐΕΐίη^ \νί11. 56εοη2. 51• 
2. ΙΟ. κιιΐ γάρ : εχρίΕΪηδ εν σκότω 
οηΐν. II. έμιτείρονς δ« ϊχοντίδ τονδ 
ε«,ώκοντας : ορ. ι. 144• 2 τα5 πόλεις 
αίτονόμους αφησομεν ά καχ αΐτονό- 
μους ίχοντες εσττεισοί/οιε^α, «ΗεΓε 
Ιΐιε άεδίπε ίοΓ ΕηΙίίΗεδίδ 1ιε5 Ιεά ίο 
Λε ρεοαΙίΕΓ ΙυΓη. Ι η ουΓ ρΕδδΕ§ε 
ΐμτΓίίρων δε όντων των Βιωκόντων 
ν,ονάά ΙίΕνε ^ίνεη ΐΗε ΕηΐίΐΗεδίδ, 
1)υί δοηιείΗίη^ \νου1<1 ΙίΕνε 1)εεη 
Ιοδί. νίζ. Ιΐιε δεηδε οί Εάάεά 
άΕπ^εΓ ίβΐί 1)ν ίΗε ΤΗεΙ)3ηδ. 
14. «Γτυρακίω : ίΗε ΪΓοη 1)υΙΙ οί 
Ε )Ενε1ίη (Ηοπι. σαυρωτηρ) ίβΓ- 44 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [4-3 μ€νος €9 τορ μοχλό ', ώττε /χτ/δε ταύτΎ) €η ^ξοΒορ είναι,. 15 

4 Βίωκόμενοί τβ κατά την ττόλυν οΐ μέν τυνες αυτών €πΙ 
το τ€Ϊχος άναβάντζς ερρυχΙ^αν ες το ε^ω σφάς αυτούς 
καΐ Βίεφθάρησαν οί πλείους, οί δε κατά πύλας έρημους 
γυναίκος Βούσηζ ττελεκυν λαθόντες [^καϊ] Βυακόφαντες 
τον μοχλον ε^ηλθον ου πολλοί {αίσθησις γάρ ταχεΐα^ο 
επεγενετο), άλλοι δε αλλτ^ της πόλεως σποράΒην άπώλ- 

5 λυντο. το δε πλείστον καΐ όσον μάλιστα ην ζυνεστραμ- 
μενον εσπίπτουσιν ες οίκημα μέγα, ο ην του τείχους καΧ 
αί πλησίον θύραι άνεωγμεναι ετυχον αύτου, οΐόμενοι ΤΛίπΆύη^ ίη ε δΙι&Γρ ροΐπί. ΤΗε 
μχ)γλό<: \ναδ ίΗε 5ίΐΓ ΐΗαΙ ί&δίεηεά 
Ιΐιε άουΐ^ΐε §&ίεδ ; ΐΗε βάλανος, άπ 
ΪΓοη ρίη ίΙίΕΐ \ν3δ δίυα1< ίΙίΓου^Ιι ά 
Ηοίε ίη ίΗε Ι^άτ ΐηίο ίΗε £;&ίε ; ΐ3ε- 
ίοΓε ΐΗε μοχλός οουΐά Ι^ε τειτιονεά 
Άϊϊά ΐΗε §α1ε3 ορεηεά, ίΐιε βάλανος 
ΥΐΆά ίο 5ε οΐΓίΐ\νη οιαί ; άχϊ ΐηδίΓα- 
ιπεπί (οπίΐεά βαλανάγρα) ίΐΐίΐΐ βΐίεά 
Ϊηίο ίΐ \ν3,δ υδεά ίοΓ ΐΗΐδ ραΓροδε, 
Ι3υ1 ίΗίδ ννουΙά 1)ε οΓ ηο &ν&ί1 ϊη 
ίΗε ο&δε οί ίΗε στνράκιον. — χρη- 
σ-άμ6νθ5 «8 τον μοχλόν : έσβάλΧίΐν 
15 Ιΐιε Γε§υΙίΐΓ \νοΓ<1 (£ογ \νΗΐα1ι χρη- 
σθαί ίδ δΐι^δΐίΐιιίεά) ; Ιιεηοε ίΗε 
οοηδίηιαίίοη. Ορ. 2. 49- 5 τοντο 
έδρασαν (= ίρριφαν σφάς αντονς) 
€5 φρέατα. 

1 6. ειωκόμ€νο( τί : τε = αηίί 30. 
\νε ΓείαΓπ ίο ίΐιε η^ΓΓαΐϊνε ο£ ίΗε 
ενεηίδ ίη ΐΗεΪΓ ΟΓάεη ΤΗϊδ ίδ 
ίφν-γον δια της πόλεως ίϋΓηεά 
&ΐ3ουΙ ; ίΐ ίδ Γείΐΐΐγ α ε^δε ο£ αηα- ρ1ΐ0Γ3. Τΐιε βγίη^ ΤΗεΐ33ηδ άτ& ' 
άίδΐπΐ^υΐεά ίηίο οΐ^δδεδ (1)γ ραΓίί- 
ίίνε αρροδίΐίοη) : οί μ,ίν τίνες . . . 
οί δε . . . άλλοι δε ... το δε πλείστον. 
1 8. ίρήμΛυί : ίΐιίδ σ^Ιε ((Ιίβ'εΓεηΙ: 
ίΓοηι ΐΗε οηε ]υδΐ πιεηΐίοηεά) 
λν^δ, ίοΓ δοιηε τεαδοη, υησυ^ΓοΙεά. 
Ι9• λαθόντί5 [καΐ] διακόψαντες 
. . . εξήλθον : λα^όντες οονεπδ 
δίακόφαντες . . . εξηλθον. 22. ην 5 
ξυνεσ-τραμμένον : 05. 286. 23. δ 
ην τοΰ τείχους : /ο^)ηεά ρατί ο/ 
ί/ιβ ιναΐί. Ορ. Ι. 1 34• ι οίκημχχ ο 
ην τοΰ Ιίρον. ΤΗίδ Οίΐη Η&Γ(1Ιγ 
Ηανε 1)εεη ε (1\νε11ίη§ Ηοαδε ; πιοΓβ 
\νε οαηηοί δαγ. 0Γ(1ίη3.Γί1γ ζ. £Γεε 
δρίΐοε νν&δ ΙεΛ 5εί\νεεη Λε Ιοννη 
νν^Πδ Επά Ιΐιε Ιιοϋδεδ;. αρ. 2. 
Ι/• Ι ννΗεΓε τά έρημα της πόλεως 
(ΑΐΗεηδ) ΕΓε πιεηΐίοηεά, 2. 76. 3 
χνΗεΓε ΐΗεΓε \νΕδ γοογπ εηου^Η Ιο 
1)υί1ά Ε ΓεεηίΓΕπΙ \νΕΐ1 (μηνοεώες) 
ΐηδΐάε ΐΗε \νΕΐ1 ο£ ΡΐΕίΕεΕ. 24. αΐ 4.8] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΙΤΡΑΦΗ2 Β 45 25 ττύλας τάς θνρας του οικήματος εα^αι. και άντικρνς Βίο^ον 
€9 το εζω. ορωντβς δε οΐ Πλαταιές αυτούς άττειλημμε- 6 
νους ΐβουλεύοντο €ΐτ€ κατακαύσωσιν ωσπβρ εχονσιν, 
έμπρησαντες το οίκημα, βΐτβ τι άλλο γ^ρ-ησωνται. τέλος η 
δε ουτοί τ€ κα\ όσοι άλλοι των Θηβαίων πβριησαν κατά 

3οτην πόλιν πλανώμενοι, ζννεβησαν τοις ΤΙλαταιεΰσι τταρα- 
^ουναι τα όπλα και σφας αυτούς χρησασθαι 6 τι αν 
βούλωνται. οι μεν ^η εν τύ} Πλαταία ούτως εττεπρά- 8 
γεσαν. ιτλησ-ίον ΟνροΛ : ίΗε άοοτ5 ηεατ 
{ρτ ηεχί) ί/ιε/η. Ιί ννε δυρροδε 
ί1ΐ6 ΤΗεόαηδ Ιοοίίεά Ηεπε ίοΓ ε 
(1ουΙ)ΐ6 §ϊΐ6 (Ιϊΐίε ΐΗε Όίρνίοη Εί 
ΑΐΗεηδ), ΐΗε εχρΓεδδϊοη δεεπίδ 
ηαΙυΓ^ εηου§Η ; ΐΐ ΓηαδΙ ΐ5β τε- 
ΓηειηΙ)€Γε<1 ΐΗεγ «επε ατταροι των 
δίόδων. — αντοΰ : ίη8ΐε3(1 οί πε- 
ρεΕίίη§ ΐΗε τεί. \ν1ιεη 3. ο1ΐ£ΐη§ε ο£ 
035ε 15 ΓεςυΪΓεά. ΐΗε Οπεείίδ §εη- 
εΓΐΙΙν ίηίΓοάυοε ίΗε ρΓορεΓ οΗδε ο£ 
αντός. €ρ. 2. 34• 5' 2. 74• 3 ϊ 1>"*• 
\\•1ιεΓε Ιΐιε ΓείεΓεηοε ο£ Ιΐιε τεί., αηά 
ηοΐ οηΐν ΐΐδ 035ε, ίδ εΗδπ^εά. ΐΗε 
Γεί. ίδ ΓερεαΙεά, ορ. 2. 43• 2. 2. 
44• ΐ• 

25. αντικρυδ : ορ. 6. 49• ' άντι- 
κρνς ΐφτ) χρηναι ττλίΐν ΙττΙ 2υρα- 
κονσας, \\1ιεΓε ΐΐ ΐδ 5ΐΓαϊξ)ι{ /ογ, 35 
ΙιεΓε ΒίναϊξΗί ίΙιτοΗ^Ιι. Ε1δε\ν1ιεΓε 
ΐη ΤΗυο. ΐΗε «ΟΓά Ϊ5 ϋδεά ΐη 
3 ίΓ3ηδ£εΓΓεά δεπδε άίΤιυηνΐξΙιί. 
6 26. άΐΓ£ΐλημμ«νους : ίταρρεά^ ορ. 2. 
9θ. 4? 4• Ι4• 2 άτΓΐλαμβάνοντο «ν ττ] νήσω. ΐη. κατακανσ-ωαη,ν : ιη- 
Ιεπ-ο§3ΐίνε δυΙ);αηοί. υηο1ΐ3ηο;ε(3 ΐη 
ίηά. (ϋδοουΓδε: ορ. 2. 52. 3 ο^'^ 
ίχοντ€ς ο τι γίνωνταχ. — ω<ΓΐΓ€ρ ϊχον- 
«Γίν : δΟ. οί &ηβαΐοι, αί οηοε. €ρ. 
3• 3°• Ι ^μ-(Μ. ^κ^ πλ£Γν Ύ]μα% (.τη 
Μυτιλι/Γτ/ν πριν Ικιτνστονί γενέ- 
σθαι, ώοττερ εχο/χεν. 28. είτε τι 
άλλο χρήσ-ωνται : ορ. § 7 ΧΡ^^σα- 
σθαι ο τι αν βοΰλωνταχ ; ίΗε ΙαίΙεΓ 
Ϊδ ΐΗε Λχεά ρΗΓ35ε ίοΓ αί άϊχοκεϋοίΐ 
ίη Ιεππδ οί δυπ-εηάεη 32• μ«ν δή : 
οίοδεδ 3 δυΙ)3εοΙ ίη 3 Γ3ρί{1 Γεο3ρϊΐ- 
υΐ3Ηοη. ΟΛεη ίη ΗάΙ. — ουτωβ 
«τείΓράγεσαν: ορ. η. 7.\. Ι οί δε 
"^νρακόσιοι κατά μλν τήν ναυμ/ιχίαν 
Οντως εττεττράγεσαν. Τΐιε εχρΓεδ- 
δϊοη 15 ΠΙΟδίΙν ϋδεά οί άϊδ35ΐΓ0115 

εχρεπεηοεδ. ΤΗε ρΐυρί. ΐη(1ίθ3ΐεδ 
ον•εΓΐ3ρρΐη§; Ηε 1ΐ35 5ΐυοΐ€ Ιο ΐΗε 
Ι3ΐε οί ΐΗε Τ1ιεΙ)3η5 ίη Ρΐ3ΐ3ε3 Ιο 
ΐΗε εηά ; ΙιυΙ πιε3ηνν1ιί1ε 3ηοΙΙιεΓ 
1)θ<1ν λν35 3ρρΓθ3θίιίη§ ΐΗε Ιοννη, 
Ιο ΉτΙιίοΗ Ηε ηονν ΙιίΓηδ. 46 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [5.1 5• Οί δε άλλοι Θηβαίου οΰ<ζ έδει €Τ<, ττ^ς νυκτός 
παραγ6ΐ^€σθαν παι/στρατυα, βϊ τι άρα μη ττρογωροίη 
τοις €σ€ληλνθό(Τί, της αγγελίας άμα καθ' όδοί^ αυτοΐς 
ρηθείσης ττερΧ των γεγβνημενων Ιττεβοηθονν. άττεχβι 
δε η Πλάταια των Θηβών σταδίους έβΒομηκοντα, και 5 
το ύδωρ το γενόμενον της νυκτός έποίησβ βρα^ύτβρον 
αυτούς έλθεΐν ■ 6 γαρ Άσωπος ποταμός έρρύη μέγας 5- Ι. €δ€ΐ •τΓαραγ£νί'<Γθαι : ινενε Ιο 
Ηανε. Ορ. 2. 92• 7 "''"•'? άκοσι 
νανσίν, αΙ? βδει ττρό τ^5 ναυ/Αα;^ία5 
τω φορμίωνί τταραγίνίσθαι ; Ιΐΐ686 
ίΐΓ6 ΐΗβ δΗίρδ ίΐιαί \\3.ά ΐ366η Ηβηί 
οη ΡΗοΓΓπίο'δ (ΙβηπΗπά ίοΓ Γεέη- 
ίοΓοεηιεηΙδ ϊη νίενν οΓ ΐΗε 53ίΐ1ε 
ίΐΐίΐΐ \νίΐδ ίιηρεηοΐϊη^. Ηεηεε Ιδίί 
ΪΓηρΙίεδ ρΓενίουδ ίίΓΓΕΠ^εηιεηΙ:. €ρ. 
2. 95• 3• 2. ττανσ-τρατίζΐ : α1\ν3)'δ 
ΗάνεΛϊαΙ ά&ΐ., εχοερί 4• 94• ι ^ταν- 
στραπας . . . γενο/χίνη^. — €Ϊ τι 
αρα μη ιτροχωροίη : ΓοΓ προχωρίΐν, 
ερ. 2. 58. 2 τΓρονχώρει δέ αντοΐζ 
οντε ή αΐρεσι<ί της πόλεως οντε 
ταλλα, 3• ι8. Ι. Τΐιε αάάΐΐΐοη οί 
αρα §ίνεδ ΐΗε είΤεεΙ οί" ι/~, αί ιηϊ§]ιί 
ίιαρρβη ΟΓ //", α3 ι/ι(ξ/ιί ιυεΙΙ Ηαρ- 
ρεη ; ί\\Λί ίδ, ϊί εοΙοΓδ Ιΐιε δυρ- 
ροδίΐίοη, ίΐάάίησ ίο ΐί ΐΗε ηοΐίοη 
εϊίΙιεΓ (ίΐδ ίη Ιΐιΐδ εαδε) οί 'ίγηρτοΙ^Ά- 
ΒίΠΐν ΟΓ οί Ηΐίεΐίΐιοοά ; ΐΗε εοηΐεχΐ 
ιτιυδί οίεείοίε λνΙιίεΗ. Ορ. 2. 1 2. ι 
£1 τι άρα μ,αλλον ενδοΐεν οί Αθηναίοι 
(ηοΐ 1ί1<ε1γ) : 1)ε1ο\ν. § 4 ^ϊ' άρα 
τνχωσί τίνες εζωγρημενοι (ςυΐίε 
Ιϊΐίεΐγ)• 3• *Κ•°•• ίο 1)ε ίίΐΐίεη \νί11ι 
ρηθείσης. 4• «■"■«βοηθούν : αρ. 2. 9θ. 2, 3• 78• 2 δεί'σαντες . . . εττιβοψ 
θονσιν, 7• 53• 3 ^τηβοηθησαντες 
και δεισαντες ττερϊ ταΐς νανσίν, 3• 
Ι ΙΟ. Ι. Ιη 3ΐ1 ίΐιοδε ρ3δδ3§εδ επι- 
βοηθεΐν ΐητρϋεδ 1ΐ3δ1ε υηάεΓ ΐΗε 
δρυΓ οί ίεαΓ ΐ1ΐ3ΐ άεΐ&γ ηΐΣΐγ ΐηνοΐνε 
<3&η§6Γ. Τΐιϊδ ίοΓεε. άΙιβΆάγ οη 
ίΗε ηι&ΓεΙι, ηο\ν ΐ3εεοηιεδ ά τεϋεί 
οοΐυηιη Άηά ρΓεδδεδ Ιΐιε ρ^αε 
ίΐοοοΓοΙϊη^Ιγ. Τΐιε \νοΓά 1)γοιιο;1ι1: 
ΙΙτεπΊ (ρΓοΙ^Ε^Ιγ \)γ δυείι &δ Ηαά 
ίυιτιΐοΐεά ονεΓ ίΗε χναΜ δ&ίεΐγ, ογ 
δΐΐρρεά υηδεεη ΐΙίΓου^Ιι Ιΐιε §3ίε) 
οονεΓεά οηΐν ΐΐιε βΓδί αίίαείί οί 
ΐΐιε Ρΐαίαεαηδ ογ ΐΗε τοαΐ οί ΐΗε 
Τ1ιεΙ)ίΐηδ. Ηεηεε των γεγενι;- 
μίνων ίΐηά ηοί γιγνομενων. 6. τό 
ΰδωρ το γενόμ^νον : ύδωρ = ^αίη, 
ίδ εϊΐΙιεΓ ]οίηε{1 \νίΐΗ άττ' ονρανον, 
άνωθεν, ΟΓ ίδ ειτιΐίείΐάεά ΐη 3, 
οοηίεχΐ ΐΙίΕΐ Ιεανεδ ηο άοαί^ί οί 
Ιΐιε δεηδο; νετός οαοιίΓδ οηΐγ 2. 
4- 2, 2. 5• 3 ^"^ 8. 42• ΐ• 7• ό 
Άσωττοϊ Ίτοταμόδ : βχεά οΓοΙεΓ. 
— ^ρρνη μ.εγα5 : ορ• 2. 75• ^ ηρετο 
το νφος τοΐ) τείχους μέγα, Αγ. 
Σνί• Ι034 ρί' /•ίου το δάκρυον 
πολύ. 5-5] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ξυγγραφη:£ β 47 καΐ ον ραδιως Βιαβατος ην. πορενόμει^οί Τ€ 4ρ ύβτω 3 
και τον ποταμον μόλις Βίαβάντες ύστερον παρεγβνοντο, 

ιοηίδτι των άνΒρών των μεν διεφθαρμένων, των οε ζώντων 
έχομένων. ως δ' -^σθοντο οΐ Θηβαίοι το γεγενημενον, 4 
επεβονλενον το'.ς έ^ω της πόλεως των ΙΙλαταιών [ήσαν 
γαρ και άνθρωποι κατά τους αγρούς και κατασκευή, 
οΓα απροσδόκητου κάκου εν ειρήνη γενομένου) ' εβού- 

15 λοντο γαρ σφ'ισιν, ει τίνα λάβοιεν, υπάρχειν άντι των 
έν^ον, ην άρα τυχωσί τίνες εζοτγρημένοι. και οι μεν 5 
ταντα ^ιενοουντο • οι δε Πλαταιές έτι Βιαβουλευο μένων 
αχττων υποτοπησαντες τοιούτον τι εσεσυαι και οεισαντες 
περί τοις έξω κήρυκα εξέπεμπαν παρά τους Θηβαίους, 

'^ο λέγοντες ότι ούτε τά πεποιημένα όσ'ιως ^ράσειαν εν 9- ί<ΓΤ€ρον : /οο Ιαίβ. Εχρί&ίηεά 
^Υ ^δϊ/ . . . £^ο/ΐ€νων. ΙΟ. ζώντων : 
ρΓ60.. ορ. § 5 ου5 ί^ονσι ζωντα<;, 
Ι. ΙΙ3• 2 τους 0£ ζώντας ίλαβον. 
II. το -γΐγΐνημίνον : ίΗε §εη6πϋ 
εοηάίΐίοη, ηοΐ »11 ίΐιε άεΐχίΐδ : Ιΐΐ656 
■ννοΓβ ηοΐ νεί 1ίηο\\η. Ι2. τοΐβ ^« 
. . . των Πλαταιών : Ιαΐςε ίο^είΗεΓ. 
Ι3• κατασκευή : κατασκευή Άηά 
τταρασκΐνη 3Γ6 \νθΓά3 οί τεί^ήνε 
ιηε3ηϊη§ : κατασκίνη = ν\ Η&Ι ίδ τε- 
^Γάεά ϊ5 ί1ιηά3πιεη1:3] Άηά εβδεη- 
ΙΪ3] ; τταρασκίνη = Λε 5αρεΓ3άάε<1 
εςϋΐριηεηΐ ηεεάεά Ιο' πιαί^ε ΐΗε κα- 
τασκενι/ είΤεοΐίνεΙν ογ οοπ\{θΓϊ3.\)\γ 
Εν3.ϊΐ3.1)1ε. ΗεΓε κατασκευή = ΐΐιε 
ιηον&Με ηεοεδδίΐϊεδ οί Ιίίε : Ιιοιίδε- 
ΙιοΜ ήΐΓπΐΐαΓε Άτιά ί^πηΐη^ ίιηρίε- 
ιηεηίδ. Ι4• οΙα: οί. 8. 95• ~ οία 
πόλίω^ στασιαζονση-ί. Ιοηΐο ίοΓ ατε. ίπεςαεηΐ ΐη Ηάΐ. ι/• δκιβον- 
λ£υομ£νων : \νΗεΓε Βιά ίη οοηιροδϊΐϊοη 
εχρΓεδδεδ ιηυΙϋΕΐϊΐν, ΓεοϊρΓΟοΐΐγ, 
αοηΐεδί. ογ ϊηΙεΓ3θΐίοη οί Άηγ δΟΓΐ, 
ΐΗε νεΛ ίδ 3ρΙ Ιο 1)εοοπιε ιηϊάίΐΐε ; 
ορ. διοΛεγο/ίχαι, διαπράττομαι, δια- 
κηρυκενομαι (4- 3^• 2). διαλυεσΑα 
(Ι. 140. 2. 5- 8ο. ι) : 1)αΙ δια^€ΪνΪ3 
ΗΟί. ίη ΡΙεΙ. ΡΓοία^. 336 Α, ΤΗεαεί. 
148 €. 1 8. ντΓοτοττήσ-αντίδ : 3 Γ3Γ6 
\\ΌΓά ; ίη Τΐιυο. 8 Ιϊπιεδ. α1\νανδ 30γ. 
ΕΟί. ρΙο., εχοερΐ 3• 24• ι ντΓΟτοττί^σαι. 
— δ£ίσ-αντ<ς ■«ρΐ τοίβ «|ω : οη ττερ* 
λνίΛ ά3,ί. ίη Ηοπι. δεε Μοητο, 
Ηοηι. βκαΜ. § χ 86. ι. Ιη ΤΗυο. 
ίΐ Ιδ ϋδβά ο1ιίεβ>• ννίΐΐι νεΛδ οί 
ίε3.πη§, αρ. 2. 72. 2, 2. 90. 3» 3• Ι02. 
3, 7• 75• 4• 2θ. οχτη . . . όσ-ίωβ : 
ίη νίοΐ3ΐίοη οί ΐΗε ίυηάΕπιβηΐΗΐ 
ρήηαρίεδ Λαί δΐιοαίά §ονβΓη Λε 48 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ5 Β [5-5 σπόνδαΓς σφων ττειραθεντες καταλαβείν την πόλιι/, τά 
Τ€ €^ω βλεγον αντοΐς μη ά^ίκεΐν • εΐ δε μ,η, και αντοί 
εφασαν αντων τους άνδρας άττοκτενεΐι^ ους ε)(ονσι ζών- 
τας • άναγωρησάντων δε τταΚιν εκ της γης άπο^ώσειν 

6 αντοΐς τους άνδρας. &ηβαΐθί μ,εν ταντα Χεγονσι και 25 
εττομόσαι φασίν αυτούς • Πλαταιτ^ς δ' ού^ ομοΚογονσι 
τους άνδρας ευθύς ΰττοσγεσθαι άττοδώσειζ/, άλλα \6γων 
πρώτον γενομένων ην τι ζυμβαίνωσι, και επομόσαι ου 

7 φασιν. εκ δ' ουν της γης άνε^ώρησαν οΐ Θηβαίοι ού^εν 
άΒίκήσαντες • οί δε Πλαταιΐ7'» ^-ττει^η τα εκ της γωρας^ο 
κατά τάχ^ος εσεκομίσαντο, άττέκτειναν τους άνδρας ευθύς. 
ήσαν δε ογ^οήκοντα και εκατόν οί ληφθέντες, και Έιύρύ- 
μαχος εις αυτών ην, προς ον επραζαν οΐ ττ/οοδιδόντες. Γείδίϊοηδ οί δίαΙεδ ; αρ. 3• 5^• ^ 
€Τίμωρησάμ(.θα κατά τον ιτάσ-ι νόμ,ον 
καθ€στώτα, τον εττιοντα πολε/Λίοι/ 
δ<Γΐον είναι αμίνίσθαι. 

1 1 . σ-ψών : ίίΐ1<€ «'ΐΐΐι -πόΧιν ; 
ορ. ϊηηηιεάίαΐεΐγ αντων του5 άνδρας. 
"■ Τ1ΐ6 §€η. ίΐιαδ ρΓεςεάΐη^ ίίδ ηουη 
Ιΐ3,5 ίΐίπιοδί Ιΐΐ6 είΤεοΙ οί 3. οΙαί/' 
Ο. οη 1.30.3• — τΓίΐραθίντίδ : Ιΐτίδ, 
Λε Γε^υΙίΐΓ Αΐΐίο ηογ. ο£ πεφασθαί, 
οοοαΓδ οηΐγ ΗεΓε, 2. 33• 2 Άτιά 6. 
92. 4; εΙδεννΗεΓε Τΐιιιο. Ιιαδ ίΐιε 
Ιοηίο τΓίίράσασθαι. — τά τ€ ϊξω : 
ΐηοΐϋδίνε ηειιΐ., ηιεη απά 1:1ιίη§5 ; 
τε 15 οοΓΓεΙαΙΐνε \νϊί1ι οντ€, Ι^υΙ ΐΗε 
ϊηΐΓΟίΙιιοΙϊοη οί ελεγον ( = εκε'λευον) 
03.ϋδεδ ίΐ αΐιαη^ε οί αοηδίηιοΐϊοη. 
24- άναχωρησάντων : ίΐιε §εη. &135. 
1)γ (3εΙ&αΙιίη§ ίΐιε ρΙο. ίΓΟίη αντόΐ<: 
§ίνεδ ϊΐ ΐπάερεπάεπί ίοΓοε, ^ηά ΐΐιυδ 
Ιαγδ δίΓεδδ υροη ίΗε \νίΐ1ιάΓ&\ν&1 Εδ 3. οοηάΐΐΐοη ρΓεοεάεηΙ ίο ίΐιε τείε^δβ 
οί ίΐιε οαρίίνεδ. Τΐιε ίοητηαΐίίγ οί 
ΐΐιε δίαίεΐΏεηί ]υδ1;ΐβεδ, Ι ΐΐιίηΐί, ίΐιε 
Γείεηΐίοη οί τους άνδρας. 26. έττο- 6 
μόσαι : α(ίί^ αη οαίΗ. Ορ. εττιλε- 
γειν, ξο οη ίο ίαγ, αάά, επερωταν, 
ίο αάά α ςίίεΒϋοη. 2η. λόγων ιτρώ- 
τον γενομί'νων : )(εΰ^υ5. 28. ην τι 
ξυμβαίνωσιν : άερεηάδ οη λόγων 
γενο/Αε'νων : αββ^ ρτενϊοηί εοιι/βτ- 
βηοε ιυίίΗ α νιετυ ίο 30ΐηε άεβηϋβ 
αξτεετηεηί. ψ τι $νμβωσι, ΐη εαεε 
ί/ιεγ ίΐιοηΐά εοηιε ίο αιι αξτεειηεηί, 
ίδ οί οοϋΓδε ίΐΏρΙϊεά. 29• δ* ονν : η 
Ησνυβνεν ίΐιαί ηιαγ ύε; άϊδπιϊδδεδ 
δυΐΏπίΕπΙγ ΐΗβ (ϋδ&£;Γεεηιεη1: 1)ε- 
ίννεεη ΐΗε ΤΐΊεΐ33η ίΐηά ΡΙαΙαε^η 
δΐ&ίειηεηΐδ, Άπά τεδυιτιεδ ίΗε πεγγ»- 
Ιΐνε. Ορ. 2. 34• 8. 3°• '^°• ^*^ τή8 
χώρας : ρΓοΙερίίο αδε οί ΐΗβ ρΓερ•, 
ορ. 2. 13. 2. 2. 14. Ι. 6. 4] ΘΟΥΚΥΔ1ΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 49 

6. Τούτο δε ποίησαντ^ς €? Τ€ τάς Άθηνας άγγελοι/ 
επ€μποι> καΐ τους νεκρούς νποσττόν^ονς άπε^οσαν τοΖς 
^βαίοίς. τά τ εν τύ) πάλει καθίσταντο προς τα παρόντα 
^ βδόκει αντοΐς. τοις δ' Άθηναίοις ήγγελθη ενθνς τά ι 

ζπερί των Πλαταί,ώι^ γεγενημενα, καΐ Βοιωτών τε παρα- 
χρήμα ζννελαβον όσοι ήσαν εν τύ) Άττικ-η καΐ ες την 
ΤΙλάταιαν επεμφαν κήρυκα, κελεύοντες εΙπεΐν μη^εν 
νεωτερον ποιεΐν περί των άντρων ους εχουσι Θηβαίων, 
πριν αν τι και αύτοι βονλεύσωσι περί αυτών • ου γαρ 3 

ιοηγγελθη αυτοΐς οτι τεθνηκότες είεν. άμα γαρ τη εσό^ω 
γιγνομεντ) τών Θηβαίων 6 πρώτος άγγελος εζηει, 6 οε 
δεύτερος άρτι νενικημενων τε και ζυνειλημμενων, καΧ 
τών ύστερον ου^Ιν η^εσαν. ούτω ^η ουκ εΐ^ότες οι 
^Αθηναίοι επεστελλον • 6 δε κηρυζ άφικόμενος ηύρε 

15 "ούς άνδρας διεφθαρμένους, καΐ μετά ταύτα οΐ *Αθη- 4 
ναΐοι στρατεύσαντες ες ΐΐλάταιαν σΐτόν τε εσηγαγον 

6. Ι. αγγίλον«Γ£μ.•ΐΓον : ίΗβ ίιπρί. Ιιαδ οαϋ86(1 Ιΐΐ6 υδθ οί ΐΐιο ^εη. 

15 Ιΐιε ρΓβνίΐΙεηί ρίΐ8ΐ ΙεηδοοίτΓβ/Λττω 8. •κί^ τών ανδρών: ορ. ι. 58. Ι 

3ηά κελεύω. 05. 2 1 2. ΤΗΪ5 \ν&δ ττερί σφών νεωτερι'^ειν /ιτ/δεν ; 1)υΙ 

ίΐιε ΐΙιΪΓά Γηε35ίΐ^6 δεηΐ, ορ. § 3• 2. 73• 3 μ-'η^ν νεωτερι^ειν ττερι την 

2. νπ•ο<Γ•ΤΓΟνδου5 άΐΓί'δοσ-αν : ίΗΐδ \να3 ζνμμχι^ίαν, 2. 3• 2 ες οΰδενα ον- 

οΙ)Ιί§ίΐΙθΓν αοαοΓ(1ίη§ ίο ΟΓεεΙί ουδ- δ€ν ΙνίωτΙριζον. — Θηβαίων : ραΛ. 

ίοΐΏ ; ΐΐ \να3 αίδο 1οο1^ε(1 υροη 35 3. §εη. λνΐΐΐι ους Ιχονσι : ορ. 2. 67• 4 

2 ρΓΟοί οΓ νίοΙΟΓ)^. 4• ήγΎ^λ^Τ **^ • "ϊΌ^ ΐμττόρονς οΰς ίλαβον Άθη- 

1)είθΓε ΐΗε 3ΐ3ον6 ηιεηΐίοηεά άϊδ- ναίων. Ι3• οΰτω δη . . . ΙιτεΌ-τελλον : 3 

ρΕίοΗ νν35 δεηΐ, ιυονά Ιιαά οοηιε 3θ ϊΐ εαηιε ίΗαί ΐΗε ιηβ33α§ε 'νυα3 

αί οηεε, ορ. § 3. — τά ττερΙ τών Πλα- 3εηί ύγ ί/ιε Αί/ιεηϊαΗ3 ζη ίξΐιοκαηοε 

ταιών γεγενημενα : τΐίρί 3ηά αοο. ο/ ίλε3ε ΐτηροκίαηί /αεί3. — οΰτ» 

ΛνοαΜ 1)ε ηιοΓε τε^Ι^π. ΒυΙ ορ. δή ΐπίΓοάυοεδ α οοηοΐαδϊοη ΐ335εά 

Ι . Ι ΙΟ. Ι τά πάντα εττρα^ε περί τί^ί οη ίΗε ίποίδ ^υ5<: §ΐνεη. ΤΗε ϊιηρί. 

ΑίγΰτΓτον, 6. 88. 9 την ττερί τών Ιιεπε ίδ άϊίΤεΓεηΙ ίΓοηι ΐΗαΙ ίη 

Μαντινικών πρα^ιν. Ηεπε ηγγίλθη § ι (Ιπε/χττον). 

ΤΗυΟΥΟΙΟΕδ — 4 5° ΘΟΥΚΥΔίΔΟΥ ξυγγραφη:^ β [6.4 και φρουρούς Ι-γκατεΧιπον, των τβ ανθρώπων τους 
αχρειότατους ζύν γυναυζί καΐ τταυσίν Ι^εκόμισαν. 

7- Γζγβνημβνου δε του έν ΤΙλαταυαΐς έργου καΧ 
λελυμενων λαμπρώς των σπονΒών οί Αθηναίου τταρε- 
σκευάζοντο ως ττολεμησοντβς, τταρεσκευάζοντο δε και 
οί Α^ακε^αιμόνιοι καί οΐ ζύμμαγοι αυτών, πρεσβείας τε 
μέλλοντες πεμπευν πάρα βασιλέα και άλλοσε ες τους 
βαρβάρους, ει πόθεν τίνα ώφελίαν ηλπιζον εκάτερου 
προσλ-ήχ^ιεσθαι, πόλεις τε ζυμμαγί^ας ποιούμενοι οσαι 
ήσαν έκτος της εαυτών δυνάμεως, και Αακε^αιμονίοις ιγ. ^γκατίλιτΓον : /ίβ ^Ηε^ε, Ιββ 
ίη ξαττϊεοη. Γογ ΐΗβ £ογο€ ο£ Ιν 
ορ. 3• Ι• Ι 1-γκα.θίζομχιι, 2. 2θ. 4 
«νστρατοττεδείσαι, 2. 44• ι ενευδαι- 
μΜνησαι, 2. 47• 3 «γκατασκτ^τττειν, 
3- 1 8. 4 «γκατοικοδο/ΑεΓν, 6. 1 2. 2 
βλλα/χττρυνεσ^αι, 7• 5^• 3 ^Ι^ττο-ρο-- 
σχεΐν ; ίΓοηι \ν1ιίαΗ ΪΙ νηΆγ 1)6 δβεη 
Ηο^ν Γεαάϊΐγ εν Ιεηί ΐίδβΐί Ιο ίΗε 
ίοηη3ΐ;ΐοη οί (δοιηείίηιεδ ΐπηρΓΟ- 
νϊδεά) οοΓπροιιηάδ. — τούβ άχρειο- 
τάτουβ: ορ. 2. 78• 3'ι *^ε \νοΓ<ί 
ΙΐΕΓε ίη(1ϊθ3ΐ68 \νε»1<ηεδδ οΐιΐείΐγ άυε 
ίο »§6, ορ. Ι. 44• 4 «ν ''■<? άχρειω 
τη<: ■ηλικίας. ΐ8. |ύν -γυναιξί : ΐη 
2. 78. 3 \νε ίΐη(1 ιΗεΙ; ιιο \νοηιεη 
ννεΓε 1^ερ1: Εδ σιτοποιοί; \)\ιΙ ΐΗεν 
\νεΓε δίανεδ ; ΐΗεδε &Γε £Γεε \νοηιεη. 

7- Ι ■ γεΎενημενον . . . λελυμένων : 
ηοιν ίΗαί ΐΗε βφϋηξ Ηαά οεαιντβά 
αϊ ΡΙαίαεα αηά 30 ίΗε ίηιεε τνα^ 
ΐίηςηε^ΙίοηαϋΙγ Ινοΐ^εη. ΤΗεΓε Η&ά 
Ι^εεη αίτάιι &ηά Βιαφοραί 1)ε£θΓε 
(ι. 146) \νΗίαΙι \νεΓε α ττρόφασις τον πολε/ΑεΤν; ΗεΓε \νΕδ άϊϊ ονεΓΐ 
ΆΟί. — Πλαταιαΐδ : ρ1. αηά οχγίοηε, 
ορ. 2. ΙΟ. Ι ; εΙδεννΗεΓε ΤΗαο. α1\ναγδ 
ιΐδεδ Πλάταια. — «ργου : ορ. 2. 29. 
3 το έργον το ττερί τον Ιτον. 
2 . λαμπρώς : φανίρως, αναμφισβη- 
τήτως, δοΐιοΐ. Ορ. ι. 49-7 V τροπή 
εγε'νετο λαμπρώς. 3• 'τα.ρίσ'κευά- 
ζοντο δί : αη^ρΗοΓα : £ογ ίΐιε οΓηίδ- 
δίοη ο£ μ€ν Ίη ίΐιε ρΓεοεάίη§ οΐ&ϋδε, 
ορ. 1 . 28. 2 Βίκας ήθελον Βονναι . . . 
ήθίλον&€. 5• μ^λλοντεβ • • . ιτοιού- 
μενοι : ίΗε ρίοδ. ΐ3ε1οη§ ίο 1)0ί1ι δϋί)- 
]εοίδ, ορ. εκάτεροι απά §3• — ιταρά 
βασ-ιλε'α : ίΐιε τεδρεοί εηίεΓίαίηεά 
£οΓ ίΐιε ροννεΓ οί ίΐιε §;Γε3ΐ 1ίΐη§, Άπά 
ίΐιε ίεηάεηον ίο ίίρρείΐΐ ίο Ηϊγπ &δ άϊϊ 
αΛίίεΓ ΐη ΐΗε (Ιΐδδεηδίοηδ Ι3εί\νεεη 
θΓεε1{ δί&ίεδ, αΓε ηΐ3Γΐ<εά £εαίϋΓεδ 
ο£ ^^εε1^ ΗΐδίοΓγ. Γογ ίΗε Ρείο- 
ροηηεδΐαη εηιΐ^αδ.'ϊγ, ορ. 2. βγ : 3δ 
ίο ίΗε ΑίΗεηί&η \\'ε Ηε^Γ ηο ηιοΓε. 
8. Αακεδαιμονίοις . . . ειτετάχθη : 
άαί. ο£ 3§6ηί, δεε οη 3• 64. 4• 7-3] ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β μ€ν προς ταΐς αντον νπαρχ^ούσαις έζ Ιταλίας και Χικ€- 
ίολιας τοίζ τάκξ,ίνων ελο/χβι/οις νανς ίττ^τά^θτ) ττοΐίΧσθαι 
κατά μβγεθος των ττόλεων, ώς €9 τον πάντα άρι,θμον 
πεντακοσίων νέων έσομβνων, και άργυριον ρηητον Ιτοι- 
μάζβίν, τά τ άλλα ησυχ^άζοντας και Αθηναίους δε^ο- 
μενονς μια νηΐ €ως αν ταντα παρασκβυασθΎ). Άθηναΐοί 3 
15 δε την τε νπάργονσαν ζυμμαχίαν εζηταζον και €? τά 
περί ΏελοπόΐΊ'η(Γον μάλλον χωρία επρεσβεύοντο, Κερ- 9- αντοΰ : ϊη Ρθίοροηηβδυ». — ίξ 
Ιταλίας καΐ Σικΐλίας : ) {αντον ; Ιο 
1)6 Ιαΐίεη \νίί1ι ίπίτάχθη: οκάβκβίί 
ίο 1>6βαεά οΐίί ίΐιβκβ αηά χεηί ίΗεηοβ. 
ΙΟ. τοΪ5 τάκίίνων ίλομίνοΐδ : ορ. 3• 
56. 6 ^ Κθ-ψαίον% έλό/ζενοί. 3- 63. 3 
ίίΧίσΒί μαΧλον τά Αθηναίων, 3• 
64. 2. Τ1ΐ6δ6 \ν6Γ6 ίΗβ ΌοΓίίΐη 
Ιο\νη5 εχοερί ΟαηπΗηηΕ : ορ. 3- 86. 
2, λνΗίοΙι ρΗ55α§ε δΐιολνδ ΐΗίΐΙ; ΐΗίδ 
]άγ<^^ ρ1»η \ν3δ ηοΐ Γεαίΐζεά ; ϊη {Ά^ί, 
ηο Ηεΐρ οπηιε Γγοπι Λεϊ ςυ^Γίεπ Ιϊΐΐ 
ϋίίβτ ΐΐιε δΐαΐϊ&η εχρεάϊίϊοη (ορ. 
8. 20. ι). Ηεηοε ίΗεν ΕΓ6 ηοΐ ϊη- 
οΐυοίεά ίη Ιΐιε ΗδΙ οί 3ΐ1ίε5 ϊη 2. 9• 
— τάκ€(νΝν : εκ£Γνο? Ϊ5 οίΐεη υδεϋ, 
ηοΐ 35 3η εηιρΙΐΗΐΐο, 1)υ1; 3δ 3. άίδ- 
ίίη§αΪ5Ηϊη§ ρΓοηοαη ; δοπιείΐιηεδ 
οηΐγ Ιο 3νοίά Γερείΐΐΐοη ο£ αντός. 
Ορ. 2. 1 1. 6, 6. 36. 4 άγατταν όίομχΐί 
αυτοΰ9 οτι ονχ ■ημεΐ<: «π €Κ£ΐνου5 
Ιρχόμίθα, 1. 73• - τταιδικά Τ€ ων 
αύτοϊ και ιτιστότατοξ Ικίίνω. — 
ίιητήχθη : ϊη Ι. 140. 5 ^νε ϋηά 
άλλο τι μίΐζον . . . ίπιταχθησεσθί, 
Άϊϊά ϊη Ι. 141 • ι ή ■ . . 8ικαίωσι<; . . . 
τοΓ$ πελα5 Ιττιτασσομίνη : ΙΗεΙ ϊδ, \ν•ε 1ΐ3νε ΙίοίΗ ΐτητάσσομΛΐ τι 3ηά 
€7Γΐτάσσ£ται τι μοι. II. ώβ . . . 
δομένων : ίοΓ ώζ δεε οη 2. 85. 4• 
12. άργυριον ρητόν : ΐΗε ςυοί3δ 
δ6νεΓ3ΐ1ν 3δδΐ§η6(1. 13. τά τ άλλα 
ή<Γυχάζοντα5 καί : ΐΗε 56θοη(3 οΐ3υδε 
ΙΐΕδ ΐΗε 5ίΓ6δδ : ΐΗεγ 3Γε Ιο Γεηΐ3Ϊη 
ηεαίΓ3ΐ, 1)υ(: 3ΐ3ονβ 3ΐ1 Ιο ϊηδίδΐ ιΗεΙ 
ΑΐΗεηδ δΙίΕΐΙ τοδρεοί ΐΙιείΓ ηευΐΓ3ΐ- 
\{γ ; ορ. 3• 71 • Ι μη^ετίρον; Βίχ€- 
σθαι αλλ η μια νηΐ ησυχάζοντας, 
το §€ ττλε'ον πολίμιον ηγίΐσθαί. — 
ήσνχάζονταδ 3η(1 δεχόμενους Βε- 
οοΓηε 300. αηάεπ ΐΗε ΐηβυεηοε οί 
ίΐιε ίη£. ίτοιμάζαν, ορ. ι. 31 • - 
εόοςεν αντοΐς ΐλθονσιν ω<; τους 
Αθηναίους ζυμμάχους -γενίσθαι. 
15- ξυμμαχίαν : 3Β5ΐΓ30ΐ; ίοΓ οοη- 
ΟΓεΙε, ορ. 2. ΙΟ. ι. 1 6. ιτερί 
ΠελοΐΓΟννησ-ον : ΐΓ€ρί 1θ03ΐίν6 311(1 
§εο§Γ3ρΗίο3ΐ Ι3ΐ{ε.'5 ίΗε 3οο., ορ. 
2. 99• 3• — Κίρκυραν: ίη ι. 44• ι 
ΑΐΗεηδ τείϋδεά ίο ηΊ3ΐί6 3 ^μμαχία 
ννϊΐΗ 0θΓ0νΓ3 ακΓτε τοί.•9 αυτούς 
φίλους καί εχθρούς νομίζείν, Ι3υ1 
οοηίΓ3θ(:εά λνίίΗ ίί 3η ίττιμαχία 
τη άλλτ^λων βοηθεΐν εάν τις εττί 52 ΘΟΥΚΥΔ1ΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ^ Β [7-3 κνραν καί Κεφαλληρίαν καΐ ^ Ακαρνανας καΙ Ζάκυνθον, 
ορωντες, εΐ σφίσυ φιλία ταντ εΐη βββα,ίως, ττεριξ την 
ΤΙεΚοπόννησον καταπολεμησοντες. 

8. ^Ολίγον τ€ επενόονν ού^εν αμφότεροι, άλλ' ερ- 
ρωντο ες τον ττόλεμον ουκ άττείκότως • αρχόμενοι γαρ 
πάντες οζύτερον αντιλαμβάνονται, τότε δε καΐ νεότης 

Κερκυραν ΐτ] η Αθηναίους η τονς 
τοντων ξνμμάχον•;. €θΓθγΓ3. 13 
οοιιηΐβά 3ηίΐοη§ ΐΗε ξνμμαχοι ΐη 
2. 9» 3.ηά ίη 2. 25 ]οΐηδ ίη άώ. εχ- 
ρεάϊΐΐοη ίΐ^ΕΪηδΙ Ρείοροηηεδυδ ; 
1)α1: \νε ΗεαΓ ηοΐΐιΐη^ ο£ αηγ οΗαη^ε 
ο£ Λε ^πιμαχία, Ιΐιε οίείεηδϊνε εΙΗ- 
Επαε, ίο Ά ξυμμαχία, Άτι αΐΐϊ&ηαε 
οίΤεηδϊνεΕποΙίΙείεηδϊνε ; ορ. 3-7°• 2• 

Ι7• Κ6φοιλλην£αν:]οΐηε(1ΑΐΗεη3 
3.1 ίΗε εηά οί ΙΗΪ3 3υηΐΓηεΓ, ορ. 
2. 3θ• 2. — 'Ακαρνάνας: ίη 2. 9• 4 
Άκαρνάνων οί πλείους &Γε οουηίεά 
3ΐ1ΐε5 οί ΑΐΗεηδ ; Ι3υ1; ΐΗε ΐΓε&Ιγ 
\ν&5 ηοί ηΐΕίίε ΐΐΠ 3.αΙαΐΏη 43°» ερ• 
2. 68. 8. — Ζάκυνθον : £ο11ονν3 Οογ- 
οντΆ ΐη ΐΗε 1ί3ΐ; 2. 9• 4; ΐη ι. 47• 2 
ΐΐ αίά3 ΟοΓογΓα. 1 8. βεβαίως : §οε3 
λνΐΐΐι φίλια, ορ. 4• 2θ. 3 φίλονζ 
■γενίσθαι βεβαίως. Ι9• καταιτολε- 
μήσ-οντεβ : " ρΓορΙεΓ Εάάΐίαηπ περίξ 
Ηϊο ναΐεΐ δί//ο ίη/63ανε.'''' Ρο. 
ΤΗε ϋδα&Ι ΐΏεαηϊη^ ϊδ άβνΐηεετβ. 

8. Ι. ολίγον τε επενόουν οΰδε'ν : 
αρ. 7• 59• 3 '<'*' όλι'γον ουδε'ν ε5 
ουδέν επενόουν. Α ρΙίΓαδε οί τε- 
ο&ρίΐαΐ3ΐ;ΐοη, ς1θδϊη§ 3, άείαϊΐεά 
&οαουηΙ οί ίαοΐδ ίΐηοΐ ρΐ^ηδ αηά 
επιρΗ3δϊζίη§ ίΗεΪΓ πΐΕ§ηϊΐ:υάε αηά 
ίπιροΓίαποε. — ολίγον ίδ ρΓεά. ; ΐη ΐΐιΐδ δεηδε ΐΐ ΐδ ροείΐο. — άλλ* ερ- 
ρωντο : 50 /αν /κοιη ΐΗαί ίΗεγ αά- 
άν 6336(1 ϋιειηΒεΙνβί νί^ονοΗ3ΐ}/. Ορ. 
§ 4, 4• 72• Ι, 6. 17-8. Τΐιε ΗΐεΓ^Ι 
ρΗγδΐο^Ι 8εη3ε οί ίΗΐδ νΐ3. ΐδ ίουηά 
ΐη ΤΗϋο. οηΐγ ΐη 7• ΐ5• 2• 2. ουκ 
άπει,κότωδ : αττίίκότως αΐνναγδ \νΐΐ1ι 
ηε§. Άηά ΐη ΙΐίοΙεδ. Ορ. ουκ άκον- 
σίως ]\λ5,\. 1)ε1ονν ; ίοΓ ΐΐδ ροδΐΐΐοη, 
ορ. Ι. '/'/. 5 !? δε ημίτΐρα άρχί] χα- 
λετΓ^ δοκει είναι ίΐκότως, ίο11θ\νεά 
(3δ ΙιεΓε) ίιγ ά οίαυδε \νΐΐΗ γάρ : 
ΐΗΐδ υδε Άπά ροδΐίΐοη οί ίίκότως ΐδ 
ίΓεςυεηΐ ΐη Οεητι. — αρχόμενοι . . . 
όξύτερον: ΐΐιε οοηΐΓα3ΐ Ϊ5 λνΐΐΐα ίΐιε 
άΐδοοϋΓΕ^εηιεηί ΐΠαί &Πδεδ, \ν1ιεη 
εχαΐΐεΐΏεηΙ λναηεδ α.ηά όΐδΕρροΐηΙ- 
ηηεηΐ; ίοΐΐοννδ ίΗε ίΪΓδΙ; Ηΐ^ΐτ Άηά 
ςοηίΐάεηΐ: Ιιορεδ. Τΐιΐδ ΐδ δεεη αί 
ΑΐΗεηδ ΐη 2. 59 ^"ά Άί ΒρΆνΐΆ ΐη 
4- Ι5• 3• αντιλαμβάνονται: ίΗε 
ΙΐΐεΓΗΐ δεηδε ΐδ δεεη ΐη 3• 22. 4, Λε 
ΐΓΕηδίεΓΓεά ΐη 2. 6ι. 4» 2. 62. 3• 
Ιη 3- 22. 8 ΐΐ Ιιαδ Ιΐιε ηιΐΙΐΙαΓγ δεηδε 
νεαύ/ι α ρΐαεε ο/ 3εαίνϊίγ. — τότε 
δί: )( πάντε5. Αδ ττολλοί ίπε- 
ςυεηΐΐγ = ιηεη οβεη, δο ττάντίς 
ΗεΓε = »ΐ6η αΙτναγ3. — νεότηβ : δεε 
οη |υρ./χ,αχια 2. 7 3' ψ• 2- 2θ. 2, 
2. 21. 2. 8•ο] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟν ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 53 πολλΐ7 Η-^^ ούσα έι^ ττ) ΤΙελοποΐ'ρησω, '7Γολλτ7 δ' €1/ ταίς 
5*Αθηι^αι<ς ουκ ακουσίως νπο άπβιρίας ηπτβτο του πολέ- 
μου, η Τ€ άλλτ7 Ελλάς πάσα μετέωρος ην ζυνίουσων 
των πρώτων πόλεων. καΧ πολλά μεν λόγια ελεγετο. ι 
πολλά δε ^ρησμολόγοι ^^ον εν τε τοις μελλουσί πολε- 
μησει,ν καΐ εν ταΐς άλλαις πόλεσιν. ετι δβ Δΐ7^ος 3 
τοεκίντίθη ολίγον προ τούτων, πρότερον ουπω σευσθεΐσα 
άφ^' ου "Ελληνες μεμνηνται. ελεγετο δε και εδόκει επι 
τοις μελλουσί γενήσεσθαι σημηναι • ει τε τι άλλο 
τοιουτότροπον ζυνεβη γενέσθαι, πάντα άνεζητεΐτο. η ^ ξ. ύττό ά•π•€ΐρία5 : παροιμία • •γλν- 
κυ<; άττείρω ττόΧίμο^, δοΗοΙ. (Ρϊηά. 
/κα^. δ/.' Β§1ί.). €ρ. Ι. 8ο. Ι 
α.ΊΓ(.ιρία €τηθνμησαί τιι^α τον ίργον. 
566 05. ι66. 6. μκτΐ'ωρος : ίη 
2. 91 • 3' ^^^^ 3• 33• 3 *^^^ \νοΓ(1 15 
ϋδεά οί δΗϊρδ οη ίΗε 1ιΐ§Η 56α, ϊη 
άεερ λνΕΐ6Γ : Ηεηοε Ιΐΐ6 ίΐ^Γβ. €ρ. 
2. II. 2 Ιττηρται. "] . ιτολλά μίν 
. . . πολλά δ« : Εη3ρΗθΓ3. *• ΤΗε 
ορροδϊΐϊοη 15 ηοΐ Ι3ε1\νεεη λόγια 
αηά χρησμολόγοι, ΙϊϋΙ 56ΐ\ν66η ίίιε 
^εηεΓΕί εΪΓουΐΕίΐοη οί ΟΓαεΙεδ. ίτε- 
ςυεηΐΐν οί υη1ςηο\νη οησϊη, Ηπιοησ 
Ιΐιε ρεορίε, Άηά ΐΗε δρεοί»! ρΓεάίε- 
ίϊοπδ οί ρΓοίεδδίοηαΙ οοΠεοΐΟΓδ οί 
ΟΓΕοΙεδ." )ον\•εΙΙ. 8. ηδον: Ιΐιε 
ίεοΗηϊοαΙ \λόγ<3 ίοΓ χρησμολόγοι, 
ορ. 2. 21. 3• 9• Δήλθ5 ΐκινήβη : 
ϋείοδ «Έδ ΐΗε τεΠο^ίοϋδ οεηΙεΓ οί 
ΐΗε ΙοηΪΕΠδ (3• 104). 3.ηά ΡϊικΙεγ 
Ιι&ά οαΐΐεά ϊί γθονο<; ^ίψείας άκίντ}- 
τον τίρας {/^αξ. 8γ Β§1ς.). Τ1ιΪ5 6α^ιΗςυα1^6 \\Όα1(1, ΐΗεΓείοΓε. ε^δίΐγ 
1)6 Ιαΐίεη ίοΓ ά. ροΓίεηΐ οί ροΐΐΐϊααΐ 
<3ΐδίυΓΐ)3ηα6. ίο. -π-ρότΐρον ονν» 
(Γ€ΐ<Γθ€ΐβ-α: ΐΗεπε 15 οοηΐΓ3θϋοΐϊοη 
ΗεΓε \νΐί1ι Ηάΐ. 6. 98 /ιετά τουτοκ 
(Λατιν) Ινθεΐτεν έξίνίχθίντα Δ^λος 
ΐκινηθη, ώς ίΚζ-γον οί Λτ^λκκ. και 
ττρωτα και ύστατα μίχρί €μίν σα- 
σθάσα. Υεί Ηάΐ. \νϊ5 όυδγ ννϊΐΐι 
Ηϊδ \\όγ1€ αίΐ6Γ ίΗΐδ ίΪΓηε. ίοπ Ιιε 
ιηεηΐίοιίδ ΐΗε άεπίΠ οί ΕϋΓ)•ηΐ3θΗιΐ3 
3ΐ ΡΙαΐ36ίΐ. Ιί ΤΙιαο. Ηε(1 ηοί τεαά 
Ηάΐ., εοαΜ Ηε Ηανε ί^ΐΐεά Ιο Ηβατ 
Ιΐιε λόγο9 των \η\ίων, Ιο ν\Ίιϊο1ι 
Ηάί. »ρρ63ΐ5? ΜθΓ6 ργο5λ51υ Ηβ 
ρυΐ ηο ί^ίΐΐι ϊη ίΙ. 1 1. ί»1 τοϊβ 
μΑλουσ-ι : ορ. 2. 36. 4> «τι «^1*1» 
ά3ΐ. ϊδ οίΐεη υδεά οί ΐΗε οΐ3]ε(:1 ΐη 
νΐε\ν ΟΓ Ηαά ίη νϊε\ν ϊη ΐΗε Ηοΐϊοη. 
12. σ-ημήναι: σημύον είναι, δοΗοΙ. 
Ορ. Ηάί. 6. 27 φίλΐ€ΐ δε κως ττρο- 
σημαινειν ίντ αν μίλΧτ) /Αεγάλα 
κακά η ττόλχ η ίθνει ίσεσθοί. 54 ΘΟΥΚΥΔίΔΟΥ ηυγγραφη:^ β [8.4 δε ευι/οια πάρα πολν εποιει των ανθρώπων μ,αλΧον ες 
τους ΑακεΒαιμονίονς, άλλως τε καΐ προ€.ιπ6ντων οτι την ΐ5 
Ελλάδα ελενθερονσυν. ερρωτό τε πάς και ίδιωΓτ^ς καΧ 
πόλί,ς εΓ η ^νναιτο καΐ \6γω καΧ έργω ζυνεπιλαμβάνειν 
αντοΐς • εν τούτω τε κεκωΚνσθ αι ε'δόκει εκάστω τά πράγ- 

5 ματα ω μη τις αυΓος παρεσται. οντω'; {εν) οργή είχ^ον 
οΐ πλείους τους * Αθηναίους, οΐ μεν της άρ-χης άπολυθη-^ο 
ναί βονλόμενοί, οΐ δε μη άρ^θωσι φοβούμενοι. 

9• ΥΙαρασκενη μεν ονν τοιαύτη και γνώμη ωρμηντο. 
πόλεις δ' εκάτεροι τάσδ' έχοντες ζνμμάγους ες τον πό- 

2 λεμον καθίσταντο. Αακε^αιμονίων μεν οΓδε ζύμμαγρι • Ι4• ιταρά ΊΓολύ : \νΐΐΗ /χαλλον, 
ορ. 8. 6. 3 τταρα ττολύ προσεδί^αντο 
/χαλλον; ϊΐ ίδ δίδο ιΐδεά \\'ίΐ1ι νι- 
καν Άηά ησσασθαι, ορ. 2. 89. 4• 
— ίτΓο(£ΐ ίί : ίΐη υηυδυαΐ εχρΓβδ- 
8Ϊοη, λνΙιΐαΗ τεαυΓδ οηΐγ ΐη Ιαίε 
ίΐΏΪίίΐίοΓδ οί Τΐιαα., ορ. Αρρ. Βεί. 
αν. 1 . 82 η εύνοια των άν8ρων €? 
τους υττάτονς πάρα ττολυ εττοίει. Βό. 
ΐΐΊίηΙ<δ ΐί οοΓπεδ Γγοπι ΐΗε ιηοάϊοίΐΐ 
ρΗπαδε ποιεΐν ττρός η, ϋδεά οΓ τειτι- 
εάϊβδ ΐΐι&ΐ: -άχ^ §οοά /οκ δΟΓπείΙιίη^. 
1 5• Ίτροειττόντων : §εη. 3ΐ3δ. ΐη δρΐΐβ 
οί Λακεδαί/Αονίους ίΓΠΓηεάϊ&ΙεΙγ ρΓε- 
οεάίη^; ΟΜΤ. 850. δίιπϋίΐΓ Ιποΐί 
ο£ οοηοοΓά ΐη 2. 83. 3? 3• Ι3• 7? 3• 
72. Ι, 3• 112. 4• ΤΗϊδ ΐΐΏροΓίΗπΙ; 
Γεαδοη ίΐιυδ οΙ)ΐ3.ΐηδ 1ο§ϊθίΐ1 ίη(3ε- 
ρεηοΐεηοε, χνίίΗοαΙ εηΙΪΓε §Γ3.ιη- 
Γη&ί:)03ΐ άεΙ&οΙίΓηεηί. ι8. «ντούτία 
. . . <ρ . . . -ιταρίσ-ται : βαοΗ ΐΗοιίξΗί 
3Ηΰεε33 ιναί δίοοίζεά ϊη αάναηεε ΐη α7ΐγ αβ'α^^ αΐ ιυΜοΗ Ηε τναί ηοί 
Ρ>-ε36ηΙ. Ορ. 4• Ι4• 2 και εν τονηο 
κ€κωλνσθαί ί8όκ€ί έκαστος, ω μη 
τινι και αντοζ τταρην. ΤΙιε ρί. 
κεκωλίσ^αι εχρΓεδβεδ οεΓί&ίηΙγ ο£ 
(ΓαΐυΓε) Ηίηάι-^ηοε, ορ. 4• 46. 3 ώ? 
εάν τις άλω άποδιδράσκων άπασι 
λελυσ^αι τάς σπονδάς, 03. 234• 
Ι9• εν όργη είχον : ορ. 2. ΐ8. 5» 2. 
21. 3) 2. 65. 3• 21. μ,η άρχθώσι : 
ίΗε οΗαητι οί ΐΗε ονγ /νεβάοιιι 
\ν&δ \νοΓΐ<ϊη§ ; γοί \νε ιηυδί ηοί 
ίοΓ^εΙ ίΗαί ίΗε οοηδίϊΐυίΐοη οί 
ίΗε 8ρ3Γΐ3.η οοηίεάεΓίΐο^. αδ ϊΐ 
ΐΗεη \ν3δ, ίοΓΓπεά α ιη&Γΐίεά οοη- 
ΐΓΕδΙ ννίΐΗ Ιΐιε ίιτιρεπΗΐ ροΗογ οΓ 
ΑΛεηδ. 

9- Ι . ιταρασ-κευτ) : δεΙ ίοΓίΗ ϊη 
2. 7; Ύ*''*Κ•Τ1 ΐ'^ 2. 8. — ωρμηντο: 
ϊηοΐυάεδ ηπΕίεηαΙ τε&άίηεδδ αηά 
βχεά ραΓροδε ; ορ. 6. 2ο. ι όρώ 
ύ/χας ωρμημίνον; στράτευαν. 9-3] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 55 ΐίβλοπορί'ησίοί μ^ν οί εντός Ισθμού ττάντβς πληρ Άρ- 
5 γείωΐ' και Άχ^αίών (τοντοίς δ' ες αμφότερους φίλια ην • 
ΐίελληνης δβ Ά^αί,ώι^ μόνοι ζννεποΧέμονν το πρώτον^ 
έπειτα δε ύστερον και άτταντες), εζω δε Πελοποι^ι^τ;- 
σου ^Ιεγαρης, Φωκ^ς, Αοκροι, Βοιωτοί, Αμττρακίωται, 
ΑευκάΒιοι, * Χνακτόριοι. τούτων ναντικον τταρείγοντο 3 
^οΚορίνθιοι, ^Ιεγαρης, 'ϊ,ικυώνιοι, Πελλτ7ΐ^9, ΉλεΓοι, 
Άμπρακιώται, χΥευκάδιοι, Ιττπεας δε Βοιωτοί, Φωκης, Λ 4• ΠίλοΊΓοννήσιοι : ΗεΓε α §6θ- 
§Γ3ρ1ΐίθΕΐ 6χρΓ685ίοη ; ϋδαδΠγ ίΐ 13 
ίλ£ 7η£}ηΙ)α$ ο/ ΐΗε 5ρακίαη €οη- 
/βίί6κα€γ. οΐ ίντος Ίσθμον δεειτίδ 
ζάά&ά Ιο Γπ&ΐίβ ΙΗΪ5 οΙεΕΓ, ζηά Ιο 
ρΓερΕΓε ίοΓ ίΗε οοπίΓ^δί ίη ||ω 
δε ΐΙίλοτΓοννησον. 6. Πελληνήδ : 
" Ηΐ Ιαηο Ά οείεπδ Αοΐιαεΐδ (3ΐ- 
Γεπιρίϊ ίιιΪ88ε νΐάεηΙυΓ." Ρο. Α 
ςοΓηρΕΠδοη οί 5• 58- 4- 5• 59• 3' 
5- 6ο. 3 ίΐηά 8. 3• 2 ροΐηίδ ίο 3. 
οοηηεαίϊοη \νϊΐΗ ΟοπηίΗ. 5ϊονοη, 
Άϊϊά ΡΗΙίϋδ. 7• «Γί'-τα δ« ίστίρον : 
εάά. ΓείεΓ ίο 5-82. ι Λακεδαι/χό- 
νιοι τα €ν Άι^αι'α ουκ εττιττ^δειω^ 
ιτροτίρον ίχοντα καθίσταντο: Ιΐιίδ 
Γηαΐίεδ ΐΗε άαίε 41 7• 5ίρ., ΕΓ§^ίη§ 
ίτοηη ΐΗε οίΓαυΓηδΙ^ηοεδ ο£ ΐΗε 1)εΙ- 
Ιΐεδ ννίΐΗ ΡΙιΟΓΓπΐο ΐη ίΗε §υ1Γ οί 
€οπηΐΗ (2. 83-92), \νουΜ ά^Ιε πδ 
ε&Ην 3δ ίΗε δυΐΏΐηεΓ οί Ιΐιε ίΠΐπά 
\&3.τ οί Ιΐιε ν/Άτ ; ΐΗε ροίηΐ Ηε 
Γηαΐίεδ δεεπίδ ά ο;οο{1 οηε. 8. Με- 
γαρήδ Φωκή5 : ΐΗε η&ηηεδ ίο]1ο\ν 
ννϊΐΗοαί οοη]ιιηοΐίοηδ "οοηίΓηε 
ά^Πδ υηε Π?;ίε φϊ^3ρΗίςυε." Ογ. 
— Φωκή5 : Ε5 3. δίαίε, οίδοί^ΙΙ^ ; ίΗβ ρεορίε ί&νοΓεό Αΐΐιεηδ, φ. 3• 
95• ΐ• — Λοκροί : 50. Ιΐιε Οραη- 
Ιϊ&η 3ηά Ερϊαηειηίίΐίαη ; Αοκροί 
αη(1 Αοκρΐ5 ϊη ΤΗυο. δεεηη §επεΓ- 
πΐΐν ίο δίαηά ίοΓ Ιΐιε Ορυηίϊαη, υη- 
Ιεδδ ίΗε οοηΐεχΐ: νπΗίίεδ Ιΐιϊδ οΙε^Ηγ 
ΐηηροδδϊΐίΐε. ΤΗε Οζοίί^η ίοοπαηδ 
5Ϊ(1ε<1 λνϊΐΐι ΑΐΗεηδ, ορ. 3• 95• 3» 3• 
97• 2, 3• ΙΟΙ. Ι ; 5υ1: \ν6 Επε ηενεπ 
ΐοΜ 1ιο\ν ΐΗεγ ο&Γπε Ιο άο δο. 
9- τούτων: \}γ νΪΓΐυε οί ίΐδ άπά- 3 
ρΗοπο ίοΓοε οντος ιτϋν 1)ε§ϊη 3. 
δεηΐεηοε \νϊΐΗου1: ά αοη]υηο1:ϊοη, 
αρ. § 5» 2. 8ο. 8. ΑίίεΓ Ι^οοίί 4- 
ννΗϊοΗ ΗΕδ 3η υηυδυαΐ ηυιτιΙ^εΓ. ίΗε 
οαδεδ άΐΓηϊηίδΙι. Άηά ϊη ΐ3θο1ί 8 ΐΗεΓε 
ϊδθη1>• οηε (8.98.4)• ίο. Κορίνθιοι 
κτ€. : ΐη Ι. 27• 2, 8. 3• 2 ΗεΓπιΐοηε, 
ΤΓοεζεη, 3ηά ΕρϊιΙαυΓϋδ ίυΓπίδΙι 
δΗίρδ ; Ι. 46. Ι ΐΗε Αη^αΙοπΕηδ ίϋΓ- 
ηϊδίι Ά 5ίηο;1ε δΐιίρ ίο €οπηίΗ, 3ηά 
ίη 2. 8ο. 3 5ενεΓ3ΐ (ηυπιΙ)εΓ ηοΐ 
§ϊνεη) ίο 5ρ3ΓΐΕ. ΤΗε ηυηι5εΓ5, 
\νΗεη ^ϊνεη, αΓε δηι^ΙΙ, δο ί1ΐ3ί ίΙιεΪΓ 
η^νίεδ πΐϋδί Ηανε ΐ3εεη ΐηοοη- 
5Ϊο1εΓΕΐ)1ε ; ΐΗίδ 3θοουηίδ ίοΓ ίΐιε 
οηιΐδδίοη οί ίΗε η3πιεδ ΗεΓβ. 56 ©ΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [9. 4 

4 Αοκροί, αί δ' άλλαι πόλεις ττ^ζον \_τΓαρί'ίγον^. αντη 
Αακξ.'^αιμονίων ξνμμαχία • Αθηναίων δε ΧΓοι, Αβσβίοί, 
ΐΐλαταιης, Μβσσηνυοί οί έν Νανπάκτω, * Ακαρνάνων οΐ 
πΧείονς, Κ€ρκνραίοί, Ζακννθιοι, κοΧ άλλαι πόλεις αί 15 
υποτελείς ουσαι €ν βθνβσι, τοσοισδε, Καρία η επι 
θαλάσσΎ), Α,ωρίης Καρσί ττρόσοικοι, Ίωζ^ία, Έλλι^σποι^- 
το^, τα επι Θράκης, νήσοι οσαι έντος ΪΙεΚοττοννησου 
καΐ Κρητη<ζ προς ηλιον ανίσχοντα [πάσαι αί άλλαι 

5 Κυκλάδες] πλΊ7^ Μτ^λου και θήρας. τούτων ναντικον^ 
τταρείγοντο ΧΓοι, Χέσβιοι, Κερκυραίοι, οΐ δ' άλλοι πεζόι^ 

6 και χρήματα, ^^/χα^ια μ€ν αντη €κατ4ρων και παρα- 
σκευή ε'ς τον πόλεμον ην. 

ΙΟ. Οί δε Λακεδαιμ,όζ^ιοι μετά τα βν Πλαταιαις ευθύς 

περιηγγελλον κατά. την ΐίελοπόννησον και την εζω 

ζυμμαχίαν στρατιάν παρασκευάζεσθαι ταϊς πόλεσι τά 

τε επιττ^δεια οία βίκος επι εζοΒον εκΒημον βχειν, ως 

2 έσβαλοΰντβς ες την ^Αττικήν. βπβί^η δε εκάστους 5 

4 Ι3• Χϊοι, Λί'σ-βιοι: αρ. 2. 19• ι ίον ίΐιε ηοΓΠ. ίη Ιίδίδ, ίΓεςυβηΙ ΐη 

Αθηναίοι δβ ναΰϊ τε των ττόλεων τω ϊηδαπρίίοπδ, 566 03. 8. 17. Καρσ-Ι 

χρόνω τΓαραλαβόντ€<; ττλην Χι'ων ιτρόσοικοι : οίϊΐαΪΕΐ ίϊΐΐβ ; Ηεηοε 

και Αεσβίων, και χρήμασι τοις ττάσί ί1ΐ6 ΕΓί. Ϊ3 οΐϊΐΐΐΐεά : αρ. 2. 85. 5 

τάζαντες φψειν, ^- ΙΟ. ζ. Ι4• οί ίν Πολι^νιταις ό/ΑΟροΐ5 των Κυδωνια- 

Ναυττάκτω : αρ. ι. ιο;^. 2 (ζηλθον 8ε των. 2θ. Μήλου καΐ Θήρας: Ι^οΐΐι 

αντοί (οί Μ.(.σσηνιοι) και τταΐδεί και αοΐοηΐζεά 13}' ϋοΓί^Πδ. 
γυναΐκ£5, και αυτούς 'Α^ϊ^ναΐοι δε- ίο. 2. ΐΓίριήγγ€λλον : οΓθΓ(ίεΓ8 

ζάμενοί κατ εχθοζ η^η το Λακε- δεηΐ Γουηά, αρ. 2. 8ο. 2. — ϊξω : 8α. 

δαι/Αονιων ες Ναυττακτον κατωκισαν, τ^5 Πελοττονντ^σου. 4• ο^* «ίκός : 

^ν ετνχον ηρηκότες νεωστί Λο- ίΗε 1οη§68ί ίηναδΐοη ΐ35ΐβ<1 ίοΓίγ 

κρων των Όζολών. — οΐ ιτλείους : ά3γ8 (2. 57• 2). Ιη 5• 47• 6 

θ6ηία(1&6 Ιιείά ίΐ1οο£ (2. ιθ2. 2); ί1ΐ6 ΑΓ^ίνε-ΑίΙιεηίαη ίΓε&Ιγ 8ΐϊρυ- 

Αδΐ&αϋ8 18 1)Γου§ΐΊΐ; ονεΓ 2. 30. ι. ΙαΙεδ ίΚαΙ ίΐιε αοηίίη^εηίδ ϊΓε ίο 

1 6. Ιν ίθνεσι το<Γθΐσ•δ€, Καρία κτε : ΟΆνγγ ρΓονίδίοηδ Γογ ΛΪΓίγ άαγδ. II. 2] ΘΟΥΚΥΑΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Β ■57 έτοιμα γυγνοίτο, κατά τον χρονον τον ζίρημβνον ςνντισαν 
τα δυο μ^ρη άπο πόλεως εκάστης ές τον Ισθμόν. και 3 
€π€ί^η πάν το στράτευμα ξυνειΚε-γμενον ην, Αρχίδαμος 
6 βασίλβνς των Αακε^αιμονίων, οσπερ ηγεΐτο της εζό- 

ιοδου ταύτης, ξυγκαλεσας τους στρατηγούς των πόλεων 
πασών και τους μάλιστα εν τελεί και άζυολογωτάτους 
παρηνει τοιάδε. 

II. ^'^Χν^ρες Υίελοποννησιοι και [οι] ζνμμαχοί, και 
οί πατέρες ημών πολλάς στρατείας και εν αυτ^ τη ΤΙελο- 
ποννησω και εζω επουησαντο, και αυτών ημών οί πρε- 
σβύτεροι ουκ άπειροι πολέμων είσίν • όμως δε τησ^ε 

5 ούπω μείζονα παρασκευην έχοντες εξηλθομεν, αλλά καΧ 
επΙ πόλιν ^υνατωτάτην νυν ερχόμεθα, και αυτοί πλείστου 
και άριστοι στρατεύοντες. δίκαιον ουν ημάς μήτε των 2 2 6. Ιτοΐμα: ορ. 2. 3• 4• ί^ι^ηξ^ 
ινβκβ τβαάγ. η. τα δυο μίρη : ί-ινο 
ίΜτάί; ίη αρροδΐΐϊοη ΝνΐίΙι ίΗε 
5υΙ)]. ο£ ξννίΐσαν, αρ. 2. 47• ~• Τΐιε 
αβηοΓπΐη&ίοΓ Ϊ5 οηιίΐΐοά λνΐιεη ΐί 
6Χ06€(35 ΐΐιβ ηυηιεΓΗίοΓ ΐ3ν οηε ; 
οΐΐιεηνίδε ϊΐ ίδ εχρι-εδδβά, ορ. ι. 
ΙΟ. 2 των πίντί. τα5 δυο μοίρα<;. 

3 8. Άρχίδαμο5 : ίΗου§1ι Ιιε άΐεά 
ΐη 427" ί:1^6 "^^^γ ίϋΐ ί'ιε ρεαοε ο£ 
ΝϊοίΗδ \να5 οπίΐεά αΛβΓ Πιπί ίΐιε 
ΑΓοΗϊάπΓηίΣΐη νν^Γ. 1 1. τον5 «ν 
τίλίΐ : ίΐιε ηιοδί ρΓοηηϊηεηί οίΗοϊ&Ιδ, 
οίνίΐ ίΐηά Γπϋίίαη'. ορ. 3• 36• 4• 
— ά|ιολογωτάτου5 : (3ίίϊεΓεηΙ Γγοιτι 
οί εν τε'λει. ορ• 3• ι°9• -• 

II. 3• ημών οί τΓρεσ-βντεροι €ΐσ•ίν : 
Ϊη δρίΐε οί ημών. οί πρεσβυτίροι 
ύϊτον/5 ίΐιε νΐ3. ΐηΐο ίΐιε ΐΙιΪΓά ρεΓ- 5οη ; ίΐιίδ ίδ ΐΗε ηιίε. Βυΐ ΐΗε 
ΓηοπιεπΙ οηε §εΐδ 5ε>Όηά ΐΗε Γ3η§β 
οί ίΗε ρ&Γΐ, αηά τείιίΓηδ ίο Ίηοΐα- 
δίοη οί ίΗε \νΗο1ε, Λε ρΓορεΓ ρεΓ- 
δοη (ήΓδΙ: ογ δεοοηά) ΓεαρρεπΓδ; 
δο ΐξήλθομίν, ΗεΓε, \νΗϊοΗ ϊηοΐυάεδ 
ίηάεειΐ οί πατέρες. &5 \νε11 Εδ ημών- 
ζ. άλλα καΐ έ-ιτι -ιτόλιν δυνατωτάτην 
. . . καΐ αΰτοΙ ιτλεΐσ-τοι καΐ άριστοι : 
ΐΗε ρπεδεηΐ: 0ίΐΓηρ3Ϊ§η ίΓχηδοεηάδ 
&11 οΐΗεΓδ ΐη Ιλνο ροίηΐδ : ι . Λε 
ρο\νεΓ Άηά πεδοπΓοεδ οί ΐΗε εηειηγ ; 
2. ίΐιε δρΙεηάοΓ αηά ιτι&§ηϊΐυάε οί 
ουΓ ο\νη Άτνηγ. ΪΙε^ΙΙν οηΐν Λε 
δεοοηοΐ είειπεπί οοηηεδ ίη 1ο§ΐθ3ΐ1}' ; 
ϊί ίδ 3. 03δε οί ρ&ΓαίΕχίδ : 02/^ ρνεε- 

€Ιΐί /θΚ€£ 73 $1ΐρ€ΚΪ0)\ α 3 Ϊί3 ίΐΐ^ί: 23 

]ΐ6ανΪ€Τ. 6. «ρχόμκθα : ίΗε δυΐ)]. 
ίδ ηο\ν ΐ7^ΐίί'?. εχοΐυάίη^ οί ττατφα. 58 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ΐΐ. 2 ττατερων )(€ίρον<ς φαίνεσθαι μητ€ ημών αυτών της Βόζης 
βνΒεβστερονς. η γαρ Ελλάς πάσα τ^δε τη ορμή βπηρ- 
ται κα\ ττροσβχ^βί την γνώμην, εννοιαν εγονσα διά το ίο 

3 Αθηναίων ε'χθος πραζαι ημάς α Ιττινοονμεν. ονκονν 
χρη, €1 τω και ^οκοΰμεν ττληθβί βτηβναι καΐ άσφάλβία 
πολλή €ίι^αι μη αν βλθείν τους εναντίους ημΐν διά μάχης, 
τούτου ένεκα άμελεστερόν τι τταρεσκευασμενους χωρεΐν, 
άλλα καΐ πόλεως εκάστης ηγεμόνα και στρατιώτην το ΐ5 
καθ^ αυτόν αΐεί προσ^εχεσθαι ες κίνΒυνόν τίνα ηζειν. 

4 άδϊ^λα γαρ τα τών πολέμων κα\ εζ ολίγου τα πολλά καΐ 
δι' οργής αί επιχειρήσεις γίγνονται • πολλάκις τε το 8. ημών αντων: ρυΐ ίίΓδΙ: 1>6- 
ο&ϋδε οί ί1ΐ6 &ηίΐΐΐΊεδί3, αηά 3Ι30 
1360&1156 ϊί 15 ΐΗε οδδεηΐΐίΐΐ : τήϊ 
δόξηδ ηιί§1ιΙ 1)6 άίδρεηδεά \νΐίΗ. 
9- €νδί€<Γτίρου5 : Ά Ηεΐ^Ηΐεηεά €ν- 
δεεΓς. €"ρ. €ν8ί€στΐρω<; ι. 35• 2. 
— ίιτήρται : εΙδεννΗεΓε ΐη Τΐιιιο. 
βπαίρεσ^αι 1ίΐ1<εδ ΐΗε άζΧ. εΐΐΗεΓ οί 
ίεείίηο; (αρ. 3• 45• Ο» ογ οί α ρΓονοα- 
Εΐϊνε οίίεε1ϊη§ (ορ. 3• 37• 5' 3• 3^• 
2). Ιη ίΗε οηΐγ ςυϊΐε δϊηιϋαΓ ραδ- 
5α§6 (8. 2. ι) ννΙιεΓε ίΗε δίϊηηαΐϋδ 
ΐδ ΕηοίΗεΓ'δ αεί ογ οοη<1ΐ1ϊοη ηοΐ 
άίΓεοΙΙγ ίΐίΓεοΙΐη§ Ιΐιε δυΐο].. προς + 
ααε. ίδ υδεά : Ηεηοε 01. &η(1 5ΐρ. 
οοηοΐυοίε ίΗ^Ι ίη ουΓ ραδδ&§ε επ^ρ- 
ται πηά ττροσίγίΐ την γνώμην §0 
οίοδείγ ίο^είΙιεΓ, Άηά ίο Ιΐιΐδ ΐΗε 
άΆί. Ϊδ θυε. ΙΟ. εΰνοιαν «χουσ-α 
. . . ιτράξαι : δο. κατ' ί,ννοίαν Ιττιθν- 
μχ)νσα ; ορ. 2. 86. 5 γνώμην ίΐχον 
μη ΐκπλϋν, ΡΙαΙ. /ί^ρ. 6θ8 Α ευμοι ΐσόμίθα φανηναί αντην ώς βίλτί- 
στην. 12. άσ-ψάλεια ιτολλή : ε 3 
1ιί§1ι (ίε^Γεε οί δεουΓΪΙγ ; αΐίδοΐιιίε 
δεοαΓΪίγ = πάσα ασφάλεια. \νίΙ;Η 
είναι δυρρίγ δοκεΓ. Ι3• έλθίίν διά 
μάχηβ: ορ. § 6, φ 92• Ι, 6. 6ο. 3 
διά δικγ;5 ίε'ναι. διά λνΐΐΗ §εη. Ιο 
εχρΓεδδ 3. ρ&δ5Ϊη§ οοηόΐΐΐοη οί άο- 
Ιΐοη ΟΓ ίεε1ίη§ ϊδ υδεά αίδο ννϊΐΗ 
ει^αι Άϊΐά γίγνεσθαι, ορ. ι. 4°• 4 
δι' άνοκω)(ης εγίνίσθί, 6. 59• 2 διά 
φόβον ειι/αι. 5ε6 οη 2. 22. ι. 
15. το καθ' αυτόν: ρετίοηαΙΙγ, ζη- 
(ΙΐνίώιαΙΙγ. Ορ. 2. 6ο. 3, 2. 87. 8. 
17. ί| ολίγου: αί 3}ιοτΙ ηοίκβ, 3ηά- 4 
άεηΐ}/. Ορ. 2. 6ι. 2, 4• ιο8. 6, 
5• 64. 4• — τα ΊΓολλά: ^γ ίΗβ 
7ηο$1 ρανί. Ορ. 3• 37• 4• 1 8. δι' 
ΰρ-γής : {υιρΜίίίνβΙγ. Ορ. ι. 140. Ι 
τούζ άν^ρώτΓουξ ου τι^ αΰτιί^ όργτ^ 
α.να.-πίΐθομΐνον<ί τε πολε^είν και εν 
τω έργω πράσσονταβ. 1.6] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 59 έλασσον πληθο<; δβδιος άμ.€ΐνον ημύιατο τους πλεοι^ας 
2οδιά το καταφρονούνται άπαρασκ^ύονς γενέσθαι,- γρη 5 
δε αΐ€ΐ Ιν ττι πολβμία τύ) μεν γνώμτι θαρσαλεονς στρα- 
Τζύαν, τω δε έργω δεδιότας παρεσκευάσθαί. οντω γαρ 
Ίτρός τε το επίεναί τοις εναντίοις εύχΐίυχ^ότατοί αν εΐεν, 
ττρόζ τε το επίχείρείσθαί ασφαλέστατοι, ημείς δε ούδ' 6 
25 επΙ αδύνατον άμύνεσθαι οΰτω πόλιν ερ)(όμεθα, άλλα Ι9• δ«διό«: ΰεοαίαε ο/ α3 /ΐατ 
αηά Ιΐΐ€ ρΓεοΕυΙϊοη ίΐ οοηδεςυβηΐΐγ 
ΐα1(6δ. Α. 15 1)πη§ίη§ Ιιοιηε Ιο Ιιίδ 
πΐ€η ΐΗε 56ποιΐ5 ηαΙαΓε οί ΐΗε \νοΓΐ< 
1)€ίοΓ6 ΐΗεΓπ : Ηε Ηοδ 3υ5<: δαίά ΐΗβ)• 
ιηυδί εχρεοί «ς κίν^ννόν τίνα ^ειν ; 
Ηε Ϊ5 35ουΙ ίο Εάά ΐΙίΕΐ £ογ ε11 
ΐΗεΪΓ οοαπΗ^ε ίΠεγ ιηυδΙ τω Ιργω 
δίδιότας παρίσκίνάσθαι. ΒεΙννεεη 
ΐΗεδε Ιν\Ό 15 ίηίεηεοΐεά ΐΗε δίαΐε- 
ιηεηΐ Ιΐΐ3ί ίΗϊδ δεηδε οί άΆη^^τ 
οΛεη σϊνεδ ίΐιε νϊοΐοη' Ιο Ιΐιε ηυ- 
ιηεποΗΐΙν ϊηΓεποΓ, \ν1ιεη δπρεποπίν 
οί ηυτηόεΓδ Η^δ ρΓΟίΙαοεά οοη- 
ίειηρίϋουδ ΟΕπεΙεδδηεδδ. Ιΐ ίδ ηοΐ 
οηΐν ΐΙΐΗΐ ίΗε «εαΙίεΓ ηυητιεποΕίΙγ 
ίπυιηρίΐδ. ^)αΙ ίΗ^Ι Ηε άοεδ δο ^υδΐ 
1)εε3υ5ε οί Ηΐδ \νεΕΐίηεδδ ^ηά οοη- 
δεςυεηί α^αΐϊοη : \ν1ιί1ε ηυΓηΙ)εΓδ. ϊη 
ΐΗεηίδεΙνεδ αη είειτιεηΐ οί δίΓεη^ΐΗ, 
η\3.γ Ι^είΓΕν ίΗεΪΓ ροδδεδδΟΓ Ιο άε- 
ίεδί. ΤΗεπε ϊδ ά οοη1πΐ5υ1:ίησ εΐε- 
πιεηΐ οη ΐ5ο1:Ιι δϊάεδ : Ιΐΐ3ΐ οη οηε'δ 
ο\νη ίδ 3ΐ οοπίΓηΕηά, ίΙίΕί οη ίΗε 
οίΙιεΓ 15 ρΓοΒ^ΙίΙε εηοα§Η Ιο ΐ3ε 
Ηορεά ίοΓ: Ηεηοε άμ€ίνον οοπι- 
ρϊΓΗίϊνε. 1)υΙ άτταρασ κενόν;, ροδϊ- 
Ιίνε. ΤΗε οοιηρΕΓΪδοη ίη άμίΐνον ίδ ί)β1ννεεη ΐΗε τεαΐ αικί δυρροδεά 
ςοηάίΐίοη οί ΐΗε (ΙείειιάεΓδ : ίΐ ίδ 
αμίίνον η και ττλείον^; όκτες και 
μη δίδιότεν. — ήμύνατο : εΓηρίποπΙ 
αοΓ. 05. 259- ερ• 2. 89. 3.αά εδ- 
ρεααΐΐγ 2. 89. /. 2ΐ. ίν ττ| ιτολε- 
μί«^: δΟ. γ^. — τη μίν γνώμη ... τω 
δ< Ιργω: ^ρΐη/ . - . αοίϊοιι. €ρ. 2. 
43• 3? -■ ^4- 6. 2. 89• 6 τ^ Βννάμα 
το πΛ€ον ΐΓίσχψοι η τύ] γνωμψ 
22. ΊΓαρεσ-κίυάβτβαι : ΐΠεπε ίδ ηο 
Γεαΐ οοηίΓΟδί Ι3ε1\νεεη στρατεχχιν 
Επά παρεσκευάσθαι ; στρατενειν = 
στρατεύοντας είναι, Άηά ΐΐιε ρΐ€. οί 
ΐΗε τεδοΐνεά ρΙΐΓϊδε Βείοη^δ αΐίΐίε 
Ιο 1)θΐΗ οίαυδεδ. Οη οπν εαηιραί^η 
ιυε »ιιΐ5ί δε είοιιί ο/ Ηεατί, ιυΗϊΙί ϊη 
ωιτ αείϊοηί ινε χΛστν α ρκονϊίίεΝί 
τεαάϊηε$5 /οτ βχιεΓγ ΐνεηΐιιαίϋγ. 
ΤΗίδ ο&ΙΙλ ίοΓ Ιίιε ρί 23• ιτροδ τό 
«ηεναι ίνψυχότατοι : ορ. 3• 44• 3 
ένμφίρον 7Γρ05 τό ησσον αφίστα- 
σθαι. 24- ίΐΓΐχ€ΐρ«ϊ<Γθοι, : ρ355. : 
ΤΗαο. Ηαδ ϊ1\ν3ν5 έτηχεφέΐν τινι; 
ΐΗίδ άαΐ. 1ΐ3δ 1)εοοπιε δυΒ]. οί ΐΗε 
ρΐδδ. 05. 1 74• -5- ο'^** = ί^^ε ^^ϊ*^ 
αδύνατον. Γογ ΐΗε οπάεπ ορ. δορίι. 
ΤταεΗ. 747 άζηλον ούτως έργον. 6ο ΘΟΥΚΥΔΤΔΟΥ ΒΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [II. 6 τοις πασίν άριστα τταρεσ κ€υασ μ^νην, ώστε, )(ρη και 
ττάνν έλττίζ^ιρ δια μά^ης Ιεναι αυτούς, βΐ μη και νυν 
ωρμ-ηνται ίν ω οϋπω ττάρεσμεν, άλλ' όταν βν τύ) γτ) 
όρωσιν ημάς ^Ύ)θυντάς τβ και τάκείνων φθείροντας. 

7 ττασι γαρ έν τοΙς ομμασι καΐ έν τω τταραντίκα όραν^ο 
ττάσγοντάς τι άηθες οργή προσπίπτει, και [οι] λογισμω 
ελάχιστα γ^ρώμενοι θυμω πλείστα ες έργον καθίσταν- 

8 ται. * Αθηναίους δε και πλέον τι των άλλων εικός τοΰτο 
Βρασαι, οΐ άργειν τε των άλλων άζιουσι και επιόντες 

9 την των πελας ^ηοΰν μάλλον η την εαυτών οράν. ως 35 
ουν επι τοσαύτην πόλιν στρατεύοντες και μεγίστην 
δό^αν οΐσόμενοι τοις τε προγόνοις και ημΐν αύτοΐς εττ' 

20. Τ0Ϊ5 Ίτάσιν : ορ. 2. 36. 3 '^'^ΐ' 
ΤΓολιν τοις πασι παρεσκευάσα/Αεν, 
2. 64. 3• 27- €ΐ μή καΐ νΰν . . . 
άλλα : 2/ ηοί αΐνβαάγ . . . αί ΙεαεΙ. 
€ρ. 6. 6ο. 3 ίί Μ^ 'ίαί δβδ/οακεν. 
ΓοΓ άλλα, ορ. άλλα τω χρόνω, 8θ 
«7 οοΐΏΓηοη ΐη ΐΓ3§6άγ. 3°• "τάσ-ι 
γαρ κτ£. : 3, άίίϊΐουΐΐ; ρΕ553§6. Αη- 
&1ο§γ δρε^ΐίδ ίοΓ Ι&ΐίίη^ εν τοις 
ομμασι ννίΐΗ όραν αηά εν τω ττα- 
ραντίκα Ά5 αί οηοβ ; ορ. 7• 7ΐ• 7 
^ν τε εν τω τταραντίκα ονΒεμίάς 8η 
των ζνμπασίαν ελάσσων €κπλη$ί'ί. 
Ιί όργ^ ττροσπίτΓτει, οοηδίάεΓεά 33 
= φθονίρόν ίση, οαη ίαΐίε ίΐη ίηί., 
3ηά πάσχοντας 1)6 ]ΐΐ5ΐ:ϊ1Ϊ6ά 1)}' ίΐιε 
ρΓΟχίιηΐΐγ οίόραν, πηά όράνττάσχον- 
τα5 03η Γηεαη ^^^ ίΙιεηΐ86ΐνε3 ειιβ^βτ- 
ΐηξ, εΙΙ ο£ \ν1ιΐοΙι αΓε άουΜίαΙ, ΐΗεη 
\νε ηΐ3γ §εί: Ιΐιίδ δεηδε : αΙΙατε εχα3- 
ρβταίεά αί 3ίξΗί ο/ ^η^η^^ ϊηβίείεά 
Ρτ€3εηί1}/ ίαιάεν ίΐιεΐτ νετ)/ εγεί. 3 1 . λογισ-μώ . . . καθ£<Γτανται : ϊ.ε. 
ν\'1ιεη 03ΓΓΪεά 3\ν3>• ΐ3γ ΐΗε ορ-γη ]υ5ί: 
δρο1<εη οί, ΐΐιεγ άοη'ΐ ενεη νΐΆΐί Ιο 
Ιΐιίηΐί. ε5 ψγον, 1ί1<ε ε? ττόλερ,ον 
καθίστασθαι. 33• τοΰτο δράσαι : 8 
α^ί ίΙιη3. Ορ. 2. 49• 5? 3• 'ο• 6. 
ΤΗε 30Γ. ίηί. ΐδ Γε§υΐ3Γ ϊη ΤΗυο. 
αίίεΓ εικός- 35• η την εαυτών όράν : 
ίΗίδ ίδ §εηυϊηε ΑίΙίο ίεείίη^; ίΐτε 
ΐηνΐοΐ3ΐε ο1ΐ3Γ3αΙεΓ ο£ ΐΙιεΪΓ οουη- 
ίΓγ δϊηοε Ιΐιε ΡεΓδί3η \ν3Γ \ν3δ α 
πΐ3ΐ:ΙεΓ οΓ ρηάε. Μεγ. εοηιρΕΓεδ 
ΕϋΓ. Μεά. 826 ίερας χώρας α-πορθψ 
τον τ άποφερβόμενοι, — ΐΗε ρΐαγ 
\ν3δ ρΓΟίΙιιοεά ίΗίδ νεΓγ γβΆΤ. 
37• δόξαν ίττ' αμφότερα : και δυσ- 9 
κλείας και εΰκλει'ας. δοΐιοΐ. " επ 
άμφότ€ρα ηοη ϊηίΓεςυεηδ αρυά 
ΤΗυογοΙίάεπι §εηυδ ΙοςπεηοΗ, δεηι- 
ρεΓ ναΐεί ίη αίΓδίΏςαε ρ3Γΐειτι." Ρο. 
— οίσ-όμενοι. : ορ. 2. 6ο. 7 αΐτίαν 
φψίσθαί, 3• 53• Ι '^'ο ίσον φερεσ^αι. 12. 2] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Β αμφότερα €κ των άποβαχνόντων, εττεσθ* δτττ) αν τις 177^- 
ται, κόσμον καΧ φνλακην π€ρΙ τταιηος ποιούμενοι, και τά 
^οΊταραγγελΧόμενα οζίως δε^^ό^ει/οι • κάλλιστοι^ γαρ τόδε 
καΐ άσφαλεστατον ττολλονς οντάς ένΐ κόσμω ^ωμενον; 
φαίνεσθαι" 

12. Ύοσαυτα είττων και διαλυσας τον ξυλλογον 6 
Ά/3^ίδα/χο9 Μελησίππον ττρωτον αποστέλλει ες τάς * Αθή- 
νας τον Αιακρίτον, άνΒρα "Ζπαρτιάτην, ει τι άρα μάλ- 
λον εν^οΐεν οΐ Αθηναίοι ορωντες η^η σφας εν όδω οντάς. 
5 οΐ δβ ου προσε^εζαντο αυτόν ες την πόλιν ουδ' €πι το α 
κοινόν • ην γαρ ΙΙερικλεους γνώμη πρότερον νενικηκυΐα — Τ0Ϊ8 Ίτρογόνοΐδ : ΐΗε άοϋά Εποεδ- 
ίΟΓδ ννβΓε όεΐίενεά δήΐΐ Ιο ια1^ε ίη- 
ίεΓεδΙ ϊη ΐΗε δΐιοεεδδ άώο οΙΐΗΓΕΟΙεΓ 
ο£ ΐΙιεΪΓ άεδοεηάαηίδ. €(. ΑπδΙοΙ. 
Λ7ί. ΕίΛ. Ι. ιιοο & ι8, ι ιοί 5 2ΐ. 
39- κόσμον καΐ φυλακή ν : ορ. 
ΡΙιοΓΓπίο'δ δρεεοΗ. 2. 89• 9 ^^ τω 
Ιργω κόσμον και σιγην ιτερί ιτλα- 
στον ηγεΐσθε. ΤΗε 1\νο δρεεοΗεδ 
Ηπνε πΐ3ην ροίηίδ οί ΓεδειηΙ)ΐ3ηοε. 
4θ. ός δ€χόμ<νοι: ορ. 2. 89• 9• 
6έ€ω^=νΜί/ι ρκο//ιρίη£55 αηά αίαο- 
τΐίγ. €ρ. 3- 3^• ^ Ι"} ^'<^^ρο'- άκο- 
λον^σοα δοκίΐν τβ γνωμτ). 6$€ω<; 
δε τι λ€γοντο9 ΐΓροίτταινίσαι (\νΗεΓε 
οξέως §οε5 ^^•^ιΗ τ-ροετταινίσαι). — 
4θ. κάλλιστον κοί ά<Γφαλ«Γτατον : 
"ΐΗε ίάεηΐϊΐν οί τό καλόν Άχιά το 
ασφαλές ΙΐΕδ Ιίεεη ΐΗε ρΓεν3Ϊΐϊη§ 
ϊάεΕ ΐΙίΓου^ΙιουΙ ΐΗε δρεεοΗ." Μάτ. 
41. ΊΓολλονς όντας ίνΐ κόσ-μω : ορ. 
ίΗε &εςυεηΙ «ΐς ων- ΤΙιε ^άάίίΐοη 
οί Λε ρΐο. ροϊηΐδ Ιο ττολλου^ 3δ οοηίαίηίησ αη είετηεηΐ οί αάάβίί 
{Ιϊίδοαίΐν. Άπά δο επιρΗ^δΐζεδ Λε 
ΗοΗίενεΓπεηί. 

12. Ι. τοσ•α«τα: οΐιΐεβ^ ^Ο" 
δΙιοΓΐ δρ)εεε1ιεδ ; ορ. 2. 72. ι, 3• 3ΐ• 
ΐ? 3• 32• 3• 3• ■"■^ν Διακρ(τσο: 
ίοΓ Ιΐιε θΓ(1εΓ, ορ. 3• 45• ^ ^^λχαθον 
λαβών €ν -ηβ ττόλα τον Λακ£δαι/χό- 
νιον. ΤΗε ΠΕΠτιε Αιάκριτο^ οεαίΓδ 
ΐη Αηάοο. ι. ξ2. — €ΐ τι . . . 
ένδοκν : αρ. 2. 67. Ι ιτρίσβας . . . 
ΤΓορευόμενοί . . . ώ^ βασιλιά, α ττως 
ΐΓ€ΐσαΐ£ν αυτόν. 5• "•'ο κοινόν : 
ορ. Ι. 9θ. 5 €ίΓ€ρχ£ταχ ετΓΐ τό κοινόν. 
ΤΗε ρυΙ)1ΐο αυΐΗοπΙϊεδ. ί.ί. ΐΗε 
βονλη 3ηά ΐκκλησία. Ορ. 5• 45• ϊ> 
\νΗεΓε, 3δ Ιο ΐΗε δραΓίαη 2ΓηΙ»582- 
άοΓδ, ννε Γεχά λ€•^ντ£9 εν τΐ7 βουλ:§ 
3.η(1 ΙαίεΓ (§4) «? τον 8ημον πα- 
ρίλθόντες . . . Ιφασαν. 6. ή» 
. . . νενικηκυΐα: 05. 286 Άηά 287. 
γνώμη = 3. ρΓοροδϊΐίοη, ιηοΐίοη ; 
νικαν 15 ΐΗε ΙεςΗηϊςαΙ \νοΓ(1. 62 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ^ Β [ΐ2. 2 

κήρυκα καΐ πρβσβείαΐ' μη ΤΓροσ^€)(€σθαί ΑακεΒαιμονίων 
έζεστρατευμένων. άττοττεμτΐονσιν ουν αυτόν πρΧν άκου- 
σαι καΧ Ικελευον €κτος ορών εΤι^αι αυθημερόν, τό τ€ 
λοίπορ άναχωρήσαντας βπΐ τα σφβτβρα αυτών, ην η βού- ίο 
λωνταί, πρβαβεύεσθαί. ξυμττεμττουσί τε τω Μελησίπττω 

3 αγωγούς, όπως μηΒ^νΙ ζυγγενηται. 6 δε έττεώη εττΐ τοίς 
ορίοις Ιγένετο και έμελλε διαλΰσεσ^αι, τοσόν^ε ειπών 
επορεύετο οτι "Ήδε η ήμερα τοις "ΈΧλησι μεγάλων 

4 κακών άρζειΓ ως δε άφίκετο ες το στρατόπε8ον καΐ 15 
εγνω 6 ^ ΑρχίΒαμος οτι οι ^Αθηναίοι ού^έν πω ενΒώσου- 
σιν, ούτω δτ) άρας τω στρατω προυχωρει ες την γην 

5 αυτών. Βοιωτοί δε μέρος μεν το σφετερον και τον9 
Ιππέας παρείγοντο ΤΙελοποννησίοις ζυστρατεύειν, τοΧς 
δε λειπομενοις ες ΥΙλάταιαν ελθόντες την γην εΒηουν. 2ο 

Ι3• *Ετί, δε τών ΙΙελοποννησίων Συλλεγομένων τε ε'ς 

7- κήρυκα ... μή •π•ροσδίχίσθαι : — το(ΓΟνδ€ : //ιι'ί 3ΪηξΙβ "ωοτά. 

ερ. 5• 8ο. Ι ίφηφίσαντο κήρυκα και Ι4• οτι: ϊηίΓοάυοΐη^ όΪΓβςΙ ςυοία- 

ττρίσβάαν τταρ Αθηναίων μή προσ- ίίοη ; ί&ΓπϋίαΓ, οοηίΐηεά ίο ρΓ056. 

δεχεσ^αι, ην μή εκ ΤΙελοττοννήσου \η. αραβ : ορ. 2. 23• Ι, 3• 9^• ' 4 

£$ίωσί, 3. οοηάίΐΐοη δϊιτιϊΙ^Γ Ιο ίΗαί άμα τή εω αρα<; επορεΰετο. ΜυοΙι 

ϊη ίξίστρατίνμίνων ΗεΓε. 9• ^'*'''05 ΓηοΓΟ ίΓεςυεηΙΙγ υδεά οί δΗίρδ. 

δρων : ΓοΓ Ιΐιε &5δεηοε οί ίΗε Ά\ί. — τψ στρατφ : άΆί. οί ΗοεοπιρΕ- 

ορ. Ιΐιε ίαΐΏΪΙίίΐΓ Ιοε&Ι εχρΓεδδίοηδ ηϊΐΏεηί, οΐΊΐείΙ)^ υδεά ϊη ηιίΙΐίαΓγ 

Ιν άστα, €5 άγοράν. — αύβημί- ρΐιταδεδ, ορ. τοις λίπτομενοΐζ ]η5ί 

ρόν : ί.ί. 1)είθΓε δϋπδεί. ίο. ήν 1)ε1ο\ν, αηά 2. ιι. 3 ττλι/^α. 19• 1^- 5 

βούλωνται : ορ. 6. 5Ι• Ι τους δί σ•τρατ€ύίΐν : άερεηάδ οη παρά- 

στρατηγονς ίσελθόντας εκελενον, ει χοντο. 

τι βούλονται, ειπείν: ΐ/ ίΗεγ Ηανε ΐ3• ΐ• ϊτι, δί : πάλιν ανωτέρω 

αηγ κερνί^εηίαΐίοηε ίο »ια^ε. εττανατρεχει, δοΗοΙ. — Πίλοττον-' 

3 Ι3• διαλύσίσθαι : ρανί /^οηι 1}ιεηι. νησίων : α11 ΐΗε Εΐΐίεδ, Ι^οΐΗ ϊη 

€ρ. 5• ιΐ3• ^ ο' δε Ά^τ;ναΐοι δια- 3η(ί ουί οί ΡεΙοροηηεδΟδ. ΤΗυο. 

λνόμενοι ή8η (= μέλλοντες διαλυ- οίΐεη υδεδ ΐΗε ν/οτά Ιΐιυδ ϊη ΐΗε 

σεσ$αι) εκ των λόγων εφασαν- οοιίΓδε οί Ά ηαΓΓ&Ιίνε, 1)υΙ; οηΐγ ^3•ΐ] ΘΟΥΚΥΛ1ΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 63 τοι^ ισθμοί^ και Ιν όδω οίκτων, πρΙν έσβαλβίν βς την 
Άττίκηρ, Περικλής ό ρ,ο-νθίππου, στρατηγός ων Αθη- 
ναίων δέκατος αυτός, ώς εγνω την εσβολην εσομενην, 
5 ύποτοπησας, οτι Ά/3^ίδα/χο? αντω ζενος ων ετυγχ^ανε, 
μη πολλάκις η αντος ίδια βουλόμενος γαρ'ιζεσθαι τους 
άγρονς αυτοί) παραλίπη και μη δτ^ώττ;, η καΐ Αακε^αι- 
μονίων κελευσάντων επί διαβολή τη εαυτού γενηται 
τοΰτο, ωσπερ καΐ τά άγη ελανί'ειν προεΐπον ένεκα εκεί- 
το νου, προηγόρευε τοΐς 'λθηναίοις εν τη εκκλησία οτι 

€ρ. Ρΐυί. Ρ^^. 33- 7• Ι*•ή δτ)ώ<ΓΤ] : 
ου δτ^ώστ; λνοϋΐά 5ε ηοΓΓηαΙ ; Ι3ϋ1; 
Λε §Γ6ΕΙ ίηί6Γν3ΐ ϋείχνεεη ΐΗε 
ίννο ηεο;5. ίδ ίΐιε ο^υδβ. ΟλΙΤ. 306. 
9• τά 4γη : αρ. ι. 127• ι τοΐτο δ^ 
το άγος οί ΑακεΒϊΐίμόνιοι Ικίλίνον 
ΐΧανν€ΐν . . . £Ϊδότ£5 Περικλβχ . . . 
ττροσεχόμενον αίτώ κατά την μη- 
τέρα : ΐΗε ροΐΐυΐϊοη \ν»5 άυε ίο ίΐιε 
5ΐ3νίη§; οί €}•1οη'5 οο-οοηδρίΓ^ΙοΓδ, 
ϊη νϊοΐ3ΐϊοη ο£ ΐΗε τίσΗίδ οί δαηε- 
Ιυ^ΓΥ αηά οί ρΓοηιίδε §ϊνεη ΐΗεηι : 
Ιΐιε §ιιϊ1ΐ ίεΐΐ υροη ΐΗε Αίοπιεο- 
ηϊά ί^πΛϋν. ΛΥΐΐΗ \ν1ιΐοΙι Ρεπείεδ 
λΛΗδ οοηηεοίεά κατά τ^ν μητέρα. 
ΙΟ. ΐΓροηγόρ€υί : ορ. 3θΓ. ττροίΓττον 
ΐαδί ρπεοεάίπ». 8εε ΚαΐΙιεΓίοΓά. 
Νί-το Ρ]ιτ)/η. 326. ΤΗϊδ εηοοαΓίΐ§- 
ϊη§ ρϊοΙϋΓε οί ΑΐΗεηΐ&η ΓεδουΓοε» 
\ν3δ ρΓΟΓπίδεά ίη ι. Ι44• ι πολλά 
δ€ και άλλα εγΐΛ 1% €λπιδα ταυ 
ττερίέσεσθαι. ΤΗε είσΙιΐΗ 5οο1^ 
ΗΕδ ηο (ϋτεοί δρεεοΐιεδ ; εΙδελνΗβΓε 
ϊηάΪΓεοΙ ΓεροΓΐ οί δρεεοΐιεδ ϊδ ταπε. 
Ο. ΟιείΤίε {(ίί ο/α/, ςηαβ ίη ρη'οτε 
Ρακίε Ηί3ΐ. ΤΙηα. ίη^ιοιί) δυ§§εδ1δ \ν1ιεη ίη ΐΗε οιιίδεί Ηε Η&δ τηζάο. ΐί 
οΙε^Γ Ιΐΐ3ί ΐΗε \ν1ιο1ε οοπίεϋεπΕογ ΐδ 
ηιεαηΐ. €ρ. 2. ίο. ι \νίΐ1ι 2. 1 8. ι, 2. 

22. 2, 2. 23- Ι, 2. 32• Ι- — ξυλ- 
λΐ-γομένων . . . καΐ «ν όδω όντων : 
3. οοηδΐ(1εΓ3ΐ3ΐε ΐηΙεΓν^Ι : ρΓοϋ^Μν 
ΐΗε εκκλησία ηιεί δενεΓ^Ι Ιίιηεδ. 

2. ΊτρΙν €σ-βαλ£ίν : ίΐιε \νοΓ(3δ 
δΐΊθ\ν ΙΗηΙ ίΗε ιτΐ3Γθ1ι πιε^ηΐ ϊδ 
ΐΗπί οί ίΗε &δδειηΐ3ΐε(1 ίοΓοε ίΓοιη 
ίΚε ϊδίΗΐΏυδ. ΤΗε Ηοίυαΐ ίην^δϊοη 
1)ε§ΐηδ 2. Ι9• ΐ• 4• δ€κατο5 αντ05 : 
/.(?. Ηε \ναδ στρατιτγόϊ αυτοκράτωρ. 
οΙοίΗεά \νίίΗ ίαΐΐ ρο\νεΓδ Γοπ ίΗε 
οοηόυοΐ οί ίΗε \ν3Γ. Ιη 2. 59• 2 
Ηε πΐοηε ϊδ ΗεΜ τεδροηδίΠΙε ίοΓ ίΗε 
\νίΐΓ Εηά ίίδ είϊεοίδ ; 2. 65. 2 πάντα 
τα πράγ/χατα εττετρεφαν. 5• νιτο- 
τοιτήσαί . . . μή : ορ. 3• 53• 2 νττο- 
τττενομεν μη ου κοινοί άττοβητε- 
6. ΐΓολλάκΐδ : Ρ6τ)ιαρ5. 5ο υδεά 
πίίεΓ £1. εάν, Εηά μη, αΗϊεβν ίη ΡΙ^ίο. 
Οεηνεά ίΓΟπι ίΗε υδε ννίίΗ ίΗε 
επιρίποαΐ εογ. €1. — αύτόδ : ο/ 
Ηί5 οτνη ιηοϋοη. ΟοηίΓίΐδίεά 
ΛΥΪίΗ Λακεδαιρ,ονιων κεΚενσάντων. 64 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ΐ3•ΐ Άρ^ίΒαμος μει^ οΙ ζενος €ίη, ου μεικτοί ίτη κακω γβ της 
πόλβως γένοιτο, τους δ' αγρούς τους έαχπου καΐ οικίας -ην 
άρα μη Βηώσωσιν οΐ πολέμιοι ωσπβρ και τα των άλλων, 
άφίησιν αυτά δτ^/χοοτια είζ^αι, και μη^βμίαν οΐ ύποι/ζιαί' 
3 κατά ταντα γίγνεσθαι, παρηνβι δε και περί των παρόν- 15 
των άπβρ και πρότβρον, τταρασκευάζεσθαί τβ βς τον 
ττόλεμον και τα Ικ των άγρων Ισκομίζεσθαι, ες τε μάχτην 
μη επε^ιεναι, άλλα την πόλιν έσελθόντας φυλάσσειν, 
καΐ το ναντικόν, χιττερ Ισχύουσιν, έζαρτύεσθαι, τά τε 
των ζυμμάγων διά γειρος έγειν, λέγων την Ισχυν αυτοΐς 2ο 
άπο τούτων εΤμαι των γ^ρημάτων της προσόδου, τά δε ίΐιαί Τΐιυο. Ηαά ηΐίΐάβ ηοίεβ ίοΓ α 
δρεεοΗ Ηεπε, Ι3α1 άεαάεϋ Ιο ογπΙι ίΐ 
&δ ηοί βυίΐεά ίοΓ τεαάεΓδ. ΒυΙ αΓε 

ΓθρΟΓίδ 38 Ιο ΤτόρΟΙ ΙΏΒίίεΓ £θΓ Ά 

ΟΓεεΙί 8ρεεε1ι? €ρ. ϋειτι. 4• 29, 
\νΙιεΓε ΐΗε ττόρον άττόδει^ις 18 ηοί 
ϊηδεΓίεά ϊη ίΐιε δρεεοΗ. 

II. ίιτί κακφ τήδ ΐΓΟλ€»8: ορ. 
5- 44• 3 ο^*^ ^""^ κα-κίύ των ^Αθη- 
ναίων. \νίίΗ -γίνηταί δαρρίγ τοιού- 
τος. Ι3• ώο-ττίρ καί: ΐΗου^Η ΐΐιε 
ρΓεοε(3ΐη§ οίαυδε ϊδ ηε§. €ρ. 6. 
68. 2 ουκ άπολεκτου5 ωσττερ και 
ημάς. Ι4• άφίησιν : ίηάερεηάεηΐ 
οί Ίτροηγόρίνΐ, = άφιίναι φησί. 
— 8ημόσ-ια ίίναι : ϊη ΐΗβ Ιΐιτεε 
οΐΙιεΓ ΟΗδεδ οί άφίεναί ννίΐΐι ίΐ ρΓβά. 
Άά). ίη ΤΗυο. ΐΗεΓε ϊδ ηο είναι. Ιί 
ΐδ υδεά δο ϊη Ηοιώ. Άπά Ηάΐ. Ορ. 
Όειτη. 29• 25 άφε^εντα τούτον ελεύ- 
θερον εΓναι. Ι5• γίγνεσ-θαι : 3δ- 
δΪΓηϊΙαΙεά ίο εΓναι. Οί ΐΗΐδ ραΓί οί ΐΗε δρεεοΗ ΤΗυο. 1ΐ3δ §ϊνεη υδ Ιίΐιί 
Ιΐιε ΙίπείεδΙ ηοίε ; αηά ΐΗϊδ Ι^Γεν- 

\1γ ΙΐΕδ ΟΕϋδεά Ιΐΐ6 3,δδΪΓηίΐ3ΐίθη. 

ΐ6. ιτρότερον: ορ. Ι. Ι43• 5• 
Ι9• "Π'^^ερ Ισ-χΰουσ-ιν: ορ. Ι. 142.4 
ητΓψ Ισχνομ^ν, ταΪ5 ναισίν άμΰν€- 
σ^αι, ΐΗε οηΐγ οίΙιεΓ 03δε οί Ιΐιϊδ 
Ιίδε οί ήττΐ-ρ. — τά τε των ξυμμ,ά- 
χων : ΐΙιεΓε &Γε ΐΙίΓεε ΓεοοηιιτιεικίΕ- 
Ιίοπδ : τταρασκίνάζίσθαι . . . ε5 τε 
μάχην . . . τά τε των ζνμμάχων; 
οί ΐΗεδε Ιΐιε ίίΓδΙ ίννο αΓε οοιη- 
ροδϊΐε, 1)εϊη§ εχίεηάεά, Λε ίΪΓδί \)γ 
3. καί οίαυδε, Άηά ΐΗε δεοοηά Ι^γ αα 
άλλοί οίαιίδε. 20. διάχειρόβεχειν: 
Αί^Ρ ιυεΙΙ ίη Ηαηά. Ορ. 2. η(). 2 
άφίίσαν την Βοκον χαλαραΐ•; ταΪ5 
άλυσεσι και ον δια ;^εφ05 €χον- 
τε5, ννΗεΓε ίΗε ρΗΓΠδε ϊδ ΗίεΓαΙ. 
21. άίΓΟ . . . προα-όδου : ίΗε οοη- 
δίΓυοΙϊοη ΐδ λε'γων ττ^ν ΐσ^^ύν της 
ττροσόΒον των χρημάτων από τον- 13- ο] ΘΟΥΚΥΛ1ΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 65 77θλλά του πο\4μ.ον γνώμτ) καΐ γ^ριημάτων πβρίονσία 
κρατ€Ϊσθαι. θαρσ^Ζν Τ€ έκβλενε ττροσιόντων μ^ν έζακο- 3 
σί.ωι^ ταλάντων ώ? έτη το πολύ φόρου κατ ίνιαυτου απο 
25 των ζυμμάγων ττ) πόλβι άνευ της άλλης προσόδου, υπαρ- 
χόντων δε έν ΤΤ) άκροπόλβί ετι τότε αργυρίου επίσημου 
έξακυσχίλίων ταλάντων {τα γαρ πλείστα τριακοσίων άπο- 
^€οντα μύρια εγενετο, άφ' ων ες τε τά προττύλαια της των (50. των $υμμάχων) είναι. €ρ. 
3• Ι3• 6 €στι των χρημάτων άττο 
των ζνμμάχων ή πρόσοΒος, 3• 39• ^ 
τ^ς . . . ΤΓροσόΒον, δι' ην Ίσχνομίν. 
22. γνώμ^η : 3. οΙεΗΓ εοΓηρΓεΗεη- 
δϊοη οί Ιΐΐ6 ηεεάδ οΓ ΐΗε δϊΐϋΕΐίοη 
Άπά ΐΗε ροννεΓ ίο ίοηπ ρΐαηδ ίο 
ιηεεί ΐΗεπι. 23• θαρ<Γ€ίν τε εκελεικ : 
ηο\ν αοηΐ65 Ιΐιε άλλος λόγος ρΓΟΓΠ- 
ίδεά ϊη Ι. Ι44• 2. ΤΗε ιηεηΐϊοη οί 
χρημάτων ττεριουσία 3.5 Εη ϊΐηρΟΓ- 
ίαηΐ εΐεηηεηΐ οί δΐιοοεδδ, Ιεαάδ ίο 
ΐΗε άείΕΪΙδ οί ΐΗε βηαηοίαΐ εοη(ϋ- 
ίίοη οί ΑΐΗεηδ. Οη Ιΐιΐδ εχροδί- 
Ιϊοη, ορ. ΚίΓοΗΗοίΤ, Ζΐίκ Οε3€Η. άβ5 
Αϋιβη. 5ίααί3$ε}ιαίζε3, ΑόΗ. ά. 
ΒεΗ. Αΐί^άειπίε, 1876, ρ. 24 β". 
— έξακο<Γία>ν ταλάντων : οπ^ίηαΐΐγ 
46ο \2\. (ι. φ. 2). Γγοπι ΐΗε 
Ιπΐ3υίε Ηδίδ ίοΓ 45° ^"«^ 446 \νε 
^ΕίΠεΓ ΐΗαΙ Ιΐιε ςυοΐ3δ οί δοηηε 
δίΕίεδ \νεΓε τεάυοεά ; όυΐ ηε\ν δυ6- 
]εοΙδ ς^Γηε ϊη Ιο δ\νε11 ΐΗε δυπι, 
3ηά ίΗεΓε \νεΓε οαβεδ ϊη ννΗΐοΗ ΐΗε 
ςϋοίΕ \ναδ ΓΕΪδεά. Οί. ΒοοΙ:1ι, 
5ίααί3Η. ι». \η\ {.. Βείοοίι, 7ί/ι. 
Μη3. 39• 34 β^• 24. ώδ €ιγΙ το ττολύ : 
οη ίΗ6 ανβκαξβ. — ψόρον : §εη. 
τΗυονυιοΕδ — 5 οί ηΐ3ίεπα1, ορ. αργυρίου 1)ε1ο^ν. 
25• τη -π-όλει. άερεικίδ οη ■προσιόν- 
των. — άνίυ : χωρίι; ίδ υδυαΐ ίπ 
ΐΗϊδ δεηδε; 5αΙ ΤΗυο. οτύγ 1ΐ35 
χωρίζ Ά5 αη Άάν. ; Οειτι. αίδο υδεδ 
άνευ Λαδ. — τή5 αλλη^ προσ-όδου : 
δεε Βοο1<1ι, 5ΐααΐ3ΐι. ι^. 367 ίΤ. ; 
ΐΗεΓε ννειε τεηΐδ ίποπη ριιΐ^ΐϊο Ιπηϋδ 
αηά ίΓοπι ΐΗε ηίηεδ αΐ Ι^υπυπι ; 
ρεΓδοηαΙ ΐΕχεδ οη πιείίοδ αηά 
δίανεδ ; άϋΐίεδ οη ίπιροΓίδ 3ηά εχ- 
ροΓίδ ; οοϋΓί ίεεδ 3ηά βηεδ. Χεη. 
Αη. 7- Ι • 27, οουηΐδ ίΗε ΙοΙ^Ι τενε- 
ηυε 3δ ου μίίον χιλίων ταλάντων ; 
ΐΐιίδ, ίί οοΓΓεοί, \νου1ά Ιεανε 400 ίαΐ. 
ίοΓ Ιΐιε άλλη πρόσο^α ; ΒοοΙίΗ 
(ι^. 525 ί•) ΐΐιίηΐίδ ΧεηορΗοη'δ ή§- 
ιίΓεδ Ιοο Ιονν. 26. ίν τη άκροιτόλίΐ : 
ίη ΐΗε ΟρΐδίΗοάοπιαδ οί Ιΐιε Ράτ- 
ΐΗεηοη. ΟοηΐΓ3δΙε(1 \νε Ιιανε ϊη 
§ 5 ■''^ ^'^ '''*^*' άλλων ίερών. 
27. ά-ίΓοδίοντο : ηηηη3 ; ΐΗϊδ ρΙο. 
οοοαΓδ αίδο ϊη 4• 3^• 5 ! εΐ5ε\νΗεΓε 
8εοντα. 28. «γίνετο : γίγνεσθαι ΐδ 
ϋδεά ίο §ϊνε Ιΐιε Γεδυΐΐ οί αη)• απίΗ- 
ηιείϊοαΐ οαΙοαίΕΐϊοη (ηοΐ ηιεπείγ 
αάάΐΐίοη), ορ. 2. 2θ. 4• Ρ"ογ ΐΗε 
ίΕΟΐδ. ορ. Βοοίίΐι, 1 3. 525 ί• 66 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ΐ3•3 ακροπόλεως καΧ ταλλα οίκο^ομημ,ατα και ες ΤΙοτεί^αίαν 
4 άπαν-ηΧώθη), χωρίς δε χρυσίου άσημου καΙ αργυρίου €ν3Ρ 
τε άναθημασίν ίδίοΐ9 καΐ Ζτημ,οσίοις καΐ οσα ίερά. σκεύη 
περί τε τάς πομπας και τους αγώνας και σκΟλα Μτ^δικά 
και €1 τι τοιουτότροπον, ουκ ελάσσονος \_ηι^~\ η πεντα- 
κοσίων ταλάντων, ετι δε και τα εκ των άλλων Ιερών 
προσετίθει χρήματα ουκ ολίγα, οΐς χρησεσθαι αυτούς, ζζ 
και ην πάνυ εζείργωνται πάντων, και αύτης της θεού τοις 
περικείμενοις χρυσίοις • άπέφαινε δ' έχον το άγαλ/χα 
τεσσαράκοντα τάλαι^τα σταθμον χρυσίου άπεφθου και 
περιαιρετον είναυ άπαν. χρησαμενους τε επΙ σωτηρία 
6 εφη χρηναι μη ελάσσω άντικαταστησαι πάλιν. χρη-4° 29• «5 Ποτ€(δοιαν: 2θθο ΐ&Ι., 2. 
7θ. 2. 3°• άπανηλώθη : \νϊΐ1ιουΙ 
δϋΐ)]. ; 5θ παρεσκευαστο Ι. φ. Ι, 
ΰττηρκτο Ι. 9°• 3• ^5• 76• — χρυ- 
σίου . . . αργυρίου : άεροηά οη τα- 
λάντων Άί ΐΗε εηά οί ΐΗε δεηΐεηοε. 
— £ν Τ£ άναθήμασ-ιν . . . καΐ δσα . . . 
καΐ σ-κΰλα . . . καΐ ίϊ τι : ίη νοίίνε 
οβ'εη'η^ί . . . 3αοτεά νε336ΐ3 . . . 
3ροΗ ο/ ΐΗβ Ρεν3Ϊαη3 αηά 30 /οΗΗ. 
31. δσα: οοραΐα. οιηϊΐΐεά. €ρ. 2. 
97• 3 οσα υφαντά τε καΐ λεΐα. 
05. 83, 86. 32• σ-κΰλα Μηδικά: 
τον άργνρότΓοΒα θρόνον και τον άκι- 
νάκην τον χρνσονν, δοΐιοΐ. ΤΗε 
ΙΙίΓοηε οί ΧεΓχβδ ^ηά ΐΗε 535εΓ οί 
ΜίΐΓάοηίιΐδ. 5ο. οσα ε'στί. ^;^. ίΚάσ•- 
σονοβ : κο. ίπάρ^^οντοι;. 35• "^^ 
χρησεσθαι: ορ. Ι. 90. 5» 2. ΐθ2. 5 
λέγεται . . ., δ τε δ^ άλασ^αι αυτόν. 
36. ην ιτάνυ . . . ττάντων : οηΐ^' ϊη Ιΐιε ΐ3δί ΓεδΟΓί. Ορ. ϋίοά. 2. 
4θ. 3 αναγκαία εί καταλάβοί χρεία. 
— αύτήδ τήδ θεοΰ : ΑΐΗεηε ίδ Άί 
ΑΐΗεηδ ρΓεέηηΐηεηίΙγ η θίόί, ορ. 
2. 15. 2. Τΐιε οΙίΓγδεΙερΙι&ηΐΐηε 
δίΕΐυε, ΓΠΗάε \ίγ Ρΐιϊάίίΐδ, ίΙΐΗΐ; δίοοά 
ίη Ιΐιε ΡΕΓίΗεηοη. 3^• σταθμόν: 
VI τνεί^Ηΐ. — άπ^ψθου : ττολλάκΐδ 
ζφηθίν, δοΐιοΐ., 7-εβηεά. 39• ■"■*" 
ριαιρετόν : 50. χρυσιΌν. Ορ. ΡΙυΙ. 
Ρετ. 31, ϋΐοά. 12. 4°• ιτίριαι- 
ρείν ίδ ΐΐιε ορροδΐΐε οί ττερίΤίθε- 
ναι. — ειτί σωτηρία: οηΐγ \ν•Ηεη ίί 
οοΓηεδ ίο Ε ςυεδίϊοη οί Ιίίε Άηά 
άείΐΐΗ (σωτηρία) Λΐε Ιΐιεγ Ιο τεδΟΓί 
ίο ίΗΐδ. 4°• Κ•Ί ελάσσω άντικατα- 6 
στήσαι: ορ. Βοοίίΐι, 18.186,695• 
δυοίι ΐ3θΓΓθ\νϊηο;δ \νεΓε άΧ ά ηοτηΐ- 
η&Ι ϊηΙεΓεδί, δεε Ηίο1<δ ίΐηά ΗΐΠ, 
Οτεείΐ Ιη3εΐΊραοη3,^^. 105. Ορ. ι. 
121. 3> ννΙιεΓε ΐΗε ΟοπηίΗΐαηδ ρΓο- 13- 7] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 6η 

Ηρ^ασι μ^ν ονν όντως ΐ,θάρσυνεν αυτούς • όπλίτας δε τρισ- 
-χ^ίλίους και μνρίονς εΐι^αί άνβν των εν τοΓς φρουρίοις 
κοιτών τταρ' βπαλζίν έζακίσχ^ίλίων\_καί μνρίων~\. τόσον- η 
τοι "γαρ €.φύ\ασσον το πρώτον οπότβ οί πολβμίΟί έσβά- 

45 λθί€ν, από τβ των πρίσβυτάτων καΧ τών νβωτάτωι; και 
μετοίκων όσοι οπΧίται ήσαν. τον τ€ γαρ Φαληρίκον τεί- 
γρνζ ΟΓτάδιοι -ήσαν πέντε και τριάκοντα προς τον κνκΧον 
τον άστεως και αΰτου τον κνκλον το φνλασσόμενον τρεις 
και τεσσαράκοντα • εστί δε αυτοί) δ και άφνλακτον ην, 

5ο το μεταζν τον τε μακρόν και τον Φαληρίκον • τα δε 
μακρά τείχτ) προς τον Πειραιά τεσσαράκοντα σταδίων, ρθ56 !30ΓΓ0\νϊη§ ίΓΟΙΠ ΐΗο ΐΓεΕ5αΓ63 

Άί ΌεΙρΗί 3ηά ΟΙ νΐΏρΐα £ογ ν,ατ ρητ- 
ρθ565. — ίλάσ-σ-« : ηευΐ., Γείειτΐη^ 
ίο ΐΗβ ϊά&3. βΆδ'ύγ δϋρρΗεά ίτοπι 
χρυσίοίζ. — χρήμ,ασ-ι : όπεΓίοΓ ■»//// 
ί/ιίί αεοοπηί ο/ ίΙΐ6 βηαηαεε. 

41. τρκτχιλίουϊ καΐ μύριους : 
οοιηραΓε Βοοίίΐι. 1 3. 327 ί• Τΐιε 

3000 \νεΓ6 ΗΙ ΡθΙΪ(336Ε, 2. βΐ- 2. 

42. ίίναι : 50. Ιφτ;. δυρρΗεά Γγοιτι 
(θάρσννεν. — ψρουρίοις : ηιίΙίΐΕΓν 
ροδΐ3 ϊη Αηϊθ3. αρ. ϋειτι. ι8. 
37• ΤΗβν \νεΓε οΗϊεΗν ηι^ηηεά 
ί>\• νοαη§ ιτιεη οΓ ίΓΟίτι εί^Ηΐεεη Ιο 
ί\νεηίν. \ν1ιο λνειε οαΐΐεά ττερίττολοι. 
43• ίίΓολξιν: οοΠεαίίνε 5Ϊη§. €ρ. 
2. 4• 2 κίράμω. 44• όΐΓΟτ€ ίσ-βά- 
λοίίν : (1υπη§ ΐΗε ΑΓθΙιϊ(ΐΕΓηί3η 
\ν3Γ; ίη ΐΗε Οεαείεαη ΐΗε οοηάί- 
Ιίοηδ \νεΓ6 (ϋίΤεπεπΙ:. Ηεηοε το 
ττρωτον. ^\■ 45- '•""" "^Ρ^ο-βντά- 
των : ΐ62;Λΐ1ν ηιεη ονεΓ δϊχίν \νβΓε 
εχεηιρί ίΓοηπ ίθΓεί§η δεΓνίεε. ΒαΙ ίη Ι,νοιίΓσ. Ι^οετ. 39> 6^7 Ϊ5 ίϊ>6 
&§ε ο;ίνεη ; λνε πιε)- οοηοΐυάε ΐΗαΙ 
ίΗε Ε§ε ΙίΓηίί \νίΐ5 οΛεη ΐΗυδ ]ο\ν- 
επεά. 46. μίτοίκων: ραΓίίΐίνε λνϊΐΗ 
οσ(Μ. . . . ήσαν : ΐΗε ηοΐιεδί 3Γηοη§δί 
ΐΗε ΓεδΐάεηΙ αΐϊεηδ. ΤΗεγ ηυπι- 
ϋεΓεά Άί ΙεαδΙ 3000 (2. 3^• 2). 
Οίΐιβτ ηιείΐοδ δεπνεά ίη ΐΗε τΐΆνγ, 
3- ΐ6. Ι. — τοϋ Φαληρικού: ΐΗίδ 
\νίΐΗ το ί$ωθίν τείχος (= το €9 
Πειραιά) \ν3δ 5ε§υη 13}• Τΐιεηιϊδίο- 
εΐεδ Άπά οοπιρίείεά ίη 457 (φ• ι • 
Ι07. Ι αηά Ι. ιο8. 3): Ρεηοΐεδ 
αάάεά τό δια μέσον τέίχοζ, «ΗίαΗ 
ΤΆπ ίο ΜυηνοΗί». 3ΐχ)υί: 445 (Ογ^»", 
ΑηάεηΙ ΑίΗβη3, ρ. 1 26) . 5°• τοΰ μα- 
κροΰ : 50. τον Ιέούθεν- ζ Ι . <ΓΤ<ιδίων : 
§εη.οΓ(1εδοπρίίοη ; οΗίείΙνΓουπά ίη 
πιεΕδϋΓεηηεηίδ, ορ. 2. 23. 3 χρόνον 
. ί . όσον ίΐχον τα εττιττ/δεια. 3• Ι • 2. 
ΤΗε Αΐΐίο δίπάίηπι \νΕ5 Ι77•5 γ"^" 
ΙεΓδ. ΟοΓρΓεΙίΙ. Λί//ίΑ. ά. Οειιί$εΗ. 
ΑτοΙι. Ιη$1. ϊη ΑίΗβη, η. ρ. 279 δ^ 68 Θ0ΥΚΥΔ1Λ0Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗ^ Β [13. η 

ων το βζωθει^ βτηρζίτο • και του ΐΐβιραιως ζύν Μοννν 
για εζηκοντα μ.€ν σταδίων 6 άττας ττβρίβολος, το δ' €ν 

8 φνλακγ} 6μ ήμισυ τούτου. ίπττβας δ' άπίφαινε διακό- 
σιους και χίλιους ζυν ίπποτοξόταις, Ιζακοσ'ιους δε καΧζ$ 
γιΧίους τοζότας, καΧ τριήρεις τάς πλωίμους τριακοσίας. 

9 ταΰτα γαρ ύπηρχβΐ' *Αθηι^αίοις και ουκ έλάσσω έκαστα 
τούτων, οτε η εσβολη το πρώτον έμελλε ΐίελοποννησίων 
6(Τ€σ^αί, καΐ ες τον πόλεμον καθίσταντο. έλεγε δε καΐ 
άλλα οΐάπερ είώ^εί Υίερικλης ες άπό^ειζιν του περιεσε- 6ο 
σ^αι τω πολεμώ. 

Ι4• Οί δε Αθηναίοι άκούσαντες άνεπείθοντό τε και 
εσεκομίζοντο εκ των αγρών παΐοας και γυναίκας και την 
άλλην κατασκευήν τ} κατ οίκον εχρώντο, και αυτών τών 
οικιών καθαιροΐιντες την ζύλωσιν • πρόβατα δε και ύπο- 52. ξύν Μονννχί<2ΐ : ΐηείηάίη^ ίοΓεΐ^ηεΓδ (6. 25. 2, 6. 43• 6), 

Μηηγε/ιία. δ6€οη2. 2. ι. Α 1ιΐ§Η Βοοίίΐι, γ"*. 263 ί. 6ο. ίδ ά•ϊΓόδ€ΐξιν 

ρεηίηδυΐίΐ δ6Γνίη§ Εδ οίΐ&άβΐ οί τον •τΓ€ρΐ€'<Γσίθαι : ορ. ι. 144• ι €? 

Ρΐιαειίδ; ΪΙ ονοΗοοΙίεά ίΐιε Γοη,ά- ελπίδα του ττεριεσεσ^αι, 2. ΐ,β. 4• 

§1:63(3 οί ΡΙΐίΐΙεΓοη αη(ί Ιΐιε 1ι3γ5ογ 6ι. τφ πολε'μω : αρ. ι. 55• 2 Κερ- 

8 οίΡΪΓίίευδ. 55 ξύν Ιττιτοτοξόταΐδ: κυρα ούτω ττεριγιγνεται τω ττο- 

Αγ. Ες. 225 §ΐν6δ ίΙΐΘ Ιτητης αδ λερ,ω. Ιηδΐηηηεηΐαΐ-. 
ιοοο; ΐΐιε ίτΓΤΓοτο^όται \νεΓ6 ΐΗεΓε- ΐ4• ι. άνεπείθοντό: ΓοΓίΙιε ίοΓοε 

ίοπε 2οο; ΐΐιεγ λνεΓε ριιΐ^ΐία δίανεδ, οί άι/ά, δεε οη 3• 97• '• ~• "ταίδαδ 

δογίΙπΗηδ εΐιϊείίγ. Ορ. 2. φ. ι καΐ γυναίκαξ καΐ την άλλην κατα- 

τοΐς 2κΰ^αί.5 ομόσκίνοί, ττάΐ'τες ο-κευήν : ίΐιε ίΐΓί. ΐδ οίΐεη οπιϊΐΐεά 

ΙτΓΤΓΟΤοξόται. δεε ΒοοΙίΗ, ι^. ρ. ννίΐΗ τταΐδεζ, γυναίκες, ττατηρ, Άηά 

33ΐ• 56- το|ότα5 : Αηόοο. (3• 5 οίΗεΓ δυοΗ ίίΐΐΏΪΗλΓ ννοΓϋδ, ορ. 2. 

Άηά 7), Αεδοΐιϊη. (3. 173-174) ^^Υ 27. ι, 7• 69- 2. — Γογ αλλο? εχοΐιι- 

Ι200, ΓηεΗπίη^ ρΓοΙ)3.1)Ιγ Ιΐιε δίαπά- δίνε = δεήάβ3, ορ. 3• Ι9• ^, 7• 4• 3» 

ΐη§ ΐ30(3γ οί ροΐίοε, Ιίηοννη 1)ο1:1ι ίΐδ 7• 6ι. ι. 4• ""Ι^ ξνλωσ-ιν : /"//<? 

το^όται ίΐηά αδ 2κυ'^αι ; ΐΐιε οίΙιεΓ τνοο(ί Όΐοκ/; ; Ί8ία λε'^ις του @ονκν- 

400 \ν6Γε ροοΓεΓ οίΐϊζεηδ αηά ΗΪΓεά διδου αυττ^, δοΐιοΐ. ^5.1] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 69 5 ζνγία €9 την Ενβοιαν ^απβμφαΐ'το καΐ ες τάς ρήσους τάς 
€τη,κ€.ιμένας. ^αλεττώς δε αντοΐς δια το αιει ζ.1ωθ4ναι τ. 
τους τΓολλους Ιν τοΐς άγροίς δί,αιτάσ^αι η άνάστασίς 
€γίγν€Τθ. 

Ι5• 'Ξ,υνεβββηκβι δε άπο του πάι^υ άργαίον ετβρων 
μάλλον Άθηναίοίς τοντο. ε'πΐ γαρ Κίκροττος καί των 
πρώτων βασίλζων η Άττικτ^ ε'ς Θτ^σεα αίει κατά πόλεις 
ωκεΐτο ττρντανβΐά τε ε';)(ουσας και αρχ^οντας, και όποτε 

5 /χ')7 τι δεισειαί', ον ζνντίσαν βονλευσόμ^νοι ώς τον βασι- 
λέα, άλλ' αντοί έκαστοι εττολιτενοντο καί έβονλενοντο • 
καί τίνες και επολεμησάν ποτέ αυτών, ώσπερ και Έλευ- 5- δΐίΐΓ€μψαντο : ίοΓ ΐΐιίδ ίοΓοε 
οί διά, ορ. Ι. 89• 3 ^(-^κομίζοντο. 
6. €ΐΓΐκ£ΐμ.€να9 : οβ ίΐιε οοαίΐ. ^ρ. 
2. 27• Ι ΑΓγιναν . . . ττ] Πελοττον- 
νησω Ιτηκ(.ιμ.ίνην, 4• 53• ΐ; 8. βΐ- 3• 
— χαλ€ΐτώ« . . . έγίγνίτο : δ€. χα- 
λεττώς τ^ν άνάστασιν Ιττοιησαντο. 
Αδ ραΒίως = τυιί/ι α 1{ξΙιΙ /ιβα/ί, 
ινϊίΗοιιί οονιρηηοίΐοη ; 5θ ;^αλ€7Γώ5 
= ινι/Ζι /ιεανγ Ιιεανίβ, ινίίΐι νε- 
ρηξηαηεε. ΤΗε ΑΐΙιεηΐΗηδ «επε 
ηοίείΐ ίοΓ ίΠείΓ ρεαυΙϊαΓ άεΐί^ΐιΐ 
ϊη α οοαηίΓγ Ιϊίε, ορ. ΙδοοΓ. η. 52. 
η. άνάστα<Γΐ5 : ίΐ1\νΣΐνδ πη υη\νί11ίη§ 
Γεηηονίΐΐ ; §εηεΓίΐ11γ ιιικΙεΓ ΓπίΗΐίΐΓγ 
ρΓεδδΐιπε. 

Ι5• Ι• άιτό τοΰ Ίτάνν αρχαίου: 
ερ. § 5, Ι • 2. 6 άττό παλαιοί). — έτίρων 
μάλλον : 1 1ϊχε<1 ρΗΓ3δε = μάλιστα, 
ορ. ^σσον ίτίρων = ηκίστα, Άϊΐά 
ΡΙ&ίο'.') ττάντων μάλλον- 3• "«Λτά 
πόλΐΐς ωκεΐτο : ορ. Ι. 5• Ι ττόλεσιν 
. . . κατά κώμας οίκονμέναι^ (οί εαι1>• ΟΓεεοε), ι. ίο. 2 ττόλεως . . . 
κατά κώμαζ . . . οίκισ^ίΐ'στ/ς (οί 
5ρ3Γΐα). ωκ(.ίτο, 35 οίίεη, οί ρο- 
ΙϊΙϊοεΙ οοικίΐΐϊοη. ΤΓΕίΙϊίίοη ηαπιεδ 
Ιννεΐνε οϊΐίεδ : Οεοπορΐ», ΤεΙταρο- 
Ιϊδ, ΕραοΓΪ3, ϋεοείεα. Είευδϊδ, 
ΑρΗί(3η3, ΤΗοηοϋδ, ΒΓπυΓοη, €γ- 
ΐΗεηΐδ, δρΐιείΐυδ, ΟερΗϊδϊ» (Ρΐιϊ- 
ΙοοΗοαίδ, ηυοίεά ί>γ 5ίΓ3ΐ)ο, 9• 397) 
ννϊΐΗ Ραΐΐεηε, ρΓοΙ^αΙ^Ιν. ίοΓ ΐΗε 
ΐννεΙΛΗ. 4• Τΐιε ρηίαπευπι Ϊ5 
'* η^ΐιίΐν Γπεηίϊοηεά 3δ ά ιπΗΓίί οί 
3, (ίϊδίίηοί 5ΐ3ί:ε; ϊί δίοοά Ιο Ιΐιε 
(ρεορίε) οοΠεοΙίνεΙγ ΐη ΐΗε δΕπιε 
δαοΓεά Γείαίίοη ΐΗαί εαοΗ ηΐΕπ'δ 
Ηοϋδε (Ιίά ίο Πίπι ϊηάϊνΐάυΕίΙν. Ιί 
λΥί-ΐδ \νε11 0Λΐ1ε(3 εστία 7ΓΟλ£ω5.*' 
Αιη. — άρχοντοδ : ^ι'/ι^ί, ρκϊη€ε5. 
— όιτότί μή τι δ«ίσ•£ΐαν, ον ξυνήσ-αν : 
οηΙγτνΗεη (ΐαηξεκ ΐΗνεαίεριεάινοκΙά 
ί/ιεγ οοιιιε ίοξείΗεν. 6. αντοΙ ϊκα- 
σ-τοι : εαείι /οκ ΙιηηΒεΙ/; ορροδεά 
Ιο ^νν^σαν. 70 ΘΟΥΚΥΔ1ΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ^ Β [15- σίνίοι μ€Τ Ένμόλπον προς Έρεχ^θβα. έττει^η δε θησενς 
ββασίλβνσΕ, γενόμ,Ενος μετά. τον ζνν€του καΧ δυι^ατός τά 
τ€ άλλα Βιεκόσμησε την γώραν καΧ καταλνσας των : 
αλλωΐ' πόλεων τά τβ βουλευτή ρυα καΐ τάς άρχ^ας ες την 
νυν πόλιν ουσαν, εν βουλευτή ριον άποδει^ας και πρυτα- 
νεΐον, ξννωκισε πάντας, και νεμομενους τά αυτών εκά- 
στους άπερ και προ του ηνάγκασε μυα πόλευ ταύττ] 
-χ^ρησθαι, η απάντων η^η ζυντελούντων ες αυτήν μεγάλη 
γενομένη παρεδόθη ύπο Θησέως τοϊς έπειτα • και ζυνοί- 
κια εξ εκείνου Αθηναίου ετι και νυν τη θεω εορτην 
Βημοτελη ποιουσι. το δε προ τούτου η ακρόπολις \_η\ 
νυν ούσα πόλις ην, και το υπ* αυτήν προς νότον μάλιστα 8. ΕΰμόλίΓου: δο ΡΙεΙ. Μβηβχ. 
239 Β. Ι-γειιΐ'^• ί^οεν. 98. — Θησ£ύ5 : 
ορ. ΡΙυΙ. ΤΗβ3. 24- 9• Η'•*'''^ ''■*'* ζ"" 
ν£τοΰ : 566 οη 2. 59• 3 '''ο ορ•^ιζόμ(.νον 
■7^5 γνώμψ. ΚοΓ μετά, ορ. 1 . 32. 2 
Κερκυραίοι δέ /χετά της $νμμα^ίας 
της αΐτησεως και ταύτα πιστευοντες 
€;(υρα νμΐν παρίξεσθαι απέστειλαν 
■ημάς : ινΗϊίβ ί/ιεγ Ηανβ 3β?ιί ηί ίο 
α^/ι . . . ίίιεγ /εβί 3ητ6 ίΐιβγ εαη αΐ30 
0_Ι^6Τ. 1 1 . Ιδ την νΰν ιτόλιν οΰσ-αν : 
ίοΓ Ιΐΐ6 οΓάεΓ, ερ. 3• 54• 5» 3• 5^• 2 
κατά τον ττασι νόμον καθεστώτα, 3• 
6γ. 3• 12. ίν βουλευτήριον άττοδεί- 
ξαδ καΐ χρυτανείον : ίΐιΐδ — οΐ356Γν6 
ΐΗε ροδίΐΐοη οί ίΐιε ννοΓάδ Ι36(:\νε6η 
ε? τ^ν ττόλιν ίΐηά Συνοίκισε — οΗηγ- 
ΕΟΐεπζβδ Λβ ξννοίκισις ίΐδ Ά ροΗίίο^Ι 
υηΐήοαίίοη. καταλυσας §ΐν6δ αη 
ίΐηίεοεάεηΐ: αοΐίοη, άττοδει,^ας ίδ ΐη- 
α1υ(ΐ6ά ίη ^ννωκισε. Ι4• Κ-ιό! ττόλει 
ταύτη χρήσ-θαι : ίο τβξατά ζί αίοηε (ρ,ιί) α8 ίΗβ 3ίαίε. €ρ. ι. 58. 2 
ρ,ίαν ττόλιν ταντην Ισχυραν ττοιήσα- 
σθαί : ίο ιηαί:ε ίί α βίνοιίξ άΐγ αηά 
ίΐιε οηΐγ οηε. 15• ξυντελούντων : 
^υντελειν = ίο ωηίτίύηίε ύγραγηιεηί 
ο/ίτϊύηίε, ίαχε$, εΐε. ; Ιιεηοε 1>ε ίτί- 
Ι)Ηίατ}/ ίο, δε α ιηενώεν ο/ α εοζη- 
ίΐίΐιηίίγ οχ ο/ α Βοάγ ον εΙα33 ; ορ. 
4- 76• 3 Χαιρώνειαν, η ες Όρχομε- 
νόν ξνντελεΐ, Ηάί. 2. 71 τελειν ες 
Αθηναίους, ϋειη. 23. 213 συντελειν 
ες τους νόθους. 1 6. ξυνοίκια : 
ΙτεΜ οη ίΗε ιόΐΐι ΗεοΗΐοΓηΐ336οη. 
17- ίξ Ικείνου : ορ. εκ τταντός. ττρό 
του, μέχρι τοίίδε. 1 8. ττοιοΰσ-ι : 
ο£ ίΗε 3υ11ιοπ1:ίεδ, ηοί ίΗε ρ&Γίϊοΐ- 
ρίΐηίδ, ορ. 2. 34• 5 '''^^ τάφον εποίη- 
σαν. — ή άκρότΓολίδ νΰν οΰσ-α : ηυΗαΙ 
Ζ3 ηοτν ί/ιε α€νοροΙί3. Οηε Γπαν 
οοτηρ^Γε ίΐιε άίγ ίη Ι,οηίΐοη. 
Ι9• μ<Ιλι<Γτα: ορ. § 4 ■τρός τοΰτο 
το μέρος μάλλον Γδρυται. ΐ5•5] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Β 2οΤ€τραμμ€νορ. τεκμηριον δε'- τα γαρ Ιερά. Ιν ανΤΎ) τ^ 4 
άκροπόλβί . . . και άλλων θέων εστί, και τα εξω προς 
τοντο το μέρος της πόλεως μάλλον Γδρυται, τό τε τον 
Διός τον Όλνμπίον και τό ΐίνθίον και τό της Γης και 
τό εν Λί/χι/αις Αιοννσον, ω τα άργαιστερα Διονύσια [τ^ 

25 δωδ6κάτ7^] ποιβιται βν μηνΐ \\νθεστη ριώνυ, ωσπερ και 
οί άττ' \\θηναίων "Ιωνες ετι και νυι^ νομίζονσυν. Γδρυ- 
ται δε και άλλα ί^ρά ταντΎ) άργαία. καΐ.τη κρήνη τη ζ 
ννν μεν των τνράννων οντω σκενασάντων 'Έ,ννεακροννω 
καλονμενη, το δε πάλαι φανερών των πηγών ονσών 

3ο Καλλιρρόη ώνομασμενη, εκείνοι τε εγγνς ονση [τα πλεί- 
στον ά^ια] εχρώντο, και νυν ετι από τον άργαίον πρό τε 20. τ€κμήριον δ€ • τα γάρ : ορ. 
Ι. 8. Ι μχιρτνριον δί'• Λτ/λου γάρ. 
2. 39• 2. 21. τα ϊξω: λνΐΙ&ΓΠΟ- 
\νΐίζ {Ηεηηεί ι\. 617) &ηά δΐευρ 
ι^1^6 Ιΐιΐ5 Ιο ΓθίβΓ ίο δαοΓεά ρίποεδ, 
ηοΐ Ιο Ιειηρίεδ. ΤΗε οοηΐεχί 
ροίηΐδ ΓΗΐΗεΓ Ιΐιε οίΗεΓ νν^ν. 
— ΐΓρο8 τοντο τό μίρος : οη Ιΐιΐδ 
ρΕ5δ3§ε, δεε δΐ&ΗΙ, Όα5 αΐΐβ Αί/ιοι 
νοΓ Τ}ιε36ί{3, ΚΙι. Μα^. 1895. 5^6 ίϊ"•, 
ΌοΓρίεΜ, Ε/ι. Μιΐ3. 1896, 197 «"• 

22. τό τ€ τον Δι05 : 1)ε§υη ΐ3ν Ρί- 
δϊδίΓαΙϋδ Επά βηίδΐιεά 1)ν Η^άπΗϋ. 
5εε ΌνεΓ, Αηοϊεαί Αί/ιεη3, 272 ίϊ. 

23. τό Πνθιον : ίεηηρίε ο£ Αροΐΐο 
πατρώο?, ηε^Γ ΐΗε ΟΗτηρίευπη, 30- 
ςοΓ(1ίη£; Ιο Ρ3α53ηΪ3δ. Ορ. ΟυΓίίαδ, 
Ηενηιεε, 1 2. 492 ^• — τό τη5 Γήβ : 
ΐη ΐΗε τέμενος οί ίΗε Οίνηι- 
ρΐευΓΏ. 24• τό €ν Λίμναι,ς : ηε^Γ 
ίΐιε ΙΗδδαδ ρΓοΙ^αΙ)!)•. Οοπρίεΐά ννουΐά ρυΐ ίΐ ΐη ΐΗε ναΐΐεν ΒείΛνεεη 
ΑοΓοροΙΐδ, ΑΓεορ^^ϋδ, Άπά Ρηγχ ; 
ΙιεΓε. ίοο, 1ιε \νου1ά ρΐ^οε ίΗε 
Εηηε3θπιηυδ, ΐ3ε1ο\ν 1. 28. — τα άρ- 
χαιότίρα: ΐΗε ΑπίΠεδίεπΕ ; Ηεΐά 
οη ιι1;Η-ΐ3Λ ο£ ΑηΐΗεδΙεποη. 
26. οί άΐΓ* Αθηναίων : ορ. 7• 57-4 
*Ιων€ς όντες . . . και άττ Αθηναίων, 
Ηάΐ. 8. 46 *Ιων€5 άττ' Αθηναίων 
■γε-γονότες. — νομίζονο-ιν : εν νόμω 
εχονσιν. €τ. Ορ. § 5 νομίζεται, 
2. 38. Ι. 27. τη κρήνη: οη ίΐιε 5 
ΙΗδδαδ, δοιιίΐι ο£ ΐΗε Οίνηηρϊεαηι. 
28. των τυράννων : ορ. Ραυδ^η. 1. 14• 
Ι ντΓο Πεισιστράτου. 29- "π-ηγών: 
των άναδόσ€ων του ύδατος, 5οΙιοΙ., 
ί.ε. ίΗε ηΕΐυΓΕί δουΓοε : κρήνη ϊδ 
Ιΐιε 3ΓίίβοΪ3ΐ ορεηϊηο; ΗΠϊδΙϊοΗΐΙγ 
3ΐτ3ηο[ε<1 ίοΓ ΐΗε οΐΐγ δείΛ'ΐοε. 
3θ. €Κ€ΐνοι : ) ( καί ννν ετι, ΙΗ^ τηεη 
ο/ οΐά. 72 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ΐ5•5 γαμικών και ές άλλα τωι^ Ιερών νομ,ίζβταί τώ υδατι χρψ 
6 σθαί. καλείται δε δια τ-ην τταλαιάι^ τανττ) κατοίκησυν 
καΐ Ύ) άκρόττολίς /^εχρι τον^ε βτι νπ Αθηναίων πόλυς. 

1 6. Ύύ) τ€ ουν €πΙ ττολυ κατά την )(ώραν αντονόμ,ω 
οίκησβί \_μ€Τ€Ϊ-)(ον~\ οΐ ΆθηναΙοί, καΐ βπ^ί^η ζννωκίσθη- 
σαν, δί,ά το ζθος Ιν τοις άγροίς όμως οΐ πλβίους των 
αρχαίων καΐ των ύστερον μ^,χρι τον^ε του ττολεμον 
Ίτανοικεσία γεί'όμβνοί τβ καΐ οίκησαντβς, ου ρα^ίως τάς 
μετ αναστάσεις εποιονντο, άλλως τε καΐ άρτι άνειλη- 
2 φότες τάς κατασκευάς μετά τά Μηδικά ■ εβαρννοντο 
δβ καΧ χαλεττώς εφερον οΙκίας τε καταλείττοντες και ιερά 
ά δια παϊ^ος ην αντοΐς εκ της κατά το άργαίον πολιτείας 34• "τόλΐδ : 5θ ίη ΑΐΙίο ΐηχοπρ- 
ΐΐοηδ. Ορ. ννΊΙαηιολνίίζ, Αη'^ίοί. η. 
ΑΐΗε}ΐ, Ι. ρ. 51 • 

ι6. Ι. τη Τ€ οίν . . . οΙκήσ-€ΐ : 
ονν ΓΟδυιηρίΐνε, §οίη§ ι^Ε^1^ Ιο 2. 
Ι4• 2 ; τε 3η8\ν€Γδ ίο καχ εττειδτ; ; 
ΐΗΐδ \να8 ΐηιβ ηοί οηΐγ \νΗεη ίΗεγ 
Ηνεά ίη ίηάερεηιίεηΐ δίαίε», Ι^υί 
αίδο &ΓίεΓ Ιΐιε υηίοη. οίκησα 
ΐδ ε^ϋδ^Ι \νίΐΗ γ€νόμενοι Άπά οίκψ 
σαντες : ίΐ Ηαδ Ιΐιε ροΐΐΐίοίΐΐ δβηδβ, 
&δ αντονόμ,ω δΗοννδ. — ειτί ττολνί : 
ΙειηροΓ&Ι. — κατά την χώραν : 
ΐΗνοκζΙΐΡΐιί ίΗε εοιιηίν)/, ορ. 2. 25. 
2, 2. 65. 2. 5• "τανοκίσ-ία γίνόμί- 
νο£ τί καΐ οΙκήσ-αντ€8 : " Ηανίηξ τβ- 
5ίάεά τυϋΗ ίΐιβΐν ΗοηεεΗοΙάε ίϊΓΐΙιε 
εοηηίτγ ινίιενε ΐΗεγ Ιιαά ύεεη ΒοτηΡ 
}ο\ν. ΤΗε εοηίΓαδΐ λνίΐΗ οίκησαν- 
τ€5 Γη3ΐ<εδ ίί ηεοεδδίΐΓ)• ίο §ίνε 
(ννΐίΗ Ρο.) ΐΗίδ δεηδε ίο γενόμενοί. ττανοίκεσία ϊδ άπΐ. οί 3θθοπιρα- 
πΐπιεπί, δεε οη 2. 1 2. 4• 6. μίτα- 
νασ•τά(Γ£ΐ5 : ίΐιε \νοΓθ1 £οΓ ίΐ νοίυη- 
ΐΆτγ Γηονίη§; οοηίΓαδί άνάστασΐ5 

2. Ι4• 2. — άν£ΐληψότ£$: ορ. 2. 02. 

3, 6. 20. 2 άρτι δ' άνειληφα ή 
ττόλίζ εαντην άττό τ^5 νόσου. ΤΗε 
αοιηρίείε ΓεδΐοΓΕίΐοη οί ΐΗείΓ εδ- 
ΐ3,ΐ3ΐΐδΗιτιεη1;δ ννπδ 3, \νοΓΐί οί ίϊιτιε ; 
Ιιεηοε άρτι. 8. «ρά : Λε ουίίδ 
\νει•ε Ιοοδί, 3ηά ίο Ιείΐνε ίΐιε δροί 
οίΐεη ηιείΐηΐ: ίο Ηΐ)Εη(1οη οΗεπδΗεά 
Γείϊ^ΐουδ ηίεδ. Αγπ. 9• ^"""^ 
•π•αντ05 : /^ο;/ί Ιΐηιε ΐιηηιεηιοΗαΙ. 
ΤΗε ρΙΐΓίίδε ΐδ ίΐΙννΈγδ ίεηηροΓΕί, 
ερ• 3• 58• 3' 3- 93• 2. — \κ 
τή5 κατά το άρ\αΐον ΐΓθλι.τ£((χ$ : 
5ρνίηςίηξ /κβηι ΐΗείτ οΙά-/α3Η- 
ίοηεά ροΙΗϊεαΙ ίάεα3. κατά το 
άρχαΓον = αοεοηϋηξ ίο αηάεηί 
αι$Ιο)η. 17- Ι] Θ0ΥΚΥΛ1Α0Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 73 ιοττάτρια, δίαιτάϊ/ τ€ μ4\\οντε<; μεταβάΧΚ^ιν καΧ ον^€ν 
άλλο η ττόλιν την αντοΰ άπολείπων έκαστος. 

Ι7• Έττειδτ; τ€ άφίκοντο ές το άστν, ολίγοις μεν τισιν 
νττηρχον οικήσεις και παρά φίλων τίνάς η οικείων κατα- 
φυγή, οί δε τΓολλοι τά τε έρημα της πόλεως ωκησαν και 
τα ιερά και τά ήρωα πάντα πλην της ακροπόλεως και 

5 τοΐ) Ελευσίνιου και ει τι άλλο βεβαίως κληστον ήν • τό 
τε ΙΙελαργικον καλούμενον το ύπο τήν άκρόπολιν, ο και 
επάρατόν τε ήν μή οικεΐν καί τι καΐ ΐΐυθικοΰ μαντείου 
άκροτελεύτιον τοιόνΒε Βιεκωλυε, λεγον ως " το ΙΙελαργι- 

οη 1)ο11ι δίάβδ ο£ ΐΐιε δο-απΠεά 
Ρείαδ^ία \ν3ΐ1 ; ϊί Γε&οΗεά ίΓοηι ΐΗβ 
ΑπεορΗ^υδ Ιο Ιΐιε Αδοίερίευηη. 5εε 
]. λ\'. λΥΗΐίε περί του Πβλαργικοί) 
€7ΓΐΠερικλεου?ϊη ΈφημερΙζ Αρχαι- 
ολογική, 1894• ΤΗε Ρε1α5ο;ίο \νχ11, 
δϊΐά ίο Η^νε όεεη Ι3υί1ΐ Ι^ν Ιΐιε Ρεί^δ- 
§Ϊ2ηδ (ΗόΙ. 6. 127, Ράιι^• ι• 28.3) 
λν3.δ ΐηίεικίεά ίο ρποίεοί ίΗε Αογο- 
ροϋδ οη ίΗε λνεβί ; ΌνεΓ {Αηαεηί 
Αί}ΐ£ΐΐ3. 448) 3ηϋ ΌοφίεΜ Ι^εΗενε 
ϊί ϊηοίοδεϋ ίΗε ΑοΓοροΙϊδ ^ηά ΐΗβ 
οίίγ 3δ ϊί \ν3δ ίΐιεη. 7• «τά,ρα- 

ΤΟν : ίΐΐΐδ «'3δ ίοΓ ΓΠίΗίΗΓν Γε3δοηδ ; 

δο ιηοδί εάά. ΜαΓ. ίΗΐη1<δ ίΗε 
δρ306 " ρΗΓΐ οί ίΗε ροΓηοεπυηι οί 
ίΗε οπ§ίη3ΐ δείίίειηεηί. ΐΗε Αογο- 
ροΐΐδ Ι^εΐησ ίΗεη ίΗε τ£/χ.ενο? οΓ ίΗε 
Ρεΐ35§ί3η Ζευδ." — μή οΙκεΐν : εττά- 
ρατον ίδ ρΓθΗΐ5ίίίνε. 8. τοιόνδε : 
τό /Λ^ οίκεΐν οΛίτό. ΤΗε τεί., 3δ 
υδυ3ΐ. ϊδ ίοΓ§οΙίεη. Γρ. 2. 4• 5• — 
Πελαργικόν άρ-γόν : ρ3Γθηοηη3δί3 : 
ίΓεςυεηί ίη θΓ3θ1εδ, 3η(1 ϊη δα^τδ 
3ηά ρΓονεΛδ ίη 3ΐ1 ΐ3η^3^εδ. ΙΟ. ττάτρια : ΙηΐίϋΙϊοηαΙ. — 
ονδεν άλλο ή : ΗΟί/ιϊπξ ^βιοκί ο/. 
Ορ. 4• Ι4• 3 άλλο ουδέν η εκ ■γη<; 
Ινανμάχονν. ΌεΓΠ. Ρ/α'ί. Ι. ι ; 
δο τι άλλο η — ; 3• 39• 2. 3- 58• 
5, 3• 85. 2. II. άίΓολεί-ιτων Ικα- 
<Γτο$ : (1ίδΙπΙ)υίϊνε δϊη§. : άττολει- 
τΓοντες \νου1(1 Η3νε 1)εεη ροδδίΐ3ΐε, 
ερ. 2. 65. ιο• 

17- 2. νττηρχον οΙκήσ•ίΐ5 : /ί'/^Λί^ 
ά'υυβ11ϊηξ5 ιναϋϊηξ /οκ ΐΗειη. Ο η 
ΐΗε ίεε1ΐηο;δ οί ίΗε πεΗ 3ηά ροοΓ 
δενεΓ3ΐ1ν. δεε 2. 65. 2. ΤΗε οουη- 
\τ)• εδί3ΐΊΗδΗΓηεηΙδ οί ίΗε γϊοΗ ν\•εΓε 
πιΟΓε δρίεηάίά ίΗ3η ίΗεΪΓ οϊίγ 
Ηουδεδ. ΙδοοΓ. η. 52 ; ίΗε ροοΓ Ιοδί 
ίΗεΪΓ 3ΐ1, ίγδ. [2ο] . 33 ττάντων . . . 
έστερηθημ€ν. 3• τά τε έρημα τή5 
ιτόλεως : αρ. Αγ. £ς. 792•. ^νΗεπε 
€Ιεοη'δ ίηάίίίεΓεηοε ίο ίΗε δυίΤεΓ- 
ϊη§δ ίΓοηι ίΗίδ 03υδε ίδ ρ3ΐηίεοΙ ίη 
ΜίίεΓ \νθΓάδ. 5• τον Έλευσ-ινίου : 
3ί ίΗε ίοοΐ οί ίΗε ΑοΓοροΗδ, 3ί ίΗε 
ηοΓίΗε3δί. — το Πελαργικόν : 3 Ιενεΐ 
δρ3οε λν^. 3ηά 5. οί ίΗε ΑοΓοροΙίδ 74 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [17. ι 

κον άργον αμεινον," ομ,ως νττο της τταραγ^ρημα ανάγκης 

2 βζωκηθη. καί μου Βοκβί το μαντείον τουναντίον ζνμβη- ίο 
ναί η 7Γροσ€^€χοντο • ου γαρ δια την παράνομον ίνοίκη- 
σιν αί ξνμφοραΐ γβνβσθαυ τη πόλζΐ, άλλα δια τον 
πόλβμον η ανάγκη της οίκησβως, 6ν ουκ ονομάζον το 
μαντεΐον προη^εί μη επ άγαθω ποτέ αυτό κατοικισθη- 

3 σόμενον. κατεσκευάσαντο δε καΐ εν τοΙς πύργους των 15 
τειγων πο\Χο\ καΧ ως έκαστος που εΖύνατο • ου γαρ 
εγωρησε ζυνελθόντας αυτούς η πόλυς, άλλ' ύστερον δτ) 
τά τε μακρά τείχτ} ωκησαν κατανευμάμενοι και του Υίει- 

4 ραιως τά πολλά, άμα δε και των προς τον πόλεμον 
ηπτοντο, ζυμμά^ους τε άγείροντες και τη ΤΙεΚοποννησω ζο 

5 εκατόν νέων επίπλουν εζαρτύοντες. καί οί μεν εν τούτω 
παρασκευής ήσαν. 

1 8. Ό δε στρατός των ΐίελοποννησίων προϊων άφί- 
κετο της *Αττυκης ες Οινόην πρώτον, ηπερ εμεΧλον εσβα- 

ιο. Ιξωκήθη : τναί βΙΙβά ινϋ/ι ηοΐ ον, 1)€03,α56 αη οΓαοΙε ίηνοΐνεδ 

$εαΙβτ3^ 3ςηααετ3. Κουηά οηΐγ ίΐυΐΗοΓίΙ&ΐίνε άΪΓεοίίοη ; ΟΐΙάεΓ- 

2 ΙιεΓε ϊη ΐΗίδ δεηδε. — καί μ,οι δοκ€Ϊ : κίεενε, Α)Ρ. 13• ρ• 259• Ι5• κα^- 3 

"αΙΙεπάε δοπρίοπδ Εηΐι-ηυιτι ΗΙιεΓα- σ-κίυάσαντο : ςηανίβτβά ίΗεηΐίεΙνε^. 

Ιεπη." Ρο. Ορ. 2. 54• 2-3- — τον- Τίτεγ Ιι^ά 1)Γου§1ιΐ ΐΙιεΪΓ κατα- 

ναντίον ξυμβήναι, : ίο Ηανε δεεη σκ£υα6'&Ιοη§, 2. Ι4• ι. ΤΗε αΙ)δο- 

βιΐβΐΐεά ϊη α 3εη$ε ^οηί^α^γ ίο; ΙαΙε υδε ίδ τΕΓε. Ι7• ίχώρη<Γ€ : ορ. 

\.\\2Λ. ΐδ, ίΗε \νΕΓ Ιεά ίο ΐΗε οοουρα- χωρίίν ίη Ι^Ι^Ιεδ ο£ ιηεΕδυΓεδ ο£ 

ίΐοη, ηοΐ ΐΗε οεουρΕίίοη Ιο ΐΗε οαραοϊίγ. 20. τη Π€λοποννή<Γ(ι» : 4 

\ν3,Γ. ΕοΓ ζνμβηναι, ορ. 5• 20. 3 (1^ί• ΆΪΧ&τ ά νεΓΐ)3.1 ηουη, αρ. 2. 56. 

τοΪ5 από χρησμών τι Ισχνρίσα- Ι ζΤΓίττλονν τη ΐίελοποννησω. 21. ίν 5 

μίνοίζ μόνον 8η τοντο- ξνμβάν. τούτφ τταρασ-κίνήδήσ-αν : ορ. 2. ΙΟΙ. 

12. ■γ€ν«(Γθαι : δΟ. δοκοϊσι, ίο 1)ε 2 «ν παρασκευή ήσαν, 3• 57• 3 ^5 

δυρρίΐεά Γγοπι δοκεΓ. Ι3• το μαν- τοϊτο ζυμφοραζ. 
τ€ϊον: ίΗε ΟΓ&ευΙ&Γ ροννβΓ ; ηοΐ ίΗε ι8. ι,-π-ροϊών: τερεαίδ ίΗε πρου- 

83.ρη§. ΐ4• μή έΐΓ* ά-γαθ^ : μή Άχιά χ^ρ^ΐ- οί 2, 13. 4> ^^^ ΐηάϊς&Ιεδ ι8.3] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 75 λβίν. και ως έκαθβζοιηο, προσβολας παρεσκενάζοντο 
τω τβίχβί ττοΐΎ]σ6μ€νοι μ,-ηγαναίς Τ€ και αλλω τρό ω • 

5η γαρ Οινόη ούσα €ν μεθορίοις της * Αττικής καΐ Βοιω- 3 
τίας έτετβίχιστο και αντω φρονρίω οι ^Αθηναίοι έχρωρτο 
6πότ€ πόλεμος καταλάβοι. τάς τ€ ονν προσβολας 
ηντρεπίζοντο και άλλως ένΖιέτρι\\}α• χρόνον περί αντην. 
αΐτ'ιαν Τ€ ουκ έλαχίστην Αρχίδαμος ελαβεν άττ αυτόν, 3 

ϊο^οκων καΧ εν τη ζυναγωγη του πολέμου μαλακός €ίι/αι 
καΐ τοις ^ Αθηνα'ιοις επιτήδειος, ου παραινων προθύμως 
πολεμείν • επεώη τε ξυνελεγετο 6 στρατός, η τε εν τω ίΗε Γβδυιηρίΐοη ο£ ΐΗε ηϊΓΓΕίΐνε. 
2. τή5 Άττική9 : άερεπάδ οη 
Οίνόϊ^ν. ορ. 2. 21. Ι ΙσβαΧΙαν τη<ί 
Αττικές €5 Ελευσίνα, 2. 25. 3• 
ΤΗβ ΡεΙοροηηεδΪΗΠδ ^άν^ηοεά 
ονεΓ €ΐΐΙι»εΓοη 5ν ίΗε ρ355 οί 
Δρυ09 κεφαλαί; Άί Οεηοε οη Ιΐιε 
ΒοεοίΪΕπ ίΓοηίίεΓ (δεε 1)ε1ο\\') Λεν 
δίΓϋοΙς ίΗε τοΆά Ιε^οΐϊη^ ίΓοηη 
ΑΛεηδ ί1ΐΓου§1ι Εΐεαδϊδ ίο ΡΙ^Ι^ε^ 
Άτιά ΤΗεΙ)ε5 : ΙυΓπϊη^ Ιο Λε η^Ηΐ 
3ΐοη§ ΐΗίδ τοΆά ΐΗεν τεαοΗ ΐΗε 
(ϋδίπεί οί Είευκίδ (2. 19) Άηά ΐΗβ 
ΤΙιΠ35Ϊ&η ρΐΒΪη. 

4- 'ΐΓθΐη<ΓΟμ€νοι : ΐΐιε ήιΐ. ρίο. 
εχρΓεδδεδ Ιΐιε άίπεοί: ο\)}. οί παρα- 
σκίνάζεσθαι, αρ. 2. 9Ι• ΐ• ΜοΓε 
οοΓηΐΏοηΙν ΐΗε ίυΐ. ρίο. εχρΓεδδεδ 
ίΐιε υΙίεποΓ ρυπροδε Άπά ίδ Ηοαοηι- 
ρ&ηίε<1 \)γ ώζ. ΤΗε άΪΓεεΙ: οΐ)]. ϊδ 
Γηοδίΐν ΐη Ιΐιε ίηί. 6. ίηηίχι- 
<Γτο : '• ίΐιε ρίαρί. ΐδ πιΟΓε άίδΐίηοίΐν 
Ιΐιαη ΐη Ι^ΐΐη πηά ίη Εη^ΗδΗ ΐΗε 
ΐεηδε οί βχεά οοηάϊΐϊοη." 05. 235• — αντφ : ίΐ^τεεδ \\'ίΙ;Η Ιΐιε 
ρΓεά. φρονρίω. η. καταλάβοι : 
ύε/βΙΙ, ορ. 2. 54• 3 ψ ""οτε άλ- 
λο« ■ποΚΐ.μχκ καταλάβτ) δωρικός. 
8. άλλως : ίη οίΗεν τναγ3. — ίνδι^ 
τριψαν : &1\νϊνδ ϊπιρίϊεδ \ν&5ΐε ο£ 
Ιΐπιε, ορ. 2. 85• 6. 9• "■'"'' ο•ντον: 
δΟ. τον χρόνον Ιν^ιατρίφαι πίρΐ 
αντην- ΙΟ. ξυναγωγή τοίί ττολί- 
μΛυ : Ιεννίηξ ο/ ιυατ ; " οηε οί ΐΗε 
δΟΓεδΙ ΐπιίΐ»ΐίοηδ ογ τεπιίηίδοεηοεδ 
οί ΗοηιεΓ." ^. ¥. 5ηιϊΐ1ι. Τταεεε 
ο/ Ερϊε υ^αξε τη Τίιιιο., ΤΓ&ηδ. 
Αηι. ΡΗΠοΙ. Αδδοο. 31 • 74• ^Ρ• 
Ηοηη. Ο 7^4 σνναγον κρατερην 
νσμίνην. II. οχ» ιταραινών : ΐΗε 
ο&ιίδε οί ^κων ; δεε Α. "δ δρεεοΗ, ι. 
80-85. Ϊ2. ίΐΓ£ΐδή Τ£ ξυν€λίγ£το: 
τ€ οοηηεοίδ ΐΗΐδ ΛνίΐΗ Ιν ττ) ξννα- 
■γογηχ ίΗε δεςυεηοε οί ΐΗε δεη- 
ίεηοε ΐδ ^Γοΐίεη. \νε Ηανε 5εεη 
Ιοίά ίΙίΕί \3γ ίΐιε άείαν 3ΐ Οεηοε, 
Α. ίΐηίΐΐΐγ Ιοδί ίΗε οοηήάεηοε οί 
Ηΐδ ΐΓοορδ, ζηά ΐΗε πιοΓε δο ΐΗαΙ: 76 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ι8.3 ίσθμω έτημονη γβρομβί'η και κατά την άλληι> ττορ^ίαν η 
σγοΧαιότηζ διε/δαλει^ αυτόν, μάλιστα δε η έν τύ) ΟΙρού) 

4 έπίσχεσι,ς. οί γαρ Αθηναίοι έσεκομίζοντο έν τω χρόνω ι$ 
τούτω, καΧ β^όκουν οΐ ΙΙβλοτΓοννησι,ου επελθόντες άν δια 
τάχον<ζ πάντα ετι εζω καταλαβεΐν, εΐ μη δια την εκείνον 

5 μελλησιν. εν τοιαύτη μεν οργή 6 στρατός τον Άρχί- 
8αμον εν τη καθέδρα εΊ)(εν. 6 δε, ττροσΒεχ^όμενος, ώ? 
λέγεται, τους * Αθηναίους της γης ετι ακεραίου ούσης 2ο 
εν^ώσειν τι καΐ κατοκνησειν ττεριώείν αύτην τμηθεΐσαν, 
άνεΐχεν. ρΓενϊοιίδΙ^', ΐη ίΐιε αδδβηιΐ^ΐγ άΙ 
δρ3Γΐ;3, Άί ΐΗε ί^ίΙίΓηυδ αηά οη ίΐιε 
ηΐ3Γε1ι ίΓοηη ϊί, Ιιίδ οοηάιιεΐ Ηαά 
Ι3εεη ιιηχ&ΐΐδίίίοΙοΓγ. \νε δΐιουΐά, 
ίΙιεΓείοΓε, εχρεοΐ 8θπιεΐ1ιϊη§ Ιίΐίε 
ίΐιΐδ : Βοκων και εν τύ} ζνναγωγτ) 
. . ., ου τταραινών, εττίΐδτ; τε ^υνε- 
λίγίτο .... εν τω Ίσθμω ίνΒιχιτρί- 
βων, κατά τε τι^ν αλλϊ;ν ττορειαν 
σχολαίοζ γενό/ιενος, ίΐηά ΙιεΓε 3. 
ρεηοά. Ιη^ίε^ά, ΐΗε Ιαδί Ιννο 
οουηίδ, λγΗΐοΗ ΙοιιοΗεά Ιιΐδ Άττηγ 
άη^αύγ ζηά \νεΓε ιπαοΐι ίΗε ίΓεδΗεδΐ 
ίη ενεΓγ^οθγ'δ ιπίπά, &Γε ΐΙίΓοννη 
ίηίο ίηάερεηοΐεηΐ ίοΓπι ; ίΗίδ ίοΓ- 
ΐΗεΓ Ιε^άδ (ίί ϊΐ (Ιοεδ ηοί οΐ^ΐί^^ε) 
Ιΐιε ΗυίΗοΓ Ιο τερεαΐ Ιΐιε ίααΐδ 
&ΐ30ΐι1; Οεηοε. Τΐιε Γΐιείοηοίΐΐ 
Ι3ίΐΐ3,ηαε €ΐημονη . . . σχολαιότης 
. . . Ιττίσχ(.σι<; τχ\3.γ Ιΐίΐνε Ιιαά ΐΐδ 
είΓεοί. 

1 3 . κατά την ... ή «τχολαιότηδ : 
δΟ. η κατά την . . . σχολαιότης, 
ορ. 1 . 137-4 ττάλίν η άτΓθκομίΒή = η πάλίν άποκομι8η. Ι$. €ΐΓ£<Γχί<Γΐ5 : 
οηΐγ ΗεΓε ίη Τΐιιιο., ορ. Ηοιη. ρ 45 1 
επεί ου τοι ίττίσχ^σίς ουΒ' ΐλ^ητνς. 
1 6. ί•τΓ€λθόντί8 αν : αν Ι^είοη^δ ίο κα- 
ταλα/ί?£Ϊν ; ίοΓ ϊΐδ ροδίΐίοη δεε 08. 
459-465• Ι9• *" '^ϋ καθέδρα: ΐΗεΓε 
ΐδ 3. δϋ^^εδίϊοη ο£ άεΐαγ; ορ. 5• 8. 
21 Κλε'ων . . . ησυχαζεν . . . των 
■γαρ στρατιωτών άχθομίνων τύ) 
€8ρα. — "ΐτροσ-δεχόμενοβ, ώδ λέγεται : 
ο£. Α.'δ ^νο^άδ ίη ι. 82. 3 ίσως 
όρώντες ημών ηΒη την τε τταρα- 
σκενην ■ . . ^ιιάλλον αν εικοιεν, και 
γην ετι άτμητον ίχοντ€<; και π€ρΙ 
■παρόντων αγαθών και ονττω έφθαρ- 
μίνων βονλενόμενοι, ιυοΊΐΙά ρ>-οΙια- 
ύΐγ γίεΐά ινΗίΙε ^^ι^^^ εοηηΙ?'γ ί^ 
γεί η7ι^αναξεά, είο. 2 1 . περιιδεΐν 
αντην τμηθείσ-αν : ορ. 2. 2θ. 4• \νί1;1ΐ 
ίΗε ρΓεδ. ρΙο. ττεριοραν = /ο ίοοΑ οη 
ιυϋΗ ϊηάΐ][ϊΙ'ε7'εηεε άΧ. ΐΗε ρΓοοεδδ ; 
\νίΐΗ Ιΐιε αοΓ., ίΐΐ ίΗε τεδυΐί ; ννίΐΗ 
ίΗε 30Γ. ίηί. (ορ. 2. 2θ. 2) ίί ίδ ίο 
Μ3β ηο εβ^οτΐ ίο ρνενεηί. 19- 2] ΘΟΥΚΥΛ1ΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 77 Ι9• Έ7Γ€ΐδΐ7 ί^^^τοί προσβαλόι^ες τύ) Οΐνό-η και ττασαν 
ΐδβαΐ' ■π€ίράσαντε<ζ ουκ Ι^ύναντο ΙΚεΖν, οΐ τβ Άθηι^αίοί 
ον^€ν έττεκηρνκεύοντο, ούτω 8η ορμησαντες απ αυτής 
μετά τα εν Πλαταία [των εσελθόντων Θηβαίων] γενό- 
5 μένα ήμερα ογ^οηκοσττ) μάλίστα, του θέρους και τοϊι 
σίτου ακμάζοντος, εσεβαλον ες την Άττίκην ■ ηγεΐτο 
δβ Αρχίδαμος 6 ΖευζίΒάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς, 
και καθεζόμενοι ετεμνον πρώτον μεν Ελευσίνα και το ι 
θριάσιον πεδίον, και τροπην τιΐ'α των * Αθηναίων ιππέων 19- Ι . ΐΓροσβαλόντ€5 : ΐα1ί65 υρ 
ΐΗε προσβολάς ο£ 2. ι8. 2. — ττα- 
σαν 18(αν : = ττάντα τρόπον, τταντί 
τρόπω (2. 58. ι) : ορ. 2. 77• 2, 3• 
8ΐ. 5• ΐδ€α ΐη ΤΗυο.= τρόπο<ϊ, 6Χ- 
οερί 2. 5ΐ• Ι \νΗ6Γ6 ΐΐ = εΐιαταοίετ 
α5 οί)5ετνβά ( = είδος) 3.ηά 6. 4• 5» 
\νΗ6Γ6 ΪΙ ηηεΕηδ χ/ιαρβ. ι. ιτιιρά- 
<Γαντ€β : 50. αύτ^ζ. Ορ. 4• 7°• 2 
ΤΎ\<ί Νισα«ζ5 7Γ£ΐ/ίάσαι: ίοΓ ΐΗε 
ΟΓηΐδδίοη οΓ ίΐιε §εη.. ορ. 6. 63. 2 

7Γρ05 Τ^νΎ/3λαν €λ^ΟνΤ€5 ΚΟΧ 7Γ£1- 

ράσαντ€5 ον;!^ ειλον. Ι η ρΓ056 ΐΗο 
ΕΟΐ 15 οοηίΐηεοί ίο Η(3ΐ. αηά ΤΗιιο. 
3- όρμήσαντ€5: = ορμηθεντΐς. ορ. 
3• 24• ΐ• Ι η ΙΗΪ5 ΐηΐΓαη5ί{ϊνο 56η56 
(οί 3. δΙ&Γΐ ηΐίΐάε ο/ΐ€ί) ΤΗυο. Ηπδ 
1)θΐΗ 30ΐ. ^ηά Γηΐά. (ορ. 3• 95• 3' 3• 
98. 3) : \νΗ6Γ6 ίΐ ^ϊνεη ροίηί Ϊ5 υ5Ρ(1 
05 Ηεπάςα&ΓίεΓδ Άηά ίϊχεά οεηΙβΓ 
ίοΓ ΓβρεαΙεά ίΐοΐίνϊΐίβδ. ΐΗε πιϊά. 
οηΐν ίδ 1156(1 (ορ. 2. 69. Ι. 3• 3^• 0• 
5. όγδοηκοστή μάλιστα : Εΐ3θυΙ 
)υη6 23<3. μάλιστα \νΐΐΗ ηαπιεΓοΙδ 
3ηά \νοΓ(1δ οί ηιεαδυπεπιεπί ΐηάΐ- 
οαΐεδ 1113.1 ΐΗε β^ϋΓεδ §ίνεη Ετε ίΐιε οίοδεδί 3ρρΓοχϊιη3ΐ:ΐοη Λε ΜνπίεΓ 
οοιαίίΐ Γπαΐίε Ιο ΐΗε ρπεοίδε ίαοΐδ; 
ΐΗε υδε 5ε1οη§δ οΐιΐείΐν Ιο ΗάΙ. 
3.ηά ΤΗυο. δεε ΞοΗχυεΙ», /αΛ^3. 
98, ρ. 585-591 • 6. ακμάζοντος: 
ΕθοοΓ(1ίη§ ίο Ι/ησεΓ, ννΐιο ίο11ο\νδ 
αηοϊεηί Ιεδίίιηοη}•, ΐΗε εοΓϋοδΙ ά^Ιε 
ίοΓ ίΗε πρεηΐη§ οί \ν1ιε3ΐ ίδ ^αηε ι, 
ίΗε ΐ3ίεδί ^α1ν ι ; ίΗ»1 ίδ, ίΐ οοϊηεδ 
α^ουί ΓπίίΙδυπίΓηεΓ, Ιιεηοε ΐΗε ρΓΟδ- 
εηοε οί θ^ρονς ΐη ΐΗε ΙεχΙ (Ρ/ιί/οί. 
44• Ρ• 645 ) • — ήγ€Ϊτο : " ηγΐμών 
ίδ ίΗε ίεοΐιηίοαΐ \νοΓά ίοΓ.ΐΗε Ρείο- 
ροηηεδΐ&η §εηεΓΕΐ.ορ. 1. 128. 7• ίΐηά 
ίΗε ΠΗΓηε οί ίΗε ηγΐμών — §εηεΓ- 
αΐΐν οηε οί ίΗε 1ίϊη§δ — ΐη οοηι- 
ηΐΗπά οί 3. 5ραΓί3η εχρεάίΐίοη ίδ 
Γε^Ι^Ηγ §ίνεη Ε5 ε πίΕΐίεΓ οί 
ίοπηι. Αδ Γε^Γάδ δραΓία ήγ€μων 
ίδ Γε^ΐΕΓίγ ίΗε Ιίίΐε οί ε 1<ΐη§ ογ 
Γε§εηί. ΤΗαδ ΒπΕδίάαδ ϊδ ο^ΙΙεά 
οηΐγ στρατηγός ογ άρχων.""" Μάτ. 
8. Έλ€νσ•ίνα : ίΗε άΐδίποί &Ηουί 
ίΗε ίοΝνη. ορ. 2. ι8. 3 «ν τ^ Οίνότ;. 
— το θριά<Γΐον πεδίον : ηΕΐηεά ίΓοιτί 
ίΗε άεηιε οί ΤΗπε. "ΤΗΐδ ρΐαίη 78 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ΐ9• 2 7Γ6/31 τους 'Ρειτους καλονμ,βνους έττονήσαντο. βπειτα ίο 
ττρονγωρονν €ΐ> Βεζία ε^οιτες το ΑίγάΚεων ορός δια 
Κρωπιάς εως αφίκοντο €9 *Α^αρνάς, [^ωρον μεγιστον 
της Άττίκης των Βημων καλόν μ€νωι/\. καΙ καθεζόμενοί 
€ς αυτόν στρατόπε^όν τ€ βττοίησαρτο γ^ρόνον τε πολύι^ 
έμμείναντες έτεμναν. ΐ5 

20. ΤνώμΎ) δε τοιαδε λεγεταυ τον ΆρχίΒαμον περί τε Ν. Ε. οί Είευδίδ Ϊ5 δΐϋΐ οηε οί ίΐιε 
ΓΓίοδΙ ίεΓίΐΙε ρ3Γΐ:5 οί Αΐίίςα." Ογ. 
ΙΟ. του5 'Ρ€£του5 : ορ. Ρ&ϋδ. Ι . 
38. Ι οί δέ 'Ρειτοι καλονμίνοι ρίνμα 
μόνον τταρί-χονται ποταμών, βπεί τό 
γε ΰδωρ θάλασσα εστί σφισι . . . 
οντοί το άρχαΐον . ■ ■ προ^ Άθη- 
ναίονζ τονς άλλους οροί τ^5 -γης 
Ελίνσινίοις ήσαν. ΤΗεγ ννοΓε 5ε- 
Ιννεεη ΐΗε 5ε& εποΙ ίΗε δαοΓεοΙ ν/Άγ. 
II. ίν δίξι^ ϊχοντίδ τό Α1γάλ€ων 
δροβ: ΗάΙ. (8. 90) 1ΐ3δ ΐΗε παιπε 
Αίγάλεωϊ, Γηαδο. ; Ηεπε ΪΙ ίδ ηεϋί., 
&οοοΓηιτιοίΐΕΐ;ΐη§ ίΐδείί Ιο ίΐιε §εη- 
<3εΓ οί ορός. ΤΗϊδ Γηουη1;»ίη δερ^- 
ΓΗΐεδ Ιΐιε ΤΗπΕδΐ&η ρΐ&ϊη ίΓΟΓπ ί\\3.ί 
οί ΑίΙιεηδ, αηά ρΓθ]εαίδ ίονν^Γάδ 
Ιΐιε δε& ορροδίΐε δαΙίΐΓπΐδ ; ίΗε 5»- 
ΟΓεά νν&γ ΟΓΟδδεδ ίΐ Ι^γ ΐΗε ρ&δδ οί 
ϋ&ρΚηϊ. Α. άοεδ ηοΐ εΐΌδδ 'ύ, ϋαί 
\ν1ιεε1δ ίο ίΐιε Ιείΐ ζηά ρίΐδδεδ υρ 
ΙΐΠ Ηε ΟΒΠ ρυδΗ ίοΓ ΑοΗ^Γπ&ε ^γ 
ΐΗε Γοαά ^εΐννεεη Αε§3ΐεοδ αηά 
Ρ&πιεδ. 12. ΚρωίΓΐάδ: α (Ιεηιε ίη 
ΐΗε ναΐΐεγ Ι3ε1\νεεη Αε§α1εο5 αηά 
ΡδΓπεδ, ΒυΓδίαη, ^60ξ^. ι. ρ. 335• 
Ι4• χρόνον ΐΓολύν Ιμμείναντες ϊτί- μνον: ορ. 4• 109. 5 '^'^ν χωράν εμ- 
μίίνας τω στρατω εδτ^ου, 8. 3Ι• 4 
■ημέρας Ιμμΐ,ίναντίς . . . οκτώ . . . 
δΐϊ^ρττασαν. ΤΗεδε 1:\νο ραδδΕ^εδ 
(ϋίϊεΓ ίΓοηι Ιΐιε ρΓεδεηί, ίη δο ίΆτ Εδ 
ΐη ΐΗε ίΪΓδΙ: ΐΗεπε ΐδ ηο Ε(1νεΓΐ)ΐα1 
ρΙίΓΕδε οί ΐίιτιε, αηά ΐη ΐΗε δεαοηά 
ίΗε ηιαΐη ν5. ίδ εογ. ΥεΙ ΐί άοεδ 
ηοΐ δεεηι ΠΕίαΓαΙ ίο δερΕΓΗίε χρόνον 
■πολνν ίΓΟίΏ ίμμίίναντίς Λπά ί^ΐςε 
ΐΐ ννΐίΗ Ιτίμνον•, 3.§αίηδί ΒοΗιηε'δ 
οοη]. Ιμμίνοντίς ίδ ρεΓΗ&ρβ ίΐιβ 
ίαοί ίΗαί \νίίΗ ΓείεΓεηεε ίο ΐΗε 
ρ3δί ΤΗυο. ΙΐΕδ ηοί ίΐιε Ιιτιρί. ίηά. 
οΓ ίΗε ρΓεδ. ρίο., 5υί οηΐν ίΗε 30γ. 
ίηά. Άπά ρίο. ΤΗε δοΐυΐίοη δεειτίδ 
ίο Ι^ε ίΗαί χρόνον ττοΧνν Ιμμ^ίναν- 
τ(.ς ίΐίίεΓ α11 οηΐγ = εττί ττολνν 
χρόνον, ΟΓ ίΗε \νΗο1ε ρΗΓ3δε = 
ΤΓολυν χρονον ενε/Αεινε τέμνων. 

2θ. Ι . λέγεται . . . μεΐναι : ίΓα- 
(Ιίΐίοη ΟΓ οοηΐΓποη τεροΓί ίδ ηοΓ- 
Γπαΐΐγ εχρΓεδδεά ίη ΤΗιιο. Ηγ 
λε'γεσ^αι ννίίΗ ίηί. Η ε Γεο;3Γ<3δ ίΓα- 
άίίίοη &ηά ουΓΓεηί τεροΓΐ &δ ν^ΐυ- 
ίΐΗΙε. Βυί ιιηοεΓίαίη αηά ηεεάίη^ 
οοηίΪΓΓηαίίοη. 20. 5] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 79 

τάς *Αχαρνάς ως €9 μό-χην ταξάμενον μειναι καΧ €? το 
πεδίον €Κ€ίιη[) ττ] έσβολ-^ ου καταβηναι • του^ -γαρ Άθψ 2 
ναίονς ηλπίζεν, ακμάζοντας Τ€ νεότητι πολλ^ και παρ€- 

5 σκευασμοΌυς βς ποΚβμον ως ονπω πρότεροι^, ίσως αν 
επεζίλθβΐν και την γην ουκ αν περιιδειι^ τμηθηναί. €π€.ι- 3 
δΐ7 ο^^ αύτω €? Έλευαίΐ'α και το θριάσίον πεΒίον ουκ 
άττηντησαν, ττείραν ΙττοιεΙτο πβρί τάς \\χαρνάς καθήμε- 
νος €1 ίπεζίασιν • α/χα μεν γαρ αυτω 6 χώρος επίτη^είος 4 

ιοέφαίνετο ενστρατοπε^ευσαι. άμα δβ και οί Ά^αρι^ς 
μέγα μέρος οντες της πόλεως (τρίσχίλίοι. γαρ οπλίται 
εγενοντο) ου περιόφεσθαί εΒόκουν τα σφετερα Ζιαφθα- 
ρεντα, άλλ' ορμιησειν και τους πάι/τας ες μά.χτην ■ ει τε 
και μτ] Ιττεζελθοιεν εκείντ) ττ) εσ-βολτ) οΐ Αθηναίοι, ά^εε- 

τ^στερον τι^η ες το ύστερον το πεδίον τεμεΐν και προς 
αυτήν την ποΚιν χωρησεσθαι • τους γαρ ^Αχαρνεας εστε- 
ρημενους των σφετερων ούχ ομοίως πρόθυμους εσεσθαχ 
υπέρ της των άλλων κιν^υνεύευν, στάσιν δε ενέσεσθαι 
ΤΎ) γνώμη, τοιαύτη μεν Βιανοία ό Αρχίδαμος περί τάς $ 

2ο* Αχαρνάς ην. 

2. ώς «ς μάχην: Ιΐιϊδ 15 Γδ^- κινησαντ€<ϊ κτί. τε ίηίΓΟίΙυοεδ ΐΗε 

13Γ \\ί{Η τάσσ£ΐν αηά τταρασκενά- ΐΗΪΓά αοηδίίΙεΓΕίϊοη. Ηε ίΗου§;Ηΐ : 

ζίσθαι. Βυί 3ΐ\ν3ν5 €5 ττόλί/χον ΐ. ΐΗαί Ηΐδ ΓΕν3§€5 2Λ. Είβυδΐδ 

■παρασκίνάζίσθαι. 3• ««ίντ] τη \νου1ά ρ^ονοι^ε ΐΗε ΑΐΗεηίαηδ Ιο 

ίο-βολη : ίειτιροΓΕί. Ορ. § 4• 2. 1)&«1ε ; 2. Ιΐιαί ίΐιοδε 2Λ ΑοΙίΗΓπαε 

4 57• 2- II. μί'γα μίρο« όντ€5 : ορ. 2. ννουΐά ; 3• βηαΐΐγ Ηε ί1ιου§1ιΙ (δο. 

21. 3• ΤΗε ϊηιροΓί&ηοε οί ΐΗίδ «νό/χ^ξε). είο. ι8. «ττάσ-ιν: άΪ5ίεη- 
άειηε ϊδ δΗοννη 13}• ΐΗε ηαιηε ο£ 5Ϊθ7ΐ. Κεγ6 ίη Ιΐιϊδ δεηδε. ορ. ΡΙαΙ. 
ΑΓ.'δ οοιηε(1ν, *Α;^αρν^5 : ίοΓ ΐΗεΪΓ Κερ. 440 Ε Ιν τύ) της ι{τνχη<; στάσα, 
ίεείΐη^δ, ορ. Αγ. ^ίτΛ. ι8ο. 13• όρ- ΑεδοΗ. Ρε^ί. 738• Ι9• τοιαν-η] 5 
μήσ-ειν : τους ττάντας ΐδ θΐ3;. — €ΐ μί'ν τείεΓδ 1)αοΙί Ιο γνώ/χτ; δέ τοιαδί 
τί κο\ κτ€. : ορ. Ι. Ι43• Ι £1 τί και 3.ηά (ίίδπιϊδδεδ ΐΗε ιΠΕίΙεΓ. 8ο ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥ1ΤΡΑΦΗ2 Β [21. Ι 21. Άθηναίοί δε μ-^,χρι μεν ου ττερί ^ΈΧίνσΙνα και το 
%ριάσιον ττεδίοι^ 6 στρατοί ην, και τυνα ελπίδα είχ^ον ε9 
το βγγντ€ρω αυτούς μη ττροΐέναι, μεμνημενοι καΐ Πλει- 
στοάνακτα τον ΥΙαυσανίου Αακβ^αυμονίων βασιλέα, 6τ€ 
εσβαλων της Αττικής ες Ελευσίνα και θριωζε στρατω 5 
ΐίελοποννησίων προ τοΰΒε του πολέμου τεσσαρσι και 
^έκα ετεσιν ανε'χώρησε πάλιν ες το πλείον ουκετι προελ- 
θών (διό δτ^ και η φυγή αύτω έγενετο εκ Χπάρτης ^όζαντι 
2 γ^ρημασι πεισ^^ι^αι την άναχ^ώρησιν) • επειδή δε ττερι 
Άχ^αρνάς εϊ8ον τον στρατον εζηκοντα στα^ίους της ίο 
πόλεως απέχοντα, ουκετι άνασχ^ετον εποιουντο, άλλ' 
αυτοίς, ως εικός, γης τεμνόμενης εν τω εμφανεΐ, ο οΰπω 
εοράκεσαν οι γε νεώτεροι, ονδ' οΐ πρεσβύτεροι πλην 21. 2. κα( τίνα Ιλιτίδα {ΐ\ον : 
και ίδ 6ΓηρΗΕΐ5ίζϊη§, ηοΐ οοηηεα- 
Ιΐνε. 3• Πλ€ΐσ•τοάνακτα : ϊη 445 
Ηΰ ίηναιίεά ΑίύοΆ, Άηά ΪΆΪά \ν35ΐβ 
ίΙΐ6 ΤΗπαδίαη ρΐ&ΐη ; ννΗεη Ρεη- 
οίεδ ΓείαΓπεά — Ηβ Ιιαά Ιίεεη &13- 
δεηΐ ίη Ενι5οε& ρυίΐίη^ άοννη α 
πενοΐΐ ίΗεΓε — Ρ1. γ^Ιτ&Άΐ^ά ; αρ. ι . 
ΙΙ4-2. ΚοΓίΗε ρΓοΙερίΐο&οο.,ορ. 2. 
6•/. 4 δεισαντεζ . . . Άριστεα μη . . . 
σφάς . . . κακονργτ). 4• <>τ€ : αρ. 
2. 54• 4 μνήμη ίγενετο . . . οτε . . . ' 
άνειλε. 8. ή φυγή : ίΗε ΆΓί., Ι^εε&υδε 
ΐΗε εχϋε \να5 \νε11 1<ηο\νη. ΤΗβ 
ϊηΙεΓνεηίΐοη οί Οείρΐιί (ρυΓοΙιαδεά, 
ϊΐ \να8 5&ί(1) δεοϋΓεά Ηΐδ τείπηι ; 
1)αΙ: Ηΐδ εηεηιίεδ οοηίίηυεά ίο ΗοΜ 
Ιιίπι ΓεδροηδΐΜε £ογ ε11 ίΗε ιτιΐδ- 
ίοΓίυηεδ ίΐιαΐ; Ι^εΓεΙΙ δραΓία (5• ι6. 
1-2). 9• ΧΡήκ•"•""•• Ίτειο-θήναι : 3. δΐ&ηάΐησ ρΙίΓαδβ, = Ιο ύβ ΒΗΒεά, 
ορ. 4• ΙΙ4• 3 ΧΡ'7/"•"θ'' ττεισ^εντίς 
δρασαι τοντο. — την άναχώρησ-ιν : 
ερ• 7• 73• 2 πάντα . . . ττείθεσθαι 
αντονζ. Βϋΐ; ίΗε 30€. οί" Ά δυ5δί3.η- 
ίίνε ννίΐΗ ττείθεσθαι ίδ ίουηά οη\γ 
Ιιεκε. — ΊτερΙ Άχαρνάβ . . . άττί- 
χοντα : 50. περί Άχαρνα<; οντά και 
απέχοντα. ΤΗε ρΓΟχίηηΐίγ ο£ ίΐιε 
ίίΓηιγ ΐ3εΐη§ ίΐιε ροΐηί ίΗίΐΙ; ίηι- 
ρΓεδδεά ΐΗειη, απέχοντα α^Γεεδ 
\νίΐΗ στρατόν. 1 2. έν τω εμφανεΐ: 
ορ. 4• 73• 2 εν φανερω έδειξαν έτοΓ- 
μοί οντες άμννεσθαι ; ορ. εν τω 
άφανεΐ (Ηί.), 3• -4- 4• Ι3• *°ρό•- 
κεσ-αν: ίΗε Αίίΐο ίοΓπι, 38 δΐιοννη 
ΐ3γ νεΓδε. 5εε ΞίαΙιΙ, ^Ηαεί^. 
Οταηι. ρ. ΐ2θ. — ττλήν : Εΐάν. ορ. 2. 
34• 5 "^λήν γε τον<ί εν Μ,αραθωνι, 
6. 88. 4 ττλήν ολίγοι. 22.1] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 8ι τα Μτ^δικά, Ζεινον έφαίνετο καΐ εδόκει τοις τ€ άλλοις και 
-μ'χλίστα τύ) νβότητι Ιπεζι,έι/αι καΧ μη ττεριοραν. κατά 3 
ξυστάσεις τε γυγνόμεΐΌΐ έν ττο\\•β εριδι ήσαν, οί μεν 
κελεύοντας εζιεναι., οΐ δε τίνες ουκ εώντες. \ρ•ησμο\ό- 
γοι τε γβον γ^ρ-ησμους παντοίους, ώς άκροασθαι έκαστος 
ώρμητο. οι τε *Αχ^αρνης οίόμενοί τταρά σφίσιν αντοΐς 

2ο ουκ ελαχίστην μοΐραν είναί Αθηναίων, ώς αυτών ή γη 
ετεμνετο, ενηγον την εζο^ον μαΚιστα. παντί τε τρόπω 
άνηρεθιστο η πόλις και τον ΥΙερικλεα εν οργή είχον, και 
ών παρηνεσε πρότερον εμεμνηντο ού^εν, άλλ' εκάκί- 
ζον ΟΤΙ στρατηγός ών ουκ επεζάγοι, αίτιον τε σφίσιν 

25 ενόμιζον πάντων ών επασχον. 

22. Περικλτί^ς δε ορών μεν αυτούς προς το παρόν 
)(αλεπαίνοντας και ου τα άριστα φρονοΰντας, πιστεύων Ι4• τά Μηδικά: αί ίΛί ϋηιε 
ο/ ΐΛβ Ρετίϊαη ινακε. Ορ. ι. 3• 
2 τα ττρο τον "ΈιλΧτηνο•» . • . ουδέ 
(φαίνεται) είναι η εττίκλησί'! αντη. 
ΤΗΪ5 15 ΤΗυο.'δ δίαπάίησ εχ- 
ρΓ655ίοη ίοΓ ΐΗε ΡεΓδίαη \ναΓδ. 
15- κατά ξυσ-τά(Γ€ΐ$ γιγνόμΐνοι : 
ξαίΐιετϊιΐξ ίη 1:ηοί3. €ρ. 3• 27• 3 
κατά ^νλλόγους -/ιγνόμενοι- $ν- 
στασις ίη ίΐιΐδ δεηδβ ίδ ηηοδίΐγ 
ροείίο (Ευη Αη^^^. ιο88), ζ,ηά 
ιηϊΙΐίΗΓν (ΑΓΠ3η, Ταεί. ΐφ 3) ? 
1)ϋΙ ορ. Οειτι. 45• ^7 '''α•5 αυτών 
<Γυστάσεΐ9 κνριωτερα<: των νόμων 
άξιόνν είναι. '•Ιη ίΗε ΙαίΙεΓ ραιΐ 
οί ΐΗε οΙΐΗρίεΓ ίΗε δίγΐε οΗ^η^εδ, 
&η(1 ϊηδίεΗίΙ οί Ιοηο; ρεποάδ \ν6 
Ηανε 3, ηυηιΙ)6Γ οί δΗοΓί, ΗυΓπεά 
τΗΐχγηιοΕδ — 6 δεηίεηοεδ, εχρΓεδδΐνε οί ίΗε ν^π- 
ουδ ΐπιρϋΐ565 5>' ννΗίοΗ ΐΗε οιίγ 
ΛΥΕδ Η§ίΐΕΐεά.'' ]ονν. 1 8. τταν- 
τοίου5, ώδ : ο/ αΙΙ 5θκΐ5, ίο εηϋ 
εααι ιηαη''3 άε5Ϊκε5. 2ΐ. Ιντ^-γον: 
ορ. Ι. (η. 2 Ινη'^ον τον ΐΓολεμον., 
6. Ι5• 2 ενη•γε . . . την στρατείαν 
ΆλκιβιάΒψ. Ηάί. ζηά Τΐιυο. — 
Ίταντί τ€ τρόττω : τε ίδ Γε§α1αΓ 
ΐη δαιτίΓΓΕΓΥ ΓεοΕρίΙαΙίΐίίοη. €ρ. 
2. 4Ι• Ι ζννελών τε, 3• 4°• 4 «»' τε 
ζννελών, 3• 3^• 7 άττλώζ τε, 3• 9~• 
4 τό τε ξνμτταν. 24. Ιιτίξάγοι : 
ορ. εττεζιεναι ; ορί., ΐΗε οααδθ 1)εϊη§ 
ςαοΐεά ίΓοηι ΐΗεΪΓ ΓβρΓοποΗεδ. 

22. Ι. Ίτρος τό ιταρόν: ορ. 2. 59• 
3 ττρο'ϊ τα Ίταρόντα χαλεπαίνοντας, 
3• 4θ. 7• 82 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [22. δε 6ρθώ<ς γιγνώοτκειν περί τον μη έπεξιεναυ, βκκλησίαν Τ€ 
ουκ ζποίβί αντων ονδε ^υλλογοι^ ούδβί^α, του μη οργή τι, 
μαλ\οι> η γνώμη ξννζλθόντας εξαμαρτάν, την τε ττόλιν 
εφύΧασσε καΐ δι' ησυχίας μάλυστα όσον εΒύνατο είχεν. 
2 Ιππέας μέντοι εζεπεμπεν αίει του μη προδρόμους από της 
στρατιάς εσπίπτοντας ες τους αγρούς τους εγγύς της 3- ΐΓ€ρΙ τοΰ μη (π€ξι^ναι : Λίί 
νε/η$αΙ Ιο. — €κκλησίαν τ£ . . . τήν 
τ£ ττόλιν: Ιννο ρίΙΓΐ8 οί Ιΐΐ6 5αηΐ6 
§εηεΓ&1 ροΗογ, Ηεηοε ΐΗε άουΐίΐε τε. 
4- ίίΓοίίΐ : $Ηυιιηοιιβά. ΤΗε €3ΐ1ϊη§ 
οίδρεοίαΐ ηιεείϊη^δ οίΐΐιε &δ5εΓηΙ)1γ 
(ε/ίκλϊ/σίαι συγκλι;τοι) \ν£ΐ5 Ιΐιε άαΐγ 
οίΐΗε ρΓγΙαηεδ; ίΗεδε Ηα(1 &1δο Λε 
άϋΐγ οί ρυΙ)ΗδΗίη§ Ιΐιε ττρόγρα/χ/Αα 
ίοΓ ΐΗε Γε^υΐαηηεείίησδ (εκ. κυρίαι), 
ννΙιΐςΗ ΐη ΐΗε 4ΐ1ι οεηΙυΓγ \νεΓε ΙιεΜ 
ίοιίΓ Ιΐηιεδ ΐη εαοΐι ρΓγί&ηγ, ογ 
Ιεηΐΐι ο£ ίΗε Αίίίο γεαΓ. ΤΗε §εη- 
εΓ^Ιδ Ηίΐά ΐΗε π^Ιτί ίο οαΐΐ υροη 
ίΗε ρπγΐ&ηεδ Ιο ΐδδϋε δυοΗ α δυιη- 
ΐΏοηδ, ορ. 4• 1 1 8. 14 ΐκκλησίαν δέ 
7Γθΐ7;σαι/τα5 τους στρατηγούς καΐ 
τους πρυτάνεις. ΤΗε ρΓεδεηΙ ρ&δ- 
53§ε δΗο\νδ ίΗε §εηεΓ3ΐδ οοαΜ ρΓε- 
νεηΐ α ιηεείΐη^, Ερρ3Γεηί1γ ενεη 
ΐΗε κυρία. — ξύλλογον : ΙίΓο&άεΓ 
ΐΗ&η εκκλησία, Άπά Ιεδδ ίεείιηίο&ΐ. 
€ρ. Ρΐίΐΐ;. ^ο^£^. 456 Ε ε'ν Ικκλησία 
η εν άλλω τινί συλλόγω. Ιΐ ίδ 
δΟΓπεΙΐηηεδ ά. δγηοηνηι ίοΓ εκκλη- 
σία, ορ. 2. 59• 2 (οί Αΐΐιεηδ) ; ίη 
6. 4ΐ• 4 ^ίνε Η^νε διελΰ^ϊ^σαν εκ τον 
Συλλόγου, \ν1ιΐ1ε ΐΗε δ&ιηε Γηεεΐίη§ 
(6. 31. 3) ϊδ ο&ΙΙεά εκκλησία; ίΐιΐδ 
ϊδ Άί δγΓίΐοαδε. Ιη 4• ιΐ4• 3 Β^α- δϊάαδ οίΐΐΐδ Α ξνλλογος Εί ΤοΓοηε, 
Ηε (3οεδ ΐΗε δ&ηιε 3.1 δοίοηε (4. 
Ι20. 2) ; ΐη ΐ3θΙΐι ρΐίΐεεδ 1ιε ννοδ ε 
ίοΓεϊ^ηεπ, Άηά οουΐά ηοί οαΐΐ αη 
εκκλησία. Ι η ίΗε ρπεδεηΐ ρ3δδ3§ε 
ΐΐ ιτιεαηδ α ίοτυη ηιββϋηξ, $ϊηιίΙακ 
ίη ιηε»ώβκ$Ηϊρ ίο ίΗε Ικκλησία, 
ΒηΙ άενοίά ο/ α$ Ιβ^αΙ εΐιαταείβτ 
α)ΐά αηίΗονίίγ . Τίτε ^υστάσεΐδ ο£ 
οουΓδε ννεηΐ οη ; ίΗεΓε \νΕδ ηο 
δίορρΐη^ δυείτ §3ΐ;1ιεπη§δ 31: οοη- 
νεηίεηΐ ρΐααεδ ; ίοΓ Οίεοη'δ ΕοίίνΐΙγ 
ΐη ίΗεδε 3§ΐΐ3ΐ:ΐοηδ, δεε Ρΐυί. Ρετ. 
33• Ί, ςϋοίεά οη 2. 64• 6. — τοΰ 
μ,ή . . . Ιξαμαρτεΐν : " ίΗΐδ ίϊη3ΐ υδε 
3ρρεΕΓδ ίΪΓδΙ: 3η(1 οΐιΐείΐγ ΐη ΤΗυο." 
ΟΜΤ. 798• Ιη ΤΗυο. εχοερί ίη 
Ι. 4 ίΐηά 8. 39• 4ι ίΐ^ϊ» ΐηί. 1ΐ3δ μη. 
6. δι' ήσ-υχία5 • . . είχεν: αρ. 2. 
Ι3• 2, 2. 37• 2 δι' οργής εχειν, 7• 8. 
3 δια φυλακής ^χειν, Ι. Ι7• Ι δι' 
ασφαλείας . . . τάς ττόλεις οίκεΓν. 
Ήε ά'ιά \ν\\3.ί Ηε οουΐά, Ι^υί Ηε 
1ΐ3ά ίο γΐεΐά δοηίΐενν1ΐ3ί ; Ηεηοε 
ίτΓττεας μεντοι. 7• "τροδρόμουβ : 
ίΗεδε ννεΓε ι/ίΧοι', ηοί όττλιται, 
ορ. 3• Ι• Ι• 8. ίσ-ιτίπτονταβ ίί 
τούδ άγρούδ : ίΗε οοηδίΓυοίΐοη ΐδ 
3(ΐ3ρίεά ίο ίΗε ρίο. €ρ. 3• ΐ• ι, 
\νΗειε κακουργεΓν ^ονεΓηδ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 83 πόλεως κακονργβΐν ■ και Ιπττομαγία τις βγενετο βραβεία 

ιοεν Φρνγίοι<; των τ€ \\.θηναίων τέλει €^Ί των ιππέων καΐ 

θεσσαλοΐς μετ αυτών προς τους Βοιωτών ιππέας, εν τ) 

ουκ έλασσον εσ\ον οι Αθηναίοι και Θεσσαλοί, μ^χρι 

ου προσβο-ηθησάντων τοΖς ΒοιωτοΓς τών οπλιτών τροττη 

εγενετο αυτών, καΐ άπέθανον τών Θεσσαλών και Άθη- 

ΐΒναίων ου πολλοί, άνείλοντο μεντοι αυτούς αυθημερόν 

άσπόνΒους. καΐ οι ΐίελοποννησιοι τροπαΐον τη ύστε- 

ραία έστησαν, η δε βοήθεια αυτή τών Θεσσαλών κατά, 

το παλαιον ζυμμα\ικον εγενετο τοις ^ Χθηναίοις. καΧ άφί- 

κοντο παρ' αυτούς Λαρισαίοι, Φαρσάλιοι, [Πα/)άσ"ΐοι], 

2οΚρανώνιοι, ΤΙυράσιοι, Τυρτώνιοι, Φεραΐοι. ηγονντο δε 

αυτών εκ μεν Ααρίσης ΤΙολυμη^ης και ^Αριστόνους, άπο 

9- βραχ€ία: ί//^///. €ρ. Ι. 117. &η ΕΐϋΕηςε ΛνίΐΗ Αγ§05 Άηά ννιΛ 3 νανμΛχίαν τίνα βρα-χίιαν, Ι. Ι4• 
3 βραχ€α (ναυτικά). ΙΟ. τίλίΐ : 
3ς2ίαά^οΐι. δίζε ιιηΐίηοννη. €ρ. 
4• 9^• 5 ^^^ τί.\•η των Ιτητίων. 
12. ϊλοΛ-σον ϊοτχον: ορ. 3• 5• ~ 
μάχη ί•γίν€Τθ. €ν τ^ ονκ Ιλασσον 
Ιχοντες. Ι5• μίντοι . . . άσιτόν- 
δονβ: ίΗε ΑΐΗεηΐΕΠδ (Ιϊά ηοΐ αο- 
Ιίηοηΐεόσε α άείεΕί ; Ηεηοε μεντοι 
3 ΗίΐεΓ τροττη €γ€ν€Τθ. 1 7. ή δ* βοή- 
θ€ΐα αντη : ηο οίΗεΓ ΐπδίΛηοε ο£ 
ΤΗε553ΐΐϊη Εΐιχίΐίϊπεδ οαουΓδ ΐη 
ΐΗίδ \ν»Γ; Ηεηοε Ιΐιε οιηίδχίοη οί 
ΐΗε ΤΗεδδαΙΪΗηδ ϊη Ιΐιε ΗδΙ ο£ 2. 9• 
αηά ίΐιε δρεοΐπΐ εχρΐ3η3ίΐοη ΗεΓε 
ίπδεΓίεά. 1 8. το ιταλαι,όν ξυμμα- 
χικόν : \νΗεη δραΓίΕ (1ίδΓηίδ5ε(1 ίΗε 
ΑΐΗεηΪΕΠ οοπρδ, δεηί Ιο ΐΗεΪΓ Ηεΐρ 
ΐη ΐΗε ρίηοΗ ο£ ίΗε ΗεΙοΙ τενοΐΐ, 
ΐΗε ΑίΗεηίαηδ ϊη ΐΗεΪΓ Άηξ^τ πι^άε Ιΐιε Τ1ιεδδ3ΐϊ&ηδ : ίΗϊδ «οδ ίη 461 ; 
ορ. Ι. Ι02. 4• Ιο\ν. ΐηάεεθ ννουΐά 
ΟΆΤτγ ίΐ 1^3^1^ ίο απ υηάεΙβΓ- 
ηιϊηεά <ΐ3ΐε, όεο^υδε οί 4• 7^• 2 
τοις Άθηναίοι<; αΐΐί ττοτί το ττλ^ 
θο<; των Θεσσαλών ενιονν νΊτηρ-χεν : 
1)αΙ τύ ΐΓληθο<: ίδ Ιΐιε ροραΐαοε, Ηηά 
Ιΐιε ηεχΐ δεηίεηοε ρΓονεδ ΐΗ^ί 
Ιΐιε σονεΓππιεηΙδ \νεΓε οίΗεηνίδε 
πιίηάεά. 2Ι. άττο τηβ <Γτάο-^•»$ 
ίκάτ€ρο$ : βαεΛ /κο»ι )ή3 σζυη /μ- 
ϋοη. Α. ΡΗϋίρρί, ΚΗ. Μη5. 36, 
ρ. 247• οοηιρΕΓεδ Χεη. ΗεΙΙ. 5• 
2. 25 στασια^οντων των &ηβαίοίν 
ΤΓθ\(.μαρ•)(ανντί^ μεν ετύγχαναν 
'1σμηνία<ϊ τε και Αεοντιάδτ/ς. διάφο- 
ροι δέ όντ£5 άλλΐ7λοΐ5 και αρχηγός 
εκάτερος των εταιριών. Οοπιρατε 
ΝίοΪΗδ Άηά Α1οϊΐ3Ϊα(1εδ ίη Ιΐιε 5ϊοΐ- 
ΙΪΕη εχρεάϊίϊοη. 84 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [22. 3 

της στάσεως εκάτερος, εκ δε Φαρσάλον Μένων • ήσαν 
οε καΐ των άλλων κατά πόλεις άργοντες. 

23• Οί δε Τίελοποννήσίοι, επεώη ουκ επεζ-ησαν 
αντοΐς οΐ ^Αθηναίοι ες μάγιην, άραντες εκ των Ά-χ^αρνών 
εοτιουν των Βημων τινάς άλλους των μεταξύ ΐΐάρνηθος 

2 και Ι^ριλησσου ορούς. όντων δε αύτώζ^ εν τ^ γτ) οί 
Άθηναΐοί απέστειλαν τάς εκατόν νανς περί ΐίελοπόννη- 
σον ασπερ παρεσκενάζοντο και -χ^ιλίονς όπλίτας ε'π' 
αυτών καΐ τοζότας τετρακόσιους • εστρατηγει δε Καρ- 
κίνος τε 6 α^νοτίμου και ΤΙρωτεας 6 'Έ,πικλεους και 

3 Σωκράτης 6 Άντιγενους. και οί μεν άραντες ττ) παρα- 
σκευή ταύτΎ} περιεπλεον, οί δε ΙΙελοποννησιοι γ^ρόνον -. 
εμμείναντες εν τύ) Άττικύ) όσου εΐ^ον τα επιτήδεια άνε- 
χώρησαν δια Βοιωτών, ούχ '^ττερ εσεβαλον • παριόντες 
δε 'Ω^ρωπον την γην την Τραϊκην καλουμενην, ην νέμον- 
ται Ώ.ρώπιοι Αθηναίων υπήκοοι, ε^ηωσαν. άφικόμενοι 
δε ες ΐίελοπόννησον 8ιελύθησαν κατά πόλεις έκαστοι. ^ 

23.4• Βριλησ-σοΰ : οΐ1ΐ6Γννίδ6 I79^1•Iοίϊ". Ηε \νίΐδ Γ6ΐ3,1β(1 ίο ίΐιβ 

οίίΠεά Ρεηΐεΐϊοπδ, Γγοιή ίΐιε είειτιε ίΓ3§ϊο ροεί ΟαΓοίηυδ, \νε11 1<ηο\νη 

2 Ρβηΐείε. 6. &σ•ΐΓ£ρ ιταρίσ-κίυάξον- ίτοΐΉ ίΗε ]εδί3 οί ΑπδΙορΗ&ηεδ ; 

το: ορ. 2. 17• 4• ''Τ1ιε ίηιρί. ίδ ΐΗε ροεΐ Ηηά & δοη ΧεηοΐίΐΏυδ, 1)αΙ 

ϋδεά οί &οίΐοηδ ίΐι&ί ΗΓε οοηΐϊηιιεά Ηίδ ίαίΙιεΓ νν&δ Χεηοοίεδ. 1 1 . δσ-ου : 

ϊηίο ΐΗε ρ&δΐ ίΓοηι ίΐ τεπιοΙεΓ ρ^δΐ." ορ. 2. 13• 7 σταδίων. 13• Ώρωττόν : 

08. 222. — χιλίου5 όιτλίταδ : αδ ίΗεΪΓ γπ^γοΗ Ηαά Ιεά ίΐιετη Ιίγ ίΗε 

ίΐτφάταί\ ίΙιεΓε \νεΓε Ιεη Ιο ε&οΐι άεπιεδ €ερ1τϊδδϊίΐ, Αρίιΐάηίΐε, &η<1 

δΐιίρ ηοΓΓπαΙΙγ. ΟοΓπρίίπη^ 2. Ι02. Οεηοε, αηά ΐ1ιΐΌυ§1ι ίΗε ρ3.δδ οί 

4 ννϊίΗ 2. 8ο. 4 ^ηά 2. 92. 7? ^ε ϋεοείε». — Γραϊκήν : ερ. δίΓαόο, 

ήηά 400 οη 4° δΗϊρδ ; 3°° ο" 3° 9- 4θ4 V Γραΐα δ' ίστί τόπο•; Ώρω- 

δΗΐρδ, \)γ 00ΐτιραηη§ 3• 95• ~ ν^'Μ^ ττον -πλησίον. Ι4• Αθηναίων ΰττή- 

3- 94• Ι ίΐη<1 3• 9^ • '• 7• Καρκίνοβ : κοοι : ίΐιΐδ ννίΐδ ίπυε άΧ. ίΗε ίϊηιε οί 

ρ&^τηεηίδ ιηαοίε Ιο €. ίΐηοΐ Ιιΐδ οοΐ- ίΐιεδε ενεηίδ, ίΐιοιι^ΐι ΟΓορυδ \νΕδ 

1ε£ΐ§ιιεδ ίίΓε τείεΓπεά ίο ίη Ο. Ι. Α. 4• ΙοδΙ Ιο ΑίΗεηδ ϊη 412. 24. 2] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 85 24• * Ανα)(ωρησάντων δε αντων οι ^ ΧθιηνοΛ,οι, φύλακας 
κατεστησαντο κατά γην καΧ κατά θάλασσαν^ ωσπβρ δτ) 
€μ.€λλορ δια τταντος του ττολε/χου φυΧάζειν ■ και ^ίλια 
τάλαι^τα άπο τώι/ €ν τι^ άκροττόΧει χρημάτων βΒοζβν 
αύτοΐς έζαίρετα ττοί-ησαμβροίς χωρί9 ^«τ^αι και /ϋ,ΐ7 
άΐ'αλοΟι^, άλλ' από των άλλων πολβμείν • ην δε τι? ειτττ^ 
•»] €τη\\ΓΓΐφίστ} κινείν τα γ^ηματα ταύτα ες άλλο τι, "ην 
μη οΐ πολέμιοι νηίτη στρατω επιπλεωσι τη ττόλει και 
δετ^ ά/χιίνασ^αι, θάνατον ζημίαν έπεθίντο. τριήρεις τε 2 24- Ι. φυλακάβ: ΐΗβ οουηΐΓ}' 
ρεορίε ννοαίά ηο\ν ΓβΙυΓη Ιο ΐΗβΪΓ 
Ιιοιηεδ ; ίοΓ ΐΗεΪΓ ο;γ6ε16γ δβουπίγ, 

ρθ5ΐ8 \νεΓ6 68ΐΗΐ)1Ϊ5ΐΐ€(1 ΙΟ §ίν6 

Ιϊιηείγ Λν&Γηίη§ οί ίΠπεαΙεπεά 
ϊήνϊδϊοηδ Εηά Ιο οΐιεοΐί ρ^ίΧγ 
ίηουΓδϊοηδ 1)γ Ιαπά ογ 56ε. ΤΗεδβ 
πιεΕδυΓεδ λνεΓε οοηΐίηυεά ίΗΓου^Η- 
ουί ΐΗε \ν&Γ, ζηά λνεΓε ΐιτιρΓονεά 
υροη ίΓοηι Ιίηιε ίο Ιΐηιε, αδ οΪΓΟαηι- 
δΐ^ηοεδ (1ίοΐ3ίεά : ορ. 2. 32. 2. 69, 
2. 94- ΤΗε ννΗΓπίη^δ \\'εΓε ^νεη 
1)ν βΓε δϊ^ηαΐδ, 2. 94• ΐ• 4• «δο- 
ξίν αΰτοΐς : ϊη Ά Γηεείϊη§ οΓ Λε 
&δ56ΓηΙ)1)'. ΤΗε εηεπιγ §οηε, ^ηά 
ίΗε οίΐν οΙε^Γεά οί ηιοδί οί ΐΗοδε 
λνΐιο }ΛΆά δυίϊεΓεά 1)ν ΐΗε ίηναδίοη, 
Ρεηείεδ ίεΐί ε ηιεε1ϊη§ Γηϊ§1ιΙ: δαίεΐγ 
1)ε ΗεΜ ίο ίπΕηδ^οΙ; ηεοεδδΕΓγ 1)υδΐ- 
ηεδδ. €ρ. 2. Ι4• 2, 2. 22. ι. 
5. €|αίρ€τα ΊΓΟίηο-αμΐνοις : 3. δρε- 
οιεΙ ίυηά ίοΓ επιεπ^επαεδ. ΤΗίδ 
άεοΓεε λναδ τερεαίεά ίη 412, λνΗεη 
ηε\νδ ΟΕΓηε οί Ιΐιε τενοΐί οί ΟΗϊοδ. 
€ρ. 8. Ι5• ΐ• 6. άναλονν : ΐΗε οΜεπ ίοπη. ΤΗυο. Ηπδ άναλίσκον- 
τ£5 οηεε (γ. 48. 5) ^^^ άναλότκε- 
σθαχ οηοε (8. 4- ι)• — «ϊ'ίΠΙ = «ττεΐν 
ίδ ΐΗε ΙεοΗηΐεαΙ «Όπα ίοΓ ?ιιοτ'ε. 
αηά Ιτηφηφίζίΐν ίοΓ /«/ ίο ίΐιε 
■νοίε. 7- •£ΐν€ίν: αρ. 8. 15• ι, ννΗεΓε 
ίΗϊδ νοίε ΐδ Γεδείηάείΐ. ΤΗε «οΓά 
ίδ οδεά οί άί3ίιιτΙ)ϊ»ΐξ \ν1ΐΕΐ ννπδ 
δΕΟΓεά (ναΙϋΕύΙεδ ίη α ίεπιρίε, 6. 
7θ• 4 : ίοηι5δίοηεδ ιΐδεά ίη Ιιαίΐά- 
ίησ \νΕΐ1δ, Ι. 93• 2), ΟΓ οίΗεηνίδβ 
δεί 3ρίΐΛ, Οδ ΗεΓε. — « άλλο τι. : 
εχρίαίηεά Ι3ν ΐΗε ίο11θλνίη§ οίΕΐΐδβ, 
^ν μτ) οί ΚΤ£. 8. νηίττ) : 3η οΐά 
ΛνοΓά ίοΓ ναυτικός : ΤΗυο. ΐΕΐνεδ ίΗε 
λνοπά 35 Ηε ίϊηίΐδ ίΐ ίη ΐΗε άεοΓεε ; 
1)υί Ηε ραΐδ ίΗε δαπηε ρΗπίδε νηίττι 
. . . στρατω ίη ίΗε ηιοιιΐΗ οί Βγ3- 
δίάαδ, 4- 85. 7• 9• βάνατον ζη- 
μίαν έΐΓ(θ£ντο : ΐΗε υδα3ΐ ρΗΓ35ε ίδ 
8ίκην ΟΓ ζημίαν ΙτηθίΙναι. €ρ. 8. 
67. 2, Χεη. Μβυι. 2. 2. 13 τοντω 
δίκτ^ν Ιτΐΐχί&τγη. ΤΗε πιίά. Ηεπε, 
Ηεο&υδε ίΗε ρεπΕίίν 3ίϊ"εαί5 ΐΗεπι- 
δείνεδ. % ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [24. 2 

/χ€τ' αυτών έκατον έζαιρέτου^ Ιττοιησαντο κατά τον ένιαν- το 
τον εκαστον τάς ββλτίστα^;, καΐ τρίηράρχ^ονς ανταΐς, ων 
μη ^ρησθαι μ,ηΒεμυα 69 άλλο τι η μετά των χρημάτων 
ττερί τον αυτοί) κινδύνου, ην δετ^. 

25- Οί δ' εν ταΓί εκατόν νανσΐ ττερί ΙΙελοπόννησον 
Άθηναΐοί καΐ Κερκυραίοι μετ αυτών πεντήκοντα νανσΐ 
ττροσβεβοηθη κότες και άλλοι τίνες των εκεί ζνμμά^ων 
άλλα τε εκάκουν περιπλέοντες και βς Μεθώνην της λακω- 
νικής άποβάντες τω τείνει προσεβαλον, οντι ασθενεί 5 
2 και ανθρώπων ουκ ενόντων, ετνχε δε περί τους γωρους 
τούτους Βρασίδας ό Τελλιδος, άνηρ Ι,παρτιάτης, φρου- 
ράν έχων, και αισθόμενος εβοηθει τοις εν τω χωρίω μετά 
οπλιτών εκατόν, ^ια^ραμών δε το των ^Αθηναίων στρα- 
τόπεΒον, εσκεΒασμενον κατά την γώραν και προς το τει- ίο 
χος τετραμμενον, εσπίπτει ες την Μεθώνην και ολίγους 

2 ΙΟ. μ€τ αυτών : &0. των χρημ,ά- θρώττων ουκ ίνόντων : ίοΓ ίΐιε θ1ΐΕη§6 

των, 866 1)β1ο\ν. — κατά τον €νιαυ- οί οοπδίηιοίϊοη, ορ. 4• 8. 4 οΙκοΒό- 

τόν ϊκασ-τον τάβ β€λτίσ-τα5 : ί3ΐί6 μημα δια τα^^εων είργασμίνον καΧ 

θ1θδ6ΐγ 1:ο§6ΐΙΐ6Γ. Ενειγ γ^ΆΤ ύ\& άνθρώττων ολίγων ενόντων. ΤΗε 

ίΐ66ΐ ννίΐδ ίο 136 ίηδρεαίεά αηά υη- ρΐαοε \νίΐ3 ηοί άεδεΓίεά ; Ι^υΙ ΐΗεΓε 

δ6Γνία6Σΐ1)ΐ6 δΐιΐρδ Γερίαοεά ΐ3γ 5εί- λνΕδηο^ΗΓΠδοηϊηϊΐ. 7• βρ<»•<'''δα5: 2 

ίεη 1 1 . τριηράρχουδ : δο ΐΗ&ί ννΗεη 3, ί&νοΓΐίε οί ΤΗυα., ννΗο άεΙί^Ηΐδ ίη 

ηεεά Λποδε, ΐΗε οίτίΐεεΓδ ννουΐά ΐ3β τείαίίη^ Ιιίδ εχρίοϊΐδ Άηά ρΐαΙυΓΪη^ 

Γ6&άγ ; δΟ. κατέστησαν, οτ δΟτηε Ιιίδ οΗΕΓαοίεΓ. — ψρουράν ϊχων : 

δυοΗ ν1). — ών: ΐΗε Ηπΐεοεάεπί ίδ φρουρά Άί δρ&Γΐίΐ \ν£ΐδ πδεά ίο 

τρίήρ€ΐς. 12. χρήσ-θαι : Ιε^αΐ ϊηί. οίεδΐ^παίε αη εχρεάίΐϊοη^Γγ οοΓρδ,* 

25- 3• των €κίΐ ξυμμάχων : ζ>. ίΐηά Άί ΐίΐΏεδ ΐΗε εχρεάΐΐϊοη ίίδείί. 

£γοπι ίΗβ ΝνεδίεΓη δε&. ΑααΓη3.- Ορ. Χεη. Νί/ί. 3• 5• ^ φρονραν 

ηΐαηδ, ΖαογηίΗίαηδ, αηά Μεδδεηϊ- οί ίφοροι Ιφψαν. ι ο. ιτροί τό 

ΕΠδ ίΓΟΓΠ ΝαυραοΙυδ. 4• Μεθώνην τείχοδ τετραμμενον: δεβ οη 2. 51 • 

τή5 Δακωνικήδ : Ραυδαηΐ^δ οαΐΐδ ίΐ 4• ΤΙιε τύγο'ζ \ν&δ ηοΙ ΜεΐΗοηε 

Μο^ών>7; ^^^^ ιηοίΙεΓη Μοάοη; ΐη ρΓορεΓ, Ι^ιιί άίδΐϊηοΐ ίΐοτα. ϊί, ίίδ 

ΜεδδεηΪΗ. 5• ο"•^•• άσ-θενεί καΐ άν- ίοΓίπεδδ ρΓοΙ^αΗγ. 25-4] ©ΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 87 τυνάς Ιν τύ} Ισ^ρομ^τ} άπολεσας των μβθ' έαντου την τ€ 
ττόλίν τΓ€ρί€ποίησ€ και άπο τούτον τον τολμήματος πρώ- 
τον των κατά. τον πόλεμον έπΎ)ν€θη Ιν 'ϊ,ττάρτΎ). οΐ δε 3 

ΐζ\\θηναΐθί άραντες παρεπλεον, καΙ σπόντες της Ηλείας 
ες Φείάν ε^ηονι^ την γην επί δυο ημέρας και προσβοηθη- 
σαντας των εκ της κοίλης "Ηλιδος τριακοσίονς λογάΖας 
καΧ των αντόθεν εκ της περίουκίΒος ^ΙΙλείων μά^η ε κρά- 
τησαν, άνέμον δε κατιόντος μεγάλον 'χ^ει,μαζόμενοι, εν 4 

ϋοάλιμενω γωρίω, οΐ μεν πολλοί έπεβησαν επΙ τας νανς 

και περιεπλεον τον ^\^θνν καλονμενον την ακραν ες τον 

13- ΐΓ€ρΐ€ΐΓο£ησ-€ : ορ. 3• Ι02. 4 /^Χ?? ΐδ ηοί εχρΓεδδβά. Ι^υΙ ΐΗεη ττερίΐΤΓΟίησαν το )(ωρίον. 
18 ίΗε 03.υ5&1ίνε οί ττεριττοιειν 
ττερίεΐναί. 
14- «τηνίθη : «τταινειν 15 ϋδεά οί αη 
3 οΆάΐίΙ νοίε'ο/ί/ίαηίί. ΐζ. <Γ\όντ€ί 
1$: αρ. 2. 33• 3• "σχειν = Ερρεί- 
ΙεΓε, 0Γ(1ϊη3η1γ ΛνίΐΗ €? ογ (Ιεδδ 
ίΓεςαεηΙΙγ) ΐΗε άαΙ/' Ο. οη ι. 
Ι ΙΟ. 4• ι6. Φίΐάν: ΐΗε Γηο(3εΓη 
Κ^ί&1^ο1ο. Οη ίΐιε δουΐΗ δίάε οΓ 
ίΗε ρεηίηδυΐ3 οη Λε ορεη τοΆά- 
δίεαά (ορ. § 4 «ΐ' άλίμίνω χωρίω) ; 
ΛεΓεΓοΓε ίΐιε ίΐεεί άοιι51εδ οΕρε 
^Ιχθνς Άπά δεε1^δ Ιΐιε /ια^6ο^ ο/ 
ΡΗεία, ΐΗε δεαροΓΐ οί Οίνηιρϊ^. 
— ίιτί δύο ήμ^ραδ : Ε ΓΕΓε υδε οΓ 
€7Γΐ. Ορ. 2. 86. 5• 7• ^7- 2 ίττί 
6κτω ημέρας, Ηοπι. Β 299 μίίνατ 
€7Γΐ χρόνον. 17- τή5 κοίληξ "Ηλι- 
δθ5 : €Ϊ? δυο Βΐϊίρητο η Ή λΐ5. €« 
ορανην και κοίλην. δοΐιοΐ. Τΐιε 
ηοΠίιεΓη ρ&Γΐ ίη ίΗε νίΐΐΐεν ο£ ΐΗε 
Ρεηευδ. — τριακοσ(ου5 λο-γάδας : 
ΤΗυο. Γε§ιιΐ3Γΐν Ιιπδ ίΗε αοο. 
\νίΐΗ μά-γτι κρατίΖν \ θ€03δΐοηίΐ11γ ΐΗε οοηίεχΐ οοηνε}•δ ίΗε δ^ηιε 
ίοΓοε. €1. οη Ι. ιο8. 5• ΤΗε \νοΓ(1 
15 Ιοηία Άπά ροεΐϊε (Ηάΐ. ι. 36, 
Ευη Ηβε. 549)• 3°° ϊ^ ^ ^^ε- 
ςυεηΐ (ΐ£ ηοΙ ΐΗε Γε§υ1&Γ) ηαηιΙ)εΓ, 
\νΗεΓ6 Ε αοπρδ οΓ ρίοΐίεά πιεη 
15 οη δρεοίπΐ δεΓνίοε. €ρ. 3• 23. 
7, 3•23•3<Ηά1:. 1.82, 7-205• ι8. αΰ- 
τόθ€ν : ίΓοηι Ιΐιε ίπιπιεάΐαίε ηεί^Η- 
1)ογΗοο(1 ο£ ΡΙιεία. Ορ. 5• 83. ι 
ί.κ τοίν Άργονς αντόθίν. — «κ τή5 
ΐΓΐριοικίδος : ίΐιε αοηιπιυηίιίεδ οί" 
ίΐιε ττεριΌικοι, άεδοεπά^ηΐδ ο£ ίΗε 
οησίηαΐ ΐηΙι^Ι^ϊίΕηΙδ \νΗο ΓεηΐΕΪηεά 
ΕίίεΓ ΐΗε οουηΐΓγ \ν&δ οοηςαεΓεά 
1)ν ίΐιε Ερεί^ηδ ; ίΗεν ννεΓε Ιο Βε 
ίουηά ίη ΤπρΗνϋίΐ, 35 \νε11 35 
ΡίδΕίϊδ. Ι9• άνίμου δί κατιόντοϊ 4 
οίεηοίεδ Λε η'ίί/ΐξ^ οί ΐΗε \νίηά, 
ΛνΙιείΗεΓ 3ί τε^υΙαΓ ίηίεΓΥΕίδ, ογ 
υηεχρεοίεάΐ}•. Ορ. 2. 84• 3 '''° ''"' 
πνεϊ/χα καττ/ει. 21. την άκραν : 
ηεοεδδΗΓν δυρρίεπιεηΐ ; ΙοΗίΗγ$, α5 
ίΗε ηαίηε ϊ$, ίΐιε οαρβ. 88 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [25. 4 

Ιν ΤΎ} Φ€ΐα λιμένα, οΙ δβ Μβσσηνίου εν τοντω καΐ άλλοι 
Τίνες οί ου δυνάμενοι επίβηναί, κατά γην χωρησαντες 

5 την Φείάν αίρουσυ. και ύστερον αϊ τε νηες περυττλεν- 
σασαί, άναλαμβάνονσιν αυτούς καΐ ε^ανάγονταυ εκλί-2ζ 
πάντες Φειάν, καΐ των Ηλείων η πολλή ηΒη στρατιά 
προσεβεβοηθηκει. παραπλ^ύσαντες δε οί \\θηναΐοι επι 
άλλα χωρία ε^ηουν. 

20. 'Τπο δβ τον αυτόν χρόνον τούτον οι Αθηναίοι 
τριάκοντα ναυς ε^επεμφαν περί την Αοκρί^α και Εύ- 
βοίας άμα φυλακην. εστρατηγει οε αύτων }ίλεόπομπος 

2 6 Κλεινίου. και αποβάσεις ποιησάμενος της τε παραθα- 
λασσίου εστίν α εοηωσε και ^ρόνιον είλεν, όμηρους ζ 
τε ελαβεν αυτών, και εν Άλόπη τους βοηθησαντας 
Αοκρών μάχτ] εκράτησεν. 

27• ^ Ανεστησαν δε και Αιγινητας {εν) τω αυτω θερει 
τούτω ε^ Αίγίνης Αθηναίοι αυτούς τε και παιδας και 
γυναίκας, επικαλεσαντες ούχ ηκιστα του πολέμου σφίσιν 
αιτίους είϊ^αι • και την Αΐ'^ι^'αί' άσφαλεστερον εφαίνετο 23- οΐ οϋ δυνάμ€νοι «ιτιβήναι : Ι^οοΓΪαηδ. 6. αυτών : ΐΗε ρεορίε οί 

αρροδΙΗνε λνϊΐΐι οΐ Μεσσψίοί και ®ρόνίθν. €ρ. ι. 24• 4 ^γ^^το (η 

αλλοί. τίνες : ΐΐιεδβ λνΟΓάδ δΐιονν ττόλΐζ) μεγάλη • στασιάσαντες δέ Ιν 

1ιο\ν Ιΐΐ6 ίοΓοε οίΐηιε ίο Ι^ε άϊνίίΐεά. άλλί;λοΐ5. — Άλό-ττη : " ΐΐδ τυίηδ 

24• αϊ τ€ νήίδ . • . καΐ τών'Ηλίίων: &Γ6 οη ΐΗε τοζά ίΓοπι Ιΐιε ιηοάβΓη 

ρπΓίΐΐίΐχΐδ ; ΐΗε &ρρείΐΓίΐηο6 οί Ιΐιε Αΐ3.1&ηΐ6 ίο ΤΗεηηοργΙαε." Μεγ. 

Εΐείΐηδ ο^ιΐδεοί ίΐιίδ ΐΏονειτιεηί οί 27.3• «•π•ικαλί'(Γαντ€5 : ορ. 1.139• 

ίΗε βεεί, Ηεηοε ίΐιε ρΐηρί. ττροσε- 2, 3• 3^• 2 ίπικαλουντες . . . άπό- 

βεβοηθηκει. στασιν, 5- 56- 2 €7Γ£κάλουν οτι κτε. 

26. 3• φνλακήν : ρΓεά. Ορ. — οΰχ ήκισ-τα §οε5 \νΐίΗ αίτιΌυζ, ορ• 

Ι. Ι ΙΟ. 4 ττεντηκοντα νηες Ζίά^οχοι Ι. 67. 2 Αίγικ^ται . . . ονχ ηκιστα 

■π-λεονσαι, 4• 3• 2. 5• Θρόνιον : ... ενηγον τον ττόλεμον. 4• '"\ν 

ίΐιε ΛίείΐοννηοίίΗε ΕρίοηεΓπίάΐαη Αϊγιναν : ίΚε ΐδΐ&ηά ΐίδείί Ι^γ ίίδ 29- ι] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 89 

3 ΤΎ} ΙΙελοτΓοννησω έττικειμάτην αντων πεμφαντας εποί- 
κους €χ€ΐν. και €.ζ€ττ€μλ\)αν ύστερον ον ττολλω ες αντην 
τους οίκητορας. έκπεσουσι δε τοΙς Αίγίρηταις οί Λακε- 3 
δαι/υιόνιοι εδοσαι^ Θυρεαν οίκβΐν και την γην νεμεσθαι, 
κατά τε το Αθηναίων ^ιάφορον και οτί σφων βύεργέται. 
■ ήσαν ύπο τον σεισμον και των Είλώτωι/ την έττανά- 
στασιν. η δε θυρεάτίς γη μεθόρια της ^Αργείας και 
Αακωνίκης εστίν επί ^άλασσαι^ καθηκουσα. και οι 
μεν αυτών ενταύθα ωκησαν, οι δ' εσπάρησαν κατά την 
άλλην Ελλάδα. 

28. Του δ' αύτου θέρους νουμηνία κατά σεΧηνην, 
ωσπερ και μόνον δοκει είναι γίγνεσθαι δυνατόν, 6 ήλιος 
έζελιπε μετά μεσημβρίαν και πάλιν άνεπληρώθη, γενό- 
μενος μηνοειΒης και αστέρων τινών εκφανεντων. 

29• Και εν τω αΰτω θερει 'Νυμφό^ωρον τον ΐΐύθεω. δΐίυαίίοη ΛνΕ3 ΪΓηροΓίαηΙ: ίποιη ε ι ο. νιτο τον <Γ€ΐ,σ-μόν: ϊη 464 ; ίΐιβ 

ιηίΗΐΕΓν ροϊηΐ οί νΪ6\ν ; αρ. Απδίοί. ΗοΙοΙδ οΗοδο Ιΐιίδ ίϊηιε ίο Γενοΐΐ. 

^?/ι£ί. 3• ΙΟ. γά Ώ.€ρίκλης την Αίγι- 13• «(πτάρησαν : ΐΗε οηΐγ ΟΕδβ οί 

ναν άφ€λ€Ϊν €κί\€νσ€ τ-ην λημην ίΗε «ΐπηρίε νεΛ ίη ΤΗυο., ννΗο 

(^εγε3οτβ) ταυ Πειραιβως. ΤΗε Ηαβ διασττίίρειν ίη ίΗϊδ δεηδε ίη 

η^ηιε οοηηεδ ίίΓδΙ; ίο Μαποε οΗί- ι. 1 1, ι ^ηά 3• 3°• 2. Βυΐ ορ. 

Εδίίοίΐΐΐγ Αίγιν7/τα9• ΡΙ»1• Ι^εξ- 693 Α, Χεη. ΗεΙΙ. 3. 4• 

5. αυτών : /νοιη ίΗεν' (ηνη 22, 4• ΐ• Ι7• 

ηΐαηδβκ. δ. οΙκ£Ϊν καΐ νέμΐσ-βαι : 28. Ι. νουμην((;ι, κατά (Τΐλήνην : 

ίοΓ ΐΗε ίηί. ορ. 2. 30• ι, ΟΜΤ. ίΗε ΕδίΓοηοπιίοΕί ηε\ν ηιοοη ) ( ίΐιαΐ 

772. Το (ίιυβΙΙ ϊη αηά οεεηργ, οίίΗεοχΙεηάαΓ. Αυσ. 3γ(1. 3• *ξ^ 

ΐ.ε. &δ Ε Ιο&η. ηοΐ ίΐ ρεΓπιαηεηί λιττί : ορ. Ηάί. η. 37 ό Ύ]\υο<ί 

ροδδεδδίοη ; νΐμ,εσθαί ίδ υδεά οί ίκΧίττων την τον ονρανον Ιδρτ/ν 

οοουρ&ίΐοη αηά Πδε, 1)αί άοεδ ηοΐ αφανής ην. 

άείϊηε Ιΐΐ6 Ι^Οδίδ. ΤΗε Αε^ηείΕΠδ 29. ι. Πνθ€ω : Ιοηίο §εη. οί 

\νεΓε ΓεδίοΓεά ίο ίΠείπ ίδΐίΐηά Ι^ν ΐίνθης, ορ. Ύήρεω 1)ε1ο\ν. €ρ. 

Ι.γ83.ηά&τ. Χεη. Νε/ί. 2. 2. 9• Ηάΐ. 7• Ι37• 90 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [29. Ι αϊ/δρα Άβ^ηρίτην, ου βίχβ την ά^ελφην Χίτάλκης, Βννά- 
μ,^νον τταρ αύτω μέγα οΐ Αθηναίοι,, ττρότερον ττο\4μιον 
νομίζοντβς, ττρόξενον ίποιησαντο καΧ μετεπεμφαντο, βου- 
λόμενου "Ζίτάλκην σφίσί τον Ύηρβω θρα,κών ^ασιλβα $ 

2 ζνμμα^ον γβνεσθαί. 6 δε Ύηρης οντος 6 τον 'Ζίτάλκον 
ττατηρ πρώτος 'θδ/3υσαις την μεγάλην βασίλείαν επΙ 
ττλεΐον της άλλης Θράκης εποίησε • ττολν γαρ μέρος και 

3 αντόνομ,όν εστί θρακών. Ύηρεΐ δε τω ΪΙρόκνην την 
ΤΙανΒίονος απ Αθηνών σχόντί γυναίκα προσηκευ 6 ίο 
Ύηρης οΰτος ουΒεν, ούΒε της αυτής Θράκης εγενοντο, 
άλλ' ό μεν εν Δαυλια της Φωκίδος νυν καλούμενης γης 

6 Ύηρεύς ωκει, τότε ύπο Θρακών οικουμένης, καΙ το 
έργον το περί τον "ΐτυν αί γυναίκες εν τη γη ταύτη 2. €ίχί : 35 ννϊίε. Ορ. Αηάοο. 
1 . 5° θ5 ίχ€ΐ σον την άΒελφην. 
ΡΓεςυεηΙ ΐη Η(3ί., αρ. 3• 3^• — 
Σιτ<ίλκη8 : οη Πίπα Άπά Ηίβ 1ίΐη§- 
(ΙΟΓη, 566 2. 95-102, 4• ΙΟΙ. — 
δννάμΜνον . . . μίγα : αρ. 6. 59• 
3 μ-^Ύ^ί παρά, βασιλύ δυνασ^αι. 
ΚυΐΙΐ6ΓίθΓθ1, ΛΓίτν ΡΗν^ηκ]ιη5^ ρ. 
283. 4• Ίτρόξίνον : ίΗε Γ6ρΓ656η- 
Ι3ΐίν6 οί Αΐ1ΐ6ηδ. Τ1ΐ6 ρΐΌΧ6ηΐ15 
\να5 §6η6Γα11γ ε οϊΐίζ6η ο£ ίΗε ρ1αο6 
\νΗ6Γ6 1ΐ6 Γ65Ϊά6ά, Ι^ϋί οίΠοί^Πγ 
Ερροΐηΐ6ά ΐ3γ ΐ1ΐ6 £οΓ6ί§η δίαίε. 
δοΗοεπιαηη, Ον. ΑΗ. 2*. 25, Ρ. Μοη- 
€ε3υχ, Ι^ε$ Ρτοχέηϊε3 Ονεοςιιε$, 
2 Ρ3Π5, 1885• 7• την μ£γάλην βα- 
(Γΐλϊίαν : {ΗαΙ εχίεη^ϊνε Ηηξάοιη 
ο/ Ηή. — ίττΐ ιτλίίον τήδ αλληβ 
Θρςίκη$ : ονεΐ' ΐ)ΐοτε ίΗαίΐ ίΗε νε3ΐ 
ο/ ΤΗναοε = ονετ ιηοτε (/ια)ΐ ΗαΙ/ ΤΗταεε. Ορ. ι. 7ΐ• 3 τα των ^ ΚΒψ 
ναιων . . . βπι ττλεΓον νμίύν κ€καί- 
νωται : Ιο α ξνεαίεν εχίεηΐ ί/ιαη 
γοΗ. 8. £ΐΓο£ησ-€ : ε^ίαΜίΒΗεά. 
9- Τηρ«ί δί': ΐΗο δίιηϊΐαηΐγ οί ίΗε 3 
ΠΕίτιε Τ6Γ65 ΐο ΐΐιε ΤεΓευδ οί ΐΗείΓ 
ο\νη ίΓαοΙΐΐίοηδ \ν35 ε3ο;εΓΐγ οαυ^Ηΐ: 
αί, αηά ίΐιε ρΓεδυιηεά ΐοΐεηίίίγ οί 
ίΗε ρ6Γ5οη5 ιτΐίΐγ Ηανε Ηεεη υ5εά 
ίο ΓεοοηιΐΏεηά ΐΗε ΕΐΗαηοε ίο ίΗε 
ρεορίε οί ΑΐΗεηδ. ΗεΓΓηοο;6ηε5 
{ΚΗεΙ. Οτ. 2. 423• 5' δρεη^εΐ) 
οοιηιτιεηίδ οη ίΗε γλνκυττ/ς οί 5ίγ1ε 
ΐη ίΗίδ ερΐδοάε. ίο. ιτροσ-ήκίΐ: 
ΕηπΕΗδίίο ΟΓ ηοί6ΐ)θθ1ί ρΓεδ. 03. 
20Ι. Ι3• τό ϊργον: ίΗε ιηιΐΓίΙεΓ οί 
Ιί>•5. Ορ. Ονΐ(3 ΜεΙ. 6. 620. Κογ 
ΤΗυο.'δ ίΓεαίΓπεηί οί πηνίΗδ. βεε 
ΟΓΟίε Ι, ρ. 403 ^- (ΗαΓρεΓ'δ Εάΐ- 
ίϊοη) αηά ίοπ ίΗϊδ ΓπγίΗ, ρ. 406, η. 3. 29-6] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 91 15 βπραζαν {πολλοίς δβ καΐ των ποιητών έν άηΒόνος μνημ,Ύ) 
Ααυλιάς η όρνις Ιπωνόμασται. εΙκος δε καΐ το κη^ος 
ΐΐαν^ίονα ^υνάχ^ασθαι της θυγατρος δια, τοσούτου έπ 
ώφβλία τη προς άλλτ^λον^ μάλλον η δια πολλών ημερών 
€ς 'Οδρυσας όδου). Ύηρης δέ ονδε το αυ-ό όνομα εγων 

2ο βασιλεύς [τε] πρώτος εν κράτει *θΒρνσών εγένετο. ου 4 
δ^ οντά τον "Ζιτάλκην οι * Αθηναίοι ζύμμαχον εποιονντο, 
βονλόμενοι σφίσι τα επι Θράκης γ^ωρία καΧ ΙΙερ^ίκκαν 
ζννελείν αυτόν, ελθών τε ες τάς Άθηνας 6 Χυ/ιφόδω- 5 
ρος την τε του "Ζιτάλκου ζυμμαγίαν εποίησε και ^ά- 

25 δοκοί» τον υΐον αυτού * Αθήναιον, τόν τε επΙ Θράκης 
ττόλεμον ύττεδε'^^ετο καταλυσειι/ • πείσειν γαρ %ιτάλκην 
πεμπειν στρατιάν θρακίαν Άθηναίοις ιππέων τε και 
πελταστών. ζυνεβίβασε δε και τον ΐίερ^ίκκαν τοις 6 15- «ν άηδόνος μνήμτ] : ινίΐεη 
ί/ΐ£γ ηιεηϋοη. Ορ. 2. 54• 3 "^ν 
μνήμην ίποιονντο. 1 6. Δαυλιάς : 
οί. €3ΐ:α11. 65. Η; ΌαιιΙία3 αρ- 
5«νιρα {αία ξβίπεηΒ Ιίγίΐ, Ον. Ηεκ. 
15. 1 54• ^^6 ΙίΕνε ηο 5ϋθΗ ρ35- 
53£;6 ϊη »ην ΟπεεΙί ροεί. — κήδος : 
αη Ιοηΐο 3.ηά ροείίε \νοΓ<1, αρ. Ηάί. 
7- 189, ΑβδοΗ. Ξηρρί. 33° κ^δο^ 
€γγεν€?, 5ορΗ. 0.€. 379• ^7• δια 
τοσούτου : αϊ 5θ ^Ηοτί α άίεΐαηοβ. 
ΓοΓ διά ϊη ιΗΙβ εεηδε ορ. δια 
πολλών ήμερων όδοΰ ]α3ΐ 1)€ΐθΤίν. • 
19- Τήρη^ δί: Ά Γ6ΐυπι ίΐίΙβΓ ΐΗε 
1οη§ ρΒτεηΐΗεδΐδ Ιο ίΗβ οήξίη3ΐ 
Ιορΐο : ό δέ Ύηρτβ ουτο5 κτί. 2θ. έν 
κράτίΐ,: = δυνατός. 22. τα ΙιτΙ 
Θρ<}κη5 χωρία: ΐΗο ίοννπδ θ£ ΐΗβ 
ΟΗ^οίάϊο ρεηίπδυΐΕ. Ροΐίά^εα \ναδ δΐϊΐΐ Ηοΐάϊησ ονιί, Επά Ιΐιε δΙίΚυθο 
ο£ ΐΗε οιΗεγ Ιο\νηδ, 35 \\'ε11 ε5 ΐΗαΐ 
ο£ ΡεΓάϊοοΕχ, §Ενε ςτοΆΧ. οοηοεπι 
Ιο ΐΗε ΔΐΙιεηΪΗηδ. 23• ξ«ν€λίίν : 
/ΐίΐρ 1/ΐ£ηι ίο ωηςηίΓ. συν ϊη εοπι- 
ροδίΐίοη οΛεη Η35 ΐΗίδ ίοΓοε. Αδ 
Ιο τά χωρία, έλειν ίδ οαρίίΐΓβ ; 35 Ιο 
ΡεΓάίοο^δ, ΐΐ 15 ονετεοίκί ; ίοΓ Ιΐιΐδ 
δεηδε ο£ έλεΓν ΝνϊΐΗ αοο. ο£ ζ 
ρεΓδοη, ερ. ι. ι ίο. 2, «ΊιεΓε Ιΐιε 
οοηΐεχΐ ρΓεοΙυάεδ Ιΐιε ιηεΕηίη^ 
οαρίΗτε. — ίλΟών τ£ : αηά εο. 5 
24• €»οίη<Γ€ νϊΐΗ ξνμμαχίαν = 
ηε^οϋαίεά; \νϊί1ι '^^κον = Ηαά 
Ηηη ηαίηταΐϊζεά. — Σά$οκον . . . 
'Δθηναίον: ΓπαηεΓ £ογ πάίουΐε ίο 
Αγ. ΑεΗ. \\\. 28. ξνν£βίβα<Γ€ : 6 
οηΐγ ΙιεΓε ϊη ΤΙιυο. €ρ. Ηάί. ι. 
74 €σπευσαν . . . είρηνην «ωντοΓσι 92 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [29. 6 

Αθηναίους καΐ Ηερμην αντω επβισβι^ άποδουί^αι • ζννΐ.- 
στράτ€νσ€ τ ίνθνς ΙΙερ^ίκκας έπΙ Χαλκί,δεας μ€/ Άθη- 30 
ναίων και Φορμίωνος, οντω μεν 'ϊ,ίτάλκης τ€ 6 Ύηρβω, 
θρακών βασιλεύς, ζνμμαγος έγβνβτο Αθηναίους καΐ 
ΐίερ^ίκκας ο ^ΑΧεζάν^ρον, Μακεδόνωι^ βασιλεύς. 

30. Οί δ' εν ταΐς εκατόν νανσΧν Αθηναίοι ετι οντες 
ττερί ΐίελοττόννησον ^όλλιόι/ τε Κορινθίων ττόλισμα αΐ- 
ρονσι και τταραδιδόασι ΐίαλαιρευσιν Άκαρνάνων μόνοις 
την γην καΐ πόλιν νφ,εσ^αι • καΐ Άστακόν, ης Ευα/3- 
χος ετνράννει, λαβόντες κατά κράτος και εξελάσαντες 5 
αυτόν το γωρίον ες την ζνμμαγίαν ττροσεττοιησαντο. 

2 επί τε Κεφαλληνίαν την νησον πλεύσαντες προσηγά- 
γοντο άνευ μά)(ης • κεΐται Βε η Κεφαλληνία κατά *Ακαρ- 
ΐ'αι^ίαν και Λευκάδα τετράττολις ούσα, Παλ-^ς, Κράνιοι, 

3 "ΖαμαΙοι, ΐΐρονναΐοι. ύστερον δ' ου ττολλω άνεγωρησαν ίο 
αί νηες ες τάς Άθηνας. 

31. ΐίερι δε το φθινόττωρον του θέρους τούτου Άθη- 

γ^νεσθαι • οΐ δέ σνμβιβάσαντ€ς 3• Παλαιρίΰσ-ιν : ίΐιε Ιοννη \ν3,δ 

αΰτούζ ήσαν οΓδε. ΡίΐΐΕεηΐδ ; ροδΐίϊοη αποβΓίαΐη. 

29- Θίρμην : ίΐιε ΑίΗεηΐ&ηδ 4• Άσ-τακόν : ηοί ϊάτ ίνοτη ίΗο 

1ΐ3,ά Ιαΐίεη ϊΐ ΐΗε ρΓεεεάίη^ γεαΓ ιτιοηΐΗ οί ΐΗε ΑοΗεΙουδ. δίΓίΐΙίο 

(432), 0ρ• Ι• 6ΐ. 2. 3^• Φορ- ΙΟ. 459• 6. ΐΓροσβιτοιήσ-αντο : ορ. 

μ(ωνο$ : Ιΐιε ρΓεοεάΐη^ γε&Γ (43^) 2. 33• 2, 2. ιοί. 5• 7Γροσάγ€σθαι ίδ 

Ηε ΥΐΆά οοιηε ίο ΐΗε δίε§ε ο£ Ροΐΐ- οοηιΐΏοηεΓ ΐη ίΗΐδ δεηβε, ορ. § 2. 2 

άαεα ννίίΗ ι6οο ΗορΗίεδ ; Ιιε οοηη- 8. κατά: ονετ α§αίη3ί. ^ρ. 3• 88. 

ρΐείεά Ιΐιε ίηνεδίηιεηί ο£ ϋιαΐ 3 κείνται αί νήσοι ανται κατά την 

ίολνη, Άπά Λεη 1)ε§&η ορεΓ3.1:ίοηδ 2ικελών . . . γην. ίο. Σαμαΐοι : 

ΐη ίΗε ηεί§1ιΐ30Γίη§ εουηΐΓγ ; 1ιε €ερΐΊ3ΐ1εηΪ3. ΐδ ααΐΐεά δαηιε, Ηογπ. 

\ναδ δΐίΐΐ ίΙιεΓε. α 246; δδ,ιτιοδ, Ηοιώ. δ 671. 

3θ. ι.δντ€5: αίΐπΐ^αΐίνε. 2. Σόλ- $1. ι. φθινόττωρον: 1)ε1οη§δ ίο 

λιον: ίη ΑεαΓηαηΐ&; ρΓεοίδε δίία- ίΗε θίρος, ορ. 2. 32. ι τοί θέρους 

αΐΐοη υη1ίηο\νη. Ορ. 3• 95• '• τοντον τίλεντωντος. 5ερίεηιΐ3εΓ. 31. 3] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 93 

ναΐοί παν^ημζί, αντοί και οΐ μέτοικοι, έσέβαΚον ες Τ'ην 
Με-^αριδα \\€.ρικ\4ον<; ίου Έ,ανθητττον στρατηγονντος. 
και οι ττερί ΐΙεΧοπόΐ'ΐ^Ύΐσοί' ^ Αθ'ηραΐοι έν ταις ίκατον ναν- 

:,σίν {€τυ)(^ον γαρ Ιν Αίγίρτ) 6ντ€<; βττ' οίκον άρακοιχιζόμε- 
νοι) ώς τισθοντο τους €κ της πόλεως πανστρατια εν 
'Μεγάροις οντάς, έπλευσαν παρ' αύτονς και ζννεμ,είχ- 
θ-ησαν. στρατόπεΒόν τε μ,έγιστον δη τούτο άθρόον λ 
^Αθηναίων εγένετο, άκμαζονσης έτι της πόλεως και 

ιοονπω νενοσηκνίας • μυρίων γαρ οπλιτών ουκ έλάσσονς 
ήσαν αύτοΙ * Αθηναίοι {χ^ωρίς δε αύτοίς οΐ εν Ποτειδαία 
τρισγίλιοι ήσαν), μέτοικοι δε ζννεσέβαλον ουκ ελάσ- 
σονς τρισχιλίων οπλιτών, χωρίς δε ό άλλος όμιλος 
χΐίΐλων ουκ ολίγος. Ζηώσαντες δε τά ττολλά της γης 

ΐΐ,άνεγωρησαν. εγένοντο δε και άλλαι ύστερον εν τω 3 
πολέμω κατά έτος έκαστον έσβολαΐ * Αθηναίων ες την 
Μεγαρίδα και ιππέων και πανστρατια, μέχρι ου Νισαια 
εάλω ΰττ' ^Αθηναίων. 

4- «ν ταίδ ίκατόν νανσίν : ίΐίΐη- Εηά 3• Ι7• 3 ^ζο-κόσιοι και -χίλιοί 

Ι^υΐϊνε ρΙΐΓ&5ε ; ίοΓ ΐΗε ΟΓοΙει•, /χίτα Φορμίωνος, οι ΐΓροαττηλθον. 

αρ. Ι. 5ΐ•4«ί είκοσι ν^£5 από των ΐβ. δμιλοί : ΗοΓηεηο. Ιοηία. ρο- 

^ Αθηνών ανται, 2. ΐοο. 2 οί άλλοι εΐίο \νοΓί1. 15.• καΐ αλλαι : ίη 4• 3 

βασιΧηες οκτώ. 7• Μ€γάροΐ5 : 66. Ι ίΐ ΐδ δΕΪά ΐΗεΓε λνεΓε 1\νο ίη- 

ίΗε Ιολνη ίοΓ Ιΐιε άϊδίποί, 2 19. 2. ν^δίοηδ είΐοΗ νεπΓ: ΐη Ρΐυί. /^γ. 

2 II. χωρίδ δ«': ίΪΓδΙ: ιοοο \\Άά 1)εεη 3° ^νε τεαά ο£ 3. άεοΓεε, ιηονεά 1)γ 

δεηΐ ίΙιεΓε υηάεΓ ΑΓοΙιεδίΓαΐυδ (ι. ΟΗαπηυδ, ΐΗϊΙ ΐΗεΓε δΗοαΙά 56 

57• 6); ΐΗεη 2οοο ιιικΙεΓ ΟχΙΠαδ 1\νΌ; αδ \νε οππηοΐ τε&ά 1\νο ίηίο 

(ι.όι. ι) : ΆξΆΪη ιόοοιίΓκΙεΓ ΡΗογ- ίΗε ρΓεδεηΙ ρ&δδ3§ε. υΠηοΗ (Μί- 

ιηίο (δεε οη 2. 29• 6). ΡΗοηηίο ^ακ. Ρεερίήεηιαΐα, ρ. 36, η. 6ι) 

οΙεπΓΐν Ιιαά ΓείπΓπεά ; γεί &1Ι ΙΗεΙ ίΗΐηΙίδ ΐΐιίδ άεοΓεε \ν3δ ρΕδδεά ζΧ 

Λνε Ιιεαι- οΓ Ιΐιίδ ΓεΙιΐΓπ ΐδ 2. 58. 2 δοηηε ΙίΐΙεπ άίΐΐε. \η. μ^ρι ο-ί 

Φορμίων δί και οί εξακόσιοι και Νίσ-αια : ί3.1ίεη ΐη 424• ορ• 4• 66-69. 

^(λιοι ονκίτι ήσαν ττερι Χαλκιδεας 5εε οη 3• ΐθ. 4• 94 ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [32. ι 

32. ^Ετειχίσθη δε καΐ * Αταλάντη υπ "Αθηναίων 
φρονρίον τον θ€ρους τούτον τελεντώντος η επί Αοκροΐς 
τοις "Οπονντίους νήσος, έρημη πρότερον ούσα, του μη 
Χηστάς εκπλεοντας εζ Όπονντο<ζ και τη<; αΧ\η<ζ Αοκρί- 
δος κακονργεΐν την Άνβοίαν. ταντα μεν εν τω θερει $ 
τούτω μετά την των Υίελοποννησίων εκ της Άττίκης 
άναγωρησιν εγενετο. 

33• Του δ' επνγιγνομενον γειμωνο<ζ Ευα/ο^ος ο Άκαρ- 
νάν, βονλόμενος ες την Άστακον κατελθεΐν, πείθει 
Κορυνθίονς τε(Τ(ταράκοντα νανσί κα\ ττεντακοσίοις και 
γιΚίοις οπλίταις εαντον κατάγειν πλεύσαντας, και αύτος 
επικούρονς τίνάς προσεμισθώσατο • ηρχον δέ της στρα- $ 
τιάς ΕνφαμίΒας τε 6 Άριστωνύμου και Ύίμόζενος 6 

2 Ύιμοκράτονς και Έινμα\ος 6 Χρυσιδος. και ττλεύσαντες 
κατηγαγον • και της άλλης Ακαρνανίας της ττερί θά- 
λασσαν εστυν α -χ^ωρία βου\όμενοι ττροσττοιησασθαί 
και ττειραθέντες, ως ονκ ε^ύναντο, άττεπλεον επ οικον. ίο 

3 σχόντες δ' εν τω παράπλω ες Κεφαλληνίαν και άπόβα- 
σιν ττοιησάμενοι ες την Κρανίων γην, άττατηθεντες νπ 
αντων εζ ομολογίας τυνος άνδρας τε άποβάλλονσι σφων 

32.2. ψρούριον : ρΓβά. 3• "^^^ 2. 99• 3 '^ν δέ ττερι θάΧασσαν 

μή . . . κακουρ7€ΐν : ορ. 2. 22. Ι. ννν Μακεδονίαν. ίο. άττέιτλίον : 

33• 5• ί"π•ικούρου« : Ηοιη. Ηα8 ΐιτιρί., &δ ννε Η&νε ηοί άοηε ννΐΐΐι 

Ιΐΐ6 \νοΓά οηΐγ ίη ΐΗο ΙΠίκΙ 3ηά ίΐιειτι γεί. Ι2. άιτατηθίντίδ • • • 3 

οί ΐΗβ αΐΐίεδ οί ΤΓογ ; ΤΗυο. άιτοβάλλουσ-ι : ίΕΐίβ ο!θ5ε1γ ίο- 

ηιο.?ί1γ οί ιη6Γ06η&Π63. 7• Χρί- ^εΐΗεΓ : ί^ι^γ «^^^ν ίηοίίβά αηά 30. 

σιδος: ίΗε ίεπιίηίηε ΠΕΠιε ίδ Χρυ- 13• ίξ όμολογ1α5 : ΟΕϋδαΙ εκ; ΐΐ 

2 σΐ5, αρ. 2. 2. Ι. 8. -ιτερί θάλασσαν : ροίηίδ ίο ΐΐΐίΐΐ; ουί οΓ ννΙιΐοΗ & Γεδϋΐί 

δοπιε οί ΐΗε ίοννηδ \νεΓε ΐηΐίΐηά, (Ιενείορδ, ννΙιείΗεΓ \>'^ ο1ι&η§ε οί 

&ηά ηοΙ άΪΓεοΙΙν οη ΐΗε βεα: οοηοϋΗοη ογ οΐΗεηνΐδε. 5εε οη 

Ηεηοε περι' ίηδίε&ά οί πα/οά. Ορ. 2. 36. 3• 34. 3] ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 95 αυτών, ίιηθ€μ.4νων άπροσΒοκήτοίς των Κρανίων, και 
ι$βίαίότερον άναγαγόμενοί εκομίσθησαν επ οικον. 

34• Έ** δε τω αντω ^^είμώνί οΐ *\θηναΐοί τω πατρίω 
νόμω ερωμένοι Βημοσία ταφας εποιησαντο των εν τωδε 
τω τΓολεμω πρώτον αποθανόντων τρόπω τοιωδε. τα μεν 2 
οστά προτίθενται των άπογενομένων πρότριτα σκηνην 
5 ποιησαντες, καΐ επιφέρει τω αύτον έκαστοι ην τι βονλη- 
ται ' €π6ί,δάι^ δβ η εκφορά 'η, λάρνακαζ κνπαρισσίνας 3 
άγουσιν α/οια^αι φυλής εκάστης μίαν ' ενεστι δε τά 
οστά ^ς έκαστος ην φυΧης. μία δε κλίνη κενή φέρεται Ιφ άιτροσ-δοκήτοΐδ : ΗΟΐΐνε ; 5θ 
&1\να)•5 ϊη άΕΐ. ρ1., ορ. 2. 93• 4• 
15. βΜκότίρον : »οί ιυϋΗοηί α εοη- 
εϊάεταΜβ $ίηιξξΙε. €ρ. 3• 23• 4 
βιαίως την τάφρον Βιαβάντίς. 

34- 2. νόμω : αΐίίοίη. €ρ. 2. 35• 
Ι . — ταφάς ίίΓΟίήσ-αντο : 50. Ιίαι/'αν ; 
τοφας ΤΓΟίίΓν ΐδ 5&ΐ(1 θί ΐΗοδε \νΗο 
Ερροίηί ΟΓ &ΓΓΕη§6 Ιΐιε οετεπιοη)•. 
Οί. ΙδοΟΓ. 8. 87 Ιν Ί]ν τοντο των Ι-^κο- 
κλίων {τεαίνταιί ρτα€{κέ), ταφας 
ίτοίεΐν κα& ίκαστον τον ένιαντόν. 
4- οστά : ΐΗε 5θ(1Ϊ6δ \\Τγ6 1)υΓηΙ οη 
ίΗε δροί : ΐΗε Ι^οηεδ ^Γου^Ηΐ Ιιοιηε 
ίοΓ 1)υπ&1. — ιτροτίθίντα•, : -ιτροτίΘΐ.- 
σθαί Άπά ΐΓρόθ(.σί<ί ο£ ΐΗε Ιαγήίξοαί; 
(κφίραν 3.ηά εκφορά οίύϊ^/ι/ηεκαΐ. 
— τ«ν άίΓΟΎΐνομένων : ΐη ΐΗΐδ δεηδε 
2. 51 • 5- — ιτρ^ριτα : Ιτυο (ίαγί ύε- 
/οτε. €ρ. Αγ. Ζ/ί. 6ιι. Ρπν3ΐ:ε 
ίαηεΓΕίδ ίοοίν ρΐ^οε οίΐεη Ιΐιε ηεχΐ 
ά3}•. Οί. ΟεΐΏ. 43• 62 (ίη » ΐ3\ν ζΧ.- 
ΙπΙ)υΙε(1 Ιο δοΐοη) εκφίρίΐν δέ τον 
άτΓοθανόντα ττ) ύστεραια "β αν προ- 
θωνται ττρίν ηλιον ίζίχειν. ζ. ν[ν τκ βονλητΜ : = ο τι αν βονληται ; 
βο\νεΓ5, βΠεΙδ, υησαεηίδ. εΐο. Ορ. 
3- 5^• 4• 6. κνΐΓ<ιρι,<Γσ•ίνα5 : ορ. 
ΤΙιεορΙΐΓ. Ι/ί.5ί. Ρ1α7ΐί. 5- 4• - ο-σαττη 
δέ φύσει κυπάφιττος, κέδρος κτί. 
. . . τούτων δέ )(ρονιώτατα Βοκεΐ τά 
κνπαρίττινα είναι. "]. ϊνεστι . . . 
φυλής : ΐ.β. ενεστι τά οστά εκάστου 
εν τβ λάψνακι της φνλης ης ην, 
εα€Η ψηαιι'ί δοηεί ιυενε ϊη ίΗε €θβΐη 
ο/ Ηή ίτίδε. έκαστος ίδ ρίποεά 
ίη ίΐιε ΓεΙ. αϊ. αδ ίη 2. 17• 3; 1>ϋί 
ίΗε οοΓπρΓεδδίοη ίδ ςαίΐε νίοΐεηΐ, 
ΐ1ιου§1ι δΙί^ΗΐΙ)• τείίενεά Ι^ν ΐΗε 
\\•θΓ(1δ φνΧης εκάστης μίαν ννΐιίοΐϊ 
δΐιονν ίΙίΕΐ: ε3θ1ι ΐΓίΐ3ε Υιαά ίίδ ρΆΤ- 
ίίαιΐ3Γ οοβΐη. 8. κλίνη : ίη θΓ(1ί- 
ΠΕΓ)• 1)υΓία1δ ΐΗε οοτρδε «'Εδ Ικ)Γη6 
οη ΐΗε κλιντ; οη \νΗΐοΗ ίΐ Ηε(1 5εεη 
ΪΆ\ά ουί. — Κ€νη φέρεται ίοτρωμ^νη : 
αρ. Εατ. Ηεί. 1 24 1 ΈλΑτ^σίν «στι 
νόμος ος αν ττόντω θάνη κενοίσι 
βάτΓτειν εν ττεττλων ί'φάσμασιν. 
Βυη^Ι οοιιΐά οηΐν ρΓορεΠν 1)ε 1ΐ3ά 
ίη οηε'δ ηΕΐίνε Ι^ηά. 96 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥ1ΤΡΑΦΗ2 Β [34• 3 Ιστρωμ,ένη των αφάνων, οΐ άν μη ευρ^θωσιν ες άναίρε- 

4 (πν. ζυν€κφ4ρς.ι δε 6 βουΧόμενο^ καΐ άστων καΐ ζενων,το 
καΐ γυναίκες ττάρεισιν αί προσηκονσαι, επί τον τάφον 

5 ολοφνρόμεναι. τιθεασιν ονν ες το δημόσιον σήμα, ο 
εστίν επΙ του καλλίστου ττροαστείου της πόλεως, καΐ 
αίει εν αύτω θάπτουσι τους εκ των πολέμων πλην γε 
τους εν Μαραθώνί ■ εκείνων δε Βίαπρεπη την άρετην ΐ5 

6 κρίναντες αυτού και τον τάφον εποίησαν, επεώαν δε 
κρύφωσί γη, άνηρ ηρημενος ϋπο της πόλεως ος αν 
γνώμη τε 8οκη μη άζύνετος είναυ και αξιώσει προηκη, 
λέγει επ' αύτοΐς επαινον τον πρέποντα- μετά δε τούτο 

7 άπεργονται. ώδε μεν θάπτουσι • και δια παντός τουζο 

8 πολέμου, οπότε ζυμβαίη αύτοΐς, εγβώντο τω νόμω. επί 9- τΔν αφανών : ///^ ΐ)ΐί33Ϊηξ, 
ορ. 8. 3^• Ι αποπλέων Ιν κελητί 

4 αφανίζεται. II. αΐ ιτροσ-ήκουσ-αι 
ίιτί τον τάφον : οί λνοΓπεη οη\γ 
Γείίΐΐϊνβδ \ν€Γ6 ^Ποννεά Ιο 1)6 ρΓ6δ- 
εηί, αη(1 ίΗεδε οηΐγ Άί Ιΐιε §Γανε. 

5 Ι3• ^"η"^ τον καλλίστου ιτροασ-τείου : 
ϊη Ιΐιε ουίεΓ ΟεΓΕΠΊΪευδ, ]υ5ΐ ΐ3ε_νοηά 
ίΗε Οϊρ^Ίοη §3<:ε. €ρ. Ρ&υδ. ι . 29• 
4 κατά την όδον κ£Γνται την €ς 
ΆκαΒημίαν, και σφων ίστασιν βπί 
τοΓ? τάφοις στηλαί τα όνόμυατα 
και τον Βημον ίκάστον Χίγονσαί. 
1 6. αύτον: ΟΗ ίΐιε 3ροί, κατά ^ώ- 
ραν (Ρ3.115. Ι. 29- 4)• ΤΗε τηουικί 
\ναδ εχοΕΥΕίεά ΐη 1 890-1 891 1>γ 
Μ. δίαεδ ; ενίάεηοε \ν3δ ίοαηά οί 
^ηηιιαΐ δ3οηήοεδ Ιο ΐΗε (3εαά αδ ' 
ΙιβΓοεδ ; ΓΓ&ζεΓ'δ Ραιι^αιι. 2, ρ. 433• Ι7• ηΡΊΗ^νοδ ύιτό τής ιτό- 6 
λίω5 : Ιαγ ίΗε δεη3.ίε δ&γδ ΡΙ^ίο, 
Με7ΐ6χ: 234 Β ; Ι3γ ΐΐιε Βημο<ί, Οειη. 
1 8. 285. Οοοά\νϊη (ηοΐε οη ϋειη. 
/. €.) ΐΗϊηΙίδ ο£ 3. ηοπιΐη&ΐΐοη οί 
ο^ικΙϊάΕίεδ ΐ3γ Ιΐιε δεη&ΐε, ^ηά ζ. 
^οίοε ίΓΟΓπ ίΐιίδ ΗδΙ \)γ ίΗε &δδεΓη- 
\>\γ. 1 8. άξιώσ-ίΐ: Γεοο§ηϊΐΐοη ο£ 
Ιιίδ §Γε&1 αΙ^ίΠίγ. ά^ιωσις να.-χγ \>& 
Ιΐιε Γπ&ΐίΐησ οί Ιΐιε εΐαΐιτι ογ Ιΐιε 
§Γ3.ηΐίη§ οί ίί ; α^ίίΛμχχ \νΗ&1 ϊδ 
εΐΕίπιεά ογ ^Γίΐηίεά. ΒιιΙ αοϋοη 
ηοηη3 αηά νε3ΗΗ ηοηηε ΕΓε οίΐεη 
ΗΕΓά ίο 1^εερ 3ρ3Γΐ;. — ιτροήκη : 
ίΗαΙ ίδ ττμοίγτ^ ; ίΐ ΓΣΐιε υδε, ορ. Χεη. 
ΗεΙΙ. 8. Ι. 23 γρήμασι νροηκων. 
2 1 . όΐΓΟΤ£ ξνμβαίη αΰτοΪ5 : θάπτίΐν 7 
τους εν τω ττολίμω άττοθανόντας ; 
ζ. ε. Άΐ ίΗε επά οίείΐοΐι ΟΕίτιρΕΐ^η. ^ 35• ι] ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 97 δ' ονν τοις ττρώτοις τοΓσδε Πε^ικλτ^ς ό "Ξανθίππου χΐρ^θη 
λβγβι,ν. καΐ έπβίΒη καυρος ίλάμ,βανε, προέΚθων από του 
σήματος έπΙ βημ,α ύχΐίηλοΐ' πεποιιημένον, όπως ακούοιτο 
25 ως €πΙ πλείστον του ομίλου, ελβγε τοιαδε. 

35• " Οί μβν πολλοί των ενθά^ζ. είρηκότων ηΒη επαι- 
νοΰσί τον προσθβντα τω νόμω τον Χόγον τόν^ε, ως κα- 
λόν έπΙ τοΙς έκ των πολέμων θαπτομενοις αγορεύεσθαι 22. Π€ρικλή§ : Ηε Η&ά (ΙεΙίνεΓεά 
Ιΐιε ΟΓ&ΐίοη ονεΓ ΐΗοδε ΐΗαΐ ίεΐΐ 
ίη ΐΗε δΕΓηΐΕπ \ν&Γ (440-439)• 
23- καιροβ €λάμβαν€ : ε1δε\νΗεΓε ίη 
ίΐιϊδ δεπδε \νε Ιι&νε καταλαμβάνειν. 
Ορ. 2 ΐ8. 2. 24• ΐιψηλον ΐΓ€ποιη- 
μιένον : »ια(/ί Λΐξ/ι. 25. ώ« ίττΐ 
ΐΓλ€ίοττον τον ομίλου : ραιί. §εη. 
Ορ. Ι. Ι. 2 ετΓΐ ττλεΐστον ανθρώπων. 

35• ΤΗεΓε ΐδ α ίΓασηιεηΙ; ο£ ά 
£αηεΓ3ΐ ΟΓΗΐΐοη \)γ ΟοΓ^ϊίΐδ : ίΐ Ιοη§ 
ίΓα§[ΐηεηΙ οί οηε 1)ν ΗνρεΓΪάεδ ίη 
ΗοηοΓ οί Ιΐιοδβ \νΙιο ίεΐΐ ίη ΐΗε Ι.Ά- 
ταϊζη ν/ΆΤ ; ά δρυΓίουδ οηε &5δί§ηε(1 
Ιο ΌεηιοδίΗεηεδ, δά^ρίεά Ιο ΐΗε οο- 
ο&δίοη οίΟΙι^εΓοηε» ; αηοίΙιεΓ, 3ΐδο 
δρυήουδ, Ηΐτιοη^δΐ: ΐΗε δρεεοΐιεδ οί 
Ι^γδίοδ, νντίίΐεη ίοΓ &η υη1{ηο\νη 
οοοοδίοη ; ίΗεπε ίδ Ι^εδίοΐεδ ίΗε ίηι- 
Ε^ίπΕΓν δρεεοΐι ίη Ρ1&Ιο"δ Μέίΐβχε- 
11113. ΤΗε ΓΐιείοΓίοί^ηδ οΐπδδείΐ Ιΐιίδ 
δρεεοΗ αηιοη^ ΐΗε ^πείΐΐ δρεοίηιεπδ 
οί ίΐδ Ιίίηϋ. Οίοηνδίιΐδ {άε Τ/ιιιε. 
Η^3ιο^. /ΐίάϊάηιη. 1 8) οπΠδ ίί ό π£- 
ρφόητος έτΓίτάφίΟ';, Άηά 3. Ιίΐίΐε 
ί»ΓΐΙΐ6Γ οη δανδ Περικλεα την νφη- 
λην έκΐίνην τραγωδίαν εισάγει δια- 
τιθί(ΐενον. ΒαΙ Ηε οπίίοίδεδ Ιΐιε 

ΤΗΙ'ΟΥΓ)Π)Κδ — "7 ΗίδΙοπαη'δ ]ιΐ(1§ηιεη1; ίη ηοΐ οΗοοδ- 
ίη§ ίοΓ ίΐ Ιΐιε οίοδε οί ά τεαίΐγ 
ίηιροΓίαηΐ οαηιραί^η. Τΐιε άείεΓ- 
πιίηίησ Γεαδοη \ναδ, Ηε ίΐιίηΐίδ, Ά 
άεδίΓε ίο ρυΐ ίΐ ίη ΐΗε ηιουίΗ οί 
Ρεηοΐεδ, \νΗο άίεά ίη ΐΗε δεοοηά 
γ^ΆΤ οί ΐΗε Λναπ : ΐΗίδ ίδ ίηιε, Ι3ϋί 
ΤΗυο. (ΙεδίΓεά &1δο ίο δΐιολν ΐΗαΙ 
ίΗε λναΓ \να5 3. οοηίΐίεί ηοΐ οί 1\νο 
δίίΐίεδ πιεΓεΙ}•, 1)υΙ οί ί\νο Γ3.άϊ03.1\γ 
άίίΤεΓεηί δΥδίεηΐδ οί Ιίίε Άηά ουί- 
ίϋΓε. ΤΗε ρΓορεΓ ρΐ^εε ίοΓ ίΐιίδ 
\νίΐδ ϋί ίΗε Ηε§ίηηίη§, ογ οη ΐΗε 
βΓδί ρΓθΙ)&1)1ε οοοΕδίοη ιΗεΙ ρΓε- 
δεηΐεά ίΐδείί; ίΗε δρεεοΗ άοεδ ηοΐ 
οίοδε Ά ο&η-ιρ&ί§η, εχοερί ίΐοοί- 
άεηίαΐΐν ; ίί ορεηδ ΐΗε δίοΓ)• ίΗαί 
ίδ ίο ίοΐΐονν. 

2. τον προσ-θ^ντα : υη1ίηο\νη. 
ϋίοηγδ. Αηί. Κοιη. 5• Ι7? ^^^ 
Οίοά. II. 33 &ί^'ε ^^"^ ΡεΓδίίΐη %ν&Γδ 
Εδ ΐΗε ίίηιε οί ίηδίίίυίίοη ; ίΗίδ 
\νου1ά &§Γεε \νίίΗ ίΗε τεαδοηδ Εδ- 
δίσηεά ίοΓ ίΗε εχοερίίοηΕΐ Ιπεαί- 
ηιεηί οί ίΗοδε ννΗο \νεΓε δίαίη ?Α. 
ΜΕΓΛίΗοη (2. 34• 5) ^"«^ *^»ε \\ΌΓάδ 
οί τΓολλοι ΗεΓε. — ώβ καλόν : 80. ον, 
ΟΜΤ. 875- 98 Θ0ΥΚΥΔ1Δ0Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [35- αύτόί'. €μοΙ δ' άρκονν αν εδόκει, εΐϊ/αι άντρων άγα,θων 
€ργ(ρ γενομένων έργω καΐ Βηλονσθαί τά^ τιμάς, οία και 5 
νυν περί τον τάφον τόν^ε Βημοσία τταρασκενασθεντα 
οράτε, και μη εν ενί άν^ρΐ πολλών άρετάς κιν^ννενεσθαι 
2 εν τε καΐ χείρον ειττόντι ττιστευθηναι. χαλεπον γαρ το 
μετρίως εΙπεΐν εν ω μόλις και -η ^όκησις της άλτ^^είας 
βεβαιουται. 6 τε γαρ ζυνει^ως και ευνονς ακροατής ίο 4. άρκονν: 1ΐ6Γ6 »η Άά]., 08. 
191. — ανΙ)6ΐοη§δΙθ€δόκα. 5-οία: 
Λε απΐεοεάεπί ίδ ΐηνοΐνβά ίη δί;λοίί- 
σ^αι τας τιμάς ; οΓα εΐαδδΐήεδ, αηά 
50 §εηεΓΕΐΐζεδ. 6. •π•€ρΙ τόν τάψον 
τόνδ« : ίΗε περί Γε§υΐ3Γΐγ£ουη<ί \νΐΐ1ι 
νεΛδ οί Εείΐοη ; ηοί Ιοεαί. 7• •""■^ 
μή . . . ΐΓΚΓΤίυθήναι : καλόν ΟΓ είκος 
ίΐναι (άεΓΪνείΙ ίΓΟτη άρκονν είναι) ΐδ 
ίεΐί Εδ ίηί1υεηεΐη§ ΐΗε εοηδίηιείίοη. 

— άρετάς : ΐΗε ν^ΙοΓ οί ΐΗε άεαά Εδ 
ρΓεδεηΙεά \3γ Ιΐιε δρεαΙίεΓ. ΌίδΙπ- 
1)υί:ΐνε ρΙαΓ. ; δυΐ)]. οί κινδυνευεσ^αι. 

— Ιν ενΙ . . . κινδυνενεσ-θαι : ορ. 
Ευτ. €γ€ί. 654 «ν τω Καρι (ι'.ί. 
λγΗεΓε ίΐ ίδ α πίΕίΙεΓ οί ηο ίηι- 
ροΓΐαηοε) κινδυνεΰσο/Αεν. >δεε οη 
2. 64• 2. ΚοΓ ΐΗε ΓΕΓε ρεΓδοηαΙ 
υδε οί κινδυνεΰεσ^αι, ορ. 2. 43• 5 
015 ή εναντία μίταβολη εν τω ζην 
ετι κινδυνευεται. 8. ιτισ-τευθήναι : 
ερεχε^εΐίο ϊηί., εχρΐ3ίηίη§ κίν8ν- 
νευεσ^αι; α^ ^6ξα^ά5 ί/ιβ €κβάε7ΐ6β 
ίΗβ ίαΐβ ο/ ϋιεηι ιηβεΐί ΊυϋΗ. — ευ 
τί καΐ χείρον: ινίιείΗεν εο7ηρεΙεηί 
ον τηοουιρείεηί. — χαλεττόν γαρ το 
μετρ£ω5 είττεϊν §ϊνεδ ίΗε τεαδοη ίοΓ 
ίΐιε ρΓεοεάϊη§ δΐ&ίεΐΏεηί, αηά ρ^Γ- ΐΐεαίΕπΙγ ίοΓ ΐΗε \νοΓάδ ευ τε και 
χείρον ειττόντι. 9• ("τρίωβ : α3 
ΐΗε οεεα$ΐοη άβηιαηά3, αάεςηαίεΐ}/ . 
Ορ. 2. 65. 3 /^ετριωζ ΐξηγ€ίτο, 
εοηάηείεά ΐΗε ξονεηιιηε7ΐί ινϋΗ 
ρπίίίεηεε. — ίν φ : ίη ινΗϊεΗ εα^ε, 
ϊ.ε. εν τω μ€τρίως είττεΐν. το με- 
τρίως είττειν ίδ Η3,Γά, 1)υΙ: ΐΙιεΓε ίδ 
δΟΓΏείΗίη^ ΗαΓάεΓ γεί ; οηε ιτηΆγ 
δϋοοεεοί ϊη 5ρεΕΐ<ΐη§ 3δ ίΗε δυΐ33εεΙ 
άεΐΏ&ηάδ, Ι3υ1; ίο οοηνϊηοε οηε'δ 
Ηε&ΓεΓδ οί ίΗε ΆοοηΐΆογ οί ίΗε 
ρΓεδεηίΕίίοη ΓεΓΠΕΪηδ 3. άίίΒουΙΙγ. 
Οηε ννουΐά εχρεοί και μόλίς, Βυί 
€γ. \νε11 οοιηρΕΓεδ 2. 1 1. 6 α μη 
και νυν (= «ί και μη νυν) Άπά 2. 
54• 5 ^τε α^ιον και είπειν (= και 
αζιον είττειν) — ή δόκησ-ιβ τήδ άλη- 
θείαδ : ίΐιε ϊηιρνε3$ίθ7ΐ (ίη ί/ιε 
Ηεα^-ετ) ο/ ίΗε εχαοί αξτεειηεηί 
δείτυεεη /αοΐ αηά ΒίαίεηιεηΙ. αΚη- 
θίΐχι = εχαεί οοννε^ροηάεηεε ίο /αεί. 
ΚοΓ δόκτ;σΐ5, ορ. 2. 84• ι ^όκησιν 
τταρίχοντα αντίκα ε/χ/3αλεΐν, ε^εαί- 
ί7ΐξ ί/ιε ^ηιρ^ε$$^οΐι. ΤΗε ννοΓά ίδ 
Ιοηία αηά ίΓΕ^ΐο. Ορ. Ηάΐ. η. 185• 
ΙΟ. δ τ€ γαρ ξυνειδώς §ίνεδ ίΗε 
Γε&δοη ίοΓ εν ω . . . βφαχαυταί. 36. 1] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 99 τα^' αν τι €ΐ/Β€€στ€ρωζ προς α βούλβταί τ€ και έπίσταται 
νομίσβίβ ^ηλοΰσθαι,, 6 τε άπειρος εστίν α και πλεονά- 
ζεσθαί^ δια φθόνον, εΐ η νττερ την εαυτοί) φνσι,ν άκονοι. 
Ρ'^χρι γαρ τουΒε ανεκτοί οΐ έπαινοι είσι περί έτερων 
15 λεγόμενοι. €ς όσον αν και αντος έκαστος οΐηται ίκανος 
€ίι^αι δράσ-αί τι ων ηκουσε • τω δ' ύπερβαΚΚοντι αυτών 
φθονουντες ηΒη και άπιστουσιν. επειδή δε τοις πάλαι 3 
οΰτως ε^οκιμάσθη ταύτα καλώς εχε^'. χρη και εμε 
επόμενον τω νόμω πειρασθαι υμών της εκάστου βουλη- 
2ο σεώς τε και Βόζης τυχε'ίΐ' ως επι πλείστον. 

36. '' Αρχομαι δε από των προγόνων πρώτον • δι- ξννζώίναι = ίο /:ησιυ /αεί5 α^ ί/ΐ6 
άθ€τ Ιΐΐκηυε Ιΐιβιη^ Ηεηοε ίο ύε ίη 
ίΐιβ ίεεκεί, ίο ί:ηοτυ ί/ιοκοι/^Μγ. Ιιηοτν 
ϊη οηβ'ί /ιεακί. Ορ. 3- ^(>• ΐ• 

1 1 . €ν8<€σ-τ{ρω$ : οί δυοΗ 3(1ν5. 
ΤΗυο. Η35 αίδο ά.σφαΧ.ίστίρω<;. μίΐ- 
ζόνω%, ί-ποδίεστίρω^, γοΧίττωτίρω^ 

(2. 50. Ι ) . ΤρΟβ & : 7Γρ05 = 1)ΓΟΙΙξΙΐί 

/αεε ίο/αεε νήίΗ, νϊετυεά ζη ίΙΐ€ ΙίξΙιΙ 
ο/, ΪΗ οουφαΓΪίοη ηηΐΗ. — βονλ€τα4, 
καΐ (ΐτίστατΜ τερεαίδ οΙιίϊχΐίοΗΐΙν 
ίυνίΐδως και (Λΐνον%- ΐβ- δια φβό- 
νον : 05 άπειρος ) ( ίννίΐδώς, δο. 
ΐΗου§Ιι \νϊΐΗ 3 οΗηηο;€(1 §Γ3πΐΓηαΙϊ- 
οαΐ οοηηεοηοη. δια φθόνον -)( €1- 

νου^. 1 1 15 6Χ3^θΓ6ηΐ6(ί ρΓΒΪδβ ΙΗεΙ 

ΓΟϋδΟδ ΐΗίδ φ^όΐΌ5 : ΐΗβΓε Ϊ5 ηο 
56§Γυ(1§ίη§ ΐΗε άε^ά ίΗεΪΓ (Ιυε 
ιηεείΐ οί ευ1ο§ν; ΙίυΙ ιπεη §αυ^6 
ο11ΐ6Γ5 1))• ΐΗε 5ΐ3ηά3Γ(1 οί ΐΠείπ ο\νη 
€3ρ3ΐ)ί1ίΐϊε5. 3ηά Ιιεηοε οίΐεη δοεηί 
εχ3§σ6Γ3{ίοη ννΗεΓε ΐΗεΓε 15 ηοηε. 
1 6. τω δ' νίΓίρβάλλοντι αντών : αντών 15 ρ3η. σεη. 3ηά ηευΐ. = ών 
Ύ)κανσαν. Ορ. Ιδοαπ. 1 2. 36 τοΓς 
νπερβάλλονσι των ίργων . . . χαλί- 
ΤΓον εέίσωσαι τονς λόγον^. 1 7• «"««ι- 
δη δ« §οε5 1)3θΙί Ιο (μαί δ€ ϊη § ι . 
ΐ8. Ιδοκιμάσθη: 3ρρΓονε(1 \)γ ΙβδΙ 
3η(3 εχρεπεηοε. Ι η 3• 3^• 5 Η*'''°• 
ΒεΒοκιμασμίνον (λόγοι•) ϊδ βεΐ οίΤ 
3§3ΪηδΙ μίτα καινότητος λόγου. 

36. Τΐιε προγονοί, ΐΗε πατί'ρίς, 
ΐΗε οοηΐΓ3(1εδ οί ΐΗε άοίά, \νεΓε ϊηι- 
ροΓί3ηΐ Ιορϊοδ ϊη 3 ίυηεΓ3ΐ θΓ3ίϊοη ; 
ΐΗεν οουΜ ηοΐ 1)ε οΓηϊΙΙε(1. Βαί 
Ρεποΐεδ \νΐ11 οηΐν ίουοΗ ίΗεπι ζαά 
ρ3δδ οη ίο ηΐ3ΐΙεΓ οί άεερεΓ ίιτιροΓΐ. 

Ι. δίκαιον . . . και -ιτρίίΓον δ< 
άμα : ώ/ίγ ατιά Ιιοηοκ αΙίΙ:ε άειηαηά. 
Ορ. Ι. 1 44• 2 ταντα. γαρ δίκαια καΐ 
Ίτρΐττοντα αμα ττΐ8€ τη ττόλει άττοκρί- 
νασθαί. ΤΗε οοΓηΐ3ίη3ΐϊοη και . . . 
δί 15 ηοί ίΓεςυεηΙ ϊη ΤΗυο., Ι5υ1 ςυΐίε 
οοΓηηιοη ΐη Χεη. ζηά ΐ3{ε 3υΐ1ιθΓδ. 
δε 15 ΐΗε ςοη3υηαΐίοη ζηά και 3(1ν. ΘΟΥΚΥΔ1ΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [36.1 καιον γαρ αντοϊς καΐ πρέπον δβ άμα εν τω τοιώδε ΤΎ)ν 
τιμΎ)ν ταντην της μνήμης δίδοσ^αι. την γαρ γ^ώραν 
αΐεί οι αυτοί οίκονντες Βυα^οχτ) των ίπιγιγνομένων μέχρι. 

2 τονΒβ ελενθεραν δι' άρετην παρεΒοσαν. καΐ εκείνοι τε 5 
άζίου επαίνου καΐ ετυ μάλλον οί πατέρες ημών • κτησά- 
μενοί γαρ προς οϊς ε^εξαντο οσην εχομεν αρχΎ)ν ουκ 

3 άπόνως ημΐν τοις νυν προσκατέλιπον. τα δε πλείω 
\_αύτης'\ αύτοΙ ημείς οΓδε οΐ νυν ετι οντες μάλιστα εν τη 
καθεστηκυία ηλικία έπηυζησαμεν, καΐ την πόλιν τοις ίο 
ττάσι παρεσκευάσαμεν και ε'ς πόλεμον καΐ ες είρηνην 

4 αυταρκεστάτην. ων έγω τα μεν κατά πολέμους έργα, 2 . 4ν τφ τοιώδ€ : οη αη οβοα- 
5ζοη ΗΙίβ ΐΗβ ρτεεεηΐ. Ορ. 3• 43- 4• 
4• αΐ€ΐ οί αυτοί : οί αντοί 13 ρΓβοΙ. 
^{. 1.2. 5 την -γονν Άττικην . . . 
άνθρωποι ωκονν οί αντοί αίει. — 
διαδοχτ) των ίττιγιγνομίνων μ-έχρι 
τοΰδ€ : ΐΣΐ1<6 \νίΐ1ι τταρεδοσαν. ΤΗε 
άΆί. 15 ίη8ΐηιηΐ6ηΐ3ΐ : όγ ίναηίηϊή- 
$ίοη ίΙη'οηίζΗ 3η€οε3$ίν6 ξεηβηιϋοη^. 
5• Ιλ€υθΐραν . . . παρ€'δοο-αν : ΐΐΐθ 
δίΓβδδ 15 οη έλ.€υθφ(ΐν, \ν1ιίο1ι Ϊ5 Ιΐιο 
ρΓ6(3ίθ&ΐ6. τταραδιδόναι 15 υ86θ1 οί 
ΊιαηάΪΗίζ θ7/εκ αί α ίηι^ί. 6. οΐ 
■π-ατί'ρίδ ήμιών : ίΙιεΪΓ \νοΓΐ<; \ν&5 Ιΐιε 
65ΐΕ51Ϊ5ΐιηΐ6ηΙ οί ΐΗο Γπαπίΐηιε οοη- 
ίεάεΓΒ,ογ άπα ίί5 (ΙενεΙορηιεπΙ ίηίο 
ΐΗβ ΑίΗεηΐαη εΠιρίΓε. ΤΗΪ5 ίοο1< 
Ιίηηε, αηά ίΗε δΐΗ^εδ οί Ιΐιε ρΓΟοεδδ 
ίίΓε ηοΐ ενεη 1^^ηίε^] ίΐΐ. ΜοΓεονεπ, 
ΐΗε ρεήοάδ (ττρόγονοι . . . ττατίρες 
. . . οΐ νυν ίτι δντες) οΙίΓοηοΙο^ί- 
03ΐ1γ ονεΗαρ : 5ιιί ΐΗε οΙΐΗΓ&οΙεΓΪδ- ίίο Ηηεδ οί αοΐίνίΐγ 3Γε άΐδίΐηοΐ:. 
7- οϋκ άιτόνως : Ιαΐίε \νίί1ι κτησά- 
μ.(.νθί. 8. τα δί '7Γλ€ίω : Εοο. οί 
ΓεδρεοΙ. ΤΗε ΐηιρΓονεΓηεηΙδ ιηαάε 
ΐη ΐ1ι? οΐΐγ (Ι3υί1(3ίη§δ αηά \ν•α1ΐ5) 
ίΐηά Ϊη Ιΐιε οΓ^πηϊζίΐΙϊοη οί Ιΐιε ειη- 
ρΪΓε. 9• ^^ """Ώ καθίο-τηκυίί^ι ήλικί<;ι : 
'• οοπδίίΐηΐΐ ίΐεΐ&ίε (ςυίΐε ΓηεάΪΕ (1ί- 
οΐΙϋΓ, €ίο. ί/^ό"^//. 2ο)." Ρο. ΤΗε 
ρεηοά οί αοιτιρίείε άενείορηιεπί, 
ννΐιεη ίΗεΓε Ϊ5 3, ρ^υδε ίοΓ 3 ίίπιε, 
ίο Βε ίοΠοννεά \)γ ά ίίΐΐΐίη^ οίΤ Άηά 
ά&οΆγ. Αδ ΡεΓ. \ν3δ 1)οηι αΐ^οαΐ 
490, ίΐηοΐ Ιιϊδ αδδοεΪΗίεδ \νεΓε οίνΆτΊ- 
οιΐδ 3§εδ, 1ιε §ίνεδ ίΗε ' ανεπίΐ^ε ^ ; 
Ηεηοε μάλιστα ϊδ ΐηδεΓίεά. Ορ. 
ίίδ ιίδε \νί(:Η ηυΓη1)εΓ5, 2. 19• ΐ• 
ΙΟ. ίττηυξήσ-αμίν : Ηανε ^οηβ. οη Ιο 
άενείορ αηά ίηιρκονβ. Ορ. /• 7°• 
8 την οΐκίίαν ττατρί^χ νικησαντας 
ΐττανζησαι. 12. ων : αυτών και των 
7Γατ€ρων. 37•. ο ΘΟΥΚΥΑΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β οΓς έκαστα βκτηθη, η εΐ τι αντοί η οί πατέρες ημών 
βάρβαροι^ η "Ελλτ^ι/α πολεμίον ετηόντα ττροθνμως ήμυ- 

15 νάμεθα, μακρηγορεί^ εν εΐΒόσίν ου βουλόμενος, εάσω • 
άπο δε οΓα9 τε ετητηΒενσ-εως ηλθομεν επ αυτά και μεθ* 
οϊας πολιτείας καΐ τρόπων εζ οίων μεγάλα εγενετο, 
ταύτα ^ηλώσας πρώτον είμι καΐ επΙ τον τώνΒε επαινον, 
νομίζων επί τε τω παρόντί ουκ αν άπρεττη λεχ^θηναι, 

2» αυτά καΐ τον πάντα ομιλον καΧ αστών καΧ ζενων ζύμ- 
φορον είναυ αυτών επακουσαί. 

37• '■ ^ρώμεθα γαρ πολι,τεία ου ζηλούση τους των 
πελας νόμους, παράδειγμα οε μάλλον αυτοί οντες- τινι η Ι3• €κτήθη: ΐΗΐδ ΕΟΓ. 15 »1«'3ν5 

ροδδ. : ΐΗε ρ£. ίδ δο άΙ Ιίηηεδ. €ρ. 
2. 02. 3 τα προσκ€κτημ€να. — οΐβ 
. . . ή £ΐ τι : ο1ΐΕη§6 οί οοηδίπαο- 
Ιίοη. Ορ. 4- ΐ-8• 4 οσοις . . . η εΙ 
τινι. Ι5• μακρηγορΐΐν €ν £(8ό<ην : 
αρ. 4- 59• 2 τι όν τί<% . . . £ν ίΐόο- 
σιν μακρ-ψ^οροί-η \ μακρτρ/ορύν ίδ 
ροείϊο : €ν 35 ΐη εν τοις δικασταΐς : 
566 οη 3• 53•" Ι- 1 6. άιτο δί οΐαβ 
κτ£. : 1ΐ3νίη§ 5\ν6ρΙ 35Ϊ(36 ίΗε οοη- 
νεηΙϊοηΗ,Ι Ιορΐοδ. ΡβΓ. δ6ΐ5 ΓοΓίΙι Ιΐιε 
δΐιΙ)ί60ί Ηε ρΓοροδεδ ίο ΐΓε^Ι. — άιτο 
8< οίας τ€ . . . καΐ μ<θ' οίας χολιτείας 
καΐ τρόιτων ίξ οϊ«ν : αϊτό ^νεδ ΐΗε 

ρΠΙΏΛΓν, €^ ΐΗε ρΓΟΧΪΓη3ΐ6 δΟϋΓΟε 

ΟΓ ο&πδε (ορ. 2. 33• 3) ^^^ Η-^ά. 
Λε 300θΓηρ&ηνίη§ οοηάϊΐϊοηδ : 1)υΙ 
ίΗε 1\νο ΐΕΐΙεΓ Ηβνε ΐΗεΪΓ οπ§ίη 
ίη ΐΗε ίΪΓ5ΐ, Ηεηοε ττολιτείας και 
τρόττων ίο^εΐΗεΓ 3Γε δϋΙ^ΟΓοΙΐη&Ιεά 
Ιο €7ΓΐΤ7^υσ£ως. τε αήεπ ομι5 3η- δ\νεπη§; Ιο και 1)6ίοιΐ μεθ". Ηεηοβ 
ΐΗε θΓ<1εΓ τρόττων έ$ οίων. Ιτητη- 
δίνσις =ρκϊηάρΐ^ο/ ωηάΐί€ί Γηαηί- 
ίεδίεά ΐη οοηοπείε €πιττ)8(.νματα. 
1 8. ταΰτα δηλώσ-α5 : ΐη 2. 37-41• — 
£ΐμΛ και €ΐΓί : Ιγοπί 2. 42 οη. 19• 4- 
ΐΓρ€ΐΓη : ρΓεά. λνίίΗ λεχ^ναι, ορ. 2. 
Ι02. 6 τα ΐΓίρι Αλκμεωνα τοιαύτα 
λί^όμενα τταρΐλάβομίν . 21. ίιτα- 
κοΰααι : ^ϊνί εαΓ ίο, ΗεαΓ α^ιάΗβεά. 
37• Ι • οϋ ζηλονσ-ΐ) : αίνιττ€ται 
{ΙΐϊηΙί αί) τον% των Αακ(.8αιμο- 
νίων. ον? Ανκοΐργος ίγραφε, μχμ-ψ 
σάμενο^ τοχ.•<; Ιίρητών . . . νόμους, 
δοΗοΙ. 2. ιταράδίίγμχι : Ηειίζ 
(/α/ι/ύ. 123. Ρ- 283) βηάδ ΗεΓε 
Ηπ Εΐΐυδΐοη Ιο ΐΗε Κοπι&η ειτιΙ)Ε55ν 
Ιο ΑΐΗεπδ ΐη 454• *ο εχαπηΐηε ΐΗε 
Ι»\ν5 ο£ 5ο1οη; ορ. ίΐν. 3• 3ΐ• 
— αντοΙ όντ€5 : δΗίίΐ ίτοηι ίΐιε 
πολιτεία ίο ΐΗε ττολΓταί ; ΐί ίΐΕΐΙεΓδ 
ΐΗε ρπίΐε ο£ ίΗε αιιάίεηοε. ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [37• Ι μίμονμ€νοί €τφου9. και όνομα μβν δια το μ,-η ες 6\ί- 
γονς αλλ* €? πλείονας οΙκ€Ϊν δημοκρατία κ€κληταί, μ€τε- 
στί δε κατά μεν τον<ζ νόμους προς τα Γδια διάφορα ττασι 5 
το Ισον, κατά δε την άζίωσιν, ως έκαστος εν τω ευδο- 
κιμεΐ, ουκ άττο μέρους το πλεΐον ες τά κοίνά η απ αρε- 
τής προτιμάται., ούδ' αυ κατά πενίαν, εγων δε τι αγαθόν 
2 Βράσαί την πόλίν, αξιώματος αφάνεια κεκώΧυται. ελευ- 
θέρως δε τά τε προς το κοινον πολυτεύομεν καί ες τηνιο 3• δνομα . . . κίκληται : αρ. 6. 4• 5 
όνομα. . . . Ζάγκλη ην . . . κληθάσα. 
— δια το μη €8 ολίγους . . . οΙκ€Ϊν : 
ίοΓ ίηΐΓ3.η3. οίκεΐν, ορ. ΡΙπί. /ί£/>. 
547 ^ ""'^'* οίκησίί (αΰττ; ή πολι- 
τίία) ; ίοΓ €5, ορ. 8. 38. 3 τ^? «λ- 
λτ^ξ πόλεως κατ ανάγκην £5 ολίγους 
κατεχόμενης. ΤΗε αίΙηηίηίδίΓίΐΐίοη 
ΐδ 5Γου§Ηΐ ΐηΐο ιΗρ Ηαικίδ, ηοΐ ο£ 
Ά ί6\ν, 1)υ1; οίίΗε Γη&]οπΙγ ; γεί, ΡεΓ. 
3(3ά3, ίΗΐδ ίδ ηοί ίΗε ννΐιοίε ίΓυίΙι, 
ίοΓ ΐΗε η^Ηΐδ οί α11 3Γε εςυαίΐγ τε- 
§3Γ(3εά Άπά ιηεηί τεοεΐνεδ ίΐδ άυε 
ρπνί1ε§εδ. 5• """Ρ^ '''^ '-^'•* ^''*^" 
φορά: ϊη (}ηβ3αο7ΐ3 αβ^εοϋηξ ίΐιείν 
Ρνίναίε ίηί6η5ΐ3 ; ορ. 5• ιΐ5• 3 
ίδιων τινών διαφόρων €νεκα. 
6. κατά δί την άξΐωσ-ιν : ) ( κατά 
τους νό/Αους. Βε£θΓ6 ΐΗε 1α\ν η11 
ηιεη αΓε εςααΐ ; ΙΰυΙ χνΐιεη ίί οοηιεδ 
Ιο ίΐιε εδΙΪΓπαΙίοη ίη ννΗίοΙι ε ιτιαη 
ΐδ Ιιείά, \\'6 Ηανε §ΓΕάεδ. 7• ο*•* 
άιτό μέρους :) (άττ' αρετές ; ΐΐ §ΐνε5, 
ΐΗεΓείοΓε, ίΗε §Γουηά οί δείεοίΐοη, 
ορ. 6. 39• Ι ^Υ<^ δε' φημχ • • • 8ημον 
ξνμτταν ωνομΑσθαι, ολιγαρχίαν δε 
/χερος, ζ'.ε. ο\\§Άτο\\γ ίδ ίΐιε ηιΐε οί 3. οΐαδδ (ρ,ερος). 8. ονδ' αΰ κατά 
πενίαν . . . κεκώλυται : ορ. ΡΙαΙ. 
Μείΐεχ. 238 Ο οντΐ. ασθένεια οΰτε 
ΤΓίνια ουτ€ άγνωσια ττατερων άπε- 
ληλαται ουδείς ουδέ τοις εναντιΌις 
Τ€τίμηται, ΕυΓ. Ξίίρρί. 420-2, 
433~4• ΕοΓ κατά = οτνίίΐξ ίο, ορ. 
2. 65. 8, 2. 87• 3• — «χωνδί : οΗ3η§ε 
οί οοηδίπαοΐΐοη ; \\'πηεη ίΐδ ΐίπε'ντ/ς 
ων Ηαά ρπεοεάεά. Γογ δρασαι, ΐη- 
δίεαά οί ΐΗε υδυ^Ι ποιησαΐ, ορ. 2. 
64. Ι. 9• κίκώλυται: ρί οί ιτιαΐη- 
Ιεηαηοε οί Γεδυΐί, 08. 228 ; 5ΐαηά$ 
Ρνενεηίεά. — ελευθφως : ϊη α Ιίδ- 
εταΐ ερϊνϊί. — ελευθφως δε τά τε 
κοινά ΊΓολιτεύομεν 1:)ΓΪεβγ Γερε&Ιδ 
ίΗε δϋΒδί&ηοε οί \ν•1ΐ3ΐ: Ηαδ 3αδΙ: 
ΐ3εεη δΕΪά ; ΐΗε βρείΐΙίεΓ ίΗεη ρΓο- 
οεεάδ ίο ίΗε ςυεδίίοη οί ρεΓδοη»! 
ΓεΙ&Ιΐοηδ. ΤΗε ρίίΓαίχοΐΐο τε . . . 
και = αε . . . 30. ίο. 4$ την . . . 
νίΓοψίαν : α3 τεξανάε ί/ιαί οοίηηιοη 
( ρτεναΐεηί — ττ^ν) 3η3ρϊαοΗ3ηε33 
ο/ οηε''3 Ϋιε^ξ^ώο^3 ίη ενετγάαγ Η/ε, 
ερ• 3• 37• 2 το καθ" ημίραν άδεές 
καί άνεπι/3οΰλευτον ττρός άλλτ^λους, 
δ3ΐ(1 οί ΑΛεηδ Ιογ €1εοη : ίοΓ ε'ς, 38-0 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β Ι03 . προς άλληλονζ των καθ' ημβραν ίτητη^ευμ,άτων υποψία^, 
ον δι' οργής τον πελας, βΐ καθ* η^ονην τι δρα, βχ^οντβς, 
ονδε άζημίους ρ€ν, λνττηράς δε τύ) όψει άχ^θηΒόνας προσ- 
Τίθβμενοί. ανΕΤταγθως δε τα Γδια τΐροσομιΧονντες τα 3 

ι~)^•ημόσία δια δέος μάΚιστα ου παρανομονμβρ, των τε αίεΐ 

€ν ο,ρ^τι όντων άκροάσει και των νόμων, καΧ μάλιστα 

αυτών όσοι τε ε'ττ' ώφελία των ά^ίκουμ4νων κείνται καΧ 

οσοί άγραφοι, οντβς αΙσ)(υνην ομολογουμενην φερουσι. 

38. '• Και μτ)ν και των πόνων ττλείίττας άϊ^απανλας αρ 2. 65• 7 κακώς £5 σφας αντονς 
. . . €7Γθλιτ£υσαν. 

12. καθ' ηδονή ν τι δρ^ : /οΐΐίπυί 
Λϊί <ηυη ύεηί. 13• άζημίου«:)(λυ- 
ττηράς : ίηβϊοϋηξ ηο τεαΐ ί^ι^Ίί^γ. 

— λνττηράϊ τη όψίΐ : ί1ΐ686 λΥΟΓάδ 

§ο ίο^είΗβΓ; αηηογιηζ (^ρταυοΐ:- 
ιηξ) ίο 366. — άχθηδόνας ίδ εηυιτιεΓ- 
αΐεά 3Γηοη§ ΐΗε ροεήεαΐ \νοΓίΐ5 ϊη 
ΤΗυο. 1)>' Όΐοηνδ. Ερ. 2 αά Αηι- 
ηιαεητη, ρ. 794 (Κείδΐίε). ΤΗε 
ϋΐεαηΐησ Ϊ5 εχρτε$3Ϊοη$ ο/ αηηογ- 
αη€6, (Ιίίρΐίαειικε οκ ΐΙΙ-Ηηηιοτ. — 
Ίτροσ-Γΐθίμίνοι : ρηΐ οη, α33ΐοη6, 
ορ. Ι. 1 44• Ι κινδύνους μ-η ττροστί- 
θίσθαι. ΤΙιεΓε ίδ Εΐΐυδίοη ίο 
δρΗΓία, λνΙιεΓε ίΗε περΓεβδίνε δΥδ- 
Ιεηι δεποαδίν τεδίήοΐεά ρεΓδοη3,1 
ΙΐΙ^εΓίγ ΐη ρπν3ΐ:ε Ηίε. Ι4• άν£- 
Ίταχθως 8^ : εραη^ίερδΐδ (ορ. αχΘη- 
δόνας), ορ. § 2 (.Χίνθίρως δε. — 
τα ϊδια Ίτροσομιλοΰντες : ορ. 6. Ι7• 
Ι ταΰτα ωμιΧησαν ; ιτρόζ (Ιεηοίεδ ιηυΐϋ&ΐίί)•. 1 5 . δια δ<ος ορ. 5ορ1ι. Α/. 1073 ο^ 7°^Ρ ""*"" *'^ 
αν €ν πόλ€ΐ νόμοι καλώς φέροιντ αν. Ιν^α μη καθεστηκτ) δέος. — 
των αΐίΐ . . . δντων : ί/ΐ6 ηια^ε- 
Ιταίε$ /οτ ΐΗε Ιϊνιε 1)6ίηξ. Α ίπε- 
ςυεηΐ υδε ο£ αίει' Ιο άεηοίε ΐΗβ 
ρεππΕηεηοε ο£ ΐΗε οίΕδδ ί1ΐΓου§[1ι 
υηίηίειταρίεά δυοοεδδϊοη οί ίηάί- 
νΐάυαίδ. 1 6. άκροάσ-ει : Ηΐ. <7//^«- 
ϋνε ΙϊίΙεηϊίΐξ, ίείρεύί αηάούεάϊεηεε. 
ϋηυδίι&Ι δεηδε. — αντών : ρπιΐ:. 
§εη. \νίΐΗ όσοι. — κείνται : Ιεοΐιηίοίΐΐ 
ο£ Ια\νδ ίΗΕί 1ΐ3νε ΐ3εεη εηαοΐεά 
3η(1 δίαηά ϊη ΐΗε δίαΐϋΐε-όοοίίδ. 
1 8. άγραφοι: ορ. 5ορΗ. ^;ζ/. 454 Ι 
Όετη. 1 8. 275 α τ] φνσις αντ^ τοις 
άγράφοις νομίμοίς και τοΓς άνθρώ- 
7Γ015 ηθεσι διώρικεν. ΑπδΙο1:1ε''δ 
κοινός νόμος ό κατά φνσιν, ορ. 
ΚΗεί. Ι. Ι3• 1-2 ; Χεη. ΜεΜ. 4• 
4. 19 οί εν πάστ} χώρα κατά ταύτα 
νομιζόμενοι. — όμολογουμίνην : ορ. 
4- 62. 2 την νπό πάντων ομοΧο- 
■γονμενην άριστον είναι ίίρηνην. 

38. Ι. καΐ μην κα£ : »αγ νιοκε. 
— άναπανλας: ορ. 2. 75• 3 ^1)ΡΨ 
μίνοί κατ άναττανΧας ( = νεΙϊε/3, 
νεΙίε/-ραΓίϊε3) . Α ίΓ&σϊο \νοΓ(1. [04 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [38.1 ΤΎ) γνώμτι έττορι,σάμβθα, άγωσυ μεν γ€ και θυσίαί<ζ Βίβτψ , 
σίοίς ρομίζορτες, ίδίαις δε κατασκευαΐς ενπρεττεσιν, ων 
καθ* ημεραν η τερφις το λνπηρορ έκπλησσευ. επεσερχ^ε- 
ται δε δια μέγεθος της πόλεως εκ ττάσης γης τά ττάντα, ζ 
καΐ ζυμβαίνει ημΐρ μη^ερ οίκειοτερα τη άττολανσει τά 
αύτοΰ άγα^ά γιγνόμερα. καρττονσθαι η καΧ τά τωρ 
αΧΚωρ ανθρώπωρ. 

39• " Δ,υαφερομερ δε καΐ ταίς τωρ πολεμικώρ μελε- 
ταυς τωρ εραρτίωρ τοΓσδε. τηρ τε γαρ ττ6\ιρ κοιρηρ 1. τή -γνώμη : τ^ ψ'^χβ^ 5θΗο1. ; 
/ο^ ίΗε 7/ήίΐίί. Ιΐ Ϊ3 ΐΗβ ιώογεΙ 
αηά ΐηίεΙΙεοΙιΐΗΐ €η]ογηΊ6η1; ίΗαΙ Ϊ5 
ίΗου^Ηΐ; οΓ; ΐΐιε ίΐΓΐϊδίίο ν&ΐυε οί 
Ιΐΐ6 ΓεδΙΐνΗΐδ — άγώσ-ι μίν 'γ€ καΐ 
θυσ-(αι$ : ΐΗθ5ε οοηηεοΐεοί ννϊΐΗ ίΐιβ 
ίεδίϊναΐδ, δυοΗ αδ ΐΗε Ρ&η&ίΗεη&ίο 
ίΐηά Ιΐιε Όϊοηγδϊ&ο. — δΐ€τησίοΐ5 : 
ορ. ΡοΠυχ Ι. 57 ^ορτη ΐτησως 
η κατ Ιτο5 άγομίνη, Βίετησιος δέ 
η δια 7Γαντ05 τον ίτονζ, Αγ. Λ^/ίί>. 
300-13 Ιλθωμεν λιπαρά ν χθόνα 
Παλλάδος . . . ου . . . €νστΐφανοίτ€ 
θείον θνσίαι. θαΧίαί τε τταντοδατταις 
€ν ώραις, ΙδΟΟΓ. 2 1 . 43 ί^• 3• νομί- 
ζοντ€β = χρώμενοί, ορ. 3• ^2. 8 
ίνσίβίίψ ονΒίτεροί Ινόμιζον, Ηάί. 
4• 117 φ<^^νί] • • ■ νομίζονσί "^κν- 
θίκ-β. Οηΐγ οί ήχεά &ηά \\3.\)Ίΐ\ΐ3.1 
ρΓΗΟΐίοεδ; 3η Ιοηΐο υδε. 4• καθ" 
ήμ^ραν ή τίρψΐδ = ϊ) καθ' ημίραν 
τΐρψις, ορ. 2. ι8. 3• Βεοαυδε 
θ£ ίίδ ροδΐΐΐοη κα^' ημίραν ΐδ 
&1δθ ίεΐΐ \νϊΐΗ Ικιτλησσει. — το λνιτηρον ίκΐΓλή(Γσ€ΐ : άϊ^ρβί ίΗβ 
εατβ αιιά ινοντγ ο/ Ιϊ/β. Γογ εκ- 
■πλησσΐ.1, ορ. 2. Β/• 4? 3• 42• 2 ; ορ. 
Ρίηά. Ν67η. 4• ι άριστος ευφρό- 
συνα τΓονων κΐκρίμίνων ιατρός. 
6. ο(κ€ΐ.οτφα τη απολαύσει, : χνε 
δΗουΙά ρυΐ ϊΐ δοιηείιονν ίΐιυδ : αη(ί 
ΐΗε νε$ΜΐΙ ή ΐΗαί ί/ιβ /η{ίΐ3 ο/ οητ 
σιυη Ιαηά απ ίΐοί ιηο^β αϋ^οίηίβΐγ 
021Κ οτνη Ιο 6η]ογ ίΐιαη ακβ ί/ιοίβ ο/ 
/ονβϊ^η Ιαηά3. η. αΰτοΰ = εν τ-^ 
Άττικττ". 

39• Ι• διαψέρομεν . . . των εναν- 
τίων : οονεΓί ίΐΐΐϋδΐοηδ 3Γε 3ί ίΐη 
εηά ; ίΐιε τείεΓεηοε ίο 5ρ3,Γΐα ίδ 
ίΙίΓεοΙ. — ταί5 . . . μελίταΐ9 : ΐΗΐδ 
άίΐί. ο;ίνε5 ίΐιε δρΗεΓε \νΐί1ιίη ννΗϊοΗ 
δυρεποΓΪίγ ΐδ δΐιοννη ; τόίσ^ΐ. ροίηΐδ 
ίο Ιΐιε (Ιεΐαΐΐδ. — ττολεμικών : ττολε- 
ρ,ιων (ηεαί.) άοεδ ηοί οοοϋΓ, ηοΓ 
πολε/ίχιΌις (ηευί.). 2. τήν τε γαρ 
ττόλιν . . . καΐ εν ταϊ5 ιταιδείαιβ : ριι5- 
Ηο ίηδίϊίυίΐοηδ ) (ίη(ϋνί(1υ3ΐ ίΓ3Ϊη- 
ϊηο;. — κοινήν : /τββ ίο αΙΙ. 39• ι] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β Ι05 τταρέχομεν και ουκ βστίν οτε ζα/ηλασίαις άπείργομει/ 
ηνα. η μαθήματο<; η θεάματος, ο μη κρυφθεν άν τις των 
5 ΤΓολβμίων Ι^ών ώφεληθβίη, τηστίύοι^τβς ον ταΓς παρα- 
σκευαίς το πλέον καΐ άπαταις η τω άφ* ημών αντώι^ €? 
τα βργα βύψυ^ω- και εν ταΐς παιδειαις οί μεν εττιττόνω 
ασκήσει ευθύς νέοι οντες το άΐ'^ρείον μετεργονται, ήμεΐς 
δε άνειμενως Βιαιτώμενοι ού^εν ήσσον επι τους Ισοπα- 3- ξίνηλαο-ία« : ίΗε \νοη3, 35 
ΟδΙΐ1ίη§ ^ε^ηα^1^ε(1, οοοϋΓδ οηΐ}• 
ΐη ρ1. ; ηοΐ 3. δίΕπάϊη^ ηιΐε, 1)υΙ ά 

Π16Ε511Γ6 3ρρ1ίεά Ε5 ΐΗεΓβ ΓΠΐσΗΐ 

1)6 οαΐΐ ίοΓ ΐΐ. ΤειηροΓΕΓν τεδΐ- 
άεηοε οί ^Πεηδ ίη 5ρ3ΓΐΕ Λνπδ ηοί 
ίθΓΐ)ίά(]εη, 1)υΙ ΐΗε 5θ]ουΓηεΓ \\'Ε5 
ο&ΓείυΙΙγ \ν3ΐοΗεά Επά ιηϊσΗΐ τε- 
οεΐνε ηοΐίοε Ιο ςυΐΐ, \νΗεηενεΓ 
ίΗε ερΗοΓδ 3α(1§εά Ηΐδ ρπεδεηοε 
υηάεδΪΓΕί^Ιε. δοΗοείΓϋπη. ΰη'εύ/ι. 
ΑΙίετίΗ. ι*, ρ. 283. ΓοΓ Ιΐιε ΐπιρΓεδ- 
δίοη ίΗίδ ητΕάε οη Ιΐιε ΑίΠεπΐχηδ, 
«'ΐιοδε ρΓΗοΙϊοε νν^δ δο άϊίΤεΓεηΙ:, 
ορ. Ι. Ι44• -' Αγ. Αν. ιοΐ2. Ραχ 

022. 4- ό μη κρυψθ€ν άν τνβ . . . 
ώφ€ληβ€ίη : ο (1ερεη(1δ οη ιδών: άν 
1)ε1οη§δ ίο ωφίληθείη : ίοΓ ίΐδ ροδΐ- 
Ιίοη δεε 05. 459' 463• ΒοΐΗ ρίοδ. 
ίίΓε οοηάΐΐϊοηαΐ : ίΗβίϊςΗί ο/ιυΙικΗ, 
ηυβτε ϊΐ ίεβ ορεη ίο νϊετυ, ινοπΙΛ ύε 
ο/ 5εκνίεε•, ορ. 5• 9• 5 (ΒΓΕδϊάΕδ 
δρεαίςδ) τα κλίμμχιτα ταντα καλ- 
Χίστην Βόέαν ίχ«. α τον ττολίμιον 
μάΧιστ αν τις άτταττ/σας μίγιστ 
αν ωφί\ήσα€ΐ\ 5• 68. 2 τό Αακεδαι- 
μονίων Ίτληθος 8ια. της πολιτείας 
τό κρνπτον η-γνοεΐτο. 6. τω άφ' ημών αυτών . . . £ν\|ηίχ<ρ : ορ. Ι . 
;^7. Ι την άφ' ημών άέίακην, 2. 
64. 2. €οηΐΓ35ΐ λνΗ^Ι; ΑΓοΗϊά^ιηιΐδ 
δαγδ, 2. 1 1. 5• 7• «Γΐ'τόνω ά<Γκή- 
σ-€ΐ €νθνρ« ν€θΐ δντ€5 : ορ. Χεη. /ίεβ. 
Ιμο. 2. Ι-Ι2. 1.3ΐκ)πουδ <1γϊ11 
υη(1εΓ οοηδίαηΐ δαρεΓνϊδίοη ίΓοπι 
63Γΐν }•ε3Γ5 \ν&5 ΐΗε πιΐε 31 δρπΓία : 
Ιου^Ηηεδδ οί πιυδοίε, δυρρίεηεδδ οί 
1ϊιη5. 311(1 Η3ΐ>ΐΐδ οί άίδΟΪρΗηε αηά 
οΐίεάίεηοε ^\•εΓε ίΗϋδ δεουπεά ; 1)αί 
Λ ε ίτεεάοηι 3ηο1 δροηΐΗηεϊΐν, ηαίυ- 
Γ3ΐ ίο ΐ3θ}•1ιοοά 3ηά νουΐΐι, \νεΓ6 
Ιοδί. ΓοΓ (.νθ\%. ορ. ίΗε ίΓεςυεηΙ 
ΐ.νθν<ϊ γενόμενοι = /τονι ί/ιε ιηοιηεηί 
ο/ όϊκίΗ. 8. μίτίρχονται : μετιε- 
ναι ίδ υδε<1 1)οίΗ οί ίε^α/ ρΗΤ3ΐία = 
ρτο^εαιϋοΗ. 3ηά οί ίΐιε ραΓδίιΐΐ οί 
δίιιάϊεδ ΟΓ Η3ί>ίίδ. 9- ά,ν£ΐμίνβ*$ 
διαιτώμΐνοι : ) {ετζνπόνω ασκήσει : 
/οκ αΙΙ Ιίιαί οιιγ Ιϊ/ε ^ηοηνε ηοίΗζτΐξ 
ο/ ίΐιε^ε ΗανεΗ ^εί^^α^?ιί5. €ρ. ι. 
6. 3 Αθηναίοι . . . άνειμενη τη 
οιχιίτη €ς τό τρνφερωτερον μετεστη- 
σαν. ΤΗε οοη{Γ3δί ΐ3εί\νεεη 5ρ3Γί3 
Άηά ΑΐΗεηδ ίΗ3ί ηιηδ ίΙίΓου^Ιι ίΗΐδ 
δρεεοΗ ϊδ ίηίεηάεά ίο δΗο\ν Ηο\ν ϊη- 
ενίΐ3ΐ5ΐε ίΗε \ν3Γ ν\•3δ. 1)εο3υδε οί ιο6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ5 Β [39• 2 2 λεις κι,ρΒννονς ^ωρονμεν. τεκμηρίον δε • οΰτε γαρ ίο 
Αακε^αιμόνίΟί καθ^ εαντονζ, μετά πάντων δ' 69 την γην 
ημών στρατενονσι, την τε των πελας αυτοί επελθόντες 
ου χαλεπώς εν τη άλλοτρία τους περί των οικείων άμυ- 

3 νομενονς μαγόμενοι τα πλείω κρατοΰμεν. αθρόα τε τη 
δυνάμει ημών ούΒείς πω πολέμιος ενετυγε δια την του τ$ 
ναυτικοί) τε άμα εττι/Αελει,αϊ' και την εν τη γη επι πολλά 
ημών αυτών επίπεμ^ιν • ην δε που μορίω τινι προσμεί- 
ζωσι, κρατησαντες τε τινας ημών πάντας αυγουσιν Ιΐΐ6 ίϋη(1»ηΐ6ηΐΕΐ ϊηεοΓηρ&ΐΐ^ΐΠΐγ 
ο£ Ιΐΐ6 1\νο ί(3εα1δ οΓ Ηίε. Βυΐ Ϊ3 
ΙΗ6Γ6 ηοΐ αίδο α αονεΓί τερίγ ίο 
δρΕΠ&'δ \νΕΓ ΟΓγ, ίηάερεηάβηοε ? 
Α8 5ρίΐΓΐ3. οΗαΓ^εά ΙΗ^Ι ροΗΐΐοαΙ 
ΐηάερεηάεηοε \ναδ εηάΕη^εΓεά όγ 
ίΗε Αΐΐία επηρίΓε, Ρεποΐεδ νΪΓΐιι- 
αΐΐχ ΓερΗεδ ΐΗ&Ι ΐΗε ϊη(ϋνίάυίΐ1 
Η§1ιΙ: ίο Ιίύβνίγ αηά ΐΗε ρηνηαί 
ο/ ΗαρρΐιιβίΒ ϊδ άεδΐΓογεά 5γ ΐΗε 
δρΗΓίΕΠ δνδίεπι. — τούδ Ισ-οιταλίΐδ 
κινδυνονς : εςηαΐ άα?ΐξεΓ$, ϊ.ε. άαη- 
§εΓδ &δ §ΓεΕΐ 3,δ ίΐηγ ίΗε δραΓίαηδ 
ενεΓ νεηΙυΓε Ιο ί&αε. ΕΙδεννΗεΓε 
ΐΗε \νοΓά ϊδ ιΐδβά οί εηεηιΐεδ \ν1ιο 
&Γε ε(ΐυα1 ΐη δίΓεη^ίΗ ; 1)υΙ 5ΐαΗ1 
οοιηραΓεδ 4• 73• 4 ΜΤ άντίτταλον 
€?ναι σφίσι τον κίνΒννον. 

12. αντοί . . . κρατονμΐν : αυτοί 
= δγ οητ5εΙνε5. Νοΐε Ιΐιε ΟΓάεΓ 
&ηά ΐΗε οΗΓη^χ, ννΐίΗ ΐΗε ΐΗυηη- 
ρΐι&ηΐ οοηίΓΕδΐ τΛ. Ιΐιε εηά : εαεϊΐγ, 
ΐΗοηξΗ οη /οτεΐξη ξκοηηά, ΐΗοιίξΗ 
εοηιρεΙΙεά /ο β§Ηί ιηε7ΐ τυΗο ατε 
ίίε/εηάίηξ ίΗεϊν Ηοιηεχ, ομτ^ ίε ίΗε 
νϊοίονγ. ΤΙιεΓε ίδ ειηρίΊΗδΐδ, Ιοο, Ϊη ΐΗε υηεχρεαίεά δυΐ^δίίίαΐϊοη ο£ 
κρατονμ€ν ΐηδίεαά οί στρατίνομ€ν. 
Ι3• τους ΐΓ€ρΙ των οΙκ€ίων άμωνομέ- 
νονδ : αρ. 2. 4• 5 ""φ^ τοίαντη<; . . . 
πόλίω•! . . . μαχόμενοι. Η ο πι. Μ 
243 αμυνεσθαί περί ττάτρη^, Μ 1 70. 
\νίΐ1ι μάχεσθαι, άγωνίζίσθαί, εΐο. 
ΤΗαο. ίΓεςαεηίΙγ Η^δ ττερι ννίΐΐι 
§εη. ο£ Ιΐιε ρπζε ίοΓ \ν1ιίοΙι οηε 
β^Ηίδ, \νΙιε11ΐ6Γ Ιο Ιίεερ ΐΐ ογ ίο ννΐη 
ίί. 14. άθρόςι τί : τ£ αάάδ 3η ίΐΏ- 
ροΓίΕπί οοηδϊάεΓΕίίοη, ννΙιΐοΗ "εη- 
Ηαπαεδ ίΗε ναΐαε οί ίΗε νΐοίοπεδ 
ΆΤϊά εχοϋδεδ ίΗε τενεΓδεδ." Μάτ. 
ι ζ. ίνετυχΐ: 7ηεΙ.,ε)ΐωίΐηΙενεά. ΤΗε 
νΐ). )δ υδεά ιηοδίΐγ οί Γηεείίη§ ίη 
δοοΐείγ. — τον ναυτικού τ€ : Τ£ ΐδ 
ίΗαδ ρΐ&οεά ίο οοηίΓΗδί τον ναυτι- 
κό* \νΐί1ι εν τ^ γ^, δίηοβ ίί ίδ ίΗε ίννο 
ΗΓΕποΗεδ οί ίΗε «εΓνίοε, ίίεεί αηά 
αηηγ, ίΗ^Ι ρΓενεηί εοηοεηίΓαίίοη 
οί δίΓεη^ίΗ ; ιτιοΓεονεΓ, τε ίδ ηαίυ- 
Γαΐΐγ ΕίίΓ^είεά ίο ίΗε δίάε οί αμα.. 
ι6. ί-ητί ΐΓολλά : οη ?ηαηγ εχρεάι- 
Ιϊοηί. ι8. αύχοΰσιν: Ιοηίο αη(1 
ροείίο. Ηοΐΐ. 2. ι6ο, η. 103. 40.1] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β Ι07 άττεώσθαί καΐ νικ-ηθεντες νφ' απάντων ησσησθαί. καίτοι. 4 
2θ€ΐ ραθνμίί}, μάλλον η ττόνων μβλέττι και μη μετά νόμων το 
πλζΐον η τρόπων ανδρείας έθίλομβν κυν^ννενειν. ττεριγί- 
γνεταί ημΐν τοις τβ μίλλουσίν άλγζίνοΐς μη προκάμνει,ν, 
και €9 αυτά έλθονσι μη ατολμότερους των αΐβΐ μογθούν- 
των φαίνεσθαι, καί εν τε τούτοις την ττόλιν άζίαν είι/αι 
25 θανμάζεσθαι καΐ ετι εν άλλοις. 

40. " Φιλοκαλονμεν γαρ μετ εντέλειας και φιλοσο- Ι9• άΐΓίώ<Γβαι : ΐηϊά. — ήσ-σ-η- 
οτβαι : ρΗ55. — καίτοι : αη(ί ^εΐ ; 
\ν6 ηοΛν §0 \)3.ο^ Ιο ί1ΐ6 ο1θ56 οί § Ι : 
ΐΗείΗου^Ηΐ Η&νίη§ Ι^εεη ΐ5Γθ1ίεη Ι^ν 
ίΗε τίκμηριον- Ρεποΐεδ Ϊ5 Γπεείΐησ 
Ά δυρροδεά οΐ3]εοΙ;ίοη : ΐΗε οΐ33εοΙθΓ 
5υΐ35ΐϊΐυΐε5 ίοΓ άναμίνως Βιαχτώμ.(.- 
νοι, ραθνμία (ϊπ ϊηνίάϊουδ δεηδε) ; 
ίοΓ ίτΓΐπόνω άσκήσίί, ττόνων μίΧίττι 
(ΐη ΐΕϋάΕίοΓ}- δεηδε), αηά ορροδεδ 
Ιο ίΗε τω άφ ημών αυτών . . . εύ- 
ψνχω δραΓίίΐη (.ννομία. Ρεπ. ϊάορίδ 
ΐΗε οΐ3]εαΙθΓ*δ ηοΓηεηοΐ3ΐιΐΓε Άηά 
ΐήυΓηρΗαηΙΙν άεδίπονδ Ηίδ αοηοΐυ- 
δίοη, 5}• ΆΤΙ 3ρρεΕΐ ίο ίαοΐδ — φαί- 
νίσθαι. 20. νόνων μκλ^τη : πόνων 
ίδ άε6ηίη§ §εη. Γογ πόνοι (ίπίΐίη- 
ΐη§) 3δ Ά ηεοεδδΧΓν οοηάϊΐΐοη οί 
δαοοεδδ, ορ. Ρΐηά. Ο/, ζ- ι ξ αΐεΐ δ* 
άμφ' άρίταισι πόνο•; δαπάνα τε μΛρ- 
ναται 7Γρ05 ίργον κινδυνω κεκαλνμ- 
μίνον. 01)δεΓνε ίΐιε ραΓοηοππΕδίΕ 
ΐη τΓΟνων . . . νόμων . . . τρόπων- 
— νόμΜι>ν . . . τρόπων : (Ιερεηά οη 
άνδρεάΐ5• 22. τοΪ5 μελλουσ-ιν άλ- 
Ύεινοΐ; μή ιτροκάμνειν : Γ£/Η$ε Ιο 
•νυοττγ ίη αάναηοε δβεαηεε ο/. Ορ. -• 53• 3 '''ο Μ^ΐ' τροταλαιττωρεΓν τω 
δόίαντι καΧω ουδει? πρόθνμσ; ην. 
23• ί« αυτά ίλθον<Γΐ : ) (/χ,ελλουσιν : 
ΐΗε ο1ΐ3η§ε οί οοηδίΓυοίϊοη 3ά<1δ 
ίο ΐΗε νΐ§θΓ οί ΐΗε εχρΓεδδϊοη. 
ττεριγιγνεται ρεΓδΐδΙδ : ΪΙ ίδ ρ3Γΐ 
οί ουΓ οΓ^ίη ΙΗ31 τνε ατε ^βεη ίο 
δε. Το ΐΗε γίγνεσθαι οί απίΗ- 
ιηείία^Ι τεδϋΐΐ οοπΓεδροηάδ ΐΗε 
Ιίοοίί-ΐίεερεπδ ττεριγίγνεσ^αι. ί1ΐ3ΐ 
εα^ίί Ιΐιε δαίαηεε. — άτολμΛΤ€'ρου5 
. . . ψαίν£<Γ6αι : %νϊΐΗ φαίν€σθαι ΆΤΐά 
Άη Άά). ΤΗαο. ίηδεΓίδ Ιΐιε ρΙο. οηΐν 
οηαε, 8. 47• ι? λνΐιΐΐε Ηε οιηΐΐδ ίΐ 
νεΐ7 τηΆηγ Ιίιηεδ. 

4θ. Ι . φιλοκαλονμκν : οοίηεά ίο 
ηηαΙοΗ φιλοσοφον/χεν. Οΐ3δεΓνε 
ίΗε Ι^Ηίαηοε (ίσοίίωλία) οί ίΗε 
ίννο οΐ^υδεδ αηά Ιΐιε ρΕΓοηοπίΗδϊίΐ 
οί ίΗεδε ί\νο \\ΌΓάδ. — €ΰτ€λ€ίαβ Γ 
ρΓορεπΙν, 35 )ο\ν. ηοΐεδ. εεοηοτηγ, 
ΗεΓε $ϊ)ηρΐίεϊΙ}' . λΙυοΗ πιοηεγ 
\\'35 δρεηί, Ι^υΙ ΐ3νίδΗ 0Γη3Γηεηί3- 
ίίοη, \νΐί1ι ρ3Γ3(1ε οί οοδίΐν πΐ3§- 
ηίίΐοεηοε, \ν35 3νοί{1ε(1 υηάεπ ίΗε 
ϊηβυεηοε οί φιΧοκαλία. — ψιλο- 
(Γοψοΰμΐν : Ιΐιε φιλοσοφία Γηε3ηΙ ιοδ ΘΟΥΚΥΔΤΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [40. Ι φονμ.€ν άνευ μαλακίας • πλοντω τβ €ργου μάλλον καιρώ 
η λόγου κόμττω γ^ρώμβθα, καΐ το ττένβσθαι ούχ^ ομολο- 
γβίν ΤίΡί αίσχρόν, άλλα μη Βίαφενγβυρ €ργω αίσχ^ίορ. 
2 €νι Τ€ 7019 αντοΐς οΙκ€.ίων άμα καΧ πολιτικών επιμέλεια, 5 
, και ίτβροις {έτερα) προς έργα τετραμμενοις τα πολιτικά 
μη ενΒεώς γι^ώι/αι • μόνοι γαρ τόν τε μη^εν τώνδε μετε- 
γοντα ουκ άπράγμονα, άλλ' άγ^ρεϊον νομίζομεν, κα\ χ^αιΗητε: \\ οοΓΓβδροηάδ ίο ΐΐΐθ 
μουσική ο£ Ιΐιε ΐ1ιΪΓ<1 ΐ3θθΙ< οί ΡΙ&ίο'δ 
ΚβριώΙϊε. Τΐιίδ μονσική, ννΐιεη ηοΐ 
ρΓορεΗγ ϋαΐαηαεά \)γ -γυμναστική, 
ρΓΟίΙυοεά μαλακία, ΡΙαίο δ&ΐ(3 ; 
οίΗεΓδ, £.£^. Ιΐΐ6 5ρίΐΓί&ηδ, Ηεΐά ΐΗε 
δ&ηιε νίενν, \νΐίΗουί Λε ϋηηίίαΐϊοηδ 
δεΙ Ι)^ Ρΐαΐο. 

2 . «ργου καιρώ . . . λό-γου κόμπω : 
/οκ Ηί τυβαΐί/ι ή αη ορροτίηηϊΐγ 
/ον αείίοη, ηοί α 3ΐώ]εοί /οτ δοα^ί- 
ιηξ. ΤΗε <3&ίδ. &Γε ρπεά. Ιο ττλου- 
τω, αδ ίη Ιΐιε οοΓηιηοη ρΙΐΓ^δε 
τούτω φιλώ ^ρώμίθα.. ΡοΓ Ιρ-γου 
καφω, ορ. 2. 43• 2 ; Άπά ίοΓ λόγου 
κόμττω, 2. 41 • -■ 01)δ6Γνε ίΐιαΐ 
μάλλον η <3εηίεδ πΐΐδοΐυΐεΐγ ίΗε 
δεοοηά 3ΐΐ6ηΐίΐ1;ϊνε. 3• """^ ""■«νί- 
σθαι : ηοίε ίΐιε ίοΓοε οί ΐΐιε εγΙ. : 
ί/ιί3 ί/ιϊη^ ιηεη εαΙΙ ρονεκί)/. ΡυΙ 
ίΪΓδΙ 3δ &ηΐίΐ1ιεΐίο Ιο ττλουτω, &ηά 
3,δ ειηρίι&ΐίο. 4• άλλα . . . αϊσ-χιον : 
ί^ε νεαΐ άή^ταεε Ϊ3. ΤΗε οοιώ- 
ρίΐΓ&ίΐνε ίηιρΗεδ 3, οοηοεδδίοη, £ογ 
ΕΓ^υηιεηΓδ δα1<ε, Ιο ίΗε νΐε\νδ ο£ 
οίΗεΓδ : ρονεκίγ ή ηο $Ηαιηε {αε 
τηαηγ ίΜιιΙζ) ; ύηί, ειιρρο^ϋΐξ ϋ 
"νυενε, Η ή α ξτεαίετ 3^αιηε, είο., ορ. 8. 27- 3, Ρΐδί. ΑροΙ. 39 Α μη ου 
τουτ η χαλ€πόν, θάνατον Ικφίϋγίΐν, 
άλλα πολύ ;;^αλ€πωτ€ρον. " ΤΗε 
ίΪΓδί ηιειτί^εΓ ιηυδί 1)ε ηε§. ΐη ΐΗΐδ 
ΐάίοΐΏ, ίη ννΙιϊοΗ ορροδίίίοη ίδ ιηίχεά 
\νίΐ:Η αοηηρΗΠδοη.'" Μεγ. — μή δια- 
ψ£ν'γ£ΐν : 31 ΑΐΗεηδ (.στι και ϊτίρος 
7Γ£/3ΐ τη<ί αργίας νόμος, Οειη. [57] 
32 ; 300θΓάίη§ ίο ΡοΠαχ, 8. 42, \ίγ 
δοΐοη'δ ΐ3\νδ ά τρίς τις άλωτ^ (αρ- 
γίας), ητιμουτο, ορ. ΡΙαί. ^οί. 22. 
5. τοίδ αύτοί9 : ρΓεθ. ; ημΐν ΐδ 
ίο ΐ3ε δυρρΗεά \νίίΗ Ινι; ΡεΓ. ΐδ 
δρε3.1{ΐη§ ο£ ίΐιε \νΗο1ε Ι^οάγ ο£ 
οίίίζεηδ. 6. <ϊτ€ρα) -π-ροί «ργα: 
ίΓαάε, Γπαηυί&οίιίΓεδ, ί&ητιίη^, οο- 
ουρ3ίΐοηδ ηοί πηϊνεΓδαΙ, Άηά 
οί1ιεΓ\νίδε άίδίίηοί Γγοπι τα οιχίΐα. 
7. γνώναι, δVI1^^. ο£ Ινι, άεηοίεδ 
εχρεπεηοε αηά οαραοίίγ : ίΐιε ίίΓδΙ 
οΐ^υδε ΓείεΓδ ίο Ιΐηηΐίίΐίίοηδ οί 
ίίηιε ; ίΐιΐδ ίο 3. ηΕΓΓθ\νίη^ οί ίΗε 
οίιοίε οί ϊάε&δ. 8. άπρά-γμονα: 
ίΗε πΐίΐη \νΗο ΐδ άΜ ίοΓ Ά ςυίεί Ηίε ; 
οοηίΓΕδίείί ΐη 2. 64• 4 ^ΐΐ^" ό δραν 
τι βουλόμ^νος, ίΗε πιαη \νΗο \νΐ11 
&1\ν&>'δ Ι^ε (3οΐη^ δοηηείΗΐη^. Ιη 
ροΗίΐοΗΐ 1&η§υίΐ§ε, ΐη ίΗε ηιουίΗ 40-3] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β Ι09 αντοί ητοί κρίνομεν γ€ ^ ενθυμούμεθα ορθώς τα ττράγ- 
ιοματα, ου τους λόγους τοις βργοις βλάβην -ηγούμενοι, 
άλλα μη προΒίΒαχθηναι μαΧΚον λόγω πρότερον η βπΐ α 
δεί €ργφ ελθείν. οιαφερόντως γαρ δτ^ και τόδε ε'χομεν 3 
ώστε τολμαν τε οί αυτοί μάλιστα και ττερί ών επιχειρη- 
σομεν εκλογίζεσθαι • δ 7019 άλλοις άμαθία μεν θράσος, οί οοηδεΓνΗΐΐνεδ. άττράγμων ν/35 3. 
ννοΓά οί ρΓ&ίδε ίοΓ ίΗε ΗοηεδΙ, 
1α\ν-3ΐ)ϊ(1ίη§ οϊΐίζεη λυΗο ννουΐά 
ηοΐ §ο ΐΗε άεηιοεΓΕίίε ρ306 : ίΐβ 
ορροδίΐε, τΓολνιτράγμων, δίοοά ίοΓ 
Ε }ΐΗ5ίΙβν, \νϊΐ1ι & δΐίΐε §ΐΕηοε εΙ 
ΐΗε 1ο\ν ίηίπσυεδ οί ροΐίίΐοδ. Ρεη 
δΐήρδ ΐΗεδε οοηδεΓναίίνεδ οί ΐΗείΓ 
οίο&ΐί οί νΪΓίυε. Ιε1Ηη§ ΐΗεηι ΐΗεΪΓ 
Ιπυε ηΗΓπε «πδ ••§οο(1-ίθΓ-ηαυ§Ηΐδ."' 
9- αντοί : ιυε ί/ιε ρβορίε /στ 
οητ5εΪ7ΐβ3 ίοΓπη οιιγ ο\νη ρΐίΐηδ αηά 
ροΗοΐεδ ; ηο πίΕ^ίδίΓΕίεδ, ογ οουη- 
είΐ, 33 Ει δρΕΓίΕ, Ι3ΐ<ε ΐΗίδ ουί οί 
οϋΓ Ηδΐιάδ : ΐΗε ίοΓοε οί μόνοι 
ρεΓδϊδΙδ. — ήτοι κρίνομΐ'ν γί : τγτοι 
. . . -γι. . . . η ΪΓηρΗεδ ΐΙίΕί οηε οί 
ΐΗε αΙίεΓΠΕίΐνεδ ίδ ιηοΓε 1ΐ1<ε1ν, 
\ν1ιεΐΗεΓ 3δ εαδίεΓ ογ 3δ ιτιοΓε 
η3ΐυΓ3ΐ. Ιη ΤΗυα. Ιΐιε ϊάίοιτι οο- 
ουΓδ οηΐν ίη δρεεοΗεδ. 3ηά Ιΐιε ίΪΓδί: 
ίδ ΐΗε ΓηοΓε ρΓθΙ)3ΐ3ΐε ΕΐίεηΐΛΐΐνε : 
δο ίη Ηάΐ. ι. ιι, 3• 83. 8. ιο8. αηά 
Χεη. €γκ. 4- 5• 22. ΒυΙ ίη ΡΙαΙ. 
ΑροΙ. 27 Ό. ΟοΓζ. 46ο Α, ΡΗαεάο 
76 Α ΐΗε δεοοηά 3ΐΙεΓη3ΐίνε ίδ 
Λε πιοΓε ρΓθΙ)3ΐ5ΐε. κρίναν ίδ ίο 
3αά§β οί 3. ρΐαη ογ ροΠον οπ§ί- 
ηαΐείΐ 3ηά ρΓοροδεά Ι^ν οίΙιεΓδ ; €νθνμ€ίσθαι. Ιο ίοΓΠΐ ΟΓ οη^ίηΕίε 
3. ρΐαη ΟΓ ροΐίογ, ορ. 2. 6ο. 6 ό τ€ 
γαρ γνους και μη διδ<ί^α5 €»' ισω 
και £1 μη Ινίθνμηθη. ΙΟ. τουδ 
λόγουβ : ΐΗεδε δρεεοΗεδ οί ουΓδ, 
\ν1ιίο1ι Ιΐιε δραΓίπηδ Γε§3Γά \νίΐ1ι 
δϋοΐι αοηΐεηιρί. 1 1, προδιδαχθή- 
ναχ : διδάσκ£ΐν ίδ υδεά οί Εη ογηϊογ 
λνΐιο ρυίδ Ιιίδ 3Γ§υη'ΐεη{δ ΒείοΓε 
3η 3υ(3ίεηοε. — ΐΓρότ€ρον ή: αρ. 2. 
65. 12. Εδρεεϊαΐΐν ίΓεςυεηΙ ίη 
ΤΙιαε. 3ηά Ηάί.. ΟΜΤ653• ΤΗυε. 
1ΐ3δ ϊΐ δενεη ίίηιεδ πηά ΐΐιε ηιοΓε 
υδΐΐ3ΐ ττρότερον -πριν (ερ. 2. 65. 3) 
1\νίεε οηΐν. — «τι ά δ«ΐ ϊργω ^θ<ΐν 
= «ργω €\θ(Ζν επί α δεΓ «ργω ελ- 
^εΓν. 12. τόδί εχομ<ν : Ιχίΐν ίδ ϋδεά 
οί 3η ϊηΗεΓεηΙ 3ηά ίηδερ3Γ3ΐ3ΐε 
εΗ3Γ3ε1:επδίίε ΟΓ ςυ3ΐίΐ:>'. 13. ώστε 
τολμάν: εχρΐ3ΐη8 τόδε, Ιίΐίε ίΗε 
δίηιρίε ίηί. ογ οτι τολ/χώ/χεν. 
Ι4• ό τοΐ5 άλλοΐ9: ο ίδ 3(1νεΓΐ)ί3ΐ 
3εε. Τΐιε τεί. εοηηεείδ ίίδ ε1. \νϊΐΗ 
ίΗε ρΓεοεάίησ : [Ηε η3ΐυΓε οί ίΗε 
εοηηεείίοη ν3πεδ : ίί πΐ3)• 5ε ε3υδ- 
3ΐ = Ίϋΐιβτε/οτε ; ίί νηζγ 5ε 3θ1νεΓ- 
δ3ίίνε = τνΑετεοί. Ιΐ ίδ ΐΗε ΐ3ΐίεΓ 
ΗεΓε. €ρ. Ι.γ5. 2ο. ι δ δ^ εγωγε 
και αγανακτώ, £( . . . ηκ(.ι. ϋεηι. 19. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [40. 3 λογίσμος δε οκνον φερβί. κράτιστοι δ' άι^ την χ^υχηρ 15 
8ίκαίως κρίθβΐεν οΐ τά Τ€ δειι/ά καΐ ηΒεα σαφέστατα 
γνγνώσκοντ€<ζ καΧ δια ταντα μη άποτρεπόμενοι, εκ των 
4 κινδύνων. καΧ τα ες άρβτην ένηντίωμεθα τοις πολλοΓς • 
ου γαρ ττάσχ^οντες εν, άλλα Βρωντεζ κτωμεθα τους 
φίλους, βεβαιότερος δε 6 Βράσας την -χάριν ώστε οφει- 2ο 
λομενην δι' εύνοιας ω δεδωκε σωζει,ν • 6 δ' άντοφείλων 
άμβλύτερος, είΒως ουκ ες χάριν, άλλ' ες οφείλημα την 86 ο και θανμάζω εΐ τον μηΒί τους 
θίονζ . . . τιμάσθαι ποιησαντα, τού- 
τον άτιμώρητον άφήσ(.τ€. 

Ι5• κράτκΓτοι την ψυχή ν : εΰ- 
χ^νχάτατοί. ΕνβΓγννΗβΓε είδε ΐη 
ΤΗυο. φνχη = Ιί/β. 1 6. οΐ τά τ€ 
δίΐνά καΐ ήδία : ΙΗΪ5 (Ιεθηεδ οοαΓ- 
ίΐ§ε &5 ορροδεά Ιο θράσος. ΡΙ&ίο 
Ϊη ίΐιε ί.αεΙιβ3 Γη^Ιίεδ ε Ιίηοννίεά^ε 
ο£ τα δεινά αη εδδεηΐΐίΐΐ εΙείΏεηΙ 
ίη οουΓ3.§ε. δεινά = Λε ίεΓΓΟΓδ ο£ 
ννΛΓ ; τ^δέα = ΐΗε ΐ3ΐεδδίη§δ οί 
ρεαοε. &5 ΐΗε 5οΗο1. δ^γδ. \η. 
καΐ 8ιά ταντα: αηά τββαϊη^ 
Βεοαηίε ο/ (/ιειη ίο ^Μτ): Ιΐιε 
{/ονε5€6η) άαη§6ν$. 1 8. άρ€τήν : 
αρίτ-ψ ννν λ-γει τ^ν φιλιαν και 
εΰφγεσίαν, 8ο1ιο1. ΤΗΐδ ΓεδίΗοΙεά 
δεηδε οί /ΗεηάΙΐίΐβ^ίί, ΜηάΙ)/ /εεΐ- 
ίηξ., ΐδ ίΓεςαεηΙ; ΐη ΤΗυο. Ορ. 
2• 5^• 5> 3• 5^• 7• — Ινηντιώμ^εβα : 
ρ£. ; τυε ανε ΐη ήαηάΐηξ ωηίναίΐ 
ίο. 2θ. β€βαιότ£ρος : α βνιηεκ 
/τϊεηά. €ρ. 2. ιο2. ι, 3• 57• 4 
δε'δι/λεν μΎ] ον βεβαωι ητε. την 
χάριν §οεδ ΐ3οΐΗ \νίΐΗ 8ράσας αηά 
σωζειν : χνίΐΗ Ιΐιε ίίΓδί ίΐ ίδ Ιΐιε ίανοΓ άοηε ; χνίΛ ΐΗε δεοοηά, ΐΗε 
δεηδε οί οΙ)1ί§Εΐΐοη £ογ ίΗε &νοΓ 
Γεοείνεά. Νε ιυΐιο οηοε (ίη§Γεδδ. 
&ΟΓ.) εοη/βΤ3 ίΗε /ανοτ ί$ αβκηιεκ 
βτίεηά, 30 αχ ίΗνοΗξΗ οοηίίηιιεά 
/νίεηάΐϊηεχί ίοτνανάί ίΗε νεοίρίεηί 
ίο }!εερ /νεεΗ ίη ίΗε Ιαίίετ ίΗε εεηχε 
ο/ οΒΙϊξαίίοη. ΤΗε δίΓεδδ ίη ίΗε 
ώστε οίαυδε ίδ οη δι' εΰνοίάϊ ; ΪΙ ΐδ 
ίΗΐδ εΰνοια ω δε'δωκε ΐΗαΙ άΐδίΐη- 
§ιιΐδΗεδ ο Βράσας ίτοτη 6 άντοφεί- 
λων, \νΗο Ηαδ ΐΗε υηε3δγ £εε1ΐη§ 
ο£ 3. άε1)ΐ Ιο ΐ3ε τεραΐά. Ορ. Απδ- 
Ιοί. Λ''. Ε. 1107 5 17 ίΤ. — όφει- 
λομ^νην: αχ άηε Ηϊ/η. ΝαΙιίΓλΙΙγ 
αοηηεοΐεά \νΐΐ:Η σω^ειν, ίΐδ ΙιοίΗ 3Γε 
υδεά ο£ ρΓορεΓίγ §ΐνεη ΐη ίπαδί. 
ΜαΓ. σω^ειν, ηοί σωζεσθαι, \)6- 
ε&ϋδε ΐΗε πάναπία^ε ο£ ΐΗε ΟΓεάΐ- 
ίΟΓ Ϊ5 ηοΙ ίΗοασΗΐ ο£. 22. άμ- 
βλύτίροδ : ηιο^ε ίηάίβ'ενεηΐ, ερ. 
3. 3^• Ι ό τταθιον τω δράσαντι 
ά/ΐι/?λυτ€ρα ττ] οργή Ιττεζερχετει. 
— οΰκ ^ς χάριν άλλ' ες όψείλημα : 
ηοί {ίο οοηηί) α3 α /ανο^ /τεείγ 
^οη/ε^^εά, διιί {?ηε?-εΙγ) αί ραγ- 
)/ιεηί ο/ α άεΜ. 41. 2] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β άρετην άποΒώσων. και μόνου ον του ζνμ.φ4ροντο^ 5 
μαΧΚον λογισμω η της ελευθερίας τω πιστω άδεώς τίνα 

25 ώφελουμεν. 

41. " "Βυνελών τε λέγω την τε ττασαν ττόλιν της 
Ελλάδος παίδευσιι/ εϊναυ και κα^' εκαστον Βοκεΐν αν 
μοι τον αυτόν αν^ρα παρ* ημών επΙ πλεΐστ αν εΐ^η και 
μετά. χαρίτων μαΚιστ αν εύτραπελως το σώμα ανταρκες 

5 παρεχεσθαί. και ώς ου λόγων εν τω τταρόντι κόμπος ι 5 23- κοΧ \Μνοι•. αη(1 ίΟΊί'ε αίοηε. 

24• Τήδ €λ€νθ€ρία5 Τ«ΰ ΙΓΙΟΓΤω άδΐώς : 

/^αΐΜγ, ϊιι ί/ιε ξίηβΓοιίί εοηβάεηεε 
ίΗαί 3ρνίηξ$ /νοηι ΙίύεταΙ ΐάεα3. 
Ορ. 2. 37• 2 έλενθψοη . . . πολι- 
τ€νομεν. \νΗίΐ6 ίΐιε ΑΐΠεπΐ^ηδ 
ριίΓδυεά δίΓεηαουδΙν ά εουπδε άίο- 
ίΕίβά 1)ν ίΗείΓ 56η56 οί Ιΐιε ηΕΐϊοπΛί 
ϊηίεΓβδΙ, ϊί \ν35 ίίΚν^γδ ΐΗε ΐάεοί 
Άηά ^εηεΓοαδ, ΓΕίΗεΓ ΐΗαη ΐΗε 
πίΕίεπ&Ι. ροίηΐ οί νίε\ν Λ^Ι τουδεά 
ΐΗεΪΓ εηΐΗυδίΕδΓη. ΌεηιοδίΗεηεδ 
■«•Εδ ίοηά οί ίΐάάΓεδδίη^ Ηϊδ εχΙιοΓ- 
ΙαΙίοπδ ίο ΐΗίδ δΐάε οί ΐΗε ΑίΗε- 
ηΪ3.η οΗϊΓϊοΙεΓ. €η άδεώς = τυι'/Α- 
οιιΐ/εαν ο/ ίηεεϋηξ ίηξταϋίηάε ίη 
τείΊΐηι /ο^ οητ ξοοά άεεά$. 

41. 2. ΐΓθΙδ€υο-ιν : ινεΙΙίρτϊηξ 
ο/ αιΗηνε. €ρ. ΡΙαί. Ρτοία^. 337 
Ό συνελτ^λυ^ότες τ^ς Ελλάδος είς 
το ττρυτανίΓον τ^ς σοφίας, ί.ε. Ιο 
ΑΐΗεηδ, ΙδοοΓ. 15• 295• — δοκίϊν 
άν : άν Βείοη^δ Ιο ■7Γαρ€χεσθαι ; 
ίοΓ ΐΐδ ροδΐίίοη ΆΤϊά Γερείίΐΐοη, 
δεε 05. 465» 467• 3• '«^* 
ήμων : εοηιϊηξ /τοΐη αηιοπξεί η$, 
ί.ε. \νίΐΗ &11 ίΗε ^(ΙνίΐηίΗοτεδ ΙΗηΙ ΕΐΐαοΗ ίο Αΐΐϊο ίΓΕίπΐπσ ^ηά αίί- 
ζεηδΜρ. — «τΙ ιτλίΐσ-τ' άν €Ϊδη : ίο 
ίΗε ίηοή νανίεά /οηηε ο/ αείϊοη 
ΟΓ ίο ίΗε εχΐξεηοϊεε ο/ ίΗε τηο3ί 
νακΐεά €οηάαϊοη3. Ι η ΤΗυο. εΓδος 
ΐδ ουίΝΥΕΓά αηά νϊδΐΙ)1ε, ορ. 2. 50. ι. 
4• μ€τά χαρίτων μάλκττ €ντραΐΓ€- 
λωδ: δΟ. μάλιστ (.ντραπΙΚως άμα. 
και )(αρίίντως : " ινί'ίΗ ίΗε ηίιηοεί 
νεκ3αίιΊϊίγ αηίί ^ία€ε.''^ ]ο\\•. Υοτ 
εύτραττελως. ορ. ΑΓΪδΙοΙ. Ν. Ε. 
1 128 ϊ 33 "'■' «7Γΐδε|ιθ5 ειτ' ίντρά- 
ττελος Χί^ΐται : ίοΓ Ιΐιε οοΓηΙ^ίη»- 
Ιϊοη \νΐΐΗ χάρι<;. ορ. ΡΙαΙ. ϋερ. 363 
Α εντραπελίας και ^αριεντισρ.οϊ 
ε/Λττίττλανται. Ι η οϋΓ ρ3δδ3§ε εΰ- 
τράττελος ίδ 1)ΓθΛάεΓ \\\Άη ϊη ίΗε 
ρΕδδ&§6δ οίίεά. λγΠεπε ϊί =/αεε- 
ίίοκί: 1)υί 1)οίΗ ίη ΐΗε ΙίΓοαάεΓ 3η(ί 
ίη ίΗε η^ΓΓΟλνεΓ αδε ΐί οίίεη Ηπδ ε 
5α(1 δεηδε: ορ. ΙδοοΓ. 7• 49 ^ογ ίΗε 
ηαΓΓθ\νεΓ. Εηά Ρΐηοΐ. ΡγίΗ. ι. 92 
μ-η ΒοΧωθη'ί ευτραττε'λοις κίρΒίσσι, 
ίοΓ ίΗε ΐ3Γ0Ε(1εΓ. — τό σ-ώμα : ///> 
Ρενεοη.. ΗιηΐίεΙ/; ά ίπεςυεηί υδε ϊη 
ίΓΕ§;εάγ. ΐ- ίντ^ιτΛρόντ\.κ6^ιη)^•. 
'^' ρα33Ϊηξ 1)οα3ί.^'^ Μεγ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [41. τάδε ^άλλοι^ η έργων έστΙν άληθβία, αύτΎ) -η ^νι/αμίς της 
πόλεως, ην άπο τών^ε των τρόπων έκτησάμεθα, σημαί- 

3 ν€ΐ. μόνη γαρ των νυν άκοης κρείσσων ες πεΐραν 
έρχεται, καΐ μόνη οντε τω πολεμίω \_επελθόντυ] άγανάκ- 
τησιν εγει νφ' οίων κακοπαθεΐ, οντε τω νπηκόω κατά- ίο 

4 μεμ\\ιιν ως ονχ ύττ' άζίων άρχεται, μετά μεγάλων δβ 
σημείων κα\ ου 8η τοι άμάρτυρόν γε την ^νναμιν παρα- 
συρμένοι τοις τε νυν καΐ τοις έπειτα θανμασθησόμεθα 
(και ονΒεν προσ8εόμενοι οντε Όμηρον επαινέτον οντε 
όστις επεσι μεν το αντίκα τερφει, των δ' έργων την υπό- 15 6. τάδ€ : ^/ίί.ΐβ ινονάε ο/ ιηίηε ; 
ταντα ννουΐά 56 ί/ιε ιυοτάε ρΐίΐ 
ηΐίενβά. €ρ. 2. 42• ΐ• — αντή ή 
δνναμις : α.ντ-η = 7υϊ(/ιοιι( βηώεΙΙϊ^Ιι- 
ιηεηί ο/ιυθ7•ά3. 8. άκοήβ κρίίο-σων : 
3ηρενίοτ ίο ί/ιε νεροτί ο/ /ιεκ. 

ΤΗ6Γ6 15 ηΟ ΖΧ\.. 1)603056 Ιΐΐ6 

δεηΐεηοε 1ι&5 ΐ366η ίΗΓοννη ίηίο ά 
§6ηεΓ&1 ίοπη ο\νίη§ ίο ίΗε λνοΓάδ 
μόνη των ννν. — «8 ττίϊραν €ρχ€ται : 
Ϊ3 /οίΐιιά ϊΐι ί/ιε Ηοΐίτ ο/ ίΗαΙ. 
€ρ. 7• 21. 5 "'ναι €5 τ^ν πεΐραν. 
9- άγανάκτησ-ιν «χίΐ : 566 οη 2. 40. 3• 
ΙΟ. ύφ* οϊων = ώς ονγ^ νττ άζίων ')ΐι?,ί 
1)6ΐο\ν. Τ1ΐ6 οΐ. 15 οοηδίΓυεά ννϊΐΐι 
ί1ΐ6 ν6Γΐ)&1 ηουη ά-γανάκτησιν α5 ίΐ 
λνοαίά Βε ννίίΐι ΐΐιε νΐ). ιι. ονχ 
ίιιτ' αξίων : ίΐιε νίδυαΐ θΓ(3εΓ, = νπ 
αναξίων- Ι3• τοίβ τί νΰν καΐ τοΐδ 
<π€ΐτα : γ3Γ6 άζί. ο£ Ε^εηΐ ; πιπάε 
635ίεΓ 1ΐ6Γ6 \ίγ ΐΗε ρΓοχΐιτιίίγ ο£ 
-τταρασχόμενοί. Ι4• καΐ οϋδίν . . . 
βλάψ€ΐ : ρ&ΓεηίΙιεδϊδ, ΐΗε αΓ^υηιεηΐ 
1)61 η σ Γεδυιηεά άΙ άλλα ττάσαν μίν κτ€. — ο{ίτ€ Όμηρου κτΙ. : ΤΗαο. 
οΙ)]6αΐ5 ίο ΗοηιεΓ 3.5 ά λνΐίηβδδ Ιο 
ΙιίδΙοηο ίαοΐδ. Ορ. ι. 9• 3> ΐ• 1°• 
3 ΤΎ] Όμηρου ποιησίΐ ει τι ^η κάν- 
τανθα 7Γ6στευειν, ην είκόϊ επί το 
μείζον ττοιητην οντά κοσμησαι. 
Ηε 3οο6ρί5 ΐΗε ροεί ε5 ενίάεηοε 
ΓοΓ Γπ^ηπεΓδ 3ηά ουδίΟΓΠδ. — οΰτε 
οστίδ : ορ. 6. 76. 3 "^^^ "^"^ Ιώνων 
και όσοι από σφων ήσαν ζνμμαχοι. 
1 5 . ίΐΓίσι : φοείτ)/. Ορ. 3 • 1 04• 4> 
2. 54• 2. — τε'ρψίΐ : ίυΐ. οίρυΓροδβ. 
08. 267. €ρ. Ι. 21. Ι οντΐ. ώς 
ΤΓΟίηται νμνηκασι περί αυτών επί 
το μείζον κοσμονντα οντε ω<; 
λογογράφοι $υνίθεσαν επί το ττροσ- 
α-γωγότερον τη άκροάσει η άληθε- 
στερον. — των δ* έργων ... ή 
αλήθεια : ορ. § 2. Βυί έργων §θ65 
αίδο \νίίΗ ΰπόνοιαν = ί^ε εοηεεβ- 
ϋοη ο/ ίΗε /αείί, \ν1ιίοΗ ίδ οίίεη 
ηιϊδΐ63(ϋη§ αηά ιτι^γ Ι^ε ροδϊίίνεΐγ 
ί3ΐ56. €ρ. 5• 87 υπόνοιας των μελ- 
λόντων )( τα παρόντα και α οράτε. 42. 2] ΘΟΥΚΥΑΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 13 ι/οίαν η αλήθεια βλάφα) άλλα ττασαν μεν ^άλασσαι/ 
και γην εσβατον τ-η ημέτερα τόλμτ) καταναγκάσαντε'ς 
γενέσθαι, πανταχού δε μνημεία κάλων τε κάγαθών άίδια 
ξχτγκατοίκίσαντες. περί τοιαύτης ονν πόλεως οΓδβ τε 5 

>γενναίω^ ^ικαιουντες μη άφαιρεθηναι αντην μαχόμε- 
νοι ετελεύτησαν, κα\ των λειπομενων πάντα τινά εικός 
εθέλειν νπερ αυτής κάμνειν. 

42. '' Διο δτ) καΐ εμήκννα τα περί της πόλεως, διδα- 
σκαλιαν τε ποιούμενος μη περί ίσον ημίν εΐί^αι τον 
ά-γωνα και οίς των^ε μη^εν υπάρχει ομοίως, και ττμ/ εύλο- 
γίαν άμα εφ' οίς νυν λέγω φανεράν σημείοις καθιστάς. 

; και εΐρηται αυτής τα μέγιστα • α γαρ την πόλιν ύμνησα, 2 
αί τώι^δε και των τοιών^ε άρεταΐ εκόσμησαν, και ουκ αν ΤΗε €οηΐΓ35ΐ; μίν) ( δε = ιυΗενε- 
αί ; ΐΗίδ αϊ. Ιιε5 δΐϊρρϋά ουί οί Ιΐιβ 
Γεί. οοηδίΓϋοΙϊοη. ννε δΗουΙίΙ Ιυπη 
ΐΗε ρΗΓ356 Ε5ουΙ : ί/ΐ£ ωπεβρϋοη ού- 
ίαίηεά Ϊ5 3ΐ(κε ίο ρεη>ενί ίΗε /αοίε. 
19- ξυγκατοικί<Γαντί9 : ί/ιετετυίί/ι 
(^ζνν). — ΊΓίρΙ τοιαντηί οΰν : ίοΓ 
ττίρί ορ. 2. 39• ~• τοιαντηζ ονν 
ςίοδεδ ΐΗε εηοοιτιίυηι οί ΑΐΗεηδ. 
2θ. δικαιονντϊς : άζίοΐντες. Α 
ν,ΌΓά οοΓηιτιοη ϊη ΗάΙ., Τΐιυε., ζηά 
Τγη§. — άψαιρ<θήναι αυτήν : 3.00. 
νεί ΓείΕΪηεά λνίΐΗ ρπδδ. νΐ). 

42. Ι . διό δη καί : α7ΐά ΐΗϊί ϊ$ 
ΐιΐίΐ τυ^γ. ΤΗΐδ τείεΓδ ιηοΓε ραπ- 
ΰαΐΐ^πΐγ Ιο και των ΧίΐτΓομίνων κτ€. 
Βγ (1«•ε1Ηησ υροη τά της πόλίως Ηε 
οοϋΐά ΕΐΐΕΪη ΐΗε δρεοΪΕΐ ραφΟδε οί 
Ηίδ δρεεοΗ. αηά άΙ ΐΗε δΣΐηιε Ιϊπιε ίηι- 
ρΓβδδ 1ιΪ5 ΙιεαΓεΓδ \νϊΐ1ι ΐΗε δίαΐ^ε Ιΐιεγ 
ΤΗυσνοΐϋΕδ — 8 1ΐ3(1 ϊη ίΗε λυεγ ΙΗ^Ι \ν&5 υροη ΐΗειη. 
2. ΐΓ€ρΙ ϊσ-ου : /ο^ αη εςκαΐ $1α1:ε. 
Ορ. 2. 39• 2. 3- νπ"άρχ€ΐ: 35 Ε 
1)35Ϊδ Ιο %ο υροη, 3. δΐϊπιυΐυδ Ιο 
ΗΟΐίοη. νπάρχίίν ϊδ υδεά οί ίυηάΕ- 
ηιεηΐ3ΐ οοηάΐίίοη.δ ογ ηεοεδδ&Γγ ρπε- 
δυρροδΐΐϊοηδ. ΤΗου§1ι /«^δει/ §ϊνε5 
Ά ΗνροΐΙιεΙϊοΗΐ ίοποε Άπά ό/χοιως 
δοίίεηδ ΐΗε εχρΓεδδίοη. ζηά ϋοΐΗ 
ίοο^εΙΙιεΓ εηΐΕΓ§6 ΐΗε δρΗεπε οί 
οοηιρ&πδοη. δρΗΠΕ ϊδ δΙίΠ ηιπίηΐγ 
ίη νίε\ν. 4• ^Φ' ο^β : 50. τούτων 
^φ' οίς. 5• "^ο^' • ^"^ "' /α€ί. — 
αντήδ : δθ. τ^5 «ύλογάις. — ύμνησα: 
οί ροείδ. Ι, 21. ΐ; οί Ηοηιεπ, 3• 
Ι θ4• 5 • Ι η Ρί^ί• Κερ. 364 Α -πάντίς 
. . . νμνονσιν. ίΐ ίδ υδεά οί Ά τε- 
ίΓΗΪη, 3. ίοττη οί \νοΓάδ τΐιγίηεάονετ. 
6. έκόσμησ-αν : 50. ταίτα ; Ηανε 
ΙηΌΠξΜ ΐΗεεε ξΙοΗε3 ιηίο εχϊίίεηοε. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ5 Β [42. 2 πολλοίς των ^Ελλήνων ισόρροπος ωσττερ τώι^δε ό λόγος 
των έργων φαρβίη. Βοκβΐ δε μοί Βηλουν άνΒρος άρβτην 
ττρωτη τβ μηννονσα καΐ τελευταία βεβαιούσα η νυν 

3 τωνΖε καταστροφή. καΐ γαρ τοις τάλλα χείροσι, δι- ίο 
καίον την ες τους πολέμους ύπερ της πατρίΒος άνΒρα- 
γα^ίαι/ προτίθεσθαί • άγαθω γαρ κακόν άφανίσαντες 
κοινώς μάλλον ωφέλησαν η εκ των ΙΒίων εβλα^^ίαν. 

4 τωνΒε δβ ούτε πλούτου τις την ετι άπόλαυσιν προτιμησας 
εμαλακίσθη ούτε πενίας ελπίδι, ώς καν ετι διαφυγών αύ- 15 7• ΊΓολλοίδ : ηοΐ πολλών; Ι. 136- 
εαυδε οί των Έλλι^νων ; 2. Ι^εοΕυδβ 
ίΗε ά&Ι. ίδ Γεαίΐγ ιηοΓε εχρΓεδ- 
δίνε, Ι3εΐη§ ά&Ι. ίηοοηπΓηοάΐ. Ι'''€ΐυ 
Οτββ}!3 οαη οίαΐυι ίΗαΙ ίΗείν άββά^ 
ατβ εςηαΐ ίο ίΗβ νβρονί ο/ ΐΗεηι ; 
γβί {Ηϊ3 13 ίΗβ οα3β ιυίίΗ ίΗε3β ίκεη. 
— τώνδί : (Ιερεηάδ ο η λόγος, ορ. 
ν\2Λ. ΑροΙ. 26 Β ων νυν ό Χό^ο^ 
Ιστίν- — Ιο•6ρροΐΓθ5 • . • των «ργων : 
Ισόρροπος εΙδεννΙιεΓε ίαΐίεδ ΐΗε άΆί. 
τω €ργω ίδ ίειηρίίη^; 1)υί Λε ρ1. 
δεεηΐδ ηεεάεά. 8. άνδρ05 άρ«- 
τήν : " νίΗ2ΐε ϊη α ηιαη.^'' )ο\ν. 
9• ιτρώτη τί μηνύουιτα καΐ Τ£λ€υ- 
τα£α β€βαιον(Γα : 1υΗείΗε^ ίΗε βτ3ί 
νενεΙαίϊθ7ΐ ον ίΗε βηαΐ 3εαΙ. Τ\νο 
οΐαδδεδ 3Γε (Ιΐδίίη^ΐδΙιεά : ΐΐιε 
)Όαη§ ννΗο Η&ά ίαΐΐεη ΐη ΐΙιείΓ 
ίίΓδΙ; Ι^ΕίίΙε, 2Λ.ά Ιΐιοδε \ν1ιο \\2Λ 
0Γθ\νηεά ε ϋίε οί η,οΜε ίΐεεάδ 5γ 3 
§α1ΐ3ηί (ΙεαΐΗ. ίο. καταστροφή : 
Ηίοίεδ ΓοΓ άεαίΗ. ΤΗε οηΐγ εχ. ίδ 
5ορ1ι. 0.€. Ι03 ; Λε ΐάεα ϊδ ίΐιαΐ 
οί Ε οοαΓδε ίΐρρΓθίΐοΗίη£; ίΐδ §οε1. 5εε }ε55 αά Ιοο. — καΐ γαρ τοίδ 
ταλλα χίίρο<Γΐ : ΐΗε αΓί. ίδ ο;εηεηα. 
Να)/, ενεη ιυΗετε 7?ιεη'5 Ιϊνε3 Ηανε 
ύεεη οίΗε}"νυί3ε ύΙαιηεηυονίΗγ, ίί 13 
ύΐίί /αϊτ. ΤΗε άζΧ. ίδ ΛδΙ οί ίΗε 
ρεΓδοη ίηΙεΓεδίειΙ. 1 2. •τΓροτίθ€- 
σ-βαι : ρ^δδ. = ττροτίμασθαί : Βε 
ξΐνεη ξνεαίεν ιυεΐξΗί. €ρ. 3• 39• 3 
ισ^ν ά^ιώσαντ£5 τον δίκαιου -προ- 
θίΐναι. — άφανίσαντίδ . • . ώφΛησ-αν 
. . . «βλαψαν : ίΗε αοΓδ. &Γε §ηοΓηίο. 
05. 255• Η• την «τι άττόλαυσ-ιν : 
ίΗε €οηίϊηηεά εη]ογ}ηε7ΐί. Ι η Απδ- 
ίοίΐε ίΗε Ηίε οί δεηδαίΐΐ εη]ογ- 
Γηεηί ίδ οαΐΐεά βίο% άττολαυστικός. 
Ι5• ΐΓ€ν(α8 ελπίδι : '■'■ 3ρε ραιφεν- 
ίαίί ρτορνϊα.''^ ΗεΓνν. ΤΗε ο^ιΐδίΐΐ 
άΕί. ίοΠοννδ ίΗε οαυδαΐ ρίε. ττροτι- 
μήσας. — ώβ καν «τι : ίΗαί ίΗε άα}' 
ιηαγ 3ίίίΙ εοηιε ιυΗεη. Υ οχ ίΗίδ Ιτι 
οί εοηίϊάεηΐ ρΓεοΙίείίοη ογ ίΗΓεχί, 
ερ. 6. 86. 5 «τι βονλησίσθί, ίΗε 
(ίαγ ΊυϊΙΙ εοιηε ινΗεη. Υοτ ίΗε ως 
ε1., ερ. 3.. 4°• ι ελττιδα . . . ώς ^υγ- 
■γνωμην ■ . ■ Χηχρονταχ. 42. 4] Θ0ΥΚΥΛ1Α0Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β την πλουτήσ€ΐα/, άναβοΧην τον δ€(,νοί) ίττοιησατο ■ την 
δ€ των εναντίων τψωρίαν ποθβινοτβραν αυτών λαβόντες, 
καΐ Κίνδυνων α/Αα τόν^β καΚ\ιστον νομίσαντες έβονλη- 
θησαν μετ αύτον τους μεν τιμωρείσθαι, των δε εφίε- 
■χ> σθαι,, ελττίΒί μεν το αφάνες του κατορθώσειν επίτρεφαν- 
Τ€9, ^ργω δε περί του ηΒη δρωμένου σφίσιν αύτοΐς 
άζίουντες ττεττοιθεναι • και εν αντω το άμύνεσθαι κα\ 
τταθείν κάλλίον ηγησάμενοί η το ενΒόντες σωζεσθαι, το 
μεν αίσχρον του λόγου εφυγον, το δ' έργον τω σώματι Ι γ. ΐΓοθ€ΐνοτέραν : ΐΗε οηΐγ ίη- 
5ΐ3ηοε ο£ 7Γθθ(.ινό<; ΐη ΤΗυο. Α 
δΐΓοη§ \νοΓά : ϊΐ άεηοίβδ ά άεδΪΓε 
ίοΓ δοπιείΗίη^. Ιΐιε Ι&οΐί οί \νΙιΐοΗ 
\νουΙ{1 ΐ3ε 5θΓε1>• £εΙΐ. — αύτΔν : δο. 
τη<ί τε Ιτί απολα.νσ(.ίύ<ΐ ταΐι πΧοντον 
κω. τον Ιτι Ίτλαυτησαι. €ρ. 2. 36. 
4- — λαβόντ€8 : ορ. 3• δ^• 3 το 
δίχαιον ληφίσθε, /οττη γοιιτ ριάξ- 
τηεηί ο/ ίΗε τί§Μ3 ο/ οην εα3β. 
1 8. ^βουλήθησ-αν («τ αντον κτί. : 
μΛ,τ αυτοί ( = μίτο. τον κινδννου) 
^οεδ Ιχ)ΐΗ λνΐΐΗ ημωρείσθαί Άπά 
τώνδε ίφίίσθαχ. ΤΗεΪΓ άεδίπεδ άίά 
ηοΐ ιηΕίίε λνεα1<1ίησ8 οί ίΗεπι : 
ΓΕίΗεΓ ΐΗεγ δεΙ ΐΗείΓ ΗεαΓίδ πιοΓε 
εαπιεδίΐγ οη Λε τιμωρία των εναν- 
τίων, Γεοοσηΐζίησ ΙΗεΙ ΐΗε ά&η^επ 
ΗεΓε ίηνοΐνεά \νου1ά 1)πη§ ΐΗεηι 
§Γε3ίεΓ σΙοΓΥ : 1)υΙ \νΗΐ1ε ρΕίηοΐίδπι 
υΓ§εά ΐΗεηη ίο ΐΗϊδ, ΐΗε)• \νεΓε δΐΐΠ 
Ιιυηι&η ππά τείαίπεά ΐΗε άεδίπε ίοπ 
\νε3ΐΐ:1ι Άηά ϊίδ εη]ονΓηεηΐ5, ΐί ΐΗεδε 
ηιϊ^ΐιΐ ΐ3ε οΙ)1&ΐηε(1 \νίΐΗουΙ δΗπηΙί- 
ϊη§ ίΓΟΓΠ ΐΗε οουΓδε οί άαΐγ (μ€τ αντον). μ€τ αντον ίδ Ά εοηάϊΐϊο 
3Ϊηε ςκα ηοη ; ννίίΗ τιμωρύσθαί ηεο- 
εδδ3π1ν δο ; λνΐΐΐι Ιφίίσθαι ΓηοΓΕίΙγ 
δο. 2θ. ^ΐΓίδι : ) ( Ιρ-γω, ίΙιοιι^Η 
ίΗε ίίΓδί άερεηάδ οη (τητρίψαντί^, 
ΆΏά ίΗε δεοοηά ΐδ Εί^νεΛϊχΙ. — το 
άψανίς τοΰ κατορθώ(Γ€ΐν : Μι? ηικβτ- 
ίαίηΐγ ο/ ίβιβ Ϊ55ηε. Γογ ΐΗε ίίιΐ. 
ϊηί. ορ. 2. 13- 9• ΤΗε ίαΐ. ίηί. οπη- 
ηοί δο εΕδΠγ δΐηΐς ϊΐδ ίειπροΓοΙ 
ίοΓοε ενεη \νΗεη &Γίΐαυΐ3Γ, δΟ ΙΗ&Ι 
ΐί §ίνεδ δοηιε\νΗ3ί ίΗε είίεοί οί ϊη- 
άΪΓεοί άίδοοϋΓδε. 5εε ΟΜΤ. 113• 
2 1 . ϊργω δ« κτί. : δηί ϊη αείΐοη, 
τυ/ιεη ίΐιε ία5}ι ιυα$ νΪ3ΪύΙγ δε/οκε 
ΐΗεηι, ϋ ιυα$ ΐη ί/ιενι^εΐνεε ίΐιεγ 
Ρτοηάΐγ ρηΐ ίΐιεικ ίηΐίί. 22. ίν 
αύτω : δΟ. €ν τω ττί-κοώο/αί : " ί'η 
ίΗε εχετά^ε ο/ ίΜ$ εοιιβάεηεε.'^ 
Μεγ. 23. τό αΙ<Γχρόν τοΰ λόγου : 
το ονίΐ^ίζίσθαί ω<ϊ δειλοί, 5οΗο1. 
λόγος = ίΗε οοιπΓηεηίδ οί ίΗε ΛνοΠά. 
24• τό ϊργον : δΟ. το -παθίίν, ίΗεΪΓ 
άυίγ \\•ίίΗ α11 ϊίδ Πδΐίδ. — τω σ-ώ- 
ματι : "ίυίί/ι ίΗεϊτ ρεηοηί, αί κΐί): ιι6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [42. 4 νττέμ,ειναν, καί δι' ζλαχίστου καιρόν τύχης άμα άκμη 25 
της Βόζης μάλλον η τον δβους απηλλάγησαν. 

43• " Και οιδε μβν προσηκόντως τη πόλει τοιοίΒε 
4γ€νοντο • τους δε λοιπούς χρη άσφαλεστεραν μεν ενχε- 
σθαι, άτολμοτέραν δε μη^βν άζυονν την €ς τονς πολβμίονς 
8ίάνοιαν εγειν, σκοπονντας μη λόγω μόνω την ώφελίαν, 
{ην {τι) αν τις προς ον^βν χείρον αύτονς νμάς ειδότας 5 
μηκννοί, λέγων οσα εν τω τονς πολεμίονς άμννεσθαι 
άγα^ά ενεστιν ;) αλλά μάλλον την της πόλεως ^νναμυν 
καθ* ημεραν έργω θεωμενονς και εραστάς γιγνομενονς 
αντης, και όταν νμΐν μεγάλη ^όζη είναι, ενθνμονμενονς ο/ί/ΐβζΥ Ιίνε$. Υ οχ ίΗε άίδίπΐ^αΐίνε 
δΐΐΊ^., 866 05. 43• ΤΗ6 οοηΐΓίΐδί 
18 Ι36ΐ:\ν66η λόγο5 αηά €ρ•γον; \ν6 
δΗοαΙά ραί ίΐ ο(;Η6ΓννΪ86 : ί/ιεγ $ανβά 
ΐΗβίκ ξοοά ηα//ιβ, διιί άίά ηοί Η£3ί- 
Ιαίβ ίο νΪ5ΐζ ίΐιβΐτ Ην 65. 

25• δι' «λαχίστου καιρόν τνχηδ : 
ίη α ηιοηιβηί, αί ί/ιβ εαΙΙ ο/ /αΐε, ΐ.6. 
ιυΗεη ί/ιβ ΐηοηιβηί /αίε αρροίηίεά 
Ηαά ωηιβ, ίη ί/ιαί Ιτϊε/εεί ί/ιοηιεηί. 
— &μ.α άκμ.|{ τήβ δόξηδ μάλλον ή τοΰ 
δΐ'ους : " αί ί/ιε ενΐ3Ϊ8 ηοί ο/ /εα^, 
Ιίΐί ο/ ^ίοκγ.'" ΜίΐΓ. 26. άττηλ- 
λάγησ-αν : Εΐ)5θ1αΐ6ΐγ ϋδεά : ροεΐίο. 
Ορ. ΕϋΓ. ΗβταοΙ. ιοοο κΐ,ίνον δ' 
ά7Γαλλα;(^εντο5 ; ίη ΕϋΓ. Ηίρρ. 356 
ίί ΐίΐ1{68 ίΗ6 §6 η. βίον. 

43• Ι• καΐ οϊδ£ : ρ1ΐΓΛδ6 θ£ 
ίΓίΐηδϊίΐοη Ιο ίΗε ηεχί ΐορΐα, ίΐιε 
ΙιΟΓΐίΐίΟΓγ Ερρίϊοαίίοη. — ιτροσ-ηκόν- 
τω5 τη ιτόλίΐ : ίΗαί ϊδ, ΑΐΗεηδ αδ 
Ρει•. Ιιαδ ά6δοπ5εο1 ΗεΓ οΗίΐΓ&οίεΓ. 
2. άσφαλεστί'ραν : ) ( άτολμοτίραν ; ΐΗε αηίίΐΐιεδίδ ΐδ ιπεΓεΙ)- ίοηπαΐ ; 
άσφαλεστεραν εχρΓεδδεδ οηΐγ 3, 
οοηίίη^εηΙ; ςυΕίΐΐγ, άτολμοτΐραν 
μηΒίν . . . εχειν Ά ρειτηαηεηί; 3.ηά 
ηεοεδδ&Γγ οηε; αρ. 2. 87. 3 '''αι? 
μίν τυ^αΐ5 ίν^ίχεσθαι σφάλλΐσθαι 
τους ανθρώπους, ταΐς δε γνώ/Λαΐ9 
τονς αντους αίει ανδρείους όρ^ώς 
είναι; δο ννϊΐΗ ΐΗε ίίΓδΙ \νε Ηανε 
ενχ€σθαί Άπά ννίίΐι ίΗε δεοοηά 
ά^ιουν• 4• ο-κο-ίΓοΰνταδ : Ιεαάδ οίϊ", 
αδ ί£ θεωμΐνονς \νεΓ6 ηοί ίο ίοΠονν. 
7. άλλα μάλλον . . . θεωμε'νους : αρ. 
ϋειτι. 1 8. 68 νμΐν δ' ονσινΆθηναίοις 
και κατά την ήμψαν ίκάστψ εν 
ττασι καί λόγοις καί θεωρημασι της 
των προγόνων αρετής νττομνήμαθ 
όρώσι. 8• ερασ-τάδ : Ιΐιε Γεί^ΐϊοη 
18 νίε\νεά £ΐδ οηε οί" ρεΓδοηαΙ ά{- 
ίεοΗοη• 9• ίνθυμουμε'νουί : εν^υ- 
ρ,εΓσ^αι Ιιεπε, 3δ οίΐεη, = ίο ίαΚ\• 
3ΰηΌιΐ3ΐγ ίο Ηεανί ίοχ οηβ'δ §υΐοΙ- 
αηοε. 43• -^] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 117 ΙΟ ΟΤΙ τολμωντβς καΐ γ ιγνώσ κοντέρ τα δεοί^τα καΧ 4ν τοις 
ίργοις αίσχννόμβνοι άνδρες αντά έκτησαντο, καΐ οπότε 
και πείρα του σφαΧεΖεν, ουκ ουν καΧ την πόλίν γε της 
σφετερας αρετής άζιοΰντες στερίσκειν, κάλλιστον δε 
ερανον αυττ} προϊεμενοι. κοίντ) γαρ τά σώ/χατα Βώόι^τες 2 

15 ιδία τον άγηρων επαινον εΚάμβανον καΐ τον τάφον επι- 10. τολμώντίδ : αρ. 2. 4°• 3 
ώστε τοΧμυαν τε οι αντοί μάλιστα, 
3• 82. 6 δια το ΐτοιμότ^ρον είναι 
άττροφασίστωζ τολμών. ΤΗε τεί- 
6Γ6ηο6 1ΐ6Γε 13 ποί Ιο δρεοίβα 
άΪ5ρΐΕ}'5 ο£ οουΓ&^ε, 5υΙ: ίο ίΗε 
ροδδεδδίοη οί ίΗε ςιΐ3ϋΐν, χνΐιΐοΐι, 
38 οαΙΙ απδεδ. \νϊ11 ίδδυε ϊη Ιΐιε τε- 
ςαίΓεά Γη^ηϊίεδίΗίίοη. 1 1, αΐιτχν- 
νόμενοι : &1)δο1υίε1ν υδεά. ορ. 5 ■ 9- 
9 νο/χισατε τρία είναι τον καλώ; 
ΤΓολε/ίΐεΓν, το ε^ελειν και το αίσ^^υ- 
νεσ^αι και το τοις άρχονσι ττΐίθε- 
σθαι: ίΐιε δοΐιοΐ. ςυοίεδ Ηογπ. Ε 
531 αΐδο/ιενων ανΖρων ττλεονες σόοι 
Ύμ πίφανται : ΐΐιίδ ρεΛαρδ εχρί&ϊηδ 
ίΗε ρΓεδεηοε οί άνδρες. — αυτά : 
50. την δυναρ,ιν. €ρ. 2. 36• 4• 
— οιγ6τ£ καΐ ΎΤίίρχ^ του (τψαλϊΐεν : 
ταυ 15 ηευΐ:. Ορ. ι. γο. γ ην δ' 
αρα και τον ιτειρα σφαλωσιν, άν- 
τελπισαντες άλλα εττλτ/ρωσαν την 
χρίίαν. 5Ά\ά οί ίΐιε ΑίΗεηίαηδ 1)ν 
3. ΟοπηίΗΐΛΠ δρεπΙίεΓ εΙ δρίΐΓίίΐ. 
Ι3• κάλλιοΓτον: εχρΐ3Ϊηεά Βν Ιΐιε 
ηεχί δεηίεηοε : δρίεηάίά 3ΐϊ1ίε ΐη 
ίΐιε δαοΓΪίΐοε Γπ&άε Ιο ίΐιε δίπΐε, 
Άηά ίη ίΐιε Γείυηι ρεΓδοπΗίΙν τε- 
οείνείΐ. 1 4- «ρα•νον : ρΓεά. : άρετ7/ν 
15 οΐ)]. οί ττροϊίμίνοι. (.ρανο<ΐ ίδ ΕΠ &5δοοί&1:ϊοη ίοΓ αην οοιηπιοη ρυΓ- 
ροδε (οοηνΐνίΕΐ ογ οίΗεπ) Γεςυίήησ 
ήπίΐηαϊίΐΐ ουΙΐΗγ. ΤΗε ιπεΓηΙ^εΓδ 
ΕΓε ερανισται' ΐΗε οΗϊεί οίΒεεΓ ερα- 
νάρχη•;. Εποΐι Γηεηι5εΓ ρΆΐά Ηίδ 
ηυοίΕ (διδόναι αηά άσφίρΐ,ιν &Γε 
Ιΐιε \νοΓ(1δ) Εηά τεοείνεά Ηϊδ δΙίΛπε 
ο£ ΐΗε Γεδίιΐΐ: ΕίΐΗΪηεά. ΤΗε οοη- 
ίπΐ3υΙϊοη ρίΐϊά \νΕδ ίΐίδο 03ΐ1εά Ιρα- 
νο5. 5εε Βοο1<Η, Ξΐααίεΐι. 1 3. ρ. 
312. 8οΗοειηΕηη, Ονίεείι. ΑΙΙ. χ•*. 
Ρ• 383• — Ίτροϊί'μίνοι : ϊπδίε&ά οί 
ίΗε Γε§υΐ3Γ δίδοντες ογ είσφερον- 
τε? ; ϊί Ε(1άδ ίΗε ηοΐϊοη οί • δίίοπ- 
ήοε.' Ορ. ΡΙεΙ:. Οοτξ. 520 Ο 
ττροίσθαί την εΰεργεσών άνευ 
μισθον. — κοινή : /οκ ίίιε εο)ηηιοη 
ξοοά. 1 5 • 1δί<^ . . . ίλάμβανον : &δ 
ίη ίΐιε ΟΓάίπΕΓγ ιρανός. ε&οΗ τε- 
οείνεδ Ηίδ λήμμα. — τον ά-γήρ«ν 
«ταινον : ί/ιεί^ ρκορεν ιηβεά ο/ 
ηε-ϊ'εκ-ίίγΐη^ Ρταί3ε. ΤΗε ίάε» ίδ 
ίΐ ίΕΓηίΙΪΕΓ οηε ίη ίΗίδ οοηηεοίίοη ; 
Ηεηοε ίΗε εγϊ. Ορ. Ι.}•δ. Ερϋα- 
ρΗΐη3 79 αγηρατοι αυτών αί μνημαι, 
δι ά^άνατον μνήμην, &ηά ΌεΐΏ. 
Ερϋαρίήιιε 32 εΰκλειαν άγηρίύ. 36 
άγηρως τιμάς, άγηρως ίδ ροείίο. 
— ελάμβαναν : Άί ίΗε ίίηιε οί άεαίΗ, 
Εηά \)γ νίι-ίυε οί ίί, ίΗεγ 1)εοΕπιε ΘΟΥΚΥΔ1ΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [43• 2 (τημότατον, ουκ ίν ω κείνται μάλλον, άλλ' 4ν ω η Βάζα 
αυτών πάρα τω ίντυγόντι αιβΐ και λόγου κα\ έργου καιρώ 
3 αίειμνηστος καταλείπεται. άντρων γαρ έττιφανων ττασα 
γη τάφος, καΐ ου στηλών μόνον εν τη οικεία στ^/χαίΐ'ει 
επιγραφή, άλλα και εν τη μη προσηκούση άγραφο^;.. οΓεάΐΐοΓδ οί ίΗε δΐ&Ιε, αΛηο\ν1βά§6ά 
\>γ ΐΗε ριιΜίο οοηδοΐεηοε : ίΐιίδ ϊδ 
ΐΗε ίοΓοε ο£ ΐΗε ΐιηρΓ. ΟΙίδεΓνε 
ίΗ&ί ΐΗε ρι•εδ. ρΙο. διδόντ£5 Γπ&ΐίεδ 
ΐΗε εδΙ&1)1ίδΗιηεηί οΓ ΐΗε οΐ&ϊηι Ιο 
οοηδίδΐ ίη ΐΗε 3θΙ ϊΐδείί. — ίττισ-η- 
μότατον: ρΓεά., Ιΐΐϋδ ορβηίη§ ΐΗε 
(ΙοοΓ ίο ΐΗε εχρΙαηαίοΓγ τεί. ο1. 

1 6. ουκ . . . μάλλον, άλλ* : 
"/ ^ρβαΐι ηοί ο/ ίΗαί — διιί ο/ 
ΐΠαί,"" είο. ;ο\ν. €ρ. 2. 44• 4; 
2. 4ο. 2, ννΗεΓε ίη ΐΗΐδ Μεηάίη^ 
οί αοΓηρ^πδοη αηά οοηΐΓ3δΙ ΐΗε 
οοηιρΕΓ. 15 ίη ΐΗε άλλα είαυδε. 
Ι7• Ίταρά τω ίντυχόντι . . . καιρώ: 
οη ετκτγ νβαιτνίη^ οεεαίίοη ΐΗαί 
εαΙΐ3 /ο^ ινονά οτ άβεά. παρά χνίίΗ 
άΆί. ηοί οί ρεΓδοηδ ίδ νεΓγ Γ3,Γε ίη 
ρΓΟδε. ΤΗυο. Ιιαδ πάρα ταΪ5 νανσΐ 
(2. 89• 9» ^• 95- 4)? — τταρα τόΐ^ 
ιτράγμασι ϊη 5• 26. 5 ϊδ τε^Πγ ρεΓ- 
δοηαΐ, — Ι3υ1 ΐΗεδε δεεηι άϊβεΓεηΙ:. 
Νε3.ΓεΓ ίδ δορΗ. Ο. Τ. 780 τταρ' 
οί'νω — αί α δαηςηβί^ ϊ.β. 2Χ 3. ρΐ&οε 
οί\ν1ιϊοΗ οίνος ίδ ίΗε εδδεηΐί&Ι οΥίΆτ- 
&θ1;επδΙΐο. λόγου και ΐργου καιρώ 
= λόγω και €ργω, ννίίΗ ίΗίδ 3(1άε(ί 
ίΥϊΆί καιρώ νΪΓία&ΙΙγ τερε&ίδ ΐΗε 
ίοΓΟε οί παρά. — ϊργου : ζ.ε. Ιάμοά- 
Ιϊοη 1)7&ο<:δ οί ϊΐΏΪΙ&ίίοη. ι8. ιτάσα ■γή : ί/ιε ιυΗοΙε εατίΐι. Ορ. Ηάΐ. η. 
130 πάσα Θ£σσαλΐ7;, Ι^γδ. 2. 15 
απασα Πελοπόννΐ7θΌ?• 2θ. άλλα 
. . . «νδιαιτάται : οοηιρ3ηη§ ίΐιίδ 
ς1. \νϊ11ι Ιΐιε ρΓεοεάίη§, ννε ήηά : 
Ιν ΤΎ) μη προσηκονσγι){€ν ττ) οίκ€ΐα ; 
άγραφος μνήμη παρ' €κάστω) (επι- 
γραφή ; ενδιαιτάται) {σημαίνει (ΐΐ 
ίδ ηοί Ά ίοΐίεη, 1)υΙ α 1ίνϊη§ ρΓεδ- 
εηαε) ; ννε Ηανε ίΗυδ Ιείΐ της γνώ- 
μης) (στηλών, δο ύ\Άί της γνώμης 
= ίη ίΗε Ηεατί (αρ. 2. 38. ι). Ιί 
ίΗε \νοΓάδ η τον Ιργον ννεΓε οαΐ, 
ννε δΗοαΙά Ηανε ζ. πιΐχίυΓε οί οοπι- 
ρΕΓΪδοη 3ηά οοηίΓΕδί, αδ ίη 2. 40. 
Ι αηά 2. 43• ' '■ ί^εΓε ίΗε οοπιρίΐΓί- 
δοη ίδ ηοί ΟΕΓΓΪεά οιιί, Ι3αί οηΐγ 
δίΕΓίεά 1)7 ίΗε οοηιρ3ΓΕίίνε, ΐΗε 
οοηίΓαδί (άλλα κτί.) ίϊΠίη^ οιιί 
ίΗε εχρΓεδδίοη ; ΗεΓε ίΗε &ά(1ίίίοη 
οί η τον Ιργον οοηιρίείεδ ίΗε οοηι- 
ρ^πδοη ίηάερεηάεηίΐν οί αλλά, δΟ 
3.δ ίο §ίνε ίΗε οοηίΓΕδί οοπιρίείε 
(στϊ^λών . . . άλλα) 3η(3 ίΗε οοηι- 
ρ&Γίδοη {μαΚΚον η τον Ιργον) οοηι- 
ρΐείε ; ίΗίδ ηΐΣΐ1<εδ Ιργον — στηλών, 
ίΗε 3.Γί. Ι36ίη§; πάάεά ΗεεΗϋδε οί 
ίΗε \)Άθ\ί ΓείεΓεηαε. τον ψγον 
ίδ δΗοΓΐ ίοΓ της επιγραφής τον 
ίργον. 43-6] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 119 μνήμη τταρ έκάστω της γνώμης μάλλον η τον ςργον 
βί^διαιτάται. ους νυν νμζ,ΐς ζηλώσαντ^ς και το ζΰ^αιμον 4 
το Ιλ€νθ(.ρον, το δε ελεύθερον το ενφν^ον κρίναντες, μη 
ττεριορασθε τους πολεμικούς κινδύνους, ου γαρ οΐ κακό- $ 
25 πραγονντες δικαιότεροι άφει^οΐεν αν τον βίον, οΐς ελττίς 
ουκ €(ττ αγαθοί), άλλ' οΐς η ει^αι^τια μεταβολή εν τω ζην 
€τι κινΒννεύεται και εν οΐς μάλιστα μεγάλα τα διαφέ- 
ροντα, ην τι πταίσωσιν. άλγεινοτερα γαρ άν8ρί γε 6 
φρόνημα εχ^οντι η ^εν τω] μετά του μαλακισθηναι κάκω- 22. ΤΟ ΐνδαιμον . . . το δί 
^<νθ€ρον : ρΓεάδ. ; ορ. 5• 9• ' 
(8ρ6ες1ι οί Βγε5Ϊ<1ε8) άπο μίν 
οίας χώρας ηκομ^ν, οτι αια. δια το 
€υφνχον ΐλΐνθίρα•;. 23. μή ■π•€ριο- 
ράσθ£ : ^£αί6 νεξωάϊηξ αηχΐοηείγ. 
ΤΗε εχΗοΓΐ&ΐίοη \ν&δ ηεεάεά, ορ. 

2. 13- 3? 2. Ι4• 2, 2. 21. υδϋΕΐΙγ 

ΐΗίδ ν5. = ίο τυαίεΛ ίΐιε οοηκ^β ο/ 
βνεηΙ$, ίο ίιεερ οηε'5 εαν ίο ίΗε 
ξτοηηά. 24- ου γαρ κτί. : ΐΗε 
5οΗο1., Βηά ηο ννοικΙεΓ, οαΐΐδ ΐΗϊδ 
α ρ&Γ&άοχ. 1 1 1ΐΕ5 1)66 η δαίά 
(ΤΗεο^η. 170) ΐΗαί Ιο Ιιορείεδδ 
ηιίδ6Γ}• (3εαΐΗ ϊδ ε λνείοοηιε πείε^δε ; 
πιΐΗεΓ, \ν6 δΗοιιΙά δ^γ, ΐί ίδ ΐΗε 
ρΓΟδρεΓουδ &ηά Η&ρρν Ιΐιαΐ \νΐ11 
Ι^γ (Ιοννη ίΗεΪΓ Ιΐνεδ ΐΏΟδί οΗεεΓ- 
ίυΐΐγ: ίοΓ Ιο ρΓο1οη§ 1ί£ε ΐδ Ι5υ1 
ίο ίηοΓ63δε ΐΗε πδίς ο£ ε οΠπη^ε 
ίοΓ ΐΗε ννοΓδε. απά. ΐί Ιΐιϊη^δ §ο 
\νΓοη§, ίΗεΪΓ δυίΤεπη^δ \νϊ11 ΐ3ε 
ρεουΙΪΕΓίγ 1<εεη : ΐΗίδ ίδ ΐΗε απ^ιι- 
ΓπεηΙ. \νε Γπυδί: ΓεηηεΓτιΙιεΓ ΐΗαΙ; 
ΐΗε ηοΐΐοη ο£ & δεηοαδ τενεΓδε 3ΐδ ΐΗε ηεοεδδΗΓγ τεδαΐΐ ο£ ρποΐοη^εά 
ρΓΟδρεπΙν ννΕδ (Ιεερίν ϊιτιρΓεδδεά 
οη ΐΗε θΓ6ε1< ηηΐικί : ίΐιε 5ε1ϊε£ 
ίΙίΕΐ ΗυπίΕη 1ί£6 ΐδ οΠεοΙνεπεά, ΐδ 
α ρ&ΙοΗννοΓΐ< ο£ §οο(1 απά ενΐΐ, ΐδ 
2Λ ίΗε 5οίΙθΓη ο£ ίΗΐδ, &ηά ΐδ 3δ 
οΐά 3δ ΗοΓπεΓ. 26. ή Ιναντία 
μεταβολή : ϊΗαίίξε /οκ ίΗε ινοκ^ε. 

— Ιν τφ ζην Ιτι σο Ιο^εΐΗεΓ. — οΐί 
. . . κιν8υν€νϊται : Ϊ3 α τιβΙ: ί/ιεγ 
}ηιΐ3ί ηοι, ορ. 2. 35• ΐ• 27• ίν 
οίδ : ϊη τν/ιοίε εα^ε. — τα 8ιαψ(- 
ροντα : ί/ιε ίϋβ'εκεΗεε. 29. φρό- 
νημα ϊχοντι: ο/ ^ρϊκϊί. Ορ. 2. 
6ΐ. 3 δουλοΓ γαρ φρόνημα το αί- 
φνί^ιον και άττροσΒόκητον. — μίτά 
τοΰ μχιλακιο-θήναι κάκωσ-ις : εοΐν- 
ανάίοε αηά ίίίί^ηηε ωηώίηεά. €ρ. 
6. 65. Ι /χ£τά τον και €5 τα άλλα 
θαρσίΐν . . . ΐΤΓίστενσαν τω άν- 
θρώπω : δε3Ϊάε5 /εεΐίκξ ξεηεταΙΙγ 
εηωηνα^ςβά, ί/ιεγ ίηΐίίεά ίΗε ηιαη. 

— κάκωβ-ις : η εναντία μίταβολη, 
ταττεινωσις, ΗεδνοΙι. : άε^ταά^ίΐοη 
Εδ 3. Γεδαΐΐ ο£ άΐδΕδΙεΓ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [43-6 σι«? η 6 μβτά ρώμης καί κοινής ελπίδος άμα γίγι/όμβνος 30 
αναίσθητος θάνατος. 

44• " ^ίόπβρ καί τους των^ε νυν τοκεας, όσου ττάρ- 
εστε, ουκ ολοφύρομαι, μάλλον η τταραμυθησομαί. εν 
ττολυτρόττοις γαρ ζυμφοραΖς εττίστανταί τραφεντες. το 
δ' ευτυχίες, οΙ αν της ευπρεπέστατης λάχ^ωσυν, ώσπερ 
οϊΒε μεν νυν, τελευτης, ύμείς δε λύπης, καΐ οϊς εί^ευδαι- 5 3ο. ρώμη5 : ωίίκα^ί, ορ. 4• 29• 3 
καί αΰτω €τι ρώμην και η νήσος 
€μπρησθ€Ϊσα τταρεσχί. — κοινήβ «λ- 
ΐΓ(δο$ : Ιΐΐ6 Ιιορε Ιιε δΗαΓεδ \νΐΐΗ ίΐΐΐ 
Ηΐδ ίεΙΙοΝν-οίΐίζεηδ. 

44• Ι • διόΐΓ€ρ : Ι3603.υ56 ΐΐιβγ 
1)Άά αΐιοδεη Λε ^εΙίεΓ ραΓί, ίΐηά 
ΙίεοΕυδε, 38 1ιε ρΓεδεηίΙγ 5&>'δ, Ι^οΐΗ 
ίΗε)• Άηά ΙΙιείΓ ρΗΓεηίδ &Γε ίο Ιίε 
εηνίε(ή ίΐδ ίντυχ^ΐς. — τοίΐί τώνδ€ 
νΰν τοκίαβ : ΡεΓ. Ηίΐδ 5εεη δρεα1<ϊη§ 
ίη §εηεΓ£ΐ1 ίεηπδ ; ΗβΓε Ηε οοηιεδ 
ίο ΐΗε δρεοϊαΐ οΕδε: ΐΗε αείιιαΐ 
ρ^Γεηίδ αηά ίΗε αοίηαΐ άε&ά. 
ΤΗΐδ ίΐοοουηΐδ £οι• ΐΗε ρΐ&οε οίνυν, 
ννΐΊΪοΙι &β"εοίδ ίΐιε ννΗοΙε ρΗταδε. 
τοκΐοΜ ΐδ ροείίο αηά Ιοηίο. Εγδ. 
Ηοδ ΐΐ ΐη ΐΗε Ερϋαρίήια 75> 
&ηά Χεη. Μαη. ι. ι. 33 ί^ι ίΐιε 
€ΗοΪ€α_ρ/_Ηενα€ΐε5. — δσ-οι ΐΓάρ€- 
στ6 : ΐΗε δεοοηοΐ ρεΓδοη ϊδ ςυΐο1<1γ 
ΙοδΙ Ϊη εττίστανται. Ορ. 2. Π. Ι. 
3- ΐΓολυτρόίΓοίδ : ο£ ΐΐιε δΐιΐίίϊη^ 
εχρεπεηοεδ ο£ Ιϊίε. Ορ. 3• ^3• 3 
€κ τον τΓολντροπον . . ■ της γνωμη<; : 
ββχίΜΙϊΙγ. υίγδδεδ ίδ ττολυτρο- 
πο?, ΗοΐΏ. αϊ. — το δ' €ίτυχί8 : δθ. 
Ιστίν- Αη ίηάερεικίεηΐ §εηεΓα1 ηι^χΐπι ; δε ΐδ ίΓεςυεηίΙγ υδεά, 
εδρεεΪΒΐΙγ ΐη 1:Γ3^εάγ, ΐη ρ^δδΐη^ 
ίΓοηη Λ ρΗΓίίουΙαΓ δίΕίειηεηΙ: ίο 3 
§εηεΓ3.1 ίΓϋίΗ, ογ νίοε νεν^α ; ΐη 
δϋοΗ οΕδεδ αη αηίεοείΐεηΐ μίν ΐδ 
ηοί ηεεάεά. €ρ. 2. 64. 6, 3• ίο. 
2, 3• 6ι. 2. 4- οϊ άν : = εάν τιν€';, 
ορ. 2. 02. 4 καταφρόνησα δε ο5 άν 
πιστευτή των εναντίων ττροεχείν. 
— ίύ-ίΓρεττεσ-τάτηδ §οεδ 1)θί1τ[ \\'ΐί1ι 
τελευτ^5 αηά λνπης ; ώσπερ ννΐΐΗ 
ίι/Αείζ ίΐδ λνεΐΐ αδ οιδε. ΤΗε §εηεΓ- 
αΐΐίγ οί ίΐιε ηηαχΐηι ΐδ ίεηιρεΓεά ίο 
ίΗε δρεοΐίΐΐ ΐΙΙυδίΓαίΐοηδ οί ΐί. Ορ. 
6. 69• 3 τ^δ δ' ίδιας έκαστος το μ(ν 
αντίκα σωτηρίας, το δε μίλλον ελευ- 
θερίας- 5• •^"•^ "^5 • • • «ντελευτή- 
σ-αι : λνΐίΗοαί ομοίως καΐ εντελευ- 
τησαί αηά ΐΗε τε, Ιΐιε δεηδε \νου1ά 
ΐ3ε : ιυΗετε ίΐιε 3ραη ο/ Η/ε Ηα3 
ύεεη Ιοη^ εηοιι^Ιι ίο αίίαΐη Ηαρρϊ- 
ηε33 ίη. Βαί, εν ττολυτρόττοις γαρ 
ζνμφοραΐς ΐτηστάμίθα τραφίντες, 
£ν8αιμονία ΐΠΆγ ΐ3ε δυοοεεάεά ί>γ 
κακσπραγία ογ ταλαιπωρία ; δοΐοη 
δαΐά ίο ΟΓοεδΠδ ίΙίΕί ηο ηι&η οαη 
Βε οίΐΐΐεά Ιιαρργ ίΐΐΐ Ηε άΐεδ ; ίΗαί 
ΐδ, ^163ί^> ηιιΐδί ςοηιε 3,ί ΐΗε ρΓορεΓ 44. 3] ΘΟΥΚΥΑΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Β μονησαί τε 6 βίος ομοίως και έντβΧευτησαί ζννεμβτρηθη. 
'χ^αλεττον μεν ουν οίδα ττείθειν 6ν, ώι/ και ττοΚΚάκι,ς εςετε 2 
υπομνήματα εν άλλων εύτυχ^ίαΐζ, αίς ποτέ καΐ αυτοί 
ηγάλλεσθε • και λύπη ονχ ων αν τις μη πεφασάμενος 
ΙΟ αγαθών στερίσκηται, άλλ' ου αν εθάς γενόμενος άφαι- 
ρ^θη. καρτερείν δε χρη και άλλων παίδων ελπίΒί οϊς ετί 3 
ηλικία τεκνωσιν ποιεισθαι • ίδια τε γαρ των ουκ όντων άπΐε Ιο αιί οίΤ ΐΗίδ υηΙο\ν•3Γ(1 
οΙΐΗηοε ; Ιο 56ουΓ6 το €ντνχΐ^ 
ίΗ6Γ€ ΐΏΐΐδΙ Ι5€ ξνμμίτρω. οί βίος, 
Ικ)ΐΗ ίΓοηι ΐΗε ροϊηΐ οί νί6\ν οί ΐΐ5 
οοηίεηΐ (ίύδαι/χονάχ) Άηά οί ίΐδ 
Τίλευτη α1ϊ1ν6 (ό/χοι'ω?). €ντ€λ(.ν- 
τησαι ίδ ηοί δίποίΐν Ιο^ΐοαΐ ; 5υί 
Ιο^ίο Η»5 Ι566η δΕθπ6θ6(1 Ιο ερΐ- 
§Γ3ηηιηΕΐϊο ίοΓοε. 0Γ5 . . . ζννε- 
μ€τρηθη — οι•; αν ωσττίρ τοΓσδί ; 
ίΗβ §6η6Γίΐ1 δίΕίεπιεηΙ ΐδ ^οεπ- 
άοηεά ίοπ ΐΗε ρ&ΓΐίοαίΕΓ ΐηδίΗποε. 
7- •«ίβ€ΐν: ίο βηά "Μθτά$ ΐΗαί 
ινζΙΙ τβοίΗ ΐΗε /ΐίακί. Ρεπ. Βε^ϊηδ 
Ηϊδ ρΓΟΓπίδεά οοπδοΐΕΐϊοη \ΥΪΐΗ 
§εηεΓΕΐ ΓΠΕχΐηΐδ ; 5υ1: Ηε ίεείδ 
Ηονν ϊηεβεείυαΐ δυοΗ §εηεΓ3Ηΐίεδ 
ιηαδί ΐ3ε Ιο οουηΐεΓνΗΪΙ ίΗε ΙίΐΐΓπ- 
ίη^; δεηδε οί Ιοδδ. Ηε Ιιεπε 
ίτΗηΙίΙ)• Γεοο^ηΐζεδ Ιΐιίδ ίηχόε- 
ςυαογ; &ηά ςαίΐε πίΐΙυΓΗΐΙν, δΐηοε 
Ιιβ ΐΗϋδ ίθΓεδΐ3ΐ1δ ΐηιραΐϊεηΐ τεΙΟΓί. 
Ιΐ 15 Ιο 1)ε ηοΐεά ΐΗαΙ 1ιε ηο\ν 
ρΓοοεεάδ Ιο δυ§§εδίίοηδ οί αοπι- 
ΓοΓί οί α πιοΓε ρπιοΐίοΕί, ΐ1ιου§Η 
οοιηιηοηρίαοε, Ιίϊηά. €ρ. Οειπ. 
Ερίίαρ)ύ}ΐ3 35 «ο"" μχ-ν ονν Γσω? 
χαλίττόν τάς ■παροΰσα.% συμφοράς λόγω κονφίσαχ (= ττείίθειν ΗεΓβ). 
δεΓ δ' δμο)<; ττεφασθαι και ττρος τα 
τταρηγορονντα τρίτταν την ψνχην. 
— «ν : οΕϋδαΙ ΓεΙ., \νϊΐ1ι ηο αη- 
Ιεοεάεηΐ εχρΓεδδεά, αρ. 6. 68. ι 
τΓολλτ; ιταραινίσίΐ, ω άνδρες, τι δει 
χρησθαι. οί πάρεσ/αεν εττί τον αυτόν 
αγώνα. — αν . . . ή-γάλλε(Γβ€ : ορ. 
ΙδοοΓ. Ι4• 47 ν^ ω5 ίί' ττράττοΐ'τίς 
ελ^ω/χεν, ετι χαλεττώτερον ^χομεν, 
ον ταΓς (Κείνων φθονονντ€ς εΰττο- 
ριχιις άλλα μαλΧον εν τοΓς των ττε- 
λα5 άγα^οΪ5 τάς ημίτίρας αντων 
σνμφορας 6ρωντ€ς. Κογ άγάλλε- 
σθαι, ^ρ. 2. 63. ι, Η<1ΐ. ι. 1 43» 
ΗοΓπ. Μ 114• 9• •**^ λνιτη: 
α/κί ΗβΓβίη ί5 ραϊη. — αη άερεπάδ 
οη ΐΗε ρίο. ε5 \νε11 35 οη Ιΐιε ν5. 
ΙΟ. ον άν άερεηάδ οη Ιθίς ; αφαι- 
ρεί»; χνουΜ ΓεςυίΓε Λε 300 ΝοΙε 
ΐΗε ο1ΐ3η§ε ίΓοιη ων Ιο ον. — «βαδ : 
Ιοηίο ; ηοΐ ε1δε\νΗεΓε ϊη Αΐΐϊο 
ρποδε. II. καρτερείν: ορ. 4• 66. 3 
ον ^ννατον . . . εσό/λενον νπο των 
κακών καρτερείν. 12. τίκνωσιν 
ΐΓθΐεΐ<Γθαι — τταιδοττοίεΐσ^αι . €ρ. 
Ρΐ3ί. Δίΐί/ι. 1 87 Ο ήλχκίαν εχουσι 
τταιδειίεσ^αι. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [44-3 λήθη οΐ έπίγίγνόμενοί ησιν έσονται, καΧ τύ) πόλευ δι^ό- 
θβν, €κ τ€ τον μη βρημουσθαι και ασφάλεια, ζννοίσει ' 
ον γαρ οϊόν τβ ίσον τυ η δίκαιοι/ βονλβνβσθαί οΙ αν μη 15 
καΐ παΓδα9 έκ τον ομοίον τταραβαλλόμενοι κιν^ννβνωσιν. 
4 όσου δ' αν παρηβήκατε, τόν τε πλείονα κέρδος ον ηντν- 
χ^ΐτε βίον ηγεΐσθε καΐ τόνΒε βραχνν εσεσθαι, καΐ τη 
των^ε ενκλεία κονφίζεσθε. το γαρ φίλότιμον άγήρων 
μόνον, καΐ ονκ εν τω άχρείω της ηλικίας το κερ^αίνειν, 2ο 
ωσπερ τίνες φασι, μάλλον τέρπει, άλλα το τιμασθαι. Ι4• «χ "•■€ τοϋ μη 4ρημοΰ(Γθαι 
καΐ άο-ψαλ€((;ι : ίΐιε 1\νο §Γουηά5 
ρΓΟΓπίδεά ΐη Βίχόθίν. €ρ. 3• 82. 8 
η μ€τα φ-ηφον άδικου καταγνώσ€ω5 
η χ£ΐρι• άσφαλ(.ία Ϊ3 εχρίαϊηεά 
ΐη Ιΐΐ6 ηεχΐ δεηίεηοβ. — ξυνοί- 
σ•€ΐ : 80. το 7Γα?δα5 Ιττιγίγνίσθαί. 
ΐζ. ϊσ-ον τι ή δίκαιον: οηΐγ ννΐιεη 
ιηεη Η&νε ίΐη εςυαΐ δίαΐίε ίη ΐΗε 
οουηΐΓγ, €Άη ίΐιεγ Ι5ε εχρεοίεά 
Ϊη οουηδεί Ιο υρΐιοΐά ννΐίΗ εςυ»! 
Ιονδίΐγ Άπά ϊηίεΐΐΐ^εηαε ΐΗε ρήπαϊ- 
ρΐεδ οί Λε οοηδίίΐυΐΐοη ( = ίσον) 
Άηά οί ΓΪ^Ηΐ (= δίκαιον), ίσον. 
δίηοε ΑΐΗεηδ ίδ άπ Ισόνομος ττολι- 
τ€ία, ορ. 2. 37• Ι 7 δίκαιον ΐδ πιοΓε 
§εηεΓ&1, τυ/ιαΐ εοη/οηη^ ίο ίίιε 
ΤΪξΗί. 1 6. ίκ τοΰ ομοίου : ΙίοΐΗ εκ 
311(1 άττό &Γε ϋδεοί 1)γ ΤΗυο. ίο ίοηπ 
ΐΏΕηγ 3(1νεΛΐα1 ρΙίΓΕδεδ. ΤΗε 
οη§ΐη ίδ ρΓοΙ^ΗΐίΙγ Ιο Ι^ε ίουηά 
ίη ΙοοεΙ εχρΓεδδίοηδ, αδ ε^ εναντίας, 
εκ ττλαγίου, εκ τοί όπισθεν ; &ηά 
ΙεηιροΓ&Ι, αδ εκ τταλαιτάτου, άπό παλαιού, εΐο. ΤΗεΓε ΕΓε πΐ^ουί 
ί\νεηΙγ-ίΐνε οΓΐΗεητ ίη ίΐΠ. εκ του 
φανερού &η(1 εκ τον άφανον<; οοοπΓ 
οηΐγ ίη η^ΓΓίΐίίνε ; ίίιε οίΗεπδ &Γε 
ηε&Γΐ}' οοηίϊηεά Ιο ίίιε δρεεοΗεβ. 
— ιταραβαλλόμενοι : ορ. 3• Η• ' 
ίδιον μίν τον κίνΒυνον των σωμάτων 
-τταραβαλλομίνον•;. Ηάί. 7• ΙΟ τταρα- 
βάλλί,σθαι τέκνα, Ηοη». Ι 322 ίμην 
φνχην τταραβαλλόμΐ.νο';. Ι7• 'Π'α- 
ρηβήκατε :)(ετι τ^λικι'α, ορ. Ηάΐ. 
3• 53 ""Ό^ χρόνου προβαίνοντος, ό 
Περίανδρος παρηβηκ€€. — κφδος : 
ρΓεά., ειηρΗαΐίο 5εοαιΐδε ο£ ίίδ 
ροδίΐίοη 5ε1:\νεεη τόν ττλείονα, ΐΙιε 
χο ιιηιείι ξαΐηεά, αηά ον τ^υτυχεΓτε, 
ννΗίοΗ §ίνεδ ίί ίίδ §Γείΐί ν^Ιαε. 
1 8. τόνδε : ίΗε ΗΓε ίΗΕί ίδ ηο\ν 
Ιείΐ νου, \νίί1ι ίΐδ Ι^υπόβη οί δΟΓΓονν. 
Ι9• τό φίλότιμον: τι/Αϊ; οοπιεδ ίο 
ίΗεηι ΐ3ν τεβεχίοη ίΓοηι ΐΙιείΓ δοηδ ; 
ορ. δορΗ. Αηί. 703 τι γαρ πατρός 
βάλλοντος εΰκλειας τέκνοις ά-/αΧμα 
μίΐζον, η τι προς παίδων πατρί. 45-2] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 123 45• ■' Παισι δ' αν όσοι τώι/δί ττάρίστε η ά^ελφοΐς 
ορώ μβγαν τον άγώρα, [τον γαρ ουκ οντά άπας εϊωθεν 
€παι,ν€Ϊν'\ και μόλις αν καθ' νπβρβολην αρετής ονχ 
όμοιοι, άλλ' δλίγω χ^είρους κριθείτε. φθόνος γαρ τοΙς 
5 ζώσι προς το άντίπαλον, το δε μη έμπορων άνανταγοϊ- 
νίστω εύνοια τετίμηται. εΐ δε με Βεΐ καΐ γυναικείας τι 2 
αρετής, οσαι νυν εν χηρεία έσονται, μνησθηναι, βρα- 
χεία παραινέσει άπαν σημάνω, της τε γαρ ύτταρχον- 45• Ι • δσ-οι τώνδ< 'ΤΓάρ€«ΓΤ€ : ίοΓ 
ΙΗ€ οΓάβΓ. οοηΐΓ35ΐ 2. 44• Ι- ερ• 
2. 67. 4 ■'Ό^ (μττόρονϊ οΰ? ίλαβον 
Άθψηίων. 2. μ^-γ<^ν τον αγώνα: 
50. όντα (Ιερκηάΐη^ οη όρω. 
4- κριθ€ίτ€ : $εα(Γ6 ΐΗε νβηϋοί. 

— Τ0Ϊ9 ζώ<Γΐ : ΐΗε 1ΐνΐη§ Ηανβ 
πν^ΐδ αηά δο εγ6 εχροδεά Ιο 
εηνν; ΐΗε άε^ά εγ6 Β6}Όη{1 ΐΗε 
ροδδΛϊΙίΐγ οί πνΕίΓν 2^ηά ΐΗεΓείοΓε 
Ετε ηοΐ 1)εσηιά§εά ΐΗε Ηί^Ιιεδί 
ρΓΕΪδε. — τοΪ5 ζώ<Γΐ) (τό μη Ιμττο- 
Βων: ^Οόνοζ) (τίτίμηται : ιτρο9 τό 
άντίίΓολον) (άνανταγωνίστω ίννοία. 
5• ιτρόβ τό άντίίΓολον : = ΐΓρο•; 
τσυ^ άντητάλους ; προς = ίη ίΗεΐτ 
τείαϋοη ινϋΗ, ΗεΓε ϊιτιρΗεδ οΙε^Γΐγ 
οη ίΗε ρατί ο/, ρΓΟΟβεάϊηξ /τοηι, 
ορ. 5• Ι05• Ι ''^5 7Γρο5 τό θίναν 
ευμίνεάις, /ανοτ ο/ Ηεανεη. 

— άναντα-γ<0ν((ττω : /ατ /τοηι αΙΙ 
/εεΐίηξ ο/ η'ναΐκγ. €ρ. 4• 92• 7 
άνανταγώνιστοι . . . ονκ άπίασιν : 
ίΛεγ ίΛαίί ηοί ξεί ατυαγ ινϋΗοιιί α 
5ίτΗξ^Ιβ. 6. τ€τ£μητ€Μ, : §ηοπιΙθ 
ρί., 05. 257• Ιΐ ϊΐ3δ ΗεΓε, Ιιο\νενεΓ, 
ϊ δεηδε οί ήηΕ]ίΐ>•. Ορ. Οεπι. ι8. 315 ■»■'? γαρ ονκ οιδί των ττάντων. 
ΟΤΙ τοΪ9 /χ£ν ^ώσι ντίίστί τΐ5 ύ] 
7Γλ£ΐων τι ελάττων φθόνος, τους 
Τΐ,θνΐωτας δέ οίιδί των ίχθρων ον- 
δ€ΐ? Ιτι μισ^ΐ. Άηά 19• 313• — " ^^ 
μ£ δίί κτ€. : 5οΐΗ ίοΓΓΠ αηά ΙεηοΓ 
ϊηιρίν ίΗε υηυδϋϊΐηεδδ οί δυοΗ ε 
Ιορίο ίη 3. ρυΗίο άΐδΟουΓδε ; 1)υΙ 
ΐΗε ννοΓηεη ννεπε ρΓεδεηΙ, Άπά Ρεη 
ιι1^η1^δ ΐΗεν δΗουΙά Ηανε α λνοΓά : 
ΐΗεν §εί 1)υΙ ά \νοτά. η. δσ-αι : ΐΗε 
αηΐεοείΐεηΐ ϊδ γυναικών ίη γυναι- 
κείας. 8. τη$ τ€ ΐπταρχονσ-ηί φν- 
σεωί : Ρεη ίδ ΐΗίηΙίίη§ οηΐν οίΐΗεΪΓ 
Ι^εΗ^νίοΓ ίη Ιΐιίδ 1)εΓε3νεπιεη{. ηοΐ 
οί ννοπίΕη'δ 1)εΙιανίοΓ §εηεΓΕΐ1ν. 
ΤΗεν ατε Ιο 1)ε Ιηιε \νοηιεη : ίη 
ίΗε Αηίο δεηδε. οί οοαΓδε. ΤΙιεπε 
ίδ ίο 1)ε ηο ριιΗίο όίδρί^ν οί§ηεί; 
ίΐ ίδ ΐΗείΓδ Ιο οΗεπδΗ ίη ΐΗε ςυίεΐ 
οί ΐΗείΓ ΗεΕΓίδ ΐΗε ηιεηιοη• οί Ιΐιε 
άερ3ΐ1:ε(1. Ορ. ΕνοϋΓ^. Ι^εο€κ. 40 
όραν δ' ην εττί μίν των θνρων γυναί- 
κας ΐλενθίρας ττερίφόβονς κατετττψ 
χΐ'ίας καΐ ττυνθανομίνας εί ^ώσι, τάς 
/χεν ΰττέρ άνΒρός. τας δ' υττέρ ττατρός, 
τας δ' νττέρ αδελφών, άνα^ΐίος αυτών 24 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ξυγγραφη:^ β [45. σης φύσεως μη )(βίροσί γβνβσθαι, νμχν μξ^γάλη η Βόζα 
και ης αν έπ έλάγιστον αρετής περί η ψόγου εν τοις ίο 
αρσεσι κλέος η. 

46. " Εΐρηται καΐ εμοί λόγω κατά τον νόμον οσα 
εΐ^ον πρόσφορα, και έργω οι θατττόμενοι τα μεν Ίτβτη 
κεκόσμηνται, τα δε αύτων τους παιδας το άπο τον8ε 
Βημοσία η πόλις μ^ΧΡ'' ήβης θρέφει, ώφελιμον στε- 
φανον τοϊσΒε τε καΐ τοις λειπομενοι^ των τοιωνΒε άγω- 5 
νων ττροτιθείσα • άθλα γαρ οΧς κείται αρετής μέγιστα, 
2 τοις δε και άνΒρες άριστοι πολιτενονσι. νυν δε άπο- 
λοφυράμενοι ον προσήκει έκαστος αποχωρείτε." και τη^ πόλεως όρωμενα^ ', ίΐηά ίΗίδ 

\νΕδ ε£16Γ 0ΗΕ6Γ0η6ίΙ ! 

ΙΟ. καΐ ηδ αν: 50. μί-γάΧη η 
8όζα και ταυΤ7/ς ^5 αν. ΡοΓ μ^-γάλη 
ή 8ό$α, ορ. 7 • 68. 2 το .. . Σικελία 
. . . ΙΧίνθΐ-ρίχιν βεβαιοτΐραν τταρα- 
Βονναί καλ05 ό άγων. 1 1 . κλ^05 : 
ΙαΙίί, ξ035ϊρ. Α ροείίο \νοΓά. 

46. Ι. ίϊρηται: ΐΐιε ρί. 6ΓηρΗ3ΐΐ- 
ΟΕΐΙγ άεοΙ^Γεδ ΐΗε δρεεοΐι εηάεά; 
Ιιεηοε ίΗε νΐ3. Ιεαάδ οίΤ, ΙΙιου^Η 
ΐΗε ηεχί ε1. Η^δ α νΐ^. ο£ ίίδ ο\νη. 
ΑδγηάεΙοη Ηείρδ Λε είϊεοί: ; Απδ- 
ίοί. ΚΗεΙ. 3• Ι9• 6. — καΐ ίμοί λόγω : 
και λόγω) (και «ργω, ηοί\νίίΙΐδΙ&ηά- 
ΐη§ ΐΗε ΟΓάεΓ. ι. τά μεν . . . τά 8^ : 
ορ. Ι. 1 8. 3 τα μλν σττενδό/Λενοι, τά 
δε πολε/Αοΰντεζ. 4• θρέψει : ορ. 
ΡΙ^ί. Μεηεχ. 249 Α τους δε παΐδας 
συνεκτρεφει αύτϊ^, — και επειδάν είς 
άνδρόζ τε'λθ5 ιωσιν, Ιττατίμττίΐ επι 
τά σφίΤ€ρ αυτών ττανοπλια κο- 
σμ-ησασα. — ώφίλιμον στ^φανον : ηοΐ Ά ΓηεΓε οηΐίίΓηεηίίΐΙ άϊδίΐηοίίοη. 
5 . τοίσ-δε : ί/ιβ άεαά Βε/οτε η$. €ρ. 
2. 44• ΐ• 6. Ίτροτιθεϊσα: οβ'ετίηξ, 
Ρ^οροήη§ α3 α ρη'ζε. — κείται : δο. 
ττρόκειται; 3.£ίεΓ ΐΗε οιηρά. ττρο- 
τιθείσα. 7• '^οίδ δί : δε' ϊη Ηροάο- 
δϊδ. Ορ. 2. 65. 5 επειτε όττόλερ,ος 
κατίστη, ό δε φαίνεται και εν τοντω 
ττρογνούς την δυναρ,ιν, 3• 9^• ϊ• 
δεε ]6\)\), δορΗ. ΡΜ. Αρρ. οη ν. 
97. — νΰν δε: ορ. ΡΙαίο, Μεηεχ. 
249 ^ '^'^" ^^ ^^^ υρ.εΓς τε και οΐ 
άλλοι πάντες κοιντ; κατά τον νόμ^ν 
τους τετελευτϊ^κότας άπολοφυρά/χε- 
νοι άπιτε, Ι^γδ. Ερϋαρίήη^ 8 1 ορως 
δ' άνάγκτ; τοίβ άρχα(οΐ5 εθεοτι χρη- 
σθαι και ^εραπεΰοντες τον πάτριον 
νόμον ολοφνρεσθαι τονς Θατττομί- 
νους, Οειη. ΕρϋαρΗΐη^ τ^η νμ€Ϊς δε 
άπο8υράμ€νοί και τά προσήκοντα «8 
χρή καΐ νόμιμα ποΐί;σαντε5 άπιτε. 
ΤΗε όλόφυρσις \ν&δ οΙ^ΙϊσαΙΟΓ)^ εικΙ 
ίοΐΐοννεά ΐΗε δρεεοΐι. 47-4] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 125 47• Τοιόσδε μ^ν 6 τάφος Ιγένετο ίν τω χβίμώνί 
τούτω ' και Βίβλθόι^τος αντου πρώτον βτος τον πολέμου 
τονΒζ €Τ€λεντα. τον δε θέρους ευθύς αρχομένου Πελο- 2 
ποννησιοί καΙ οΐ ζνμμαχοι, τα διίο μέρη ώσπερ καΐ το 

5 πρώτον εσέβαλον ες την ^Αττικην • ηγεΐτο δε Αρχίδα- 
μος 6 Ζευζώάμου, Λακεδαιμονίων βασυλεύς. καΐ καθε- 
ζόμενοί εΒηουν την γην. κα\ όντων αυτών ον ττολλάς 3 
πω ημέρας εν τη Άττίκη η νόσος πρώτον ηρζατο γενέ- 
σθαι τοΙς Άθηναίοις, λεγόμενον μεν καΐ πρότερον πολ- 

ιολα^όσε εγκατασκηφαι καΐ περί Αημνον και εν άλλοις 
χωρίοις, ον μέντοι τοσούτος γε λοιμός ούδβ φθορά 
όντως ανθρώπων ούΒαμον έμνημονενετο γενέσθαι, οντε 4 47• ΐ• τοιόσδ«: ίοΓ ΐΗβ υδυαΐ 
τοιοντος, Γβίειτίη^ Ιο ννΗΕΐ ρπε- 
αεά€δ. — τάφθ5 : = ταφή οτ τα- 
φαί. ορ. 2. 34• ι? 2. 35• ί 3.11(1 
οοπίπίδΐ 2. 34• 4• 2. δΐ€λθόντος 
αΰτον . . . €Τίλ€ύτα: Ιΐιε υδυ^Ι 
ρΗπίδε £θΓ αίοδϊησ ίΗε ΕοοουηΙ 
οί Ά )•6ΗΓ ΐδ ίουηά ίη 2. 103. 2 : 
εχοερί ΐη 2. γο. ζ ΐΗε οΓίΙίηαΙ Ηοδ 

2 ηο 3Γΐίθΐ6. 3• "«Ό^ δί θί'ρουδ . . . 
άρχο|λ£νου : δρπησ 430• 4• τα 
δύο μί'ρη : ορ. 2. ΙΟ. 3 = Ηπιίΐΐηο; 
^ρροδϊΐίοη, ορ. 2. 49• 2 τά εντός, 

3 ^ Τ£ φάρνγ$ και η γλώσσα. 8. ή 
νόσ•ο«: ί/ΐβ ■ζνε//-Α»θ7νη ρίαξηβ. 
ΤΗΐδ ΕοοουηΙ ίδ αάΓηΪΓεά 35 ε 
ηηοάεΐ οί Ηοοαπαίε οΒδεη-αΐΐοη αηά 
βχαοί άεδοηρίΐοη. λΥΗ^Ι ΐΗβ (Ιΐδ- 
€386 \νΕ5 ΐδ ηοΐ άεΙεΓΓπϊπεά, ρΓοΙ)- 
2λΑ\• θ3ηηοΙ 5ε. Ι-υοΓεΙίυδ Η35 3η ΪΓηίί3ΐίοη, 6. 1 1 38-1 25 1 ; νΪΓ^ΐΙ ϊη 
Ιιίδ 03ΐ11ε ρΐ3§υ6, Οεονξ. 3• 47^ ίΓ•, 
άΓ3\νδ οη Ι^υοΓβίίϋδ, 35 <1θ6δ Ονΐά, 
Μεί. η. 520 ίϊ". ; ίη ΡΓοοορΐυδ, 
Ρεκίϊοα 1. 22 (ΐΗε ρΐ3§υ6 ΐη Οοη- 
δί3ηΙΐηορ1ε υηάεΓ }υ5ίΐηΪ3η), ΐΗβ 
νεΓΐ)3ΐ εοΐιοεδ οί ΤΗυο. εγε ηυ- 
ηηεΓοαδ 3ηά 5ΐπ1ίΐη§, ΐΙιου^Η δοηηε 
οί ΐΗε όεΐ3Ϊΐ5 3Γε άΐίΤεΓεηΙ. 9• λ*" 
■γόμΐνον : 3δ ΐί το νόσημα. Άηά ηοΐ 
■η νόσος. 1ΐ3ά ρΓεοεοΙεά. ίο. ΐ-γκ<ι~ 
τοκΓκήψαι : ΐηΐΓ3η8., ορ. 2. 49• ^ 
κατασκψΓΤ€ΐν. ϋάί. 7• Ι34> ΕυΓ. 
//ι'ρρ. 14-^6. 12. οΰτ»5 : \νΐίΗ γενέ- 
σθαι, ορ. Χεη. Αη. η. 4• 3 ^ν χιών 
ττοΧΚτ] και φν)(θ<; ούτως ώστε κτε. 
— έμνημονενετο : 3η30θ1ουΐΗοη 3ίΐ6Γ 
λεγό/χενον /χε'ν; ορ. 7• 47• ~ ''^^ '^^ 
ώρας τον ενιαί'του τανττ^ ουστ/ς, 
και το χωρίον άμα ελώδες . . • ην. 26 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [47-4 γαρ ιατροί ηρκονν το πρώτον θεραπενοντες αγνοία, 
άλλ' αντοί μάλιστα εθντισκον οσω κα\ μάλιστα ττροσ- 
τΐο-αν, ούτε άλλη ανθρωπεία τέχνη ονΒεμία • δσα τε 15 
π/0θ9 Ιεροΐς Ικετενσαν η μαντείοις καΐ τοΙς τοωντοί<; 
εχρησαντο, πάντα ανωφελή ην, τελευτωντες τε αυτών 
άπεστησαν ύπο τον κακόν νικώμενοι. 

48. "Υίρξατο δε το μεν πρώτον, ώς λέγεται, εζ Αιθιο- 
πίας τη<ς νπερ Αιγνπτον, έπειτα δε και ε'ς Αιγνπτον και 
Λι^ύτ7ν κατεβη καΐ ε'ς την βασιλέως γην την πολλην. 
2 ε'ς δε την Αθηναίων πόλιν ε^απιι^αίως ενεπεσε, καΧ το 
πρώτον εν τω ΙΙειραιεί ηφατο των ανθρώπων, ώστε και 5 
ελέχθη υπ' αντών ώς οι ΐίελοποννησιοι φάρμακα εσβε- 

13- ήρκουν: αρ. ΕϋΓ. /οη 952 
τίθνηκ' Απόλλων δ' ό κακόϊ ουδέν 
ηρκ€σεν. — άγνοί»^ : αρ. 2. 4^• 3 
άγνοεΖν: ΐί/ί'Ι/ι ηο τεαΐ ΙιησιυΙβά^ε 
ο/ ΐΗε ιιαίηνε ο/ ΐΗε άήεα^ε. 
Ι4• μάλισ-τα . . . δσ-ω καΐ μάλιστα: 
ΐΗε (3οαΐ3ΐ6 βυρεΓί&ΐίνε (ογ οοηι- 
ρΕΓΕίϊνε) 15 αίδο ίουηά ι. 68. 2, 
3. 45• ^1 5• 9°• ι> 5• ι°8. Ι, 8. 84. 
2 . — μάλιστα ϊθνησκον : μάλιστα 
Η6Γ6 πηά μάλλον, 2. 48. 2, ίιπρίγ 
Ι3Γ§6Γ ηυηΊΐ3€Γ8. Ιη Λίδ αοοουπί 
οί" ίΗε ρ1&§ιΐ6 ΤΗιαο. ΙΐΕδ θντισκω 
6ί§1ιί; Ιίπιεδ ; 6ΐδ6\ν1ΐ6Γ6 Ηε Ιιαβ οηΐγ 
αττοθνγισκω (θχοερί; ίη ΐΗε ρΓ.). 
ϋοεδ ΐΗίδ ροίπΐ ίο 3.ηγ ΙεοΙιηΐοΕί 
Ιιείρ 1ιε Γπ&γ Ηανε Ιι^άΡ €ρ. 2. 
49• 3• ΗϊρροοΓ3,ΐε5 Η&δ 1)ο11ι θντ^- 
σκειν αηά ά,ττοθντβσκίΐν. Ι5• άλλη 
. . . τίχνη : οίον εττωδαι', 5θ1ΐθ1ΐ&δΙ. 
1 6. ιτρόβ Ιΐροΐς : " 2ίά 1οο3. δαοΓα." 
Ρο. Ορ. 3• 8ΐ. 5 0.170 των ίερων αττεσττωντο και 7Γρο<ϊ αυτοις €κτ€ΐ- 
νοντο. ΐ8. ύίΓο . . . νικώμενοι : 
ίΗε υδε οί νπό δΗοννδ ίΗ&Ι τό κακόν 
15 ρεΓδοηίήεά. 

48. Ι. ΑΙΘιΟΊτίας: ^' ΑΙΘιοπία 
δίο;ηΐίϊθΕΐ; ΙοΙ&γώ ΑίηοΕΓη ΐηΐεήο- 
Γειη, Αιβνη ρΓίίεΙεΓ Αε^γρΐυπ 
οΓΕΓπ Αίηο&ε δερΐεπΙποπΕίεπι." 
Ηεην. 3• κ^τίβη : ίΓοηι ΐΗε ίη- 
ίεποΓ ίο Λε οοαδί. \νίΐΗ ΐΗε ίηαηΐ- 
Γηαίε δυΙ)]εοΙ, ερ. 2. 49• 3 κατίβαί- 
νεν €? τα στήθη ό ττόνοζ• — την 
ΐΓολλήν : ί/ιε ξτεαίετ ρατί ο/ ϋ. 
Ι^ίΐΏΪΐίη^ αρροδίίίοη. \. ίνίιτίσί : 
Ιΐιε Γε^υΙαΓ \νοΓά οί ε άϊδεΕδε. €ρ. 
2. 49• Ζι ϋοτι. Ι9• 259 νόσημα 
δείνόν €/Α7Γ£πτωκεν εις τ^ν Ελλάδα. 
6. ίλεχθη ύΐΓ* αύτΔν : 50. των εν 
ΠειραιεΓ. ΤΗε ίΪΓδΙ ουΛΓεδΙί ίοΐ- 
1ο\νίη§ οίοδείγ υροη Λε αρρεΕΓ- 
Εποε οί ΐΗε ΡεΙοροηηεδΪΕΠδ ίη 
ΑΙΙΪΟΕ ρΓονοΙίεϋ ΐΗΪ5 ΓυιτιΟΓ. 49• 2] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 127 βληκοί€ν €9 τα φρβατα • κρηναι γαρ οΰπω ήσαν αυτόθι, 
ύστερον δε και 69 την άνω ττοΚιν άφίκετο καΐ εβντ^σκον 
πολλω μαλΚον '^δτ^. λεγβτω μβν ονν περί αυτόν φ<;, €κα- 3 

ΙΟ στος γιγνώσκ€ί και ιατρός και ίΒιώτης(αφ^ ότου βίκος ην 
γενέσθαι αυτό, και τάς αίτιας άστινας νομίζει τοσαύτης 
μεταβολής Ικανάς είΐ'αι \_8ύναμιν ες το μεταστησαι 
σχεΐν'\ • εγω Βε οΐόν τε εγίγνετο λέζω και άφ^ ων αν τις 
σκοπών, ει ποτέ και αυ^ις επιπεσοι, μάΧιστ αν εχοι τι 

15 προειΒώς μη άγνοεΐν, ταύτα Βηλώσω αυτός τε νοσησας 
και αυτός ιΒων άλλους πάσχ^οντας. 

49• Το μεν γαρ έτος, ώς ώμολογεΐτο εκ πάντων, 
μάλιστα Βη εκείνο άνοσον ες τάς άλλας ασθενείας ετύγ- 
^ανεν όν • ει δε ης και προεκαμνε τι, ες τούτο πάντα 
άπεκρίθη. τους δ' άλλους άπ' ουΒεμιάς ττροφάσεως, 2 

5 άλλ' εζαίφνης υγιείς όντας πρώτον μεν της κεφαλής 
θέρμαι ίσχυραΐ και των οφθαλμών ερυθήματα και 7• κρήναι γαρ οΰπω : ίΓΟΓΠ ΐΗε 
δοΐιοΐ. οη Αγ. .-ί 7'.987 3ηά 3 ίΓ3§ιτιεηΙ: 
οί ΐΗε ΜονότροτΓος οί ΡΙίΓνηίοΗϋδ, 
ίΗ6Γ6 ςυοίεά. υΠηοΗ οοη]€θΙυΓ€5 
Ιΐϋΐ ΜεΙοη ίΐιε ίΐ5ΐΓθηοπΐ6Γ ίΪΓδΙ 65- 
ίαΜίδΗεά ΐΗεητ αίΐεΓ 414• ιο• *Φ' 
δτου : αρ. Ι. 23• 6 αίτιοι α Γο ήσαν. 
αφ ων. 2. 49• '• II• τοοταύτηί 
μ<ταβολής 1)ε1οη§δ Ιο^ίοΠν ίο ίΐιε 
αηΐεαβάεηΐ οί. 13. οίον ί•γ{γν€το : 
ι'ίί εΙιαναεΙβΓ &5 άενείορεά ίη ΐΗε 
οουΓδε οί ΐΗε ερίάεΓπΐο. — άφ' «ν άν 
τΐδ <ΓκοΐΓών: ορ. Ι. 21. 2 άπ' αιτών 
των €ργων σκοττουσι (ρΙΟ•)• 3• 3^• 
4; 5θ ΐκ. Ι. Ι. 2, 6. 36• 3• ό.ν 

§0ε5 λνίΐΗ (χοί. Ι4• «χοι . . . μή άγνο€ίν : //ί/ξ^/ιί β$οαρε ϊξηοναηοε οί 
ΐΗε η^ΐυπε οί ΐΗε άίδείΐδε. 

49• Ι• ίκ Ίτάντων: €κ ίοΓ νπό 
οί ΐΗε Ε^εηί ϊδ Ιοηίο. 05. ι6ο. 
Ορ. Ι. 2θ. 2 εκ των ^νειδότων . . . 
μ€μηνν<τθαί. 3• 69• Ι• 3• "τρο^καμνί 
τι : δο. 1)είοΓε ΐΗε ρΐ3§υε Ι^ΓοΙίε 
ουί. — €5 τοΰτο άΐΓ€κρ(θη : /οο^ ////> 
/οκ»ί άίβηϊΐβΐ^. Ορ. Ι. 3• 3• Ρ1^ί• 
Κερ. 407 ο νόσημυα 8ί τι αττοκίκρι- 
μίνον Γ(Γχοντ£5 «ν αντοΐς. 4• τουβ 
δ' άλλους : ΐΗε »εηεΓΕΐ ίΗΟί ίη οοη- 
ΐΓΕδΐ \νϊΐΗ ΐΗε οηε ογ 1\νο ίδοΐαΐεά 
οοδεδ ]υδΙ ίηάίοΗΐεά Ι^ν τΐ9. — 
■π•ροψάβ-€(»ς : ίτεςυεηΐ; ίη ΗίρροΟΓ. 
Ορ. Γ. 203. Κ. 1063. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [49• 2 φλόγωσυς βλάμβανβ, καΐ τα ει^τός, η τβ φάρνγζ καΐ η 
γλωσσά, βύθνς αίματώ^η ην καΐ πνβνμα άτοπον και 

3 δυσω^ές ηφί€ί • βπίίτα έζ αντων τττάρμος καΐ βράγχος 
€πεγ(γι/€το, και έν ου πολλω γ^ρόνω κατέβαιναν 65 τα ίο 
στήθη 6 πόνος μετά βηχος ισγυρον ' και οπότε ες την 
καρΒίαν στηρίζειεν, ανάστρεφε τε αυτήν και αποκαθάρ- 
σεις; γοίΚτμ; ττασαι οσαι νπο ιατρών ώνομασμεναι είσΐί' 

4 επησαν, και αύται μετά ταλαιπωρίας μεγάλης, λνγζ 
τε τοις πλείοσιν ενέπεσε κενή, σπασμον εν^ιΒονσα 15 
ισχυρόν, τοις μεν μετά ταύτα λωφησαντα, ^οϊς δε και 

5 πολλω ύστερον. και το μεν έξωθεν άπτομενω σώμα 
οντ αγαι/ θερμον ην ούτε χλωρόν, άλλ' υπέρνθρον, η. ίλάμβαν€ : Γ6§;υ1ίΐΓ ίη Ηΐρ- 

ΡΟΟΓ. ΐ3θΐ1ΐ θ£ 56ΪζυΓ6 ϋγ (ϋ56Ε56 

3η(1 οΓ ίίΐ1ίίη§ 3. άίδεαδε. 9• ήφ'ί•• '■ 
&1δθ άφίει ΐη ΑίΙίο. δίαίιΐ ^Ηα63ι. 
ΟκαΐΗ. ρ. \η. ΤΗυα. αΐνναγδ Ηαδ 
3 άφΓεσαν. — «ξ αντών : δυ0065δΐοη, 
ηοί οϊυδε. Ορ. ι. ΐ2ο. 3 «*< Μ^•' 
ίίρηνης πολίμεΐν. ΙΟ. κατέβαινΐν : 
αρ. ΗίρροοΓ. Κ. 3^6 οπόταν η 
θίρμη καταβγ} €5 τοχίζ ττόδας. 
12. σ-τηρίξείίν: ΐπίππηδ. €ρ. Ηϊρ- 
ροΟΓ. Κ. 402 ην μη ... ες σκί'λεα 
στηρίζγ) ό^ννη. — άν€ντρ€φ€ : το 
ανάστρεφαν επί της -ττρος εμετον 
ορμής είπε ®ονκν8ί8ης, Οίΐΐεη, ΐη 
Ηίρροα-. Ρτοςη. 3. ρ- 162; Ηεηοε 
αποκαθάρσεις ^ολης &Γ6 νο;/ίΐ(ί 
ο/ ύίίε ; ΗΐρροοΓ. δαίά άποκρίσιες 
χολής. 13• δο-αι . . . ώνομασ-μέναι 
€ΐσ•ίν : ΐΗε η&ηιεδ νΆγ'κά \ν'ύ\ι ΐΗε οοΙοΓδ οί ίΐιε άϊδθ1ΐ3Γ§εά Ι3ί1ε. 
Ορ. ΗίρροοΓ. Γ. 1064, Ρ". 4°• 
ϋΓΟίε ίηίεΓδ ΙΗεΙ ΤΗυο. \νίΐδ αε- 
ςυΕΪηΙεά \νΐΐΗ ηΐ6(1ϊοα1 Ιεηηΐηο1ο§γ. 
Ι4• λύγΙ κ€νή : τβίεΜίΐξ. εστί γαρ 
και λν-γξ πλήρης ως καΐ Ιπποκράτης 
διδάσκει, δοΐιοΐ. Ι5• ίνδιδονσα : 
ρΓοάηαηξ. €ρ. Επγ. Αηάτοιη. 
224 επεσχον. ίνα σοι μη8εν ενΒοίην 
πικρόν. 1 6. λωφησαντα: α^Γεεδ 
\νΐΐ;Η σπασμόν., Άον., Ι^εο^υδε Ιο§ί- 
€3ΐ1γ Ιί ίδ ρ3Γ&11ε1 \νίΐ1ι ενεττεσε ίΐηά 
ηοί \νΐΐ:Η ει/διδουσα. Ι7• το μεν 
έξωθεν : &άν ; ίοΓ έξωθεν = ε^ω ορ. 
2. 13• 7• — άτΓτομένω: ά&Ι. οί Ιΐιε 
ρεΓδοη ίη νΐενν, ννΗοδε ΐΐιε εχρεη- 
εηοε \ν&δ ογ ίδ οοηοείνεά Ιο Ηανε 
Ι^εεη ; ορ. 2. 51 • ι παραλιπόντι, 
2. 96• Ι τούζ νπερβάντί Αίμον 
Γε'ταζ. 49• 6] ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Β 129 τΓζλιτνόν^ φλυκταίναις μικραΐς και ^λκεσιν €ζτ)νθηκός') 

2οτά δε €ΐ/τ6ς όντως Ικάετο ώστε μητ€ των πάνυ λετττών 

Ιματίων και συν^όι^ων τάς επίβολάς /^τ^δ' άλλο τι η 

γυμνοί άν€χ€σθαί, ηΒιστά τβ αν ές νΒωρ χ^ινγ^ρον σφας 

αύτονς ρίπτειν. και πολλοί τοντο των ημβλημενων 

ανθρώπων και εΒρασαν ές φρέατα τύ) Βίφτ) άττανστω 

25 ζυνε\όμενοί ' και εν τω ομοίω καθειστηκει τό τε πλέον 

και έλασσον ποτόν. και η απορία τον μη ησυχ^άζειν 6 

και η άγρνπνία επεκευτο δια παντό<;. και το σώμα, 

οσονπερ χρόνον και η νόσος άκμάζοί, ονκ εμαραίνετο, 

άλλ' άντείχε πάρα Βόζαν ττ} ταλαιπωρία, ώστε ύ) δΐ€- 

30 φθείροντο οΐ πλείστοι εναταΐοι και εβΒομαΐοι νπο τον 

αηος καύματος, ετί έχοντες τι δυνάμεως, η ει διαφιί- 

γοιεν, επίκατιόντος τον νοσήματος ες την κοιλίαν και 19. ίξηνθηκόδ : ορ. ίπο. <//«/. 
τηονί. ΙΟ. 4 ο το.% φλύκταινας Ιίην- 
&ηκώς, £.ητ. Ι. Τ. 300 ώσ^ αΙμΛτη- 
ρόν πέλαγος Ιξανθίίν αλός. ΗίρροοΓ. 
ΙΐΟδ ίέανθημΛΤα, Ρ. 946• 21. μηδ* 
άλλο τι ή : μτφε οοηηοοίδ ίττιβολάς 
ζηά άλλο τί η : μτβ' άλλο τι ^ ΐη ε 
ηβ§. δεηΐ. = και οΰδεν άλλο ι^ ίη 3 
Ρ>05ίΐίν6. Ορ. 2. ΐ6. 2. 22. γυμνοί : 
ΐΓΕηδΐΐϊοη ίΓοηι τα εντός Ιο ίΐιο 
ρίΐΐϊεηΐδ ΐΗεηπδοΙνεδ : £ογ ί1ΐ6 οιηϊδ- 
8Ϊοη οί ίΐιε ρΐα., αρ. 2. 39• 4• — *" 
. . . ρίΐΓΤΐΐν Γ6ρΓ63εηΐ3 απ υπΓεαΙ 
ΐη(1., Άη ΪΓηρί. ίη ορροδίΐίοη Ιο ΐΗε 
ραβί, 05 \νΙΐΕί ίο11ο\νδ δΗο\νδ. άν + 
ίηί. οοΓηεδ ηιοΓε πΗΐυΓΕίΙν &ηά 6Λδΐ1>• 
ίηΐο ΐηάΪΓεοΙ άϊδΟοαΓδε ; \νίΐ1ι ώστε 
Η 15 £&Γ Γγοπι οοιηηιοη. Ηετε άνε'- 

ΤΗΓΟΥΟΙΟΕ5 — 9 χεσ^αι 1ΐ35 άΓ3\\•η ίΐ ϊη. 24• άιτον- 
στω : ρπεά. ; θΓ(3ίηαπ1ν ΐΗε ρπεά. 
3.ά]. οοηιρίείεδ ΐΗε ηιεαπΐπσ οί ΐΗε 
νΐ3. ; 1}υΙ ίη 03δεδ Ηΐίε ΐΗΐδ ϊΐ ρΐ^νδ 
ίΗε Γοίε οί & ρΙο., §ϊνϊη§ οΕϋδε, 
ςοηάΐΐϊοη, ογ 3οοοΓηρ3ηνϊη§ οϊγ- 
ουηίδίαηοε. €ρ. ι. 39• 5 ^νίττρψ 
σαν τας σκηνας (ρημου^, 2. Ι3. 5• 
25. εν τω όμοίω : ορ. 2. 53• 4 'ίρί" 
νοντες εν ομοίω καΐ σίβίίν καχ μη. 
20. ή άττορία τοϋ μη ήστ>χάζίΐν : ίοΓ 
τον + ίηί. 35 3(1ηοηιϊη3ΐ §εη., αρ. 
2. 13- 95 ίοΓ Μ' βΜΤ. 8θ7. αηά 
ΐΗε ^ε^η3^1^ 3ί Ιΐιε αίοδε ; αρ. 3• 75• 4- 
28. άκμάζοι : ορί. ίη §εηεΓ3ΐ αοηά. 
οί ΐΐιε ρ3δ1:. 29. ώοτε . . . ϊτι εχον- 
τε'δ τι δυνάμεως : Ιΐιε Γεδϋΐΐ ϊδ Γ3ίΐΊεΓ 
ίη ΐΗε ρΐα. Ιΐΐ3η ΐΗε νΐ). Ι30 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [49• 6 έλκώσεως τε ανττ) ίσχνρας €γγνγνομέι>ηζ καΧ Βίαρροίας 
αίμα ακράτου έπίπίτττονσηζ οΐ πολλοί ύστερον δι' αντην 

η άσθενεία, άττεφθείροντο. Βίεξ-βει γαρ δια παντός του 35 
σώματος άνωθεν άρζάμενον το εν τύ) κεφαλτ) πρώτον \ 
ιδρυθέν κακόν, καΧ ει τις εκ των μεγίστων περιγενοιτο, 

8 των γε ακρωτηρίων άντίλη^ις αύτου επεσημαινε ' κατε- 
σκηπτε γαρ ες αίδοΓα και βς άκρας -χ^εΐρας καΐ ττόδας, 
και πολλοί στερισκόμενοι τούτων Βιεφευγον, είσΐ δ' 0140 
και των οφθαλμών, τους δε και Χηθη ελάμβανε παραυ- 
τίκα άναστάντας των πάντων ομοίως και ηγνόησαν 
σφας τε αυτούς και τους επιτηδείους. 

50. Τενόμενον γαρ κρεΐσσον λόγου το είδος της 
νόσου τά τε άλλα χαλεπωτερως η κατά την άνθρωπείαν 
φύσιν προσεπιπτεν εκάστω και εν τωδε εΖηλωσε μά- 
λιστα άλλο τι ον η των ζυντρόφων τι • τά γαρ όρνεα 
και τετράποΒα όσα ανθρώπων άπτεται πολλών άταφων 5 
γιγνομενων η ου προσηει η γευσάμενα Βιεφθείρετο. 34• δ'•" ο•ύτήν : 50. την Ζιάρροιαν- 
35• ά•ΐΓ€φθ£ίροντο : αρ. ΗϊρροοΓ. Κ. 
953 ΤΙ^'- ^ σνν(.κνρησΐ.ν Ιν γαστρί 
ίχονσ-ησί νοσησαί, ττασαι άττίφθα- 
ραν. 37• ΐδρυθίν : ορ. ΗίρροοΓ. 
Γ. 169 πόνθ9 €5 στήθος ΐΒρνθείς. 
38. αϋτοΰ : 80. τον κακόν; £θΓ Λε 
άουΜε §εη., ορ. 2. 89• ΙΟ Πελοττον- 
νησίων την ελττιδα τον ναυτικού, 3• 
12. 2. — Ιπίο-ήμαινί : Ιβ/ί ϋ^ ηίατίζ 
οη. €ρ. ΗίρροοΓ. Γ. 306 ον -γαρ Ιτι 
€πίληπτον γίγνεται, ην άπαξ ΐπιση- 
μανθη (/ιαί 3εΙ ϋί 3εαΙ Οίΐ Μυι) . 

5ο. Ι. κρ€Ϊσ•(Γον λόγου : Βεγοηά ίΗε ρσνϋε^ ο/ ^ρεεεΗ ίο εχρτε53, 
Χεη. Με/η. 3• ιΐ• ι κρεΐσσον ην 
λογον το κάλλοζ τη<; γυναικός. 
2. ή κατά:, ορ. 1. 37• 3 μάλλον η 
κατά $ννθηκα<;. κατά ννΐίΐι ίΐιε &00. 
§ϊνε5 Λε 8ί3η<1αΓ(1 οί οοπίΐρ&πδοη. 
3- €δήλωσ-€ : ίΐιε άοτ. £;ΐνεδ ίΗε 
§εηεΓίΐ1 δίαίειηεηί ; ίΐιε (ΙεΙ&Πδ ίοΐ- 
1ο\ν ίη ΐΗε ίπιρί. 05. 2ΐι. Γογ 
εδϊ/λωσε . . . ον (νΐ3. Άηά ρΙο. ννίΐΗ 
ίΗε δαηπε δυΐ)].), ορ. 2. 51• 4 όττότε 
τΐ5 αΐσθοίτο κάμνων. 4• ξυντρό- 
φων : εΐωθότων. Ορ. 2. 5^• Ι• 
5- άνθρώ-η-ων: δο. ΟΟΓρβεδ. 5ΐ• 2] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 131 Τ€κμηριον δε- των μβν τοιούτων ορνίθων επίλειψις 2 
σαφής έγβνβτο, και ονχ^ έωρωντο οντβ άλλως οΰτε ττερί 
τοιούτον ούΒεν • οΐ δε κννες μάλλον αΐσθησίν τταρεΐχ^ον 

ιοτον αποβαίνοντας δια το ζυν^ίαίτασθαί. 

51. Το μβν ονν νόσημα, ττολλά και άλλα τταραλι- 
Ίτόντι άτοπίας, ως έκάστω ετύγχανε τι ^ιαφερόντως 
€Τ€ρω προς έτερον γιγνόμενον, τοιούτον ήν επΙ παν την 
ιοεαν. και άλλο πα/3€λυ7Γ6ΐ κατ* εκείνον τον χρονον 

5 ούοεν των εΐωθότων ■ ο δε και γένοιτο, ες τοντο ετελεντα. 
€θνΎ}σκεν δε οΐ μεν αμέλεια, οι δε και πάνυ θεραπενό- 2 7- τοιούτων : 50. δσα ανθρώπων 
απτ€τα4. τοιοντος ίδ οΛεη υδβίΐ ίο 
ζνοϊά Γερείίίΐοη ο£ Ά δρεοΐήο 3.ά}., 
ΟΓ ο£ 3. οΐ&ϋδε ΐΗ&ί οΗαΓΕοΐεπζεδ 
δρεοϊίϊοΕίΙγ. 8. οϊ5τ€ άλλως : " οκ 
αηγτυΗβη εΐ5ε.''^ ^ο\ν. Ιη Εη§- 
ϋδΐι ΐΗεδε ΛνοΓ(1δ δΗουΜ Γο11ο\ν 
ΐΓίρί ΤΜοίτΓον οίδί'ν. 9" «ιϊ<Γθησιν 
ταρ<ΐχον : ξανβ α εΐιαηοε ίο $£€. 
ΙΟ. τοΰ άποβα(νοντος : δΟ. τον το. 
•γ€νσάμ€να Βω.φθ€ίρ(.σθαί. Ορ. 2. 
87. 3 ''"ω αττοβάντί : τα αττοβαί- 
νοντα ϊδ οοΐΏπιοηεΓ. 

5ΐ• ΐ• ΐΓολλά . . . άτοιτίας : ατο- 
νία.^ Ιίεερδ ϊίδ &1)δίΓΗ0ΐ οΠαΓ^οΐεΓ; 
ίη πολλας άτοπιας ΐΗίδ \νου1ά Ηανε 
1)ε6η ΙοδΙ. €ρ. 2. 97• 5 «τι /^«'ν^ 
ηΧθίν η βασιλεία Ισχνός. 2. δια- 
ψ<ρόντως «τέρω ιτροϊ Ιτΐρον ^ο Ιο- 
§έΐ1ιεΓ; ττρός οί οοιηρΕΠδοη. €ρ. 
2. 35• 2, 2. 62. 3• 3• «»•^ •"•άν: 
καθόλου, δοΗοΙ. Ορ. 3• 82. 4 το 
-ττρος άτταν $ννετ6ν €ιγΙ -παν άρ- 
•γόν, \νΙιϊοΗ δΗοννδ Ιιονν Ιΐιε ρΗΓΕδε ΤΏζγ Ηανε 3Πδεη; 5• 68. 3 ^■"'ί 
θ€ βάθο<; Ιτά^αντο μίν ον ττάι/τίς 
6μοίω<; . . . εττί τταν δέ κατέστησαν 
€τγΙ οκτώ. — την Ιδίαν : δΟ. το 
£?δθ5. Ορ. 2. 5θ. Ι. Οίιαταοίεκ α3 
οΙ)3ετνεά. \. ιταρΐλύΐΓίΐ : αρ. 4• 
89. 2 ; ϋειηοδίΐιεηεδ αηά Ηίρρο- 
ΟΓΕίεδ λνεΓε ίο ίηναιίε ΒοεοΙία δί- 
Γπυΐΐίΐηεουδίν ; Όεηι. 1)γ δεα, Ηίρρ. 
1)7 Ι3η(3. ϋειη. δαίΐδ ίο δίρΗ^ε : 
και βοτφΐ.να.'ί -γενομένης ττάντων 
Βοιωτών (ον γάρ ττω Ίτητοκράτιτρ 
παρελνπει εν τη γη ων). τταρά 
ιπϊΓΐίδ δίηηυΐίαηείίν Άπά ΐηίπΐδίοη. 
ρΓθ(3υοΐη§ άίνεΓδΐοη ογ άΐδρεΓδίοη 
οί είΤοΓί. — κατ €Κ€Ϊνον τον χρόνον : 
άυηησ ίΗε ρΓεν^Ιεποε οί ΐΗε ερί- 
ίΐεπιΐο ; 2. 49• ι ΓείεΓ» ίο ίίιε ρεΓΪοά 
ΒεΓοΓε ίΗε ουίΙϊΓεΕίί. 5• ^ών 
€ΐωθότων : ηοί δίπείΐγ 1ο§ΐοα]. 
1)υΙ ορ. 4• 78• 3 άλλοι τών τά- 
ναντία τοντοις βονλομενων, ννΐιεπε 
άλλοι = οί τάναντία . . . βον\ό- 
μενοι. ΘΟΥΚΥΔίΔΟΥ ξυγγραφη:^ β [51 • 2 μ€ΐ^οί. εν τ€ ούδβ ίν κατέστη Γα/αα, ώς είττείν, ο τι χρην 
προσφέροντας ώφελεΐν [το γάρ τω ζυν€νεγκον άλλον 

3 τοντο έβλαπτε), σώμα τε ανταρκες ον ου^εν Βυεφάνη 
προς αντο Ισχύος περί η ασθενείας, άλλα πάντα ξννι^ιο 

4 ρευ καΐ τα πάστ) διαίττ; θεραπενόμενα. ^εινότατον δε 
παντός ην τον κακόν η τε άθνμία, οπότε τις αΐσθουτο 
κάμνων (προς γάρ το άνελπιστον ενθνς τραπόμενου τη 
γνώμη πολλω μάλλον προίεντο σφάς αντονς κα\ ονκ 7• ?ν τ€ ονδί ϊν : £ν ονΒΐν 00- 
ουΓ8 Ηάί. Ι. 32, Ρΐ3ί• /^φ 488 Α. 
Ορ. Οεηη. 23. 7° '•' ο^δ' οτιονν 
τούτων. — ώδ ί Ιιτίίν : υδεά ίο ςυ^Πίγ 
Ά υηΐνεΓδ^Ι, ννΗείΗεΓ ροδΐΐίνε ογ 
ηε^αΐίνε. — δ τι χρήν ιτροσ-φέρον- 
τα5 ώφ€λ€ίν : 3. ρεΓρΙεχεά ίηςυίΓεΓ 
\νου1(1 53.γ : τι προσφ€ροντ€<; ώφε- 
λωμ.(.ν (ΟΓ ώφελησομ^ν) ; ΟΓ τι 
χ^ρη 7Γροσφ€ροντας ώφελειν ; Ορ. 
ΈΜΧ.Ηίρρ. 1201 τι χρη . . . 8ρά- 
σαντα<; στ] χαρίζεσθαί φρ€νί ; \ν1ιεη 
ίυπηεά ΐηΐο άερεηάεηί ίοηπ, τι 
Ι^εοοπιεδ ο τι. Ορ. ΗΐρροοΓ. Κ. 301 
το μη ΐσχειν 6 τι 7Γροσ€ν€γκαντ£9 
ώφίλησονσι. χρην 18 ηοΐ άυε ίο 
ΐΗε Γαοί οί ρ&δί ίΐιηε πιεΓεΙγ (χρη 
Γπΐσΐιί Ηανε Ι^εεη Ιίερί ογ χρείη 
ιΐδεοί) ; ίΐιε ρ3,5ΐ ίδ νΐεννεά ΐη Ιΐιε 
1ϊ§Ηί οί \ν1ιαί £ο11οννε(3, ^ηά ίΐιε 
ςυεδίίοη ΐδ δεεη ίο Ιι&νε ηο 
αηδννεΐ'. €ρ. 4• 29• 4 ουκ ονσης 
ττροσόφίως η ΧΡν^ άλλϊ;λοΐ5 €τη- 
βοηθάν. Ίτροσφφ€ίν ίδ 3. ίεοΗπΐα&Ι 
ίεηη £ογ &ρρ1ϊο&ίίοη οί τεπιεάΐεδ. 
9- τοΰτο : ερ&ΠΕίερδίδ ; εδρεοίαΐΐ)^ ίΓεςαεηί αίίεΓ τεί. οίαυδεδ. €ρ. 
2• 53• 3• — δΐίφάνη : οί δρεααΐ 
άίδίίηοίϊνε αρρε3Γ&ηοε. Ορ. ι. 
1 8. 2 δννάμα γαρ ταύτα μέγιστα 
οίΐφάνη. ΙΟ. ιτρόί αυτό : ννίίΗ 
ανταρκ€ς, ίο ιηεεί ϋ, ίο 3ία7ΐά ίί. 
— Ισχνο8 ιτφι ή ά«Γθ€ν€£α5 : ασθί- 
ν£ία5 ΐδ &άάεά ιηεΓεΙγ ίο §εί 3. 
ρΙίΓαδε ίΗαί δΗ^ΙΙ οονεΓ ηΙΙ ίιτια^ί- 
η3ΐ)1ε €3δεδ. 5εε \νΐΐ3.ηιο\νΐίζ 
οη ΕαΓ. Η. Ρ. ι ιο6. €ρ. 2. 78. 
4 ούτε δούλος οντΐ. ελεύθερος = 
ηοδοίίγ, ίΗεΓε ΐ5εΐη§ ηο ίΙιοιι§Ηΐ 
οί .δίανεδ 33 δΐιοΗ. — ξυνηρει : 
εαντϊεά οβ" αΙΙ ίοξβίΗετ (^υν). 
Τΐιε δαί)]. ΐδ το νόσημα. 1 1. δ€ΐ- 
νότατον : ίοΓ ίΗε ηευί. ρΓεά. δεε 
05. 126. Ορ. 3• 37• 3• ΐ3• •«■ροβ 
τό άνΛίΓΚΓΤον . . . τραΐΓΟμ.€νοι : 
αΙ)αηάθ7ΐίη§ ίΗεηι$εΙνε3 ίο άε^ραϊν. 
τρεττεσθαι ιτρός τί άεηοίεδ εηίΪΓε 
άείεΓΓηΐηαίΐοη ΐη 3, δΐη^ΐε άίΓεο- 
ίίοη. Ι4• ΐΓολλφ μάλλον: ύ\Άη 
ίΐιεγ ννουΐά Ιι^νε άοηε, Ιι^ά ηοί 
(ΙεδραΐΓ δεΐζεά Ιΐιεηι αί ΐΗε οαίδεί 
(ενθύς) . 51.6] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β ^33 ΐζά- τίΐχ^ον), και υπ βτβρος άφ' έτερον θεραπείας άναττιμ- 
πλάμενοί ωσπερ τά πρόβατα εθιτρσκον ' και τοι^ πλεί- 
στον φθόρον τοντο ένεποίει. είτε γαρ μη θεΧοιεν δεδιό- 5 
Γ€9 άλλτ/λοις προσιεναί, άπώΧλυντο έρημοι, καΐ οικίαι 
πολλαΐ εκενώθησαν απορία τον θεραπενσοντος ' είτε 

αοΊτροσίοιεν, Βιεφθείροντο, καΐ μάλιστα οΐ αρετής τι 
μετατΓΟίονμενοι • αίσ-)(^ννη γαρ ηφείΒονν σφων αντων 
εσιόντες πάρα φίλονς, επει και τάς ολοφνρσεις των 
άπογιγνομενων τελεντωντες και οί οικείοι εζεκαμνον, 
νπο τον πολλον κακόν νικώμενοι. ετη πλέον δε όμως 6 

25 οί Βιαπεφευγότες τον τε θνι^σκοντα καΧ τον πονονμενον 
ωκτίζοντο δια το προει^εναι τε και αύτοι η^η εν τω θαρ- 
σαλεω είναι * δις γαρ τον αντόν, ώστε και κτείνειν, ονκ 15• άφ' ίτ€ρου θ€ρα•ΐΓ€ία5 : ίτίρου 
13 οΐ)]. »6η. — άναΐΓΐμττλάμίνοι : Ιΐΐ6 
ΙεοΗηίοαΙ \\όγ(1 Γογ ΟΕίεΗίησ ίηίεο- 
Ιίοη. €ρ. ΡΐΆί. ΡΙιαεάο 67 ϋ, 
ΡΙυί. Ρετ. 34 «ων ωσ-π-ερ βοσ κτή- 
ματα (= πρόβατα) καθιιργμενονς 
αναπίμττλασθαί φθοράς άπ αλλή- 
λων. Ι7• φθόρον : φθορά ίδ Ιΐιε 
Γβ§υ1αΓ Α\ΌΓ(1. — τοντο : τό άνα- 
5 ιτίμιτλασθαί. — μη θ€λοΐ€ν : ΤΗιιο. 
Ιΐ38 θίλω οηΐγ &ίΐ6Γ 1οη§ νοχνβίδ, 
ιηοδίΐγ ^ίίεΓ μη : ΐΗο οηΐγ εχοερ- 
ΰοη ίδ 7• 1 8. 2 : Ηϋΐ. Η^δ 1>οΐΗ 
ΓοΓπΐδ, Ι3υ1 (θίλω ρπεναϋδ ; ΐΓΗ^οοΙν 
ίη άΐΕίο^υε οΐυη^ Ιο ^ίλω, οΐά 
οοιηείΐχ ΐο ίθελω. δεε \νϊ1»Γηο- 
ννΐΐζ οη ΕϋΓ. //.Ρ". 1 8. 19. τον 
θ£ραΐΓ€νο-οντος : §εηεηο ϊγΙ. Ορ. 
3- 82. 3• 21. αίσχννη : αρ. 2. 43• ι 
αίσχννόμ€νοι. 22. ίΐΓίί §ίνεδ ΐΗε Γεπδοη £οΓ βσιόντες ; ΓείΕΐϊνεδ \νεΕ- 
πεά ενεη (καί) οίίΗε Ι^ΓηεηΐΗΐίοηδ 
ρΓεδοπόεά \)ν ουδίοιη ίοΓ ίΗε άεαά ; 
ΐΐ ίδ ίηιρίίεά Ιΐιαΐ ΟΕΓε Άηά ηαΓδϊησ 
Ι^εΓοΓε άε^Λ. άϋήεδ ϊηνοΐνΐησ α 
§ΓεαίεΓ ί^χ οη δΐΓεη§ΐΗ αηά ρ3- 
ίΐεηοε, Η^ά 1)εεη Ηίπεαάν ηε§1εοΙε(1. 
23• άίΓογιγνομίνων : ορ. 2. 34• - 'ι 
ρΓεδ. οί δαοοεδδΐνε ϋεαίΗδ. — ίξί- 
καμνον : οη1\•ΗεΓεΐηΤΗυο. ; ϊαδίε^ά 
οί ίίιε 3.00.. ύ\& ρίο. όλοφνρόμενοι 
ννουΐά Ηανε 1)εεη ΓποΓε Γε^ϋΙίΐΓ; 
1)υ1: ορ. Χεη. //ε/ί. η. 5• 19 τ^όνον 
μγβΐνα άποκάμναν. 25• τόνιτονον- 
μ<νον : ορ. ό πόνος, 2. 49• 3• ΤΗε 
Γηίά. ΓεουΓδ οηΐγ 4• 59• ^• ΤΗε 
ν1)• ίδ άερ. ηιϊά. ΐη Ηοιη. 26. ίν 
τω θεφ<Γαλίω €ΐναι, : ορ. 2. 6θ. 6 €ν 
ίσω. 3• -2. 6 €ν άπόρω εΓναι, 3• 5^• 
3 «ν τω άσθίνεστάτω εϊναχ. 134 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [51. 6 

€π€λάμβαν€. καΐ έμακαρίζοντό Τ€ ύπο των άλλων και 
αντοί τω παραχρήμα ττβρίχαρβί καΐ ες τον βπβι,τα χρό- 
νον ελπίδος τι α,χον κουφής μη^^ αν υπ άλλον νοση-^ο 
ματόζ ΤΓοτβ €τυ Βυαφθαρηναι,. 

52. Έπίεσε δ' αντονς μάλλον προς τω νπά'ργοντι 
Ίτόνω καΐ η ^υγκομι,^η έκ των αγρών ες το αστν, καΐ ούχ 

2 ησσον τους έπελθόντας. οΙκιών γαρ ονχ ύπαρχουσών, 
άλλ' έν καλνβαυς ττνιγηραΐς ώρα €Τονς Βιαι,τωμβνων 6 
φθόρος έγίγνβτο ονΒενΙ κόσμω, άλλα καΧ ν€κροΙ επ' 5 
άλλτ^λοις άτΓθθνΎ}σ κοντές βκβυντο καΐ έν ταΐς όδοΓς βκα- 
λυνΒονντο καΐ πβρί τάς κρηνας άπάσας ημίθνητβς του 

3 ύδατος επιθυμία, τά τε ίε^ά βν οϊς εσκηνηντο νεκρών 
πλεα ην αύτου εναποθνησκόντων • ύπερβυαζομενου γαρ 
τον κακόν οΐ άνθρωπου, ονκ έχοντες ο τι γένωνται, ες ίο 

4 ολιγωρίαν ετράπουτο καΧ Ιερών καΐ οσίων ομοίως, νό- 28. έΐΓίλάμβανΐ : ορ. 4• 9^• ^ τΓροσπιπτοντεζ. — ν€κροΙ . . . άιτο- 

ννκτος ίπιλαβονσψ, Ηάΐ. 8. 115 θνησ-κοντίδ : '■'• ά}τίηξ ΐΗβγ Ιαγ α5 

ΐτηλαβίον λοίμοζ τον στρατον ωτρ^ε^ ρίΐεά ΟΗβ οη αηοίΗβν ; ζ.ε. 

ίφθ€ΐρ(.ν. 3°• κούφηβ: ναϊη. αδ ΐΗεγ ^3^6ά, ΐΠείπ εοπρδεδ Ιαγ ρΠεά 

52. 2. ή ξυγκομιδή €κ τών ά-γρών : οηε οη ΕΠοΛεΓ." ^ο\ν. 7• τοΰ 

ίοΓίΙιεηοη-ΓερείΐΐΐοηοίίΙιεαη. ορ. ΰδατοδ ί-ιηθυμίι;.: ορ. γ. 84• 2 του 

Ι. ΐ8. 1 τ^ντώντυράννωνκατάλυσιν ττΐίίν ίπιθνμ.ία. 9• «ναττοθνησ-κόν- 

€κ τ^5 Ελλάδος ; ΐΗε νβΓ^&Ι ίοΓοε των: ίΗυδοΙείΐΙίη^ΙΙιεδΗΟΓεάρΐΗαεδ. 

ο£ ΐΗε ηουη ιπίΐΐίεδ ΐΗίδ ροδδίΐϊΐε. €ρ. 3• ιθ4• 2 προΐΐττον μήτ€ «ναττο- 

4. ίν καλύβαις ιτνιγηραίδ : ορ. Αγ. θνττισκίΐν Ιν τύ^ νήσω μ.-ητε Ιντίκτ(.ίν, 

Ες. 792 τούτον ορών εν ταις ττιθά- οί Όείοδ, &ίΐεΓ ίΐδ ρυΓΪβαΕίίοη. 

κναισι και γυπαρίοις και ττυργιδίοις ΙΟ. ουκ «χοντεβ δ τι γένωνται : 

€Τος όγδοον ονκ ελεαι'ρεις. — δι««.- ηο^ ^ηοτνι'η^ ιυΠαί ιυα3 ίο δβοοίηβ 

τωμ,ένων: δο. αυτών, §6η. &1)δ. ο/ ίΗοιι. €ρ. 5• 65• 5 ο^'< ίίγρν 

ΟΜΤ. 848. €ρ. § 3 ίνατΓοθντι- ο τι είκάσωσιν, \ν1ιεΓε πίδο Λε δϋ5- 

σκόντων. 5• ο^δενΐ κόσ-μω: ορ. ίυηοΐ. ίδ Γείαΐηείΐ. 1 1. Ιερών καΐ 

3. ιο8. 3 ατάκτως και οϋδενί κόσμω οσίων: ίαοτβά αηά φνο/απε ; ΐΗε 53-0 ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ Ξ\ΤΓΡΑΦΗ2 Β ^35 ^01 τ€ πάιηβς ζνι^εταράχ^θησαν οΓς βχ^ρώντο ττρότερον 
π€ρΙ τάς ταφάς. εθατττον δβ ως έκαστος βΒννατο. και 
ττολλοί €9 άραίσχύιηονς θηκας ετράττοντο σπάνει των 
15 επιτηδείων δια το συχνούς -η^η προτεθνάναι σφίσιν ' 
επι πνράς γάο αλλότριας φθάσαντες τους νήσαντας 
οι μεν επιθεντες τον εαυτών νεκρον ύφητττον, οι Βε καο- 
μένου άλλου άνωθεν επιβαλόντες ον φεροιεν άπασαν. 

53• ΤΥρώτον τε ηρζε και βς ταλλα ττ} πόλει επΙ πλέον 
ανομίας ίο νόσημα. ραον γαρ ετόλμα τις α πρότερον 
άπεκρυπτετο μη καθ' η^ονην ποιείν, άγχίστροφον την 
μεταβολην ορώντες των τ εύΒαιμόνων και αιφνιδίως ΑΥΟΓάδ ειηΙ)ΓΕ06 3ΐ1 Γ6§υ1&ήοη5, 
ΙιυιπΕη ζηά άίνΐηε. Ορ. ΙδοοΓ. 
7- 66 την Βημοκρατίαν κοσμησασαν 
την ττόλιν καΐ τοΪ5 Ι^ροΐζ καΐ τοις 
όσίοις. 

Ιφ βήκ<χβ : 50. ταφάς. Ορ. 
ΡΙ^Ι. ^ίίρ. 427 Β άλλοι θέων τί καχ 
δαιμόνων και ηρώων θίραττίΐαι • τε- 
Χίντησάντων αν θηκαι και οσα τοις 
€Κίΐ δει νττηρετονντας ίλεως αντονς 
εχειν. τα γαρ δ^ τοιαντα . . . ον- 
8ενι άλλω . . . γρησόμεθα εξηγητή 
η τω πατριω. \νΙΐ6Γ6 ΐΗβ ΓείβΓεηοε 
ιηυδί Βε Ιο η1ε8 οί 1)υπ3ΐ. ζηά ηοΐ 
Ιο ίΗε Ιίϊηά οί ΐοηιΐ). δΙ^ΗΙ. — 
των «Γΐτηδ«ίων : ηευΐ. : ιηειηδ 3ηά 
3ρρ1ί3ηοε5 Γογ ίΗε 1)υπ3ΐ. 1 6. «τΙ 
■τνράδ 1)ε1οη§5 Ιο 1)οΐ1ι οίπυδεδ : 
ΒαΙ φθάσαντες τονς νησαντας §οε5 
νίίΚ οί μεν οηΐν: ΐΗε ΟΓάεΓ ϊδ 
ηοΐ Ιοξϊθ3ΐ, \ίηί επιρΗαδίζεδ ΐΗε 
υηδεεπιΐν ίΐ35ΐε. Γογ νησαντας 
(δς. Τ05 Ίτυράς), ορ. Αγ. ί,γ5ΐ5ίν. 269 μίαν ττνραν νησαντες εμπρη- 
σωμεν. 

53• Ι • καΐ «9 ταλλα : ζη ξίπίταί, 
ονβΓ 3ηά Ηΐίονε ΐΗε <3ί5Γε§ΕΓά οί 
Ιΐιε δΗηαΙίΐϊεδ οί 6υπα1. — «τΙ ιτλίον : 
ανομία στεχν αηά δρΓεαά πηοΓε ΙΗεπ 
ενεΓ 1)είοΓε. 2. άνομ(α9 άερειιάδ 
οη ηρ^ε. 3 άιτίκρύιττίτο μη : ορ. 
2. 49• 6' Ι-Χ^• 7• ϊ8 ^^Ρ' "^ν απο- 
κρντΓτόμεθα μη^ενα ε'ώεναι, ΟΜΤ. 
8θ7• — άγχίστροφον : ταχεΊαν, όζεΐ- 
αν. δοΗοΙ. Ιοηΐο 3ηά ΓΗΓε. €ρ. 
ΤΙιεο§^. 1 26 1 ίκτίνον ά-γχίστροφον 
ήθος, Ηάΐ. 7• '3 σνγγνώμην μα 
έχετε οτί αΎχίστροφι βουλεύομαι 
(ΧεΓχβδ ϊδ Ηρο1ο§ίζϊηο; ίοΓ Ιιϊδ 
ί7/</ίώ« οΗπησε οί Γπϊηά). 4• "'••'' 
τ {νδοίμόνων κτ<. : ΐΗ6Γ€ 3Γε ΐ\νο 
οουρίεΐδ οοηηεοΐεά 5}• τε . . . και; 
ΐΗε 1«Ό πιειηΙ)εΓ5 οί ίΗε ίΪΓδί οουρ- 
Ιεΐ ατε ]οίηε(1 Ιιν καίΐ ΐΗοδβ οί Λε 
δεοοηά ϊ)}- 8ε : ΐΗε Γεαδοη ίοΓ Ιΐιβ 
άίίίεΓεηοε ϊδ οΙ)νϊοιΐ5. 136 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [53• θντβσκόντων καΧ των ον^ίν ττρότβρον κξ.κτημ,ένων, ενθυ<ζ 

2 δε τάκείνων εχόντων. ωστ€. ταχείας τας έπανρεσείς 
καΐ ττρος το τερτΐνον ηζίονν ττοίβΐσθαί, έφημβρα τά Τ€ 

3 σώματα καΐ τα χρήματα ομοίως ηγονμβροί. και. το 
μεν ττροταΧαιπωρείν τω δό^ανη καλώ ουδείς πρόθυμος 
■ην, ά^ηλον νομίζων εΐ πρΙν επ αύτο ελθεΐν Βιαφθαρή- 
σεται • 6 τι δε ηΒη τε ή8ν καΐ πανταχόθεν το ες αΰτο 
κερ^αλεον, τοντο και καλόν και χρησυμον κατέστη. 2 6. ί•π•ουρίσ•€ΐ5 : οηΐγ ΙιεΓΟ ίη 
Τΐιυο. ; ΐί ΐδ Ιοηϊα. ΗάΙ. 7• 158• — 
τα\£ία5 . . . καΐ ιτρό^ το τ€ρΐΓνόν : 
&(1νίΐηί£ΐ§6 Γηαδί οοιπε ςυϊοΐίΐγ, ΐ£ 3.1 
3.\\, ζηά, 3.Μ δεηδβ οί δΐι^ηιε 1)6ίη§ 
Ιίαηΐδίιεά, \νίΐδ Ι^εΐίενεά Ιο οοηδίδΐ; 
ίη δεηδυ»! 6η]ογιτιεη1:. ■π-ρός = 'ζνα/ι 
α νιβιν ίο. Ορ. 2. 65• 8 πρ05 Ί]^ονϊ]ν 

3 τι λ£γ€ΐν. 8. το . . . ιτροταλαιιτω- 
ρίίν: Ιΐιε ίΐΓί. ηο άουΐ^ΐ ίίΐαΐϊΐαίεδ 
ΐΗβ οοηίΓ&δΙ: λνϊΐΐι ο τι δέ ύ^Ζύ] ή^ν, 
1)υ1: ΐΐ Η^δ Ά ίοΓοε ο£ ίίδ ο\νη : " ί/ιή 
ίΜηξ ο/,"" " Ιΐιίδ ίΙΐΗΐ: λνε Ηε^Γ δο 
ιηυοΗ ρΓε3θ1ιίη§ ίΐϋουΐ." Ο. εοιη- 
ραΓ6δ ΑηδΙοί. άβ Αη. 433 ^ 8 φαίνε- 
ται γαρ το η8η η^υ και άττλώς -ηΒν 
και άγαθον άττλώς, δια το μη οραν 
το μίλλον. 9• "'ν δόξαντι καλώ : 
03.υδ3ΐ άΆί. : ϋγ τεαεοη ο/., /οτ ίΗε 
ίαΐΐβ ο/. €ρ. 2. 39• 4 τοΪ5 μίλλον- 
σιν άλγ€ΐνοΪ5 μη ττροκαμνίΐν. το 
δό^αν καλόν ίδ ΐΐιε ΐηάΐνΐάυαΐ ΓηοΓ3ΐ 
3υά§ιτιεηΙ, ηοί ίΐιε ιιηϊνεΓδ3ΐ δί^ηά- 
Άχά ; ίΐιεν ννεΓβ δΐΐΠ ΐηάΐνϊϋιίΕΐΙΙγ 
03ρ3ΐ)1ε οί ιτηοΓ^Ι άίδαΓΪηηίη£ΐΐίοη ; 
1)υΙ; ίΗε ρηζε \ν3.δ ίοο τεπιοίε, ΐΗε 
ΐ35θΓ Ιοο δενεΓε, αηά ίΐιε \νί11 Ιοο \νε3.1<. ΙΟ. αδηλον . . . €ΐ: αρ. ι. 
Ι. 2 α^ηΧον ον όττότΐ. τις Ιττίλθων 
. . . άφαιρήσεται. ΤΗε ίυΐ. εχ- 
ρΓεδδεδ δοχίείγ. — νομίζων: δυΐ3]. 
έκαστος, οΙ)ΐ3Ϊηεά ίΓοηι ούδείξ. 
II. δ τι ήδη τί . . . κΐρδαλέον : ίοΓ 
^δί^ αρ. Αιίδΐοΐ:. (ίε Αη. 433 ^^ 8 
ςυοίεά 3ΐιονε. Γογ πανταχόθίν, 
\ν1ιίο1ι §οεδ \νίΐ1ι κερ8αλΐον, ορ. 
ττάντα λίθον κινύν, Ιεανε ηο εΐοηβ 
ητΦιτηβά, -παν ττοιειν, ττανονρ-^ος. 
ΤΗε δεηδε ΐδ, ιυΗαΙ τυαί ρΐ6α3ηγ- 
αδίβ αί ίΗε υιθ7ΐιεηί, αηά, ηο ^ηαίίε^ 
ιυΗαί ίΗε 3οηΐχε, ά^^ε^^ιγ εοηΙνϊΒηίεά 
ίο ίΜ$ ρΐεαΒΗτε {ί% αυτό). Τΐιε 
ο1ΐ3η§ε ίΐΌΓπ ό τι . . . ή6ν ίο τδ . . . 
κερδαλίον ίδ ηοΐ δ1:Γ3η§ε ίη ΤΗυα., 
3η<1 ίΐιε ροδίΐίοη οί ττανταχό^εν 
§ίνεδ ίΐ ίΐιε ρΓοηιίηεηεε ίΥϊΆί ίδ άε- 
δίΓεά, δίηοε η8η Άπά ττανταχόθίν 3Γε 
ίΗείιτιροΓ(;3η1:\νθΓ(1δ. 1 2. κατέστη : 
ι. ε. 3. ηε\ν (3ηά άεΙ)3δε(3) δΐ3ηά3Γ(1 
οί το καλόν . . . και χ^ρησιμον 
\ν3δ δεί υρ ίη άεβ3ηοε οί το 8όξαν 
καλόν, ίΐιε ίηάίνί(3υ3ΐ'δ 1)εί1:εΓ ]υο]§- 
πιεηί. €ρ. 3• 56• 2 τον ττασι νόμον 
καθεστώτα. 54• 2] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β ί37 θέων δε φόβος η ανθρώπων νόμος ουδείς άπεΐργε, το 4 
μ€ν κρίνοντες έν όμοίω καΐ σζββι,ν καΐ μη Ικ του πάντας 

ι-,όραν έν Ισω άπολλυμενονς, των δε αμαρτημάτων ούΒεΙς 
έλπίζων μεγ^ρι του Βίκην γενέσθαι βίους αν την τιμω- 
ρίαν άντίοουναί, πολύ οε μείζω την η^η κατε\|^■ηφι^Γμε^^^ν 
σφων επυκρεμασθηναι, ην πρΙν εμπεσεΐν είκος είναι του 
βίου Τί απόλαυσα ι. 

54• Τοιούτω μεν ττάθει οΐ Αθηναίοι ττεριπεσόντες 
επιεζοντο^ ανθρώπων τε εν^ον θνΎ]σκόντων καΐ γης εζω 
Οηουμενης. εν δβ τω κακω οία εικός άνεμνησθησαν 2 
και τον^ε του έπους, φάσκοντες οι πρεσβύτεροι πάΚαι 

ΒΟ,Βεσθαι, '* ηζει Αωριακος πόλεμος καΐ λοιμός αμ αύτω." 4 13- το μίν 18 3η5\ν6Γε(3 5>• δί'. 
ϊηδΙεΗά οί το δε. 14• κρίνοντίβ: 
ΕΠΕΟοΙαίΗοη. €ρ. 3- 36• 2 ϊ^ίν 
αντοΐς . . , €7Γΐκαλονντ€9- Ι5• των 
δ€ οίμαρτημάτων . . . την τιμωρίαν 
§ο ίο^εΐΗβΓ. ΤΗον δϊηηβά %νϊΐΗ 
ΐΗεΪΓ ενβδ ορεη Ιο ΐΗε ίαοί: Εηά 
ίο ϊΐ5 ΙεσίιΐηπΗίε οοηβεςυβηοεδ, 35 
ίΐιε 3Γ1:. δΗονν'δ. Μεγ. Ιη οί•δεΐ5 
ίλττίζων ίΐιε ηε§. Ι3πησ3 ίη Ιΐιε 
8ίη§. 1 6. μ^χρι τον δίκη ν γ€ν^ 
βρβαι : ορ. 5• 73• 4 μ^χρί- τον 
τρίψαί, ίΗε οη\γ οίΗεπ εχ. ϊη 
ΤΗυο. — βίους αν . . . άντιδοννα*. : 
αν 1)ε1οη§5 Ιο 1)οΐΗ. ι^. ιτολν 
δ« μ((ξω : 50. νομίζοντί^. — την 
ήδη κατΐψηψισμΐ'νην σ-ψών ξΟ 
ίοο;εΛεΓ. λέγει δε την νόσον, 
δοΗοΙ. 1 8. έπικρ<μασ•βήναι : ορ. 
3• 4°• 2 ΐΤΓίκρίμασθίντος ττοτε 
οεινον. — ην -π-ρίν εμιτεσ-εΐν : ην 
15 5υΐ3]. ο£ ε/χττεσεΓν, α/κί Βε/οτβ α δέ/είί. — ίΐκόδ ίϊναι : ίοΓ ΐΗε 
ϊηί. ϊη 3 ιεΐ. ο1., ορ. 2. 24- 2, 

2. Ι02. 5• 

54• Ι• τοισύτωμεν: ΐΐΐε ίοΓΠΐϋΙ» 
ίοΓ άίδπιΐδδϊη» 3 5ΐιΙ)]εοΙ. ΤΗυο., 
ΗοΛνενεΓ. ρ3υ5ε5 ίοΓ 3 πιοιηεηΐ Ιο 
ΓεΓη3ΓΚ- Ιΐΐ3ΐ ηΐΕπν ΐΗοιι§Ηΐ Ιΐιε 
ρΐ3ο;υε 3 νΐδΐί3ΐ:ίοη οί 1ιε3νεη (ίοπο- 
ίησ. 35 ΐΗε δαρεΓδΙίΐΐουδ \νί1Ι, ίΐιε 
ϊηίεΓρΓείΕΐϊοη οί 3η οΐά ρπορίιεοχ), 
3ηί1 ίο ηοίε ίΗε ίηιηιυηϊί)• οί ΐΗε 
Ρείοροηηεδϋδ ; ίΗίδ άοηε, Ηε τε- 
ρε3ίδ (ταντα /ιε'ν) Ηΐδ ρΗΓ35ε οί 
ίΓΗΠδΐίίοη 3ηά ρ3δδεδ οη ίο Ιΐιε 
ενεηίδ οί ίΗε λν3Γ. — ιτερι-ιτεσ-όντεβ 
Λ\Ίΐ1ι ίΐιε {ΐ3ί. ίδ ϋδεά οί εηί3η§1ε- 
πιεηί ΐη (Ιΐίϊϊουΐίϊεδ. Ορ. 2. 59• ~ 
ζνμφοραΧς, 8. 2γ. 2 κιν8ννω. 3• *" 
τω κακω : άΐίκίηξ ίΗε ρΐα^ιιε. Ορ. 
2. 5• 4 ^ν άρήντ]. — οϊα εΙκός : 
ορ. 6. 103. 4 οΓα είκόζ ανθρώπων 
άτΓορονντων. 138 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [54• 3 3 €γ€ΐ>€το μ€ν ονν €ρΐ9 τοίς άνθρώποι<ζ μη Χοιμον ώνομά- 
σ^αι €ν τω βπβι νττο των τταλαυώρ, άλλα λιμόν^ ένίκησε 
δβ έπΙ του παρόντος είκότως λοίμον είρησθαί • οΐ γαρ 
άνθρωποι προς α ζπασχ^ον την μνήμην ίποιονντο. ην 
δε' γ€ οΊμαί ποτ€ άλλος πόλεμος καταΚάβη Αωρικος ίο 
τοΐ/Ββ νστβρος και ζυμβη γβι/εσ^αί, λιμόν, κατά το βίκος 

4 όντως ασονται. μνήμη δε βγενετο και του ΑακεΒαιμο- 
νίων χρηστηρίου τοις εΐ^όσιν, ότε επερωτωσιν αύτοΐς 
τον θεον ει χρη ποΧεμεΙν ανείλε κατά κράτος πολεμοΰσι 

5 νίκην «τεσ^αι, κα\ αυτός εφη ζυλληφεσθαι. περί μεν 15 
ουν του χρηστηρίου τά γιγνόμενα ηκαζον ομοΐα εα/αι • 
εσβεβληκότων δε των ΙΙελοποννησίων η νόσος ηρζατο / 6. ίγίν€το . . . ίρΐ5 τοΐ5 άνθρώ- 
•ΙΓ015 : ΐΗβ)' Γηεΐ: \νίίΗ ΐΗο οοηΐεη- 
Ιίοη ύΐΆΧ ηοΐ λοι/χόζ 1)υ1; λιμό<» 
δίοοά (ρί.) ϊη ΐΗε ρΓορΗεογ. Αδ 
Ιρΐ5 εγενίτο ίιηρΗεδ Εδδεπίϊοη, \\'ε 
Ηανε ίΗε ίηί. οΓ ΐηάΐΓ. άΐδο. Ι η 
ΗΪ5 ηοίε οη Ιττιίζοντο, ίΗε δοΗοΙ. 
ςυοίεδ Ηοπι. Α 6ι ά δ^ ομον 
ττόλε/ΑΟϊ Τ€ δα/χα και λοι/Αοζ Ά^^αι- 
ου?; αηά Ηεδ. {Ο. εί Ό. 242) 
1ΐ35 τοΐσιν 8' ονρα.νόθ(.ν μΙ"/ εττη- 
γαγε ττημα Κρονίων. λιμον ομον 
και λοιμόν • άττοφθιννθονσί δέ λαοί. 
η. ίν£κησ-€ : ορ. 2. 12. 2. Χοιμον 
είρησθαί ίδ δυΐ)]. 8. €ιγΙ τοΰ ιτα- 
ρόντο5 : αί ίΐιβ ιηοηιε7ΐί. 9• """Ρ^ 
α «ταβτχον : ορ. Ι. 140. Ι «ίδώζ 
τους άν^ρώπουζ ττρός τας ζνμφο- 
ραζ και τάί γνώμας τραπομενονζ. 
ΙΟ. δί γί ; δπί, Ηοτυβνετ ΐΗαί ιηαγ 
ύε. "δε γε ογ δε . . . γε ϊδ υδεά Ιο ο&ρ α ρΓενιΟϋδ δίαΐεηιεηΐ: ογ, 
\νΗί1ε &οοερΐίη§ ίί, ίο \)ήηζ ίη 
α οοηδίϋεΓαΙϊοη οη ΐΗε οίΗεΓ 
δϊάε ; ΪΙ ΐδ οοιηιηοη ΐη τεΙοΓί, αηά 
ρΕΓΐΐεαΙαΓίγ ίη ΐΗε στιχομνθία οΓ 
ΐΓα^εάγ." Κ. Λ. Νείΐ, Αρρ. Ι ίο 
Αγ. ΚηϊξΗί3. Ορ. 3• 63. 3 λέγεται 
ώζ αίσχρον ην . . .• πολν δε γε 
αισ;(ΐον κτέ. Ι3• δτε: ορ• 2. 2ΐ. 
Ι : ίΗε ίαοί ΐδ §ΐνεη ΐη ΐΗε δίίπιε 
\νοΓάδ Ι. 1 1 8. 3• Ι4• τον βεόν: 
Αροΐΐο δεηί ρΐ&^εδ, &δ λνεΐΐ οδ 
(ΙεϋνεΓεά ίΓοπι ίΗεπι, ορ. Ηοπι. Α 
ζ'ηι'ί. ι ζ. ιτερί μεν οΰν κτε. : ΤΗυο. 
άΐδπιίδδεδ ίΗε ρορυΙαΓ ί^ηοΐεβ, 
1ε3νίη§ ίΗείΏ ίο δίαηά ογ ίαΐΐ, Εδ 
ίΗε ΓείΐίΙεΓ π)Άγ ]υά§ε ; \νΐίΗ εσβε- 
βληκότων δε' Ηε ΓείυΓΠδ ίο οοΐά 
ίΕΟίδ. 1 6. όμοια είναι : οοννβ- 
εροηάεά ίο ΙΗε οταείε; 1)υί ίΗΐδ 
\ν&δ πιεΓε οοη]εοίιΐΓε (;κα^ον).. 56. 2] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 139 

€.νθύ<ζ. καΧ €9 μ^ν ΥΙ^Χοττόΐ'νΎΐσον ουκ ΐσηλθβν, 6 τι και 
άζίον ζΐπβΐρ, βπ^νείματο δβ \\θήνας μεν μάλιστα, βπειτα 
2οδ€ και των άΧΚων χωρίων τα. πολυανθρωπότατα. ταντα 6 
μεν τά κατά την νόσον γενόμενα. 

5$. Οί δβ ΥίζΧοπονντισιοι. έπει^-η βτεμον το ττε^ίον, 
παρηλθον ές την ΐΐάραλον γην καΧουμέιτην μ€^ρι Λαν 
ρζίον, ου τά άργύρεια μβταλλά €.στιν Χθηναίοις. καΐ 
πρώτον μεν ετβμον ταύτην η προς ΐίελοπόννησον ορα, 
5€π€ΐτα δε την προς Έ^υβοιάν Τ€ καΙ^ΑρΒρον τετραμμένην. 
ΤΙερικΧης δβ στρατηγός ων καΧ τότε περί μεν του μη 2 
επεζιέναι τους Αθηναίους την αυτήν γνωμην είχ^εν ώσπερ 
καΐ εν τη πρότερα εσβολη. 

56. "Έ/Γί δ' αυτών εν τω πεΒίω όντων, πριν ες την 
παραλίαν γην ελθεΐν. εκατόν νεών επΙπΧουν τη Πελο- 
ποννησω παρεσκευάζετο, και επειδή έτοιμα ην. άνηγετο. 
ηγε δ' επι τών νεών οπλίτας ^ Χθηναίων τετρακισχιΧίους 2 

ι8. δ τι κα\ άξιον €(ΐΓΐΐν : = ο τί 0θ35ΐ5, ρυδΗΐη^ Ε5 {άτ 35 ί3απυιη. 
αέιον και ίΙτΓ(.ΐν. 1<). «Γ€ν€ίματο : 2. Αανρ€(ου : 1ΐ€Γ6 \\6Γ6 ίΗε ννεΐΐ- 
ο£ 3. οοηβ^σΓΕίίοη. Ηάΐ. 5• ιοί ^ 1ίηο\νη δίΙνεΓ πιίηεδ. ΤΙιεδε \ν•€Γ€ 

οί (1156356. ΗϊρρΟΟΓ. Γ. Ι083 ΚΟΙ ΤΟ ΐΗβ ρΓΟρβΛν θ£ ΐΗε 5ΐ3ΐ6 Άηά ΗΠ 

«ρυσιπελας ττολν. τα)^' τΓάντοβεν Ιττί- ϊιηρθΓΐ3ηΙ δΟΠΓοε οί Γ6 νεηυε. ϋεΐη^ 

6 νψιίτο. 2θ. ταντα μ«ν : Γε^ιιΐ&τίν ίΕτπηεά ουί 3ΐ 3. τεπί οί οηε 1\Ν•εηΙν- 

πίΐΗουΙ ίστί, ερ. 7- 87. 6 ταντα μλν ίουτίΐι οί ΐΗε §γο55 ουίραΐ. 4- δ 

τα ττερι Σικελίαν γενόμενα. . . . όρ^ : "•αίιβΓβ ίΐ Ιοο]ΐ5. ορ. 2. 93• 4 

55• ΤΗε δίοη• ίδ τεδαπιεά ίΓΟίη τόάκρίαττ/ριοντόττροςΜίγαραόρων. 

2. 47• 2. 6. «ν καΐ τότ€ : "δΐηοε Ιΐιε ΙπδΙ Γηεη- 

I. τόΐΓ(δ(ον: ορ. 2. 2θ. Ι. ΤΗεν Ιίοη οί Ηίηη 35 στρατ-ηγός, Ιιε Η3(1 

Γ3ν3§ε<1 ΐΗε ΛνΗοΙε ρΐ3ίη. ρ355Ϊη§ εηίεΓεά οη 3 ηε\ν Ιειτη οί οΦοε, ϊη 

αρ Ιο ίΐιε ηοΓΐ;1ΐ635ΐ6Γη ρ3Γΐ5 οί Ηεο3ΐ;οιηΐ33εοη 43°-" ^ί^•". 
ΐί 1)εί«•66η Ρ3Γηεδ 3ηά Βπίεδδϋδ 56• 4• ^^ νβών: ΐΗε §εη. ίδ 2 

(ορ. 2. 23• ι) ; ίΐιεηοε ίΗεν επίεπεά Γε^ΐ3ί, 1)υΙ 2. 8ο. 2 3ηά 4- ίο. 3 

ΐΗε (ΙΐδΙποΙδ 3ΐοη§ ΐΗε δοαΐΗ635ΐ6Γη λνε 1ΐ3νε ΐΗε <ΐ3ΐ., λνΗϊοΙι ίδ Γ3Γε. Ι40 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥ1ΤΡΑΦΗ2 Β [56. 2 

καΙ Ιππέας τριακοσίους έν ναυσΧν ίππαγωγοίς πρώτον 5 
τότε €κ των παλαί,ώϊ^ νεών ποιηθείσαις • ζννεστρατενον- 

3 το δε κ^ά ΧΓοι και Αεσβίοί πεντήκοντα νανσίν. οτε 
δε άνηγετο η στρατιά αντη * Αθηναίων, ΙΙελοποννησίους 

4 κατεΧιπον της Αττικής οντάς εν τη παραλία, άφικό- 
μενοι δε ες ΈπίΒανρον της ΐίελοποννήσου ετεμον της ίο 
γης την ποΧλην, και προς την πόΚιν προσβαλόντες ες 
ελπίδα μεν ηλθον τον ελεΐν, ου μεντοι προεχωρησε γε. 

5 άναγαγόμενοι δε εκ: της Έπιδανρου ετεμον την τε Ύροι- 
ζηνίΒα γην και την Άλιάδα και την 'ΈιρμιονίΒα " εστί δε 

6 πάντα ταντα ζπιθαλάσσια της ΐίελοποννησον. άραντεςίζ 

δε άπ' αυτών άφίκοντο ες ΙΙρασιάς, της Αακωνικης πό- 

λισ^α επιθαλάσσιον, και της τε γης ετεμον καΐ αύτο το 

πόλισ/χα είλοι^ και επόρθησαν. ταΰτα δε ποιησαντες 

επ' οίκου άνεχ^ωρησαν. τους δε ΤΙελοποννησίους ουκέτι 

κατελαβορ εν τη Άττικη οντάς, άλλ' άνακε-χωρη κότας. 2ο 

5- χρώτον τότί : />. 3,ηιοη§ ΐΐιβ ίρχεται. 12. τοΰ ίλ€ίν : ίΐιΐδ θθη- 

^^6ε1^5 ; ίΐιε ΡεΓδίαηδ Ιιαά δυοίι δίη \\'ίίΗ έλπίς Τΐιαο. ΙΐΕδ οηΐγ 

ίΓΕηβροΓίδ ίη ΐΗε ίηνίΐδΐοη οί 1τ6Γ6 αηά ι. Ι44• ΐ• — 'π•ρο€χώρησ€ : 

Οαίίδ Άηά ΑΓί&ρΙιεηιεδ (ΗάΙ. 6. ΐΐΏρεΓδοηαΙ ; ορ. 3• ^δ. ι ου 

48) ζηά ίη ΐΐιαΐ οί ΧεΓχεδ (Ηάί. -προεχώρη ^ (α^) ττροσώίχοντο. 

3 7• 97)- 9• "^ηβ 'Αττικήδ: ίΐΐίΐί Ι4• Άλιάδα: Ιΐιε ίοννη \νΕδΆλι^ς, 5 
ΐ1ΐ6γ\ν6Γ6 ίη Αίΐίθ3 ίδ Ιΐΐ6 ροίηί ; ι. 105. ι ; ίί Ιαγ οη ίΗε δοιιίΐι- 
\νΗεΓε&ΐ3οαΙδ ίδ ο£ Ιεδδ ηιοηιεηΐ; εαδΙεΓη οοίΐδΐ: ο£ ΑΓ§ο1ίδ. — Έρ- 
Ηεηαε ίΐιε ονάεΓ. ΟοηίΓ&δί ες μιονίδα: ΗεΓπιίοηε, ά Ιίίίΐε ε&δί 
ΈΐΓίδαυρον 1-175 Πελοττονν^σου ίη οί Ηίΐΐίείδ, οη Ιΐιε §α1ί οί ΐΐιε δίΐηιε 

4 § 4• ιο• «τίμον: Ιΐιεγ Γίΐν&§ε(1 ίΐ ηίΐηιε. ΐ6. Πρασιάδ : ορ. Αγ. /V2:.^ 6 
οη §εηεΓΕΐ ρπηοίρίεδ : ρΓθΐ3ίΐΙ)1γ, 242 ίώ Πρασιαί τρίσάθλιαυ και ττεν- 
ίοο, 3.δ ενίάεηοε ύ\Άί Ιΐιε Ρείο- τακίς και ττολλοδεκάκις, ώς άττολει- 
ροηηεδΠδ \ναδ ηο Ιεδδ εχροδεά ίο σθε τημ-ερον, ννΐιεηαε ίί αρρεαΓδ 
δυεΗ άΆηξ^τ ίΗαη Αΐί:ίθ3.. 1 1. «5 ίΗαί ΡΓΕδίαε δυίΤεΓεά τερε&ΐεάΐγ 
ίλιτίδα . . .ήλθον: ορ. Οεηη. [6ι] Άπά δενβΓεΙγ ίΓοπι δυοΗ ίηοϋΓ- 
2θ τοντων οΰδ' εις ελττίδα ουδείς δίοηδ ; ορ. 6. 105. 2. 58. 2] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 141 

57• ^Οσορ δε Τ€ γ^ρόνον οί ΊΛΐΚοττοννιησιοι -ήσαν Ιν 
ττ} γτ) ττ} \\θηι>αίων καΙ οί ^Αθηναίοι έστράτζ,νον ΙπΙ 
των νέων, η νόσος €ν τε τύ} στρατιά τους Αθηναίους 
βφθειρΕ καΐ €ν ττ} πόλβί, ώστε και ελέχθη τους Πβλο- 

5 ττοννησίους ^είσαντας το νόσημα, ώς εττυνθάνοντο των 
αυτομόλων ότι εν τη ττόλει ειη κα\ θάπτοντας άμα 
ησθάνοντο, θάσσον εκ της γης εζελθεΐν. τη δβ εσβολη 2 
ταύτη πλείστον τε χρόνον ενεμειναν καΐ την γην πασαν 
ετεμον • ημέρας γαρ τεσσαράκοντα μάλιστα εν τη γη 
ιοτη Άττικη εγένοντο. 

58. Ύου δ' αυτού θέρους "λ,γνων 6 Νικίου καΐ Κλεό- 
πομπος 6 ΚΧεινίου, ζυστράτηγοι όντες ΐίερικλεους, 
λαβόντες την στρατιάν ηπερ εκείνος εχ^ρησατο εστρά- 
τενσαν ευθύς επΙ Χαλκιδεας τους επΙ Θράκης καΐ ΤΙοτεί- 

5δαιαι/ €71 πολιορκουμενην, άφικόμενοι δε μηχανάς τε τη 
Ποτειδαια προσεφερον καΐ παντί τρόπω επειρώντο ελεΐν. 
προυγωρει δε αντοΓς ούτε η αϊρεσις της πόλεως ούτε 2 57• ΐ• δσ-ον δέ τί χρόνον : ά\1 ίΐΓ εχοεεάεά &ηνοί Ιΐΐ656 ϊη Ιεησίΐι, 

ΐΗε ίϊιηε ΐΗε Ρείοροηηεδϊ&ηδ \ν6Γ6 \να5 ηοί ρΓορεΓίν 3η Ισβολη. 

ίη ΑΙΙΪ03. Άηά 3.11 Ιΐιε Ιϊιυε ίΐιε ήεεί 58. ι . "Αγνών : στρατηγός Ίη 

\ν35 οηιΐδίη^; ηοΐ ηιεπείν (1υπη§ Ιΐιε δαιτιϊαη \ν3Γ ίη 44° (ΐ• ιΐ7• 

Ιΐιε ονεΓΐ3ρρίη§ ο£ ΐΠεβε ρεποόδ. 2) ; Ιιε ίουηάεά ΑηιρΗΐροΗδ ίη 437 

6. βάΐΓτονταδ ^ίσΐάνοντο : Ιΐιεγ (4• ΐθ2. 3) ; ίη 4^9 (2- 95• 3) ^^ 

53νν Ιΐιε δπιοΐίε οί Ιΐιβ ργιεβ. ΐδ ά^άϊιϊ ίη ΤΙΐΓποε. ΓερΓεδεηΐίη§ 

8. ίνίμ€ΐναν . . . €Τ€μον': ίοΓ ΐΗε ΑΐΗεηδ 3δ οΗίεί 3άνΐδεΓ (ήγ€μών) 

30Γ., 05. 243• Ιη ΐΗϊδ ίην35ίοη Ιο 5ϊί3ΐ€ε5 : Ηε \ν3δ οηε οί Ιΐιε 

ηο άίδίηοΐ εδ03ρε(1 τ3.\'Άξ&. ΤΗε 1)03Γ(1 οίρΓθ1)υ1ί (8. 1.3) 3ρροίηΙεά 

1)πείεδΐ ίην3δΐοη (4• 6. 2) Ι3δ1;εά 3ίίεΓ ίΗε 5ίοϊ1ί3η (ύΐδ35ΐεη ορ. ίνδ. 

βίΐεεη θ»)», ίη 425; ί^β ίοιίΓίΗ 1 2. 65. 5• μηχ^νάε ΐΓροσ•€φ€ρον : 

\ν3δ δεοοπά ίη δενεπίν (3- 26. 3)• προσάγαν ίδ ίΗε Γε§υΐ3Γ \\όγ£1, ορ. 

Τΐιε οθ€αρ3ΐ;ΐοη οί ϋεοε1ε3, \ν1ιίς1ι 2. 76. 4• 142 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [58. 2 

ταλλα της παρασκευής άξίως • επιγενόμενη γαρ η νόσος 
ενταύθα δτ) ττάνν εττίεσε τους * Αθηναίους, φθείρουσα την 
στρατιάν, ώστε καΐ τους προτέρους στρατυώτας νοσησαι ίο 
των * Αθηναίων άπο της ζύν'Άγνωνι στρατιάς, εν τω προ 
του ^ρόνω υγιαίνοντας. Φορμίων δε και οι εζακόσιοι 

3 καΧ φίλιοι ουκετι ήσαν περί Χαλκιδεας. 6 μεν ουν 
Κγνων ταΖς ναυσ\ν ανεγωρησεν ες τας ^Αθήνας, άπο 
τετρακισ)(ΐλίων οπλιτών -φίλιους και πεντήκοντα τη νόσω 15 
άπολεσ-ας εν τεσσαράκοντα μάλιστα ημεραις • οι δε 
πρότεροι στρατιωται κατά γωραν μένοντες επολιόρκουν 
την Ποτείδαιαν. 

59• Μετά δε την Βευτέραν εσβολην των ΊΙελοποννη- 
σ'ιων οι ^Αθηναίοι, ως η τε γη αυτών ετέτμητο το δεύτε- 
ροι^ καΐ η νόσος επέκειτο άμα και ό πόλεμος, ηλλοΐωντο 

2 τάς γνώμας, καΐ τον μεν ΐίερικλέα εν αίτια εϊ^ον ως 
πείσαντα σφάς πολεμείν κα\ δι' εκείνον ταΐς ξυμφοραϊς ^ 
περιπεπτωκότες, προς δε τους Αακε^αιμονίους ωρμηντο 
ζυγχωρείν • και πρέσβεις τινάς πέμφαντες ως αυτούς 8. ί•ΐΓΐγ€νομίνη : οηΐ)^ ΐΗε δουηά ιτιεηΐ: ϊδ δϋ^σεδίεοί 1)γ ΐΗε οοηίεχΐ, 

Ηδϋ δΕΪ1ε(3 £γοιτι ΑΐΗεηδ ; ηο\ν ΐΗεγ ορ. 4• 7^• 5? ^• ^6. 3• 
ΆΤ6 ΆϋΛοΙί^ά : ΐΗε ν,'οτά ίδ ίΐιε 59• 2. ώβ . . . «τί'τμητο : ηοτυ ίΗαί 

ΓηοΓε η&ίυΓ&Ι, 3.δ ΐΗε οπ^ΐηαΐ ίοΓοε ί/ΐ6& ΙαηίίΙαγτνα^Ιβ,&Χο. 3• ήνόσ-08 

3.1 Ροΐΐά^εα, ΗίίΗεΓίο τεπιονεά ίΓοηι . . . &μα καΐ ό ττόλίμοδ : ρεΓδοη&Ι δυί"- 

ίηίεοΐΐοη, ϊδ ϊηο1υάε(1. 9• «νταΰθα ίεηη^δ ΕΓε ίΗου^Ηΐ οί, αδ οοηΐΓ&δίεά 

δή : ^Η6^β ; ΐΐ §οε5 ■ννίΐΗ βττιεσε. λνΐίΐι Ιοδδ ο£ ρΓορεΓίγ. 4• ^5 """«ί- 

Ι/. κατά χώραν : ΐΏΟδίΙγ ϋδεά ννϊΐΗ σαντα . . . ιτεριΐΓίίΓτωκότίδ : ώς §οεδ 

μεν€ΐν, ορ. 3• 22. Ι, οηοε λνίΐΐι γί- \νΐΐΗ ^οίΐι ρίοδ. 6. ιτρόδ τούβ Αακ€- 

γν€σθαί, 3• 24. 3• Ι-ΟΟ&ίίνε, 1)ΐιί δαιμονίουβ . . . ξυγχωρίίν : αρ. 3• 27• 

0Ερ3ΐ)1ε ο£ Ά ΐΓΗηδίειτεά δεηδε ο£ 3 '■ ""ρόδ ο£ ρεΓδοη^Ι άε&Πη^δ ; ΐΗε 

βχεάηεδδ 3,η<1 δίίΐόίΐίίν, ογ τεδί, Εδ άΆί. ίδ πιοΓε ίΐ'εςυεηΐ:, Ι^υί ΐΙ δΐίίρδ 

ςοηίΓ&δΙεά ννΐίΐι \ν1ΐ3ΐενεΓ ηηονε- ίΗε άε^Ηη^δ Ιο ήχ οη ίΗε ουίςοπιε, 6ο. 3] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 1 43 

άπρακτοι ζγενοντο. παντα^όθξ,ν τ€ τ^ γνώμΎ} άττοροι 
καθεστωτβς €.ι^€Κ€.ίντο τω ΠβρικλεΓ. 6 δε ορών αντονς 
ΙΟ προς τά παρόντα γαΧεπαίν οντάς και πάντα ποιονντας 
άπβρ αντος ήλπιζε, ζνλλογον ποιησας [βτι δ' έατρατηγει) 
έβούλετο θαρσνναί τ€ καΐ απαγάγω^ το οργιζόμενον της 
γνώμης προς το ηπιώτερον και ά^εεστερον καταστησαι. 
τταρελθών δε ελεζε τοιάδε. 

6θ. '' Και προσΒεγ^ομενω μοι τά της οργής υμών ες 
εμε γεγενηται {αΙσθάνομαι γαρ τάς αιτίας) καΐ εκκλη- 
σίαν τούτον ένεκα ζννηγαγον, όπως νπομνησω καΧ μεμ- 
χίβωμαι ει τι μη ορθώς η εμοί γαΧεπα'ινετε η ταις 
ζζυμφοραις εΐκετε. εγώ γαρ ηγούμαι πόλιν πλείω ζνμ- 
πασαζ/ ορθονμενην ώφελεΐν τους Ι^ιώτας η καθ* εκαστον 
των πολιτών εύπραγουσαν, άθρόαν δε σφαλλομενην. 
καλώς μεν γαρ φερόμενος άνηρ το καθ* εαντον δια- 

9- ίν^κίΐντο : ορ. 8. 85. 3 «νε- 30γ. £ο11ο\\'ίη§ £ΐ ρί., ορ. ι . 1 20. 1 ό/ο;- 

κίΐτο τω Ερμοκράτίΐ . . . καΐ κατή- φισμενοι . . . είσί καΐ . . . έννηγα'^ον. 

3 γόρΐί. II. ίτι δ* «Γτρατήγίΐ : ιυαί 08. 248; ίΐιεπε Ϊ5 ηο αΐΕδδίο ρί. οί 

ίίί'Ιί ζ'η οβϊεε ; ΐΐ εχρίδϊηδ ίυλλογβν αγω. — διτω^ ύπομνήσω καΐ μ(μψω- 

-τΓΟίησας. 1 2. το όργιξόμενον τη5 μοι : ίΐηαΐ ο1. : ίοΓ ΐΗϋδεςυεηοβΗίΐεΓ 

-γνώμης : ορ. 1 . 3 1 . 2 το δεδιός αίτοΰ, έννψ/αγον, 05. 252. 5• "«•"λείω §θ65 

7• 68. Ι τή? γνώμης το θνμονμενον. \\Ίύ\ ώφίλείν ; ίοΓ ΐΗΐδ, '•• ΐΗε §6η- 

ΤΗεδε ηεαί. α{3]5. Άηά ρίοδ. πίΕδδ εΓΕίδεηΐίηιεηΙοίΡεποΙεΕηΑΐΗεηδ" 

Λε ϊηάΐνίίΐυ^δ ίο§εΐΙιεΓ, εχοΐυάϊησ ()εΙ)1)). ορ. 5ορ1ι. Ακί. ι88 η δ' 

εΙΙ (ϋδΐΐησυίδ1ιϊη§ ραηίουΙχΓδ, 08. ϊστιν (δο. 17 χ^ών) ή σώζουσα, και 

36. 13. ιτρόί : €5 15 ίΐιε υδϋοΐ ταντη<; ΐττι ιτλίοντες όρθη^ τον<ΐ φί- 

ρτβρ. «'ίΐΗ καταστησαι; ϊη 2. 65. 9 λους ττοιουμίθα. 8. καλώς φ<ρό- 

ίΐηά 5• 103. 2 \νε ίΐη<1 «ττι. μ€νο« : ορ. 5• Ι5• ^ οί Αθηναίοι . . . 

6ο. Ι. καΐ ΐΓροο•δ«χομΛνω . . . καΐ «υ φερόμενοι: ΐΗϊδ ρΙο. ΐδ υδεά οί 

6κκληο•(αν : ρ^Γ^ΐαχΐδ ; ίοΓ ΐΗε άϋί. Λε οουΓδε ΐΗίησδ ΐαΐίε υηάεΓ εχ- 

ο£ Ιΐιε ρΙο.. ορ. 2. 3• 2. — τα τής όρ- ΙοΓη^Ι ΐιηριιίδε : ΐΐ ΐδ Γ3τε τλίΙΗ ά 

^ «μων: ί/ΐ£ί£ ίηαηΐ/ε$ίααοη3 ο/ ρεΓδοηοΙ δυΐ)]., ορ. Χεη. Οεε. ζ. ίγ 

γΟΗΤ "νυταίΗ. 3• ξννήγαγον: ίοΓ εν φερομενψ τη^ γεωργίας. 144 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [60.3 φθί.ιρομέυ-η^ της πατρίδος ουδει^ -^σσοι^ ζυι^αττόλλνταί, 
κακοτυχων δε έι^ Εντυγονσιτι πολλω μάλλον διασώζεται, ίο 

4 όττότε ονι^ πόλις ^ει/ τάς ιδίας ζνμφοράς οία τε φζρείν, 
εις δε έκαστος τας εκείνης αδύνατος, πως ου ^ρτ) ττάντας 
άμνι^είν αντΎ), καΐ μη ο νυν νμεΐς ^ρατε, ταις κατ' οίκον 
κακοπραγίαίς εκπεπληγμενου τον κοινού της σωτηρίας 
άφίεσθε, καΐ εμε τε τον παραινεσαντα ττολεμεΐν καΐ 15 

5 νμας αυτούς οι ^υνεγνωτε δι' αιτίας έχετε, καίτοι εμοί 
τοιούτω άνΒρΙ οργίζεσθε 6ς ούΒενος οΐομαι ησσων είναι 
γνώναί τε τα δέοντα και ερμηνευσαι ταύτα, φιλόπολίς 

6 τε και )ζ^ρημάτων κρείσσων. ο τε γαρ γνούς και μη II. όιτότί ουν: ί2η€β ΐΗεη ; 5θ 
όττότε δε Οειτι. η. 43» «τε τοι'νυν 
ϋεπτί. Ι. Ι. Ι3• καΐ μή δ νΰν ύμίϊβ 
δράτί • . . . άφί€σθ€ : \νε Ιοοίν ίοΓ 
άφίεσθαι ) ( άμνναν ; 5α1: ίΗϊδ Ϊ8 
φΓ0\νη οιιΐ 5γ Ιΐιβ ΐηΐ6Γρο8Ϊίϊοη 
οΓ δ . . . δρατε, Άπά, Ι^είη^ ΐΗεη 
ίΗ,Ιίεη υρ αδ εχρίΕπ&ΐίοη ο£ ο 
δράτε, δΐιΐίΐδ Ιο Ιΐιε ΐηά., ορ. ΡΙαίο, 
ΡΗαβάν. ΐ']ΐ Ο φασί τοίννν ουδέν 
ούτω ταΰτα δειν σε/ανυνειν . . . • 
τταντάπασι γαρ. ο κατ άρχα.<; αττο- 
μ€ν ■ ■ •, οτί ουδέν άληθίία<; ρ,ετε- 
^ειν δεο6 . . . τον ρ-ελλοντα ίκανώς 
ρψορικον εσεσ^αι : ΗεΓε ίηδίε&ά 
ο£ δεΐν \νε ίΐη(1 οτι δε'οι υηάεΓ ΐΐιε 
ϊηίΐυεηοε οί ειπομεν. Κογ εχρίαηα- 
ίϊοη ^δγηάεΐΐοΗΐΙγ &άάε(1. αρ. 7• 1 1• 
5 οττερ ννν . . ■ ττεττόν^ατε • . . . 
Σικελίας εφι'εσ^ε. Ι4• εκιτειτληγ- 
μί'νοι : ο£ Γηεη \νΗο Ηίΐνε Ιοδί ΐΙιείΓ 
Ιιείΐάδ ίΙίΓου^Η δαίΓεπη§, ά&η^εΓ, ίεατ, Ιονε, εΐο. 1 6. ύμάδ αντούδ : 
" Ιιε άεχΙεΓΟϋδΙγ ίΗΓοννδ ΐΐιε οΙιαΓ^ε 
Ι^αοΐί οη ΐΗειη." Μλγ. — ξυνεγνωτε : 
Ά ΓίίΓε δεηδε ; 2. 64. ι Ι^υνδιεγνωτε. 
— καίτοι : ΡεΓ. ραδδεδ αί οηεε ίο 
ίΐιε Ιίοάγ οί Ηίδ δρεεοΐι, \νί11ιοϋ1; 
Άπγ δρεαίαΐ ττρόθεσί^ ίο δεΙ ίοΓίΙι 
ίΐιβ ΐορίοδ Ιιε ΐηίεηάδ ίο ίΓεαΙ ; 
ΐΗε ΐΕδΐ \νοΓάδ οί § 4 ^ρ-^ . . . δι' 
αίτιας έχετε ίίΐΐίε ίΐιε ρΐίΐοε οΓ ίί. 
ιγ. τοιοΰτω: ΐΗε ίιτιροΓί&ηΙ; ννοΓ(3 ; 
6ργίζ€σθ€ ίΐάάδ ηο ηε\ν ΐάεα. — 
οϋδενός ήσ-σων . . . ερμηνεΰσ-αι: ορ. 
8. 68. Ι (οί Αηίΐρΐιοη) κράτιστος 
ένθνμηθηναί γενό/Λενο5 και α γνοίη 
εΐττειν. ίρμηνΐ.νσαι= ραΐ ίίΐ'νυονάί, 
ορ. Χεη. Μεηι. ι. 2. 52 τους 
(Λ^(ϊτα% τα. δε'οντα καχ ίρμηνεν- 
σαί δυναρ,ε'νους. 19 χρημάτων 
κρείσ-σ-ων : ορ. ΕϋΓ. Οαηαε 6 κράσ- 
σων γαρ ου τις χρημάτων ττίφνκ' 
άνηρ• όι. ι] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Β '45 2ο σαφώς διδάςας €ΐ> Ισω και βί μη ένβθυμηθη • ο τ €)(ων 
άμφότβρα, ττ) δε πόλβί δυστους, ουκ αν ομοίως η οίκείως 
φράζοί • προσόντος δε και του^ε, -χ^ρημασι δε νικωμ4- 
νου, τά Σύμπαντα τούτον βνος αν πωλοΐτο. ωστ ει μοί η 
και μβσως ηγουμένου μάλλον έτερων ττροσβίναί αυτά 

25 πολεμείν εττείσθητε, ουκ αν είκότως νυν του γε ά^ίκείν 
αίτίαν φεροίμην. 

6ΐ. '' Και γαρ οίς μεν αίρεσις γεγενηται ταλλα ευτυ- 
■χοΰσυ, πολλή αιδοία πολεμησαι • ει δ' αναγκαΐον ην η 
εΐζαντας ευθύς τοΙς πελας υπακουσαι η κιν^υνεύσαντας 2θ. €ν ϊσ-ω κα( : ορ. 3• Ιφ Ι 
ίσα καχ Ικίται, 6. II. Ι €ν τω 
όμοίω και ττρίν Ισται. 21. τή 
ΐΓΟλ«ι δύστουϊ) (φιΧοπολις : €ννου5 
πια)• 1)6 αδϋά οί ΐΗΰ Ηΐΐίΐυάβ οί 3. 
βυρεήοΓ Ιο επ ϊηίεήοΓ, ξτααοιίί, 
ΟΓ οί αη ϊηίεποΓ Ιο ίΐ δυρεποΓ, 
ΙογαΙ ; 5θ διχτνους ΗβΓβ = άϊίΐογαΐ. 

— οΰκ άν όμοίωδ: υηΐίΐίε Ιΐΐ6 Ιοχαΐ 
οϊΐίζεη, ίΗϊδ Γπαη \νϊ11 Ηανε ηο ρα- 
ΙποΙϊο οουη8ε1 Ιο ^νε : ΐΙιεΓε Ϊ5 
οοιηραπδοη. 1)υ<: ηοΐ ο£ άε§Γεε3; 
ίί 15 ΐΗε οοΓηραπδοη, ογ ΓαΐΗεΓ 
οοηΐΓ3δ1:. οί ίΗε ρπεδεηοε αηά ΐΗε 
ίοΐαΐ αΐ3δ6ηαε οί οεΓίαίη ςυαίϊΐΐεδ. 

— οίκΐίως : ίΐδ Ε Ιον&Ι δοη οί ΐΗε 
ροΐίΐϊοαΐ ΗουδεΗοΙά. 22. τοΰδί : ίΗε 
ςυΕίΐΐγ Ι ΕΓπ δρεαίίΐησ οί, τον ίν- 
νουν ίΐναχ τ^ ττόλίΐ. — νικωμί'νου : 
80. τον ανδρός. 23- τοντου €ν08 : 
των χρημάτων. — ττωλοίτο : ρίΐδδ. 

— ίΐ μοι . . . ψΐροίμην : ίί, ΛνΗεη 
ΐΗε ςυεδίΐοη οί «εγ ΟΕΐηε υρ 
ίοΓ άεοΐδϊοη, νου Ιιείΐενεά ιηε ίο ρο5565δ ί1ΐ6δ6 ςαΗΐϊΐίεδ (αυτά) 
ίΗαΙ ηπΛίίε ΐΗε ρΕίποΐίο δίαίεδ- 
Γηαη. αηά Ι^εοΕϋδβ οί ίΐιΐδ οοηνϊο- 
ίϊοη Ιοοίί ιην αάνΐαε, ίί Ϊ5 ίοο Ιαίε 
ηο\ν, ΐη 3.11 ίαΐΓπεδδ, ίο οΙιΠΓ^ε ιηε 
λγϊίΐι ίηΐεηΐϊοηαΐΐ}• Γηίδ1εαάΐη§ )Όυ. 
24• μίσ-»5 : /χίτριως, ορ. ΕαΓ. //./^. 
38 /χ£σως εί'νοΐ'9 : ίαΐίε \νίίΗ μάλλον 
€Τ£ρων, ορ. Ι. 138. 3 δαχφερόιτως 
τί €5 αυτό μάλλον ίτψων άξιος 
θανμάσαι. 

6ι. Ι. καΐ γάρ : // ί\ί ίηάβεά 
ύεγοηά ςιιε^ϋοη. 2 . ιτολλή άνοια : 
ορ. Η<1ί. Ι. 87 οΰδίίς γάρ ούτω 
ανόητο^: Ιστι οστΐ5 τζολίμύν ττρο 
είρήνηζ αΙρΐ€ται. — €ΐ δ' άναγ- 
καίον ην : " ίΐιε §εηεΓ3ΐ ρίΐδδεδ ϊηΐο 
ίΗε ρΕΛίοαίΣίΓ/' }ο\ν. ; Ηεηοε ίΗε 
ίηηρί. ; ίΗε τείειεποε ΐδ ίο ίΗε 
Ηοίυαΐ δίΐααίϊοη λνΗεη ίΗε 5ρ3Γί3η 
υΙΐϊηηαίυΓη \νΕ5 τεοείνεά, ι. Ι39• 3• 
Νο (3ουΙ)ί ΐδ Ηϊηίεά Ην ει'. ορ. 2. 
39• 4• 3• «ύβνβ : \νίίΗ νπακον- 
σαι. ΤΗυονοιπΕδ 146 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [6ι. τΓ€ρίγ€ν€<τθαί, 6 φνγων τον κίνόννον τον νττοστάντοζ 

2 μ,βμπτότερος. καΙ έγω μβν 6 αυτός βίμι καΐ ουκ ίζίστα- 5 
/ααι • ΰ/χεις δε μεταβάλλετε, εττεί^η ξννεβη νμΐν πευσθη- 
ναι μεν ακεραίους, μεταμελειν δε κακονμενοίς, καΐ τον 
εμον λόγον εν τω νμετέρω ασθενεί της γνώμης μη ορθόν 
φαίνεσθαί, διότι το μεν λυπούν εχευ η^η την αίσθησιν 
εκάστω, της δε ώφελίας άττεστιν ετι η Βηλωσις άττασι, ίο 
καΐ μεταβολής μεγάλης, και ταύτης εξ ολίγον, εμττεσον- , 

3 σης ταπεινή υμών η Βυάνοια εγκαρτερεΐν α εγνωτε. δού- 
λοι γαρ φρόνημα το αΙφνίΒίον και άπροσ^όκητον και το 
πλείστω παραλόγω ζυμβαΐνον • ο νμϊν προς τοις άλλοις 

4 ονχ ηκιστα και κατά την νόσον γεγενηται. όμως δε 15 
πόλίν μεγάλην οίκουντας και εν ηθεσυν άνηπαΚοίς αύτη 

4• ΐΓ€ριγ£νί<Γθαι ) ( {ιττακοίσαι : 8. «ν τω ΰμβτί'ρω ά(Γθ£ν€Ϊ τήδ γνώμηβ : 
τηαΪ7ΐΙαίίΐ ΐΗείτ ίηάερβηάεηοε . — ορ. 6. 1 6. 2 τω €/χ,ω διαττρεπει ό φυγών : §6η6Γ&1 ΐη ίοηη, Ι^αί 
ΓείεΓπη^ υηΓηίδΙαΙοΙ)!^ ίο ίΗοδβ 
λνΐιο Ηαά ορρο56(1 ΐΗε \ναΓ, ορ. ι. 
Ι39• 4• 5• ° αϋτόδ ίίμι : αρ. 
3• 3^• 3 ό αΰτόζ άμι ττ] •γν<ί)μ.τ), 
8ορΗ. 0.0. 557• — «ξίσ-τομαι : οίίεη 
ιιβεά ΐ3γ οίΗεΓ \νπ(:6Γδ (ϊη ΤΗυο. 
οηΐγ 1ΐ6Γ6) οί ΆΏγ ά&ρΆτί\ΛΤ& Γγοπι 
ηοΓΠΐ&Ι Η&13Ϊ15, αρ. ΡΪΆί. ΡΗαεάτ. 
249 ^ 1$ίστάμ€νο<; . . . των άνθρω- 
ττεί'ων σπον8ασμάτων, και ττρος τω 
θίίω γί•/νόμΐνος, Κερ. 380 Ο τύ\% 
αντον ίδάχ5, ΕυΓ. 0^. ΐθ2 φρ€νων. 
Τ1ΐ6 ορροδίΐε 13 Ιμμίναν, ΑπδΙοί. 
^ν.£". ΙΙ5Ι• 13 3• 6. μίταβάλλ€τί : 
ίηΐΓαηδ., ορ. ΙδΟΟΓ. 4• 125 τοσούτον 
μίταβ^βΧ-ηκασιν ωστ€ ταΪ5 ττολι- 
τείαις τΓοΧίμονσι. 7• τον ίμόν 
λόγον : ίΐιο ροΗογ Ι αάνοοαΐεά. τ^5 • . . θεωρίας. 9• ''ίδη)(€τι; 
€κάστω) (απασι : ίΗε ΐηίΓηεοΙΐαίε 
είϊεοΐ οη ίΐιε ίη(ϋνίάαΕΐ) (ΐΗε υηΐ- 
νεΓδ&Ι εχρεοΐ&ΐίοη οί 3,άν&η1:&§ε 
γεί ίο οοηηε ; αττασι ννίίΐι αττεστιν. 
12. ταΐΓ£ΐ.νή ίγκαρτίρ€ΐν : ορ. Ι. 50. 
5 όλίγαι άμνναν. — ά ϊγνωτί : 0Γ5 
\νου1ά Ιοε ηηοΓε τε^αΙίΐΓ, ΐ3υί ορ. 
Χεη. Ηίρρ. 8. 22 ^ννησοντα,ι α αν 
γνώσιν €γκαρτερ€ίν. — δούλοι : ορ. 
7• 71 • 3 "'^ΐ' γνωμην . . . εδου- 
λουντο, ΕϋΓ. Ηίρρ. 424 δούλοι γαρ 
άνδρα, καν ^ρασυσπλαγχνόί τΐ5 
1^, πατρός κακά. Ι4• ιταραλόγω: 
ννΗ^ίενεΓ, 1)γ ίΗε ιηεΓε ίίΐοΐ οί ϊΐδ 
οοοϋΓΓεηοε, υρδείδ ίΗε υδυαΐ οεΙ- 
οαΐαίϊοηδ οί ά γπηπ, ορ. 2. 85. 2. 
1 6. ήθεσιν: δεε 2. 37-44• — όιντι- 
πάλοις : ισοις και τταραττλψτίοΐζ τω 62. ι] ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 147 Τ€θραμμ€νους χρβων καΐ ξυμφοραΐς ταίς μεγίσταις έθε- 
λαν νφίστασθαί καΐ την αζίωσιν μη άφανίζζίν [έν ισω 
γαρ οΐ άνθρωποι δικαιουσι τη<ζ τε νπαρχούση<; Βόζης 

2ο αΐτιασθαι όστις μαλακία ελλείπει και της μη προσηκού- 
σης μισεΐν τον θρασντητι ορεγόμενον), άπαλ-^^σαντας 
δβ τα Γδια του κοινού της σωτηρίας άι^τιλα^^άι/βσ^αι. 

62. " Ύον δε πόνον τον κατά τον πόλεμον, μη γενη- 
ταί τε πολύς καΐ ον^εν μάλλον περιγενώμεθα, άρκείτω 
μεν νμίν κα\ εκείνα εν οίς άλλοτε πολλάκις γε ^η άπε- 
Βειζα ουκ ορθώς αντον νποπτενόμενον, δηλώσω δβ και 

$τό8ε, 6 μοι ^οκεΐτε οντ αυτοί πώποτε ενθυμηθηναι υπάρ- 
χον ύμΐν μεγέθους περί ες την άρχην οΰτ εγω εν τοις 

δοΐιοΐ. €ρ. μίγίθα τη<ί πόλεως, 
3•38• Ι. 

17- ξυμφοραίδ : ορ. ΕυΓ. Η./^. 
Ι049 ταΓς $νμφοραΐ<; γαρ όστις 
ονχ υφίσταται ; ΤΗαο. ε1δε\ν1ΐ6Γ6 
Η3δ Ιΐιε 300. \ν. νφίστασθαι. Ι9• 
τη5 νπ-αρχούσηβ δόξηδ : άερεηάδ 
οη €λλεΐ7Γ€ΐ ; τή5 μή -ιτροσηκον- 
σ-η5 οη όρε-γόμΐνον. Τΐιε υηυδϋ»! 
ΟΓάεΓ οοΓπε-δ Γγοπι ά άεβΪΓε Ιο \Άγ 
δίΓεδδ υροη ΐΗεδε. Ιΐιε ίιηροΓίΛηΙ. 
ί<1ε3δ ; δοηιε\ν1ΐ3ΐ; δϊπιίΐ3Γ ΐδ Ιΐιε 
οίοδε οί 2. 74• 3• 2ΐ. άιταλγή- 
σ-ανταβ: άτταλγειν οηΐν Ηεπε Άπά 
ϊη ΐΕίε 3υί1ιθΓδ ; ίοΓ ΐΗε ίοΓοε οί 
από, ορ. Ηάΐ:. 9• 3^ ο^ δε . . . 
βάρβαροι, ώς άπεκ^δευσαν Μασι- 
στιον, τταρησαν. 

62. Ι. πόνον: ΐΐ \ν3δ ίΐιε ττόνος 
ΙΗ31 ίΓουΙ^Ιεά Ηίδ Ηε^ΓεΓδ, αηά ΐΗε 
ΙΙιου§;1ιΙ; ίΗ^Ι ΐί Γπΐ^Ηΐ ρΓονε ιτίΟΓε 
ίΗαη Ιΐιε>• οοαίά Ι^εΛΓ (μη γίνηται . . . τΓίριγενωμίθα) ; ΡεΓ. ΐΗεΓείοΓε 
1)ε^ηδ ϋν ρυΐΐίη^ Ηΐδ βη§εΓ οη 
ίΐιίδ δΟΓε δροί, ΕΐΐΙιου^Η Ι^οΐΗ 
πόνον 3η(1 ίΗε μη οίαυδε τεοεΐνε 
§ΓΕΠιηΐ3ΐϊοα1 ]ιΐδίίίΐοαΐίοη οηΐν ίη 
Ιΐιε ΓεηιοΙε άπε'δειία . . . ύποπτευ- 
όμίνον: 1)ες3υδε οί ίΗΐδ τεπιοΐε- 
ηεδδ αυτόν οοπιεδ ίη ίο τενίνε ΐΗε 
Ίά^Ά οί ττόνον. 2. άρκείτω . . . 
απέδειξα : ηηοΓε νίνΐά ΐΗ^η πολλά- 
κις η8η άρκονντους απέδειξα, λνΗϊοΗ 
ίδ \ν}ΐ3ΐ; ϊί οοπιεδ Ιο. 5• νπάρχον 
ϊδ οοηοεδδίνε 3ηά §ΐνεδ 3η 3.άάΐ- 
Ιϊοη3ΐ οίΓουηηδΐ3ηοε ίΗ3ΐ δΗουΜ 
οοηιηιεηίΐ Ιΐιίδ Ιο ΐΗεΪΓ ηιΐηάδ : α»(/ 
γεί ίη ϋ γοη εη]ο^ αη αάναηίαξΰ 
/οτ ίΗβ ηιαϊιιίεηαηεε α/ιά άενείορ- 
νιεηί ο/γοιικ ευιρϊκε. 6. με-γεθους 
πε'ρι Ιδ την αρχήν ο;οεδ \νίΐΗ ντ,άρ- 
χον, ίοηείιΐηξ γοΐίτ ενιρϊτε ϊη ίΐιε 
ΡοιηΙ ο/ ίΙ$ ξτεαίηε53. — ουτ' ίγώ : 
δΟ. ϊγρησάμην αί'τώ. 148 ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥ1ΤΡΑΦΗ2 Β [62. Ι. πρίρ λογοις • ούδ' άι> νυν Ιγ^ρησάμιην κο/χπωδεστεραν 
€)(θΡΤί την ττροσττοίησίρ, ξ,Ι μ,η καταττβπληγμζΐΌυς νμα<; 

2 πάρα το εΙκος έώρων. οΐζσθβ μεν γαρ των ζνμμά^ων 
μόνον άρ-χ^6ίν, έγω δε άττοφαίνω δνο μέρων των ές -χ^ρησιν ίο 
φανερών, γης καΐ θαλάσσης, τον έτερου υμάς παντός 
κνριωτάτονς οντάς, εφ^ όσον τε νυν νεμεσθε κα\ ην επΙ 
πλέον βουληθητε • και ουκ εστίν όστις τη ύπαρ^-ίύση 
παρασκευή του ναυτυκον πλεοντας νμας ούτε βασυλενς 

3 κωλύσει οΰτε άλλο ού^εν έθνος των εν τω παρόντυ. ώστε 15 
ου κατά την των οικιών και της γης γ^ρείαν, ων μεγάλων 
νομίζετε εστερησθαι, αυτή η δύνα/Αΐς φαίνεται • ούδ' 
είκος )(αλεπως φερβιν αντων μάλλον η ου κηπίον και 
εγκαλλώπισμα πλούτου προς ταύτην νομίσαντας όλι- 7- οϋδ' αν νΰν : ηαγ, ηον ινοηΐά 
Ι ηοιν ; γ3Γ6 Άον. Ίηά. ννίΐΗ αν ίη 
ορροδίΐίοη ίο ίΗε ρΓεδεηί, Οδ. 
429. 8. ϊχοντι : ααυδ&Ι ρΙο. 
9- οΪ€σ-θ€ μ£ν γάρ κτ€. : ίΐδ γαρ 
δΗοννδ, Ρεγ. οοιτιεδ ηονν ίο ίΐιε ά&- 
νεΙορΓπεηί οΓ τόδε. ίο. δΰομΐρών: 
άερεηάδ οη τον ίτφον ; αρ. 8. φ. 
3 το της θαλάσσης μίρος. — - των «8 
χρήσ-ιν φανερών : ί/ιαί Ιϊβ ορβη /ο^ 
ί/ιαιί'^ ι/3€. Ι3• ούκ ϊσ-τιν δ<Γτι$ : Εΐη 
εηιρ1ι&ίίθ ον^ίίς, αρ. ονκ Ιστιν οττως. 
Ι4• βασ•ιλ€ν5 §θ6δ οίοδείγ ννϊίΐι ουκ 
(.στίν όστις, ορ. οντ€ άλλο ουδέν 
ίθνος, 2. 97• 6 ούδ' Ιν τη Ασία 
Ιθνος (ν προς εν ονκ ίστιν 6 τι δυνα- 
τόν . . . άντιστηναι. ΐ6. ων: οίε- 
ρεηίΐδ οη Ιστ€ρησθαι ; μεγάλων 
ΐδ ρΓε<1. 1 8. αυτών: οίΐπδαΐ ννίΐΐι 
χαλίπως φίραν, \ν1ιϊς1ι Γε^υΙ^Ηγ ίίΐ1<εδ ίΐιε άαί. ; νΐ3δ. οί εηιοΐίοη 
ίίΐΐίβ 3, οίΐϋδ&Ι οοηδίΓυοΙίοη : §εη., 
ά3,ί., ετΓΐ ννΐΐΗ άΆΐ., ρίο. ; ΐικίΐ- 
νϊάα&Ι νΐ3δ. νΆγγ. Ιη 2. 65. 4> 
ΕϋΓ. //£€. 1256, ΑεδΛ. /ί^. 571 
άλγείν Ηαδ ίΐιε §εη., ίΙιου^Η είδε- 
ννΙιεΓε ΐί ίαΐίεδ ίΗε άαί. ογ έπί ννΐίΗ 
ίΐιε (3&ί. αυτών ίδ ηεαί. = οικιών 
και γ^5. — μάλλον ή ου : ορ. 3• 3^• 
4 ττόλιν ολην διαφ^ειραι /χαλλον η 
ου του5 αίτιους, ΗάΙ. 4• 1 1 8, Οεηι. 
[49] 53• μάλλον η 03.Γπεδ ά ηε§. 
ΓοΓοε, ^ηά δο 3. ηε^. ηΐΆγ 1)ε ΐη- 
δεΓίείΙ αίίεΓ ίί. 19. «γκαλλώπισμα: 
ϊη Αΐίϊε εΙδεννΙιεΓε καλλώτησμχι ογ 
καλλωπισ|ϋ,05 ; ρΓΐηιαπΙγ 3. \νοΓά 
ο£ ΐΗε οίΓεδδίησ-ΓοοΓΠ, ορ. ΡΙ&ίο 
ΡΗαεάο 64 Β τά5 αλλάς τάς περί 
το σώμα θίραττείας . . . οίον Ιματίων 
διαφερόντων• κτήσεις και νττοΒημά- 62.5] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 149 ζογωρησαι, και γνωναι εΧζ,νθερίαν μ€ν, ην άντιΚαμβανό- 
μ,ενοι αντηζ ^ιασώσωμεν, ραΒίως ταντα αι.να\•η\^ομ.4νην, 
αΧΚων δ' νττακονσασι καΧ τα προκεκτημά/α φίλβίι^ ΐλασ- 
σονσθαι, των τε πάτερων μη ^είρονς κατ αμφότερα 
φανηναι, οΧ μετά ττόνων και ου παρ' άλλων Ζεζάμενοι 

25 κατεσγρν τε κοί προσέτι ^ια<τώ(ταντες παρέλασαν ημίν 
αυτά {αΐίτχ^ιον 8ε ε)(^οντας άφαιρεθηναι η κτώμενους 
άτυγησαι), ιεναι δε τοις εχθροΐς ομόσε μη φροι^ήματι 
μόνον, άλλα καΧ καταφρονηματι. αν)^ημα μεν γάρ καΐ 4 
άπο ά/χα^ιας εντν)(ονς και Βειλω τινι εγγίγνεται, κατα- 

3οφρόνησις δε δς αν και γνώμη πιστενη των εναντίων 
προέχειν, ο ημΐν υπάρξει. κα\ την τόλμαν άπο της ζ των και τονς άλλους καΧΧωπίσμον<;, 
^ο^^. 492 ^ καλλωπίσμΛτα — ϊη- 
αρρνορηαΐ6 Ια_ξ3 ο/β7ΐενγ. 

22. όίλλων : ΤΗυο. 1ΐ35 ΐΗε §6η. 
«'ίΐΗ νττακουίΐν οϊ^Ηί ίΪΓηεδ. ορ. 3- 5°• 
3; ίϊιε ά,τΛ.. ΐΙΐΓθε Ιϊιηεδ. ορ. 2. 6ι. 
Ι. — φιλίΐν :'ορ. 2. 65- 4 ότΓίρ φιλ£Γ 
ομιλοζ ΤΓΟίεΐν- ΒοΐΗ άναληφομίνην 
Άηά φιλίΐν άερεηά οη γνώναι : ννϊΐΐι 
ΐΗε ρίο. ίΐ 15 Ά \\). οί ρεΓοερίίοη, 
λνϊΐΗ ΐΗε ϊηί. οί ΐΗου^Ηΐ. 23. τΔν 
τ€ ιτατϊρων : τ€ ίηίΓοάυοεδ ΐΗε 
ΐΜπά ροίηΐ: (ι) Λεν »Γε ηοΐ ίο 
1)ε υπίΐυΐν Οδί άο\νη \3\ Γη3ίεπΕΐ 
1θ55: (2) ΐΗεν άτ^ Ιο ρπζε ϊικίε- 
ρβηάεηοε : (3) ΐΗεν 3Γ6 ίο ειηυΐαίε 
ίΗείΓ Γ3ίΗ6Γ5. — κατ άμφότ£ρα : 
" κατά το κατασ;^£Γν και διασώ- 
σαντος τταραδιδόναι." Η33θ1ίε. 
26. αίο-χιον δί' : ορ. Οειπ. 2. 26 
ΤΓολύ ραον €χοντα<; φνλάττειν η κτησασθαί πάντα ττίφυκεν: 1)αΙ 
ϋεΓΠ. Ι. 23 τΓολλάκις δοκεΓ το 
φνΧάζαχ τάτ^αθα. τον κτησασθαί 
χαΧεττωτίρον εΤναι. 27• 1«ναι όμό- 
σ£ : ορ. 4• 29• 4 : εΐ5ε\νΙιεΓε ίη Τΐιυο. 
χωρεΐν ομόσε. — φρονήματι . . . 
καταφρονηματι: ρίίΓοηοΓηαδΐπ, ορ. 
3• 39• 2 εττανεστησαν /χόίλλον η 
άττέστησαν. καταφρόνημα = οοη- 
1ΐ(1εηο6 535εά οη ίΐιε δυρροδεά 
ΐηίεποπίν οί ίΐιε εηειην, ορ. Χεη. 
/ίίί/. 3• 4• 19 ή'γονμενο^ και το 
καταφρονεΐν των πολέμιων ρώμην 
τίνα εμβάλλειν ττρος το μά-χεσθαι. 
28. αϋχημα : ΐΗε Γεδυΐί οί φρόνημυα : 
ηοί 3ΐ\ν3νδ ίο ΐ3ε 1ίΐ1<εη ϊη 3 1)3ά 
εεηδε• 29• καταφρόνησ•ΐ5 δί 05 άν : 
ορ. 2. 44• Ι• 3^• ^-"^^ """^^ όμοίαδ 
τυχη5 : ϊ.β. \νΗ6Γ6 τυχτ; ίδ ηοΐ άε- 
οίάεάΐ)• 3§3Ϊη5ΐ οηε ; ίοΓ τνχη οαη 
ονεπίεί 3ηνΐ1ιίη§, ενεη γνώμη, ορ. '5ο ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥ1ΤΡΑΦΗ2 Β [62.5 ομοίας τύχτ^ς η ζνρ€σι<; €κ τον ύπβρφρονος €^υρωτ€ραν 
τταρζ^βταυ, ελπίδι τε -ησσον τηστενβί, ής εν τω άττόρω -η 
ΐσ-χυ?, γνώμτ) δβ άπο τώρ νπαργόντων, η<; βεβαιότερα -η 
ττρόνοια. 35 

63• " Τ7^9 τε πόλεως νμα<ζ εΙκος τω τιμωμενω άπο 
τον αρ-χειν, ω νπερ απαντάς άγάλλεσθε, βοηθείν, καΐ 
μη φενγευν τονς πόνονς η μηΒε τας τυμας ^ίώκευν • μη8ε 
νομίσαι περί ενός μόνον, δουλείας άντ εΚενθερίας, αγω- 
νίζεσθαι, αλλά καΐ άρχΎ]ς στερήσεως και κίν^ννον ων εν 5 
2 ΤΎ) άρχγ) άπηχθεσθε. ης ούδ' εκστηναι ετι νμίν εσην, 
εΐ τυς καΐ τόΒε εν τω παρόντι δεδιώς άπραγμοσυνη άν- 
^ραγαθίζεται • ως τνραννί^α γαρ η^η εγετε αντην, ην 5• 75• 3 "^^Χΐί )"•*" •^5 εδόκουν κακίζό- 
μινοι, ■γνωμγ} δέ οΐ αυτοί ίτι όι/Τ€5• 
τόλμχι ηιαγ οοΘχΐδΙ; ννϊΐΐι ά/χα^ια ; 
ΐΐ χϊ\Άγ εχΐδί £ν τω άπόρω ; Ι3υ1; οηΐγ 
ννΗεη Ιιαδεά οη γνώμη Άηά ηοί 
ηυΙΗβεά 1)γ αάνεΓδε τύχη, οαη ίΐ 
1)6 Ιχνρά. 

32. ξννί<Γΐ5: ΐηδί^Ιιί,ϊηίεΙΗ^εηοε; 
ίΐιε 5&δίδ οί γνώμη, λνΗϊοΗ 1ιογ6 ίδ ίΐδ 
ρΓΕοΙϊοαΙ 3ρρ1ίο3ί:ίοη αηά οιιίοοΓηε. 

— €κ τον ΰ'ΐΓέρψονο$ : ΐΐιε £ουη(ΐΕίΐοη 
οί καταφρόνησι•; ; £θΓ €κ, ορ. 2. 36. 
4• 33• ''»"«'"Τ€ύ£ΐ. : δαΐ3]. ίδ ^ΰν£σΐ5• 

— ήδ εν τω άιτόρω ή Ισ-χύβ : ίβ^εοί- 
ίνε (ε^ίεβγ) τυΠεη {αΙΙ οίΗεν) Ηεΐρ 
/αίΐ3 ; ορ. 3. 22. 6 εν άττορω ήσαν, 
4. 65. 4 ίο-χυν τη<; ΐλττίΒοζ. 

63. Ι. τήδ Ίτόλίωδ τω τιμωμένω : 

αρ. 2. 59• 3 ; ^^^ ^6Γ6 ίΐιε ρΐο. 
Ϊ8 ρχδδ. = " ταΓ? τι/ΑαΓ5 τη ττόλει 
από τοΐ) αργΐ,ιν τΓροσγεγενϊ/^Μεναΐζ" ^ΐ. 2. ύΐΓ€ρ &πανταβ : αρ. ΡΙ&ί. 
ϋερ. 488 Α νανκλ,ηρον μίγΐθίΐ καΧ 
ρ^μη νττϊρ τοίυ'ϊ εν τη νηί ττάντας. 
— βοηθείν: ορ. Ι. 140. ι τοις 
κοινή δό^ασιν . . . βοηθείν- 3• '''°•5 
τιμάδ : ΐΗε ΗοηοΓ ΙΗεΙ; οοιτιοδ Ιο 
υδ 38 οίΐίζεηδ οί Αΐΐιβηδ ; οηΐγ ία 
Άηά ΐΙίΓου^Η ΐΐιε δί&ΐε οοιιΐά 3. ηΐΕη 
ΓείΐοΗ ρεΓίεοΙ άενείορηιεηΐ, &3 Ιΐιε 
ϋΓεεΙίδ ΐΗου^Ηΐ ; ορ. 2. 6ο. 3• 
4. δουλίίαδ : δυΐ3]60ΐΐοη ίο δραΓίΕ, 
ορ. Ι. 8. 3 οΓ τε ^σσου5 ίττΐμίνον 
την των κρεισσόνων δουλειαν. 
5- κινδύνου ών : τούτων α. 6. άττή- 
χθίο-θε : ορ. Ι. 75• 4 τοις πολλοίς 
άπηχθημίνους (τους Αθηναίους). 
η. τόδε : οο^η. αοο. ννίίΗ άνδραγα- 
θίζίται, \)\χ\. ΓείεΓπη§ ^3Η^1^ ίο εκ- 
στηναι : " ί$ /ο^ ίΗΐ43 ρΐα^/ίηξ ί/ιε 
Ηοηε$ί ηιαη.'''' }ονν. — ίν τφ ιτα- 
ρόντι : \νίΐ1ι δεδιώί. 64.1] ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 151 λαβ€Ϊι^ μεν άΒικον δοκβι είναι, άφεΐραι. δβ βτηκίν^υνον. 

ιοτά)(ΐ,στ* αν τε ττοΚιν οΐ τοιούτοι ίτερονς τε πζίσαντες ζ 
άττο\4σξ.ιαν καΧ ει ττου επΙ σφων αυτών αυτόνομοι οίκ-ή- 
σειαν • το γαρ άπραγμον ου σώζεται μη μ^τά του δρα- 
στήριου τεταγμζνον, ούδε βν άρχοΰστι πόλει ζυμφερει, 
άλλ' έν ύπηκόω, ασφαλώς δουλεύειι^. 

04• " *Τ/χεΓς δε /χτ7τε ύπο τών τοιώνδε πολιτών τταρά- 
γεσθζ μητβ ίμε δι' οργής ε^ετε, ω και αύτοι ^υνδιε- 
γνωτ€ πολεμβΐν, ει και εττελ^οντες οι ενάντιοι έβρασαν 
άπερ εικός ην μη εθελησάντων υμών ΰττακούειν, επιγε- 

ζγένηταί τε ττερα ών ττροσε^εχ^όμεθα η νόσος η^ε, πράγμα 
μόνον δ>) τών πάντων ε'λττίδος κρεΐσσον γεγενημένον. 9• ίτνκίνδννον : 50. €στί. ΙΟ. οΐ 
οι άπράγμονα- — «όλιν 
4«ολέ<Γ€ΐαν 1)6ΐοηξδ Ιο Ιχ)ί:1ι 
ο1&ϋ365: 1)υΙ ρΐαοεά 35 ϊΐ ίβ, «■€ 
1ΐ3νε Ισόκωλα οη είΐΗεΓ δΐάε οί 
και. Άηά ό/χοιοτελητα ίη άττολί- 
σειαν ζηά οικήσ€ΐαν. 1 1 • «ιτί σ-φών 
αύτΜν : αρ. 5 • (>7• Ι μόνοι . . . 
€ίγΙ σφων αυτών. 6. 40• 2 αίτ^ δ' 
€φ αντ^ς. 8. 63. 4 αυτούς €7γι 
σφων αντων. δίιουΐά αντόνομοί 
1)6 €ΐΐ3ησ;6(3 Ιο αίτοι.' 12. το 
άπραγμον : οΐ άττράγμονες, ορ. 2. 
59• 3• 13- Ι^μΉρίΐ: 5α6]. 15 
ασφαλώς δουλ€υ£ΐν. Ρεπ. 1ΐ35 3α5ΐ 
δ&ϊ(1, ΞαΙναϋωι (/>/ ϋ^ βιΙΙ ίβηίε) 
γοΗ εαηηοί Ιιανΐ ιιηίΐιοιιί εηβτ^γ ; 
1ιβ ηο\ν 3(1ά5. 3Ηΐιϊβ€ΐΐοη, ινϋΑ χνεΛ. 
5€ε«ταγ 05 α αώηΐΐ5 ο/. γοΗ ηιαγ 
Ηανβ, Ιηα ίη αη ϊηιρέηαΐ $ίαίε ίΐιοΛ 
α ροίζίγ ι'ί ηοί ωτηραΐϊδίί ιυϊίίι α$ ΪΡΐί(Τ63ί5 ; ίη α 5ΐώ]ίεΐ 5ίαΙε ϋ ηιαγ 
ύε. δουλεία 15 ίΗε ίηενΐΐΗ^Ιε τε- 
δΐιΐΐ οί άιτραγμοσννη : ορ. Οεπι. 
1 8. 203 ούδ* η^ννηθτ) πωττοτΐ την 
ΊτόΧχν οί-δίΐς ^κ τταντός του χρόναν 
ΤΓίίσαι τοΓς ίσ^^υουοΊ μέν, μη 8ί- 
καια δέ ττράττονσι, προσθίμενην 
άσφα\ω<; δουλευειν. 

64. 2. ξυνεΐΓγν(ι>τ< : ορ. 2. 6θ. 
4: ΐΗε ροϊηΐ Ϊ5 ρΓεδβεά Ιιοιηε Ι»)• 
ΐΗε Εάάϊΐΐοη οί και αντα'. 4- ί*«•- 
■γτγίνηται : 5ΐΠ1 (1ερ)εη(1εη1: οη «ί 
καί: ρί.. 35 ΐΗε άΐδεοβε Ϊ5 δΐϊΐΐ 
Γ3§ίησ. 5• '»»"Ρ»γμ«ι: 300. ϊη 
3ρρο5ίί1οη \νΐΐΗ ΐΗς. ρΓεοεόίη^ 
θΐ3ΐΐ5ε. 6. τών ιτάντων : -πάντων 
3ηά των τάντων. Ιίΐίε άνθρωττων, 
€ν ά.νθρίάτΓθί<;, οίΐεη = /« ί/ιε ινοκίά. 
— ΐλιτίδος : ορ. 2. 85. 4τ 2. ΐθ2. 3 
ίλττίς δέ και ττάσας . , . τοντο 
τταΒίΙν. 152 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [64. και δί,' αντην οίδ' οη μβρος η μάλλον ετι μισούμαι, ου 
δικαίως, €ΐ μη και όταν τταρα λόγον τι ευ πράζητβ βμοι 

2 άραθησ€Τ€ • φερβιν τ€ )(ρη τά τ€ δαι^όΐ'ί,α άναγκαίως τά 
τβ άπο των πολεμίων ανδρείως • ταύτα γαρ εν εθει τηΒε ίο 
ΤΎ) πόλει πρότερόν τε ην νυν τε μη εν ύμΐν κωλυθη. 

3 γΐ'ωτε 8ε όνομα μεγιστον αυτήν εγρυσαν εν ττασιν 
άνθρωποι^ δια το ταΐς ζυμφοραΐς μη εΐκειν, πλείστα δε 
σώματα καΐ πόνους άνηλωκεναι πολεμώ, και δυζ/α/χιι^ 
μεγίστην 8η με^ρι του8ε κεκτημενην, ης ες αίτιον τοΐςΐζ 
επιγιγνομενοις, η ' καΧ νυν ύπεν^ώμέν ποτέ {πάντα γαρ η. μ^ρος τι : /;/ Ιανξε φανί, ορ. 
4- 3°• Ι ο δια τΊ]ν ϋλην μίρος τι ίγί- 
νετο. μέρος Ϊ3 πάνεΓ^ίαΙ ϊη 2. 6γ. 2. 
8. τταρά λόγον τι : αρ. μ.'φο<; τι, 
μαλλόν τι. 9• Φ^Ρ*••" τ€ : Τ£ ^(Ιάδ 
Ά ηενν αΓο;υηηοηΙ ; Βοδίάοδ 1)6Ϊη§ 
υπίαΐΓ, ίΐ 15 κη-Αί/ιβηΐαη : ίΐιο δίΓβδδ 
15 οη ίΐιβ -γάρ οίαυδβ ; ΐΗε ίοηπ ο£ 
εχρΓεδδΐοη ίδ (Ιαε ίο ΐΗε ΪΆοί ΛεΙ 
φίρειν κτε. \ν3,5 Ά ΓανοπΙε γνώμη, 
ορ. Οειη. 1 8. 97 δει δέ τον•ϊ αγαθούς 
ανΒρας εγχεψεΐν απασιν άεΐ τοις 
καλοΐς, . . . φίρειν δ' αν 6 θεός 
δίδω γενναίως, δορίι. /%//. 1316, 
Ευι•. Ρΐιοεη. 382. — άναγκαΐως : ώς 
αναγκαία οντά ; " Ίυίΐΐι νε3Ϊξ7ΐα- 
αοη.'''' ΜίΐΓ. ΙΟ. €ν €θίΐ . . . ήν: 
ερ. Ι.Ζ. \εν τοντω τω τρόπω η8η 
οντες. II. €ν ύμΐν . . . κωλνθή : 
ερ. 2. 35• ΐ• ΤΗίδ οοηδίπιοΐίαιι 
15 ίΐρΐ: ίο οοουΓ \νίίΗ νΒδ. οί Ηίη- 
ίΐΓ3ηαε ίΐηά ί&ίΙιίΓε, ερ. 7• 8. 2 την 
γνωμην εν τω άγγελω άφανισθεΐ- σαν, ΕυΓ. Ηϊρρ. 324 εν δε σοι 
λελείφομαί ; οτ \ν1ιεΓε ΐΙιεΓε ίδ 3. 
άίδ&§Γεε3ΐ)1ε αΙΙεηΐΗ,ΐΐνε, ερ. Ηάί. 
6. Ι09 «ν σοι νυν €στι η κατα- 
δουλώσαι Άθηνας, η ελευθέρας 
τΓΟίησαντι κτε. ; ογ 3. ηοίε οί \ν&Γη- 
ϊη§, ερ. 3• 12. 5• Οη ίΗε οίΗεΓ 
δϊάε, ερ. Αεδείι. €/ιο. 773 ^ν άγ- 
γίλω γαρ κρντττος όρθονται λόγος. 
12. Ονομα: ερ. 4• ^7• 6 τη ττόλει 3 
το κάλλιστον όνομα περίθεΐναι. 
Ι4• άνηλωκίναι : ερ. 3• 8ΐ. 3 οί δ' 
ως έκαστοι «δυναντο ανηλονντο. 
1 6. ννν^(τΓρότερον Άηά μίγ^ρί τον^ε 
αΙ)ονε; ττοτε ίδ ίΐιβ ίηοΐείΐηίίε γπο- 
Γπεηί \νΙιεη ίΐιε δΐιρροδϊίϊοη τηίΐγ 
1)6 Γεδίϊζεά. — -ίτάντα . . . ίλασ•- 
ο-οΰο-θαι : ττοτε δοίίεηδ ίΐιε ίΐδδεΓ- 
ίΐοη \)γ Ιείΐνϊη^ ίΐιε ίίηιε ΐηάείΐηϊίε, 
Άπά ίΗεδε \νοΓάδ άο 50 δίϊΠ ίυΓίΙιεΓ 
Ι^γ Γεάυείηο• ΐί ίο ίΗε ορβΓαίϊοη οί 
3. §εηεΓ3ΐ \ά\\ : ί1ιίη§5 αΓε δυΐ3]εεί 
ίο άεεαγ α5 ιυεΙΙ α3 §Γ0\νί1ι. 64.6] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 153 πίφνκε καΐ έλασσονσθαί), μνήμ,-η καταλίλείφεταί, Έλλτ^- 
νων τ€ ΟΤΙ "Ελλτ^ι^ες πΧείστων ^η ηρζαμεί' καΙ πολε/χοις 
μβγίστοίς άντέσχομεν ττρός τε ζύμπαντας και καθ' ίκά- 

2ο στους, ττόλιν τ€ τοις ττασι,ν βνπορωτάτην καΙ μεγίστιην 
ωκησαμβν. καίτοι, ταύτα 6 μεν άπράγμων μέμφαιτ αν, 4 
ο δε ^ραν τι βουλόμενος και αντος ζηλώσει • ει δε τις 
μη κέκτηται, φθονήσει, το δε μισεΐσθαι καΐ λνττηρονς 5 
είι/αι εν τω τταρόντι ττασι μεν νπηρζε ^η όσοι έτεροι 

-; έτερων ηζίωσαν άρχ^ειν • όστις δ' ε'πι μεγίστοις το επί- 
φθονον λαμβάνει, ορθώς βουλεύεται. μΐσος γαρ ουκ 
επΙ πολύ αντέχει, η δε παραυτίκα τε λαμπρότης καΐ ες 
το έπειτα δο^α αιεί μνηστος καταλείπεται. ύμεΐς δε ες 6 
τε το μέλλον καλόν προγνόντες ες τε το αντίκα μη 17- καταλίλ€ίψ€ται : ίοΓ ίΗε 
ίεηδο. 506 05. 279. 28ι.— Ελλή- 
νων τί δτι (Ιερεπάδ οη μνήμη κατα- 
λ£λ£ΐι/'εται ; ίΐ5 ροδϊΐϊοη επιρΗ^δίζεδ 
Έλλϊ/νων ; οοιηρΕΓΪδοη ΛνϊίΗ ΡεΓδΪΗ. 
ΐδ ίο 1)6 εχοΐαάεά. 19. καθ* ίκά- 
«Γτουβ άερεηάδ οη ττρός, Ε5 ίί ίΐ 
ννεπε οηε \νοΓά. ορ. ι. 3• 2 καθ' 
ίκάστον; . . . καλεΐσθαι "Ελληνας. 

20. Τ0Ϊ5 ιτάσιν €ΰ•π•ορωτάτην : ορ. 2. 
II. 6; ε1δε\ν1ιεΓ6 ίη ΤΗυο. ενττορος 
Ϊδ ρ&δδ. ίΐηά 1ΐ3δ ηο οίερεηάεηΐ 03.δε. 

21. καίτοι αοηοεάεδ άτι οΙ)3εοΙίοη 
Λαί πΐΆχ Ι^ε η\3.ά& : ϊΐ ϊδ αηδ\νεΓεά 
ϊη § 5- ~3• τό δ€ μΐ(Γ€Ϊ(Γθαι κτ€. : 
ορ. 6. 1 6. 5 οΓδα δβ του5 τοιούτους 
και όσοι €ν τινι λαμττρότητί ττροί- 
σχον, εν μίν τω κατ αΰτους βίω 
λνΐΓηρον<! οντάς, των δέ Ιπ€ΐτα ^ ανθρώπων ττροστΓοίησίν τε Συγγέ- 
νειας και μη ουσαν καταλιπόντας 
2ζ. τό επίψθονον λαμβάν€ΐ : ορ 
νόσον, όργην. αΐτίαν λάμβαναν- 
27- ή δ« . . . λαμττρότηδ κτί. : 
το €Τ€ρων αρχ^ειν παραυτίκα τε λαμ- 
προν έστί και ες τό εττειτα δόίαν 
αΐείμνηστον καταλείπει. ΒυΙ ΤΗυο. 
1»ο1ά1ν Ηδδαιτιεδ ΐΗε ρΓεάδ. Εδ δε1£- 
ενίάεηΐΐ)• ϊηΙιεΓεηΙ ϊη ίΐιε 1ο§ϊοε1 
δΐιΐ3^. 3ηά δυΙ)5ΐίΐυ1:ε3 ΐΗειη Οδ 
^πιηΊΐΏαίϊοΗΐ δυΐ)]., οΙιηπ^π^ κατα- 
λείττει Ιο ίΚε ρ&δδ., Άηά ηοΐ ίαπ- 
ΙΙιεΓ ίΓουΙ)1ίη;ξ Ιιΐιηδείί 3ΐ)ουί αηγ 
ίηοοη^Γϋίίν ΐΗ^ΐ ττίΕγ 3Πδε. 28. ί5 
τό με'λλον καλόν Άηά ες τό αντίκα 
μη αίσχρόν τείεπ οΙιΐίΐδίϊΟΗΐΙν ίο η 
ες τό «πειτα δό^α Άηά ή παραυτίκα 
λαμπρότης. 154 ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [64. 6 

αίσχρον τω η^η προθνμω αμφότερα κτησασθε, και 30 
ΑακεΒαιμονίοίς μ^ΐτε επική ρνκενεσθε μήτε ερ^ηλοι. εστε 
τοΓ? τταρουσι ττόι^οις βαρννόμενοι, ώς οΓτΐϊ/ες προ<ζ τάς 
ζνμφορας γνώμγ) μεν ηκιστα λυπούνται, έργω δε μάλι- 
στα άντέχονσιν, οντοι και πόλεων κα\ ιδιωτών κράτιστοί 
εισιν. 35 

65• Τοιαύτα 6 ΥΙερικλη^ λέγων επειρατο τους Αθη- 
ναίους της τε επ* αυτόν οργής παραλύειν καΧ άπο των 

2 παρόντων Βεινών άπάγειν την γνώμην. οΐ δε δημοσία 
μεν τοϊς λόγοις άνεπείθοντο καΧ οΰτε προς τους Λακε- 
δαιμονίους ετι έπεμπαν ες τε τον πόλεμον μάλλον ωρ- $ 
μηντο, ιδία δε τοις παθημασιν ελυπουντο, 6 μεν Βημος 
ΟΤΙ απ* ελασσόνων ορμώμενος εστερητο και τούτων, οΐ 
δε δυΐ'ατοί καλά κτήματα κατά την γωραν {εν) οΙκοΒο- 
μ,ίαΐ9 τ€ και πολυτελείτι κατασκευαις άπολωλεκότες, το 

3 δε μεγιστον, πόλεμον άντ ειρήνης έχοντες, ου μεντοι ίο 
πρότερόν γε οι ζύμπαντες ετταυσαι^το εν οργή έχοντες 

31. ϊνδηλοι : ορ. 3• 3^• 5 ^^' την γνώμην: αρ. 2. 59• 3• 7• ό,Ίτ' 2 

Βηλον ην βονλόμΐ,νον το πλέον ίλασο-όνων όρμώμΐνος : ορ. Ι. Ι44• 

των πολιτών, ορ. €ν ίη €νδεικνυ/Αΐ. 4 άττό τοσωνΒί όρμωμΐνοι ; άττό . . . 

ΑοοοΓάΐη§ ίο ΡΙυΙ. Ρβ^. 33• 7> Ρε^. ορμώμενο•; §ίνεδ ΐΐιε τεδουΓοβδ Λεγ 

ΐη ΐΗίδ δρεεοΐι \\Άά ίο οοηΐεηά ηοί Ηαά (ιιηάεΓ ηοηη&Ι οοηάίίϊοηδ) ίο 

οηΐγ ΛνΐίΗ οΐ άττράγμονε';, 1)αΙ ίΐίδο άΥΆ\ν υροη ; ΐη ι. 74• 3 άπό αίοηε 

\νίΐ1ι Οεοη, \ν1το, ίοΓ Ηίδ ο\νη εηάδ, δπίϊΐοεδ; ορ. αφορμή. 8. (ίν)οΙκο- 

Ηαά 1:εηιροΓ3.η1γ ]οΐηεά ίοΓοεδ ννίίΐι δομίαις : €οη3Ϊ3ίί7ΐξ ίη, εχρίαίηδ 

ίΗε ρε^οε ραΓίν. καλά. κτήματα. 9• "^ο δέ μίγι- 

65.2. τήδ ίπ-' αΰτον όργήδ : ορ. σ-τον : αάν. αρροδίΗοη \νΐΐ1ι ΐΗε ίοΐ- 

ϋεΓπ. 21. "/ο €χ€ΐ την δργήν €7Γΐ 1οννΐη§ ρΙο. οίαπδε, ορ. 4• 7°• 2 

Μειδιαν; ε? ΐδ ίΐιε ιίδυ&Ι ρΓερ. βονλόμενος μεν . . . της Νισαίας 

— ΐΓαραλν€ΐν : ορ. Ρΐιιΐ. /^γ. 35• ιταρασαι, το δε μεγιστον, την Με- 

4 οΰ /Λ^ν τταρΐλνσε (τον•; Άθη- γαρεων ττόλιν εσεΧθων βεβαιωσα- 

ναιΌυς) της οργής. 3• ά,ιτάγίΐν σ^αι. δε' ΓβΕΐΙγ οοηηεοίδ ίΐιε ρίοδ. 65.6] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β »55 αντον πριν έζημίωσαν χρημασιν. ύστερον δ' αν^ις ον 4 
τΓολλω, οπβρ φίλεί όμιλος ποιείν, στρατηγοί^ εΐλοντο καΙ 
πάντα τα πράγματα επετρβφαν, ων μεν περί τα οίκβία 

[5 έκαστος ηλγα άμβλύτεροί ηΒη οντες, ων Βε η ^ν/χπασα 
πόλις προσεΒεΐτο πλείστου άξιον νομίζοντες είναι, όσον 5 
τε γαρ χρόνον προνστη της πόλεως εν ττ) ειρηντι. μετρίως 
εξηγείτο καΐ ασφαλώς Βιεφνλαξεν αυτήν, καΧ εγενετο 
επ* εκείνου μεγίστη, έπεί τε 6 πόλεμος κατέστη, 6 Βε 

10 φαίνεται καΧ εν τούτω προγνούς την δυι/α/Μ.ιΐ'. επεβίω 6 
δε δυο ετη και μήνας εζ• καΐ επειΒη άπεθανεν, επι 12. ίζημίωσον χρήμαο-νν : ΡΙυΙ. 
Ρίκ. 35• 4 ίΐπά ϋΐοά. 5Εν Ηε \ν&5 άε- 
ροδβά ίποΓη οίΒοε 35 \ν6ΐ1 05 ήηεά. 
Τ1ΐ6 δίΕίεηιεηΙ; 1)ε1οΛν (§ 4)• ύστε- 
ρον δ' ανθίς. δυπείν ίπιρίΐεδ ΐΗίδ, 
εδρεείΕΐΙν \νΗεη \νε οοηδΐάεΓ ΐΗαΙ 
ΐΗε εΐεοΐίοη Ιοοίί ρΐαοε ίη Γεό- 
Π33Γ>• ΟΓ ΜατοΙι, δΟΓηε ϋνε ιτίοηίΐΐδ 
1)€ίοΓε Ιΐιε ηε\ν Ιεπη ^ε^ΗΠ, ΑπδΙοΐ. 
Άθ. Πολ. 44• 4• δεε ΜϊΓεΗαηΙ, 
Οαίί. Ε£7•. 5- ρ. ι65• Ι4• «*ν . . . 

ήλγ€ΐ : δεε Οη 2. 02. 3• Ι5• ά,μβλν- 
τ(ροι : 80. ταύτα. — «βν : = ταντα ων. 
1 6. δσον τ€ . . . ίΐΓ€ί τ€ : 1)εΓοΓε ππά 
δίηοε ΐΗε «ίΐΓ Ι^ε^η. 17. «Ιρήντ) : 
Λε ΐΗΐιΐν νεαΓδ' ρεοοε. — ιτρούστη 
τήβ ΐΓ6λ<ως : Ιΐιε Ιπδί αΓΪδΙοοΓίΐίΐε 
ΙεαάεΓ οί πΒΐΗίν άίδ^ρρεαΓεά χνίίΗ 
Ιΐιε οδίΓΗοίδίη οί ΤΗυονόίάεδ, δοη 
οί ΜεΙεδΪΕδ, ΐη 444; Λε ΐΗΐΠν 
γεΕΓδ' ρεΕοε \ν&8 ΐΏοάε 445- 
1 8. ίξηγ€ίτο . . . δΐ€ψνλ(ΐξ€ν : ΐΗε 
ϊιηρί. (1ε5θπ5εδ Ηίδ ηηείΐιοίΐ ; ΐΗε 
αοΓ. σΐνεδ ΐΗε τεδίιΐί : 1)αΙ ΐΗεγ ατε οοηΙεΓηροΓ3ηεου5 Επά οοΐεηηίηουδ. 
Ι9• ό δί' : δε Ϊη οροάοδΐδ, αρ. 2. φ. ι. 
2θ. την δΰναμιν : δΟ. τη<: πόλεωξ. — 
ίΐΓΐβίω δ« δύο ίτη : Ρεποΐεδ (3ΐεά οί 
ΐΗε ρΐ3§ϋε ίη ΐΗε ΗυΙυιηη οί 429^ 
δεε ΡΙυΙ. Ρεκ. 38. Γογ Ι-Λι- δεβ 
οη 2. 36. 3• 2. 5• 6. — ΤΗε ρΓοοί 
οί Ηΐδ ττρόνονα. €5 τον ΐΓοΚεμον ηολν 
ίοΙ1ο\ν5. Ηίδ ρΐ3η ΑΛΕδ ίο Ινεερ ΐΗε 
άείεηδΐνε, ηπΗΪηΙ&ίη ΐΗε είΗοϊεηο}• οί 
ΐΗε ηίΐ\•Λ•. Άηά οΙ^δίΕΪη ίΓοπι α11 2Λ.- 
ίεπιρί Εΐ ίυΓίΗεΓ οοηςυεδί. Ηίδ 
υηΐςυε αδοεηάεηον, ϋυε ίο Ηίδ 
οΗαΓΕΟΙεΓ. ίεαΗεδδηεδδ. Εηά 3ΐ)ί1ίί)•. 
εη3ΐ)1ε(3 Ιιίηι ίο οαπη• ίΗίδ οαί. 
Ηίδ δυοοεδδΟΓδ, ηοηε οί ν\Ηοηι 
εη;ονεά Ιίΐίε ρΓεεηιίηεηοε, ννεπε 
ίοΓοεά ίο 1)ίί1 οπε α^αίηδΐ ΐΗε 
οίΗεΓ ίοΓ ρορυΐΕΓ δυρροΓί, 3ηά 
ίο νίεΐά ίο, Γ3ίΗεΓ ίΗ^η §υίάε Εη<1 
εοηίτοί, ίΐιε (Ιεδίπεδ οί ίΗε πιοδδεδ. 
Ηεηοε ίΗε δίοίΐίαη εχρεάίίίοη, ίΗε 
δυοοεδδ οί \νΗίοΗ \\'Ε5 ρΓε]υάίοε(1 
ίΓοηη ίΗε δίοπί Ην ίΗε ΗίίίεΓ δ1ηι§- 11^ 156 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [65. 7 

7 ττλβον €Τί έγνώσθη η ττρόνοια αυτόν ες τον ττόλβμον. 6 
μεν γαρ ησνχ^άζοντάς τβ καΐ το ναυτικον θεραπεύονται 
και άρχΎ)ν μη έπικτωμενονς εν τω πολεμώ μηΒε τύ) 
πόλεί κινδυνεύοντας εφτ) περιεσεσθαι ' οΐ δε ταΰτά τε 25 
πάντα ες τουναντίον επραζαν καΧ άλλα εζω του πολέ- 
μου ^οκουντα είναι κατά τάς ιδίας φιλοτιμίας και Γδια 
κερΒη κακώς ες τε σφάς αυτούς καΐ τους ζυμμάχους επο- 
λίτενσαν, α κατορθούμενα μεν τοΖς ίδιώταις τιμτ) καΧ 
ώφελία μάλλον ην, σφαλεντα δε τη πόλει ες τον πόλε- 3° 

8 μον βλάβη καθίστατο. αίτιον δ' ην οτι εκείνος μεν 
δυνατός ων τω τε άζιώματι καΐ τη γνώμη χρημάτων τε 
διαφανώς άΒωρότατος γενόμενος κατείχε το πλήθος ελευ- 
θέρως, καΐ ουκ ηγζτο μάλλον υπ* αύτοΰ η αύτος ηγε, δια 
το μη κτώμενος εζ ου προσηκόντων την δυι^α^αιι^ προ: 35 §ΐ6δ οί ΐΗε ΓΪνΗΐ ροΗΐΐοίαηδ. Υεί τ€ σψα$ αυτούί καΐ τουβ ξνμμάχου9 : 

ενεη ΆΪΙ^τ ίΐιϊδ (3Ϊ5&5ΐ6Γ Αίΐιεηδ ΐΗε τε^υΗδ ννεΓε (1ϊδ38ΐ;Γοιΐδ ίο ΐΗε 

λν&δ αΐ3ΐε Ιο ρΓΟίΓ&οί ΐΐιε \ν3.τ ίοτ Ιιοιτιε &άηιίηΐδΙ;Γ&Ιϊοη 3,ηά ίο ΐ1ιεΪΓ 

δενεΓΗ.1 γεΕΓδ, ΙΙιου§Η ΗεΓ δαί^^εοίδ τεί&ΐιοηδ (αΐννανδ Ά άεΐϊοίΐίε ιήλΙ- 

Γενοΐίεά ίΐηοΐ ΗεΓ εηεπιίεδ \νεΓε ίεΓ) \νί11ι ΐΗε δυΙ)]ε€ΐ αΙΗεδ ; ίτοϊη 

δίΓεη§ίΗεηεά ί)γ ΓεεηίοΓοειηεηίδ 1)θΐΗ 3.Η1<ε ΑίΗεηδ \ν&δ ΐΗε δυίϊεΓεΓ. 

ίΓΟΓπ 5ΐεί1>' αηά ί>γ ίΗε ήπαπαπί 31• βλ•<»•βή καθίσ-τατο : ορ. ίΗεδίΓοη^ 

δυρροΓί ο£ ΡεΓδΐα. \νοΓ(1δ ζίιοηί ΑΙοΐΐ3ΪΕ(1εδ, 6. 15• 2. 

«7 24• τή ιτόλίΐ. κινδνν€ύοντα5 : ορ. 3^• χρημάτων . . . άδωρότατος : 

6. ΙΟ. ζ μη μίτίώρω τ-β ττόλίί άζιονν ορ. 3• 5^• 5 ο,τίμους γερών, 5ορ1ι. 

κινδυνευειν καΐ αλλι;5 άρχ^5 όρί'γε- £/. ^6 ασκενον . . . άσττίΒων. 

σ^αι. 25• οίδί : ΐΗε ΑΐΗεηίαηδΗίΐεΓ 33• κατ£ίχ€ . . . ελευθέρως: ορ. 2. 

Ιιίδ άε3.11ι ; ίοΓ ίΗϊδ οΐΊΕηο;ε £ογ ΐΗε 37• 2 ; ο£ ΐΗε ΤΗεΙ^&η οϋ^ίίΓοΙίδ 

λνοΓδε, αρ. ΙδΟΟΓ. 8. 126-8, Απδίοί. \νε Γεαά, 3• 62. 4, κατίχοντ€ζ Ίσχνι 

Ά^. Πολ. 28. 20. ί|ω τοΰ -ΐΓολίμου : το ττληθος. 35• Κ'Τ κτωμίνουί . . . 

ηοί εοΐΐηβείβά ινϋΗ ίΗβ ινατ, ορ. 3• λέγειν: μή ■«'ϊΐΐι Ι^οίΐι ρίο. Άηά ΐη£. 

6ΐ. Ι Ι^ω των προκειμένων, Οειη. — ίξ οΰ ιτροσ-ηκόντων : οοηίΓΕδί 3• 

1 8. 9 τοί<ΐ ίζωθεν λόγοις. 28. «? 67• 2 ονκ εκ προσηκόντων, 2. ι'^. 65 II] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 157 ■η^ονήν τι λεγβίΐ^, άλλ' €χωι> βπ άζιώσ€ί και προ^ οργην 
τι άντ€.ιπεΙν. όπΟΓ€ γονν αϊσθοιτό τι αυτούς παρά 9 
καιροί/ νβρ€ΐ θαρσουντας, Χεγων κατβπλησ τ€ΐ> Ιττι το 
φοβζίσθαι, και Β^Βιότας αυ άλόγως άντικαθίστη τταΚιν 

40 €7Γΐ το θαρσειν. ίγίγνετό τ€ λόγω μεν δημοκρατία, 
€ργψ ο€ ντΓο του ττρώτου άνορος άρ^η. οΐ δε ύστερον ίο 
ίσοι αυτοί μάλλον προς αλλήλους οντες και ορβγόμβνοι 
του πρώτος βκαστος γίγνεσθαι έτράποντο καθ' η^ονάς 
τω Βήμω καΐ τα πράγματα ενΒιΒόναι. βζ ων άλλα τ€ΐι 

45 πολλά, ως εν μεγάλτ) πόλει και άρ^-ην εγούστ], ημαρ- 
τηθη και ό €? ^ικελίαν πλους, 6ς ου τοσούτον γνώμης 
αμάρτημα ην προς ους έπησαν, όσον οι εκπεμφαντες ου 2 μη £7γ' ά•γαθω ; \ν6 εχρεοί μη 
Άαά ΐΗε βαπιε ογ(36γ Ε5 ΐη ίΗβδε 
6ΧΧ. ; 1)0ΐ1ι ρεευΗ^ηΐίοδ Επβ άυε 
Ιο ΐΗε μή Ι^είοΓβ κτωμίνον^ : ου Ϊ3 
α(11ΐ€Γ65αεηΙ. 

36. ϊχων . . . άντ€ΐΐΓ€Ϊν : ίΐιε 
ροδΐΐίνε Γε&5οη ; ΐΗε ρΙο. ΐδ οαυδο] : 
ίοΓ ΐΗε ο1ΐ3η§ε οί οοηδίΓυοίίοη, 
αρ. 2. 89• 2 οΰ όι άλλο τι . . . 
η κατορθονντίς. — «τ' ά|ι<βσ-€ΐ : οη 
ίΗβ ξκοιοιά ο/; αρ. 7• 4^• 4 «"■' 

ΙΒβίσ^α αίτια . . . άττολίσθοί. — 
Ρ»ροβ όργήν: αρ. 3- 43• 5. ^ορ^ΐ- 
' ΕΙ. 369 μτβίν 7Γρο9 όργην. προ•; 
9^ών. 3^- κατί'ιτλησ-σ-ίν : ΐΗε 30ΐ. 
ίΐίδο (Άηά οη\γ) 6. 38. 2 ; ίοΓ 
ίττί αρ. επί το θαρσεΐν 1)ε1θ\ν. 
40. ίγίγν€τό τ€ : απίί 5θ ίΗε οΐίί- 
οουιε ιυα$. \\. νπ-ο . . . αρχή : ορ. 
Ι. 130. Ι α.^ι.<Λμα.η χπτο των'Έιλλη- 
10 νων. — οΐ δ« ΰστίρον: Ιΐιε δίαΐεδ- 
πιεη ΙΙΐΗΐ ίοΠοηεά Ιήπι. 4-- α,^τοί . . . Ίτροβ αλλήλους = αντοί ττρον 
αντον^ ; ΐΐιίδ εχρί&ΐπδ Ιΐιε ρπεδεηεε 
οί αντοί. 43• ίτράίΓοντο . . . ενδιδό- 
να* : ζη υηυδυαΐ οοπδίηιοΐΐοη. ττρός 
τι ΐ3εϊη§ Γε§υ1αΓ \νϊΐΗ τρί'πεσ^αι; 
Ι. 5°• Ι ττρος τον^ άνθρώτΓονς ίτρά- 
τΓοντο φον€ν€ΐν, ηαοΐεά Ιιεπε. ΐδ, οη 
ΐΗε ίϊοε οί ϊΐ, άίίΤεΓεηΙ. — καβ' 
ήδονάς = 7Γρ05 η^ονην ; <1ΐδΙπΙ)α- 
Ιίνε ρ1. : οη εαεΗ δυοαεδδίνε οοοε- 
δίοη. 44• καΐ τα ιτράγματα : ΐΙιεΪΓ 
ιτιεΗδϋΓεδ 3δ ννεΐΐ 35 ΐΗεΪΓ ννοΓ^δ, 
ορ. 5• 62. 2 αύτοις . . . ενεδιδοσαν 
τα ιτραγματα. 45• *•' • ^ ϊΐ^ ώί ιι 
ΐκ των τταρόντων: ερ. 3• ΙΙ3• 6 
0)9 ττρός το μίγίθσς της ττόλεωζ. 
46. ό «5 Σικελίαν Ίτλοΰί : δΟ. ημαρ- 
τηθη, ορ. 3• 6/• 6 Ιργα άμαρτανό- 
μίνα. 47• ""■ρβδ οΰβ «τήσαν : ορ. 6. 
31 • 6 στρατιάς ττρος ονς ίττησαν 
υπερβολή. 2. 4°• 4 Ο' εννοίας ω 
δεδωκε. — δο-ον . . . «Γθ(ονν : Τΐΐϋο. 158 ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [65• II τα πρόσφορα τοις οίχομει^οίς ίπυγίγνωσκοντε*;, άλλα/ 
κατά τάς ιδίας Βιαβολάς περί της τον Βημον ττροστασίας 
τα τε εν τω στρατοπεΒω άμβλντερα εποίονν καλ τά ττερΧζρ 
ιιτην ττόλιν πρώτον εν άλλτ^λοις έταρά^θ-ησαν. σφα- 
λεντες δ' εν %ίκελία άλλγ} τε παρασκεντ) καΐ του ναυτι- 
κού τω πλείονυ μορίω καχ κατά την πόλυν η^η εν στάσει 
οι/Τ€9 6μω<ζ Βεκα μεν ετη άντεΐχον τοις τε πρότερον ύπάρ- 
χονσυ πολεμίους και τοΐς άπο Χυκελίας μετ αύτων και 55 
των ζνμμάγων ετι τοΐς πλείοσυν άφεστηκόσυ, Κνρω τε 
ύστερον βασιλέως παιδί προσγενομενω, 6ς παρεΐχε χρή- 
ματα ΐίελοποννησίοίς ες το ναυτικόν ■ καΧ ου πρότερον ΒϋΙϊδίίίυίεδ ίοΓ ημαρτον ΟΓ αμάρ- 
τημα ην, Ιΐΐ6 οοηίεηί οί ίΗε 
αμάρτημα, ΐ6Ενίη§ ίίδ ςα^ΐΐίγ &δ 
αμάρτημα ίο 56 §3ΐΙΐ6Γ6ά Γγοιώ ΐΐιε 
ρΐαΐη δβηδβ οί ,ΐΗβ ννοΓάδ : Ιιο ίδ 
ΐΗεη Ιεά οίΤ ίο &άά ά ροίηί οίοδείγ 
αοηηεοΐεά \νίΐΗ ΐΗίδ, Ι^ιιί ηοΐ 1ο§ί- 
03.11γ Γεί^ίεά ίο ίΗε πλονς €<; 2ικ€- 
λίαν, νίζ. τά 7Γ£ρί την ττόλιν . . . 
€ταράχθησαν. " θΓάθ εδί : όσον 
οί €κπΐμφαντ€<; τά €ν τω στρατο- 
ττεδω άμβλΰτερα €ποίονν ον τα 
πρόσφορα . . . επιγιγνώσκοντεί, 
αλλά (€πιγιγνώσκοντ£9) κατά τάς 
ιδίας κτ€." Ρο. 

48. £ΐΓΐγιγν(όσ•κοντ£β : ΐΗε Γ6- 
03.11 ο£ ΑΙοίΒί^άεδ ίδ εδρεαΐαΐΐγ 
ΐη νΐενν. 49• ΐΓροσ-τασ-ίαδ : ίΐιε 
ροδΐΐΐοη ο£ 8ημον προστάτης ; 
Απδίοί. Ά^. Πολ. 28 §ίνεδ ΐΗε 
Ηδί : δοΐοη, ΡΐδϊδίΓπίϋδ, ΟίδίΗεηεδ, 
ΧαπίΠΐρρυδ, ΤΗεηιΐδίοοΙεδ, ΕρΗί- αΐίεδ, ΡεΗοΙεδ, Οίεοη (05 δοκεΓ 
μάλιστα Βιαφθέιραι τον 8ημον 
ταΐ? όρμαΐ•;). ζθ. άμβλντΐρα : 
ί1ΐ6 δΙαΛηβδδ οί ίΗε ορεΓΕίΐοηδ 
ΐη δΐοΐΐγ ίδ 1ιεΓ6 Ι^ίά ίο ρΆτίγ άίδ- 
δεηδίοηδ 3.ί Ηοηιε ; ίΐιΐδ ίδ ΐη δο 
{άτ ΐΓυε 3δ ίΗε τεοαίΐ οί Α1οΐ1)Ϊ3ά6δ 
Ιείί Νΐοΐ&δ ΐη ο1ι&Γ§ε, \νΗο, ρ3Γί1_ν 
ίτοηι ΐ11 ΗείΐΙΐΗ, ραΓίΙγ ίΓοηι 13^1^ 
οί αΙ)ΐ1ΐΙγ, Άπά ρΆτύγ ίτοιτι άπε^ά 
οί ρ3Γίΐδ3η 3ίί3θ1ίδ 3ί ΗοΓπε (αρ. 
7- 48• 3), (3ΐδρΐ3γε(1 Ιΐίίΐε εηεΓ^γ, 
Άπά ίδΐΐεά ΙαΓηεηίαΜγ αί 0Γίΐΐ03ΐ 
ηιοηηεηίδ. ζ2. άλλη ΐΓαρασ-κ€υή : ΐ2 
ίΐιε δεαοηά βεεί, ί3ΐ<εη ουί \)γ 
ΌεηιοδίΗεηεδ. 54• δέκα μ.€ν ϊτη : 
^πδννεΓεά ίιγ και ου πρότερον Ι^ε- 
1ο\ν ; 4ΐ3~4θ4• 57• ιτροσ-γίνομίνω : 
ιν/ιο Ηαά ίαΐΐεη ηρ ίΗεϊτ εαιΐ3ε ; ΐη 
407 ; ΤΐδδΗρΗεΓηεδ ΐδ ηοί ηιεη- 
ίΐοηε(1, 1)εο3ΐΐδε 1ιε \νΕ5 3. ΙίΓοΙίεη 
Γεεά. 67. ι] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β ■59 €ν€^οσαν η αντοί έν σφίσι κατά τάς ίδιας διαφοράς 
6ο περιπβσόρτες βσφάλησαν. τοσοντορ τω ΐίερίκλβΐ έπ€η^ 
ρίσσενσε τότ€ άφ' ων αντος ττροβγνω και πάνυ αν ρα^ίως 
π€ρι,γ€ν€σθαί των ΙΙελοποννησίων αυτών τω πολβμω. 

66. Οί δβ Λακεδαι/ΑΟΐΊοι και οί ξυμρ,αχοι του αυτόν 
θέρους έστράτευσαν ναυσίν έκατον €ς Ζάκυνθον την 
νησον, ή κείται άντιπέρας "Ηλιδος • βΐσι δβ Ά^^αιώι/ 
των €Κ ΧΙεΚοττοννησου άποικοι και ^ Αθηναίοι*; ζυνβμά- 

5χουν^ έπεπλεον δε Αακεδαι/χοΐ'ίωΐ' φίλιοι όπλΓται και 2 
Κνημος Έπαρτίάτης ναύαργος. άποβάντες δε ε'ς την 
γην ε^ηωσαν τά πολλά, και επειδτί) ου ζυνεχ^ωρουν, 
άττεπλευσαν επ οίκου. 

67. Και του αυτού θέρους τελευτώντος 'Αριστενς 
Κορίνθίος και Αακεδαι/χοι^ιωι/ πρέσβεις \\νηριστος καΧ 
Νικόλαος και Π/9ατόδα/Αος και Τε-^^εάττ^ς Ύιμαγόρας και ■ 
*Αργεΐος ιδία Πόλλις, πορευόμενοι ες την Άσίαν ως 59• «ν σ-ψ(α-ι : \νίΐΗ Ισφάλησαν, 
866 οη 2. 64. 2 ; σφίσι 15 Ιοηΐο ίοΓ 
σφίσιν αϊτοί•;, ορ. 2. 6γ. ι τταρα 
σφοΜ. 6ο. ΐΓίρπΓίο-όντίϊ ΐαφάλη- 
«ταν: Ε ΓΠΟΓε ρίοΙυΓεδςυε «σφά- 
λτ^σαν ; ΐΗε ρΙο. ^νβδ οοΙογ. — 

ι ίν<ρ(<Γσ€υ(Γΐ : δπΐ)]. ταντα. αηΐε- 

οεάεηίοίων. 62. αυτών: αίοηε. 

66. 3• €1<γ£ : 50. οί Ζακχίνθιοί, ορ. 

ι2. 26. 2. 5• «Γ««'λ€ον: ιυετί οη 
δοατά; ηενεπ υ5εά οί ΐΗε 0Γε«•5, 
ορ. 3• ι6. 3- 3• 76. ι. 6. ναναρ- 
χο« : 2. 8ο. 2 Κν^^ν . . . ναναφγον 
€τι όντα 5Ηο\ν5 ΐΗπί ΐΗε οίΏοε \\•α5 
ίοΓ α βχεά Ιεπη, ρΓοΙ)3ΐ)1ν ε νεατ. 
ϋυπησ ί1ιΐ5 \\•ΕΓ ι1ΐ6 ροδϊΐίοη £^6\ν ΐη ίιηροΛ&ηοε. 5θ ίΙίΕΐ ΑπδΙοΙ. 
ΡοΙ. 1 27 1 α 39 <^15 ϊΐ σχί^ν 
€Τ€ρα βασιΧίία: ίη οοπδεςυεηοε 
Ε 1ε\ν• \ν35 ροδδεά ίθΓΐ)ίά(1ϊη§ α 
δεοοηά Ιεπη, Χεη. ΗίΙΙ. 2. \. ^. 

67. Ι. τον . . . 6«ρους τ€λ€ν- 
τώντοί : 5ερΙ. 43°• — Άρι«ΓΤ€ύ5 : 
Ηάΐ. 7• 137 ίεϋδ ΐΗε 5ΐθΓ)' οί ΐΗΐδ 
εΓπΒπδδν. §ίνΐη§ ΐΗε ηπιπεδ Νικό- 
λας ό Βονλιος, Ανηριστο^ 6 5ΐΓ€ρ- 
^ιε'ω, 3η(1 Άριστ€α5 (δο Ηε Η35 ΪΙ) 
ό ΑΟ€ΐμΛΐ'τον. Κορίνθιος άνηρ. 
3. ΙΙρατό8αμΑβ: "1-3θοηϊθ3Γη οεΓίε 
θΐΕίεοΙαιη δαρί!." 5ΗΪΙ. Ορ. ΊΙρα- 
τόλαος. Ηεην. 4- Ιδί^,: οη ΗΪ3 
ονίίΐ^ ύίΗοο/ ; Αγ§05 \ν35 ηευίΓΕί. 1 6ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [67.1 ^αοΓίλβα, €1 πως ττζ.ίσ€ΐαν αντον χ^ρηματά Τ€ τταρέ^ειν 5 
και ζυμττο\€μ€Ζν, άφικνονιη αι ως 'ϊ^ιτάλκην πρώτον τον 
Ύηρεω βς θράκην, βου\6μ€.νοι πείσαί τε αυτόν, εΐ δυ- 
ναυντο, μεταστάντα της * Αθηναίων ζνμμαγίας στρατευ- 
σαι επ\ την ϋοτεί^αιαν, ον ην στράτευμα των * Αθηναίων 
πολιορκούν, και ηπερ ώρμηντο, δι' εκείνου πορευθηναι ίο 
πέραν του ^ΈιλΧησπόντου ώς Φαρνάκην τον Φαρναβάζου, 

1 ος αυτούς εμελλεν ώς βασιΚεα άναπεμφείν. παρατν- 
χόντες Βε Αθηναίων πρέσβεις Αεαρχος Καλλιμάχου 
και Ά/Α€ί,ι^ί,αδτ79 Φίλη μονός παρά τω 'ΖιτάλκΎ) πείθουσι 
τον ΧάΒοκον τον γεγενημενον Αθήναιον, "ϊ,ιτάλκου υΐόν, 15 
τους άνδρας εγχειρίσαι σφίσιν, όπως μη Βιαβάντες ώς 

3 /βασιλεία την εκείνου πόλιν το μέρος βλάχ^ωσιν. 6 δε 
πεισθείς πορευομενους αυτούς δια της Θράκης επΙ το 
πλοΐον ω εμελλον τον Έλλησποντον περαιώσειν, πρΙν ζ. Λ ιτωβ •ΐΓ€ίσαΐ€ν : νίΓίιίΕΐΙγ 
= όπως πίίσαΐίν, ΒαΙ \νίΛ 3. 
ηοίε οί ιιηοεΓίδΐηίγ ; ορ. 2. ^7- 2, 
3• 45• 3• 8. μεταστάντα τή5 . . . 
ξυμμαχίαδ : ορ. ΕυΓ, ΗβΙ. 856 μΐ,τα- 
στητω κακών. — σ-τρατ€ΰσαι ίττί : 
ίο ίΗε τείίβ/ ο/. (). ον χ\ν . . . 
ΐΓολιορκονν : ^Ηβ^β ίαγ αη αηηγ, 
εία. ; ηοί ρεηρΙΐΓ&^ΐΐο, 05. 291. 
ΙΟ. η'Τίρ ώρμηντο: ιυΙιϋΗετ ΐΗεϊτ 
ρηϊ-ρο3β ιυα3 ; ορ. 4• 48• 6 «ς 
2ικελίαν, ίνατΓίρ . . . ωρμηντο. 
— δι' Ικ€ίνου 7Γορ<υθήναι. ιτφαν : 
ί/ικοιι^Α Μ 3 Ηεΐρ ξβί αενο$5 ; ορ. 
Ι . III. 2 διαπλευσαντε5 ττεραν ; ίοΓ 
τΓορίνθηναι δεε 08. 169 ^ηά ηοΙε 2. II. Φαρνάκην: δδίΓΗρ οΓ ϋ&δογΗϋΐη 
ΐη Βϊί1ιγηϊ&. 1 2. τταρατυχόντίδ : 
οηΐγ ΙιεΓε ίη ΤΗυο. \νίΐ1ι α ρεΓδοπίΐΙ 
δαί)]. ; δεε οη 3• 82. 7• υδπίΐΐ ΐδ οϊ 
€τνχον 7Γαρόντ€ς. Ι'] . την έκΐίνον 
ιτόλιν: €Κ£ίνον ΐδ άϊδίίηοίϊνε, ηοί 
εηιρίιαίΐο ; ΑΐΙιεηδ ΐδ ιηεαηΐ. — τό 
μ€ρο8 : ννίΐΐι βλάψωσιν ; " ίίο ΐΗεϊν 
δβίϋο ί7ΐ]ηνε.'''' Μεγ. Ορ. ι. 74• 3 
ζυνεσώσαμ€ν υμάς τ€ το μίροζ κτί. 
ι8. •ΐΓορίυομίνου5 κτί.: Ηάί. 7• 137 
ηλωσαν κατά Έισάνθην την «ν 
Έλλτ^σττόντω. 19• ΐΓίραιώσ•€ΐν : 
ετο53 ; ε1δε\νΗεΓε ΤΗαο. υδεδ Ιΐιε 
ηιΐ(3. ίη ΐΗίδ δεηδε, Ι^ϋΐ ΡοΙγΙ). 1ΐ3δ 
δοί. = ^^033, 3• ιΐ3• 6. 67.4] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΗΥΙΤΡΑΦΗ2 Β ■20 εσ βαίνειν ζυλλαμβάνεί, άλλους ^μπίμφας μετά τον 
Λεάρ^ου καί Ά/Μεινιάδου. και ίκίλενσεν εκβίνοις παρα- 
Βοΰναί • οΙ δε λαβόιη-βς έκόμισαν ες τάς \\θηνα<;. άφι- 4 
κομ,ενων δβ αυτών Ββί ταντες οΐ \\θηραιοι τον Άριστεα 
μ-η αυθίς σφας ετι πλβίω κακόν ργ-τ) Βίαφνγών, οτί και 

25 προ τούτων τα της Ποτειδαιας και των βπι Θράκης ττάντ 
έφαίνβτο πράξας, άκρίτονς και βουλομενους εστίν α 
εΙπεΐν αυθημερόν άπεκτειναν ττάντας καΐ ες φάραγγας 
εσεβαλον, Βικαίοΰντες τοις αντοΐς άμύνεσθαι οΧσπερ 
και οΙ Λακεδαιμόνιοι ύττηρζαν. τους εμπόρους ους ελα- 

3οβον * Αθηναίων καΐ των ζυμμά-χων εν ολκάσι περί Πελο- 
πόννησον πλεοντας αποκτείναντες καΐ ες φάραγγας εσ- 
βαλόντες. πάντας γαρ Βη κατ άρ^άς του πολέμου οί 
Λακεδαι/χόζ^ιοι οσου^ λάβοιεν εν τη θαλασσή ως πολε- 21. ίκίλ£υ<Γίν : 50. τονς ττεμ- 
φθίντας, Ιΐΐ6 άλλους ]ιΐ5ΐ Γηεη- 
ίίοηεά; ΐΗε οπάβΓδ χνεΓβ σΐνεη 
4 ίΐιεηι 31: δΙίΐΓΐίησ. 23• δ«ίσαντ£5: 
Ιΐιε 5νΓ30ΐΐ5ίΐη5 ρυΐ Νΐοϊαδ Ιο 
άεαίΗ δ€£σαΐ'Τ€ς . . . μη . . . ανθίς 
σφίσι νεώτΐρόν η άττ αίτον γ^νψ 
ται. 25- των «γΙ Θρςίκης : ί/ΐ£ ώ\ί- 
ίτζ€ΐ3 οη ίΐιε ΒονάίΓ ο/ΤΙικα€ε, Ηεπε 
ΓηοΓε ρΕΓίϊεαίΗΓίν ΐΗε €Η&1οίο1ϊο 
ρεηΐηδϋΐΕ, αρ. ι. 60-65- ^νΐιεη 
Ροίΐάίΐεα πενοΐΐεά. Απδίευδ ννοδ 
δεηΐ ΐΗεΓε \ν•ίΐΗ 1\νο Ιΐιοϋδαηά 
Γηεη : ίτοιη Ηίδ αΓπν^ Ηε \\'35 ΐΐιε 
δουΐ οί ίίδ Γεδΐδί&ηοε : Ηβ Ηαά 
δΐΐρρεοί ουί ίο Ρείοροηηεδϋδ, 
\νΙιεΓε 1ιε Ηπά ΐ3εεη \\ΌΓΐίΐηο; ίο 
§εΙ Ηεΐρ ίοΓ ΡοΙϊά3εα. 28. τοίβ 

ΤΗϋΟΥϋΙΟΕδ — 1 1 αΰτοίί άμύν£σθαι : αρ. 3• 4°• 5 Ή^ 

αίτ^ ζημία • ■ ■ άμννασθαι. — οΪ<γ- 
ΊΓίρ νπ-ηρξαν : ^ΙίΓαοΐίοη ίοΓ άττερ ; 
ορ. ΌεΐΏ. Ι9• 2δο τας ενεργίσάΐζ 
α5 νττηρζαν €45 νμάς. ΡοΓ ΐΐιε 
δεηδε, ορ. 2. 74• 3 "^^^ αδικίας 
κοΚάζίσθαι τοις υπάρχουσί Ίτροτί- 
ροίς, 3. 4θ• 5• ΤΗε θΓεε1<δ &1- 
ΙαοΗεά πιυοΗ ννεί^Ηΐ ίο ΐΗε ίΪΓδί 
ΕοΙ ΐη 3. δεπεδ οί τηυίυΗΐ 5εηεβ1δ 
ΟΓ ΐη^υπεδ. 29. ου5 ϊλαβον: Ά 
δρεοίϊΐ 30ί δεειπδ τείειτεά ίο; ορ. 
Η<1ΐ. 7• ^37' ^^ο δανδ οί οηε οί 
ίΐιεδε ΕΓηΙ)αδδ3<1θΓδ, Άνηριστον, ος 
ΐΧλε άλιβας τους €κ Ύίρννθος. όλ- 
κάοί καταπλώσας ττΧηρύ α.ν^ρίϊ>ν. 
ΑΐΗεηδ τεσ^ΓίίείΙ ίΐιε Αε§εαη οδ 
πη ΑίΗεηϊ&η Ιαΐίε. ε πΐ3Γε οίΗΐίδυηι. 102 ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [67. 4 

μίονς Βίεφθβιρον, και τους μ,ετα Αθηναίων ζυμπολεμ,ονν- 
τας και τους μηΒβ μβθ^ €τ€ρων. 35 

68. Κατά δε τους αντονς ^ρόνον<;, του θέρους τελευ- 
τωντος, καΐ ^Αμττρακιωται αυτοί τβ καί των βαρβάρων 
πολλούς άναστησαντες εστράτευσ^αν επ "Αργός το Άμ- 

2 φίλοχυκον και την άλλην Άμφυλο-χ^ίαν. εγθρα δε ττρος 
τους Άργείους άπο τούΒε αύτοϊς ηρξατο πρώτον γενε- 5 

3 σθαί. "Αργός το ^ Αμφυλοχικον καΐ ^ΑμφιΚογίαν την 
άλλην έκτισε μετά τά Τρωικά οΓκαδε άναγωρησας καΧ 
ουκ άρεσκόμενος τη εν "Αργεί καταστάσει Άμφίλοχος 
6 Άμφιάρεω εν τω Άμπρακικω κόλπω, ομώνυμον τη 

4 εαυτού πατρίΒι "Αργός ονομάσας. καΐ ην η πόλις αυτή ίο 
μεγίστη της Αμφιλοχίας καΐ τους Βυνατωτάτους είχεν 

5 οικητορας. ύπο ζυμφορων δε πολλαΧς γενεαίς ύστερον 
πιεζόμενοι Άμπρακιώτας όμορους οντάς τη Άμφιλοχικη 
ζυνοίκους επηγάγοντο, και ηλληνίσθησαν την νυν γλωσ- 
σαν τότε πρώτον άπο των Άμπρακιωτων ζυνοικησάν- 15 

35• μηδ€ μ€θ' ίτίρων : ΐΗε ρ1ΐΓ&5ε 6. "Αργοδ κτΙ. : '• ΝοΙε ίΐιε 3,5γη- 3 

ίδ §6ηεΓα1, Ιιεηοε /ϋΐτ/δί ; οΰδεις 3,ηά άείοη, \ν1ιίς1ι βείδ ίΐιε Ι3ε§ίηηίη§ 

ον&€Τ€ρο<; Άτβ ϋδυαίΐγ δρΗί Ι^γ Ιΐιε ο£ ΐΗε αοοουπί ΐη τείΐεί." ΟΓοίδεί. 

§ονεΓηΐη§ ρΓεροδΐΐϊοηδ. 8. Άμφίλοχοβ: ΑΙοηπεοη, Αηιρίιΐ- 

68. 2. Άμιτρακιώται : Ά €οηη- ΙοοΗιΐδ' 1)Γ0ΐ1ιεΓ, Ηαά ΙίΐΠεά ΐΗεΪΓ 

ΐΗΪ3,η οοΐοηγ, αηά δο αη ^Ιΐγ οί πιοίΙιεΓ, ΕΓΐρΙιγΙε. ίο. όνομιίσ-ας : 

5ρ&Γΐ3 (2. 9• 2) ; οη ΐΗε πνεΓ &οΐίοη οοΐηοί(1εη<: \νίίΗ Ικτισί, 05. 

ΑΓΕοΗΐΗϋδ, οη ΐΗε ηοΓίΗ δίάε ο£ 339» '' ^ο εδρεοίαΐΐγ \νΗεη Λε Ιεαά- 

ίΐιε ΑΓπΙ^Γίΐα&η §υ1ί. 3• "ΠΌλλούδ ίη§ νΐ). ΐδ ηογ. ογ ήιί." 13. ιη€ζόμ€- 5 

άναστήσ•αντ€5: €θηοίηηΐΐ)'άεΓη&ηάδ νοι : δΟ. ΆργεΓοι. Ιφ την νΰνγλώσ•- 

τΓολλοι ννίΐΗ οΓπΐδδίοη ο£ ΐΗε ρίο. ; σ-αν : 30€. οί είϊεοί: ρΓοάαοεά ; Ιΐιίδ 

1)υΙ: ΐΗε ίεχΐ δΐιοχνδ ΙΗ&Ι ΐΗε \ώ\Χ\ά- ιτίΕΐίεδ ΐΗε ϊηδεΓίΐοη οί ννν ροδδί5Ιε. 

ίίνε \ν&δ \νίί1ι ΐΗε ΑΓηΙ)Γ&οίο1;δ. — 15• άιτότών . . . ξννοικησ-άντων : αί 

"Αργοδ : δοαΐΗ ο£ ΑΓηΙ)ΐ•&αΪ3 ^Χ ίΗε α τε$ΜΐΙ ο/ ίΗε ΑιηΙ)ταάοί3'' ]οΐηί 

Ι^οΙΙοηη ο£ ίΗε ΑιτιΙ)Γ&αΪ3η §υ1Γ. ίβίίΐοηβηί ιυϋΐι ίΜβίη. 69- ι] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 163 

των • οί δέ άλλοι Άμφίλοχ^οι βάρβαροι βίσιν. βκβάλ- 6 
λονσυ^ ονν τους Άργβίονς οΐ ^Αμπρακιώται γ^ρόνω και 
αυτοί ισνουσι ττιν ττόΧιν. οί ο' Ά^φίλο^οι γενομένου η 
τούτου διδόασιΐ' εαυτούς *Ακαρνασι, και προσπαρακα- 

2οΧεσαντες αμφότεροι Αθηναίους, οί αυτοΐς Φορμίωνα 
τε στρατηγον επεμφαν και ναΰζ τριάκοντα, άφικομενου 
δε του Φορμίωνος αίροίσι κατά κράτος "Αργός και τους 
^Αμπρακιώτας -ήν^ραπό^ισαν, κοιν^ τε ωκισαν αυτό 
Άμφίλοχοί και Άκαριάνες. μετά δε τούτο η ξυμμα- 8 

25χία εγενετο πρώτον ^Αθηναίοις και Άκαρι^άσ-ιΐ'. οί δε 9 
^Αμπρακιώται την μεν εχθραν ες τους \\ργείους άπο 
του άνΒραπο^ισμοΰ σφών αυτών ττρώτοΐ' εττοιησαντο, 
ύστερον δε εν τω πολεμώ την^ε την στρατείαν ποιούνται 
αυτών τε και 'Καόνων και άλλων τινών τών πλησιοχ^ώ- 

3ορων βαρβάρων • ελθόντες τε προς το "Αργός της μεν 
χώρας εκράτοχ/ν, την δε πόλιν ώς ουκ έΒύναντο ελειν 
προσβαλόιηες, απεχώρησαν επ* οΓκου και ^ιελύθησαν 
κατά έθνη. τοσαυτα μεν εν τω θερει εγενετο. 

09- Του δ' επιγιγνομενου χειμώνος ^Αθηναίοι ναΰς 
έστειλαν είκοσι μεν περί ΤΙελοπόννησον και Φορμίωνα 
στρατηγόν, ος ορμώμενος εκ Ναυπάκτου φυλακην είχε 
μητ εκπλειν εκ Κορίνθου και του Κρισαίου κόλπου μη- 

η 2θ. Φορμίωνα . . . ίπ€μψαν : ζΧ 69. Ι. χίΐμώνοξ : ητίηΐεη 43°• 

δοιηε υη1ίηο\νη Ιϊιτιε 5είθΓε ΐΗε 3• όρμωμίνο« €κ Ναυιτάιςτοιι : Ν^υ- 

νίζχ. 21. άφικομ<νον δ^ : δεε ρ3οΙυ5 «35 Ηΐδ ΗεαάςυπΠεΓδ. 

9 Αρρεηάϊχ. 28. τ^ ΐΓολίμ«β : ΐΗε 4• ΚρΜταίου κόλιτου: ίΗε Οοηη- 

ρΓεδεηΙ «τετ. 29. Χαόνων : δεε ΐΗΐ^η §ιι1ί. 33 Εΐ\ν3)•8 ϊη ΤΙιυο. 

οη 2. 8ο. 5- 33• "«Λτά ίθνη : οί ίαΙεΓ ν\•πΙεΓ5 ΓεδΙποί ΐΗε ηαιηε 

Οπεείίδ ΤΙιυο. \\Όα1{1 Ηανε δαΐά Ιο ίΐιε ΐιηιηεάίαίε ηεϊ§1ιΙ)θΓΗοο(1 

κατά 7ΓΟλ£15. θ£ 0ΐΊ53. [64 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [69.1 δει^α μητ* βαπλείν, ίτίρας δε €^ βττΐ Καρίας καΐ Λυκίας 5 
και Μΐλησαν^ρον στρατηγοί^, όπως ταντά τε άργυρολο- 
γωσι και το Χτι^στίκον των ΐίβλοποννησίων μη έωσιν 
αντόθεν ορμώμενον βλάπτευν τον πλουν των ολκά^ων 
των άπο ΦασηλίΒος και Φοινίκης και της εκείθεν ηπεί- 
2 ρου. άι^α^άς δε στρατιά ^Αθηναίων τε των απο των το 
νέων και των ζυμμάγων ες την Αυκίαν 6 Μελησαν^ρος 
αποθνήσκει και της στρατιάς μέρος τι Βιεφθειρε νικηθείς 
μάχη. 

70. Του δ' αΰτου χειμωνος οι Ποτειδαιάται επειδή 
ούκετι ε^ύναντο πολιορκούμενοι άντεχειν, άλλ' αϊ τε ες 
την Άττικην εσβολαΐ ΙΙελοποννησίων ού^εν μάλλον άπαν- 
ίστασαν τους Αθηναίους, δ τε σΐτος επελελοίπει, και 
άλλα τε τΓολλά επεγεγενητο αυτόθι η^η βρώσεως περί $ 
αναγκαίας καί τίνες και άλληλω'^ εγεγευντο, ούτω ^η 
λόγους προσφερονσι περί ζυμβάσεως τοΐς στρατηγοΐς 5- ίιτί Καρία$ : §6η., ορ. Ι. 63. 
Ι χωρησαζ η ΙπΙ τηζ Όλννθον 
(Ο/γηί/ιΐίί ιναγ) η €5 Ποτει- 
δαιαν. 6. ταΰτα . . . άργυρολο- 
γώ<Γΐ : ορ. Αεδοΐιίη. 3• 59 ^ο^' 
Έλληναζ ηρ-γνρολόγησί. : 566 ο η 
3- Ι9• ΐ• 9• Φα•ο"ήλιδο5: Ά ροΓΐ 
οη {Η6 1)0Γά6Γ5 οί ίγοία Άπά Ρ&Γη- 
ρΗγΙΪΛ. — €Κ€ΐθ£ν: ίοΓ £κε?, ίηίΐυ- 
6η06(3 13}' άττό. 12. δΐίφθίψί 

νικηθ€ΐ8 μάχη : Λε ρΐο. 8ίαί65 ΐΗε 
ΙΤ10Γ6 ΐηηροΓίΗηΙ: ί&οί ; £ογ ά δίηιί- 
ΙαΓ εχρεοϋΐίοη αηά 1ί1<ε Γεδυΐΐ ορ. 
3. Ι9• 2. 

7ο. Ι . Τ1ί6 ηίΐΓΓ3ΐΐνε ίδ Γεδυηιείΐ 
Γγοπι 2. 58. 3• 2. αϊ τί . . . δ τ£ (ΓΪΤ05: ΐΗβ 

1\νο Γε&δοηδ ννεπε ΐΗε υηεχρεοίεά 
ρεΓδίδίεηοε οί ΐΗε Αΐνιεπΐ^ηδ Επά 
ΐΗε ί&ϊΙαΓε οί δυρρΠεδ ; ίΗεη 
ίοΠονν ρεΓίίηεηΙ άείαϋδ αβ ίο 
ΐΗε ΙαΙΙεΓ ίαοί ίη και άλλα τε . . . 
καί. 3• ο^δ*ν μάλλον άπανίστα- 
σαν : /αϊΐβά α3 εοηιρίβίβΐγ — ε3 
Ιΐιεγ \\Άά ρΓενΐοϋδΙγ \>•^ ηε§οίΪ3- 
ίΐοη, ορ. Ι. ΐ39• ΐ• 5- βρώ(Γ€ω8 
ΐΓί'ρι άναγκαίαβ : δαοΐι αδ ΐΗεΪΓ 
δίΓ&ΐΙδ ίοΓοεά ίΐιεηη ίο τεδΟΓΐ ίο, 
ορ. 6. 37• 2 €κ σκηνίΒίων καί αναγ- 
καίας τταρασκίνης. 6. αλλήλων 
ίγίγίνντο : Τΐιυο. ΓηεΓεΙγ ίοϋοΐιεδ 
3.η(1 ρ&δδεδ οη. 70. 5] ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 165 

των * Αθηναίων τοις €πΙ σφίσυ τεταγμένους, αενοφωντί 
Τ€ τω Εύ/3ΐ7Γΐδου καΐ Έστιοδώρω τω Ά/οιστοκλειδου και 

ιοφανομάχ^ω τω Καλλίμάχ^ον. οΐ ^6 προσβΒεζαντο, ορών- 2 
τβς μεν της στρατιάς την τα\αιπωρίαν εν χωρίω χεψε- 
ρυνω, άνηλωκνίας τ€ η^η της πόλεως Βίσχίλυα τάλαντα 
ές την ττολιορκίαν. επί τοΐσΒβ ονν ζυνεβησαν, εζελθείν 3 
αντονς κα\ παιδας και γυι^αικας και τονς επίκουρους ζυν 

15 ενι Ιματίω, γυναίκας δε ζύν ^υοΐν, και άργύριόν η ρητον 
έχοντας εφό^ιον. και οΐ μεν υπόσιτον^οι εζηλθον εττΧ 4 
την Χαλκιδικτ)!^ και {κατωκησαν) έκαστος η εΒύνατο * 
Άθηναΐοί δε τους τε στρατηγούς επητιάσαντο οτι. άνευ 
αυτών ζυνεβησαν [ει^όμι,ζον γαρ αν κρατησαι της πό- 

χ>λεως η εβούλοντο), και ύστερον εποίκους εαυτών επεμ- 

φαν ες την Ποτείδαιαι^ και κατωκισαν. ταύτα μεν εν 5 

τω χειμώνι εγενετο, και το δεύτερον έτος ετελεύτα τω 

πολεμώ τωδε ον θουκυ^ί^ης ζυνεγραφεν. 

8. Τ0Ϊ5 ίΐτΐ σ-^ίσ-ι τ€ταγμί'νοι.β : ρΙΐΓΠδε ίοΓ α11 ίΗε ΐηΙΐΗΗΐΕηΙδ ; ίΐ 

ερ• 3• Ι3• 3 «ί δ' ίφ' ήμίν τ€τάχαται ; αρρΠεδ ρΐίτίϊοηίαήγ ίο ίξελθΐΐν, αρ. 

€7Γΐ ννίΐΗ ΐΗε ά3ΐ. ϊη Ε Ηοδίίΐε 56ηδ6 ι. 103. 3 (ηυοίεά οη 2. 9• 4) ^ 

18 ερΐο ζηά ίτΆξία. — ^ίνοφώντι : Λε ννοΓάδ ρΓοΙ)3ΐ)1\' δίοοά ΐΗυδ ίη 

ορ. 2. 79• Ι ; ίΐιε οίΗεΓδ 3.Γε ηαιηεά ΐΗε ΐΓεαΙγ ; ηο άΐίϋουΐΐγ ηεεά 1)6 

2 οτύγ ΗεΓε. ίο. όρώντ€ς μών . . . ίεΐί ΐη γυναΓκα5 δ€ ί1ΐ3ΐ ίο11ο\νδ. 
άνηλωκυ(ας τί : £οΓ μεν . . . τ€, ορ. — |νν ίνΐ ίματ(ω: δο, \νΗεη δ^ηιοδ 
Ι. 1 44• 2 Μεγαρεαζ μεν . . . τάς τ€ δυΓΓεπίΙεΓεά ίο ΕγδΕπάεπ ώμολό- 
πόλίΐς, 3• 4^• 2. 1 1, ίν χωρίω χϊΐ- γησαν εν Ιμάτιον ίχων έκαστος 
μερ\.ν<^ §οεδ \νίίΗ ταλαιττωράιν. 0ρ. άττιεναι των ελευθέρων- 1 8. αν€υ ^ 
2. 3• 4 ίΐ' ννκτΐ φοβερώτεροι όντες. αυτών : ιυϋΗοΗί εοη$ηΙΙΐηξ ίΗε αη- 

3 Ι3• ^ΊΓ^ τοίσ-δ« : εττι \νίίΗ ΐΗε (Ιαί. ίΠοτϋτεε αί Ηονιε, ορ. ι. Ι28. 3 
οΓ οοηάίΐίοηδ ογ δίΐρυΐΕίΐοηδ ; ίΗε Παυσανίας άνευ Λακεδαι/ιχονιων άφι- 
ίηΓ. ίο11ο\νίη§ §ΐνεδ ίΗε οοηίεηΐ κνεΓται ε'ς Έλλτ/σττοντον. 20. ■π 
οί τοΤσδε : ώστε ηιΐ§Ηί Η&νε Ηεεη εβονλοντο : δΟ. ^Αθηναίοι ; ο?ι ^^ιε^^ 
υδείΐ. ορ. 3• Ιΐ4• 3• Ι4• αυτούς καΐ οτνη ίεκ/ηί. 21. κατωκκταν : δΟ. 
ιταΐδας καΐ γυναίκας : Ε δίεΓεοΙγρεά αυτιών. 1 66 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [71. ι 

71 • Του δ' €πίγίγνομ,€Ρον θβρονς οΐ ΐίελοπορί'ησίοί 
καΐ οΐ ζύμ.μα^οι €9 μεν την Άττίκην ουκ ΙσεβαΚον, 
έστράτβνσαν δ' έιτί ΙΙλάται,αν • ηγβίτο δ€ Άρ^ίδα/χ,ος 6 
Ζενζί^άμον, ΑακβΒαυμορίων βασυλενς • καΐ καθίσας τον 
στρατον ε/χελλε δτ^ώσειν την γην • οΐ δε Πλαταιές 5 
ενθνς πρεσβευς πεμι^αντες προς αντον ελεγον τοίά^ε. 
2 " Άρχ^ί^αμε καΐ ΑακεΒαιμόνίΟί, ου δίκαια ποιείτε ούδ' 
α^ια ούτε νμων οντε πάτερων ων έστε, ες γηρ την 
Πλαταιώι^ στρατενοντες. ΐΐανσανίας γαρ 6 Κλεομβρό- 
τον, ΑακεΒαίμόνίος, ελενθερώσας την Ελλάδα άπο των ίο 
Μη^ων μετά 'ΈΧληνων των εθεΧησάντων ζυνάρασθαι 
τον κίνΒννον της μό-χης η τταρ' ημίν εγενετο, θύσας εν 
τη ΥΙλαταιων άγορα Διι ελευθερίω Ιερά καί ζυγκαλεσας 
πάντας τους ξυμμάχονς άπεδίδου ΠλαταιεΟσι γην και 
πόλιι^ την σφετεραν έχοντας αυτόνομους οίκεΐν, στρα- 15 
τευσαί τε μν^ενα ποτέ αδίκως ε'ττ' αυτούς μη^' επΙ δου- 
λεία • ει δε μη, άμύνειν τους παρόντας ζυμμάχους κατά 

71. Ι. τονθί'ρουβ: ΜΆγ οτ ]ηη&, νμ€Τ€ρων ττατίρων. ΙΟ. άιτο των 

429, αρ. 2. 79• Ι ακμάζοντος του Μήδων : ορ. 3• ΐθ. 3 εττ' ελευ^ερώ- 

σίτον. 6. €λ€γον: Ταγ 1\\& ιτίοαίΐι σει άπο του Μτ/δου. II. ξυνάρα- 

ο£ ΐΗεΪΓ Γ6ρΓ686ηίαίϊνεδ. Οη ΐΗβ σ-θαι τον κίνδυνον : ΐΗε §6η. ίδ οογπ- 

ρΓεν&ΙεηΙ υβε οί ίΗε ΐπιρί. ο£ πιοηεΓ, ορ. 4• ίο. ι ξνναράμενοι 

ττίμπω, κελεύω, λέγω, 8εε 05. τούδε τον κινδύνου. 12. θύ(Γα9 : 

212; ορ. Χεη. Αη. ι. 3• 2ΐ οί Ι^ΙεΓ ίη Ιΐιτιε ίΗ&η ελευ^ερώσας, 

Έλλί^νες ΐβονλενοντο καί άπεκρί- ορ. Ρΐυί. Ατίεϋά. Ι9• Ι3• ^λευ- 

ναντο• Κλεαρχο5 δ' ελεγεν * (ΗεΓΟ θερίω : ΐΗεΓκ \ν3δ αη αΙΙ&Γ οΓ Ζευδ 

ΐΗε δρεεοΐι ϊδ §ΐνεη) ό /χεν οντω% ΕΙευΐΗεηαδ 2Λ. ΡΙαίίΐεΕ, Επά α 

ειττεν, ίΗβ Οτεβίίί^ αββν ίαΙΜηξ {Ηε ρεηΐείεπο ίεδΐίναί, Λε ΕΙεαίΠεπα 

ιηαΐίβτ ονεκ, ηιαάε αη^τνεν ; €1εαν- (Ρ&αδ^η. 9-2.4» Ρΐιιί• ΑΗ$αά. 2ΐ ). 

εΗΗ3 τυαί ΐΗε 3ρο/!ε37ηαη : — 3ηεΗ \η. Λ δε μή : ίΐιϊδ ρΗΓΕδε ιτι&γ ίοΐ- 

2 τυαΒ Ηί3 5ρεεοΗ. 8. ιτατίρων ών 1ο\ν 3. ροδΐίίνε ογ » ηε^αίίνε, ορ. 2. 

εσ-τε: ΓηοΓβ ειηρίιαίίο ίΗ&η των 5• 5! ϊ^ •■"^Υ ίΐη^νΐ'εΓ α ρΓεοε(ϋη§ 72. ι] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 167 

^ύναμ,ίν. τάδε μα/ ημΐν πατέρες οί νμ.€Τ€ροί εδοσαι/ ;ί 
άρβτης ει^εκα και προθυμίας της εν έκείνοις τοΙς κιν8ύ- 

2ονοις γ€Ρομ€νης, νμβίς δε ταναντία δράτε• μετά -γαρ 
Θηβαίωι^ των ημίν εγθίστων έπΙ δουλεία τη ημέτερα, 
ηκετε. μάρτυρας δε θεούς τους τε ορκίους τότε γει/ομε- 4 
νους ποιούμενοι και τους υμετέρους πατρώους καΐ ημέτε- 
ρους εγχ^ωρίους, λεγομεν ύμίν την γην την Πλατααδα 

25 μη ά^ικεΐν μη^ε παραβαίνειν τους όρκους, εάν δε οίκεΐι/ 
αυτόνομους καθάπερ ΐίαυσανίας ε^ικαίωσεν." 

72. Τοσαυτα είπόντων Πλαταιών ^ Χργί^αμος υπο- 
Χαβων είπε • " Δίκαια λέγετε, ω άνδρες Πλαταιι^^, ην 
ποιητε ομοΐα τοις λόγοις. καθάπερ γαρ Παυσα/^ιας ύμΐν 
παρε^ωκεν, αυτοί τε αύτονομεΐσθε και τους άλλους ζυν- 

$ελευθερούτε όσοι μετάσχοντες των τότε κινδύνων ύμϊν 
τε ζυνώμοσαν και είσι νυν υπ* *Αθηναίοις^ παρασκευή 

« μ(ν ΟΓ ην μεν. ορ. 3• 3• 3• '^ε^^ ^^^ ϊηίειτυρίίοη, ορ. Χεη. 

— άμύνϊΐν : Ιε^Εΐ ΐηί. — τοίιβ ιτα- €χτ. ζ. ζ. 35 ^Τί λί'γοντο^ αίταυ 

ρ6ντας ξυμμάχους ίηοΐϋάεδ δρ^Γΐα. νπολαβων €πγ€. 2. ην ΐΓθΐήτ€ 

3 21. των ήμΐν €χθίσ~Γων : ορ. 3- όμοια τοΐβ λόγοΐ5 : «6 3θ1νηο\νΐ6<1§6 
59• 4 ©ηβαίοί•; τοις ημΐν ίχθίστοις. νουΓ οΪΆΐτη οηΐ)" ίη €356 νοϋΓ άεεάδ 

4 22. μάρτυρας . . . -πΌΐονμΐνοι : ορ. οοΓΓεχροΐκΙ. 3• •£«ιβάΐΓ€ρ γάρ : γαρ 
4-87- 2 μάρτνρας θίον; και ηρ<ύας = ί^ίΐί ή ίο 5αγ, Ι ίηεαη ; ΐΗϊδ ϊη- 
τοί,•ς εγ^ωρίον; ττοιησομαι. '' ΤΗε ΐ6φΓεΐ3ΐίοη οί ΐΗε Ε^ΓβεπΓίεηΙ; οί 
δρκίοι \\Όυ1(1 όε οίΓεηθε(1. 1)6ς3ϋ5ε 479 ί^ υηίαΪΓ. 4• ΐΓαρ«'δ«κίν : 3. 
ίΐιε ο3ΐΗ5 δννΌΓπ ίη ΐΙιεΪΓ η3Γη6 ί;ί§ηϊίΐθ3ηΙ 5υΙ)5ΐίΐυΙϊοη ίοΓ ΐΗε 
νουΐά Ιίε 1)Γθ1{εη : ΐΗε πατρώοι, άττεδιδου οί 2. γι. 2. — αυτοί 
1)εε3υδε ΐΗε 5ρ3Γΐ3η5 Λνουΐά νϊο- τ€ αντονομ<ΐ(Γβ€ καΐ . . . ξνν€>€υ- 
ΐ3ΐε εησ3§επιεηί5 Γη3(1ε 1)ν ΐΗείΓ β€ροντ€ : όοίΗ 3Γε ΪΓπνδ. : όοΐΗ 
ίοΓείΕΐΗεΓδ : ΐΗε εγχώριοι. Ι^εο^υδε ΐΗίη^δ δΗουΜ §0 ίοσείΗεη ΒυΙ ΪΙ 
ΐΗείΓ «οΓδΙιϊρ ΏΌϋΙά οε35ε χνΐιεη Ϊ5 ΐπιρίίεά Ιΐΐ3ΐ ΐΗεν άο ηοΐ ; 5θ ίη 
κΙπίησεΓδ οοαιρϊεά ΐΗε ΐ3ηά." Αγπ. ίμίν Τ£ ξννώμοσαν και ίίσι νυν νττ' 

72. Ι. νίΓολαβών : /« ηρΐ^ ', Ά^ναάκς ννε Η3νε Ινν-ο ί3€ΐ5 Ιΐΐ3ΐ 
Λα-β 18 »ί Ιίιηεδ 3 βεηββ οί 3ΐ)ηιρΙ- £θ ίο§εΐΙιεΓ, 1)αΙ βΐιουΐά ηοΐ. , ι68 ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [72. ι 

Τ€ τοση^β και πόλεμος γβγενηται αντων ένεκα καί των 
άλλων ελευθερώσεως, ης μάλυστα μεν μετάσχοντες και 
αντοί εμμείνατε τοις ορκοις • εΐ δε μή, άπερ καΐ το πρό- 
τερον ηΒη προνκαλεσάμεθα, "ησυγίαν άγετε νεμόμενοι ίο 
τα υμέτερα αυτών, και εστε μη^ε μεθ' έτερων, Βεχεσθε 
Βε αμφότερους φίλους, εττι πολεμώ δε μη^* έτερους, και 
τάδε ημίν αρκέσει." Ό μεν * Αρχίδαμος τοσαΰτα ειπεν • 

2 οι δε Ιίλαταιών πρέσβεις άκούσαντες ταύτα εσηλθον ες 
την πόλιν, και τω πληθει τα ρηθεντα κοινώσαντες άπε-15 
κρίναντο αύτω οτι αδύνατα σφίσιν εϊη ποιείν α προκα- 
λείται άνευ ^Αθηναίων (τταΓδες γαρ σφών και γυναίκες 
παρ* εκείνοις ειεν), δεδιε^αι, δε καΧ περί τη πάσγ) πόλει 
μη εκείνων αποχωρησάντων * Αθηναίοι ελθόντες σφίσιν 
ουκ επιτρεπωσιν, η Θηβαίοι, ως ένορκοι οντες κατά το ζο 
αμφότερους Βεχεσθαι, αυ^ις σφών την πόλιν πειράσωσι 

3 καταλαβεΐν. 6 δε θαρσύνων αυτούς προς ταΰτα εφη • 

7- των άλλων: ίΗβ 3ΐ1ί65 ο£ ννΗθ86 \νί11 ΟΗΓπεδ. ι8. €Ϊ€ν:ορΙ. ; 

ΑΐΗεηδ, \νΗο ννεΓο ηοΐ αΙ ΡΙ^ίαεα ΐί ίδ ίΗε τεαδοη ίΗεγ &δδΪ£;ηεά, 

ίη 479• 8. μάλισ-τα μ€ν . . . «Ι ΟΜΤ. 675• — δίδιίνοι δί : δΙΪΠ 

δ€ μή ίηίΓοάυοεδ Ηΐίειη&ίΐνεδ, ίΗε ΐΗε ννοΓοΙδ ο£ ίΗε ΡΙ&Ι&εαπδ ; ^υΐ 

ιηοΓε (3εδίΓ&51ε ΐ3είη§ ΐΗε ίίΓδΙ: ; ηο\ν \νε Ηανε ίΐη ίηΓ. — τη ιτάσ-^ 

μάλιστα μεν . . . (.ττίΐτα δε (ίΗποε ιτόλίΐ : -η πάσα πόλις = ΛεΪΓ β//αδ 

ίη ΤΗυο.) §ΐνεδ, ηοί ίΐΙίεΓηαίίνεδ, 3η ίηάερεπίΐεηΐ ροΙΐΐίοΕί οοπιπια- 

1)ϋΙ οοίηαΰεηί ίαοΐδ, αΓΓίΐη^εά α.ο- ηίίγ. 19- ίκίίνων : των Λακεδαι/Αο- 

ΟθΓάίη§ ίο ννεί^Ηί. 9• &•"■«? • • • νιων. 2θ. ίπιτρίττωσ-ιν : έττιτρίττειν 

ΐΓρουκ(ΐλ€(Γάμ€θα : ορ. 2.73•ΐ; ^νΗεηΡ τινι' (ννίΐΐιουί άοο.) —ίο Ιεανε οιιε 

\νε &Γε ηενεΓ ΐοΐά ; ορ. 3• 68. ι. ίο αεί αε Ηε ρΐεαεεε. — ώ$ ϊνορκοι 

12. φίλουβ: ρΓεό. ; εΙδεννΙιεΓε δε- δντίβ : οη Ιΐιε ρΐεα ΙΗηΙ; ΤΗεΙ^εδ ίδ 

χεσ^αι, ίη ΐΗίδ δεηδε, 1ιε5 απ αάν. ϊηοΐαάεά ίη ίΗε οΐ&υδε άμφοτψονς 

2 άΆί. πιοάίΗεΓ, ορ. 2. γ. 2. 15. τφ Βίχεσθαί. 22. ιτρόϊ ταντα : ίη ίΗίδ 3 

ττλήθίΐ : Εδ 3. ροΐίίίο&ΐ ΙεΓπι, ΐΗε ρΙίΓΕδε ταΰτα &Γεοοηδί(ίεΓαί1οηδΐ1ΐ3ΐ 

άεηιοοΓΛίίε ρ^τίγ, ογ ίΗε ηΐ3]θπΙγ ηιυδί 1)ε ιΕ1^εη ίηΐο ίΐοοουηΐ: αηά ιτιεί. 73• 3] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 169 

" 'Ύμείς δε πόλυν μβν και οικίας ημΐν παράΒοτε τοίς 
ΑακΐΒαίμοΐ'ίοίς και γης ορονς αποδείξατε καΐ δένδρα 

25 αριθμώ τα υμέτερα καΐ άλλο εί τι Βννατον ες αριθμόν 
εΚθεΙν • αντοι δε μεταγωρησατε οποί βονλεσθε, εως αν 
6 πόλεμος ύ). επειΒάν δε παρελθτ), άποΒώσομεν νμίν α 
αν παραΧάβωμευ. μ^χρ^- δε τον^ε εζομεν παρακαταθη- 
κών, εργαζόμενοι και φοράν φέροντες η αν νμα/ μελλη 

^οΊκανη εσεσ^αι." 

73• Οί δ' άκονσαντες εσηλθον αυ^ις ες την πόλιν, 
και βονλενσάμε'^οι μετά τον πλήθους ελεζαν οτι βούλον- 
ται α προκαλείται Άθηναίοις κοινώσαι πρώτον και ην 
πείθωσιν αυτούς, ποιεΐν ταύτα • μέχρι δε τούτου σπεί- 
ζσασθαι σφίσιν εκελευον και την γην μη Βηοΰν. 6 δε 
ημέρας τε εσπείσατο εν αις εικός ην κομισθηναι και την 
γην ουκ ετεμνεν. ελθόντες δε οί ΥΙλαταιης πρέσβεις ως 2 
τους Αθηναίους και βουλευσάμενοι μετ αυτών πάλιν 
ηλθον άπαγγελλοντες τοις εν τη πόλει τοιάδε • " Ουτ εν 3 

ΙΟ τω προ του χρόνω. ω άΐ'Βρες Πλαταιι^ς, άφ' ου ζύμμαχοι 
εγενόμεθα, \\θηνα'ίοί φασιν εν ούδει^ι υμάς προεσθαι 
αδικούμενους ούτε νυν περιόφεσθαι, βοηθησειν δε κατά 

23• ύμΐίΐ5 δί': ερ. 5-9"• ^ Τ7/^£Ϊ5 73• 6. ημέρας ίσ-ιτίίσ-ατο : 300. 

δί ορεηΐη^ & Γ6ρ1γ : αλλά Ϊ5 ιηοΓε ο£ άυΓΕίΐοη ; αρ. 4• ι "8• ίο αί 

ίπεηιιβηΐ. — τοΪ5 Δακ€δαιμ.ονίοΐ8 : σττονδαί ενιαυτόν έσονται. ΤΗε 

«'ϊίΗοαΐ Ιΐΐ65€ \νοΓθ1δ, ;7ΜΓν Γπϊ^Ιιΐ = τεί. οί. 1α1ί65 ΐΗε ρΐαεε οί" α ηα 

τοις ΠελοτΓοννττσίοις• 25- αριθμώ : ΓηβΓΕί ; Ιΐιε ίΐπιε Ϊ5 πιθ3ΐ1γ εχ 

δγ ΗϋΜΐύεκ ; ^γ). ΉάΧ. 6. ^^ €κ ττάσΊγ; ρπεδδεά 15>' &η Άά]., αρ. 2. 2. ι 

δίΐ Λακ£δαι)ιονο5 • • • άρίθμω των — κομκτθήναι : νείτη-η, ορ. 8. 56 

ττεριοικων άναγκαστους €5 το κ^δος 5 κομίζονται ΐς την "Σάμον. ΐθ. άφ' 

ίεναι. 28. μέχρι τοϋδε : ϋΙΙίϊιε ίϊιηβ ον ξνμμαχοι ΐγΐνόμεθα : χεε οη 3• 68. 

Ι ίίαΐεά. — ίξομίν : 50. αντά ; τταρα- 5• '-• άδικουμιένονδ ΐ3ε1οη§5 λνίίΗ 

καταθήκην 15 ρΓεά. ττίριόψίσθοχ. 1 70 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [73. 3 

^ύναμι,ι/. έτησκητττονσί τε νμίν προς των όρκων ονς οΐ 
νατερες ωμοσαν μη^εν νεωτερίζειν περί την ζνμμαχίαν." 
74• Τοιαύτα των πρέσβεων άπαγγευλάντων οΐ Πλα- 
ταΐΊ^ς εβονλεύσαντο Αθηναίους μη προ^ίΒόναι, αλλ* άνε- 
)(εσθαί καΐ γην τεμνομενην, εΐ Βεΐ, ορώντας και άλλο 
πά(Τ\οντας ο τι αν ζυμβαίνη • εζελθείν τε μη^ενα ετι, 
αλλ* άπο του τεί)(^ους άποκρίνασθαι οτι άδΰϊ^ατα σφίσι $ 

2 ποιεΐν εστίν α Αακε^αιμόνιοι προκαλούνται. ως δε 
άπεκρίναντο, εντεύθεν Βη πρώτον μεν ες επιμαρτυρίαν 
και θέων και ηρώων των εγχ^ωρίων Άρ-χ^ί^αμος ^βασι- 

3 λεύς κατέστη, λέγων ώδε • " θεοί όσοι γην την Πλα- 
ταιίδα €χετε καΐ ήρωες, ζυνίστορες εστε οτι ούτε την ίο 
άρχΎ)ν άΒίκως, εκλιπόντων δε τών^ε πρότερον το ζυνώ- 
μοτον, επΙ γην την^ε ηλθομεν, εν η οι πατέρες ημών 
ευζάμενοι ύμΐν Μη8ων έκράτησαν καΐ παρεσ'χετε αυτήν 
ευμενή εΐ'αγωί'ίσασ-^αι τοΖς "Ελλησιν, ούτε νυν, ην τι 
ποιώμεν, άΒικησομεν • προκαλεσάμενοι γαρ πολλά καΧ 15 Ι3• ί'ΠΊ.σκήΐΓτουσ-ι : Ε νεΓγδίΓοησ ίΗε ίοηπ δΐιϊίΐδ. ίο. ξυν£σ•τορ«5: 

λνοΓίΙ, ορ. 3• 59• 4; οίΐεη υδεά οί" αρ. δορΗ. ^«/. 542"Άιδτ;5, χοί κάτω 

ΐΐιε Ιαδί οΙτΕΓ^ε Ι&ϊά \)γ Ά άγ\η^ ιτΐίΐη $ννίστορ€<;, Ευη Ξ^ιρρί. 1 174 Ζευς 

οη Ηΐδ δαΓνϊνίηο; ΓερΓεδεηΐΕΐΐνεδ, δέ $ννίστωρ. — την αρχήν : ζάν. 

ορ. Ι^γδ. ι^• 9^ αποθνήσκοντα γαρ αΐ βνή; ^{οντί ννν: ορ. 6. 4• 5 

ήμΐν έττίσκηψαν. την άρχην) (ύστερον 8ε. 1 1, ίκλι- 

74• 3• ορώντας . . . ιτάσ-χονταδ : -ιτόντων : Βιιί οιιΐ}/ ΐϋΗβη : ) (αδίκως: 

300. ίηδίεαά οί ηοιη. ; ΐΗε τεπιοίε- ΐΗε δΐιΐίΐ ΐδ εΐυε ίο ίΐιε ίαοί ύ\2Λ. ίΐιβ 

ηεδδ ο£ εβονλεύσαντο Ιεανεδ ίΗε \νΓοη§ \νου1ά Ιίε ΐη ΐΗείΓ ολνη &οΙ, 

ίη£. ΐη οοπιιόΙ οί ΐΗε οοηδίΓυοΙίοη ; λνΗΐΙε Λε ]υδΙ:ίίϊθ3ΐ:ίοη ίδ ίουηά ΐη 

ίοΓ ίΗε ρίο., ορ. Ι. γγ. ζ δεινό- ίΗε 301 οί ΐΗε οΙΙιεΓ ραΓίγ. Ι2. γήν 

τερα τοντων πάσχοντες ι^^είχοντο. τήνδ€ €ν η : ίΐιε τεί. ηΐ3ΐ<εδ Ιΐιε 3Γΐ. 

7. ιτρώτον μεν: \νίί1ιου1; εττειτα δε; υηηεοεδδ3Γγ ; ορ. 3• 59• ^ ημέρας 

Ϊη 2. 75• Ι (τοσαΰτα εττι^ειάσας) . . . εκείνης; ^. 75• 3] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 171 εικότα ου τχτ/γάνομεν. ξυγγνώμοι/€<; δβ €στ€ της μ^ν 
αδικίας κολάζεσθαυ τοις ύπάρ^ονσι προτίροις, της δε 
Τιμωρίας τχτγ\άν€ίν τοΙς Ιτηφ4ρουσι νομίμως."^ 

75• ΤοσαΟτα Ιτηθίΐάσας καθιστή ές πόλ€μον τον 
στρατόν, κα\ πρώτον μ€ν πβρίβστανρωσβρ αυτούς τοις 
δενδρεσίί' α εκοφαν, του μη^βνα ετι, έζιεναί, έπειτα χώμα 
έχουν προς την πόλιν, ελπίζοντες ταχίστην {την) αΐρε- 

5 σίν εσεσθαι αυτών στρατεύματος τοσούτου εργαζομένου. 
^\α μεν ουν τέμνοντες εκ του Κιθαιρώνος παρωκο^ό- 2 
μουν εκατέρωθεν, φορμη^ον άντΙ τοίχων τίθέντες, όπως 
μη Βίαχεοίτο επΙ πολύ το χώμα. εφόρουν δε ΰλην ες 
αύτο καΐ λίθους καΐ γην καΐ ει τι άλλο άνύτειν μελλοι 

ΙΟ επιβαλλόμενον. ημέρας δε έχουν Ι εβ^ομηκοντα καΐ 3 
νύκτας ζυνεχώς, ^ιηρημενοι κατ ανάπαυλας, ώστε τους 1 6. ξνγγνώμονίδ δ« : δί = ίηοτε- 
ονετ'. — |υγγνώμον€5 κττί = ^'γγνώτ£ 
(2. 6ο. 4) 5 %\τ{χ^ύρΎΐσαχ(., ξίνε ωη- 
3£ίΐί ίο ΟΗΤ (ίείεκτηϊηαϋοη αηά αιά 
η$ ί/ΐ£τβίη. ΤΗε χφ'. ίη ΐΗίδ υπαδυ^Ι 
δεπδε 18 ργοΒηΜ)- άυε Ιο άεδΪΓε ίοΓ 
αηίίΐΐιεδΐδ. — τή5 αδικίας §065 ΐ3θΐΗ 
\\•ίΐίι κολάζεσθαί ζηά νπάρ-χρνσι. 
\η. ύττάρχουο-ι : 566 οη 2. (η. 4 : ύζΧ. 
οίΐΗε ρ6Γ5οη οοηοεΓπεά : ϊΐ άοεδ ηοί 
άερεηά ο η $νγγνώμ.ον£^ ; Ιΐιε 5Επιε 
Ηοΐάδ Ιηιε οί ίπιφψονσι, ννΐΐΗ ννΙιίοΗ 
δυρρίν τιμωρίαν: ορ. ι. 70. ι τοΓς 
ίτελαϊ φογον ΐΊΓίν^-γΚ€Ϊν, 3• 5^• 4• 
05δεΓνε ΐΗε αοηίΓΕδΙδ. τη^ άδικίαςΧ 
την τιμωρίαν ; τοΓς νπάρχονσι ττρο- 
τεροίς) (τοις Ιτζιφίρονσι νο/χί'/χως. 

75• -■ ΐΓ€ρΐί<Γτανρω<Γ€ν : Ζ δίοοίί- 
ϊάε, 1)εοΕΐΐ5ε ΑΓ€ΐ)ί(ΐ3τηυ5 Ηορεά Ιο πηαΐίε δΗοΓΐ \\ΌΓΐί οί ίΐ. 5 • α•ντών : 
των Πλαταιών. τλΗϊοΗ ϊδ ίο Ιίε δίψ- 
ρΐΐεά ίτΌΓΠ ττόλιν. 6. Κιθαιρώνος : 2 
ορ. 3- 7°• 4 ; ίΐιε ίπιίΐ ΐΓεεδ ΐη ΐΗε 
ρΐ&ίη Ηε(1 Ιιεεη υβεά υρ ΐη ΐΗε ραΐί- 
53 άε. 7• «κατ€ρωθ€ν : του •)(ωματο<;. 
— άντΙ τοίχων : ΪΙ ^\•Εδ ηοΐ 1)υΠί 
δοΗά; Ι^αΐ ΐΗε ιΪΓηΙ)6Γδ ΟΓΟδδεά 
οηε ΕηοίΗεη νεί οίοδε εηου^Η ΐο 
δεπνε Εδ Ά. ΓείΕΪηϊη^ χνπΐΐ. 8. νλην : 
δηιεΗ ; ορ. 2. 77• 3 φορονντ€^ νΚτ)^ 
φακΐλον^. 9• *νντ€ΐν : τίλεσιουρ- 
γ€ίν ττρος νφος. δοΗοΙ. ; ίίο ίΗε 
ιυοτίί. II. διχιρημίνοι. : ιηί(1. \νίίΙι 3 
το Ιργον ΟΓ δοιηε δϋοΗ \νοΓ(1 υη- 
άεΓδίοοά, ορ. 2. 78• ι, 7• Ι9• ' 
Λεκίλίίαν €τει;;(ΐ^ον. κατά ■ποΚΐ.νί 
Βΐ€λόμ€νοί το ίρ-γον. — κατ άνα- 
ιταύλας : ίγηΙιε/ί: ορ. 2. 38. ι. 172 ΘΟΥΚΥΔ1ΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [75. 3 

μβι^ φερβίν, τους δε νπνον τε καΧ σίτον αίρεΐσθαυ • Αακβ- 
Ζαιμονίων τ€ οΐ ζβναγοί βκάστης πόλεως ζνι/€φ€στώτ€ς 

4 ηνάγκαζον ε'ς το έργον. οΐ δε Πλαταιτ^ς 6ρώι>τ€<; το 
-χ^ωμα αΙρόμβίΌν, ζύλίνον τεΓ^ος ^υνθεντες και έπίστή-ΐζ 
σαντβς τω ίαυτωρ τείχ^εί ύ) ττροσεχ^οντο, εσωκο^όμουν ες 

5 αυτό ηλίνθονς εκ των εγγνς οΙκιων καθαιρονντες. ζνν- 
Βεσμοζ δ' ην αντοίς τά ζνλα, τον μη νφηλον γυγνόμενον 
ασθενές είι^αι το οικοδόμημα, και προκαλνμματα εΤ^ε 
Βερρεις καΐ Βυφθερας, ώστε τους εργαζομένους καΐ τάζο 
ζύλα μήτε ττνρφόροις οίστοΐς βάλλεσθαυ εν άσφαΚεία 

6 τε είναι, ηρετο δε το νφος του τείχους μέγα, και το 
χώμα ου σχολαίτερον άντανηει αυτω. και οί Πλαταιτ^ς 
τοιόνδε τι επίνοοΰσί • διελόι^τες του τείχους ύ) προσε- 
τηπτε το χώμα εσεφόρουν την γην. 25 

76. Οί δε ΤίελοτΓοννησίΟί αίσθόμενοι εν ταρσοΐς Ι3• ξ€ναγοΙ : δρΕΓί&η οίϊΐοεΓδ 2Ι. €ν ά<Γφαλ€£(^: εν άσφαλει Ϊ8 

■ννΗο, Άί ίΗε ορεηίη^ οί 3. ο^Γηραί^η, οοιηιτιοηεΓ, ορ. 8. 1.3 «? άσφά- 

\ν6Γε (Ιεδρ^ΙοΗβά ίο ΐΗε Εΐΐίεά λειαν ττοιύσθαι. 24• διελόντίδ τον 6 

Ιολνηδ Ιο δυρεΓΪηίεηά ίΐιε 1εννϊη§ τίίχουβ : ιηα]:ΐηξ α ΗοΙε ϊη ίΐιε 

αηά ΐΏΕΓοΙιΐη^ οί Ιΐτε Εδδί^ηεά ιυαΙΙ ; ορ. 5• 2. 4 διελών τον ττα- 

ςυοίΕδ ; ίη ίΗε ίϊεΐά ίΗεγ Ιίερί αη λαιοί) τείχους. Αδ Ιΐιΐδ εχρί&ίηδ 

εγε οη ίΗε δενεΓ^Ι Ι^οάΐεδ, ίΐηά τοιόνδε τι, ίΙιεΓε ίδ ηο οοη]. — η 

αδδϊ^ηεά ΐΠειπ ίΗεΪΓ ροδίίίοη ΐη ΐΓροσεΊπιττί τό χ«>μα: Λε τηουπά 

3,οΙϊοη : οί οοαΓδε ίΐιε αΙΗεά ΐΓοορδ \ν3,δ ΐ3ε§υη αϊ α δαίε άΐδί^ηοε 

Ηίΐά ίΙιεΪΓ πΕίϊνε οίΏοεΓδ ίΐΐδο. ίΓΟίη ΐΐιε οίίγ ; Βυΐ, 3.8 ΐί ΓΟδε, 

ΤΗεδε οίΏοεΓδ άο ηοΐ αρρε^Γ ίη Λε εαΓίΙι, ννΐιίοΐι \νΕδ οοηίϊηεά Ι^γ 

ΐΗε'ΡεΓδΐ&η νν^Γδ. €ρ. Χεη. ΗεΙΙ. ΐΗε Γε1αίηΐη§ νναΐΐδ, δΐίά ο1ο\νη Ιο- 

3. 5• 7> 4• 2. Ι9• ΐ5• ξνλινον τβΐ- \νΕΓ(3δ ΐΗε είΐγ \ν&11, βη^ΙΙγ τεαςΗ- 

χο9 : 3. ίΓ3Γηε\νΌΓΐ< οί ίΐιηΙ^εΓ, Ιο Ι^ε ίη§ αη(1 Ιουοίιΐη^ ϊΐ ; ΐ3αί 3 δραοε 

ίϊΐΐεά ίη λνίΐΗ Βηοΐί. ι8. αντοίδ : δίίΠ Γειηαίηεά (2. ηη. 3) Ι^εΙννεεη 

τοι% Πλαταιευσί. 2ο. δίρρείδ : ίΗε \να1Ι αηά Λε ^Γε&ί Ι^οάγ οί 

Γ3νν Ιτίίίεδ ; διψθέραι : ί&ηηεά Ηίάεδ. ΐΗε ιπουηά. 76. 4] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 1 73 

καλάμου τπηλον Ιι^ίλΧοντ^ς βσεβαλλον ες το Βί'ηρημζνον, 
δπως μη ^ίαχ^εόμενορ ώσπερ η γη φοροίτο. οΐ δε ταύτη 2 
άποκΚηόμενοι τοΰτο μεν βπεσχον, υπόνομοι^ δ' €Κ της 

5 πόλεως ορνξαντες [/οαι] ξυντεκμηράμε^^οι ΰπο το χώμα 
νφαΧκον αύ^ις τταρά σφας τον χουν • και ελάνθανον 
έπΙ τΓολύ τους εζω, ώστ επιβάλλοντας ησσον άνύτειν 
υπαγομένου αύτοίς κάτωθεν του χώματος και Ιζάνοντος 
αΐεΐ επΙ το κενούμενον. δεδιότες δε μη ούδ' ούτω Βύνων- 3 

ιοται ολίγοί προς πολλούς άν-έχειν, προσεπεζηΰρον τόδε • 
το μεν μέγα οικοδόμημα επαύσαντο εργαζόμενοι το κατά 
το χώμα, ένθεν δε καΐ ένθεν αντου άρζάμενοι από του 
βραχέος τείχους εκ του εντός μηνοειΒες ες την πόλυν 
προσωκοΒόμουν, όπως, εΐ το μέγα τεΐχος άλίσκοιτο, τουτ 

15 άντέχοι, κα\ δε'οι τους εναντίους αυ^ις προς αυτό χουν, 
και προχωρουντας έσω Βιπλάσιόν τε πόνον έχειν και εν 
αμφιβάλω μάλλον γίγνεσθαι, άμα δε τη χώσει και 4 
μηχανάς προσηγον τη πόλει οι ΤΙελοποννησιοι, μίαν 

76.2. €νίλλοντ€5 : ?λλω = /ί» ^ί^// ΐ3ε£θΓ6 ΙιΐΓηΐη§ ιιρ. ίο. ΐΓροσ€ΐΓ€ξην- 3 

ΟΓ 1\νί5ΐ, ΐΗεη ίο 3ςηεεζε ίϊξΗί; ίοΓ ρον: ΟΓηράδ. \νϊΐΗ χρός ΕΓβ Γεαάΐΐ)• 

ΐΗο δρεΙΠησ, δβε δίΕΐιΙ, ^Ηαε5^. ητι^άε «Ηεη ηεεάεά : Ι-πί = ίο 

Οτανι. ρ. 41 • — τό διηρημιίνον : ιηεεί ίΐιε €α5ε. 1 2. ϊνθ€ν καΐ ϊνβ€ν 

ρ355. : ΐΗε Ηοίε ΐη ΐΗε ιηουηά. αντον: αΐ εαε/ι εηά ο/ ϋ ; το ^ρα\\3 

3. διαχ€Ομίνον : ΐΗε \νΗο1ε ΓΠ^ίεΠΕί Τ€ΐχ05)(τό /χ.€γα οίκο^όμημχι: ΐΗε 

2 οί ΐΗε Γηουηά. 4• τοΰτο ίτήιτχον : \\ά]\, \ν1ιεΓε ίΐ ϊιζά ηοΐ Ι^εεη Γ&ϊδεά. 

αρ. 5• 63. 4 τ^ν κατασκαφην Ιττί- Ι3• «κ τον ίντ05 : οιι ίΐιε ίΗ$ϊ(ίε, (:^. 

(τγρν\ ΐΗε ν1). Ϊ5 ιηοδίΐν ϊηΐΓ&ηδ. 3- 5Ι• 3 '''ο ^< της ηπΐίρον. ΐ6. «ν 

5. |νντ€κμηράμ€νοι : ΐΗεν \\Άά Ιο αμφιβάλω: ορ. 4• 36• 3 /^ίΐ^λλό/ΑΟΌΐ 

Γεοΐίοη Ηο\ν (άτ Ιο §ο, Άίί^τ ρα35ίη§ άμφοτψωθίν . . . αμφίβολοι τβηηον- 

ΒεηεπίΗ ΐΗε \\3\\, Ιο §εΙ \νε11 υηάεΓ τ£5 ονκίτι. αντϋχον ; ΐΗε ^εδίε^εΓδ 

ΐΗε ιηουηά ; ίΗε (3ίΓεοΐίοη, Ιοο, \νουΜ Ι^ε εοΓπρεΙΙεά Ιο ρΓθ1οη§ 

ηεεάεά οαΓεΓυΙ \ν&ία1ιϊη§, οδ ΐΗε ίΗε χώ/ια, αηά υηόεΓ οοηάϊΐΐοπδ 

Γηίηε ΐΏαδί Ηανε ηιη δοιτιε Ιεη^ΐΐι ρεςυΙίαΓί)^ (/χαλλον) ά^η^εΓουδ. 1 74 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [76. 4 

μ€ν η του μεγάλου οΙκοΒομημ,ατος κατά. το γωμα ττροσ- 
α^^εισα επΙ μέγα τβ κατέσεισε και του^ Πλαταια,9 2ο 
^φόβ-ησεν, αλλάς δβ αλλτ^ του τεί^ου^, ας βρόχους τε 
περιβάλλοντες άνέκλων οι Πλαταιτ^ς, και δοκούς μεγά- 
λας άρτησαντες άλύαεσι μακραΐς σι^ηραΐς άπο της 
τομής εκατέρωθεν άπο κεραιών δυο επικεκλιμενων καΐ 
υπερτεινουσών υπέρ του τείχους άνελκύσαντες εγκαρ-25 
σίας, οπότε προσπεσεΐσθαι πτ) μελλοι η μηχανή, άφίε- 
σαν την ^οκον χαλαραΐς ταΓς άλΰσεσι και ου δια χειρός 
έχοντες, η δε ρύμΎ} εμπίπτουσα άπεκαύλιζε το προέχον 
της εμβολής. 

77• Μετά δε τούτο οι ΤΙελοποννησιοι, ώς αϊ τε μηχα- 
ναΐ ούΒεν ωφελούν και τω χώματι το άντιτείχισμα εγί- 
γνετο, νομίσαντες άπορον εΤι^αι άπο των παρόντων 
δεινών ελεΐν την πόλιν προς την περιτείχισιν πάρε- 
ις, οικοδομήματος : άορεηάδ τ^ς τομ.η<ί ίκατίρωθεν αηά άπο 
οη ίτΓΐ μΙγα. ορ. 4• 'θθ• 2 βττί κεραιών. 24• το^•<\ = ίβΰϋοη, €ηίί. 
ρ-^γα και τον άλλον ζνλον. — κατά — 4'ΐηκ€κλιμένων καΐ ύ•ΐΓ€ρτ€ΐνου- 
το χώμα : ΐΗε ιτιουηά ιηυδί Ηανε σ-ών : ίί/ ιυίίΗ α /ο^'νυα^ά 3ΐαηί 
ΟΓερΙ ρΓείΙγ οίοδε ίο ΐΗε οΐΐγ νν^Π, αηά ρτο]β€ίίηξ 1)β)τοηά,. 25• ίγκαρ- 
ί1ιου§Η ηοΐ ςυίΐε υρ ίο ίί : 2. ηη. 3• σ-ίας : ίνακίνεν^ε, ι.ε. ίο ίΗε 
20. κατέσ-€ΐσ-€ : ορ. Αγγ. Αη. Ι. 19• μ-ηγαναί. ΐη. χαλαραΐς : ριεά. ; 

2 τα μλν καταβαλων ... τα δε ΐΗε ίάεα 15 τερεαίεά ηε§&ίίνε1γ 
κατασεισαζ εττΐ ττολν. 21. αλλάς ΐη ου δια χάρος (αρ. 2. Ι3• ι) 
δ€ άλλη : 3.ί ν&ηουδ ροίηί8 ίη (χοντες. 

ίΐιε \νΗο1ε οΪΓουίί ; 50. ττροσηγον. 77• 2. τφ χώματι (Ιερεηοΐδ οη 

22. καΐ δοκονς κτί. : ίη ίΗε 1οη§ άντιτείχισμα, \ν1ιϊα1ι Ϊ8 τό μηνοει8ες 

όεδοηρίίοη ίΐιε τεί. ΐδ ίοΓ^οίίεη ; τεΐχο<;. 3• άιτό τΔν ιταρόντων δ€ΐ- 

Εί ίΗε οίοδε τό ττροεχον της εμβολής νών : δγ ΐΗβ ιιιείΗοά^ ο/ αίίαε^ ίΟ 

ίαΐίβδ ϊίδ ρΐΕοε. 23. άρτήσ-αντίς : /ατ αάορίβά. 4• ■"!" ■τΓ€ριτ€ίχισ•ιν : 

ΐΗίδ νΐ3. ίαΐίεδ ά-πό ίο η1£ι^1^ ΐΗε ίΗϊδ ΐΗεγ Ηαά Ηορεά ίο ίΐνοίίΐ. 

ροίηΐ οί αίίίΐοΗπιεηί : ΗεΓε ΐ3θίΗ Ι^υί ηο\ν ίουηά ηεεεδδαΓγ ; Ηεηαε 

ροίηίδ ηηυδί 1)ε δρεοίήε<1, άττό ίΗε αΓί. 77- 5] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 175 

5 σκευάζοντο. πρότβρον δε πνρΐ βδο^εν αντοΐς ττ^ιρασαι ι 
€ΐ ^νι/αιντο πν€νματος γενομένου επιφλβζαί την πόλίν 
ουσαν ον μεγαΚτην • ττασαν γαρ 817 ιδεαι^ επενόονν, 61 
πως σφίσίΐ^ αν^,ν Βαπάνης καΐ ττολίορκίας ιτροσα^θ^ίη. 
φορονντες δε ϋληζ φακβλλονς τταρεβαΚΧον από του 3 

ΙΟ χρώματος ες το μεταζν πρώτον τον τβίχ^ονς καΐ τη<; ττροσ- 
^ώσεως, ταχν δε πλήρους γενομένου δια πο\υ^€ΐρίαν 
4πιπαρ€νησαν καΐ της αλλιώς πόλεως όσον βΒύναντο από 
τον μετεώρου πλείστον έπισγείν, εμβαλόντες δε πυρ ζνν 
θείω καΐ πίσστ) ηφαν την νλην. και εγενετο φλοζ 4 

15 τοσαντη οσην ουδείς πω ες γε εκείνον τον χρόνον χειρο- 
ποίητον ε18εν • η^η γαρ εν ορεσιν ΰλη τριφθεισα ύπ' 
άνεμων προς αύτην από ταντομάτου ττνρ και φλόγα [άπ' 
αύτον] άνηκε, τοΰτο δε μέγα τε ην και τους Πλαταιάς 5 
ταλλα Βιαφχτγόντας ελαχίστου εδέησε Βιαφθεΐραι • εντός 8. σ-φίσιν : Ε^επί. — ιτροσ-α- Ιϊοη χαροττοίητον ; ορ. Ηοιη. Β 

χθ€ίη : ρα55. οί Ίτροσάγεσθαι. 455 ^'Ρ άιδί^λον €7Γΐφλεγει άσπ£- 

9- φοροΰντί5 δ« : δε Γεδυπιρίϊνε : τον ΰλι^ν ονρεος εν κορνφΐ)<;, 

ΐΗε ρΓ606<1ίη§ δρηίεηοε Ϊ5 ρ^Γεη- Ρΐηά. Ρ}'. 3• 36• — ήδη ■ • . 

ΐΗείϊοΕί. — ιταρεβαλλον: ίΗτετν ίίάε άνηκε : ειτιρίπο εογ. 05. 259. 

Βγ $ϊά6. ΙΟ. τοΰ τ€£χου5 : ϊ.ε. ταυ ορ. 2. 89. 7• άνιε'ναι 18 υβεά 

/ιεγάλου οΙκο8ομήμΛΤθ<;. 12. έιτι- οί 5ρΓθυΐίη§ νε^είΕΐίοη, ^υδΐιΐησ 

ιταρε'νησ-αν : νε'ω ίδ ΐΗε Γε§ιαΐ3τ «οπά δρπη^δ, πδϊη^ Ι^Γεεζεδ ; ορ. 8ορΗ. 

ίοΓ ρΐϋησ ιιρ Ά ρνΓε. ορ. 2. 52. 4• ί^•^• 7^6 άροτον . . . 7^5 άνιε'ναι 

επι = <?ί/^Γ, εχίεηάίηξ ονβτ, ορ. τινά, ΕαΓ. Βαεύίι. 766 κρι^ναί . . . 

ετΓίσ^είν ΐ3ε1ο\\' ; τταρά = αίοηξ 3. ανηκΐ. . . . Βΐ,όζ, ΗοΓΠ. δ 568 άι/τας 

ρΓθ]εοΙεά Ηηε. — τηβ αλληβ ττό- . . . άνό^σιν. 19• ίδεησ-ε : ίΐιε δαί)]. 5 

λεωί: ίΗί αίγ αχ ιυεΙΙ; αΧΚτγί ϊδ ΐδ τούτο, ορ. ΡΙαί. Μεη. η\ Α εγώ 

εχοΐυδίνε. 13. ίιπ,<Γχεϊν: νεαεΗ δε τοσούτον δε'ω . . . είδεναι. — 

αηά εσιιεν^ ορ. 3• Ι07• 4 το δέ 4ντό« . . . -ιτίλάσ-οι : ορ. ΡΙϊΙ. 

άλλο κΐ.ρα<ί . . . ΐττεΐχον, 2. ΙΟΙ. Ξγηιρ. 195 Β ούδ' εντ09 -ποΧΚον 

5- ι6. γάρ εχρίαίπδ Ιΐιε ΗιπίΐΗ- ττλτ^σιοί^ειν. χ 76 ©ΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [77. 5 

γαρ ττοΧΚου χωρίον της πόλεως ουκ ην ττβλάσαί, ττνευμά τα 
τ€ €1 €π€γ€ΐ^€Το αντΎ) επίφορον, οττερ καΐ ηλπίζον οί Ιναν- 
6 τίοι, ουκ αν ^ι4φυγον. νυν δε και τόδε λέγεται ζνμ,- 
βηναυ, νΒωρ εζ ουρανού πολύ και βροντάς γβνομενας 
σββσαυ την φλόγα καΐ οντω ττανθηναι τον κίν^ννον. 

78. Οί δε ΙΙβλοποννησίΟί εττειδτ) και τούτον ^ιημαρ- 
τον \^μ€ρος μ,εν τι καταλιπόι^τες του στρατοπέδου, το 
δε πλέον αφέντες], περίετείχ^ίζον την πάλιν κύκλω, διε- 
λόμενοι κατά πόλεις το χωρίον • τάφρος δε εντός τε ην 

2 καΐ εζωθεν εζ ης επλινθενσαντο. καλ επειΒη παν έζείρ- $ 
γαστο περί ά'ρκτούρου επιτολάς, καταλιπόντες φύλακας 
του ημίσεος τείγους [το δε ήμισυ Βοιωτοί έφνλασσον) 
άνεγώρησαν τω στρατω και ^ιελύθησαν κατά πόλεις. 

3 Πλαταιτ^ς δε παΐδας μεν καΧ γυναίκας και τους πρεσβυ- 
τάτους τε και πλήθος το άγ^ρηστον των ανθρώπων πρό-το 
τερον εκκεκομισμενοι ήσαν ες τάς ^Κθηνας, αυτοΧ δ' εττο- 
λιορκουντο εγκαταλελειμμένοι τετρακόσιοι,* Αθηναίων δε 
ογΒοηκοντα, γυναίκες δε δέκα και εκατόν σιτοποιοί. 

2θ. τήβ ■π•ό룫5 1ος&1ϊζ65 ίΗβ ίησ^νίΐΐΐδοίάείεηδε. δ6εΟοο(ί\νίη 

δραοε. Ιο ουΓ ιηΐηάδ δυρεΓβυοιίδΙγ. οη Όειη. 1 8. 299• 6. άρκτούρου 2 

21. αύτη άερεηοΐδ οη «πεγίνετο ίιτιτολάξ : ί\\& €πίΤθλη ηλιακή (\ι&\Ί- 

Άηά = τϊ] φλογί ; ννίΐΗ έπίφορον άοάΙ ήδϊπξ) : ίΐιίδ οοουίδ ννΐιεη ΐΗε 

δυρρίγ €5 την ττόλιν, ορ. 3• 74• 2 δίίΐΓ 5ε§ΐηδ ίο Πδε Γ&γ εηου§Η &Ηείΐ(1 

και η ττόλις εκινδυνευσε ττασα 8ιχι- οί ίΗε δπη Ιο Βε νίδίΐιΐε ΐη ίΗε Ηε3.ν- 

φθαρηναι, ά άνεμος επεγίνετο ττ) εηδ ; ΐη 43° ^^^ ^οτ ΐΗε Ιίΐΐίΐυάε οί 

6 φλογί ίττίφοροζ ε5 αντήν. 24• «τβ^- ΑΐΗεηδ ΐΗίδ νν3δ ίΐ5θΐιΙ; δερί. Ι5ί1ι ; 

σαι ΓερεΕίδ ξνμβήναί. ΐΗε επιτολή άκρόννχοζ οοοϋΓδ ννΐιεη 

78. 4• €ντό5 = 1:ο\ν3Γάδ Ιΐιε οίίγ : ίΗε δΙ&Γ πδεδ &ΐ3ουί ΐΐιε δ&ηιε άίδ- 

εξωθίν = ίο\ν&Γ(3δ Λε ορεη οουηίΓγ. ίαηοε &ίΐεΓ δυηδεί, δο Εδ Ιο 5ε νίδϊ- 

5. ίίτλινθεύσαντο : ίΗε Ι^ηοΐίδ λνεΓε Βίε ίη ΐΗε ε&δΐ ΐΗε ηηοηιεηΐ ΐ\\'ϊΗ§Ηΐ; 

δαη-οίηεά ; δυοΗ 5ηΛδ ννεΓε υβεά ϊδ ονεΓ. 8εε ]εΙ)5 οη δορΗ. Ο. Τ. 

ΐη α11 ρεποάδ οί αηΐΐςυΐΐγ ίοΓ Βυίΐά- 1 137> '^ΪΛ ηοίε ίη Αρρεηάΐχ Ι 79-3] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 177 

τοσούτου ησαι^ οΐ ζνμπαντβς οτε ες την πολιορκίαν καθί- 4 
15 σταντο, καΐ άλλος ουδείς ην €ν τω τείχ^ει ούτε ^ον\ο<; 
οΰτ€ ελεύθερος. τοιαύτη μεν η ΥΙλαταυων πολιορκία 
κατεσκευάσθη. 

79• Τοί) δ' αντον θέρους καΐ ά^ίΐα τη των ΤΙλαταυων 
επιστράτευα \\θηναΐοι ^ισχιλίοις οπλίταις εαυτών καΐ 
ίππεύσι Βιακοσίοις εστράτευσαν επΙ ΧαλκιΒεας τους επΙ 
Θράκης και Βοττιαίους ακμάζοντος του σίτου ' εστρατη- 
ζγει δε αενοφών 6 Εύ/)ΐπίδου τρίτος αυτός. ελθόντες δε 2 
ύπο Ίπάρτωλον την Βοττικην τον σΐτον Βιεφθειραν. 
ε'δόκει δε και προσχωρήσειν η πόλις υπό τίνων ενΒοθεν 
πρασσόντων • προσπεμ\Ιίάντων δε ες "Ολυνθον των ου 
ταύτα βουλομενων οπλΐταί τε ηλθον καΐ στρατιά ες 
10 φυΧακην • ης επεζελθούσης εκ της %παρτώλου ες μά^ην 
καθίστανται οι ^Αθηναίοι προς αύτη τη πόλει. και οΐ 3 
μεν οπλΐται τών Χαλκιδεωι^ καΐ επίκουροι τίνες μετ 
αυτών νικώνται ύπο τών * Αθηναίων και άνα^ωρούσιν ες 
την %πάρτωλον, οι δε Ίππης τών Χαλκιδείωι/ και ψιλοί 4 ΐφ τοσ-οΰτοι: Ηδγηάείοη, αρ. 2. ΐΗε άΆ{., ορ. 3• 5^• 3 ^■πφοηθίω. 

54• Ι, 2. 9• 3? 2. 9• 6. 1 6. τοιαύτη : τΐ} νήσω, 5ιιΙ ΐΗε α1»υ56 Ϊ5 αίΓεαάγ 

ρΓεά. ; 3§3ίη ^δγπάείοη. Τΐιεδίοπγ ή1ΐ€<1 λνΐίΗ άαΐϊνκδ. 4• Βοττιαίουβ : 

οί Ιΐΐ6 5Ϊε§ε ΐδ πεδυπιεά Εί 3• 2ο. ίη ΝΛΥ. ΟΗ^Ιοΐάίαε, ο^ΙΙβά Βοτ- 

79- ΟρεΓ^ίίοηδ 3§3ίηδί Ρΐαΐαεα τικη, ορ. ι. 65. 3• ^^^ί^ ρεορίε, 

Ιιανε οοΓπε ίο & δίΕηάδΐΐΠ, 3ηο1 οη^ϊη^ΙΙ^' δείΐΐεά ηε^Γ Ρείΐα ΐη 

ΤΗυο. §οεδ 5ίΐο1ν ίο ίπιροΓΐίΐηΙ: ε&δίεηι λΐΗοεάοπία, Η&ά 1)εεη εχ- 

ενεηΐδ ΙΗ^Ι Ιΐίΐά Ιιεεη ΐ3ΐ<ΐηο; ρίχοε ρείΐεά 5γ ίΗε Μίΐοεάοηϊ&ηδ, ορ. 

6ΐδε\νΗεΓε ηιεδηννίιϊΐε. 2. 99• 3• 6. νπ•6 Σ-η-άρτωλον : ορ. 

Ι. τη τών Πλαταιών ίττιστρα- ΡΙαΙ. Εερ. 496 Β νττο τίΐχίον άττο- 

τί£^: ορ. 7• 7°• 6 τών μλν φυλά- στάς. ΒεΙ\νεεη Οίνηΐΐΐϋδ αηά 

κ-ην, τών δ' Ιτηβονλην {αξαίη3ί Αροΐΐοηία. 1 2. τών Χαλκιδίων : 

ΐΗειιι) : \\& δΗοαΙά Ηανε εχρεοΐεά ΐΗοδε ίΓοηη Οίγηΐΐιυδ. 

ΤΗυΟΥϋΙΠΕδ — 12 1 78 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [79. 4 

4 νικωσι τον^ τωΐ' * Αθηναίων Ιππίας καΐ ψιλούς. εΐχ^ονι^ 
δε τί,νας ον πολλονς πελταστάς έκ της Κρουσίδος γης 
καλούμενης, άρτί δε της μάχΎ)ς γεγενημενης επιβοη- 

5 θονσιν άλλοι ττελτασταΐ εκ της Όλννθου. καΐ οί εκ της 
Χτταρτωλον ψιλοί ώς εί^ον, θαρσήσαντες τοΐς τε προσ- 
γιγνομενοις καΧ οτι πρότερον ονχ ησσωντο, επιτίθενται οο 
αυ^ΐ9 μετά των ΧαλκιΒεων ιππέων και των προσβοηθη- 
σάντων τοις Άθηναίοις • καΐ άνα)^ωρουσι προς τας δνο 

6 τάξεις ας κατελιπον πάρα τοΐς σκενοφόροις. και οπότε 
μεν επίοιεν οι * Αθηναίοι, ενε^ί^οσαν, άνα^ωρονσι δε 
ένέκειντο και εσηκόντιζον. οι τε Ιππης των Χαλκιδεωι^25 
Ίτροσιππενοντες η ^οκοίη προσέβαλλον, και ονχ ηκιστα 
φοβησαντες έτρεφαν τους Αθηναίους και επε^ίωζαν επΙ 

η πο\ύ. και οι μεν ^Αθηναίοι ες την Υίοτεί^αιαν καταφεν- 
γονσι, και ύστερον τους νεκρούς ύποσπόνΒους κομι- 
σάμενοι ες τας Ά^ΐ7ΐ^ας άναγωρουσι τω περιόντι του 30 
στρατού • άπεθανον δε αυτών τριάκοντα και τετρακό- 
σιοι και οι στρατηγοί πάντες, οι δε Χαλκιδτ^ς και οί 
ΒοττιαΓοι τροπαΐόν τε έστηναν και τους νεκρούς τους 
αυτών άνελόμενοι 8ιελύθησαν κατά πόλεις. 

4 Ι5• ίίχον δί: δΟ. Ά^τ^ναΓοι : Ά ται'. 22. άναχωροΰσ-ι : 5θ.Ά^ί;να?οι. ς 

ρ3Γ6ηί;1ΐ6ΐΐθ3.1 δεηΐεηοε, ίο εχρίαίη 23• τά|€ΐ8 : τάίΐ5δ1:ποί1>' = 1:Ηε1ιορ- 

ίΗε Γπεηΐίοη οΓ φιλοί (πελτασται Ιϊΐθδ άΐΆ\νη ίΓοηη ά δίη§ΐ6 ΐπόε αηά 

αΓ6 Ά Ιίΐηά οί ψιλοί) ΐη Λε ΑΐΗεηίαη Ιίερί ίο^εΐΗεΓ οδ α ΙοΕίΙαΙΐοη ; Ι3ΐι1; ΐΐ 

ίοΓοε, 3δ ΐη § Ι οηΐγ ΗορΗίεδ αΓε ΐδ αίδο υδεά ο£ ά δίτι^ΙΙ (Ιΐνίδίοη οί 

δροΐίεη οί. ι6. Κρουσ-ίδος : οη Ηορίίΐεδ οί νίίΓγϊηο; ηυιηΙίεΓδ. — καΐ 6 

ίΐιε Τΐιεητι&ίο §υ1ί, ορ. Ηάΐ. γ. 123• σπ•ότ€ μ€ν κτί. : ορ. ίΐιε τείΓε&Ι οίΐΗε 

ΐγ. ΐπιβοηθοΰσιν : τοις Χαλκιδίυσι : ΑΐΗεηί^ηδ ίΓΟΓΠ δγΓαοϋδε, εχροδεά 

ΐΗεδε 3Γε Λε -προσγενόμίνοι οί § 5 : ίο ΐΗε αΐίδοΐίδ οί ίΠείΓ ρυΓδυεΓδ. 

ίΐδ07ΓλΓταικαίστ/3ατιά(§2)ίηα1υάεδ 2ζ. €ν^κ€ΐντο : ορ. 3• 9^• ' ο' """^ 

ψιΚοί, ννε Ηπνε ΗεΓε άλλοι πελτασ- Αιτωλοί βνεκίΐντο και (σηκόντιζον. 80.3] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 179 8ο. Του δ' αντου θβρονς, ου πολλώ ύστερον τού- 
των^ Άμπρακίώται και Χάοι/βς, βουΧόμ,ξνοι. Άκαρνανίαν 
πασαν καταστρεφασθαι καΐ Αθηναίων άποστησαί, ττεί- 
θουσι ΑακζΒαιμονίονς ναυτικόν τ€ παρασκ€.νάσασθαι €κ 

5ΤΎ)<; ζνμμαχ^ί^ος καΐ όπλίτας φίλιους πεμφαυ ες Άκαρνα- 
νίαν, λ€γοντε<; οτι, ην νανσΐ καΐ πεζω άμα μβτα σφων 
ελθωσυν, άΒννάτων όντων ζνμβοηθείν των άπο θαλάσ- 
σης *Ακαρνάνων ρα^ίως [αν] ^ Ακαρνανίαν σχ^όντες καΐ 
της Ζακύνθου και Κεφαλληνίας κρατησουσι, καΐ 6 περί- 

ιο πλους ουκετι εσοιτο ΆθηναΙοις ομοίως περί ΐίελοπόν- 
νησον ' ελπίδα δ' εα^αι καΐ ^αύπακτον λαβείν. οί δε 2 
Λακεδαι^όι/ί,οι πεισθεντες Κνημον μεν ναύαρ^ον ετί οντά 
καΐ τους οπλίτας επΙ ναυσίν ολίγαις ευθύς πεμπουσι, τω 
δε ναυτικω περιηγγειλαν παρασκευασαμενω ως τάχ^ιστα 

ΐ5πλεΐν ες Λευκάδα, ήσαν δε Κορίνθιοι ζυμπροθυμούμε- 3 8ο. 2. Άμιτρακιώται καΐ Χάον£$ : 
ορ. 2. 68. Ι, 2. 68. 9• ΤΗε Αοηγ- 
ηπηίϊηδ ννιΛ ίΗε Ηεΐρ οί ΑΐΗεηδ 
Ηαά εχρείΐεά ΐΗε .Αιη^Γ^οΐοΙδ ίΓοηι 
Αηιρ1ιί1οαΗϊ&η Αγο;ο5. .ΑΐΗεηδ, ίΐ 
\ν3δ δυρροδεά, ηο\ν \\3.ά Ιιεπ Η^ηάδ 
ίϋΐΐ ε1δε\ν1ιεΓε, Άπά ΐΗε Ιϊιηε δεεηιεά 
ορροΓίυηε ίοΓ Άη ΆίίΆοΙί οη Αοβ,γ- 
η&ηΐα. \νΐΐ1ι ΐΗε Ηεΐρ οί Ιΐιε 
Ρείοροηηεδΐίΐηδ, ΑοαΓη3.ηία, οοαδί- 
Ηηε Άϊΐά ΐηΐ&ηά (ττασαν), ηιΐ^Ηΐ; Ιιε 
δΐι5άαεά αηά ΑΐΗεηδ άΓίνεπ ίποιη 
ΐΗε \νεδΙεΓη λΥΕίεΓδ : ιτιοΓεονεΓ, 
δϋοοεδδ \νουΙά §ΐνε ΐΗε ΑηιΙίΓαοίοΙδ 
& ροδΐΐίοη οί §ΓεαΙ \νεί§Ηΐ ϊη ΐΗε 
δρ&Γΐαη οοηίεάεΓ&αγ. ΤΗε ρΐαη 
νναδ 1&Γ§ε; ΐΗε τεδυΐί α ιηίδ6ΓαΙ)1ε 
ίαίΙαΓε. ΤΗυο. ηιαίίεδ ηο οοιηιηεηΐ. 5αΙ Ά οονεπΐ ΐτοηγ ηιηδ ίΙίΓου^Η 
ΐΗε \νΙιο1ε δίΟΓγ. 7• άδννάτων 
όντων: Ιΐιε βεεί \νουΙ<3 §ϊνε Ιΐιεηι 
εηουσΚ Ιο άο εΙ Ηοιηε. — άιτό ίδ 
άυε Ιο ξνμβοηθ€Ϊν, ορ. 2. 83. ι. 
9. κρατήσονσ-ι . . . «τοιτο : ίπίΐϊο. 
αηά ορί. ίη Ιΐιε δ^ηιε δεηίεηοε ϊη 
ΟΓ. θΙ)1. ΟΜΤ. 670. ΙΟ. όμοίωδ: 
αί ίαίΐ'ίχ, ορ. 2. 6ο. 6. 13. τώ 
ναυτικω . . . ναρασκίναχταμΑνω : ηοί 
ΐΗε ίΐεεί ; ΒυΙ ίΗε ηαν&Ι ίοΓοε, ογ 
ΓαΐΗεΓ (\)ν ίΓηρΗοΕίίοη) ΐΗε δίαΐεδ 
ΐΗαΙ ίϋΓπΐδΗείΙ ΐΗε ηαν&Ι ίοΓοε, 
αδ τταρασκίνασαμενω δΗοννδ, ορ. 
2. 9• 9• Ι5• Α€νκάδα : Ι.εαο35 Βε- 
Ιοη^εά Ιο ΐΗε δρ^Γί^η οοηίεάβΓ&ογ, 
3ηά \\Όυ1(1 1)6 α ςοηνεηΐεηΐ 5^56 
οί ορεΓαΐίοηδ, 1 8ο Θ0ΥΚΥΔ1Δ0Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [8ο. 3 

νου μάλιστα τοις Άμπρακίώταυς άποίκοις οΐισι. και 
το μεν ναντικον €κ τβ Κορίνθου και 'Ζικυώι^ος καΐ των 
ταύτΎ) χλωρίων εν τταρασκενΎ)*'ην, το δ' έκ ΑενκάΒος και 
^ Κνακτ ορίου και Άμπρακίας πρότβρον άφικόμενον βν 

4 ΑευκάΒι περιεμενε. Κνημος δε και οι μβτ αυτοί) χίλιοι 2ο 
οπλϊται βπειΒη βπεραιώθηταν λαθόντες Φορμίωνα, ος 
τ)ρχε των είκοσι νέων των Αττικών αΐ περί Ναύπακτον 

5 εφρούρουν, ευθύς παρεσκευάζοντο την κατά γην στρα- 
τείαν. και αυτω παρησαν Ελλήνων μεν Άμπρακιωται 
και ΑευκάΒιοι καΐ ^ Ανακτόριοι και ονς αυτός έχων ηλθβ 25 
χίλιοι ΐίελοποννησίων, βάρβαροι δε Χάοι^ες χίλιοι 
άβασίλευτοι, ων ηγουντο εττετησίω προστασία εκ του 
αρχικού γένους Φώτυος καΐ ^ικάνωρ. εστρατεύοντο δε 

6 μετά Χαόνων και ^εσπρωτοί άβασίλευτοι. Μολοσσούς 
δε ηγε και Άτιντάνας Έαβύλινθος επίτροπος ων θαρύπου 30 
του βασιλ,έως ετι παι^ος οντος, καΐ ΙΙαραυαίους'Όροι^ος 
βασιλεύς ων. ^Ορεσται δε χίλιοι, ων εβασίλευεν Άντίο- 
χος, μετά ΤΙαραυαίων ζυνεστ ρατεύοντο Όροίδω Άνηόχου 

1 8. ίκ Λίυκάδοί : ίί νναίϊ ηεεάίυΐ ιηείΐιοά; ύ\& τ&γη2άηιηζ βάρβαροι 

Ιΐιε δΐίΐΐε δΐιουΐά Ιιε η^ηιεά : 13>' άίδ- 3Γ6 άεδοπΒεά ίη ΪΓκΙερεηάεηΙ: δεη- 

Γε§αΓ(ϋη§ ΐΗε ίη&οαυΓ&ογ ίη Ικ Λευ- ΐεηοεδ. ΤΗε ΟΗαοηί&ηδ, ΤΗεδ- 

κάδο5 άφικόμενον, Τΐιυο. δεοϋΓεδ ρΓοίίίΐηδ, 2.ηά ΜοΙοδδΪΗΠδ \νεΓε ίΐιε 

ΐ3ΐ•ενΐΐγ χνϊΐΐιοιιί δίΐοι-ΐίΐοίη§ οΙε&Γ- οΙιΐεΓ ΕρΪΓοΐ ΙπΒεδ (Τΐιεοροιηραδ 

ηεδδ. Ι9• Άνακτορίου : άΧ Λε ϊη 5ΐΓίΐΙ)θ 7• 32• 3)• 28. άρχικοΰ 

ΓηοιιίΗ οί ίΐιε ΑπιΙϊΓίΐαΗη §υ1ί(ι. γίνουβ: Λε ττροστασάι νν&δ αΙίίΐαΗεά 

55• ι); δείΐΐεά )ύγ €οπηί1ι &ηά ίο α ρ&ΓίΐοαΙ&Γ ίίΐηιΐΐγ. 29• Μολοσ•- 6 

ΟοΓογΓΕ ]οίηΐ1γ, ΐί \\ζ.ά Ι^εεη δεΐζεά σ-ούβ : ΙίΐίεΓ, ηηάεΓ Ρ}ΤΓΗυδ, ΐΗε 

\}γ Οοηηΐΐι 3,η(1 ΐΗε ΟοΓογΓ&είΐηδ ηιΗη§ ίπΒε ίη Ερΐηΐδ ; ΐΗε Αίϊη- 

5 ουδ1;ε(1 ίη 432- 26. βάρβαροι ρΓοηη- ίαηεδ ννειε πογΙΗ οί ΐΗεπι, Ιίείννεεη 

ίδεδ ίΐ δίηιρίε ΙίδΙ ; Ι^αί Λε τεί. Ιΐηε ΟΗ&οηίαηδ &ηά ίΐιε Ρ&Γαααεί. 

οΐ3υδ6 3.δ Ιο Ιΐΐ6 ΙεαάεΓδ ο£ Λε 33• Όροίδω §οεδ ννίίΗ ζννεστρα- 

€1ΐ3οηίαηδ αααδεδ Ά οΐιαπ^ε οί τευοντο 3.ηά έττιτρίφαντε^, 81.3] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β ι8ι 

έπιτράραντος. επεμφε δε και Πβρδικκας κρνφα των η 
32^ αθηναίων ^ιΧίονζ Μακεδοι^ωι^, οι ύστερον ηλθον. 
τούτω τω στρατω εττορεύετο Κρημ,ος ου ττεριμείνα*; το 8 
άπο Κορίνθου ναυτικόν • καΧ δια ττ^ς Αυγείας ίόϊ^τες 
Λι/χι^αίαι^ κώμην ατείγ^στον επόρθησαν. άφίκνουνταί 
τε επί Χτράτον, πόλίρ μεγίστην τ-ης * Ακαρνανίας, νομί- 
40 ζοντ€9, €1 ταύτην πρώτην λάβοίεν, ρα^ίως αν σφίσι 
ταλλα προσχωρησαι. 

8ΐ. Άκαρνανες δε αίσθόμενοι κατά τε γην ηο\\•ην 
στρατίάν εσβεβληκυΐαν εκ τε θαλάσσης ναυσίν άμα 
τους πολεμίους παρεσομενους, ούτε ξυνεβοηθουν εφυ- 
λασσόν τε τα αυτών έκαστοι, παρά τε Φορμίωνα επεμ- 
ζπον κελεύοντες άμύνειν' 6 δε αδύνατος εφη είναι ναυτίκου 
εκ Κορίνθου μέλλοντος εκπλεΐν Ναύπακτον ερήμην άπο- 
λιπεΐν. οΐ δε ΙΙελοποννησίοι καΐ οΐ ζύμμαγοι τρία τέλη 2 
ΤΓΟιησαντες σφών αυτών εγ^ώρουν προς την των Στρα- 
τιών πόλιν, όπως εγγύς στρατοπεΒευσάμενοί, ει μη λόγω 
ιοπείθοίεν, έργω πειρωντο του τείγους. και μέσον μεν 3 
έχοντες προστ)σαν Χάονες και οί άλλοι βάρβαρου, εκ 
δεξιάς δ' αυτών Λευκάδιοι και * Ανακτόριοι και οί μετά η 34• κρύφα των Αθηναίων: Ηε 8ι. 7• τρία τ€λη : ορ. Ι. 48. 2 2 

Ηπά Γεοεηΐΐγ 1)εοθΓηε &η αΐΐγ οΓ τρία. τε\η ττοιήσαντίζ των νβων : 

8 ΑΐΗ6η5,2. 29-6. 36• €ΐΓορ€ύ€το : Ηε ΐΐιε άϊνΐδίοηδ ηιαΓοΙιεά 1)γ ρΕπαΙΙεΙ 

δΙαΓίεά ή-ΟΓΠ ΑηιΙ^ΓίΐοίΕ. 38• Αιμ- το^άδ. ίο. μί'σον : Λε Άτί. ίδ 3 

ναίαν: 1)εί\νεεη Αγ§03 αηά Αηαο- οιηίηε£ΐ&5\νίΐ;Ηδ£|^ί.όνκερα5.6. 67. ι. 

Ι ίοπιιηι, ηείΐΓ Λε 8. Ε. οοΓηεπ οΓ ίΗε 1 1, ιτροσ-άσ-αν : δο. προς την ττόλιν. 

Ι ΑΓηΙ)Γαα3η συΐί". Οηεηιυδ ΓΠΗΓοΗεδ 1 2. οί μίτά τοντων : \ν1ιο 3Γε ΐΙιεδεΡ 

Ι δουΐΗ ίο δίΓΕίϋδ, οη ΐΗε π§Ηί Ι3&η1{ ΤΗε Οεηί&άαε, ρεΛπρδ (2. 82), 

οί ΐΗε Αοΐιείοιίδ, ίΕΓ υρ ΐΗε δΐΓεαηι \νΗο \\Άά ρτο\)Ά\)\γ 1ίΐ1<εη ρΆτί ίη 

(2. Ι02. 2). ΐΗε εχρεάΐΐϊοη ίΓοιη ΐΗε ήΓδί. ι82 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [8ι. 3 

τούτων, Ιν αριστερά, δβ Κι^-ί^^ος καΧ οί ΤίεΚοττοννήσιοι 
καΧ * Κμ,πρακιωται ' διεΓ^οι^ δε πολύ άττ' αΧΚ-ηΚων καΐ 

4 €στιν 6τ€ ούδε ίωρωντο. και οΐ μβν 'Έλληρε<ς τβταγ- 15 
μ4νοι Τ€ ττροσΎ)σαν και δια φυλακής εχοντβς, βως έστρα- 
τοπεΒενσαντο εν ετητη^είω • οΐ δε Χάονες σφίσυ τε 
αντοΐς πιστενοντες καΐ αζιονμενοι νπο των εκείντ) ηπεί- 
ρωτων μαγιμώτατοι εΐι^αι οντ επεσχον το στρατόπεΒον 
καταλαβεΐν, χωρησαντες τε ρνμτ) μετά των άλλων βαρ-2ο 
βάρων ενόμυσαν αντοβοεί αν την πόλιν ελεΐν καΐ αυτών 

5 το έργον γενέσθαι. γνόντες δ' αύτονς οΐ Χτράτιου ετι 
προσίόντας καΐ ηγησάμενου, μεμονωμένων ει κρατη- 
σειαν, ουκ αν ετι σφίσι τους "ΈλΧτ^ι^ας ομοίως προσελ- 
θεΐν, ττρολοχίζουσι τα περί την ττόλιν ενεΒραυς, και 25 
επειΒη εγγύς ήσαν, εκ τε της πόλεως όμόσε χωρησαντες 

6 και εκ των ενεΒρών προσπίπτουσι. και ες φόβον κατα- 
στάντων Βιαφθείρονταί τε πολλοί των Χαόνων, και οΐ 
άλλοι βάρβαρου ως εΙΒον αυτούς ενΒόντας, ουκετι ύπ4• 

7 μειναν, άλλ' ε'ς φυγην κατέστησαν, των Βε 'ΈΧληνίκών ^ο 
στρατοπεΒων ούΒέτερον ησθετο της μάχης, δια το πολύ 
προελθεΐν αυτούς και στρατόπεΒον οίηθηναυ καταληφοτ- ί6. διά, φυλακήβ 2χοντ€« = φυ- 1)6 ίΗβ Γηε&ηίη^. 2θ. ^ύμη : ορ. 

λασσόμενοί : η5\ΐ3.]]γ €χίΐν δια \νΐΐΗ 7• 7°• 2 ττ} ττρώτϊ] ρνμγ] ΐττνπΧίον- 

ΐΗβ §6η. 15 ίοηδ. ΐ8. άξιονμκνοι: τε? €κράτουν των νεών. 21. αΰτο- 

τερηίεά. δείί-οοηίΐάεηοε αηά ίΗε βο€£ : αρ. 3• 74• 2, 3. ιΐ3• 6. 

ΓερυΐΕίΐοη ΐΗεγ εηΐο>•ε(3 ννΐΐΗ ΐΗεΪΓ Μ&ΓοεΙΗπϋδ, ^ι, ο&ΙΙβ ίΗε Λνο«1 

ηεΐ§ΗΙ)θΓδ οαυδεά ίΐιΐδ ταδίιηεδδ. αργαιότίρον των κατ αυτόν χρόνων. 

— ίκίίνη = €Κ€Ϊ, ορ. 3• 88. 3> 32• οίηθήναι : ΐΗε δΐιΐ)]. ΐδ τον<; η 

3. Γ09. 2. 19- ίττίσ-χον . . . κατά- Έλλτ/νας : ίοΓ ΐΗε δυάάεη οΙίΕπ^ε 

λ(ΐβ<:ν: 5ίορ ίο εηοαηιρ δεεπίδ Ιο ο£δα1^^., ορ. 2. 3• 4• 83- ι] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 183 

μέρους επείγεσθαι. ίττεί δε Ινέκειντο φβνγορτες οΐ βάρ- 8 
βαροι, ανελάμβαναν τ€ αυτούς και ξνναγαγόντες τα 

35 στρατόπεδα ησύχαζαν αντον την ημεραν, ες χείρας μεν 
ουκ Ιόντων σφίσί των Χτρατίων δια το μηπω τους άλλους 
Άκαρνανας ξνμβεβοηθη κείται, άπωθεν δε σφεν^ονωντων 
και ες άπορίαν καθιστάντων • ου γαρ ην άνευ οπλών 
κινηθηναι. δοκουσι δ' οΐ ^ Ακαρνάνες κράτιστοι εΤί'αι 

4ο τούτο ττοιείν. 

82. Έ77-€ΐδτ7 δε νυξ εγενετο, άναγωρησας 6 Κνημος 
τη στρατιά κατά τάχος επί τον Αναπον ποταμόν, ος 
απέχει οτταδιους ογ^οηκοντα Στράτου, τους τε νεκρούς 
κομίζεται τη ύστεραία ύποσπόνΖους και Οιΐ'ΐαδώΐ' ζυμ- 
5 παραγενομενων κατά φιΧίαν αναχωρεί παρ* αυτούς πρΙν 
την ζυμβοηθειαν ελθεΐν. κάκεΐθεν επ* οίκου άπηλθον 
εκαστοί. οΐ δε %τράτιοι τροπαΐον έστησαν της μάχης 
της προς τους βαρβάρους. 

83• Το δ' εκ της Κορίνθου και των άλλων ζυμ μα- 
χών των εκ του Κρυσαίου κόλπου ναυτίκόν, ο έδει παρα- 

8 33• «νί'κ€ΐντο φ€ύγοντ€8: ύΐίκ^ί ΤΗβ Ιο\νη Λν&5 οη Ε Ιιίΐΐ. δΐίΓΓουηάΰά 

ζη ηροη ίΗεηι ; εσεπιτττον φίνγον- 1)ν 3. ΐΏΟΓΟβδ, οη ΐΗο π§Ηί 1)3.η1ί ο£ 

τ€5 ννουΐά 13€ ίΗε υ8υ&1 ρΙίΓΕδβ. ίΗε ΑαΗοΙουδ ηείΐΓ ΐΐδ ΐΏουΐΗ, αρ. 

34- άνίλάμβανον : άΐδίπΐίυΐίνε ΐιη- 2. Ι02. 2. Ιΐ δίάεά \νΐ(;Η 5ραΓΐΕ: 

ρ£. : Ιΐιεν ΟΕίπε ΐη δΐη^Ι)- ογ ΐη δυο- Ρεποΐεδ ΕΐΐΗοΙίεοΙ ίΐ λνΐίΐιοαΐ δυοοεδδ 

οεδδίνε §Γουρ5. 3^• ^5 άιτορίαν ΐη 454-3 ("• ι^'- 2-3); 3 δεοοηά 

. . , αν€υ διτλων: Ιο ξο £οΓ ν\Όθά αΐίειηρΐ; λνε δΐι^ΐΐ τεαά ο£ ΐη 428 

Ληά νναΐεΓ, εΐο.. ννΐΛ Ηε^νγ 1)Γε35ΐ- (3. 7• 2) ; ΐη 424 ΐ* ^'^5 ίοΓοεά 

ρΐ3,1ε αηά δΗΐεΙά \να5 ε δβπουδ ΐηΐο ίΗε ΑΐΗεηΐαη &11Ϊ3ηαε 5>• ίΐιε 

Επηορηοε. ΑθΕΓη3ηΐαηδ (4• 77- 2)- Ιίβ ροδΐ- 

82. 2. ΆναίΓον : Ά ρεΙΙ)• δΐΓε^πι Ιΐοη §Ενε ΐΐ ξτ^Άί ϊηηροΓίΕηοε, 1)οίΗ 

ο£ ΑοΕΓηίΐηΐΕ, ί1ο\νίη§ ΐηίο ίΐιε οοπιηιεΓθΪΕΐ αηά πιίΙΐίίΐΓ)•. 
ΑοΗεΙοιίδ. 4• ΟΙνιαδων : ίοννη 83. ι. ίκ τηβ Κορίνβου: ςρ. 2. 

αηά ρεορίε ΐ30Γε ΐΗε δΕπιε ηαηιε. 8ο. ι από θαλάσσης. 1 84 ΘΟΥΚΥΔ1ΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Β [83• Ι γενέσθαι τω Κνημω, οττως μ,η ζνμβοηθωσιν οΐ άπο 
θαλάσσης άνω ^Ακαρνάνζς, ον παραγίγνεταί, άλλ' ηναγ- 
κάσθησαν περί τάς αντάς ημέρας [^της εν %τράτω 5 
μά)(Ύ]ς\ ναυ/Λα^^σαι ττρος Φορμίωνα καΧ τάς είκοσι 

2 νανς των Αθηναίων αί εφρονρονν εν Νανπάκτω. 6 γαρ 
Φορμίων παραπλέοντας αυτούς έζω τον κόλπου ετηρει, 

3 β^>νλόμενος εν τη εύρυγωρία επιθέσθαι. οΐ δε Κορίν- 
θιοι καΐ οΐ ζύμμαγοί έπλεον μεν ονχ^ ως επΙ ι^αυ/χα^ίαν, ίο 
άλλα στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι ες την Άκαρ- 
ΐ'αι^ιαι/, καΐ ουκ αν οΐόμενοι προς επτά καΐ τεσσαρά- 
κοντα νανς τάς σφετέρας τολμησαι τους ^Αθηναίους 
είκοσι ταΐς εαυτών νανμαχίαν ποιησασθαι ' επειΒη 
μέυτοι άντιπαραπλέοντάς τε εώρων αυτούς, παρά γην 15 
σφών κομιζομένων, και εκ ΤΙατρων την Αχαΐας προς 
την άνηπέρας ηπειρον Βιαβάλλοντες επι * Ακαρνανίας 
κατείχαν τους Αθηναίους άπο της Χαλκ-ίδος και του 4- ανω §065 \νΐίΗ $νμβοηθωσίν : 
Ιΐιε οοηΐΓ3,8ΐ; \νίΐ1ι άπο θαλάσσψ 
03υ565 ΐΗε ίηδεΓίίοη Άηά Λε ροδί- 
ίίοη οΓ ανω. 6. τάβ €Ϊκο<γ(. νανβ : 
ορ. 2. 69. Ι • 8. ΐΓαραττλίονταβ : 
£ο11ο\νΐη§ ΐΗε Ηηε ο£ ίΗε οο^δί. 
— £ξω: ορ. Χεη. Αη. $. 7• 7 ο 
Βορίας €^ω τον Πόντου είί την 
Ελλάδα φερ€ΐ. 9• «ύρυχωρί<]ΐ, : ίΗε 
ννοΓά ΐδ υδεά οί 3. ροδίΐίοη Ιΐιαΐ: 
ΕίϊοΓάδ δρααε ίοΓ ιτίΕηειινεπη^ οη 
ΐ3,ηά ΟΓ δε&, αρ. 7• 6. 2. ΡΙεηΙγ 
ο£ 863 Γοοηη \ν3δ ηπ ΆάνΆϊϊίΆ^β ίη 
ίΗε εγεδ οί ίΐιε Αίΐιεηΐαηδ, οοηίϊ- 
άεπί ίη ΐΙιείΓ δ1<ί11 Άηά ίΓαΐηίη^, 
ςρ. 2. 89• 8. II. <Γτρατι«τικώ- τίρον: €πι στρατείαν μάλλον, ορ. 
2. 87. 2. 15. άντιΐΓαρα•τΓλ€οντα9 : 
"3(1νεΓδ3Γη οΓ3ηη 1ε§εηίεδ." Ρο. 
ΐ6. σ-φών κομιζομ€νων : §εη. 3ΐ)δ., 
ίΗοα^Η (.ωρών 1ΐ3δ ΐΗε βαιτιε δϋΐ^]. 
Βυί 38 ίΗε δίπεδδ ίδ οη άντιπαρα- 
ττλεοντας (ίώρων αυτούς άντιπαρα- 
ττλεοντας = Αθηναίοι φανεροί ήσαν 
άντηταραπλίοντες) Άηά ηοί οη «ω- 
ρών, ίΗε είϊεοί ΐδ ηοΐ δο νίοΐεηΐ 38 
ΐί 1οο1^δ. 17- διαβάλλοντ€5 : ορ. 
6. 3°• Ι ^τΓΐ άκρα ν Ιαττυγίαν τον 
'Ιόνιον 8ιαβαλονσιν : ίΐιΐδ δεπδβ 
οοουΓδ οηΐγ ίη ΤΗυο., ΗάΙ, Άηά 
ροείδ. ι8. Χ<ιλκίδο«: ίη ΑεΙο1Ϊ3, 
3ΐ ΐΗε ηιοιαίΗ ο£ ΐΗε Ευεηυδ. 84. Ι] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 85 Ενηνον ποταμού προσπλβοντας σφίσυ καΐ ουκ ελαθον 
20 νυκτός άόορμίσάμει^οι, ούτω Βη αναγκάζονται ζ^αυ/χα- 
■^βίν κατά μ4σον τον πορθμόν. στρατηγοί δε ήσαν μ^ν 4 
και κατά πόλεις εκάστων οι τταρζσκευάζοντο, Κορινθίων 
δε ^ίαχάων και Ισοκράτης και Άγα^αρ^ίδας. και οΐ 5 
μ€ν ΠβλοποννησίΟί βτάζαντο κύκλον των νέων ως μ4γι- 
25 στον οίοι τ ήσαν μη διδόζ^τες Βίβκπλουν, τάς πρώρας 
μεν εζω, εσω δε τάς πρύμνας, και τά τε λετττά πλοία ά 
ζυνεπλει έντος ποιούνται και πέντε ναυς τάς άριστα 
πλεούσας, όπως εκπλεοιεν δια βρα^εος παραγιγνόμενοι, 
ει πτ) προσπίτΓτοιερ οι ενάντιοι. 

84• Οι δ' * Αθηναίοι κατά μίαν νανν τεταγμένοι περιε- 
πλεον αυτούς κύκλω καΐ ζννηγον ες ολίγον, εν χρω αίει 19- ελαθον . . . άψορμισάμ«νοι : 
αη(ί ίο ίΗε\' Ιιαά ηοί 3Η€ύεεάεά ίη 
εΐϊρρΐηξ/τοίΐι ίΙιείΓ νιοοτϊιΐξ^ ι η ίΐιβ 
ηϊξΗί ηηρεΓ€£Ϊνεά. 2ΐ. τον ττορ- 
θμόν : 50. -Γψ μεταέν Πατρών θά- 
λασσαν και Χαλκιδθ5, ορ. 4• -4• 5• 
24- €τά|αντο κυκλον : ορ. 3. 7^. Ι 
κνκλον ταέαμίνων. 2ζ. μη διδόν- 
τ€8 εχρΓε5365 ρΓενεπΙϊνβ είΤοπί. ηοΐ 
£αοΙ : Ι3ΐίε \\ίΐΗ ώ? μεγιστον οΓοι 
τ' ακτι. Λί ΛζΓ^(? αχ ίΐιεν ωιιΐά 
ινϊΐ/ιοιιί. είο. ; φ. 7• 32• ι «δίδο- 
σον δια τη<; βαντών όδόν. — δΐ€κ- 
ιτλουν: 'Ί^ε ^ε3ΐ οΙ)3εοΙ ο£ ΐΗε 
&5ΐ 53Ϊ1ίη» ΑίΗεηίΛη ΐήΓειτιε \ν^ 
Ιο άηνε ϊΐ5 5ε^1^ Η^ΐηβΙ δοπιε 
\\•ε3ΐς ρΕΓί οί Ιΐιε 3(1νεΓ53Γ>•"5 8Ηίρ, 
ΐΗε δΙεΓπ, ΐΗε δΐόε ογ Ιΐιε 03Γδ, — 
ηοΐ Ε^ΕΪηδΙ ίΗε Ι3ε3ΐί, \ν1ιίο1ι λνπδ 
δίΓοη^Ιν οοηδίπιοΐεά ϊδ Λνεΐΐ ίοΓ ίΐείεηδε οδ £ογ οίΤεηδε. ΤΗε ΑΐΗε- 
ηίαηδ, ίΗεΓεΓοΓε, Γθ\νίη§ ΐ1ΐΓου§Η 
ΐΗε ΐηΙεΓν^δ οΓ ΐΗε ΕάνεΓδΟτγ'δ 
Ηηε, 3η(1 ΐΗϋδ §εΙΙϊηο; ίη ΐΗεΪΓ τεατ, 
ΙυΓπεά ΓΗρίάΙ)• ζηά §οΙ ίΗε ορροΓ- 
Ιυηϊΐν, 1)είθΓε ΐΗε δΐιϊρ ο£ ίΗε Άά- 
νεΓδΕΓΥ οουΐά οΗιη^ε ίΐδ ροδίΐϊοη, 
ο£ 5ΐπ1ίΐη§ ΐί είΐΗεΓ ϊη ίΗε δίεηι ογ 
δοηιε \\•ε31^ δροΐ. δυοΗ 3. ππε- 
ηοευνΓε ^\•3δ 03ΐ1εά ΐΗε (ϋε1ίρ1υδ.•' 
ΟποΙε. 6, ρ. 199 ηοΐε. 27. «ντό« 
ΐΓΟίοΰνται : ορ. 6. 67 Ι του9 σκ€.νοφό- 
ρον<; €ντό? τούτων . . . Ιττοπησαντο. 
29- ίϊιτπ: αί ιυΗαίενεν ροϊηΐ . 

84. Ι . κατά μ(αν : ϊη 3Ϊη0£ βίε : 
ΐΗε ΛΛΌΓάδ ΓπΐσΗΐ ιπεπη ίη ε δίη^ΐβ 
Ιίηε. 1)ϋΙ ΐΗαΙ \νου1ά ηοΐ ίΐΐ \νίΐΗ 
λνΐΐίΐΐ £ο11θ\νδ. 2. ξυνήγον «? ολί- 
γον : στΕίΙυΕίΙν ; ορ. 7• 8ι. 2 οί 
ίτΓττήξ ίκυκλουντό Τ€ αΰτοι•^ . . . καί ι86 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [84. ι 

παραπλβοΐ'τες και ^όκησιι/ τΓαρ4γοντ€.<ζ αντίκα ζμβαλζίν 
ττροείρητο δ' αντοΐς νπο Φορμίωνος μη έπυ^^είρίίι^ πρΧν 

2 αν αντος σημηντ). ήλπιζε γαρ αντων ου μβΡ€Ϊν την 5 
τάζιν, ωσπβρ έν γ^ ττεζην, άλλα ξυμπεσβίσθαί προς άλ- 
ληλας τάς ι^αυς και τα πλοία ταραχην παρεξείν, ει τ 
εκπνενσειεν εκ τον κόλπον το πνενμα, όπερ άί^α^ενωι^ 
τε περιεπλει και εΐώθει γίγνεσθαι επΙ την εω, ονΒενα 
γ^ρόνον ησνγάσειν αντονς ' και την επιγείρησιν εφ' ίο 
εαντω τε ενόμιζεν είναι, οπόταν βονληται, των νέων άμει- 

3 νον πλεονσων, και τότε καλλίστην γίγνεσθαι, ως δε τό 
τε πνενμα κατΎ)ει και αί νηες εν ολίγω η^η ουσαι νπ' 
αμφοτέρων, τον τε άνεμον των τε πλοίων, άμα προσκεί- 
μενων εταράσσοντο, και νανς τε νηΐ προσεπιπτε και 15 
τοις κοντοΐς Βιεωθονντο, βοΎ) τε γ^ρώμενοι και προς 
άλληλονς άντιφνλακτΙ τε και λοιδορια ονΒεν κατηκονον. 
οντε των παραγγελλομενων οντε των κελευστών, και τάς 
κώπας αδύνατοι οντες εν κλν^ωνίω άναφερειν άνθρωποι 
άπειροι τοις κυβερνηταις άπειθεστερας τάς νανς παρεΐ-ζο ξννηγον ες ταυτό. — ίν χρω: αρ. ίί'οη. 12. τότί : \νΗ6η ίΗε 5γ66Ζ6 

Ηάί. 4• ^75 κ^φοντ€ζ €ν χροί,5ορ^. δίαΓίεά υμ. 13• ενόλίγω: αρ. 7• 3 

Α^'. 786 ξνρ€Ϊ γαρ εν χρω. χρω ηο. \ 3ηά ίΐιε \νΗο1ο άεδοηρΐϊοη 

οοευΓδ οηΐγ ΐη ΐΗίδ ρΗΓαδε ; ΐΗε ΛεΓε οί ΐΗε ΟΓοννάεά &ηά οοηίυδεά 

ϋδυαΐ Αΐΐίο ϊδ χρωτί, Ιοηϊο χροί. δΐΓΐ駧1ε οί ίΚε Αΐΐϊο Ηπά 5γΐ3.- 

8. αναμένων : άναρ,ενειν = ίο ουδίΐη ίΐεείδ. — νιτ' αμφοτέρων . . . 

ιναΐί /οτ α ρβΤ3οη ύγ αρροίιιί- άμα προσ-κειμένων §ο Ιο^εΐΗεΓ ; 

7ηεηί^ οχ /οτ αη βνεηί οηβ Ηα3 1ο§ίθ3.11γ ίΐιε ρίο. Ερρίϊεδ οηΐγ ίο 

νβαίοη ίο βχρβοί. 9• «1"θει : ΐΗε άνε'ρ,ου. ι6. διεωθοϋντο : τεαρΓΟοαΙ 

δαΙ)3. ίδ Ιο Ι3ε §οΙ ίτοττι δπερ ; Γηίά. ; δια = αρανί. 19• άναφέ- 

ίί εχρΓεδδεά, ϊΐ \νου1ά ΐ3ε αυτό. ρειν: νεοονεν; ΐΗε Ηε&νγ δε& ηι&άε 

ΙΟ. ήσυχάσ-ειν; ^εβρ ίΗίί'τ /οτηια- ΐΗϊδ άίίΗςαΙί. 85• Ι] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β ι87 χον, τότ€ Βη κατά. τον καιρόν τούτον (τημαίν^ι, καΧ οί 
\\θηναίθί ττροσπεσόντες πρώτον μ€ν καταδυουοΊ των 
στρατηγικών νέων μίαν, έπειτα δ€ και πάσας ■§ χωρη- 
σίΐαι/ ^ιεφθειρον, και κατέστησαν ες άλκην μεν μηΒενα 

25 τρεπεσθαι αυτών νπο της ταραχής, φεύγειν δ' ες ΐΐάτρας 
και Ανμην της Ά^^αίας. οΐ δε \\θηναΐοι καταΒιώξαντες 4 
και νανς δώδεκα λαβόντες τους τε άνδρας εζ αυτών τους 
πλείστους άνελόμενοι ες Μολύκρειον άπεπλεον, και τρο- 
παΐον στησαντες επΙ τω 'Ρίω και νανν άναθεντες τω 

3οΠοσ"ειδώΐΊ άνεχώρησαν ες ^αύπακτον. παρέπλευσαν ζ 
δε και οί ΙΙελοποννησιοι ευθύς ταΐς περιλοίποις τών. 
νεών εκ της Αύμης ναι ΤΙατρών ες Κυλληνην το Ήλείωΐ' 
επίνειον • και άπο Χευκά^ος Κνημος και αί εκείθεν νηες. 
ας έδει ταυταις ζυμμεΐζαι, άφικνουνται μετά την εν 

35 Ιτράτω μό-χην ες την Κυλληνην. 

85• ΙΙεμπουσι δε και οί Λακεδαι/χόι^ιοι τω Κνημω 2 1 . <Γημαίν€ΐ„ καί κτί : είίεοΐϊνε 
ρ3ηΐ3χΪ5 : ί/ίί ίΐιοηιεηί Ηί ^ανε ίίιε 
$ίξηαΙ. ί/ιεγ. εΐο. 24. κατί<Γτηο-αν 
. . . τρ<ΐΓ£<Γθ(λ«. : ορ. 6. 1 6. 6 
Λαχεδαί/ιονιοι•^ . . . κατίστ-ησα 
• . ■ άγωνίσασθοί. 26. Δνμην : 
ΐΗε \\65ί6ΓηΓηο5ΐ: οί ΐΗε ΑαΗ3Ϊ»η 
4 ΐο\νη5, δίΓϊΙίο 386. 28. Μολν- 
κρ€ΐον : 3. ΟοπηίΗΪΗη οοΐοην (3- 
Ι02. 2). ηονν Άθτρ^οι<ί νπ-ηκοον: 
ηεΕΓ ΐΗε ρΓοπιοηΙοΓν 'Ρίον, ιίδο 
ο^ΙΙεά 'Ρίον το Μολυκριχόν ογ 
Άντιρρίον. ίο άίδΙϊησυίδΗ ϊί ίτοιτι 
'ΡιΌν ϊη ΑοΙΐ36Ε. 29• άναβίντί5 
τ^ Πο<Γ€ΐ,δώνν : ρΓθ1)αΐ3ΐν χαρά το τροτταΐον, ορ. 2. 92- 5• ΑΛετ 
δαίΕΐηίδ ΐΗΓεε ΡίιοβηϊοίΗη δΐιίρβ 
\νεΓε ΐΗϋδ άεάϊοΗίεά οη ΐΗε ΐδΐΐι- 
ηηυδ. Ηάΐ. 8. Ι2ΐ. ]ον\•. ςυοίεδ, 35 
ρΓθο£ ο£ ΐΗε ΪΓηρΓεδδΐοη ΡΗοπηίο'δ 
λήοίοπεδ ιπΕίΙε 3ΐ ΑΐΙιεηδ, Αγ. Ες. 
561 Ϊίπγι άνα^ ΠοσεΓδον, ... ω 
Τ€ραίστιε τταΐ Κρόνον. Φορμίωνί τε 
ψίλτατ €κ των άλλων Τ£ θέων 
Άθτ/ναίοίζ. 3-• Κυλληνην: ορ- 
ροδϊΐε Ζαονηΐΐιαδ. ;ί;^. Κνημος: 
Η ε «•35 1351 Ηεατά οί 3ί 0εηΪ3(ΐ3ε : 
Ι^ευ€35 \\•3δ ίΐιε τεηάεζνουδ οί Ηΐδ 
ήεεί, Επά Ηε Λνουΐά ηπΙυΓΕίΙν §ο 
ίΗεΓε Ιο 3οΐη ϊΐ. ΙΓ 1 88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [85. ι 

Συμβούλους βπι τάς ναυς Ύιμοκράτη και Βρασί8αν καΐ 
Αυκόφρονα, κελζύοι^τες άλλην ι/αυ/Αα^ίαν βελτίω κατα- 
σκευάζβσθαι και μ,η υπ ολίγων νέων είργεσθαί της 

2 θαλάσσης. έΒόκβι γαρ αύτοΐς άλλως τβ καΐ πρώτον 5 
ϊ^αυ/χα^ιας πβυρασαμενοίς πολύς 6 παράλογος εΤί'αι καΐ 
ου τοσούτω ωοντο σφών το ναυηκον λείπεσθαι, γεγβνη- 
σθαι δβ Τίνα μαλακίαν, ουκ άντιτιθέντες την Αθηναίων 
€Κ πολλού έμπευρίαν της σφετερας δι' ολίγου μελέτης. 

3 οργτ) ουν άπεστελλον. οΐ 8ε άφικόμενοι μετά Κνημουιο 
ναυς τε περιηγγελλον κατά πόλεις καΐ τάς προϋπαρχού- 

4 σας εξηρτύοντο ώς επΙ ^'αυ/Αα;)(ίαι/. πέμπει δέ και ό 
Φορμίων ες τάς Άθηνας την τε ^αρασκευην αυτών 
άγγελοΰντας και περί της ϊ'αυ/χα^ίας ην ενίκησαν φρά- 
σοντας, και κελεύων αύτω ναΰς οτι ττλειστας δια τάχους 15 
άποστειλαι, ώς κα^* ημέραν εκάστην ελπίδος ούσης αίει 

85. 2. |υμβούλου5 : &(3νΐδ6Γ5, &οοουηί3ηί'δ ίεηπ, /<? ^«/έ-Γ ; άντι- 

λνΐΐΗ ν3Γγίη§ ρο\ν•6Γδ Άπά ΐη ν&Γγ- τι^εναι = ίο ^η{ε^ οη ίΗε ορροεϋβ 

ίη§ ηυΓηΙ)6Γ5, &Γ6 οίίεη £οαηά ζΧ- 3Ϊά€ ϊη ίΗε αοωηηί. 9• « ιτολλον : 

Ιίΐαίιεά ίο 3, δραΓίαη αο1ιηίΓ3.1 : ΗβΓβ /το7η /αν δαε/:, ϊ.ε. ενεΓ δίηοε ΐΗε 

ΐΗεΓε &Γε ίΙίΓεε, αηά ΐΚεγ 3Γε οη 3. ΡεΓδΐ&η \νΕΓδ ; δι' ολίγον, /ον οηΐγ α 

ρ&Γ ννίΐΗ Εαεηυδ (ορ. 2. 86. 6, 3}ιοτΙίί)ηε•,ζ^.-}).ά^-})./^,^)Λ&χ&τΓ(.ρα.ι- 

\ν1ιεΓε ίΐιεγ απε οαΐΐεά στραττγγοί) : τίρω ττρονοουντε^) (δι' ολίγου σκο- 

ίη 3• 69. Ι ΒΓδδίά&δ αίοηε ΐδ ^υ/Α)8ου- πούντων. 1 1, ναν^ χβριήγγβλλον : 3 

λθ5 ; ίη 8. 39• ^ ΛεΓε 3Γε είενεη ΗεΓε Άηά ζ. \η. 2 αηά η. 18.4 π£/οι- 

λνΐιο Ηανε ρο\νεΓ ενεη ίο τειπονε αγγ€λλ£ΐν Ιι&δ επ 3οα. οί ίΗε ^'μ/- 

ΐΗε &άΓηΪΓΕΐ. 3. β«λτίω 1&οοηΐθΕΐ1γ ρΐίβ$ ΟΓάεΓεά ; εΙδεννΙιεΓε ΐί ίΕ1^εδ 

οοηνεγδ ίΗε υηίανοΓαΐ3ΐε ]υά§ΓηεηΙ ίΗείη£. Ι4• ^νίκησ-αν: δο. Φορ/χιων 4 

2 §ϊνεηίη§2. 5• "τρώτον : ζ.^. ϊηίΗε και οί //,ετ αυτοί). ΐ6. ώβ . . . 

ρΓεδεηί \ν3Γ. 7• τοσούτω: ά&ί. οί έλιτίδοβ οΰσ•η5 : ώς ^ΐνεδ ίΗε είϊεοί 

άε§Γεε οί άίίϊεΓεηαε, αδ \νίίΗ ^ οοηι- οί ςυοίαίϊοη. ορ. ΡΙαί. ΕηίΗγρίιτο 

ρ3.Γ. 8. άντιτιθ^νταδ : ορ. 3• 5^• 2 Ο ώς Βιαφθίίροντος . . . μον 3.ηά 

5 Τί75 ννν αμαρτίας . . . άνηθ^ΐναι 3 -^ διαφθείροντας, ώς φησιν. — 

την τότε προθνμίαν : τι^ί'ναι ΐδ αη καθ' ήμί'ραν ίκάσ-την . . . αΐΐί : ΐΗεδ6 86. 3] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Β 189 

ναυμαχησείν. οΐ δε άττοπέμττονσιν είκοσι ι/ανς αυτω, 5 
τω δε κομίζοντι αντάς προσεπέστειΚαν ες Κρητηρ πρώ- 
τον άφικεσθαι. Νικίας γαρ ^ρη^ Γορτύνίος πρόξενος 

^ων πείθει αυτούς επΙ Κι^δωνίαν» πλευσαι, φάσκων προσ- 
ποιησειν αντ-ήν ονσαν πολεμίαν επήγε δε Πολι^ι/ίταις 
^(^αρίζόμενος ομόροις των 1\.ν^ωνιατων. καΐ 6 μεν λαβών 6 
τάς νανς φχ^το ες Κρήτην καΐ μετά των ΤΙολυχνιτων 
εδτ^ου ΤΎΐν γην των ΚνΒωνιατών, και [ύττό άνεμων και] 

25 ύπο άπλοίας ενΒίετριφεν ουκ ολίγον ^ρόνον. 

86. Οί δ' εν ττ} Κνλληντι Ιίελοποννησιοι εν τούτω, 
εν ω οΐ * Αθηναίοι περί Κρητην κατείγοντο, παρεσκευα- 
σμενοι ώς επι ναυ/χα^^ίαΐ' παρέπλευσαν ες Ώάνορμον τον 
\\.)(^αϊκόν, ουπερ αύτοΐς 6 κατά γην στρατός των Πελο- 
5 ποννησίων προσεβεβοηθη κει. παρεπλευσε δε και 6 α 
Φορμίων επι το *νίον το Μολυκρικον και ώρμίσατο εζω 
αντου ναυσίν εΐκοσιν, αϊσττερ και εναυμά^ησεν. ην δε 3 
τούτο μεν το 'Ρίον φίλιον τοΙς Άθηναίοις, το δ' έτερον 
'νίον εστίν άντιπερας το εν τη ΤΙελοποννησω • Βιεχετον 

ΙΟ δε άττ' αλλήλων σταδιους μάλιστα επτά της θαλάσσης, 

\\ΌΓ(ΐ5 ^\•6Γε υΓσεηΙ εηοασΗ : 1)ΐιΐ ίη ΟΓείβ ; €ηο55α5 ΐΗε ίΪΓδΙ. 

ΐΗε ^ονειτιηιεηΐ: ίοπ δοιτιε τεοδοη 2ο. Κυδωνίαν : οη ΐΗε Ν.λν. 

ίαίΐεά ίο ^παδρ ΐΗε δϊίυαίΐοη : ΐΗε οο35ΐ οί €γ€16. 51γηΙ)ο 478 ; ίο•" 

οοηίΓΗδΙ 1)6ΐ;\ν€6η ΐΗε ΑΐΗεηΐΕη ζηά ίΐδ ΐιηροΓίαηεε, ορ. 5ΐπιΙ)ο 478. 

δρΕΓίπη ΕϋίΗοπίΐεδ 15 ηοί6\νοΓΐ1ιν, 25. άιτλοίαβ : Γου§1ι Λνε&ΐΗεΓ: ίη 

ΐΗου^Η ΐΗεπε \νεΓε ΓπίδΕρρΓεΗεη- ΑεδοΗ. Α^^. 1 88 άττλοία ΐδ άυε ίο 

δϊοηδ Άί δρ^ΓίΕ Ιοο. ττνοαι άτΓο 2τρυ/ΑΟι/θ5 /χολοΰσοα. 
5 1 8. τω κομίζοντι: ϊί ίδ δίΓϋΐ^ε 86.3• ΠάνορμΛν: άΪΓεοίΙν ορρο- 

ίΗε οοιτΐΓη3ηάεΓ'δ η^πιε ϊδ ηοΐ δίίε Ναιιρ3ςίυδ. ίο. «ττά : 5ίΓα5ο 3 

§ίνεη εϊΐΙιεΓ ΗεΓε ογ ίη 2. 92. 7• 335 δανδ/τ/^; ΒογΪΆχ, Ρ^ι'ρ/. 35, 

ΐ9• 'π•ρόξ€νο5 : οί ΑΐΗεηδ, ίΗαΙ /ίη ; ίί ϊδ ηο\ν είενεη ογ ίννεΐνε. 

ϊδ; ΟθΓί)•η \ν3δ ίΗε δεοοηά αί>• ΟαΠΐυδ, /'<?/<>/. ι. 446, δΕΥδ ίΐιβ Ι90 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [86. 3 

4 του δε Κρίσαίον κόλπου στόμα τουτό Ιστιν. επί ουν 
τω 'Ρίω τω ^Κγαίκω οί ΥΙεΚοττοννησιοι άπεχοντί ου πολύ 
του ΙΙανόρμου, εν ω αντοΓς ό πεζο<; ηρ, ωρμίσαντο καΧ 
αυτοί ναυσίν επτά καΐ εβΒομηκοντα, επειΒη καΐ τους 

5 Αθηναίους εΐ^ον. καΐ επΙ μεν ε^ η επτά ημέρας άνθώρ- 15 
μουν άλληλοις μελετώντες τε καΐ παρασκευαζόμενου την 
ναν/χ,α;(ίαι^, γνώμην έχοντες οΐ μεν μη εκπλείν εξω των 
*νίων ες την εύρυχωρίαν, φοβούμενοι το πρότερον πάθος, 
οι δε μη εσπλειν ες τά στενά, νομίζοντες προς εκείνων 

6 εΤι^αι την εν ολίγω ι/αυ/Αα^ίαΐ'. έπειτα 6 Κνημος καΐ 6 ζο 
Βρασίδας και οι άλλοι των ΐίελοποννησίων στρατηγοί, 
βουλόμενοι εν τάγει την ι/αυ^α^ίαν ποιησαι πρίν τι καΐ 
άπο των ^Αθηναίων επιβοηθησαι, ζυνεκάλεσαν τους 
στρατιώτας πρώτον, καΐ ορωντες αύτων τους πολλούς 
δια την προτεραν ησσαν φοβούμενους και ου προθύ-25 
μους οντάς παρεκελεύσαντο και έλεγαν τοιάδε. 

87. '" Ή μεν γενομένη ϊ/αυ/χα^ια, ω άνδρες ΤΙελοπον- 
νησιοι, ει τις άρα δι' αύτην ύμων φοβείται την μελλου- άίδίαηαο ίδ δα1^^^^ι Ιο ο1ΐ3.秀 ; δϊΐΐ 3• 3^• ι? 3• 59• ΐ- 22. ιτοιήσ-αι : 6 

Γγοπι ΐΗε δΙιεπίΏδ ίεηάδ ίο Ιεδδκη, ύΐΊπξ οη. 

ίΐηά είΐΓΐ1ιηαίΐ1ί€δ Ιο εη]αΓ§6 ίΐ. 87. Τΐιϊδ δρεεοΐι Ηαδ Ιΐΐ€ ίοηπ 

13* ό ΐΓ€ζ05 : ΐη ηοηι. απι! οί & Ιε^^Ι αΓ^αηιεηΙ:^ ρπεδεηίϊη^ ΐΗε 

αοο., λνΗεπε ίΗε ^εηάεΓ ΐδ αΙείΐΓ, οοηδίάεΓαΐΐοηδ ριο ίίικί οοη, αδ 'ύ 

Τΐιυ.ο. Ηαδ ό ττίζό'ί ίΙιΪΓίγ-ΐΙιπεε 1)ε£θΓε α οοϋΓΐ : Ιιεηοε ΐΗε εχρΓεδ- 

ίίηιεδ, ό πε^05 στρατός οηΐγ ΐΗποε. δΐοηδ ον^ δικαιαν £χ€ΐ τίκμαρσιν ; 

1 6. μΐίλ€τώντ€5 : &5δθ1ιιΙε1γ υδε<3, ουδέ Βίκαιον ; ίχον 81 τίνα ΐν αντω 

αρ. Ι. 8ο. 4 ίί δε μ.ίλίτ-ησομίν και άντιλογίαν; Άηά βηαΐΐγ ίΐιε άεοΐδ- 

αντιπαρασκίνασόμίθα. \η . γνώ- ίοη, 3δ ΪΙ \νεΓε, ίδ 3Γηνεά 3.ί : 

μην ίχοντ€5 : αρ. 3• 9^• 4 "γνώμην ώστε ουδέ καθ' εν ίνρίσκομΐν κτί. 

ίΐχον . ■ . ε'κπε'/Απειν. Ι9• """ροδ ΗεΓίϊδί, ΕνΗαηυίξεη τι. ΐνϊεάεν- 

ί κείνων: Ιο ίΐιείν αάναπία^ε, αρ. Ηετ^ΙεΙΙηηξβη ζιι ΤΙηώ.,-^. η^. 87-3] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 191 σαν, ονχΐ ^ικαίαν βχ^βί τ^κμαρσιν το έκφοβησαυ. τ^ Τ6 
γαρ τταρασκβχή) ίνΒβης έγει^ετο, ωσπζρ ΐστ€. καΐ ουχί ες 
Βναίυμ.αχίαν μάλλον η επΙ στράτευαν έπλεα μ€ν ■ ζυνέβη 
δε και τα άττο τ^ς τύχη<ζ ουκ όλιγα έναντιωθηναι, καί 
που τι καί η απειρία πρώτον νανμαγουντα<; εσφηλβν. 
ώστε ου κατά. την ημετεραν κακίαν το "ησσησθαι προσ- 
εγενετο, ονδε δίκαιοι^ της γνώμης το μη κατά κράτος 
3- τ€'κμαρ<Γΐν : απ ΕΓ§υηΐ6η1: οΗϊεί πεοδοη, \\1ιίΐ6 ειηρ1ΐ35ίζϊη§ απ 

1)356(1 Οη ΤίΚμήρω. : Ά Γ3Γ6 λνοΓά ; 
ορ. Ηϊρρ. Γ 3^3 ΐ^ττίκαιρα Ιόντα €5 τε- 
κμαρσιν ; Ηε ίδ δρεαίίϊη^ οί τεκμήρια 
(αρΆΓί ίτοτη ίηίοητίΕΐίοη §ίνεη 1)ν 
ΐΗε ρ^ΐίεπί) \}\• ννΗίοΗ ίΗε ρΗγδία^η 
ϊδ Ιο Βε §υίοΙεά ΐη 1ιΪ5 (1Ϊ3§ηοδΪ5. 
ΤΗε δεηδε ίδ : ////> ^εα-β^ΙιΙ €αντϊβ3 
•νυϋΗ α ηο νβαχοηαίιΐβ ανζίαηεηί /ο^ 
α$ εεατίηξ γοη ί/ι»5. — το €κφοβή- 
σ-αι = ί/ΐ75 βακ ί/ιαί }ια3 Βηήϋαι 
γοΗ ; ΐί 15 οΐ); . οί ίχει τίκμχχρσίν : 
ίοΓ Ιΐιε εοηδίπιείΐοη, ορ. Οεηι. 4• 
45 οί δέ σνμμαχοί τεθνασί τω δίίΐ 
του^ τοιούτον^, δορίι. Ε/. 123 τάκας 
. . . οίμω-γάν . . . τον Αγαμέμνονα. 
Τΐιε οΐίΐϋδε ρΓ&οΐίθ3ΐ1ν = από της 
γενομένη•; ναυ/ιια^ίας ου 8ίκαίως 
τεκμαίρεσθε το εκφοβησαι. — τη 
τ£ γάρ; τε Ϊ5 3η5\νεΓεά Βν δ-' ίη 
ζννεβη δί : Ιΐιε οαυδεδ αΓ6 ΐΗπεβ : 
παρασκευή εν8εήζ, τα άιτο της τνχη^, 
ζηά άττεφία. 4• «νδίή^ ίγίν€το : 
50. η ναυμαχία ; = ενδεείς εγενόμεθα 
ναυμαχουντες ; Ι Ηχνε ίουηά ηο 
οίΗεΓ εχ. ]υ5ΐ: Ιίΐίε ΐΗίδ ίη ΤΗαο. 
6. καΐ ΊΓού τν καί : α«</ ροίίΐό/γ 
αΙ$ο 8οηιεΊυ)ιαΙ ; ηοΐ ίο άίδΟοαΓΗ^β 
ΐΗεηι. Ηε ΙουοΗεδ Ηεΐιίΐν οη ΐΗε ΓΟΕδΟη, 

ίΗε είΤεοΙ οΓ τύχη (ουκ όλι'γα). 
8. Ίτροσ-εγί'νίτο ίδ πιοΓε ΐΗίΐη εγι'- 
νετο: δοηιεί1ιίη§ ίδ αάάεά ίο η5, 
\νε ΙίΕνε \\•1ιαΙ \νε άίά ηοΐ Ηανε 
ΒείοΓβ. €ρ. Ι.)•δ. 24- 8 άπλ^ μοί 
ην η συμφορά, . . . νυν δ' εττείίη 
καί γήρας καΐ νόσοι και τα τούτοις 
εχόμενα κακά ττροσγίγνεταί μοι. 
9- ονδε δίκαιον : α οΐίβϊουΐΐ ρ35- 
δίΐ^ε : τή§ γνώμης το μη . . . νικη- 
9ίν)(της έυμφορας τω άποβάντι: 
Ιΐιίδ ΗοοουηΙδ ίοΓ ΐΗε ίοππι οί ΐΗβ 
εχρΓβδδίοη, λγΗίοΗ = η γνώμη μη 
νικηθεΐσα (ορ. 2. 59• 3 "ί^^ γνώμης 
το οργιζόμενον) : κατά κράτος ίδ 
οη1\' κατά την ημετεραν κακίαν 
Ιυι-ηεά ίΐΐ^ουΐ ; μη, ίηδίε^ίΐ οί ου, 
ηΐΕΐ<6δ ΐΐιε ί30ΐ Ινρίοαΐ, ΙυΓΠδ ίΗε 
ρ3Γΐίουΐ3Γ ίηΐο α ^εηεπαΐ. // ινοί 
ηοΐ άεβεΐεηε}• ίη βξΐιΐϊηξ ςιιαίϊΐγ 
εαιίίεά οιικ άε/εαί, ηο- Ϊ3 ϋ /αϊτ 
ίΐιαΐ οΐίκ ^ρίΗί, τυΗϊοΗ 13 ηηεοη- 
ςιιεκείί. 3Ϊη€ε ϋ 'νυα3 ηοΐ δεαίεη ύγ 
3»ρεΗοκ βξΗϋπξ ςιιαίϋγ, δκί 3^11 
εατκϊε3 ίη ϊΐ3εΙ/ Ι/ιε α33ΐΐΓαη€ε ο/ 
αη αάεςιιαίε νερίγ, 3ΗοιιΙά Ηανε ϊΐ3 
εάξε άΐίΙΙεά δγ ί/ιε τε3ηΗ ο/ ινΗαΙ 
τναί. α{1ί}- αΙΙ. δΐίί αη αεεϊάεηί. 192 ©ΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [87. 3 

νίκ-ηθεν, €)(ον δβ τίνα έν αντω άι^τιλογίαν, της γ€ ζυμ-το 
φοράς τω άττοβάντι άμβΧύνεσθαί, νομίσαι δβ ταίς.μεν 
τνχ^αι,ς βρ^βχ^εσθαι, σφάλλβσθαι τους ανθρώπους^ ταίς δέ 
γι/ώ/χ,αις τους αυτούς αιεί ανδρείους ορθώς εΐι^αι, και μ-η 
άττειρίαν τον ανδρείου παρόντος ττροβα\\ο μένους βίκό- 

4 τως αν έν τινι κακούς γενέσθαι, υμών δε ούδ' η άττειρία τ$ 
τοσούτον \είπεται όσον τόλμτ) ττροέχετε • των^ε δε ύ] 
επιστήμη, ην μάλιστα φοβεΐσθε, άν^ρείαν μεν έχουσα 
και μνήμην εζει εν τω 8εινω επιτελεΐν α εμαθεν, άνευ δε 
εύφυχίας ουΒεμία τέχνη προς τους κινδύνους ισ^^^υει. 
φόβος γαρ μνήμην εκπλήσσει, τέχνη δε άνευ άλκης 2ο 

5 ού^εν ωφελεί. προς μεν ουν το εμπειρότερον αύτων το 
τολμηρότερον άντιτάζασθε, προς δε το δια την ησσαν 

6 δεδιε'ι/αι το άπαράσκευοι τότε τυχεΐν. περιγίγνεται δε 
ύμΐν πληθός τε νέων και προς τη γη οικεία ουση οπλι- 

ΙΟ. τίνα . . . άντιλογίαν : α εοΗταξβ τε7ηαϊη3, α ιηαη $}ιοηΙά 

Βηβϊεϊεηί (τινά) εοηηίεν-ατξηηιεηί ; χΗοΊυ ΗϋηβεΙ/ α οο'υυανά, ιυΗεη ριιέ 

11ΐ6 Γερίχ ΐδ 7Γρ05 το κατά κράτος ίο ί)ιε ίείί {Ιν τινι.), οη ίΗε ρΐεα ο/ 

νικηθηναί. II. νομίσ-αι : δο. δι- ΐηεχβεη'εηεε. Ι4• €ΐκότω5 τερεαίδ 

καιον ; χνΗΕΐ ΒΓαδ. \νου1ά οοηνϊηοο ένΒέχεσθαι ; ίν τινι = οη α ρατϋ- 

ΙιΪ5 1ΐ6»Γ6Γδ οί ΐδ ηοΐ Ιΐΐ6 δ6ρ&Γ&ΐ6 αιίατ οεεαίϊοη, Γε§&Γ(3εά 3.5 εχοερ- 

ροδδΐΙϊίΗΐίεδ (σφάλλεσ^αι Άηά αν- ίϊοηαΐ. 15. κακουβ γίν€(Γθαι : ϊη 

δρείους 6ρθω•ί είναι), Ι3υ1: ΐΙιεΪΓ οιιΐνναΓά ίΐοί, του άνδ/οειου Ι^εϊη^ 

δΐιηυΐΐ&ηεοπδ οοπιΐίίηαίίοη ϊη ΐΗε ΐηλν&Γά ςιιαίϊίγ. 1 8. μνήνην 2ξ€ΐ ^ 

δΗΐηε ρεΓδΟΠδ. 13• άνδρείουδ όρ- . . . ίττιτίλείν : ορ. ΗοΐΏ. Ρ 364 

θώί : ξεηηίηείγ Ινανε. — μή άιτίΐ- μίμνψτο , . . άλλϊ/λοΐ5 . • • άλε- 

ρίαν κτ€. : ίΐ ΐΏ^γ Ιίε δαίά ίΐι^ΐ; 3. ^ε'/αεναι φόνον αίπνν. — άνευ δε 

ιηαη τηΆγ δ1^^^1^ άαη^εΓ ίΓΟΠΐ οοη- εύψυχίαβ : ΑίΗεηίπη ΙαΛ οΓ οοπγ- 

δοϊουδηεδδ οί άττειρία, »η(1 γεί &§ε ίδ ^δδυηιεά ΐΗπου^ΗουΙ, Ι5υ1 

δαοΐι 3. ρΐείΐ \νί11 ηοΐ ΐπιρε^αΐι ννϊίΗουί ρΓΟοί. 23. ιτερι,γίγνεται 6 

Ηϊδ οουπι^ε ; Βτάβ. τεΐεοίδ ίΗίδ Ε3 ύμϊν: Ιΐιε ίΐ(1ν3η1:&§βδ (δϋΐ)]. οί ΐΗβ 

ηηΜεΙγ, ϊηωηεείναΜβ (είκότως) ; νΐι.) αΓε εχρΓεδδείΙ Ι^γ 3. ηουη αηά 

ηον 15 α οοηεεϊναΒΙε ΐΗαί τν/ήΐε αη ϊηί. ; ίοΓ ΐΗε ίηί. ορ. 2. 39• 4• 88. ι] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 193 

25τώΐ' παρόντων νανμα^ζίίν • τα ο6 ττολλα των πΧαονων 
καΐ άμ€ίΐ>ον •παρξ.σκ€υασμ.ά/ων το κράτος εστίν. ώστε η 
ούδβ καθ^ εν εύρίσκομεν βΐκότως άί/ ημάς σφαλλομβνονς • 
και οσα -ημάρτομβν πρότερον, νυν αυτά ταντα προσ- 
γενόμενα διδασκαλίαι/ παρεξβί. θαρσουντες ονν και 8 

30 κυβερνηται και ναυταί το καθ^ εαυτόν έκαστος επεσθε, 
-χωράν μη προλείποντες η αν τις προσταχθη. των δε ρ 
ττρότερον ηγεμόνων ου χείρον την επιχείρησιν ημείς 
παρασκευάσομεν και ουκ ενΒώσομεν πρόφασυν ούΒενΙ 
κακω -γενέσθαι • ην δβ τις αρα και βουλή θη, κολασθη- 

35σεταί τη πρεπούση ζημία, οΐ δβ άγαμοι τιμησονται τοίς 
προσηκουσιν αθλοις της άρετης.'^ 

88. Τοιαύτα μεν τοΙς ΐίελοποννησίους οΐ άρχοντες 
παρεκελεύσαντο. 6 δε Φορμίων δεδιώς και αυτός την 
των στρατιωτών ορρω^ίαν και αίσθόμενος οτι το πλήθος 
των νέων κατά σφάς αυτούς ζυνιστάμενοι εφοβουντο, 

η 25- τάδίτΓολλά: 3άν. 29• δι- 19- 223• ΤΗε ϊΙίΓεαΙ αί Ιΐιε αίοδε, 

δασ-καλίαν ΐΓαρ€ξ<ι : ορ. ΑεδοΗ. .-ί^. οοιηρΕΓεά ννϊίΐι 2. 85. Ι. 5ΐιο«"5 

177 Ζ>}να . . . τον ττάθίΐ μάθος ί\\Άί ΐΗε δρ^ΓίΕΟ αυΐΗοπίίεδ δαβ- 

8 ^ίντα κνρίως Ιχίΐν. 31• ■τροοτα•- ρεοΐεά Άί ΙεοδΙ ΐΗεΓε Ηαά 1)εεη 
χβή : 05 3. ηύΜίΆτν ίεπηι προστάσ- €θ\νίΐΓ{1ΐοε ΐη ΐΗε ίοΓίηεΓ 1)α1ΐ1ε, 
σ£ΐν 15 3. ΓηοΓε ρπεοίδε τάσσειν ; Ά5 ρτο\)Ά\Αγ οη ΐΗε ρΕΓΐ ο£ Λε αΙΗεδ ; 
Η νΐ). οί οοΓηΓηοΓχΙ, ϊΐ ϊηιρίϊεδ π§Ηΐ- αρ. ΡΗοπτιίο'δ \νοΓ<ΐ5 2. 89. 4• 

ίυΐ ίΐαίΙιοΓΪΙν ; ίΐ ίδ αδεά ο£ ρΗνδϊ- 88. 3• αίο-θόμ^νοϊ οτι : ΐη Ηοηι. 

9 οϊοηδ' ρΓεδοπρίϊοηδ. β^-ούχΐΐρον: ΐΗε§Γεα1:Γηα55θί5υΙ)5ΐ3ηΙϊνεαΐ3ΐΐ5ε5 
βΐλτίον: Βγ35. όεοΐδ ΙεηάεΓίν \νΐΐΗ ίο11ο\ν νΙ>5. οΓ 1ίηο\νϊησ. Ηεππη^, 
ΐΗε ίοΓτηεΓ οοττίΓηοΐΜίεΓδ. 33• ^»'" ΓεΓηεΓηΙ)επη§ ; ίΐ ϊδ ΐΗε πΕίαΓοΙ οοη- 
δώβ-ομ(ν: /£ατ>ί ΓΟΟΜ /οκ, €ρ. ΡΙεΙ. δίηιοΐϊοη ίοπ/αί•/ 3δ οοηίΓΟδΙεά \νίΐΗ 
/^^ρ. 887 Ε ονδαμτ} νποφίαν ίν8ι- ρΓοοεδδ. ίοΓ οΙ)3ε€ΐϊνε ρΓεδεηΙπΙϊοη 
οόντωΐ' ώ« ονκ εισΐ θίοί. 35• ""Ί^ή" ^^ οοηίΓΟδΙεά ννϊΐΗ 5α^)^ε^ί^νε τερπε- ίΗε οοΓΠΓηοη ίυΐ. ρ&δδ. ; δεηίαΐίοη; ορ. Απδίοΐΐε'δ ΙεοΗπίοοΙ 
τιμηθησομαι 6. 8θ. 4 3ηά ΟεΓΠ. ί&τνη το οτι = ί/ΐ£ /αεί. ΤΗΙ-ΟΥΠίυΕδ 194 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [88. ι 

ββονλβτο ζυγκαλεσας θαρσΰναί τ€ και παραίνεσίν €.ν τω 5 

2 τταρόντί ποιησασθαί. πρότβρον μεν γαρ αίει αύτοΓς 
έλεγε καί προπαρεσκεύαζβ τάς γνώμας ώς ον^εν αν/οΓς 
ττληθο'ζ νέων τοσούτον αν επίπλεοι, ο τι ονχ^ νπομενετεον 
αντοΐς εστί • και οί στρατιωται εκ πολλοί) εν σφίσιν 
αντοίς την άζίωσιν ταντην είληφεσαν μη^ενα οχλ,ον ίο 

3 * Αθηναίου οντες ΐίελοποννησίων νέων νπογ^ωρεΐν. τότε 
δε ττρος την τταρονσαν οψιΐ' ορών αύτονς άθυμονντας 
εβονλετο νπόμνησιν ττοιησασθαί του θαρσείν, και ζνγ- 
καλεσας τους Αθηναίους ελεζε τοιάδε. 

89• '' Όρων ύμας, ω άνδρες στρατιωται, πεφοβημε- 
νους το ττληθος των εναντίων ζυνεκάλεσα, ουκ άζυων τα 
2 μη δειί'ά εν ορρω^ία ε^ειι^. ούτοι γαρ πρώτον μεν δια το 
προνενικησθαι και μη^ε αυτοί οίεσθαι όμοιοι ημΐν είναυ 
το πλήθος των νέων και ουκ από του Ισου παρεσκευά- 5 
σαντο • έπειτα ω μάλιστα πιστεύοντες προσέρχονται, ως 
προσήκον σφίσιν άνΒρείοις εΐί^αι, ου δι' άλλο τι θαρσου- γ. (1)5 κτί. : άεροΓκΙδ οη €λ£γε; ονκίη αΰτώ ομοίας ονσης της δυνά- 

■προτταρίσκ(.να.ζ(. τα<; γνώ/χας οηΐγ μεω<;. ζ. οΰκ άιτό τοΰ ϊσου : η6§. 

άενβίορδ ΐΗε είΤεεΙ δου^Ηί Επά Γερείΐΐΐοη οΓ το πλήθος. 6. ω 

ΗΐΐΕΐηεά 1>γ ί뀕γε. ίο. άξίωσ-ιν: μάλισ-τα: ίΗε αοΓΓείΗίΐνε τοντο 

1ΐ6Γ€ = ίΛί εοηβάεηΐ οίαίνι οηε \νοιιΜ 13€ Ιοοίίεά ίοΓ λνΐΐΐι ίΗίδ εγ- 

ιηα1ΐβ3 /ον οηβ'3 $6ΐ/. — οχλον Γαη^εηηεηΙ; οί ΐΗε οΐ&ιΐδεδ, Ι^υΙ ΐΐ 

ύποχωρ€ϊν : ορ. 3• 3"4• 2, ΕυΓ. ϊδ Ιοδί, ειτιΙ)ε<3άεά ΐη θα,ρσονσιν. 

Ηεε. 8ΐ2 ποΓ μ ύπε^άγεις πόδα. — ώξ ιτροσήκον : ΟΜΤ. 851; ώζ, 

13. ύιτόμνησ-ιν . . . τοΰ θαρ(Γ£Ϊν : Ι^εοαυδε ΐΗϊδ ΐδ ΐΐιε 8ρΕΓΐΕη νΐενν, 

ςρ. 3- 54• ι> 4• Ι7• 3 νπόμνησιν τον ηοΐ ΡΗοητιϊο'δ. γ. δι* άλλο τι . . . 

καλώς βονλενσασθαί ήγησάμίνοι. ή . . . κατορθονντ£ς : 3. δΐιΐίΐ ίΓΟίη 

89. Ι. ΐΓ€φοβημ.ί'νου5 : ΐπίεηδίνε ε&ιΐδΕί διά ίο α&υδ&Ι ρΙο. ; ϊηενί- 

ρί., 05. 229, 230; ορ• 3• 77- ΐ• ί3.1)1ε ΙιεΓε Ιίεααιίδε οί δια. την 

4- όμοιοι: εφιαΐ, ορ. ι. η 2)• 5 <^5 (.μπίΐρίλχν. 89.6] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞνΓΓΡΛΦΗ2 Β 195 σίν η δια τηΐ' ει^ τω πβζω 4μπείρίαι> τα ττλείω κατορθονν- 
Τ€9, καΐ οίονται σφίτι καΧ έν τω ναντίκω 7Γ0(,η(Τ€ίν το 

ΙΟ αυτό. το δ' εκ τοΐι δίκαιου ημχν μαλλοι^ νυν ττεριέσται, 3 
ειττερ και τοντοι,<; €ν έκείνω. έπβΐ εν-φυγία γε ούδε/^ ττρο- 
φέρου(Τί, τω δε [εκάτεροι] εμπειρότεροι εί'-'αι θρασν- 
τεροί εσμεν. ΑακεΒαιμόνιοί τε ηγούμενοι των ξνμμά^ων 4 
δια την σφετεραν ^όζαν άκοντας προσάγονσι τους ττολ- 

ΐ5λούς ες τον κίν^υνον, επεί ουκ αν ποτέ επε-)(είρησαν 
ησσηθεντες παρά πολύ αυ^ις ναυμαχεΐν. μη ^η αυτών ζ 
την τόλμαν ^είσητε. πολύ δε υ/χεις εκείνοις πλείω φόβον 
παρέχετε καΧ πιστότερον κατά τε το π ρονενικηκέναι και 
ΟΤΙ ουκ αν ηγούνται μη μέλλοντας τι άζιον του τταραλό- 

2ογου πράξειν άνθίστασθαι ημάς. αντίπαλοι μεν γαρ οι 6 Ι 8. τάττλίίω: €0η5ΐα7ΐίΙ}Τ ; ίΙιοΓε 
15 ηο οοιηρ&πδοη 1)ε1;\ν66η Ιαηά 3.η(1 
δ6Ε, αρ. 2. 39• -• 9• ''*^ οϊονται : 
βηίΐε νΐ3. οοοΓίΙϊηαΙε \νϊΐ;1ι οαυδίΐΐ 
ρΙο. ; αιιιί $ο ί/ιεγ ίηιαξίηε. ορ. 5• 
6ΐ. 4 βονλόμίνοι άλλως τε ττροσ- 
■γενίσθαΐ σφίσι και όμοροι . ■ . 
ήσαν αντόθι. — χοιήσ•€ΐν το αντό : 
/ια7.>β ίΐιβ 3αιηε εβ'ίοί : δαί)]. την 
ΐμτταρίαν ; ορ- 7• 6. Ι ταντον ηοη 
ίΤΓοίει αύτοΓς νικαν τε μαχόμενοι^ 
δια τταντοζ και μη8€ μάχεσθαι. 
ΙΟ. το δ' : το κατορθονν. — ΐΓ€ρΐί- 
«Γταν : οί Λε βη^Ι Γβδυΐΐ οί ζ τεΛ- 
οηίη§. ρΗΓΐίουΙ^Γΐν \\•1ΐ6η ά ^Εΐ&ηοε 
15 03δί. II. εύψνχίζ.: άΪΓ€θΙ τερίν 
Ιο 2. 87. 4: ί^ιε \νΗο1ε δρεεοΗ ϊη 
ί&οΐ 15 Ά Γερίν ίο ΒΓα5Ϊά35. — ττρο- 
φΐ'ρουο-ι : ορ. Ι. 1 23• Ι πλούτω τε 
και Ιζονσία ολίγον προφέρετε. Αη Ιοηίο ίΐηά ροείϊο ιΐδε. Ι3• Δακε- 
δαιμόνιοί τε : πρώτον μίν ■ ■ ■ εττειτα 
. . . τε οουηΐ οίϊ Ιΐιτεε ΓεΕ5οη5. ε5 
ίη Ι. 33• Ι- Ι4• δια την σ-φετε'ραν 
δόξαν: /οκ ί/ιεϊκ σιυη ζΐοκγ (ορ. 
4- 4°• ~ €ρομ€νον . . . δΓ άχθηΒόνα 
€να των . . . αΙχμαλωτων, ίο νεχ 
/ίϋ/ί) . ΤΗεχε ννοΓάδ §ο \νϊΐ1ι ηγον- 
μίνοι, \νΗϊοΗ 15 §εηεΓ3ΐ αηθ 03υ5α1, 
δεεαΐί3€ αί Ιιεαά ο/ ίΗε αΙΙϊαηεε, Ιΐιε 
5ραΓίαη5 εεεί: οηΐγ ίΐιεϊτ οτνη ξΐοκγ. 
— ιτροσ-άγουσ-ι : ορ. 8. 3• Ι ττροσά- 
γειν ες ένμμαχίαν. 1 5 • έιτίχείρησαν : 
5€. οΐ ξνμμαχοι. 1 8. ιτι απτότερο ν : 
ορ. 3- 4°• '; 5• ^4• Ι ουκ έχοντα την 
ελτΓίδα . . . ττιστην ίτί. Ι9• |*ή 
μίλλοντάδ τι . . . ΐΓράξειν : ρΓθΐ3.5Ϊ5 
οί άνθίστασθαι αν. 2θ. άντίιταλοι 
\άν γάρ : α ο^εηεπιΐ ΓείΏ^Λ ΐη 5ΐφ- 
ροΓΐ οί η-γοννται κτε. ; άντιτταλοι 196 ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [89. 6 

πλείους, ωσπβρ ουτου, τγ) δυνά/χει το ττ\4ον ττίσννοι η τύ) 
γνώμτ) έπβρχονται • οί δ' βκ ττολλώ νποΒββστβρων και 
α/Λα ουκ ά αγκαζόμβίΌί, μβγα τι της ^υαυοίας το βέ- 
βαιον εχ^ορτβς άντιτοΧμωσιν. α \ογιζόμ€.νοι οντοι τω 
ουκ εΐκότι πλέον πεφόβηνται ημάς η τη κατά, λόγον^^ 

7 παρασκευή, πολλά δβ και στρατόπεδα η^η επεσεν υπ* 
ελασσόνων τη απειρία, εστί δβ α και τη ατολμία • ων 

8 ουδέτερου ημείς νυν μετεγομεν. τον δε αγώνα ουκ εν 
τω κόλπω εκών είναι ποιησομαι ούδ' εσπλεύσομαι ες 
αυτόν. ορω γαρ οτι προς πολλάς ναυς άνεπιστη μονάς ^ο 
ολίγαις ναυσίν εμπείροις και άμεινον πλεούσαις η στε- 
νοχώρια ου ζυμφερει. ούτε γαρ αν επιπλεύσειε τις ως 
χρη ες εμβολην μη έχων την πρόσοφιν των πολεμίων 
εκ πολλού, οϋτε αν άποχωρησειεν εν Βεοντι πιεζόμενος • 
διβκπλοι τε ουκ εισίν ούδε άναστροφαί, άπερ νέων ά/Α€ΐ-35 
νον πλεουσών έργα εστίν, άλλ' ανάγκη αν εΐη την ναυ- 

15 ρΓοά., ιν/ιεη Ά ηπαίοΐι Γογ ΐΗε είο.) α^ τβεΐίοηβά ηρ; λόγον Ϊ8 

ΰηειηγ ; ίΗο τταράλογον ΐδ «κ ττολλώ ίΐηΙΙΐΓΠΰίϊοίΐΙ ; αρ. 6. 38• 4 τω άδο- 

νποο£€στΐρων και ονκ άναγκαζόμί- Κί/τω) (ττ^ άττό του άλτ^^ους δννά- 

νοί . . . άντίτολμωσιν. μα• 2(). ίκων ίϊναι : Εϋδοΐυΐο ίηί. 8 

21. ώσ•7Γ€ρ ούτοι : 1ο§ίοα11γ ηοΐ ΟΜΤ. γγό, 780, 783• ΑΙίδοΙυΙε 

ηεεάοά ; ίί αρρΗεβ ΐΐιε §εηεΓα1 €ΐναι οοοϋΓδ ο\ιΊ&ί[γ ίη ίΗΐδ ρΙΐΓ^δε 

δΐ&ίεηιεηΐ: Ιο ίΐιε ρΓεδεηΙ ααδε. Άπά ΕΐΐΏΟδί εχοΐυδίνεΐγ ίη ηε§. 

— ιτίσ-υνοι : ροεΐίο Άτιά Ιοηϊο, ορ. δεηΐεηοεδ ; ϊη ά ροδΐΐίνε, Ηάί. 7• 

ΗοΓη. Ε 205, Ρϊηά. Γγ. 4• 232, 164• 3ΐ• η σ-τίνοχωρία : οοηΐΓ3δ1; 

ΑεδοΗ. 6>//. 212, Ηάί. ι. 66. ΤΗεΓτιίδίοοΙεδ'δ ννοΓάδ 3.1; δΕίαιπΐδ, 

22. ίκ . . . ΰ•π•οδ€ίσ•τέρων : ορ. εν στειι/ω νανμαχίαν προς ημεων 

3- 45• 6 €κ των υποΒίεστίρων εστί Ηάί. 8. 6θ. 33• «μβολή" • 

κίνΒννενειν . 24. τω ονκ ΐΐκότι ΐΗε ΐεαΙιηϊοΕί \\ΌΓά ίοΓ ίΗε άοΙ οί 

= τω τταραλόγω) (τή κατά λόγον Γαιτιηπη^. 35• άναστροφαί: Χεη. 

παραο-κ€υη : />. 0Η^ ηιΐέλ'Ρβείεά Η^ρρα^^^ι. 8. 23 Ιΐίΐδ ΐΗε \νοΓ(1 οί 

αοΗοιί) {οητ 3ίτβη^Η (ϊη δΐιΐρδ, ΐΗε ιν/ιβεΐί/ις οί οαναίΓγ. 90. ι] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟν ΞΥΓΓΡΑΦΗ^ Β ΐ97 

/χα;)(ΐαι^ πβζομαχίαν καθίστασθαι, και ίν τούτω αί πλ^ίους 
νη€ς κρβίσσονς γίγι/ονται. τούτων μ€ν ουν εγώ ε^ω την 9 
πρόνοιαν κατά το δυνατόν • ύ/Αβις οβ εύτακτοι πάρα ταΐς 

4οραυσΙ μβνοντες τά τε παραγγελλόμενα οςεως οεχ^εσθε, 
άλλως τε καΐ δι' ολίγον της εφορμήσεων ούσης, καΐ εν 
τω έργω κόσμον και σιγην περί πλείστον ήγείσθε, ο ες 
τε τά πολλά των πολεμικών ξνμφερει και ^'αν)ϋΐα;)(ία ονχ 
ηκίστα, άμννασθε δε τονσ^ε άξίως των προειργασμε- 

45 νων. 6 δε άγων μέγας νμίν, η καταλνσαι ΤΙελοποννη- ίο 
σίων την ε'λπιδα τον ναντικου η εγγντερω καταστησαι 
Άθηναίοις τον φόβον περί της θαλάσσης. άναμιμνη-ττ 
σκω δ' αυ νμάς οτι νενικήκατε αντών τονς πολλούς, 
ησσημενων δε άντρων ονκ εθελονσιν αί γνώμαι προς 

Βοτονς αντονς κινοννονς ομοιαι ειι^αι. 

90. Τοιαύτα δε καΐ 6 Φορμίων παρεκελεύετο. οΐ δε 
ΙΙελοποννήσίοι, επειδή αντοΐς οί Αθηναίοι ονκ επε- 
πλεον ες τον κόλπον και τά στενά, βονλόμενοι ακοντας 
εσω προαγαγείν αντούς, αναγόμενοι άμα εω επλεον, έπι 
Βτεσσάρων ταζάμενοι τάς νανς, παρά την εαντών γήν 
εσω επΙ τον κόλπον Βεζιω κέρα ήγονμενω, ώσπερ και 

37• €ν τούτω: κηάετ ΐΗεεε εο7ΐ- 45• «αταλύσ-αι : ίηί. οΓ ΐΗε δίαΐνε ίο 

9 άαίοη$. 39• '"'<»•ρα• ταΐδ ναυσ-ί : %νΐΐ1ι άγων. ορ. 3• 57• 3 • ^^ι^ ΐηΓ. 

ΐΗεγ \ν€Γ6 οη δΗοΓε. ορ. 2. 9°• 3 λνϊίΐι άγωνιζεσ^αι οοουΓδ 3• 38• 2. 3• 

ΐμβιβάσας. δεε οη 2. 43• ~• 82.8. 48• αν: Ηε Ηδδ Γεηιϊηάεά ιι 

41. δι' όλί-γον τήδ ίφορμήσ-€0)5 οΰ- ίΗείπ ο£ ΐΗίδ 1)εΓοΓε. 49• «β€λου- 

<Γτρ : ΐφόρμησίζ = Ά πίΐν&Ι ροδϊίϊοη σ•ιν = εΐώθασιν ; ΐη ίΐιίδ δεηδε είδε- 

&θΓη λνΗϊοΗ Χο ίΙίΓε&Ιεη ΐΗε \\'ΗεΓε ΤΗυα. ΙΐΕδ φιλίΐν. 
εηειτιν. ορ. 3• 33• 3• 4-- *« Τ6 τά 9θ. 4• «'"■''• τ£<Γσάρων: /<?//;■ 

ΐΓολλά: ορ. 4• 26. 5 ές ττολιορκίαν αΐτεαίί. ορ. Χεη. ϋ^κ. 2. 4• 2 

$νμφΐρ€ί. 43• ναυμαχία : ίΗε άζί. το μεν μέτωττον επί τριακοσίων, το 

λνΐΐΗ έχ'μφίραν 18 Γηοδίΐν ρεΓδοηαΙ. δε βάθος κτε. 198 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β Γ90• ~ 

2 ώρμουν • βπΐ δ' αντω είκοσι έταζαν τάς άριστα πλεού- 
σας, δπως, εΐ αρα νομ,ίσας επΙ την Ναυπακτοι^ αυτούς 
πλεΐρ 6 Φορμ,Ιων κα\ αυτός εττιβοηθων ταύτΎ) τταραπλεοί, 
μη ^ίαφύγουεν πλέοντα τον επίπλουν σφων οΐ Αθηναίου ίο 
εζω του εαυτών κερως, άλλ' αύται αί νηες περικλησειαν. 

3 ό δ6, όπερ εκείνοι προσεΖέχοντο, φοβηθείς περί τω 
)(^ωριω ερημω οντι, ώς εώρα αναγόμενους αυτούς, άκων 
καΐ κατά σπουΒην εμβιβάσας επλει παρά την γην' και 

4 ό πεζός άμα των Μεσσηνίων παρεβοηθει. ΙΒόντες δε 15 
οι ΐίελοποννησιοι κατά μίαν επΙ κερως παραπλέοντας 
καΐ ηΒη οντάς εντός του κόλπου τε και προς τη γη, όπερ 
έβούλοντο μάλιστα, άπο σημείου ενός άφνω επιστρε- 
χ^αντες τάς ναυς μετωπηΒον επλεον ώς εΐ^ε τάχους έκα- 
στος επι τους Αθηναίους, και ηλπιζον πάσας τάς ι^αί)ς2ο 

5 άποληφεσθαι. τών δβ ενΒεκα μεν αίπερ ηγουντο ύπεκ- 
φεύγουσι το κέρας τών ΙΙελοποννησίων καΐ την επιστρο- 

2 η. €Ϊκο<Γΐ : ΐΗεγ δΕΪΙεά ίουΓ \)^ ίΐιε ίίεβΐ:. Ι4• ίμβιβάσαβ : 
αΙ^Γΰ^δί, 1)υΙ; δενεηΐγ-δενεη ΐδ ηοΐ ^^δοΐυΐεΐγ υδεά, αρ. Ηάί. 5• ΐ• 8 
άίνίδΐΐ^ΐε \ί^ ίοϋΓ ; " ΐΗβ π^Ιιί: ό δέ Γοργώπας ΐμβιβάσας €νθν<; 
\νΐη§ οοηδϊδίδ ο£ Ιννεηίγ δΗϊρδ, Ιττ-ηκολονθα. 15• Μ€σ-οΓην£ων : 
ίοϋΓ ίΐΙ)Γ6ΗδΙ, ίΗο Γ6δΙ οί Ιΐΐβ ίΓΟίΏ Νίΐιιραοίυδ. — παρ€βοήθ€ΐ : 
Ηηεδ λνεΓ6 δο &ΓΓ&η§;6ά ίΗαΐ ενεΓγ 1<ερί ρ&οε \νΐί;1ι ίΗεηι οη δΗοΓε. 
βΓΐΗ Πηε οοηδϊδίεά οί οηΐγ ΐΙίΓεε 1 8. «ιτιστρίψαντίβ τάβ ναΰδ : ΐΗεγ 4 
δΗΐρδ, ννΗΐεΙι \νουΜ §ίνε ίΐιτεε ίαοε αΐ3ουί Ιο ίΐιε Ιείΐ Άχ\ά δο 
§Γουρδ, ε&οΗ οοηδίδΐΐη§ οί" ηίηε- §εΙ ίτοιη οοΐυιτιη ΐηίο Πηε ; ορ. 
ΐεεη δΗϊρδ." Μ&γ. 9• ταύτη : 8. 105. 3 τταυσά/χενοι τη<; ίττίζα- 
Άάν. ΙΟ. διαψύ-γοκν . . . τον γωγ^ η8η τον Κ€ρω5 και ΐττανα- 
Ιττί-ιτλουν €ξω κτί. : ορ. § 5 υττεκ- στρίφαντΐς. Ι9• μ.€τωτΓηδ<5ν : ορ. 
φίνγονσί το κέρας ... ες την Ηάί. 7• ΙΟΟ τας πρώρας ες γην 

3 ίνρνχωρίαν. Ι3• ίρήμ•«Ρ : λνίΐΗ- τ/οεΊ//αντες ττάντες μίτωπη8όν. — 
οιιΐ δυίϊϊοΐεηί §αΓΠδοη (δοιηε ίί τάχουβ : ορ. 6. 97• 3 <^5 έκαστος 
Γπιΐδΐ: Η&νε Ιλάο) Άηά υηρΓοίεοΙεά τάχον; εΓχε. 91. 2] ΘΟνΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 199 

φην €9 την εύρυχωρίαν • τάς δε αλΧας βπίκαταλαβόντες 
Ιζέωσάν τε προς την γην νποφζνγονσας καΐ ^ιβφθείραν, 

ζζάν^ρας τε των Αθηναίων άπεκτείναν όσοι μη βξβνβνσαν 
αυτών, καΐ των νεών Τίνας άνα^ονμενοί βΐλκον κενάς 6 
(μίαν δε αντοΐς άν^ρά(ην βϊλον η^η), τάς δε τινας οί 
ΜβσσηνίΟί παραβοηθησαντες και έπεσ βαίνοντες ζνν 
τοις οπλοις ες την θάΧασσαν και επιβάντες από τίον 

3ο καταστρωμάτων μα)(6μενοι άφείλοντο ελκομενας ηΒη. 
91. ΎαύτΎ] μεν ονν οι ΐίελοποννησιοι εκράτονν τε 
και Βιεφθειραν τάς Άττικάς νανς • αί δε είκοσι νηες 
αυτών αί από του δε^ιοΰ κερως εΒίωκον τάς ενΒεκα ναυς 
τών Αθηναίων αϊπερ ύπεζεφυγον την επιστροφην ες την 
κευρυγωρίαν. κα\ φθάνονσιν αυτούς πλην ^ιάς νεώς 
προκαταφυγούσαι ες την Ναύπακτον, και ΐσχουσαι 
αντιπρωροι κατά το ΧποΧΚώνιον παρεσκευάζοντο άμυ- 
νούμενοι. ην ες την γην επΙ σφάς πλεωσιν. οί δε 2 
παράγει όμενοι ύστερον επαιάνιΐ,όν τε άμα πλέοντες ως 

10 νενικη κότες, και την μίαν ναυν τών * Αθηναίων την ύπό- 
λοιπον ε'διωκε Λευκαδία ναυς μία πολύ προ τών άλλων. 

5 23- €νρυχωρίαν: ί1ΐ6 ορεη \ν&ΙεΓ 91• 5• φβάνουσ-ιν . . . ιτροκατα- 
ίθ\ν&Γ(1 ΝίΐυρΕΟΐαδ. 24• €|«'ωσ-αν : ψιτγοΰσ-αι : δα. αί των ^Αθηναίων 
ορ. 5• 7-• 3 είεωσαν €5 τας άμΑζας. νη€<;. \ν'ϊΐΗ φθάνω ΐΗε ρΙο. ίδ 

6 26. άναδοΰμκνοι : ίΗε τε^υΙ^Γ \νοΓά τε^υΐΕΓΐ}• ίη ΐΗε βαιπε Ιεηδε 3δ 
ίοΓ ΐΕΐ<ϊη§ ϊη ίο\ν ά οπρίαπεά νεδδεί : ΐΗε ν1)., εχοερί ίΗΕί Ιΐιε ίίιΐ. ν5. 
ρΓεδ.οίρΓθ§Γε5δίνε30ΐίοη.οηεδ1ιϊρ Ιαΐίεδ άοϊ. ρΙο. ; Λε ΗΐδΙοπο ρΓεδ. 
3ίίεΓ 3ηο<;ΐΊεΓ. 27. αΰτοίϊάνδρβκτιν: = ηογ. ; δεε Α/Ρ. Ι2. ρ. 76• 
νΐί/ι α;ΐίί α//. αρ. 4- 14- -"τεντεΒ'ίλα- 6. ϊίτχουσ-αι : ίϊίϋηξ αί αηοΐιον, 
βον και μίαν τούτων αντοΐζ άνδράσι. νιοοτεά. 7• ^6 Άττολλώνιον : ίίρόν 
28. κα{ ^οϊηδ €7Γ€σβαίνοντ€<: Άπά Άπόλλωνθ5 εν τω λιμένί, 5θΗο1. 
μαχόμενοι: εττι^άντες ίδ δυΐ5θΓ(1ί- 9• '»5 νίνικηκότ€5 : /// ///(? Μ/ί;/ 2 
η&ίε Ιο μαχόμενοι. ίΗοί ίΗέ νϊείοκγ τυοί ίΗβιη. 200 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [91. 3 

3 €τυγ€. δε όλκάς ορμούσα μετέωρος, ττερί ην η Άττυκη 
νανς φθάσασα τύ) ΑενκαΒία διωκουστ/ εμβάλλει, μέση 

4 καΐ καταδύει. το2ς μεν ονν ΐίελοποννησίοις γενομένου 
τούτου άπροσΒοκητου τε καΐ παρά. λόγον φόβος έμττί- 
ΤΓτευ, καΐ άμα ατάκτως 8ίώκοντες δια το κρατεΐν αί μεν 
Τίνες των νέων καθεΐσαι τάς κώπας επέστησαν του 
πλου, άζύμφορον Βρώντες προς την εζ ολίγου άντεζόρ- 
μησίν, βονλόμενοι τάς πλείους περιμεΐναι, αί δε καΧ ες 
βράγεα απειρία γωρίων ωκειλαν. 

92. Τους δ' Αθηναίους ί^όντας ταύτα γιγνόμενα 
θάρσος τε έλαβε καΐ άπο ενός κελεύσματος εμβοησαν- 
τες εττ' αυτούς ωρμησα^\ οι δε δια τα υπάρχοντα 
αμαρτήματα και την παρουσαν άταζίαν ολίγον μεν χρό- 
νον ύπεμειναν, έπειτα δε ετράποντο ες τον Υίάνορμον, 

2 οθενπερ άνηγάγοντο. επιΒιώκοντες δε οι Αθηναίοι τάς 
τε εγγύς ούσας μάλιστα ναύς ελαβον εζ καΐ τάς εαυτών 

3 12. μβτέωροξ: ζη ίίίίΡ'ιυα(£^,^ρ. δΐιίίί ίη ^εηάεΓ. ατάκτως 8ίώκοντ€ζ 
1 . 48• 2 καθορωσι τα5 . . . ναν<; μ,ΐ.- ίδ 0Ευδ3.1 ννΐίΐι καθύσαι . . . Ιπίστψ 
τίωρονς και ΐπΐ σφα? πλιονσας. — σαν,ννίιίοΐι αζνμφορον Βρωντα θ\\ΆΤ- 
Ίπρί ην . . . ψθάσασ-α . . . ίμβάλλΐΐ : αοΙεΓίζεδ, ννΐιΐΐε βονλόμ€νοί §ίν6δ 
ττερί ψ φθάσασα οαΓΓΪεδ ίη ίΐδοΐί ίΗβ ηηοίίνε ίοΓ ΐΐ. 17. ίιτίστησ-αν 
ίΗε ΐ(ΐ63 τΓίριπλευσασα. ΤΗε Ρείο- τοΰ ιτλοϋ : αρ. Χεη. Αίΐ. 2. φ 20 
ροηηεδΐαη δΐιίρ ΐδ δίΓυο1< ρνοί)3.\)\γ εττορευετο δέ άλλοτε και άλλοτε 
ΙίείοΓε ίΐ 5ε§ίΐη ίΗε ίυηι ; ηοίε ίΐιαί Ιφι,στάμενοζ. 

φθάσασα . . . ίμβάλλα = φθάνει 92. 2. θάρσ-09 €'λαβ€ : δθ Ηοηι. 

4 ΐμβαλονσα. Ι5• άιτροσ-δοκήτου καΐ ]λΆ5 λαμβάνειν νν'ΐίΐί /τΐνθος, φόβος, 
παρά λόγον: οοιπΜηαΙϊοη οί Άά'}. ιμίρος,&Χο.; \νε Η^νε Ηίΐά ίΐ ο£ άίδ- 
ίΐηά 3.άν. ρΗΓ&δε, ορ. 2. 90. 3 «ί^ων ε&δε 2. 49• 2. 7• '^ '■ «εε οη 2. 31• ι 
και κατά στΓθν8ην. 1 6. διώκοντΐς εν ταις εκατόν ναυσι'. 8ενεΓ3ΐ \\Άά 
. . . αΐ μεν . . . δρώντες . . . βουλό- &ΐΓεΕ(1γ Ι^εεη τεοαρίυΓεά 1)γ ίΗε 
μ-ενοι : ηοίε ηοηη. 3.£ΐεΓ ΐΗε ορεηίη§ ΜεδδεηΪΣΐηδ, 2. 90. 6, Άπά οηε ΐΗε 
ά&Ι. (τοΪ5 Πελοποννϊ/σιΌις), αηςί ΐΗε εηειηγ 1ΐ£ΐ<1 §οΙ 3.\ν3.γ χνίΐΐι, ζί>ΐίί. 92. 7] ΘΟΥΚΥΑΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 2θΐ 

άφείλοντο ας Ικ€χνοι ττρος τ-^ γη Βιαφθβίραρτβς το πρώ- 
τον άνβΒησαντο • άνδρας τ€ τους μ€ν άπβκτβίναν, ηνας 

ΙΟ δε και βζώγρησ-αν. ε'πι δε της Λευκαδιας ιβώς, η ττερί ζ 
την όλκ-άδα κατε'δυ, Ύιμοκράτης 6 Λακ^εδαι/xό^Ίος πλέων, 
ώς η ναυς ^ιεφθείρετο, εσφαξβν αυτόν, καΐ ε'^επεσει^ ε'ς 
τον Ναχτπακτίων λιμένα, άναγωρησαντες δε οι *Χθη- 4 
ναΐοι τροπαΐον έστησαν όθεν άναγαγόμενοι εκρατησαν, 

15 και τους νεκρούς και τα νανάγια ο<τα προς τη εαυτώι^ ην 
άνείλοντο, και τοις εναντίοις τα εκείνων ύπόσπον^α άπε- 
δοσαν. έστησαν δε και οί ΥΙελοποννησιοι τροπαΐον ως $ 
νενικηκότες της τροπής ων προς τη γη νεών ^ιεφθειραν • 
και ηρτερ ελα,βον ναυν, άι^ε'^εσ'αΐ' ίπ\ το 'Ρίον το Ά^αϊ- 

2ο κον πάρα το τροπαΐον. μετά δε ταύτα φοβούμενοι την 6 
άπο των Αθηναίων βοηθειαν ΰπο νύκτα εσ έπλευσαν ες 
κόλπον τον Κρισαΐον και Κόρινθον πάντες πλην Αενκα- 
δίωι^. και οί εκ της Κρήτης Αθηναίοι ταΐς είκοσι η 
ναυσίν, αΐς έδει προ της ΐ'αυ/χα;)(ίας τω Φορμίωνι παρα- 

ζΒγενεσθαι, ου πολλω ύστερον της άναγωρησεως των 
νεών άφικνούνται ες την Ναύπακτον. και το θέρος 
ετελεύτα. 9- άνδραί τί : ίΙιΪΓά ίΆΟί ίη ΐΗβ τροττης Ιττοίησαντο των ττεζων. 

3 ρϋΓδϋϊΐ. 12. ^ΐνίσ-ίν: τυαί'ΐι/αίλέίί 1(). άνίβ«σ-αν : ίο Ροδεϊάοη. λνΐιο 

α3Ηοτβ. ορ. 7• 7ΐ• 6 όσοι \χτ] μ^τίω- Ηαά 3. ίεηιρίε ΐΗεΓε, 5ΐΓ&1)0 336• 

ροι ίάλωσαν. κατ€νεχθίντ€<; Ιέίττε- — έιτί το 'Ρίον : ορ. 2. ζ2. 4 «ττι 

ίί- σον €5 το στρατόπίδον. Ι4• οθίν ττυράζ . . . ΙπίΤίθίντα, 2. 84- 4 

άνα-γα-γόμ€νοι : κατά το Άττολλώ- ειτι τω 'Ριω. 22. Κόρινβον : Ιο 6 

νιον. ορ. 2. 91- ΐ• Ι5• """Π «ιντών: Ι^εοΗαευηι. Ιΐιε ροΓί οί ΟοπηίΗ οη 

80. γη. ΟΪΓεοΙ πεΗεχίνε ΐη τεί. ΐΗαΙ δΐάε ; ΐΗε Ι.ευοα(ϋ3.η5 \\'εηί: 

5 οΐ^ϋδε. ι8. «ον . . . ν€ών: ορ. Ιιοτηβ. 24• αΐβ : τνίί/ι τυ/ιζϊ/ι, ορ. η 

η. 54• Ι τροπαΐον . . . η^ . . . 2. 85• 5"^^• 202 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [93. ι 

93- Πριι^ δε διαλνσαι το €9 Κόρυνθόν Τ€ και τον 
Κρυσαΐορ κοΚττον αναχώρησαν ναυτικόν, 6 Κνημος καΐ 
6 Βρασίδας και οί άλλοι άρχοντες των ΐίελοποννησίωΐ' ο 
αρχομένου τον χαμωνος έβονλοντο διδα£άι/των Μεγα- 
ρέων άττοττειρασαι τον Πειραιώς τον λυμένος των Άθη- 5 
ναίων • ην δε αφύλακτος καΐ άκληστος εΐκότως δια το 

2 ετηκρατεΐν πολν τω ναντικω. εδόκει δε λαβόντα των 
ναντων εκαστον την κώπην καλ το νπηρεσιον καΐ τον 
τροπωτηρα ττεζη Ιεναι εκ Κορίνθον ε'ττι την προς Αθή- 
νας θάλασσαν, και άφικομενονς κατά τάχος ες Μέγαρα ίο 
καθελκνσαντας εκ Νκταίας τον νεωρίον αύτων τεσσα- 
ράκοντα νανς, αΐ ετνχον αυτόθι ουται, πλενσαι εύθυς 

3 επι το'^ Πειραιά • ουτε γαρ ναυτικον ην προφυλάσσον 
εν αυτω ούΒεν ουτε προσδοκία ουδεμία μη αν ποτέ οί 
πολέμιοι ε^αττι^αίως ούτως επιπλεύσειαν, επεί ούτ άπο ΐ5 93• 4• διδαξάντων ίιτιρϋβδ Ι^οΐΐι 8. το νιτηρίσ-ιον : το κώας ώ €7γι- 

ΐηίοΓίτιαήοη Άπά ιΐΓ§ίη§. 5• °•'^°- κάθηνται οί ίρίσσοντες, 8α1ιο1. 

π£ΐράα-αι : οί Ά 5ο1(1 Άηά άείβΓ- Ορ. Ιδοοη 8. 48• — τον τροιτωτήρα : 

ηιίηεά είΤοΓί, ορ. 6. 9°• ^ τ^'» τροπωτηρες, οΐ Ιμαντε<; οί Ιν τοΐς 

1ί.αρ)(ηΒονίων α.ρ^<; . . . άττοπειρά- ττλοιΌις, εν οΓς αί κώτται περί τονς 

σοντεζ. 6. άφΰλακτοδ : ίη 2.24• σκαλμον<; ττεριδεόνται, ΡΗοίΐιι» 

Ι ννε &Γ6 ίοΐά οί ΐΗε 68ΐ:3.ΐ3ΗδΗΓηεη1; Ζ,^τ., ορ. Ηογπ. δ 782. Ι4• "π-ροσ-- 

οί φνλακαΐ κατά γην και κατά θά- δοκία . . . μή : ορ. 5• Ι4• 3 "''^ 

λασσαν, Άηά ΐη § 4 Ι^είονν \νο βηά ττροσΒοκίας ονσηζ μη τι και . . . 

δϋοΗ Ά ροδΙ Ϊη δ^ΙαΓηίδ; Ι3υ1; ηο νεωτερίσωσι. ι ζ. εττεί οΰτ' . . . 

δρεοΐ^Ι ξΐΐΆΓά \\3.ά Ι3εεη βεί Άί ιτροαισθίε-θαι : ΐΗεΓβ ίδ ά οοηίΓΕδΙ 

ΐΗε εηΐΓίΐηοε ίο ΡΪΓ&ευδ, ίΓοηι α Ι^εΙννεεη άπο τον προψανον<: Άπά 

1)ε1ΐεί ίΥΐΆί ΐΗε φυΚακαί οη δ^ΐίΐ- κ^.θ' ησυχίαν, \)ηί ΛεΓε ΐδ αηοΐΙιεΓ, 

Γπίδ Άηά ε1δε\νΗεΓ6 ννουΐά .^υβΐοε; λνΗίοΚ §οεδ οίοδείγ ννίίΗ ίΐ, 156- 

ερ• § 3 /^^ ο^*^ ^ν προΊΐσθεσθαι. ίννεεη τολμησαι Άηά διανοοΓντο; 

7- €ΐΓΐ,κρατ€ϊν : δθ. του? Άθηναί- Ιΐιε Αΐΐιεηΐ&ηδ ίεεί ίΠαΙ ίΗε εηεηΐ)• 

ρυ5• — τΓολύ : αδ ννΐίΐι Ά ςοηιρΕΓ. \νοαΜ ηοΐ νεηΐυτε υροη ίΐ 1)οΗ ΑΤΤΙΟΑ, ΙδΤΗΜϋδ ΟΡ ΟΟΚΙΝΤΗ 

ΑΧΒ Α^^Α^Ε^'τ κκαιΟΝδ 
δΟΑΙΈ ΟΡ ΕΝΟυβΗ ΜΙΙ.Ε8 
ό ^ 


1 


6 8 10 12 14 
80ΑΙ£ ΟΡ ΚΙ1.0ΜΕΤΕΚ8 


16 


18 ά> 
5 


10 


13 20 25 


30 


35 


ώ 94• ι] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΛΦίϋ Β 203 

του προφανούς τολμησαυ αν ούτ* €ΐ καθ* -ησυγίαν οια- 
νοοίι^το, μη ουκ αν ιτροαισθέσθαι. ώς οβ ίοος^,ν αυτοΐς. 4 
και Ιγωρουν ίυθύς • καΧ άφικόμ^νοι νυκτός και καθζλ- 
κύσαιητες Ικ της Νισαίας τάς ραυς €πλ€ον έττΐ μβν τον 

3οΙΐ€ΐραιά ουκέτι, ωσ-ίΤ€ρ ^ίενοουντο, καταΒβίσαντες τον 
κίν^υνον (και τις και άνβμος λεγίται αυτούς κωλυσαί), 
€πΙ δβ της Χαλα/χοΌς το ακρωτηρίου το προς Μέγαρα 
ορών (και φρούριον βπ' αύτου ην και νβών τριών φυλακή 
του μη εσπλείν Μβγαρεύσί μηΒ' έκπλβΐν μηΒβν), τω 

35 τ€ φρουρίω προσέβαλαν και τάς τριήρεις άφείλκυσαν 
κενάς, την τε άλλην %αλαμΐνα άπροσ^οκητοις επιπετ 
σόντες επόρθουν. 

94- Ές δε τάς * Αθήνας φρυκτοί τε Ύ)ροντο πολέμιοι 
και εκπληζις εγενετο ουδεμίας των κατά τον πόλεμον 

ζηά ορεη <3^1ι, Άηά ί\\Άί Άηγ εΙ- Ϊ5 ά ήηε Ιϊη§6 οί ΪΓοην ίη ϊί αηά 

ίβΓηρΙ ςυίεΐΐν Άηά οον^ηΐγ ίο ίοπη ίη λίγ^ται ]υ5ί Ε£ΐεΓ\ν£ΐΓ(ΐ5. 22. τηβ 

2 ρΐ3^η ίοΓ δυοΗ εΙΙεΛ οουΐά ηοΐ Σαλαμίνος: οοιηεδ ήΓδΙ, Η5 1>6Ϊη§ 

68€Ερ€ άείεοΐϊοη ϊη Ιίπιε (ιτρό). ίΗε τεαΐ οοηίΓ^δΙ \νίΐ1ι τον Πειραιά. 

1 6. καθ' ή<Γυχ(αν, ζη ςίΐΐεΐ. αΐ — το άκρωτήρΜ>ν : ΐΗε η^πιε ίδ 

οηβ3 εα$£. §οε8 \νΐί1ι διανοοΓκτο. αρ. ΟΓπίηεοΙ. 35 ίΗΐηϊΙϊαΓ ίο ΐΗε τε^άεΓ ; 

4• II 7• Ι ""ρί ν 7Γαρασκ€νάσαι ντο κα^' ΪΙ 15 δίνεη ϊη 2. 94• 3• -3• •'*^ 

Ύ\σνγ!χχν. — τολμήσ-αι δπά Ίτροακτβί- ψρούριον . . . μηδ<ν : ρΗΓεηΐΗείΐο»! 

σβαι άερεηά οη ΐΗε ϊ(1ε3 οί ΐΗοασΗί εχρΙίΐηΕίίοη, Ηίΐάεοί (ΙεΙεγ ρβΓίίΕρδ) 

ϊηνοΐνεά ίη προσδοκώ.. \η. μή οΰκ Ιο ηηΕ1^^ λυΙιηΙ ίοΠοννδ ςαϊΐε οίεατ. 

άν ιτροαισθίσβαι : ηεσ. ίηί. άερεηά- — φνλακη . . . τοΰ μή : αρ. 2. 32- 

ίησ οη α ηε^. εχρΓεδδϊοη, ΟΜΤ. ι ; ε 51οο1<3(1ε οί Με^ΓΕ. ηοΐ 

4 8ΐ7• ι8. καΐ «χοίρουν: κα.ί = α3 πιεΓεΙν 3 ροδΙ οί ο55εη'3ΐίοη. αρ. 

ίΗεγ Ηαά άεάάεά. αρ. η. 43• ι ώ? 3• 5ΐ• 2• 

«τενόει, και τ^ν (ττιχ^ίρησιν Ιττοι- 94• Ι ■ φρυκτοΙ . . . ιτολίμιοι : 

£?το. 2θ. ούκΐτι : ΐΗΐδ υηεχρεοΐεά λαμττά^α ττολεμίονί δτ^λοΓσαι. 

νοΓά, 3ΛεΓ ΐΗε και 3υ5ί ηοΐεθ, 5Λο1., αρ. 3• 22. 8, 3• 8ο. 2 ; ίοΓ 

Άηά ΐίδ ϋηυδίΐΕΐ ροδίΐΐοη §ϊνε ΐΗε φρνκτοί, ηοΐ ττοΚίμΛΧΛ, ορ. ΑεδοΗ. 

ΓεαάεΓ ά δΗοΛ οί δυΓρπδε; ίΤιεπε .-ΐ^ζ. 281-316. 204 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [94• ι 

βλασσων. οΐ μ.€ν γαρ Ιν τω αστει €9 τον Πβι,ραιά ωοντο 
τους πολβμίους ζσττεπΧ^νκ^ναι η^η, οΐ δ' €ν τω Πειραι,εΓ 
7171^ Τ€ ^αλα/Αΐ^α τ^ρησθαί ίνόμιζον καΙ πάρα σφας όσον 5 
ουκ εσπλεΐν αυτούς • όπερ αν, εΐ εβουληθησαν μη κατο- 
κνησαι, ρα^ίως αν ε-γενετο, καΐ ουκ αν άνεμος εκωΚυσε. 

2 βοηθησαντες δε α/χ' ήμερα πανΒημεΙ οΐ ^Αθηναίοι ες τον 
ΥΙειραια ναυς τε καθεΐλκον καΐ εσβάντες κατά σπουΒην 
και πολλω θορυβώ ταΐς μεν ναυσίν εττί την %αλαμΐναιο 
επλεον, τω πεζω δβ φυΧακάς του ΐΐείραυως καθίσταντο. 

3 οι δε ΐίελοποννησιοι ως χισθοντο την βοηθειαν, κατα- 
^ραμόντες της Χαλαμΐνος τα πολλά καΐ ανθρώπους καΐ 
λείαν λαβόντες καΐ τάς τρεις ναυς εκ του Βου^όρου του 
φρουρίου κατά τάχ^ος επΙ της Νισαίας επλεον εστί γάρτ^ 
ο τι και αί νηες αυτούς δια γ^ρόνου καθελκυσθεΐσαι και 
ού^εν στεγουσαι εφόβουν. άφικόμενοι δε ε'? τα Μέγαρα 

4 πάλιν επί της Κορίνθου άπεγωρησαν πεζή ■ οί δ' * Αθη- 
ναίοι ουκέτί καταλαβόντες προς τη Χαλα/Αίι^ι απέπλευσαν 
και αυτοί• και μετά τοΰτο φυλακηΐ' άμα του Πειραιώς 2ο 
μάλλον το λοιπόν εποιουντο λιμένων τε κλησει και τη 
άλλη επιμελεία. 

5- 8<Γον ουκ 18 ηιοδίΐγ υδεά ννίίΗ υηΰεΓ ν/Άί&ν (γ. 38. 2) ; Βγ ν6856ΐδ 

πάραμι; οηΐγ οηοε (6. 57• 2) ννΐΐΗ αηαίιοιεά ίη 3. Ιίηε &ΐΗ\ναΓΐ: ίΗε εη- 

3 Ά ίυΐ. 12. καταδρα|ΐόντ€5 : αρ. ίΓαηοε (7• 59• 2) ; α11 ίηδρρΓορηαΙε 
8. 92• 3 ■'^ν Αιγιναν κατώίΒραμψ Η6Γ6. " ΤΗε λναΐΐδ, ΐ36Ϊη§ οΕΓπεά 
κεσαν. Ι5• «σ-τι γαρ 'ό τι: οο§η. (Ιοννη Ιο εΐίΙίΕΓ δίάε οί ίΐιε Ηαπ- 
Άοο. ννίΐΗ Ιφόβονν, ορ. 2. 13- 7 Ι^ονίΓ'δ ττιοιιΐΐι, \νεΓε ρΓθ1οη§εά ίΓοπι 

4 €στι δέ αυτοί) ο κτ€. 2 1, λιμί'νων ίΐιεηοε Εοοδδ ίΗε ΓηοαίΙι οη δΗοαΙδ, 
τ€ κλτί<Γ€ΐ : ΐΗΐδ Γηί§1τΙ ϋε (Ιοηε ίη ογ αΓίίΙΐοίΣΐΙ ηιοΐεδ, ιιηΐΠ α ροδδα^β 
ΥΕπουδ \ναγδ : 1)γ ννίίΓδΗΐρδ ΓΗπ^εά οηΐγ νν&δ Ιείΐ ϊη ίΐιε ηηίάάΐε ίοΓ 1;\νο 
οίοδε ίο^είΗεΓ \\'ΐίΗ Ι3ε3ΐ<δ ροϊηΐΐηο; ογ ΐΗτεε ίητειπεδ ίΐΐ3Γείΐδ(: Βείννεεη 
δεα\\'&ι•(1 (4• 8. 7) ; ^Υ ^ δίοοίίαάε 1\νο Ιο\ν6ΐδ, Ιΐιε ορεηΐηοτ οί ννίτίοΐι 95- 3] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 205 

95• 'ΤτΓο δε τον<; αντονς χρόνους, τον ^€ΐμωνο<; τού- 
του αργομ.€νον, ^ίτάλκης 6 Ύηρβω Ό^ρνσης, (-ΰρακων 
/βασιλεύς, Ιστράτευσεν βπΐ ΐίβρ^ίκκαΐ' το•^ Άλεξάι^Βρον, 
Μακεδονίας /δασιλεα, καΐ έπΙ Χαλκιδεας τους έπΙ %ρά- 
5/079, δυο υποσχέσεις την μ.εν βουλόμενος άναπραζαι, 
την δε αύτος άπο^ουναί. 6 τε γαρ Τίερ^ίκκας αντω 2 
υποσχόμενος, ει Αθηναίους τε Βιαλλάζείεν εαυτόν κατ 
αρχάς τω πολεμώ πιεζόμενον καΐ Φίλίππον τον αδελφοί/ 
αύτου πολεμιον οντά μη καταγάγοί επι βασιλεία, α 

ΙΟ ύπεΒεζατο ουκ εττετελεί ■ τοΙς τε Αθηναίους αυτός ώμο- 
λογηκει, δτε την ζυμμαχίαν εποιείτο τον επΙ Θράκης 
Χαλκιδι/<ον πόλεμον καταΧύσευν. αμφοτέρων ουν ένεκα 3 
την εφόσον εποιείτο και τόν τε Φιλίππου υΐον 'λμύνταν 
ως επΙ /βασίλεια των ^Ιακε^όνων ηγε και των \\θηναίων 

15 πρέσβεις, οι ετυχον παρόντες τούτων ένεκα, και ηγεμόνα 

τηί^ΐιΐ 56 ίαΓίΗεΓ ρΓοίεοίεά \)γ 3. ρ. 217, «τίΐεδ Ε5 ίί ϊΐ ν\•6Γ6 1ςηο\νη. 

εΙΐΛΐη." λ^&^&,Τοροξκ.ο/ ΑίΗεη^, — κατ άρχάδ: δο. κατ άρχα<; τον 

ρ. 3ΙΙ• ΊΓολίμον. 8. ΦίλιΐΓίΓον : ρΓθΐ3ϊΙ)1γ 

95• 3• Άλ€|άνδρου : αρ. Ηίΐί:. ά^Άά άΧ ΐΗϊδ ιΐηιε : 1ιΪ8 δοη ^οεοηι- 

8. 136 Μαρδόνιο5 . . . (.-πίμφΐ. άγ- ραηίεδ δίΐ3ΐθ65, ορ. 1)ε1ο\ν &ηά 2. 

γ€λον €5 Ά^να5 Άλί'ίανδρον . . . ιοο. 3• Ηε \\Άά ϋεεη 1<ίησ οί 

Ίτυθόμίνοζ ΟΤΙ ττρόζενό^ τί €Ϊη και Μαεεάοηια, 1)υ1: \ν35 ουδίεά 5^ 

€ν€ργίτη<;, 9• 44• 4• ^^ Χαλκι- ΡεΓοϋοοΕδ. 2. ιοο. 3 ; ίη 432 ΑΐΙιεπδ 

δ^ : δενεπΕί οί ΐΗεδε 1;ο\νηδ Ηαά Ιι^ά εησ3α6(1 ΐο δυρροπΐ Ηϊδ ρπείεη- 

3θϊηε(1 Ροΐίά^ε» ΐη ϊΐδ τενοΐί, Άηά, δίοη». ι. 57• 3' '• 59• 2• 1 3- 'Αμ,νν- 3 

ΕήεΓ ίί ίεΐΐ, 3. οΕΓηραΐ§η Η^ΕΪηδί ταν : ί^ΐΙιεΓ οί ΡΙιΐΗρ οί Μ^οεάοη. 

Λεηι Ηε<3 εηάεά ίη (ϋδΟδίεΓ, 2. 79= Ι5• ηγίμΛνα: οΗϊεί 3(1νίδεΓ ίο 5ί- 

Ιο Γ6§ϊϊη Ηεπ Ιοδί ρπεδίί^ε, ΑίΗεηβ Ιαΐεεδ. ερ. 3• 105. 3' ^νΙιεΓε ΐΗε 

ηο«ί ε^Πδ ίη δίΐ^Ιοεδ. 5• "«ή" Ι"" Αε3Γη3ηίαηδ δεηοΐ ίοΓ ΟεπιοδίΠε- 

. . . την δί: ρΗΓίίΐίνε χρροδίΐίοη ; ηεδ οττως σφίσιν ηγεμων γό'τ/ται; 

α Γ3Γ6 ίηοΜίςυε ΟΕδεδ. γ. ύττοσχό- Ηε \ναδ, ηο άουόΐ, Ιο εοηιηΐ3ηά 

μ€νο«: ΤΗυε. ϋοεδ ηοΐ ενεη ΙιίηΙ ΐΗε ΑΐΗεηίΗΠ ΐΓοορδ ΙΗ&Ι \νεΓε 

νΗαΙ ΐΗίδ ρΓοηηίδε \ν3δ; ΟγοΙε, 6 εχρεείεά. 2θ6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [95. 3 

" λάγνων α • έδει γαρ καΐ τους Αθηναίους ναυσί Τ€ καΧ 
στρατιά ως ττλείστγ) έττΐ τους Χαλκιδβας παραγενβσθαι. 
96. Άνίίττησίν ουν έκ των Ό^ρυσων ορμώμενος 
ττρωτον μεν τους εντός του Αίμου τε ορούς και της 
'ΡοΒόπης θράκας όσων ηρχε μέχρι θαλάσσης [ες 
τον Έ^υζεινόν τε ττόντον και τον ^ΈΧΚησποντον~\, έπειτα 
τους υπερβάντι Αΐμον Τετας και οσα άλλα μέρη εντός 5 
του Ιστρου ποταμού προς θαΚασσαν μάλλον την του 
Εύζείνου πόντου κατωκητο • εισΐ δ' οι Γεται και οΐ 
ταύτη όμοροι τε τοΖς Χκύθαις και ομόσκευοι, πάντες 

2 ίπποτοξόται. παρεκαλει δε και των ορεινών θρακών 
πολλούς των αυτονόμων και μαχαιροφόρων, οι Διοΐιο 
καλούνται, την 'ΐ?ο8όπην οι πλείστοι οικουντες • και 
τους μεν μισθω επειθεν, οι δ' εθελονταΐ ξυνηκολούθουν. 

3 άνίστη δε και ^Αγριανας και Λαιαίονς και άλλα όσα 
έθνη ΐίαιονικά, ων ηρχε και έσχατοι της άρχης οΰτοι 
ήσαν ■ μέχρι γαρ Λαιαι'ωι^ ΐίαιόνων και του Στρυμόνος ι$ 
ποταμού, ος εκ του %κόμβρου όρους δι' * Αγριάνων και 96. Ι . Ικ των *Οδρυ<Γων : Ι36§ίη- ρί. Ιεηδβδ οί Λίδ ν1). εγ6 αΐνναγδ πιίά. 

ηΐη§ \νί11ι ίΐιε ΟάΓ^δΐαηδ ρΓορεΓ ; 8. όμ6σ-κ€υοι. ΐδ εχρίαίηεοί Βγ 7Γάντ£5 

ΐΗβγ οοοαρΐεά ΐΗε τε^ίοη 1)εΙ\νεεη Ιτητοτοζόται. ίο. μαχαιροφόρων : 

Η^επιαδ Άηύ ΐΗε ΗεΒΓϋδ, \ν3ΐ:εΓεά ορ. 7• 27• ι Θρακών των μαχαίροφό- 

ΐ3γ ΐΗε ΑΓίίδΟϋδ, Η<31:. 4• 92• 2. Αϊ- ρων. Ι2. μισθίό €•π•ίΐθ€ν: ορ. φ 8ο. 5 

μΛυ: ίΐιε Βίΐΐΐίαηδ. 5• «""«ρβάντι : μισθω πείσα'; ΐζήγαγίν. Ιβ- Άγρι- 

ορ. 2. 49• 5 ; ^^6 Ρίε• ίδ ίΐΐΐϊίοδί: τε- άναβ : ορ. 5ίΓα1)0 33^ ό ^τρνμων 

άη£&άίοίΙ)&{θΥθ&οίΆργ&ρ.,δβγοηί/. ωρμημένος ίκ των ττερι 'Ροδότη^ν 

— μ.ίρη : γίνη, εθνών δηλονότι, ^Αγριάνων. — Ααια£ου5 : ηεΐ§ΗΙ)0Γ8 

δοΐιοΐ. ; Ά ΓΕΓβ δεηδε, 1)ΐιΙ: ΓεςυίΓεά οί ίΗε Α^ηαηεδ, ^εγοηά ΐΗεηι Ιο 

ΗεΓε, 3δ ΤΗυο. δίλναγδ ϋδεδ κατωκ^- ίΐιε ηοΓίΗννεδΐ. ι6• Σκόμβρον: λ 

σβαι \νΐίΗ Ά ρεΓδΟΠίΐΙ δυΐ)]. €1. τηουηίαΐη ΐη ΐΗε Β311^Εηδ ; ^ιΐδί 

7- κατωκητο : ϊη ΤΗιις. 3ηά Ηάί. Λε λνΗΐοΗ οΐίνίάεδ ΛΐιίΙιοπΙΐβδ. 97 ΘΟΥΚΥΛΤΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 207 Λαιαίωι^ ρεί, [ου] ώρίζ^το η άρχη τα προς ΙΙαίονας 
αυτόνομους η^η • τα δε προς Ύρίβαλλούς, καΐ τούτους 4 
αυτόνομους, Ύρηρες ωριζον καΧ ΤιλαταΓοι • οίκουσι, Ο 

κ,ουτοι προς βορέαν του Ί,κόμβρου ορούς καΐ παρηκονσι 
προς ήλιου Βύσιν μ^ρί του Όσκίου ποταμού, ρεί δ* 
ούτος έκ του ορούς οθενπερ και 6 Νέστος και ό "Εβρος • 
εστί δε ερήμον το ορός και μέγα, εχόμενον της '¥ο^όπης. 
97- *Εγενετο δε ή αρ^ή -η ΌΒρυσών μέγεθος επΙ μεν 
θαΚασσαν καθήκουσα άπο Άβ^ηρων πόλεως ες τον 
Εϋζεινον πόντον [τον~\ μέχρι "Ιστρου ποταμού ■ αύτη 
περίπλους εστίν ή γη τα ζυντομώτατα, ην αίεΐ κατά 

5 πρύμναν Ιστήται το πνεύμα, νηΐ στρογγυλή τεσσάρων Ι 1 8. αυτονόμου^ ήδη : /γοιη ί/ιαί 
ροϊΐΐΐ {Ϊ.6. ίΐιε ΐΜβαεϊ) ση ίηάε- 
ρεηάεηί^ ορ. 3• 95• ΐ• — Τριβαλ- 
λούδ: ίη 5€ΓνίΕ. 2Ι. Όσ-κίου: ΐΗβ 
ιηοάεΓη Ιδίίεη & ΙπΒυΙαη• οί ΐΗε 
ΌαηυΙ)6. 22. Ικ τοΰ όρους: Ηάΐ. 
4- 49 ε^^ΐδ ίΐ Κΐιοάορε, ΑπδΙοΙ. 
Μείεοτ. ι. 13 ^κόμβρο<; ; ίοΓ 
ΤΗυε. ΐΐ 15 ηοί ΚΗοάορε. "Αδ 
ΚΗοάορε, δοοπιΒπΐδ, 3ηά Η&ε- 
πιυδ ηιη Ιο^εΐΗεΓ ΐη αοηΐίηαουδ 
π(1§65 ΐη ΐΗίδ Γε§ίοη, ΐΗϊδ (ΙίνεΓ- 
δΐΐγ οί δίΕίεπιεηΙ ννίΠ δΐίΓρπδβ 
ηο1χ)<1ν.'' Ρο. 

97- Ι. €•τγΙ μίν θάλασ-σ-αν καθή- 
κοΛκτα: ορ. 2. 27• 2; τερεαίεά ίη 
τα μίν προς θάλασσαν; Εδ ρΐαοεά, 
Ιΐιε \νοΓ<1δ ίηΙεφΓεΙ μίγεθος ; &ηά, 
35 00ΐτιρ3Γε(1 \νϊΐ1ι τα ττρος θάλασ- 
σαν, ί1ιε}' Ιεΐΐ υδ ΐΗαΙ; ΐΗϊδ άρχη 
ΙουοΗεά ΐΗε δε3 οη ά Ιοη§ Ηηε, 
οοεχίεηδϊνε ννϊΐΐι οηε οί ίΐδ ρπηοί- ραΐ (ϋηιεηδίοηδ. 3• 1«ττρου ιτοτα- 
μΛν: δεε οη 2. 5• 2; Ιΐιίδ ίοΓπι οί 
εχρΓεδδΐοη, \νίΐΙιουΙ ΐΗε Άτί., οοοαΓδ 
δενεη ίΐπιεδ ; άγΧ. + η^ηπε + 3γ1:• + 
τΓοτα/χός οοοαΓδ ΐΗποε. 4• '»»'«ρί- 
•π-λουβ §οεδ \νίΛ τεσσάρων ήμερων, 
ορ. 6. 1 . 2 Έ,ικελίας ττίρίπλονς ΙστΙν 
. . . οκτώ ήμερων. ζ . Ιστήται, : 
δίοτυί ίίεαάϊΐγ. — νηΐ στρογγυλή : 
εμτΓορίκβ δια τα ττολεμικα μακρό- 
τερα οντά, δοΗοΙ. δυοΗ 3. δΗΐρ, 
1)είη§ 3. δ3Ϊ1ΐη§ νεδδεί, Ιίερί οη άζγ 
Άηά ιιϊξΗί ; ν,ΆΤ νεδδείδ \Άγ \)γ Άί 
ηίσΐιί. Ηάί. 4• 86 ^νεδ ίΗε άΐβ- 
ΐαηοε οονεΓεά ΐη Ιΐιε άαγίΐπιε 38 
700 δί3(1εδ. ίη ΐΗε ηΐ§1ι1:, 6οο. ΤΗΐδ 
§ΐνε5 5200 δΐ3(1εδ = 542 ηιίΐεδ ίποπι 
ΑΙ)(1εΓ3 ίο ΐΗε πιουίΗ οί Λε Οαη- 
υΐίε ; ίΗε Γε3ΐ άΐδί^ηοε ΑΓη. πΐ3ΐ{εδ 
496 ηιΐΐεδ ; ΐΗε άίδΟΓερχηογ πΐ3γ 
]3ε ρ3ΐ1;ΐ7 3θοουηΐε(1 ίοΓ 1)γ Λε 
δΐηαοδΐΐΐεδ οί ίΗε νεδδεΓδ οοϋΓδε. 2θ8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [97• ι 

ημερών καΐ ίσων νυκτών • όδω δε τά ζνντομώτατα εζ 
Αβδήρων €9 ^Ιστρον άνηρ ενζωνος ένΒεκαταΐος τελεί. 

2 τά μεν προς ^άλασσαι^ τοσαντη ην, ες ηπεψον δε άπο 
Βυζαντίου ες Ααιαίους και επΙ τον Στρυμόνα {ταύτη γαρ 
δια πλείστου άπο θαλάσσης άνω εγίγνετο) ημερών άνΒρΙ ίο 

3 εύζώνω τριών καΐ δέκα άννσαι. φόρος τε εκ πάσης της 
βαρβάρου καΐ τών 'ΈΧληνί^ων πόλεων, οσωνπερ ηρζαν 
επΙ Χενθου, ος ύστερον "Ζίτάλκου /βασιλεύσας πλείστον 
Βη εποίησε, τετρακοσίων ταλάντων αργυρίου μάλιστα 
^ύ^αμι,ς, ά χρυσός καΐ άργυρος ηει ■ καΐ Βώρα ουκ ΐζ 
ελάσσω τούτων χρυσού τε καΐ αργύρου προσεφερετο, 
χωρίς δε όσα υφαντά τε καΐ λεία και η άλλη κατα- 
σκευή, και ου μόνον αύτω, άλλα και τοις παραΒυνα- 

4 στεύουσί τε και γενναίους ΌΒρυσών. κατεστησαντο 
γαρ τουναντίον της ΐίερσών βασιλείας τον νόμον, όντα 2ο 
μεν καΐ τοΙς άλλοις ®ραζί, λαμβάνειν μάλλον η διδοι^αι 

7- άνήρ €ΰξωνο$ : Ηάΐ. 4• ΙΟΙ 5ε• ^"ί άργυριον 15 οοίηεά «ΐΙνεΓ, 

ΓεΛοηδ Ιιίδ άΆΐ\γ άϊδίΛποε ά\ 200 Αίίίο ηιοηεγ. — ά . . . ή'ίΐ ; τυΜεΗ 

5ΐ3(1εδ; οη Λΐδ Ι^αβίδ ννβ §61; 28ο £αηιβ ίη ϊη ξοΐά αηά 3Ϊΐνετ, ορ. ι. 

Γπϊΐεδ : " ίΐ ΐδ, ΗοννενεΓ, τε&ΙΙγ 4• ι ταδ προσόδους Ιί.να.ι αυτω, 

3ΐ)ονε 28ο, Γεο1ίοηίη§ ίο ίΐιε οΐά ννΗεΓε, 1ιο\νενεΓ, προσόδους Ιιείρδ 

ΓηουΐΗ ο£ ΐΗε ϋαηυΐ^ε, \ν1ιΐα1ι \ν3δ Ιΐιε δεηδε. — δώρα : γεί οΙ)1ΐ§Εί:οΓγ. 

&1)θΐι1: 5° ηηϊΐεδ δουίΗ οί ΐΗε &οΙυ&1 ι/• υφαντά: ορ. Ηοιτι. ν2ΐ8 ^ρι'^ρ,ει 

2 οηε." Αηΐ. 1 1, τριών καΐ δ<κα : και χρνσον νφαντά τ^ ΐΐματα καλά. 
ϊ,β. 286 ιηίΐεδ; ΐί ίδ 30°• Αηι. — λ€Ϊα : τνρο<ί άντιδιαστολη/ν των 
— άννσ-αι : ερεχε^είΐο ο£ Ύ]ν η νφαντίον καΐ ■πΐ.ποικιΧμ.ίνων, δοΗοΙ. 
αρχή ίο 1)6 δυρρΠεά ; ορ. 8ορΗ. — ή άλλη κατασ-κ<υή : ίηοΐυάεδ 
ΤταοΗ. 657 πρ05 πόλιν άνυσεις. ί1ΐ6 υφαντά τε και λεία. 1 8. ιταρα- 

3 12. ήρξαν: Ίτ\ξν&?,ύ\•&, /ιαά ϋκοιίιζ/ιί δυνασ-τεύουσ-ι : ναίίαΐί. 2θ. τήβ 4 
ηηάβν ίΐιβΐτ 5ΐυα}'. 13• Σεύθου: ΐΐίρσ&ν βααΓΐλ€ίας: Χεη. €γκ. 8. 
ηερΗενν απά δυοοεδδΟΓ οί δΐΐαΐοεδ, 2. ^ τεηΐΕΓίίδ ίΐιε πολύδωροι οί ίΗε 
ερ. 4• ΙΟΙ. 5• Ι5• δύναμίί: ναΐπβ, Ρείδΐαη Ιίίη^δ. 97• 6] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 209 (και αΐσχιον ην αΐτηθει^τα μη δούναι η αχτησαντα μη 
τν)(^βίν), όμως δε κατά το διίι/ασ^αι επΙ πΧέον αντω 
Ιγβησαντο • ου γαρ ην ττράζαι ου^εν μη διδόι/τα Βώρα. 
ώστε επι μ€γα ηλθβν η /βασιλεία ισ;^υο9. των γαρ βν 5 
τη Ευρώπη οσαι μεταξύ του Ιονίου κόλπου και του 
Εύζβίνου πόντου μεγίστη Ιγέν^χο -χ^ρημάτων προσό^ω 
και τη άλλη ευδαιμονία, Ισχύί δε μάχης και στρατού 
πληθεί πολύ δευτφα μετά την των Χκυθων. ταύτη δε 6 
άΒύνατα εζίσοΰσθαι ού\ ότι τά εν τη Έιύρώπη, άλλ' ονδ' 
εν τη Ασία έθνος εν προς εν ουκ εστίν ο τι δυι^ατόΐ' 
Χκν^αις όμογνωμονουσι πάσιν άντιστηναι. ου μην ούδ' 23. δμωβ δ<')(όντα μλν καΧ 
κτ€. : ί\\& ΟϋδίοΐΏ οΜ^ΐηεά ϊη η11 
ΤΗΓ&αΕη ίπΐ565, 1)αί ΐΗε 0(ΐΓ}'5ΪΗη 
1ίΐη§5, ΙίεοΕϋδβ οί ίΗείπ §γ€ε16γ 
ρολνεΓ, ίοΐίολνβά ΐΐ; ιηοΓΟ εχίεη- 
δίνεΐν. 24• ιτράξαι : £•εί αηγί/ιπι^, 
Άπγ ρΓοίεοΙϊοη οί π§1ιΐ5, ογ άε- 
οίδΐοη οί αηγ δΟΓί. 25. ίιτί μιίγα 
1<Γχνο5 : αρ. 2. Ι7• 4• — ^"^ Ί^Ρ'• 
δε. βασιλείων; ΐΗε Μίΐοεάοηίϊη 
3ηά ΕρΪΓοί 1νίησ(3οΓηδ. 28. τή 
άλλτ] €ύδαι.μονί9' : ευδαιμονία ΗεΓε 
= »ια/£ηα/ β/ν^ρ^η'/γ. \ν•εα1ΐΗ αηά 
ϊΐδ ΓεδϋΙΐΗΠΙ ροδ5Ϊΐ3ί1ίΐίεδ. — Ιίτχνι 
μάχης : άιϊ υηυΗϋ^Ι οοιηΙ)ΐηαΙίοη, 
άϋε ίο ρ3Γ3ΐ1εΙίδΓη \νίΐΗ στρατον 
πληθει. 2<). ΐΓολίι δ€υτ€ρα : αρ. Ηάΐ. 
Ι. 23 κιθαρωΒον ■ ■ . οΰδ£ν05 δ€ντ£- 
ρον, Χεη. //^//. 7• ΐ• 35 ^τιμάτο 
οΐντερα μετά τον Πελοττιδαν, ΗάΙ. 
Ι. 3ΐ• ΤΗε νΐε\ν Ηεπε δεΙ ίοιίΐι ίβ 
ΐη οοηίΓΕάϊοΐίοη \νΐ11ι Ηάί. 5• 3> 

. ΤΗΓΟΥΟΙΠΕδ — 14 \νΙιεΓ6 ίΐιε ΤΙίΓΗααη ρεορίεδ, ϊΓ 
υηίΐεοί, ΐΐ ίδ δΕίά, άμαχόν τ αν 
εΐη και ττολλω κράτιστον πάντων 
εθνεων, κατά γνωμην την εμην. 
3θ. ούχ δτι : ηοη ηιθ(Ιο. τ^λ. Ιν 6 
Ίτροδ ίν 15 &άάεά, 5εοαυδε ΐΗε 
ΡεΓδίαη εηιρΪΓε, »5 α \ν1ιο1ε, 
λνουΜ 1ΐ3νε Ι^εεη ιηοΓε Ιΐιιη α 
Γπ^ίοΗ £θΓ ΐΗειη, ΐ1ιου§Η ηο δίη^ΐε 
ρεορίε οί Ιΐιε ιη^ην εαιΙ^ΓΕοεά ίη 
ίΐ οοιιΜ ΙίΕνε Ι^εεη. Απη. — 
ούκ ϊστιν δ τι: αρ. 2. 62. 2; ίοΓ 
ονκ 3.ίΐεΓ ουδέ, αρ. Όεπι. 22. 32 
ούδ' αν ωσιν . . . αΤσ^^ιον βεβιω- 
κότε<ί, ονκ εστί λέγειν κακώς τούζ 
άρχοντας, 2ζ. Ι9• 32• ον μην 
ούδ4 Εοΐάδ 3. δεοοηά ηε§. δΐ3ίε- 
ιηεηί, εΐΐΗεΓ ΗάνεΓδΕίΐνεΙν, 3δ 
ΗεΓε Εηά 2. 97• 6 (= ηοί ίΐιαί^, ογ 
1)γ \ν3)τ ο£ εηΙϋηαεΓηεηί:, ι. 3• 3» 
= αηά ιυΗαί ίί ηιονε . . . «<?/, 
ηαγ ηοτ. 2ΙΟ Θ0ΥΚΥΛ1Δ0Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [97.6 

€9 την αλλην εύβουλίαν καΐ ^ύνεσιν ττβρί των παρόντων 
€9 τον βι,ον αλλοΐ9 ομοίοννται. 

98. Χίτάλκης μβν ουν βασιλεύων -χ^ωρας τοσαντηζ 
τταρεσκευάζίτο τον στρατόν. καΧ εττειδτ) αντω ετοΐ/αα ην, 
άρας επορβύετο εττΐ την ΜακεΒονίαν ττρωτον μεν δια της 
αντου άρχΎ)ς, έπειτα δια Κερκίνης έρημου ορονς, 6 εστί 
μεθόριον 'ί,ιντων καΧ ΐίαιόνων. επορενετο δε δι' αντον 5 
ΤΎ) όδω ην πρότερον αντος εποιήσατο τεμων την νλην, 

2 δτε επΙ ΤΙαίονας εστράτευσε. το δε ορός εξ *θΒρυσων 
όαόντες εν δε^ια μεν εΙ)(ον ΤΙαίονας, εν αριστερά δε 
%ιντονς και Μαιδου9. διελ^οι^τε9 δε αντο άφίκοντο ες 

3 Αόβηρον την ΙΙαιονικην. πορενομένω δε αντω άπεγί-ιο 
γνετο μεν ονΒεν τον στρ'χτον ει μη τι νόσω, προσεγίγνετο 
δε. πολλοί γαρ των αυτονόμων % ρακών άπαράκλητοι 
εφ* άρπαγην ήκολονθουν, ώστε το παν πλήθος λέγεται 

4 ουκ έλασσον πεντεκαίΒεκα μνριάΒων γενέσθαι - και τού- 
του το μεν πλέον πεζον ην, τριτημόριον δε μάλισταΐΒ 
ιππικόν. του δ' Ιππικού το πλείστον αντοί 'Οδρυσαι 
παρεί)(οντο και μετ* αντονς Γεται. του δε πεζού οΐ 
μα^αιροφόροι μαγιμώτατοι μεν ήσαν οι εκ της 'Ροδ(>- 33• *5 την αλλην βϋβουλίαν καΐ ΐ36ΐ\ν€6η ΟεΓοΐηε αηά ίΗε Γί^Ηΐ: 

ξύν€σι,ν: ίη ροίηί ο/ ξεηβκαΐ ρνιι- Ι3&η1ί ο£ ίΐιβ δίΓγιηοη, ορ. Ι,ΐνγ 

άβηεε αηά ίηίεΙΙϊ^εηεε. — ιτίρΐ των 45- ^9• 9• Μαιδονδ : οη ΐΗε η^Ηΐ 

παρόντων ί« τον βίον : ίη ηίίΐίζϊηξ \)ΆΏ\ί οί Ιΐιε δίΓγηηοη ; ΙαίεΓ Ιΐιεγ 

ί/ιβ ^ε3οη^^ε3 αναίΐαδίε ίο ίΗεηι/οτ ννεΓβ οουηίεά ϊη ΜποεάοπίΒ,, Ι,ίνγ 

ΐΗε εοηάηεί ο/ Η/ε, ορ. τταρεόντα 28.5• ίο. Δόβηρον : ΐί βίοοά Ηΐ§Η 

Ηοιη. α 140. (2. 99• Ο; ]ιΐ5^ \ν1ΐ6Γ6 Ϊ5 υη1ίηο\νη; 

98. 4• Κίρκίνης : ίΐ Γί(1ο;6 πιη- ρΓθΙ)3.1)1γ Άΐ ίΗε Ηε^ά οί οηε οί Ιΐιε 

ηίη§ δου11ι\ν3Γά 1)εί\νεεη ίΗε ναΐΐεγδ οη ΐΗε ννεδίεηι κϊάε οί 

Αχϊαδ 3ηά 5ΐΓ}'Γηοη. 5• Σιντών: ΟεΓΟΪηε. 99-4] ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 2ΐι 

πτ79 αυτ6νομ.οι καταβάντ€<;, 6 δε άλλος ομίλος ζνμ.- 

ζομβίκτος ττληθβί φοββρώτατος ήκολούθβί. 

99• "Β,ννηθροίζοντο ουν έι^ ττ) Αοβηρω και τταρε- 
σκευάζοντο όπως κατά κορυφην εσβαΧουσιν ες την 
κάτω Μ,ακε^ονίαν, ης 6 ΐίβρ^ίκκας ηρχε. των γαρ τ. 
Μ,ακ^όνων είσΐ και ΑνγκησταΙ και Έλι^ιώται καΐ 

5 άλλα έθνη ίττάνωθεν, ά ^/χ/^α^α μεΐ' Ιστι τούτοις κσΧ 
νττηκοα, /βασιλείας δ' ε)(ει καθ* αυτά. την δε ττερΧ 3 
θάλασσαν ννν Μακεδοι/ίαι^ Άλεζαν^ρος 6 ΐίερ^ίκκον 
πατήρ και οι πρόγονοι αύτον, Ύημβνί^αι το άργαίον 
οντες εξ "Αργούς, πρώτον εκτησαντο και έβασίλευσα' 

ιοάναστησαντες μάχτ) εκ μεν Πιερίας ΤΙίερας, οι ύστερον 
νπο το Υίάγγαιον πέραν %τρυμόνος ωκ-ησαν Φάγρητα 
και άλλα χωρία (και ετι καΐ ννν Πιερικός κόλπος καλεί- 
ται η ύπο τω ΙΙαγγαίω προς ^άλασσαι/ γη), εκ δε της 
Βοττίας καλούμενης Έοττιαίους, οΙ νυν όμοροι Χαλκι- 

15 δέων οίκουσι • της δε Παιοι^ίας παρά τον "Αζιον ποτά- 4 

4 Ι9• καταβάντ€5 : &ί1:π1:)υΐίν6 ; ίοΓ οεδίίδ. — Έλιμιώται : 5θυ11ι\ν65ΐ οΓ 

ΐΗε οΓάεΓ, ορ. 2. 30. ι. — ξυμμ<ικτο$ Ι^νηοβδΙϊδ, 5ΐΓ6ΐο1ιίη§ Ιο ΐΗε €Άϊη- 

§065 \νΐΐΗ ^κολου^ει. 2ο. ττλήθίΐ Ι^υηϊαη ηΊουηΐΗΐηδ: ΐΗο Η3ΐΐαοΓηοη 

ψοβ€ρ<ότατο$ : /οηηϊάαδίβ ίΗϊεβγ βο\ν5 ΐ1ΐΓθΐι§1ι ΐΗεΪΓ οουηΐΓν ΙίείοΓβ 

/Γθ?η ϊΐ3 ηι<υώ£Κ3. ΐ36η(3ϊη§ ίο ΐΗο Ν. Ε., ορ. ΙΛ\•)' 42. 53• 

99• 2. κατά κορυφήν : ϊ.ί. άνωθεν, 6. την δί ιτίρΐ θάλ<»Γσ-αν : δεε οη 3 

ορ. ϋΐο €ε55. 49• 43• 4 σνμβολά 2. 33- 2; \νε πείαπη Ιο τ^ν κάτω 

τίτινα €5τό θίατρον κατά κορνφην Μακεδονίαν. 8. Τημΐν(δαι . . . ίξ 

Ιρρι^ί. — την κάτω : το τταράλιον. Άρ-^ουδ: ορ. Ηάΐ. 8. 137 ίί• ΙΟ. Πΐί- 

Λ δοΗοΙ. 3• των -γαρ . . . €πάνωθ€ν ρία5 : Ι^εΐΝνεεη Οίνιτιρυδ Εαά ίΐιε 

κτί. ίδ ρ3Γεηΐ1ιεΙΐθΕΐ. 6χρ1&ίηΐη§ τ^ν Τΐιεηπίΐΐε §υΙί"; Ρνάη^ »ηά ϋίαπι 

κάτω Μακίδονι'αν; ίΗεδε Μδοεάο- λνεπε ίΐδ οΗίείοΐΐΐεδ. Ι2. κόλιτος: 

ηί3ηδ1ΐΕ(1ΐΙιείΓθλνη1ίίη§δ; Ιΐιε^εη. ναΙΙβγ, ορ. Χεη. ΗεΙΙ. 6. 5• 1 7 τό^' 

ΐδ ρ^Γΐίΐΐνε. 4• Λυγκησ•τα£ : ορ. 4• οτησθίν κόλπον της Μαντινίκης. . . . 

79• 2 : Ιΐιε τε^ΐοη \ν£ΐ5 οαΐΐεά ίγη- κνκλω ορη ίχοντα. 212 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [99• 4 

μον στβνην τίνα καθτηκουσαν άνωθεν /"-^χρι Πελλτ^ς καΧ 
θαλάσση<ς έκτησαντο, και ττέραν Άζίον μ-^χρι Στρυμό- 
νος την Μνγ^ονίαν καλονμενην Ήδώ^-α^ Ιζβλάσαντες 

5 ν4μονται. άνεστησαν δε καΐ €Κ της νυν Έο^οδιας καλου- 
μ€ΐ>ης Έο/)δου?, ων οί μεν ττολλοί εφθάρησαν, βρα-χν δε2ο 
τι αντων ττβρί Φνσκαν κατωκηταυ, καΐ Ιζ Αλμωπίας 

6 "Αλμωπας. Ικράτησαν δε και των άλλων έθνων οί 
Μακεδόνες ούτοι α και νΐιν εη βχουσί,, τόι> τε ^Ανθε- 
μονντα καΐ Τρηστωνίαν και Βισαλτίαι^ και Μακεδόι^ωΐ' 
αντων πολλην. το δε ζυμτταν Μακεδονία καλείται και 25 
Περδίκκας Αλεξάνδρου βασιλεύς αυτών ην οτε "Ζιτάλκης 
επηει. 

100. Και οί μεν Μακεδό^^ες ούτοι επιόντος ττολλου 
στρατού αδύνατοι οντες άμύνεσθαι ες τε τα καρτερά 

ι6. στ£νήν : ΟΓοίε, 4 Ρ• Η Ι^ον ^ΈχαΒωρον, \νΗίοΙι Ιίπη^δ Λε 

ηοίε, ΓειτίΕΓίίδ ί\\Άί ίΗϊδ δίπρ ο£ Ραεοπΐ^ηδ άοννη Ιο ίΗε δε», ΐΙιου^Η 

ΡαεοπίΕ Γεαο1ιΐη§ ίΐιε δε» \νου1ά ί^ΓΐΙιεΓ ηοΓίΙι &ηά εαδί. Υονστενψ, 

ΙΐΆτάΙγ Ιε&νε γοοππ £ογ ίΐιε ΒοΙ- δεε 05. 33> 34• Ι9• Έορδίαβ : ε^δί 5 

ίϊαεαηδ Ι^είννεεη Ρϊεπα αηά Μγ§- οί Εγηοεδίϊδ ; ηοΓΐΗ οί Εΐΐτηϊο- 

άοηΪΗ; δίαΗΙ ροίηΐδ οιιί ίΙίΕΐ 2. ιοο. ίϊδ ; ννεδί οί Ρΐεπα 3,ηά Βο(:ΐί3ε&. 

4 (ί? την αλλην Μακεδονίαν προε- 2θ. βραχύ τι = ολίγοι τινε5• 21. Φύ- 

χίορα την εν αριστερά Πελλτ;5 και σ-καν: υηΐίηολνη. — Άλμκαπία: ρΓοΙι- 

Κνρρον, εσω δε τούτων ες την Βατ- πΐοΐγ ηοιίΐι οί ΕοΓάΐα. 23. ούτοι : 6 

τιαιαν και Πιερίαν ουκ άφίκετο) οί κάτω Μακεδόΐ'ες. — Άνθεμοΰντα 

δεειπδ ίο ΐιτιρίγ 3. τε^ίοη 1)εΙ\νεεη καΐ Γρησ-τωνίαν καΐ Βισ•αλτ£αν : δϊΐ- 

ΒοΙΐΐ&εΒ. αηά Μγ§(1οηί&, ίη ΐΗβ υ^ίΐοη αηά ^ουηάαηεδ υη1<ηο\νη. 

ηεί§1ιΐ3θΓΗοοά οί Ρείΐ^ άΧ Ιεαδί. 24. Μακεδόνων : Ιΐιε οη§;ίη3ΐ Μαοε- 

Ηάΐ.'δλνοΓάδ, 7- 123, οεΓίαΐηΙγΙεΕνε άοηίαηδ, \νΗο Ιιαά ηοΐΙιΐη§ ίο άο 

ηο ΓοοίΏ ίοΓ Ε δίπρ οί Ρ^εοπίΕ ννίΐΗ ίΐις. Τί^/Αενιδαι ; ίΗεγ \νεΓε 

Γε&οΐΗη§ ίΐιε δεα ; Ι3υί ίη 7- 124 ρ&ΓίΙγ ΐηάερεηάεηί. 
1ιε δ&>•δ ίΐιαΐ ΧεΓχεδ, Ιε&νίηο; ιοο. ι. ούτοι: 3δ ίη 2. 99• ^■ 

Αοαηΐΐιυδ, εττορενετο δια της Παι- 2. τα καρτερά: /ο^α ηαίητα 7ΐΐΗ- 

ονικη^ και Κρηστωνικψ επί ποτά- «//«. Ογ. ιοο. 5] ΘΟΥΚΥΛΙΑΟΥ ΞΥΙΤΡΑΦΗ2 Β 213 

και τα Τ€ίχγ) οσα ήν 4ν τύ) Χ^Ρ^ 4σ€κομίσθησαι^. -ην 2 
δε ου πολλά, αλλά ύστερον Αρχέλαος 6 ΐίβρ^ίκκον νΙος 

5 βασίλενς γενόμενος τά νυν οντά εν τ^ χω/3α ωκο^όμησε 
και όδονς ευθείας ετεμε και τάλλα ^ιεκόσμ-ησε τά [τε] 
καΓα τον πόλεμον ϊπποις και οπλοις και τΎ) άλΧτ) παρα- 
σκευτ) κρείσσονι η ζύ μπάντες οΐ άλλοι βασίλης οκτώ οΐ 
προ αυτοΰ γενόμενοι. 6 δε στρατός των θρακών εκ της 3 

το^οβηρου Ισεβαλε πρώτον μεν ες την Φιλίππου πρότερον 
ουσαν άρχην, και εΐλεν Έΐ^ομενην μεν κατά κράτος. 
Τορτυνίαν δε και ^Αταλάντην και άλλα άττα χωρία 
ομολογία δια την Άμύντου φιλίαν προσχωρονντα, του 
Φιλίππου υΐεος, παρόντος ■ Κύρωπον δε επολιόρκησαν 

τ^μεν, ελείν δε ουκ ε8υναντο. έπειτα δε και ες την άλλην 4 
Μακε^ονίαν προυγωρει την εν αριστερά Πε'λλτ^ς και 
Κύρρου. εσω δε τούτων ες την Έοττιάχαν και ΥΙιερίαν 
ουκ άφίκοντο, άλλα την τε Μυγ^ονίαν και Τρηστωνίαν 
και ^ Χνθεμοΰντα ε^ηουν. οι δε Μακεδόι^ες πεζω μεν ζ 

2οθύδε Βιενοουντο άμύνεσθαι, ίππους δε προσμεταπεμφά- 
μενοι άπο των άνω ζυμμάχων, όττη 8οκοίη, ολίγοι προς 3- ην α κτ€. : ζ άϊ§Γ685ίοη. παρασκ€νβ, ϊ>ηί Ιοξ^οΆΐΙγ Ι^είοη^δ 

ΑτοΙιείΕυδ, Ηίδ οουπί, αηά άοΪΏξ5 ίο ΐΗε ννΐιοίε οοπιρίεχ. ΐιηΓοι<: 

ννεΓβ λνεΐΐ 1ίηο\νη εΙ ΑΐΗεπδ ; κτ€. — όκτ» : ίοΓ ίΐδ ροβΐΐίοη, αρ. 

Ευπρί(1ε5 Ιϊνεά ΐΗεπε ϊη Ηΐδ ΐ35ΐ 2. 31• ΐ• 2.92. 2: ΐΗεν ννεπε Ρεπ- 

άχγδ, Β,ηά ίΙιεΓε ρΓοάυεεά ίΗε άΐεοαδ, ΑΓ^^ευ», ΡΙιίΗρ. Αεπορυδ, 

ΒαοεΗαε αηά ΐΗε Ιοδί Ακο/ιεΙαιι^ ; ΑΙοεΙεδ. ΑΓηνηΐ35, ΑΙεχαικΙεΓ, ΡεΓ- 

Αηάοοίίΐεδ (2. η) Η3(1 άε&Ηησδ άίοοΕδ. Ηάί. 8. 139• ιο• την Φι- 3 

»ΐΐΗ Ιιΐιη. Ηε τεϊ^πεά 413-399• λίτητου: ίη ίΐιε υρρεπ ν^Πεγ οΓ ΐΗε 

6. ταλλα δΐίκόσ-μησ-ί : ορ. 2. 15. 2 Αχϊϋδ. Αγπ. ΐγ. ϊσ-ω : ΓΕΓίΙιεΓ 4 

τά Τ€ άλλα 6ί€κόσμησ€ την χωράν. δοαίΗ. 21. διττι δοκοίη §οε5 ννΐΐΗ 5 

8. κρ«ίο-<Γονι : ρΓεά. ; 3ο;Γεεδ ^ΐΐΗ έσφαλλον, ορ. 2. 79• 6. 214 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [100.5 

6 τΓολλούς έσββαλλοι^ ες το στράτευμα των Θρακών, καΐ 
Ύ] μ€ν προστΓβσοίβν, ουδείς νπβμβνεν άνδρας Ιππέας τε 
αγαθούς καΐ τεθωρακισμένους, ύπο δε πλήθους περν 
κΧτιόμενοί αυτούς πολλαπλασίω τω ομίλω ές κίνΒυνον^Β 
καθίστασαν ■ ώστε τέλος ησυχίαν ηγον, ου νομίζοντες 
Ικανοί είι^αι προς το πλέον κίν^υνεύειν. 

ΙΟΙ. Ό δε %ιτάλκης προς τε τον ΐίερ^ίκκαν λόγους 
εποίεΐτο ών ένεκα εστράτευσε, καΐ επειδτ) οΐ ΆθηναΙοί 
ου παρησαν ταΐς ναυσίν, άπιστουντες αύτον μη η^ευν 
(δώρα δε και πρέσβεις επεμ,ψαι^ αύτώ), ες τε τους Χαλ- 
κιδεας και Βοττίαίους μέρος τι του στρατού πέμπει, καΐ $ 

2 τειχηρεις ποιησας εδτ^ου την γην. καθήμενου δ' αύτου 
περΧ τους γωρους τούτους οι προς νότον οικούντες Θεσ- 
σαλοί καΐ Μαγνήτες και οι άλλοι υπήκοοι Θεσσαλών 
και οι μ^χρί' Θερμοπυλών "Έλληνες εφοβηθησαν μη και 
έπΙ σφας 6 στρατός γωρηση, και εν παρασκευή ήσαν. ίο 

3 εφοβηθησαν δε και οι πέραν 'ϊ,τρυμόνος προς βορεαν 
θράκες όσοι πεδία εΙ;^οι^, Παναιοι και 'Ο^όμαντοι και 

4 Δρώοι και Αερσαΐοι • αυτόνομοι δ' εισι πάντες, παρ- 

6 22. ^σ-έβαλλον : ο£ 3. €Άν3.\ΐγ Γπ&θε ίΗε αΙΗ^ηοε λνίίΗ δίΐ^ΐαεδ, 

ονΐ3Γ§€ ; 8θ 6. 7θ. 3• 25. -π-ολλα- χηΆγ αοοουηΐ ίοΓ ΐΗε οοΐίαρκε ο£ 

ιτλασίω τψ όμίλω Γερε&ίδ ολίγοι ίΗβ ρΐαη. 6. Τ£ΐχήρ€ΐ5 ττοιήσ-αβ : 

πρ05 πολλουϊ ; ΐΐ ΐδ ίο 1)6 Ι&ΐίεη αρ. 4• 25• 8 τειχηραζ ττοιι/σαντες 

ννΐΐΗ €5 κίνδυνοι/ καθίστασαν. τους Να^ίου?. 12. ΠαναΙοι : £^νο5 3 

ΙΟΙ. Ι. λόγουδ ίιτοΐίϊτο άθ65 'ϋΒωνικον ον πόρρω Άμφιπόλεως, 

ηοΐ ηεαεδδ&ΓΪΙγ ίιυρίγ 3. ρεΓδοηπΙ 5ΐερ1ι. Βγζ. — 'Οδόμαντοι : αρ. 

οοηίεΓεηοε, ορ. ι. Ι28. γ ττεμπετε Ηάί. η. ιΐ2; ε^ουί Μί. Ραη^αεϋδ. 

άνδρα τΓίστόν ... διΌυ ... του5 λό- Ι3• ΔίρσαΙοι : ορ. Ηάί. η. Ιΐο: 

γους ποιησόμεθα. 3• °* τταρήσ-αν : ΧεΓχεδ ΟΓΟδδεδ ίΗε Νεδίυδ Άηά 

ίΗε Γεπδοη ΐδ δίίΠ ίο δεείί ; ροδδΐΜγ ραδδεδ ί1ΐΓου§Ιι ναηουδ ΤΗΓΕοίαπ 

ΐΗε (ΙεαίΚ ο£ Ρεηοΐεδ, ννΐιο \\3.ά ίηΐ^εδ, 3ΐτιοη§δί ίΐιεηι 3.Γε ίΗεβε 102. ι] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 215 

€σ•;(€ δ^ \6γον καΧ έπΙ τους των Άθτ)ναίων πολεμίους 
ΐ5^Ελ\ηνα<; μη υπ αυτών άγόμβνοί κατά το ζυμμα^ικον 
και επΙ σφάς γωρ'ήσω3^ιν. 6 δε την τ€ Χαλκιδικτ)^ και 5 
Βοττίκην και Μακεδοι/ί'αι/ άμα έπεχ^ων εφθβίρβ • και 
ε7Γ€ΐδτ7 αυτω ουδβι^ ίττράσσίτο ων ένεκα έσεβαλε. και η 
στρατιά σΐτόν τ€ ουκ ειγεν αυτω και ΰπο χειμωι ος ετα- 
2ο\αιπώρει, άναττείθεται ύπο "Ζεύθου του "^παρΒάκου, άδελ- 
φι^οΰ οντος και μεγκττον μεθ* αύτον δυνάμενου, ωστ 
εν τά^ει άπελθεΐν. τον δε Έ,εύθην κρύφα Περδίκκας 
υποσχόμενος ά^ελφην εαυτού ^ώσειν και ^(βήματα επ' 
αύτη προσποιείται, και ό μεν ττεισθείς καΐ μείνας τριά- 6 
25 κοντά τάς πάσα<ζ ημερα<ζ. τούτων δε οκτώ εν Χαλκι- 
^ευσιν, άνεγωρησε τω στρατω κατά τάχος επ* οίκου • 
ΤΙερΒίκκας δε ύστερον Έ,τρατονίκην την εαυτού άΒελφην 
δίδω(Γΐ Έ,εύθη, ωσπερ υπεσχετο. τά μίν ουν κατά την 
ΧιτάΧκου στρατείαν ούτως εγένετο. 

102. Οί δε εν Ναυττάκτω Ά^τ^ΐ'αιοι τοΰ^ε του χειμώ- 
νας, ε'πειδτ) το των ΐίελοποννησίων ναυτικον ^ιελύθη^ 

ΔίρσαΖοι; ΐΗεΛρωοιαΓεπιεηΙΐοηείΙ 55• 4ι 3• 65• 2, 3• 6γ. 3. — κατά τό 

4 οηΐγ 1ΐ€Γ6. — ιταρέ<τ\( δ< λόγον : ορ. ξνμμαχικόν §;οε5 ννίΐΗ χωρησωσιν. 

Χεη. ^χ^. 6. ι. 39 λόγον αν τταρε- Ι7• άμα ίΐΓ£χων: "Όί /α3ί αε Ηε 5 

;(Μμ^ Αγ. Ραχ 148 ; υδϋΗΐΙγ ΐΗο ονεΓΓαη {α7ΐά οοπίρΐεά) ίΙιειηΡ 

■φ.τ3&& να&2^Ώ.?, ίο ξϊνε ΒΟίΐιείΜηξ ίο Ματ. €ρ. 2. 77• 3• ^ο. Υλλ»- 

ΙαΙΙ: αδοαί, ά& γέλωτα τταρεχίΐν = ίο θου : ΒραΓά^οαδ, δίΐΛίοεδ'δ 1)γοΙΗ€Γ, 

^οε 5θ»ιβί)ιζηξ ίο ΙαηξΗ αΙ}θίΐΙ ; \ί\ι\. δεειπδ Ιο ΙίΕνε άϊεά ΙϊείοΓε ΐΗίδ. 

ΙιεΓε.ΟδΟ.ΓεπίΗΓίίδ. λόγον ^ϊί/Λ^//- 24• ιτροοττοκΐται : τνϊη Ηϊ»ι ονε^ ; 

ίη§ ο/ ρτοΒαδϊΙϊίϊβί αηά (ϋεαιεείοη ρΓεδ., Ι5ε(:αυ5ε ΐΗε ρΓοπιίδε, &5 }•εΙ; 

ο/ ίΛείΐι ; Λε ^ηχίεΐ)• ΆηΛ άτ^Άά υηήιΐβΐΐεά. Λνοδ δΙΐΠ \νοΓΐίίη§. 
ϊπιρίίεά €3υ5ε ΐΗε υδε ο£ μη. ιθ2. 2. <7<ιδη . . . δκλνθη : 3ίίεΓ 

15- άγόμ€νοι : δο. οί μίτα 2ιτάλ- ΐΗε 3ΐΐ3θ1< οη δαίΕΠίΐδ ; ςρ. 2. 93• Ι? 

κου•. £θΓ ΐΗε δεπδε οί άγίΐν. ορ. 3• 2. 94- 3• 2x6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ΐ02. ι 

Φορμίωνος ηγονμβνον βστράτβνσαρ, παραπ\€νσαντ€ς 
επ Άστακοΰ και άποβάντβ<ζ, €ς την μεσόγζυαν της 
Ακαρνανίας τβτρακοσίοις μ€ν οπλίταυς Αθηναίων των 5 
άπο των νεών, τετρακόσιους δε Μεσσηνίων, και εκ τε 
%τράτον και Κορόντων καΐ άλλων χλωρίων άνΒρας ου 
^σκουντάς βεβαίονς είναυ εζηλασαν, και Κννητα τον 
^εολντον ες Κόροντα καταγαγόντες άνε^ώρησαν πάλιν 

2 €771 τας νανς. ες γαρ ΟίνιάΒας αΐεί ποτέ πολεμίους ίο 
οντάς μόνους ^ Κκαρνάνων ουκ ε^όκει δυνατόν είναι ^ει- 
μωνος οντος στρατεύειν • 6 γαρ ^Αχ^ελωος ποταμός ρέων 
εκ Πίι^δου ορούς δια Αολοπίας και Άγραίων και ^Αμφι- 
λόχ^ων και δια του ^ Κκαρνανικου πεδίου, άνωθεν μεν 
πάρα 'ϊ,τρά.τον πόλιν, ες ^άλασσαΐ' δ' εζιείς παρ' Οίνιά-τ^ 
δας και την πόλιν αύτοΐς περιλιμνάζωί', άπορον ποιεί 

3 υπο τοΐ) ύδατος εν ;)(€ΐ/χώι^ι στρατεύειν. κείνται δβ και 
των νήσων των Έ^ιι^άδων αί πολλαι κατά• Τίκρύ ΟίϊΊα- 
δώί', του Ά^ελωου των εκβολίον ού^εν άπεχουσαι, ωστε 
μέγας ων ο ποταμός προσγοι αΐ€ΐ και εισΐ των νήσων ζο 
αί ηπείρωνται, ελπίς δε και πάσας ουκ. εν πολλω τινι αν 

4- «ιγ' Άσ-τακοΰ : Ευ3ΓθΗυδ, Ιγ- ΐΗίδ Ιΐιηε ΗοΒίίΙε ίο Αΐΐιειίδ, ορ. 

Γ&ηΙ οί ΑδίΕΟϋδ, \νΕ5 εχρείΐεά \)γ 3• ιο6. 2. ΐφ ανωθίν) (ε5 ^άλασ- 

ίΗε ΑΐΗεηίίΐηδ (2. 3°• Ο ^^^ ^°-ν δ' Ιζΐ(.ί%. 15- ιταρ' Οίνιάδας 

ΓεδίΟΓεά ΐ3_ν Οοηηΐΐι (2. 33• 0• §οεδ ννΐίΗ ρέων. ι6. ττεριλιμνάξων: 

Μείΐη\ν1ιΐ1ε ΐΐιε ΐοννη Ηαδ εοηιε ίΐιίδ βοοάίη§ οοοϋΓΓεά οηΐγ ϊη 

1)3θ1ί ίο ΐΗε ΑΐΠεπΐπηδ, 11ιου§Η ηο ννϊηΙεΓ. 1 7- κείνται δ« καί : Ηάΐ. 3 

3.οοουηΙ οίίΗΐδΙίΕδΙ^εεη §ίνεη; ε'πι 2. ίο, €θΐηρ&πη§ Ιΐιε ΑοΗεΙουδ 

ννίίΐι §εη. ϊδ ηοί υδεά οί Ηοδίϊΐε ίΐρ- \νίΛ ΐΗε Νίΐε, δρε&1<δ οί ίΗίδ ρΗε- 

ρΓθ3θΗ. 7• Στράτου: ορ. 2. 8ο. 8 ; ηοιηεηοη. 2θ. ιτροαρχοί : /οηηε 

ΟοΓοηΙα ϊδ ιιηΐίηολνη. 8. Κύνηβ (ίίρο3Ϊί3,ο^.Ι{ά\..2.ιο. 2ΐ. ήτΓε(- 

2 15 υηΐίηοννη. 13. Άγραίων : ρωνται : ί.ί. ψτειροι γεγίνηνται,ορ. 

ηεί£;1ιΐ30Γδ οί ΑθΕΓη3.ηΐίΐ, Άηά εΙ ΗάΙ. 2. ίο, δίΓπΒο 45^• 102. 6] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Β 217 γ^ρόνω τοντο παθβΐν • τό τε γαρ ρευμά Ιστι μέγα και 4 
τΓολύ και θολερόρ, αϊ τβ νήσοι ττυκναί καΐ άλλτ^λαις της 
προσχ^ώσεως [τω μη σκε^άννυσθαι] ζνν^εσμοι γίγνον- 

25 ται, τταραΧΚαξ και ον κατά στοΐχον κείμεναι, ουδ' έχον- 
(ται ευθείας διόδους του ύδατος €? το πέλαγος, έρημοι 5 
δ' είσι και ου /Αβγάλαι. λέγεται Βε καΐ ^ Αλκμέωνι τω 
^Αμφιάρεω, οτε 8η άλάσ^αι αυτόν μετά τον φόνον της 
μητρός, τον Άπόλλω ταύτην την γην ^ρησαι οίκεΐν, 

3ούπειπόντα ουκ έΙναι λύσιν των Βειμάτων πρΙν αν εύρων 
εν ταύτη τη χω/οα κατοικίσηται ήτις οτε έκτεινε την 
μητέρα μηττω ύπο ηλίου εωρατο μη^ε γη ην, ως της γε 
αλλιώς αντω μεμιασμένης. 6 δ' άπορων, ως φασι, μόλις 6 
κατενόησε την πρόσγωσιν ταύτην του Αχελώου, και 

35 ε^όκει αύτω ικανή αν κεχωσθαι δίαιτα τω σώματι αφ* 22. τοντο •π•αθ€ΐν: ΐΗε ρΓεάίο- 
Ιίοη, ΓερεαΙεά Ι^ν 5ΐΓ3ΐ)ο, Η^δ ηοΐ 

4 1>εεη ίυΐήΐΐεά. — τό τ€ . . . αϊ τ€ : 
οοηοαιτεηΐ αηά εςυ^ΙΙ}• είΒοΐεηΙ 
ο&ιΐδεδ, ορ. 2. 95• -■ -3- άλλήλαιβ 
. . . ξνν&σ-μοι. γίγνονται : β/ΐίί ϊη 
οη€ αίΐοίΗέκ 1)οηά$ ίο ΗοΙά ΐΗβ εϊΐί 
ίοξβίΗεκ. ορ. 2. 75• 5- 25. ιταραλ- 
λοξ καΐ ον κατά στοίχον : Ιΐΐ086 
ΐη εΗοΗ Γθ%ν λνεΓε 1)&ς1ί ο£ Λε 

5 §ίΐρ8 οί ΐΗε Γθ\ν ΐη ίΓοηΙ. ιη. Άλ- 
κμ4ων 15 Ιΐιε οΜ Αΐΐΐο 5ρε11ϊη§ ; ίοπ 
ίΚε 5ΐοπ•. ορ. Ρ3υ53η. 8. ι\. 8. 
2δ. δτ€ δή άλάσ^αι : ίοΓ Λο ΐπΓ. ορ. 
2. 13• 5> 2. 93• 3? 3ηί1 ΟΜΤ. 755• 
29• ΧΡή•^*»• : ερ• χρησ&ηναί 3- 9^• 
Ι ; ΐΗε \νοΓ(1 ίδ οοπιπηοη ϊη ερίο, 
ΐΓΆζ^άγ, οοηιε(1>', Άπά Ηάί., ΓΕΓε 
ΐη Αΐΐΐο ρΓΟδε. 3°• νπίΐΊτόντα. : ντΓ€ίΐΓ€Ϊν Ϊ5 οδεά : Ι. οΓ Ε ρΓείΕίοΓγ 
δίΕίεπιεπΙ, ΐη Ιΐιε 1ΐ§Ηΐ οί λνΗίοΙι 
ννΗΕΐ ίο11ο\ν5 ΐδ Ιο 1)ε οοηδΐάεΓεά, 
ορ. Ι. 35• 5 ωστΓίρ €ν άρχβ ντΐ-ί- 
πο/χ.εν; 2. οΓ αη ΐηιροΓίΕηΙ δίΕίε- 
ηιοηΐ οΓ άίΓεοίΐοη ιΗεΙ πΐϋδΐ 1)ε 
ΒοΓπε ΐη πιΐηά Εηά οοηίοΓπιεά Ιο, 
ορ. Ι. 90. 4 ταντα διδά^ας και χητίχ- 
ττών. Ηεπε ΐΗε «οΓάδ ηιε^η, 
τυατηϊηξ Ηϊνι ΐη 'ωοΓά$ ηοί ίο ύβ 
/οτξοίίβη. — λνσ•ιν τών δ€ΐμάτων : 
α. ΙεοΗηΐοΕί ογεοπΙεγ ρΙίΓΕδε, ορ. 
5ορΗ. ΕΙ. 635 όττω^ λντηρίου<; 
€νχας άνάσχω δει/ιάτων. — ΐυρύν : 
50. ταντην την -γην. ^2. μήνω : 
ΐη Η σεηεΓΕί τεί. οίαυδε ; ΐΐ ΐδ ηοΐ 
άυε ίο ΐΗε ΟΓΕοΙε. 35• ί»«α•νη αν 
Κΐχωσβαι Γερπεδεηίδ Ικανη κ€χω- 
σμ.1νη αν ν.η, ροΐεηΐΐαΐ ; Ικανη 2ΐ8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Β [ΐ02. 6-103. 2] 

ονπ€ρ κτ^ίνας την μητέρα ουκ ολίγον γ^ρόνον έπλανατο. 
και κατοικισθεΐζ €? τον<ζ ττερί 0ΐνίά^α<; τόττονς ξΒυνά- 
στβυσβ τβ και άπο ^ Ακαρνανος παιδος εαυτοί) της γωρα<ζ 
την έπωννμίαν βγκατβλιπβ. τα μεν πβρί Άλκμεωνα 
τοιαύτα λεγόμενα τταρελάβομεν. 4° 

Ι03• Οί δβ Αθηναίοι καΐ 6 Φορμίων άραντες εκ της 
Ακαρνανίας και άφικόμενοι ες την ^αύπακτον αμα ηρι 
κατέπλευσαν ες τας Άθηνας, τους τε ελευθέρους των 
αίγ^μαλώτων εκ των ναυ/Αα^ιωι/ άγοντες, οΧ άνηρ άντ' 
2 άν^ρος ελύθησαν, και τας ναυς ας είλον. και 6 -χ^ειμων $ 
ετελεύτα ούτος, καΙ τρίτον έτος τω ττολεμω ετελεύτα τωδε 
6ν Θουκνδιδτ^ς ζυνεγραφεν. 

3§Γεβ5 χνίίΗ τΓρόσχω<η<: ; δίαιτα ίδ 103. 2. &μα ηρι: Ιο οίοδε Ά€- 

ρΓβά., ΐΐ ίηοΐαάε.δ Μ ΐΐιαΐ 18 ηεοεδ- οουηί οί ΡΗοΓΓπΐο'δ 03ΐηρΕΪ§η, 

83τγ £οΓ Ιίίε : 3. Ηουδβ ίο δΗεΙίβΓ Τΐιυο. α.η1;ϊαρ3ΐεδ ; ίΗε δρηη§ ΗεΓε 

Ηΐπι Άηά ίοοά ίοΓ Ηϊδ δίφροΓί. ιηεηΐϊοηεά ϊδ ΐΗ&ί οί ΐΗε ίο11ο\νϊη§ 

— τω σ-ώματι ΓεδίΓίοΙδ ΐΗε δυρρίγ γε2.Γ. 3• "^"^ ^€υθίρου5: ΐΗεδε 

Ιο ρΗγδίοαΙ ηεεάδ. \νοΓάδ ΐηιρίγ ΛεΙ ίΗεΓε ννεΓε δΐ&νεδ 

38. Άκαρνάνοδ : Ηϊδ δοη ί)γ &Γηοη§ Λε ρπδοηεΓδ ; ΐΗεδε ννοαίά 

€&1ίπ•Ηοε, άαυ^ΙιίεΓ οΓ ίΗε ΑοΗε- Ι^ε δοΐά αοοοΓ(1ίη§ Ιο ίΐιε ιίδυ&Ι 

1οιΐ5, ΑροΙΙοάοΓ. 3- 7• 5 β^• οιΐδίοηι. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ Ι. Του δ' €τηγίγνομ€νον θερονς Ιΐ€λοποννησίθί καΐ 
οΐ ζνμμαχοί α/ΐΑα τω σίτω άκμ.άζοντι ^στράτευσαν €9 
την Άττίκην ■ ηγείτο δβ αυτών Ά/3^ιδα/χος ό Ζενζυ- 
δά/χου, ΑακεΒαίμονίων βασιλεύς. καΐ εγκαθεζόμενοί 

5 εΒγίουν την γην • καχ προσβολαί, ώσπερ εΐώθεσαν, 
εγίγνοντο των Αθηναίων Ιππέων οττη παρείκοι, και τον 
ττΚε'ιστον ομιλον των χειλών ειργον το μη προεζιόντας 
των οπλών τα εγγύς της πόλεως κακονργεΐν. εμμεί- τ, 
ναντες δβ ^ρόνον ον εΊ)(^ον τα σιτία άνεγ^ωρησαν καΐ 

ΙΟ διελν^τ^σαν κατά πόλεις. 

2. Μετά δε την εσβολην των ΤΙελοποννησίων ευθύς 
Αεσβος πλην Μηθύμνης άπεστη άπ' Αθηναίων, βονλη- 
θεντες μεν και προ του πολέμου (άλλ' οί ΑακεΒαιμόνιοι 
ου προσε^εζαντο), άναγκασθεντες δε και ταύτην την ΟΙίΕρ. Ι. Ι. τον θ€ρους : δρπησ. 428. 6. δίΓΤ) -π-αρ€ίκ(Η : οττον «νε 
Βέχΐτο και ενεχώρει. δοΗοΙ., ορ 
4• 36• 2 κατά το αΐά τταρίΐκον 
8. των &π-λων: ί/ΐί εαιηρ, αρ. 6 δΙιοΓί ίοΓ δΟΓπείΗϊη^ Ιϊΐίε άλλ* €κω- ΧνΒιησαν. οί γαρ Λακεδαι/χόνιοί ου 
ττροσίδε^αντο αύτονς περί άττοστά- 
σ£ω5 €ΐΓΐπ€/^7Γοντ€5, ορ• 3• ^3- *• 
ΤΗϊδ ιτΐΕ)• Η^νε οαουιτε(1 3υ5ΐ πΛεΓ 

64. 3• Ιΐιε Γενοΐΐ ο£ δ^Γηοδ ίη 44θ• δίεαρ. 

α. 2. βονληθέντΐς : 05. 122, 4• καΐ ταύτην: όείεαΐ 3^ίη (και), 

ορ. 2. 26. 2 Θρόνιον . . . αντών. 11ιου§Η ηο\ν οηΐγ ραΓίί^Ι. οΓ ίΠεΐπ 

3• άλλ* οΐ Αακ€δαιμ.όνιοι κτί. : ρΐίΐη οί τενοΐί. 

219 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [2.2 2 άπόστασιν ττρότερον η ^ίβνοονντο ττοιτησασθαι. των 5 
7€ γαρ λίμ€ρωρ την γωσιν και τ€.ίγων οΙκοΒόμησυν και 
νεών ττοί-ησιν έπβμενον τβλβσθηναί, και όσα €Κ τον 
ΐΐόντον έδει άφυκεσθαι, τοζότας τε και σίτον, καΐ α 

3 μεταπεμπόμενοί ήσαν. Ύενε^ιοί γαρ οντες αύτοΓς διά- 
φοροι και ΜηθυμναΙοί και αντων Μυτυληναίων ιδία ίο 
άνδρες κατά στάσυν, πρόζενοί * Αθηναίων, μηννταΐ 
γίγνονται. τοις Αθηναίους ότι ζννοικίζουσί τε την 
Κέσβον ες την Μντίληνην βία και την τταρασκενην 
άπασαι^ μετά Αακε^αιμονίων και Βουωτων ζυγγενων 
όντων επΙ αττοστάσει επείγονται • και ει μη τι? ττρο- 15 
καταληφεταί ηΒη, στερησεσθαι αυτούς Αεσβον. 

3- Οί δ' ^ΑθηνοίΟί {ήσαν γαρ τεταλαιττωρημενοι υπό 
τε της νόσου και του πολέμου άρτι καθιστάμενου και 5 . των τ€ γαρ κτί. : εχρΙαηίΐΙοΓγ 
οί ιτρότερον η Βΐίνοονντο. ΤΗεΓβ 
\ν6Γβ ίννΟ Η^Γ^ΟΓδ, 3-6. Ι. 7• *'^*- 
μΛνον: οοηδίηιεά \νίΐΗ τΐλίσθηναι 
Άηά ΐΗε εοο. οσα Ιδα κτί., ορ. 
7- 2θ. 3 τοΐ) στρατίνμχιτος €ΐ τι 
{ιπελείττετο π€ρΐ€/Χ€νε και τον Χαρι- 
κλία τους Αργειους παραλαβ€Ϊν. 
8. &: ενεΓγίΙιΐη^ ηοί δρεαίΐο&ΙΙγ 
ΐηεηΐίοηεά. 9• μίταττίμιτόμίνοι 

ήσ-αν: 7Vί^ί 1)η$γ /είοΜηξ, ορ. 2. 
67. Ι, 05. 291. — Τίνίδιοι γάρ εχ- 
ρΐ&ΐηδ άναγκασ^ίντες• ΙΟ. Μυτιλη- 
ναίων : ΐΗε οΐάει• 5ρε11ίη§, ίοαηά ϊη 
ΐηδοπρίΐοηδ &ηά οη οοΐηδ. — Ιδίςι 
κατά στάσ-ιν : Τεηεΰοδ αηά Με- 
Ιΐιγιηη& τεροΓΐεά οίϊ(ΐα3,11γ, &δ δίαίεδ 
(Βημοσία) ; ίΗεδε ρεΓδοηδ ίηοϋνίάυ- 
Ά]\γ (ίδια) ουίο£ρ3.Γΐίδ3.ηορροδΐίίοη ίο Ιΐιε ίαοΐΐοη ΐη ροννεη 1 1 . μηνυταΐ 
γίγνονται : 08. 6ΐ . 12. ξυνοικ(ζουσ-ι : 
3. συνοικισ/Α05 δΐπιίΐ3Γ ΐη ΐΐΐεΐΐιοά 
Άηά ριίΓροδε Ιο Λ^ί οί Τΐιεδευδ ίη 
Αΐ1:ία&. Ι4• μίτά Λακ€δαιμον(ων 
καΐ Βοιωτών: ορ. 3• 5• 4• — Ι^'ΎΎ*" 
νών χρρίίεδ οηΐγ Ιο Βοιωτών, ορ. 
7• 57• 5• Ι5• *' • • • ιτροκαταλήψί- 
ται : Γπίη&ΙΟΓγ ογ ηηοηίΐοΓ}" ίυΙαΓε. 
3• Ι. τίταλαιιτωρημίνοι : ΤΗυο. 
Ιΐδεδ ΆΟί. Άϊϊό ροδδ. οί ίΐιΐδ ν1). ΐη- 
άίβ'εΓεηΙΙγ, εχοερί ΐΗαΙ ΐΗε δεηδε 
/α^£ άί£βαιΐαε3, ινοτΐ! ηιιάβτ Ηβανγ 
5ίταϊη, δεείΏδ οοηβηεά Ιο Ιΐιε εοΙ. 
2. άρτι καθιστάμενου καΐ άκμάξον- 
το« : ηοτυ ί/ιαί ΐΗε τυατ ινα3 /αϊνΐ^ 
ξοίηξ αηά ίιι βιΙΙ $ινίη^; καθίστα- 
σθαί ίδ είπδΐϊο (ορ. 3• 68. 4)> ^η•^ 
δΟ ΐδ άρτι, οί. 6. 26. 2. 3- 4] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 22 1 

ακμάζοντος) μβγα μ€ν €ργοι> ηγονι^το βίναι Χ^σβον 
προσπολίμώσασθαί, ναυτικον εγουσαν και δυζ^α/χιι^ 

5 άκεραιον, και ουκ άπβΒέχορτο το . πρώτον τά? κατηγο- 
ρίας, μείζον μέρος νεμοντες τω μη βονλεσθαι άληθη 
βΐι^αι • βπβί^η μέντοι κα\ πβμφαντβς πρέσβεις ουκ 
επειθον τους Μυτιληναίους την τε ζυνοίκισιν καΧ την 
παρασκευην Βιαλύειν, ^είσαντες ττροκαταΚαβείν εβού- 

ιο\οντο. και πεμπουσιν εζαττιναίως τεσσαράκοντα ναΰς, ι 
αϊ ετνχον περί ΤΙελοπόννησον παρεσκευασμεναι πλείν • 
Κλ€Ϊππιδτ79 δβ ό Αεινίου τρίτος αύτος εστρατηγει. 
εσηγγέλθη γαρ αύτοΐς ώς εΐη Άπόλλω^Ός ΜαΧόεντος 3 
ίζω της πόλεως εορτή, εν η παν^ημεί Μυτιληναίοι έορ- 

ΐζτάζουσι. καΐ ελπίδα είναι επειχθεντας επιπεσείν άφνω, 
και ην μεν ζυμβη η πείρα, — ει δε μη, Μυτιληναίοις 
ειπείν ναυς τε παρα^ουναι και τείχη καθελεΐν, μη πειθο- 
μενων δε πολεμεΐν. και αί μεν νηες ωχοντο • τάς δβ 4 
των Μυτιληναίων δε'κα τριήρεις, αί ετυχον βοηθοί παρά. 

2οσφας κατά το ζυμμαγικον παρουσαι, κατεσχον οί \\.θη- 4. ■ΐΓρο<Γ•ΐΓθλ€μώ<Γ<ισ•θαι. : ττρός 1ΐ35 3η οπ^ηοΐ η\ ΙϊϋΙ είΐΗβΓ ο/ 

τοις ουσι ττολίμίοίς και αντην ττολε- ί/ιε αβρίε οοιιιιίτγ (\νίΐ3Γηο\νίΐζ, 

/Αίαν ποι^σαι. 5οΗο1. 6. ν€μοντί5 : ΐ5}ΊΙιΐ3. ρ. 99 ^•)> ΟΓ ο/ ΜαΙεα 

αρ. 3• 48• Ι. ΕϋΓ. Ξηρρί. 241 νε- (Μεϊδίεη Ον. ΠιαΙ. ι. ρ. 65). 

/ϋβντί5 τω φθάνω ιτλΐΖον μέρος. — 1 6. ξνμβη : ΐΗε ΟΓίΙεΓδ §ϊν6η ΐΗεηι ; 

βονλ€<Γ6αι, : ορ. 4• ιο8. 4 το πλίον ΐΗε 8υΙ)^υηοΙ. ίδ ΓείΕΪηεά, 1)εο3υ3ε 

βονλησΐί κρίνοντί,ς άσαφίΐ 17 προ- ΓερΓΕεδβηΙαΙϊο ίδ ΐΗε ηιΐε ΐη ΤΗυο., 

νοία άσφαλέί. ϋειτι. 3• 19 ο 7«Ρ λνΗεΓε 0Γ(3εΓδ απε τερεΕίεά. ΤΗε 

βονλ.ίτ^α τονθ' ϊκαστος και οΓίται. ΟΓπίΐΙεά δρούοδΐδ ίδ ε3δί1ν δυρρίίεά. 

Ι3• άδ ίΐη . . . και ΐλιτίδα €ίνοι : 1 8. ΐΓθλ€μ<ΐν : ρ3Γ3ΐ1ε1 \νίΐ1ι ίίττεΐν. 

ορ. 2. 8ο. Ι, 2. 72. 2. — Μαλόίντο5 : — τάδ . . . δ«'κα : ΐΐιε Άτί. ίδ άυε Ιο 

ηοΐ ο/ ΐΗε βοοΙ:$, δίηςε /α^λον Βΐιεερ ΐΗε τεί. αίπυδε ίΠαΙ £ο1Ιον\•δ. ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ^ Γ [3-4 ναίοί και τους άνδρας Ιζ αντων €9 φυλακην ^ποιησαντο. 

5 τοις δε Μυτίληραίους άνηρ έκ των * Αθηνών δια^βάς €9 
Ενβοίαν καΐ ττεζ-γ) έττΐ Τεραίστον ΙΚθών, όλκαδο9 ανα- 
γομβνης ίπίτνγων, πλω χρηα-άμενος καίτρι,ταΐος έκ των 

* Αθηνών €9 Μντίληνην άφικόμενος άγγελει τον έττίττλονν. 25 

6 οΐ δβ οντε €9 τον Μαλόβι^τα έζηλθον τά τε άλλα των 
τειγων καΐ Χιμένων πβρί τά ημυτελεστα φραζάμενοι 
εφυλασσον. 

4- Και οί ^Αθηναίοι ον ττοΧν ύστερον καταπλεύσαντες 

ώς εώρων, άπηγγει,λαν μεν οΐ στρατηγοί τά εττεσταλ- 

μενα, ουκ εσακονόντων δε των Μυτιληναίων ες ττόλε- 

2 μον καθίσταντο. άτταράσ κενοί δε οί Μυτιληναίοι καΧ 21. €5 ψυλακήν ίΐτοιήσ-αντο : 

ορ. 2. 83. 5• 8. Ι. 3 «5 ασφάλίίαν 

5 ττοΐίίσθαι. 22. δι,αβάς . . . Ιλθών 
. . . χρησ-άμ€νο$ . . . άψικόμΐνος 

3Γ6 ΙεηιροΓ&Ι ϊη Ιΐιε οΐά^ν ^ϊνεη. 
23. Γ£ραισ•τόν : ί1ΐ6 δΟΐιίΙιεΓη ρΓοηι- 
οηΙοΓγ οί Ευΐ306ίΐ. Νοίβ ΐΗε δΐια- 
0655Ϊοη οΓ ρί03. ννΙιΐοΗ §ϊνε Γ^ρίάΐγ 
&ηά νίνίίΐΐγ ίΐιε οΠπηοεδ Άηά άΐβϊ- 
ουίΐίεδ ίΗ&ί ίΐίΐεηάεά ίΐιε πιε5δα§ε. 
24• €ΐΓΐτυχών ίδ 0ίΐυδ3ΐ \νΐΐ1ι \ν1ι&1: 
ίο11ο\νδ. Ιττιτνχάν ιίδυαίΐγ ίίΐΐίεδ 
ίΗε ά2Λ.. ίΐηά Ιΐιε δεηδε ΐδ ίο ιηεεί 
ΟΓ Ιο εαίε/ι, ορ. 3• 75• 4 ; Ι^"^ ννΗεΓε 
Ιΐιε ηοΐίοη οί §οοά Ιιιοΐί αρρεαΓδ 
\νε βηά Λε §εη., ορ. Χεη. Οεε. 
12. 2θ ΓτΓΤΓου Ιττιτνγων αγαθόν, 
ΤΙιυο. 7• 25• 2 των πλοίων εττίτν- 
χοΐισαι τα -πολλά Βίίφθαραν. — 
Ίτλφ χρη<Γάμ€νθ5 : ΐ-ί'- 1ιε §θΙ Ηίδ 

6 ςΗαηςε &η4 δίΐϊΐεά. 26. ί$ τόν Μαλόίντα : και ό τόπθ5 του Ιεροΐι 
Μαλόεΐ5, δίερΗ. Βγζ. — τά τ€ άλλα : 
α/ΐίί αί ίο αΙΙ ί/ιβ τε^ί {ίΗαί τναχ ίο 
ύε ίίοηε), αηά Βε^ίάεί. — των τίΐχών 
καΐ λιμένων : 3ρροδϊΐϊοη&1 §εηδ. : 
Ιΐιε ννοΓίίδ, αδ ζ. \νΗο1ε, \νεΓε υη- 
ήηΐδίιεά, απά ΐΙιεΓείοΓε Ηαά ίο Ι^ε 
§α&Γ(3εά λνΐίΐι εδρεοί&Ι νίο;ί1αηοε. 
ϊη. ψραξάμΐνοι ; δΟ. αυτά, ορ. \. 
Ι3• 4 φράξαι τους Ισπλους. 
28. £φύλα(Γ<Γον : Αε^ί ιναίοΗ. 

4- Ι. οΐ Αθηναίοι : δυΐ)]. οί 
εώρων: ίοΓ Ιΐιε θΓ(1εΓ, ορ. 3• 5• ^ 
(ώς ροδίροηεά), η. 32. ι (επει^ 
ροδίροηεά) ; ίΐιίδ ΟΓάεΓ ίδ οοΐΏΐηοη- 
εδί \ν1ιεΓε 1)θΙ;1ι οίαυδεδ Ηανε Λε 
δίΐιτιε δΐιΐί]., ορ. 2. 79• 5' ~• ^ΐ• ^• 
2. εώρων : ηο οΐί)-, ορ. 2. 79• 5• 
4• άιταράσ-κευοι . . . καΐ εξαίφνηβ 
ίο^είΙτοΓ ΐΏΟΟίϊίγ ανάγκασα £ντες, ορ. 
2. 9ΐ• 4• 4. 61 ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 22^ 

5 ίζαίφνης άναγκασθ€ΐη•€ς πολβμβίρ €.κπ\ουν μ,έν τίνα 
€ττονήσαντο των ν^ων ώς εττί ναυμαχία ολίγον προ τον 
λίμίνος, €π€ΐτα κατα^ίωχθεΐ'τες νπο των Αττικών νέων 
λόγονζ ηΒη ττροσέφερον τοί'ζ στρατηγοΐς, βουλόμενοί 
τάς νανς το τταραυτίκα, ει Βνναίντο, ομολογία τινί εττι- 

ιοεικεΐ άτΓοπεμφασθαι. και οΐ στρατηγοί των 'Χθηναίω ■ 3 
άπεΒεζαντο, και αυτοί φοβούμενοι μη ούχ ικανοί ωσι 
Αεσβω πάση πολεμείν. και άνοκωχην ποιησάμενοι 4 
πεμπονσιν ε<; τάς 'Χθήνας οι "^ντιληναΐοι των τε δια- 
βαλλόντων ενα, ω μετεμελεν η^η, και άλλους, εϊ πως 

^•,πείσειαν τάς ναΰ^ άπελθείν ως σφων ούΒεν νεωτερι- 
ούντων. εν τούτω δε άποστελλουσι καΐ ες την Αακε- 5 
δαίμονα πρέσβεις τριηρει λαθόντες το των \\θηναίων 
ναυτικόν, οι ωρμουν εν τη Μαλβία προς βορεαν της 
πόλεως • ου γαρ επίστευον τοις άπο των ^Αθηναίων 

^προγωρησει.ν. καΧ οΐ μεν ες την Αακε^αίμονα ταλαι- 6 
πώρως δια του πελάγους κομισθέντες αύτοΐς επρασσον 
όπως τις βοήθεια η ζει. « 

6. τοΰ λιμ^νος : ίΗεΓε \νεΓ6 ίΛ\Ό ; άΐΓ€λθ€ίν : 3. Γ»Γ6 εοηδίΓ. : τας ναϊί 

ννΙιΐοΗ 15 ΓηεπηίΡ Ργο13&1)1>• ίΗε ΟΕπηοΙ άερεηά οη ττείσεαζν; 1)ϋΙ 

δουΐΗεπι ΙιεΛογ. \ν1ιία1ι 5ΐΓ3ΐ)ο 617 ορ• 7• 25• ι οττως . . . τον . . . ττόλε- 

ΟΕΐΙδ τριηρικός : ρΓθΙ)3ΐ)1ν οοηίειτι- μον . . . ίτι μάλλον ίποτρννωσι 

ροΓ3Γν τεπάεΓδ \νου1(1 ηεεά ηο εχ- γίγνεσθαι. 8. 96• 4 τα* ναυ^ ηνά^- 

ρΐαη^ΐίοη. 9• τό ιτιιραυτίκα : ττρός κασαν βοη&ησαι. ΐ8. Μ«ιλί(ί. : 5 

το τταρόν, /χεχρι? αν ευ ωσι τταρε- ίΗεπε ίΧΓε (ΙίίΒοϋΙίίεδ δΐ^ουΐ ΐΗϊδ 

σκευασμίνοι. ΟυΙί33. ίο. άιτοιτ^μ- λΐ&ΐεα \νΗΐο1ι Η^νε ηοΐ Βεεη δοΐνεά. Γ/ν/ 1}ιείΗ3εΙν€$ ο/, ορ. 19• τοις άττό των Αθηναίων ιτρο- 

Αηδίοί. Ε.Ν. ΙΙ09 Ι) ίο οΰτω γαρ χωρήσ-ειν: τοΓς ϊδ ηευΐ., ορ. Ι. 127. 

αντην (80. την η^νην) άττοττε/χ- Ι νο/Αΐϋ^οντες . . • ραον σφίσι ττρο- 

■πομενοι ήττον άμαρτησόμΐθα. χωρεΓν τα άττό των ^Αθηναίων. 4• 

14- ηδη : ηον\• Ιΐΐ3ΐ ΐΗΐη§5 Ηε(1 9-• 7 ττιστευσαντες τω θεω πρ6<; 

αΟΓηε ίο ΐΗίδ ρ^<;δ. 15. τάδ ναΰ5 ημών ίσεσθαι. 21. δια τον ιτίλά- 2 24 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 15. Ι 5- Οί δ' εκ των *Αθηνων πρβσβείς ως ον^βν ηλθον 
ττράζαντες, ες πόλεμ,ον καθίσταντο οί ΜνηληναίΟί καΐ 
η άλλη Αεσβος πλην Μηθνμνης • ουτοί δε τοϊς Αθη- 
ναίους ββββοηθηκεσαν και Ιμβρυοί καΙ Κημνι,οι και των 

2 άλλων ολίγοί τυνβς ζνμμά)(ων. καΐ βζο^ον μέν τυνα 5 
παν^ημβΐ Ιττοιησαντο οι Μ.υτιληναίοι έπι το των Αθη- 
ναίων στρατόπε^ον, καΐ μάχτ] έγενετο, 4ν η ουκ έλασ- 
σον έχοντες οι Μυτιληναίοι οντε επηνλίσαντο οντε 

3 επίστενσαν σφίσιν αύτοΐς, άλλ' άνεγωρησαν • εττειτα 
οί μεν ησνχαζον, εκ ΐίελοποννησον καΐ μετ αλλιώς ίο γου5 : ί1ΐ6 Αε^εαη 1)6ίη§ ΑίΗβηίαη, 
ΐΗεγ άο ηοί νεηΙυΓβ Ιο ίοαοΐι 1»ηά 
3.η)•\νΗεΓε, ορ. 3• 33• ΐ• — αΰτοΐβ : 
Τ0Γ5 Αίσβίοις, ϊη \ν1ΐ05ε ίηίεΓεδΙ; 
ΐΗε εηνογδ ννεΓε ννοΓΐίίη§; ννΙιεΓε 
ΐΐ ΐδ εΙεαΓ ννίΐΗ \\ΊιθΓη ίΗε ηε^οίϊα- 
Ιΐοηδ &Γε ε&ΓΓΪεά οη, Άηά ηο δρεοΐ&Ι 
ροίηΐ ΐδ ίο 1)ε ΐΏ&άε \)γ Ιΐιε Γηεηΐΐοη 
οί ίίιε ρ&Γΐγ οί ΐΗε δεαοηά ρ&Γί, \νε 
βηά οηΐγ πράσσαν ννίίΗ Ά οίαυδε 
§ίνίη§ ίΗε οΙ)]εεΐ οί ίΗε ηε§οίί3.- 
Ιίοη; αυτοΓς, ίΚεΓείοΓε, ε&ηηοΐ 1)ε 
ΐΗε δραΓίαηδ. 

5- 3• οΰτοι : οί Μηθνμναΐοί, 08. 
122. 4• "Ιμβριοι καΐ Λήμνιοι : ίΐιε 
οοηίΓηοη ΟΓάεΓ ίδ Λτ;/Ανιοι καί'Ί/χ- 
βρωι. Ι^ειηηοδ νν&δ ίΪΓδΙ οεευρΐεά 
\)γ Μΐΐίΐ&άεδ εΙϊοιιΙ: 5°° (Ηάί. 6. 
140) ; ΙηιΙ)Γ05 ρΓθΐ33,1)Ιγ αϋουΐ ΐΗε 
δΕπιε ΙΐΐΏε ; ίΗεγ χνεΓε δείΐΐεά \ίγ 
οΙεΓϋοΗδ ίποΐΏ ΑΐΗεηδ, αηά Ηχά 
ρΓαεΙϊεαΙΙγ 1)εοοΓηε οιαίΐγίη^ ραΓίδ 
οί Αΐίϊεα. 7• στρατόιτίδον : το 
όρμονν ίν ττΙ Μαλία, 8εΗο1. 8. οΰτ€ . . . οΰτ€ : είΤεοί αηά οαυδε 
ρΆΤΆίΆούοΆΐΙγ εχρΓεδδεά. — ίιτηυ- 
λ£σ•αντο : Ιττανλίσασθαί εστί το 
πλησίον των ττολίμίων νυκτός αΰλι- 
σασ^αι, δεΗοΙ. ίο. ίκ Πελοιτοννή- 
σου καΐ μίτ αλλη9 ιταρασκίυήί : ει 
ττροσγενοίτό τι §οεδ \νϊΐΗ 5οίΗ 
εχρΓεδδϊοηδ. ΤΗεγ Ηαά ΐ3εεη 
ίοΓοεά Ιο ΐ3ε§ϊη Ιΐιε δίΓα^^Ιε ΐ3ε- 
ίοΓε ΐΗε νναΐΐδ, εΐα. ννει-ε ίΐηϊδίιεά ; 
ίΗεγ 1ΐίΐ(1 δεοιίΓεά 3, ίΓϋοε, Ηορΐη§ 
ΐί -ννοαίά §ίνε ίΗεπι ίΐιηε Ιο οογπ- 
ρΐείε Λέδε, 3,ηά Ιιαά δεηί ίο δραΓί» 
ίοΓ Άΐά ; Ιΐιε ίΓυεε νναδ ηο\ν Άί Άχι 
εηά, ίοο δοοη ίοΓ ίΗε Γε&Ηζ&ίΐοη 
οί εϊίΗεΓ ρυΓροδε ; \νε 3Γε ηο\ν 
ίοΜ, ΐΗεγ ννϊδΗεά ίο ροδίροηε 30ίίοη 
ιιηίϋ 3.ίά δΗουΙά εοηηε ίΓοηη Ρείο- 
ροηηεδυδ, ίΐηά υηΐΐΐ ίΗείΓ εςαΐρ- 
ηηεηί (3,ρίΐΓΐ ίΓΟίη ίΗΐδ) δΗουΜ 1)β 
αάάεά ίο ίΐηά ίπιρΓονεά ; μ€τ αλΧ,ης 
■7Γαρασκ€νης Ηαδ ηο τείεΓεηαε ίο ίΗβ 
ίΐί(ί εχρεοίεά ίΓοηι ννΐίΗουί, ΐ3υί ίο 
ίΐιε άείεηδεδ οί Μγίϊΐεηε ΐίδείί; ίΗβ 6. 2] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 225 παρασκευής βονλόμενοί ει ττροσγίνοίτό τι κίν^υρενειν 
{καί γαρ αντοΐς Μελεας Αάκων άφίκνβίται και Έρ/χαιώί^ λ 
δας Θηβαίος, οι προ απεστάλη σαν μ,εν της αποστάσεως, 
φθάσαι δε ου ΒνράμεΐΌΐ. τον των * Αθηναίων επίπλουν 

15 κρύφα μετά την μάχΎ]ν ύστερον εσπλέουσι τριηρει, καΧ 
παρηνουν πεμπειν τριήρη άλλην και πρέσβεις μεθ' εαν- 
των και εκπεμπουσιν). 

6. Οί δε ^Αθηναίοι πολύ επιρρωσθεντες δια την των 
Μυτιληναίων ησυγίαν ζυμμάγους τε προσεκάλουν, οί 
πολύ θάσσον παρησαν ορωντες ού^εν ισχυρον άπο των 
Αεσβίων, καί περιορμισάμενοι (καί) το προς νότον της 

5 πόλεως ετείχ^ισαν στρατόπεδα δυο εκατέρωθεν της πό- 
λεως και τους εφόρμους ε'π' άμφοτεροις τοις λι/ζεσιν 
εποιουντο. και της μεν θαλάσσης είργον μη χρησθαι 2 τρΥιτζΒβ 15 ρΐαοεά \νΐΊβΓε ϊί ίδ, 1)βθΕΐΐ5ε 
ΪΙ 15 οηε οί ΐΗε ε556ηΙΪ3,1 οοηάϊΐίοηδ 
οί βονλόμίνοι . . . κινΒννεν€ίν ; &ηά 
ΐΙιου§Η « ττροσ-γενοιτό τι (ηεεάίϋΐ 
\νϊΐΗ £κ ΐΐίλοτ-οννήσον) Γπί^ΙιΙ 1)6 
άΐδρεηδεά ΝνΐίΗ 50 ίαΓ 3.5 ΐΗίδ ρΙίΓΕχε 
15 οοηοεπηεά, γεί ΐΗε «οπάδ άο πίΕΐίε 
άλλτ/ς οΙβΕΓεΓ. 

Α ρΗΓεηίΗείΐοαΙ εχρίπη^ίίοη, ίη- 
ΙεΓπιρίΐη^ Ιΐιε ηαιτ&ίϊνε, \ν1ιίο1ι ίδ 
Γεδίιτηεά ΐη Λαρ. 6. 1 2. αντοΐ5 
άφικνϊΐται : Ιΐιε άζί. ίδ ροείΐο : ίΓ6- 
ςυεηΐ ΐη ίΓασεά)• ; ίη ρποδε αίπιοδί 
οοηίϊηεά ίο ΤΗυο. : οίΐεη ΐΐ ίδ ζ 
<1&ίίνϋε οοΓηιηοάϊ, €. Γ. δηιϊΐΐι, 
Ττατΐ5. Αηΐίτ. ΡΗίΙοΙ. Α53οε. 25. 
ρ. 69, αρ. 3• 7°• ΐ• Ι7• «^^ ίκιτί'μ- 
»ο«Γΐν : δο. οί Μυτιληναίοι : ίοΓ 
€ΐΐΕη£;ε ο£ 5υΙ»3., ορ. 3• 5°• 3• 
τΗυαΥϋΐΟΕδ — 15 6. Ι. -ΐΓολυ €ΐη,ρρ«(Γθ«ντ€ς : ινίΐΗ 
€οηβάεηοβ νιηεΗ ίηεκ6α$ειΙ, ερ. 6. 
93• Ι ΤΓολλω /ιαλλον ΐτΓΐρρωσθτ}σαν• 
3- ΐΓολί) θάσ-σ-ον: " ςυ3ηι 5Ϊ νΐάΐδ- 
δεηΐ ισ)(νρόν η.^' Ρο. 4• """«ριορ- 
μισ-άμ<νοι (καΙ> το ιτροδ νότον τη5 
ΐΓΟλ€(ι)ς : λνίΐΗουΙ; 3ΐ)&η(]οηΐη§ ΐΗεΪΓ 
δίαΐϊοη Ιο ΐΗε ηοΓίΗ, ΐΗε ΑΐΗεηί- 
αηδ ηο\ν ι;Ε1^ε υρ ^ηοίΗεΓ ίο ΐΗε 
δΟΐιίΗ : ίο ΓΠΕίίε ίΗΐδ εΙε^Γ δίευρ 
ΐη56Γί5 και; ορ. 4• 23• 2 τηραόρ- 
μονν πλην τα -προς το π£λαγος. 
5- στρατόχίδα δύο : οηε αί ΐΐιε 
οπ^ϊη^Ι δίΕίϊοη, \ν1ιίς1ι ίΗεχ ηο\ν 
δίΓεη^ίΗεη, ίΐιε οίΗεΓ Εί ίΗε ηε\ν. 
7- τή8 Θαλάσ•σ•η5 ... μη χρήσΐαι : 
ορ. ΕϋΓ. Δ/ίίί. 1399 φίλιου χρ^ζο} 
στόματος τταιδων . . . προστττν- 
ζασθαι. 'Ον ΙΟ 2 26 Θ0ΥΚΥΔ1Λ0Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [6. ζ 

τους Μυτίληναίονς, της δε γης της μ€ν άλλης ίκράτουν 
οΐ Μυτιληναίοι και οΐ άλλοι Αβσβιοι ττροσβφοηθη- 
κ6τ€.ς ηΒη, το δβ πβρί τα στρατόπεδα ου πολύ κατβΐ-^ί 
οι Αθηναίοι, νανσταθμον δε μάλλον ην αυτοις πλοίων 
και αγοράς η Μαλεα. και τά μεν περί Μντιληνην οϋτως 
επολεμείτο. 

7- Κατά δε τον αντον γ^ρόνον τον θέρους τούτον 
^Αθηναίοι και ττερι ΤΙελοπ6ννησοΙ> ναύς απέστειλαν τριά- 
κοντα και Άσώπιον τον Φορμίωνος στρατηγόν, κελευ- 
σάντων Άκαρνάνων των Φορμίωνος τίνα σφίσι πε)αι//αι 

2 η υιον η ζυγγενη άργοντα. και παραπλέουσαι αί 5 
νηες της Αακωνικης τά επι^αλάσσια ^ωρία επόρθησαν. 

3 έπειτα τάς μεν πλείους αποπέμπει των νέων πάλιν επ' 
οίκου 6 Άσώπιος, αντος δ' έχων δώδεκα άφικι^είται ες 

4 Ί^ανπακτον, και ύστερον Άκαρνάνας άναστησας παν^η- 
μεΐ στρατεύει επ' Οίνιά^ας και ταις τε ϊ^ανσι κατά τον ίο 
Άχελωον έπλευσε και ό κατά γην στρατός ε8ηον την 

5 γώραν. ως δ' ου προσεχώρουν, τον μεν πεζον άφίησιν, 
αυτός δε πλεύσας ες Λευκάδα και άττό^ασιν ες Ήηρικον 
ποιησάμενος άναχωρων διαφθείρεται αυτός τε και της 

12. τά μ£ν •7Γ€ρΙ Μυτιλήνην : λνίΛ 3• Ι3• 3> δίευρ ΐηίεΓδ ΐΗ&ί Αδο- 

5υ5]. οί (πολεμίΐτο, ορ. 4• ^3• 2 ρΐυδ Ιείί ΑΐΗοηδ ίΐΒουΙ Ιΐιο Ιίηιε ο£ 

τά τΓίρΙ Πυλον . . . €ΤΓθλεμεΐτο ; ΐΗε 01>τηρίο §3^ιώ€3. ιο. κατά τον 4 

ϊη 3• 5°• 3 ^νε Ιΐίΐνε τά κατά . . . Άχίλώον : αίοηξ ΐΗε ΑεΗεΙοηε, ί.6. 

€γ ενετό. οη ΐΗβ νϊνβν «>/<?, ορ. 4• Ι07• ~ 

η. 4• τών Φορμίωνος τννα : 3θηιε προς την Ήιόνα κατά τε τον ττοτα- 

εοηηεοΐϊοηο/ ΡΙιοηηίο'ί •,^\\^χ\.\ά?,\. μον πολλοίς πλοίοις καταπλευσας 

Ηε&Γά οί, ΡΗοΓΓπίο Η&ά ΓείυΓηεά ίο ... και κατά γην αττοττίφάσας αμχι• 

. ΑΐΗεηδ, 2. 103; Ηε Η&ά ρΓθΐ3αΙ)1γ Ι4• αΰτόδ τ€ : αύτ05 ϊδ τερείΐίεά 5 

2 (Ιίεά ιτιεαη\νΗϊ1ε. 6. της Δακωνι- 1)εοαυδε ο£ στρατιάς τι μίρος, ορ. 

κή9 . . . ίιτόρθησ-αν : οοπιρΕπη^ ίΗΐδ 2. 69. 2. 9- 2] ΘΟΥΚΥΑΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 227 

15 στρατιάς τι μ€ρος νπο των αντόθεν Τ6 ζυμβο-ηθησάντων 
και φρουρών τίνων ολίγων, και ύστερον ΰποσττόν^ου^ 
τον<ζ νεκρούς άποπλεύσαντες οί \\θηναΐθ{. παρά των 
ΑευκαΒίων εκομίσαντο. 

8. Οί δε επί της πρώτης νεώς εκπεμφθεντες Μυτι- 
ληναίων πρέσβεις, ως αντοΐς οΐ Αακε^αυμόνίου εΧποι/ 
Όλνμπίαζε παρεΐναι, όπως και οί άλλοι ζνμμαγοι άκού- 
σαντες βονλεύσωνται, άφικνοννται ες την 'Ολυμπίαν • 

5 ην δε Όλυμπιάς η Αωριεύς 'Ρόδιος το δεύτερον ενίκα. 
και επειδή μετά τηι^ εορτην κατέστησαν ες \6γονς, εΤπον 
τοιάδε. 

9• " Το μεν καθεστώς τοις "Ελλτ^σ-ι νό/ϋΐΐ/ιιοι^. ώ άν 
Βρες Αακε^αιμόνιοί και ζνμμα-χ^οι, ισμεν • τους γάρ 
άφισταμένους εν τοις πολεμοις και ζυμμα^ίαν την πριν 
απολείποντας οι οεζάμενοι, καθ' όσον μεν ωφελούνται, 

$εν ηΒονη εχουσι, νομίζοντες δε εΐΐ'αι ττροδότας των προ 
του φίλων ψειρούς ηγούνται, και ουκ άδικος ανττ; η 

Ιζ. των αύτόβ€νχφρουρων τίνων ΙοίΗε Αΐΐΐο Μ6ία§6ίΐηίοη=Αυσα5ΐ. 

ολίγων : ΐΗεχε ΐ35ΐ π\Άγ Η^νε ^εεη υη§6Γ, Ζβϋτεοΐιηκηξ ά. ΟΓΪεύι. η. 

86ηΙ Γγοπι ΟοπηίΗ. ορ. 4• 42- 3 «' Κόυΐ£κ (ν. ΜϋΙΙεπδ ΗαηΜ'ίί€Λεκ 

Αμπρακία καΐ Α^νκα^ία άττησαν Ι• 603)• 

αντών («ο. Κορινθίων) πεντακόσιοι 9• 2. τούβ γάρ άψισταμ^νους κτί. 

φρουροί. σΐνεδ ΐΗε αοηΐεηΐ οί ίΐιε καθεστώς 

8.5• Δωρ«,€ν5 : οί ΚΗοάεδ. «οη νό/Αΐ/ιον: ίοΠίιεδεηΐΐιτιεηΙ.ορ.Οεηι. 

οί ΒΪ3^0Γ25. ορ. Ρααδίΐη. ί. γ. ι ΐ8. 47 ^ττεώαν των πραγμάτων εγ- 

ΑωρίίΐΝ ό νεώτατίκ (οί Ιΐιε χοηδ κρατη^ ό ζητών άρχ(.ιν καταστη, και 

οί Ό'χά^οτάά) τταγκρατίω νικησας των ταΐττα άττοδο/ιε'νων δεσττόττ/ς 

ολυ/Χ7Γΐάσιν εφΐέης τρισί. ΤΗεκε εστί, τ^ν δε ττοντ/ρώχν εΐδως τότε δτ/, 

ΙΙίΓεε νϊςίοηεδ 3Γε Εδδϊ^εθ ίο ΟΙ. τότε μισεί και άπιστα και προττη- 

87, 88. Άπά 89. 6. μετά την εορτήν : λακίζει. 6. χείρους ήγοΰνται : ορ. 

ΐΗίδ ίεΐΐ ίη ΐΗε εί^ΗΐΗ ιτιοηΐΐι οί ίΗε ΐ• 95• 7 φοβούμενοι μη ■ . . χείρον<: 

Εΐεαη }•εαΓ. ΑροΙΙοηίυδ, Εη5\νεπη§ γένωνται. 228 ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [9. 2 

άζίω^ί'; βατιν, βί τύχ^οιεν προς αλλήλους ου τε άφιστά- 
μβνοί καΐ άφ' ωι^ Ζίακρίνοιντο Ισοι μεν τύ) γνώμτι οντες 
και ευνοία, αντίπαλοι δε τ^ παρασκεντ) και δυνάμει, 
πρόφασίς τε επιεικής μηΒεμία νπάρχοι της άποστά- ίο 
σεως • ο ημΐν και *Αθηναίοις ουκ ην, μηΒε τω -χείρους 
Βόξωμεν είναι ει εν τη ^.Ιρηνη τιμώμενοι υπ* αυτών εν 
τοΖς ^εινοΖς άφιστάμεθα. 

ΙΟ. " Περί γαρ του δικαίου καΐ αρετής πρώτον, άλ- 
λως τε καΐ ξυμμαγίας Βεόμενοι, τους λόγους ποιησόμεθα, 
ειΒότες οϋτε φιλίαν ΙΒιώταις βέβαιοι^ γιγνομενην ούτε 
κοινωνίαν πόλεσιν ες ού^εν, ει μη μετ αρετής Βοκούσης 
ες αλλήλους γίγνοιντο και τάλλα ομοιότροποι ειεν • εν 5 
γαρ τω ^ιαλλάσσοντι της γνώμης καΐ αί ^ιαφοραι των 
2 έργων καθίστανται, ημΐν δε και Άθηναίοις ζυμμα^ζ^ία 

η. ίστιν, €ΐτνχοΐ€ν : ΐΐιεαροάοδίδ ίο. ι. ττίρΐ τοϋ δικαίου καΐ άρ€- 

δίΕίεδ εΓηρΙι&Ιϊο&ΙΙγ α ^ΰηεΓίΐΙ ΐΓυΐΙι ; τήδ : ττίρί τον δικαίως άφίστασθαι, 

ΐΗβ ρΓΟί&δίδ §ΐνεδ ίΗε οοηάίΐίοη υη- και μη δια κακίαν και ττανονργίαν, 

άεΓ \νΗϊεΗ 3ΐοηε ίη 3. ρ&ΓίϊουΙίΐΓ ΐη- 5ο1ιο1. 3• γιγνομ€νην τερΓεδεπίδ 

δΐΗποε Ιΐιϊδ ίΓυΐΙτ ννουΐά αρρίγ (ο^/ίγ γιγνεται ; ίοΓ Ιΐιε δεςυεηαε, «ί γι'- 

ί/ΐίΐγ ΜΚ^Ο 'ι ΟΜΤ. 50Ι. 8. άφ' ών γνοιντο, ορ. 3- 9• -• 4• άρίτήδ δο- 

διακρίνοιντο : ορί. \3γ ίΐδδϊηιίΐίΐΐϊοη ; κούσ-ηβ : της . . . νομιζομίνης όντως 

ΐΗε Γεί. οΐίΐυδε ίπΐίεδ ΐΗε ρΐίΐαε ο£ 3. άριτης, δοΗοΙ. 5• γίγνοιντο: 5υ5- 

ρίο. ρ3Γίΐ1Ιε1 ννίΐΗ άφιστά/χενοι, ορ. ^εαΐ η φιλία και κοίνωνάι; ΐΗίδ εχ- 

6. 66. Ι €5 χωρίον ΐπιτηΒίΐον και €ΐ' ρ1&ίη8 €5 άλλι/λους : \νίΐΐΊ ειεν ΐΗβ 

ω κτ€. — ϊσοι τη γνώμ,τ) : ορ. 3• ΙΟ. Ι δίΛ]. οίτ^η^εδ ίο ίδιώται και ττόλεις. 

και ταλλα όμοιότροττοι • Ιν -γαρ τω 6. τω διαλλάσ-σ-οντι : £θΓ ίηίΓΕηδ. 

Βναλλάσσοντι της γνώμης κτ€. γνώ- διαλλάσσειν, αρ. Ηάί. 7• 7° διαλ- 

μη ϊδ ΗεΓε υδεά ίη ίίδ \νίάεδί δεηδε, λάσσοντες εΤδος ουδέν τοΓσι £Τ€- 

ΗαΒϋβ ο/ ΐΗοη^Ηί, οα^ί ο/ ιηϊίΐά. ροισι. 7• ήκ-^ν δ* : £ογ δε, ορ. 2. 2 

12. ίΐ . . . άψισ-τάμεθα: εί ϊηδίείκΐ 44• ΐ• — Ι^Ι*Η^ο•Χ'*'' «γίνετο χρΔτον: 

οί ΟΤΙ, αδ μη^ί τω χείρονς Βόζωμεν ί.β. ΐΗε οίΏοΐαΙΙγ οοηδυηΐΓΠΕίεά έ,νμ- 

εΤναι ΐδ εςυίν&ΐεηί ίο η. ν5. οί ειτιο- μ^χία, ίΗε οοηίεάεΓ^ογ ο£ Βείοδ, 

ίΐοη, ορ. 3• 32• 2 ; ΟΜΤ. 494> 49^• φ• ΐ• 95• 10. 6] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 229 Ι-γένετο πρώτον άπολίπόρτωι^ μ€Ρ νμων 4 κ τον Μη^ίκου 
ΊΓολζμον, τταραμεινάντων δε εκείνων προς τά υπόλοιπα 

ιοτων έργων, ξύμμαχοί μεντοι εγενόμεθα ουκ επί κατά- ζ 
βουλώσει των 'ΈΧΧήνων ^ Αθηναίοΐζ, αλλ* επ* ελευθερώ- 
σει άπο του λίτ^'δου τοις "Ελλτ^οΓί. καΐ μέχρι μεν άπο 4 
του ϊσου ηγουντο, προθύμως είπόμεθα. • επεώη δε εωρώ- 
μεν αυτούς την μεν του Μτ^δον εχθραν άνιεντας, την δε 

ΐζτών ζυμμάχων δουΧωσιν επειγομενους, ουκ άδεεΓς ετι 
ημεν. ( αδύνατοι δε οντες καθ' εν γενόμενοι δια πολυ^η- $ 
φίαν άμύνεσθαι οι ζύμμαχοι ε^ουλώθησαν πλην ημών 
και Χίων • ημείς δε αυτόνομοι ^η οντες καΐ ελεύθεροι τω 6 
ονόματι ξυνεστρατεύσαμεν. και πιστούς ονκετι εΐχημεν 

2ο τ7γε/ΑΟι/α9 \\θηναίους, παρα^είγμασι τοις προγεγενη- 
μενοις χρώμενόι ■ ου γαρ εικός ην αυτούς ους μεν μεθ* 8. άττολιττόντων . . . ίκ : ορ. 5• 4• 
4 άτΓολιττόντες εκ των Έ,νρακονσίον. 
Α1ΐΗοιι§Η δρπΓία \νίΐΗ(ΐΓε\ν οηΐγ 
&Γΐ6Γ Ιΐιε ξνμμΛχία \\Ά3 οοιπρίείεά, 
3.ηά \\Ά5 ίηάεεά, ίη ε ν/Άγ, δΗυΙ 
ουί οί ΐΐ, γεί ίΐ Ϊ5 οΙεΕΓ ίΓοητ 
ΤΗυο. Άηά Ηάΐ. ΙΗηΙ ΐΗε \νίΐΗ- 
(ΐΓΕνναΙ \νΕ5 ΐη 3ην 0356 ίπενΐ- 
ί&ΐΐΐε. 9• "τα.ραμίΐνάντων : ορ. ΐΗβ 
νοΓάδ οΓ ίΗε ΑΐΗεηίαη εηνονδ εΙ 
δραΓίΕ, Ι. 75• 2 : νμων ονκ Ιθ^λη- 
σάντων παραμύναχ πρ09 τά νττό- 
Χοητα τον βαρβάρου, τταραμίναν 
= ίο ίίαηά ύγ α ρ6Τ507ΐ, οχ ίο 

4 5ίαηά ίο οηε'8 τυονίι. 1 2. μέχρι : 
•νυΗίΙί, ορ. 3• 9^• ι? ΐΗε οη1>• οίΗβΓ 
εχ. ίη ΤΗυο. ; μίγβΐ ον Ϊ5 τηυοίι 

5 οοηιπιοηεΓ. ορ. 2. 31 • 3• ι6. αδύ- 
νατοι δντ€5 . . . άμννεσθαι : δια τΓολνφ-ηφίαν 15 ΐΗε Γεοδοη ίοΓ αδύ- 
νατοι οντά ; κα^' εν γενό/ιενοι (ορ. 
3- 1 1 • 4) §065 ^νίΐΗ άμχψίσθαί ; ορ. 
ΡεΓΪοΙεδ'δ ΛνοΓάδ αΐ^ουΐ ΐΗε Ρείο- 
ροηηεδίΕη σνμμαχ^ία, ϊ. 141.6 : όταν 
μητ€ βονλ€υτηρίω ίνΐ χρωμίνοι 
παραχρήμα τι ό^€ω<: ίττιτίλωσι, 
πάντες τε Ισόφηφοι 6ντ€ς και ονχ 
ομόφυλοι το ίφ' εαυτόν έκαστος 
σπ€υδϊΐ • ε^ ων φιλεΓ μτβ^ν επιτε- 
λές γίγνεσθαι. Ι9• τΓΚΓτονδ : ορ• 3• 
1 1 . Ι πιστόν ες ξυμμαγίαν. 2 1 . οϋ 
γαρ ΐΐκος ην . . . μή δράσ-αι τοντο : 
αν. λγΗΐοΗ, ίί εχρΓεδδεά. λνουΐά 3ί- 
ΐΕοΗ ίο ΐΗε ϊηί., ΐδ τε^ΐΕΓίν οηιίΐίεά 
\νίΐΗ έδει, ε^ν, εικός ην &η(1 ίΐιβ 
Ηΐίε, ΟλΙΤ. 420. δαρριεδδ εικός 
ην &ηά αν ννίΐΐ τεαρρεΕΓ : ου -γαρ 
αν ους μ\ν μίθ' ημών ενσπόνδους 230 ΘΟΥΚΥΛΤΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [ίο. 6 ημώΐ' έι^σπόι^^ονς Ιποιησαντο καταστρβφασθαί, τους 
δε υπολοίπους, βΐποτε άρα έ^χ/νηθησαν, μη δράσαι 
τούτο. 

II. " Και €1 μβν αυτόνομοι ετι ημβν άπαντες, βεβαία- 
τεροί αν ημίν ήσαν μη^εν νεωτεριείν • υπογειρίους δε 
έχοντες τους πλείους, ήμΐν δε άπο του ϊσου ομιλούντες, 
χαλεπώτερον εΐκότως εμελλον οΐσειν καΐ προς το πλεϊον 
η^η είκον του ημέτερου ετί μόνου άντισουμενου, άλλως $ 
τε καί όσω ^υνατώτεροί αϋτοΙ αυτών εγίγροντο καΐ ημείς 
ερημότεροι, το δε άντίπαλον δέος μόνον πιστόν ες ζυμ- 
/Μα^ιαι^ • ό γαρ παραβαίνειν τι βουλόμενος τω μη ττρο- 
2 έχων αν επελθεΐν αποτρέπεται, αυτόνομοι τε ελείφθημεν ίτΓΟίησαντο κατεστρίφαντο, τον<; δέ 
ντΓολοίπονζ, ει -ττοτε άρα ΐΒννηθψ 
σαν, ουκ αν Ιδρασαν τοντ^3 ; ίί Ϊ8 
ΐΗε οοΓπΙιΐηίΐΙϊοη οί οοΓΓεΙ&Ιΐνεδ, 
μεν . ■ . δε, ίΙΐΗί 15 ονκ εικός. 

II. 4• "«Λ^ ιτροβ το ■ΤΓλ£Γθν . . . 
άντισ•ουμ€νου : και 18 ίΐί^ν. ΤΙιεδο 
\\•θΓ(38 οίο ηιοΓθ ΐΐιαη η^ρεπί άττό 
τον Ισον 6μίλονντ(.<; : ίΗ&Ι ρ1ιι;ΐ80 
§ϊνεδ Ιΐιε Εΐίΐΐιιάε ο£ ΑΐΗεηβ, οηε 
οΓαοηάεδοεηδϊοη; ίΠεκε §ίνε ίΗίΐΙ: 
οί Μ>•ΐί1εηε, οηε οί 3.ΓΓθ§αηοε (3.5 
ϊΐ \νου1(1 δεεηη Ιο ΑίΗεηδ) ; ίοΓ 
άντίσονσθαι δεεηΐδ ίο 1)ε πιΟΓε ίΙΐΗη 
Ισονσθαί, Ά5 άντίχεσθΜ ΐδ ιτιοπε 
ΐΗίΐη εχεσθαί. μόνον ΐδ εχ3.§§εΓα- 
ίίοη (ίοΓ ΐΙιεΓε χνεΓε ίΐιε 0ΗΪ3ηδ 
Ιοο), 1)α1: ηδίΗΓαΙ ΐη ά δρεαΙίεΓ \\Ίιο 
ϋεδΪΓεδ ίο ηΐ3ΐ<ε Ιιίδ ροΐηί 3.5ον6 
α11 ΐΗΐη£;δ. Τΐιε §εη. αΙ)δ. ίδ 
030531 : ^ίΗ^£ ηυε αίοηβ ιυβτε Ιεβ ί'η ί/ιβ /α€6 ο/ ίΗε 3η1)$εννΐ6ηί ηια- 
]ονϊίγ ίο ϊη$Ϊ5ί ιιροη εςηαΐϋ)/ ο/ 
τί§Ηΐ3. 6. αύτοΙ αντών : ΐΗε υ5α3ΐ 
ιηοάε οί εχρΓε5δΐη§ §Γο\νΐ1ι ^γ 
οοιηρΗΠδοη οί δαοοεδδίνε δΐ3ίε5. 
η . το δί άντίιταλον δ&5 : ηο 1)θηά 
οί οοηίϊοΐεηοε, \νε ΐΊ3νε ^υδΐ ΙιεδΓά, 
\ν3δ ροδδϊΒΙε 5είννεεη ΑίΗεηδ 3ηά 
Μγΐϊΐεηε ; ηοίΗϊη» λν3δ Ιείΐ ΙιυΙ 
δέος ίο ςειτιεηί ίΙιεΪΓ 3ΐΗ3ηοε, 3ηά 
ίΐιίδ λν35 ηοί ίεΐί 1)γ 1)οίΗ εηα3ΐ1}', 
3δ ΐί ΐΏϋδί ΐ3ε ίο Γη3ΐ{ε ΐί είϊεοίϊνε. 
Μονεονετ (δε) άτεαά, ΐΗαΙ Ϊ3 εςηαΐ 
011 δοί/ι ίίάεί, ί^ ίΗε οηΐγ ώ-εαά 
Ι/ιαί εαη ύε νείϊεά οη Ιο ηιαϊηίαϊη 
αη αΙΙΐαηεε. 8. τφ μή ιτροίχων 
αν €•ΐΓ€λθ€ΐν : Βεοαηίε ίΗε εΗαηεε^ 
ανε α§αϊη3ί /«> αίίαοΐίϊηξ ΐη 3η- 
ρε^^ο^ /οτοε, 3η(3, ίΗεΓβίοΓβ, \νίί1ι 
δυοαεδδ : προέχων ίδ ηοΐ αοπίΐϊ- 
Ιΐοη3ΐ. ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 2^1 ΙΟ ου δι' άλλο τί η όσον αντοίς €<ς την άρχ-ην ενπρβπείί}, Τ€ 
λόγου και γνώμης μάλλον εφόδω η Ισχύος τα πράγματα 
€φαίν€το καταληπτά, άμα μ€ν γαρ μαρτυρίω έχ^ρώντο 3 
μη αν τους γ€ Ισοφηφους άκοντας, εΐ μη τι ή^ίκουν οίς 
ίπησαν, ζυστρατεύειν • 4ν τω αυτω δε και τα κράτιστα 

15 έπί τ€ τους υποδεέστερους πρώτους ζυνεπηγον και [τά] 
τελενταΓα λίπαινες του άλλου περιηρημενου ασθενέστερα 
εμελλον εζειν. ει δε άφ' ημών ηρζαντο, εγόντων ετι των 
πάντων αυτών τε Ισχυν καΐ προς 6 τι -χ^ρη στηναι, ουκ 
αν ομοίως εχειρώσαντο. τό τε ναυτικον ημών παρεΖγ^έ 4 

2ο τιι^α φόβον μη πάτε καθ* εν γενόμενον η ύμΐν η άλλω τω ΙΟ. οσ-ον : ύβοαη^ε αηά ϊη 5ο 
/ακ α5. ορ. 3• 9• ' '^^^' όσον 
ωψελοννται. — «5 την αρχήν: ορ. 
2. 02. Ι . — ίΰίΓρίΤΓίία Τί λόγου : ορ. 
3- 3^• ~ "^ο (.νττρίττΐ.^ τον λόγου; 
ίΐιίδ 15 εχρ1αϊη€(1 1)ν αμυα. μ\ν . . . 
ζυστρατ(.ν€ίν. II. γνώμη5 μάλλον 
ίψόδίρ: άενείορεά ϊη εν τω αύτω δέ 

. . . ί$€ΐν: ίοΓ ίφοΒο^, ορ. €7Γ€λ^€Ϊν 

αΐϊονε. 12. καταληπτά: ορ. 3• 3°• 
3 καταληφ&ηναί αν τα ττράγματα, 
3• 63• 3• Ι3• μη άν . . . ξυστρα- 
Τ€ν€ΐν : μη, δΐηοε μυαρτνρίω χρησθαι 
= μαρτνρύν. \νΗΐοΗ Γβ^υΙαΓίν Ιπΐίβδ 
μη, ΟΜΤ. 685. Τ1ΐ6 δεπδβ 'ΐΒ,ί/ιαί 
αΙΗε$ τν/ιο )ιανε αη εςκαΐ νοϊεβ ϊη 
ίβΐ£ ωηηάΙ$ ο/ ίΗε Ιεαξηε, ωηΐά ηοί 
δε /οτεεά (άκοντες) ιηίο ρατϋεϊ- 
Ραϋοη ϊη ϊΐε οατηραϊ^ηε (ξνστρα- 
τίνειν) ιιηΐ£35 ί/ιε άίϊεε αΐΐαείίεά 
Ηαά δεεη ΐη ίΙΐ€ ινκοη^^; ΐΗΐδ δεεπίδ οΙεαΓ δρεαίίίη^, ΐΙιουσΗ ηιίηιιΐε ϊη- 
δρεοΐίοη Γπ^ν άείεοί 1ο§ίθ3ΐ ήΕλνδ. 
Απη. οοιτιρΗΓεδ χ. 38• 4 ο'^δ' επι- 
στρατ(.νσομ(.ν ίκιτρίττως μη και η 
δια-φίρόκτω^ άδικου/χενοι. ΤΗεΓε 
ΐδ εχ3§§εΓαίίοη ΐη Ισόψηφοι, \νΗΐοΗ 
ίΗε ίεδ^ώηδ Ηαά Ι^εεη : ηο\ν Ιΐιεγ 
\νεΓε Άΐ \)&5ί αυτόνομοι αηά νανσΐ 
και ου φόρω νττηκοοι 7• 57• 5• 
Ι4• τα κράτιστα : τουν κρατίστον<ί, 
05. 36 : ΐΐ σοεδ \νίΐΗ $νν€ΐΓηγον 3.ηά 
αίδο \νίί1ι ζμεΧλον ΐξαν ; τίλευταϊα 
15 ρΓεά. 1 8. αυτών: νιάερεη- 
ίΐεηίΐγ .) (ττρός ό τι χρη στηναι. — 
ΐΓρο« ότι χρη στήναι : $ο>ηείΆϊηξ ίο 
αίίαεΗ οηέ'ί 5 ει/ ίο, ορ. 4• 56• 2 ττρόί 
την ΐκείνων γνώμην αίεί Ιστασαν. 
20. καθ' ίν -γενόμενον : ΐΗε ροΐΐογ οΓ 
ΑίΗεπδ ΛνουΙά 1<εερ ίΐ δοαίΐεπεά, 
οα1Ιϊη§ ΓοΓ δπιαίΐ δςυαάΓοηδ ΛνΗεη 
αηά \νΗεΓε δΐιε ηεεάεά ίΗεπι. 232 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [II. 4 5 προσθβμβρον κιρ^νι^ον σφίσι παράσχγ) ■ τα δε και άπο 
θεραπβίας τον τε κοινού αντων καΧ των αχεί προβατώτων 

6 περίζγυγνόμεθα. ον μεντοί βπί πολύ γ' αν έ^οκοΐιμεν 
^ννηθηΐ'αί, βί μη 6 πόλεμος οδε κατέστη, παρα^είγμασυ 
χρώμενοι τοις ες τους άλλουζ. 25 

12. '' Ύίς ονν αντη η φυλία εγίγνετο η ελευθερία 
πίστη, εν η παρά γνώμην αλλήλους νπε^εχόμεθα, καί οι 
μεν ημάς εν τω πολεμώ δεδιότες εθεράπευον, ημείς δε 
εκείνους εν τη ησυγία το αυτό εποιουμεν • ο τε τοις 
άλλοις μάλιστα εύνοια \_πίστίν~\ βέβαιοι, ημΐν τούτο 6 5 
φόβος εχ^υροΐ' παρείγε, δεει τε το πλέον η φιλία κατερχό- 
μενοι ζνμμαχοι ημεν ■ καί οποτεροις θάσσον παράσχοι 
ασφάλεια θάρτος, ούτοι πρότεροι τι καΧ παραβήσεσθαι 
2 εμελλον. ώστε ει τω ^οκουμεν άΒικεΙν προαποστάντες 
δια την εκείνων μελλησιν των ες ημάς δεινών, αύτοι ουκ ίο 21. ΤΟ δί κα£ : /ια/'/Ζγ αΐεο ; 
ΐΗβΓδ ίδ ηο ρΓ6€6(ϋη§ τα μίν, 
ορ. το δε τι καί Ι. 107. 4• — "ΐπό 
θ€ραΐΓ€(α$ : κολακεία μίν κοιντ} τους 
Άθηναίον; (^εραπευεσ^αι), Βώροις 
δέ των ττροεστώτων ΐίκαστον, 
δοΗοΙ. 23• αν §008 ννίΐΗ Βννηθη- 
ναί. 2ζ. Τ0Ϊ5 «8 τουϊ αλλουβ : 50. 
νπ Α.θηναίων γενομίνονς, 8α1ιο1. 

12. Ι. τίδ ουν κτί. : ττιστη 136- 
Ιοη^δ ίο Ι^οίΗ ηουπδ ; τνΛαί εοτΐ 
ο/ α /^^εηά.'!Η^ρ οτ /νεεάοηι εοηΐά 
ΐΗϊε ρ^ον6 ίΗαί οηε εοκίά άερεηά 
ηροη ? 2. παρά γνώμην : εοηίνακ^ 
{ο οηε''3 τεαΐ /εείίηςί. — υχίδεχό- 
μεθα: δΙ&ΗΙ αοηιρίίΓεδ ΡΙαί. ί^ατν^ 
952 Ε δν (δΟ. τον (ΙσίΤΓίΖημ-ησαντα χρηματισμού χάρίν) άγοραΐζ και 
Χιμίσιν και Βημοσίοΐζ οΙκοΒομημα- 
σιν . . . ν-ΐΓθ8ίχ£σθαι\ 5θ ΐΗ&Ι ίΐιβ 
νΒ. τηζγ \)& υδβοί οΓ ΐΗο "ορεη 
(3οογ" οίϊεΓεά ΓοΓεί^ηβΓδ, ννΙιείΙιεΓ 
ΓηεΓαΙ-ιαηίδ ογ νΐδίΐοΓδ. 6. κατε- 
χόμενοι: ΗεΙά /α3ί, ρίηηεά άσινη, 
αρ. 3• Ιθ7• 2 υπό Ά/Λττρακιωτών 
βία. κατίίχοντο ; 3,1ίίη ίο ίΐιΐδ ΐδ ίΗε 
δεηδε οί ροδδεδδΐοη \)γ δοιτιε ονεΓ- 
ρολνεπη§ ΐηίΐαεηοε ογ ρ&δδϊοη, ορ. 
3- 45• 4• ΐθ• δια τήν εκείνων . . . 
δεινών : ίοΓ ίΗε ο1ουΐ3ΐε §εη. ορ. 2. 
89. ΙΟ. — αϋτοΙ ουκ άνταναμεΐναν- 
τίδ Γερε3ίδ εΐϊΐρΐι&ίίοίΐΐΐγ ίΗε ττρό ΐη 
νροαποστάντΐζ ; ίοΓ αναμένω ννΐίΐΐ 
ίΗε ΐηί. 4• ΐ2ο. 3< 4• Ι35• ^' 13- 2] • ΘΟΥΚΥΑΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 233 

άνταναμ,είναντί^ σαφώς εί^εραί €ί τι αυτών εσται, ουκ 
ορθώς σκοπεί, βι γαρ ΒυνατοΙ ημ€ν έκ του ίσου και 3 
ααηεπιβουλεΰσαί, και άντίμβλλησαί τι έδει ημάς έκ του 
ομοίου [επτ' €Κ€.ίνοις εοΌΐ], Ιττ* Ικείνοις δε οντος αίει του 

15 Ιπι^Έίρείν και έή) ημΐρ ειι^αι δει το προαμύνασθαι. 

Ι3• " Τοιαντα9 €γοντ€.ς προφάσεις και αίτιας, ω 
χ\ακεδαι/αόι^ιοι και ^μμα^οι, άπεστημεν. σαφείς μεν 
τοΙς άκοΰουσι γι^ώι^αι ως εικότως ε^ράσαμεν, Ικανάς δε 
τ7/χα9 εκφοβησαι και ττ/αος άσφάλειάν τίνα τρέφαι, βον 
5 λομειους μεν και πάλαι, οτε ετι εν ττ^ ειρήνη επέμφαμεν 
ώς νμας περί αποστάσεων, υμών δε ου προσ^εξαμένων 
κωλυθέντας • νυν δε επειδή Βοιωτοί προυκαΚέσαντο, ευ- 
θύς ύπηκουσαμεν, και ενομίζομεν άποστήσεσθαι ^ιπλην 
άπόστασιν, από τε τών Ελλήνων μή ζυν κακώς ποιείν 

ΙΟ αυτούς μετ* Αθηναίων, άλλα ξυνελευθερουν, άπό τε \\θη- 
ναίων μή αυτοί 8ιαφθαρήναι υπ* εκείνων εν υστερώ, 
άλλα προποιήσαι. ή μεντοι άπόστασις ημών θάσσον 2 
γεγένηται και άπαράσκευος • η και μάλλον γ^ρή ζυμμά- 
χους ^εξαμενους ημάς δια ταχέων βοήθειαν άποστέλ- 

3 12. €ΐ γαρ δυνατοί: 3. τερίν ίο σ-τασιν : δεεεδδίοη, ΟΓ \νίΐ1ΐ(3Γ3\ν'3ΐ, 

ΐΗε 5υ§§ε5ΐίοη ιΗηΙ. 38 ΑΐΗεηδ άε- ϊη ά άουόΐε βεηδε ; ΐΗε ρυΓρ)θ5ε5 

ΙϊΥδ ΗεΓ Άΐίϋόί, Μ}•ίϊ1εηε ου§ΙιΙ ίο 3Γε ^νεη \)γ ΐη£δ. ; ορ. 3• ιο• 3- 

άοΐΛγ ΗεΓ άείεηδε ; ίΗε εηνογδ δαν 9• ξ^ κακώ^ ΐΓοΐ€ίν : ορ. ΡΙαΙ. 

ΐΗαΙ ίΗεΪΓ οοηάίΐΐοη ^ίνεδ ίΗεηι Οοκ^. 520 Ε άντ' €ν ιτοΐίίν, Όειη. 

Λε ΓΪ^Ηί ίο ίοΓεδίαΙΙ ίΐιε 3ίί3α1ί ])γ 8. 65 σνν «υ π€ΐΓονθότ€ζ ; ίΗε ρΓεδ. 

ρΓορεΓ ΓηείΙιοάδ οΓ άείεηδε. ττροα- ΐηΓ. άεηοίεδ ά οουΓδε οί 30ίίοη 

μνναυσθαι. Ι4• Ιιτ* ίκ€ίνοΐ5 : ορ. 2. ί1ΐ3ΐ ϊδ ίο 1)ε δίορρεά ; ξνν€λενθ£- 

δφ 2 €</»' (αντω. ροίνν οηε ίΗϊΙ ΐδ ίο 1)€ εηίεΓεά 

13.7• ννν ΖΙ) {βονλομ€νον<; μϊν υροη ; 8ω.φθαρηναί 3 οοηδυηηπια- 

καί ποίλαί . . . κωλυθενταζ. — Βοιω- ίίοη ίο 1)ε ε503ρε(1; προποιησηι = 

το(: ορ. 3• 5• 4• §• διιτλήν άιτό- τΓρο8ίαφθ(.ΐραί, οηε ίο 1)ε 3ίΐ3Ϊηε(1. 234 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ* [13. 2 

λ€ΐϊ/, Ινα φαίνησθβ άμυνοντες τε οΐς δει και βρ τω αυτω 15 

3 τους πολεμίους βλάπτορτες. καιρός δε ως ονπω ττρότε- 
ρον. νόσω τε γαρ εφθάραται, Αθηναίοι και -χ^ρημάτων 
ΒαπάνΎΐ, νηες τε αντοίς αί μεν ττερι την νμετεραν είσίν, 

4 αί δ' εφ' ημίν τετάγαται. ώστε ουκ εΙκος αυτούς ττερι- . 
ουσίαν νέων εγειν, ην ύμεΐς εν τω θερει τώδε ναυσί Τ€2ο 
και πεζω άμα επεσβάΧητε το δεύτερον, άλλ' η ύμας ουκ 
άμυνουνται επιπλέοντας η απ* αμφοτέρων απο^ωρησον- 

5 ται. νομίση τε μη^είς αλλότριας γης περί οικεϊον κΊν- 
Ζυνον εξειν. ω γαρ 8οκεΐ μακράν άττεΓναι η Αεσβος, 
την ώφελίαν αυτω εγγύθεν παρέκει. ου γάρ εν τη 25 
Άττικη εσται 6 πόλεμος, ως τις οΐεται, άλλα δι' ην η 

6 * Αττική ωφελείται, εστί δε των -χ^ρημάτων άπο των 
ζυμμάγων η πρόσοδος, και ετι μείζων εσται, εΐ ημάς 
καταστρέφονται• ούτε γάρ άποστησεται άλλος τά τε 
ημέτερα προσγενησεται, πάθοιμεν τ' αν δεινότερα η οι 30 

7 πριν δουλευοι^τε^. βοηθησάντων δε ύμων προθύμως 

3 Ι7• εφθάραται: &η Ιοηίο ίοΓΓΠ ; αοΓ. ΐηί. 24• φγάρδοκίί: ί/γοΗ 5 
ίουηά 4• Β'- 2, 5• ^• 5^ 7• 4• 6, ίΜη): ; ίΗε ρεΓδοη ΐδ ο£ ηο ΐηηροΓ- 
Χεη. Αη. 4- 8. 5, ΡΙ^ί- Κ^Ρ- 533 ^ ! ί^ηεε, απά ίΗε αηίεεεάεηί ΐδ ηοί 
άναγεγράφαται, ίΐη<3 ίτΐ.τά.γα.το οο- τοντίι*, Ι3υ1 ίΐιε Γηυοίι χνεΕίίεΓ αντία. 
ειΐΓ ΐη Αΐΐίο ίηδοηρίίοηδ ο£ ίΐιε β£ΐΙι 25. «ν τή Αττική: ηοί Ιοοαίϊνε; 
οεηΙϋΓγ, ΜεΐδΙεΓίΐΕΠδ, ΟΓαηι. ά. ΑίΙ. ΐΗε ενεηΐ ο£ Λε \ν&Γ άερεηάδ 

4 /ηχε/ικ.^ ρ. ι66. 19• ΐΓ€ριουσ•£αν οΗΐείΙγ οη ΑΐΙΐοα, ερ. 2. 35• "• 
ν€ών : ίη ηυηηϋεΓδ ΑίΗεηδ \ν3δ ννεΐΐ 26. δι' ήν : δο. εν ταντΎ/ δι' ην. 
ρΓονίάεά ννΐΐΗ δΗίρδ, 2. 13• 8; Ι3υ1: 29. οίίτί . . . τ€ . . . τ€: ΐΗε ΙίΓδί 6 
\\3.ά ίΐιε άΓ^ΐη ΐη Γηεη αηά ΐΓεοδίαΓε ΐ\νο οοΓΓεδροηά Άπά 1)ΐηά ίο^εΐΗεΓ 
1ε£ί ΙιεΓ ά\Α& ίο ηπίΐη αηά εςαΐρ ΐΗε εΐεπιεπίδ ο£ ΐΗε γάρ εΐ^υδε ; 

Ά δϋίϊϊοΐεηΐ ηυηιΐ3εΓ? 2θ. €χ€ΐν: ίΗε δεοοηά τε αάάδ α £ϋΓΐ;ΗεΓ οοη- 

ιυϊΐί δε /ο»η(ί ίο Ηανβ ; ίΐ τείεΓδ ίο δίάεΓαίΐοη, ΐηάερεηάεηί ο£ γάρ. 

ρΓεδεηί £&οί, Ηεηοε ίΐιε ρΓεδ. ίη£., 31• βοηθησάντων υμών . . . ιτροσ-λή- 7 

ίΙιου^Η εΙκός ηοητιαίΐγ ίαΐίεδ ίΗε ψ€σ•θ€ : £ογ Ιΐιε νΐοΐίΐίίοη ο£ οοη- 15- ι] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 235 

πόλίν Τ€ προσΧηφεσϋί ναντικον εχονσαν μ€γα, οντΐ€ρ 
νμίν μάλιστα προσΒεΐ, καΐ Αθηναίους ραον καθαιρη- 
σ€Τ€ νφαιρουντ^ς αύτων τους ζυμμάχουζ [θρασντερον 
35 γαρ ττας τις ττροσχωρησβταί), την τε αΐτίαν άποφεύ- 
ζεσθε -ην είχετε μη βοηθείν τοίς άφισταμενοίς. ην δ' 
ελενθερονντες φαίνησθε, το κράτος τον πολέμου βεβαυό- 
τερον εξετε. 

Ι4• " Αίσχυνθάηες ουν τάς τε των Ελλήνων ες υμάς 
ελπίδας καΙ Δια τον Όλύμτηον, εν ου τω ίερω ίσα και 
Ικεται εσμεΐ', επαμννατε Μυτίληναίοίς ζυμμαχοι γενό- 
μενοι, και μη προησθε ημάς, ιΒιον μεν τον κίν^υνον των 
Ε, σωμάτων τταραβαλλομενους, κοινην θε την εκ τον κατορ- 
θώσαί ώφελίαν άττασι Βωσοντας, ετι δε κοινοτεραν την 
βλάβην, ει μη πεισθεντων υμών σφαλησόμεθα. γ'ιγνε- 
σθε δε άνδρες οιονσττερ νμάς οΧ τε ΈΧληνες άζιονσι και 
το ημετερον δέος βούλεται" 

ΐζ. Τοιαύτα μεν οι Μ.χτΓΐληναΐοι είπον. οι δε Λακε- 
^αιμόνιοι και οΐ ζυμμαγοι επειδτ) ηκουσαν, προσ^εζάμε- 
νοι τους λόγους ζυμμάχους τε τους Αεσβίονς εποιησαντο 

€θτά, ορ. 2. 83• 3• 3• 72• Ι, 3• ^^-• ΑιηεΓ. ΡΗΠοΙ. Αδδοο. 24, ρ• 74• 

6 ; ΗεΓε ΐΗε 5νηΐ3θΙΐοϊ1 δεοΐυδϊοη — *« νμάβ Ιλιτίδαδ : '• €λ7Γί'! ουπι 

5ίτ655€δ ΐΗε οοηάίΐίοη α» ίηάϊδρεη- ρΓΕερ. £? οοη]υηο1υηι εδί, υΐ «λ- 

52ΐ>Ιε. ττίζαν €5 τίνα ηοη γογο (ΙϊουηΙ 

36. ην . . . φαίνησβ* : ί/ ρεορίέ δΟπρΙοΓεδ ΓεοεηΙϊοΓεδ." Ρο. 2. ίν 

566 γοα ΜίΜοΙΙγ, Ά& γοιι Ικ)35ΐία11γ ον τ» κρ» : ορ. 3- 8ι. 5 «' τον 

ρΓΟίηϊδε, ορ. 2. 8. 4• Λιονύσου τω Ιίρώ. — Ισ-ο κα\ Ικί- 

ΐ4• Ι. αΙ<Γχυνθίντ€5 : λνε δΗουΙά τα».: ίσα 15 3(1 ν. : ερ. 7• 7ΐ• 3 

ΙίΛνε εχρεοΙε<1 αίδ^σ^αί: οη Γσα τζ δό^τ; . . . $νναΊΓθνίνοντί<ί ; 

ΤΗυο.'δ ρΓείεΓεηοε ο£ αίσχόνη Ιο ίοΓ και, ορ• 2. 6ο. 6. 9• """^ ίπ^ 

αίδώς, δεε δΗοΓεν, ΙνιρίϊάΙ Ε1ΐΗκ3 τ€ρον δίοβ: ινβ ϊη οητ άαη§ετ αηά 

αηά ΡεγοΗοΙοο^ ο/ ΤΗηε., ΤΓ&ηδ. ιΪΓβαίί. ^ζ(> ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Γ [ΐ5. Ι καΐ την €9 την Άτηκην βσβολην τοις τ€ ζυμμάχοις 
παρουσυ κατά τάχος βφραζον Ιβναυ €ς τον Ισθμον τοΙς 5 
δυο μ€ρ€συν ώς ττοιησόμενου, και αντοί πρώτοί άφίκοντο, 
και ολκούς τταρεσκβναζον των νβών έν τω Ισθμω ώς 
υπ^ροίσοντες εκ της Κορίνθου ες την ττρος * Αθήνας 
^άλασσαι^ καΐ ναυσΐ καΐ πεζω άμα εττιόντες. καί οΐ 
2 μεν ττροθνμως ταύτα εττρασσον • οί δε άλλοι ζνμμαχοι ίο 
βραδέως τε ζννελεγοντο και εν καρπού ζυγκομώτΙ ήσαν 
και άρρωστία του στρατεύειν. 

ι6. Αίσθόμενοι δε αυτούς οΐ Αθηναίοι δια κατάγνω- 
σιν ασθενείας σφών παρασκευαζόμενους, δτ^λώσαι βου- 
λόμενοι ΟΤΙ ουκ ορθώς εγνώκασιν, άλλ' οΓοί τε είσι μη 
κινοΰντες το επΙ Αεσβω ναυτικον καί το άπο ΙΙεΧοπον- 
νησου επιον ραΒίως άμύνεσθαι, επληρωσ-αν ναΰς εκατόν 5 
εσβάντες αυτοί τε πλην ιππέων και πεντακοσιομε^ίμνων 15- 4• την . . . ^σ-βολήν (Ιε- 
ρεηάδ οη ττοιησόμινοι ] ίοΓ ίΐιβ 
ΟΓάεπ, ορ. 2. 62. Ι. 5• 'π•α•ρον<Γΐ : 
ηοτυ ΐΗαί ίΗβγ ιν^κε οη ΐΗε $ροί ; 

ΟΓ(ί6Γ8 \ν6Γ6 18806(3 ΐΗεΓβ ΙΟ δαν6 

ίΐιηε. — κατά τάχο5 §;ο6δ \νΐΐΗ Ιίναί. 
— ϊφραζον: Ιΐΐ6 5υ53. ΐδ η^ΓΓοννεά 
Ιο οί ΑακεΒαίμόνιοί, αρ. 3• 1°• 5• 
7• όλκούδ : ορ-γανά είσι ν οΤζ αί νηα 
Ιλκονταΐ, δοΗοΙ. δίΐΏΪΙ&Γ ονεΓ- 
ΙεποΙ ίΓΕΠδροΓΐ: οί δΗΐρδ 3• 8ι. ι, 
4- 8. 2, η.η.λ•^ ΐΗε δΐιίρδ 3ΐ•ε ίΗοδβ 
Ι&δί ΗεΕΓά ο£ ΐη 2. 92. 6, 2. 93• ι- 
δ. Ικ τή5 Κορίνθου : ί.ε. ίχοτΛ 
2 Ινεοΐι^ευπι. Ι2. άρρωα-τίςι : ορ. 
7• 47• Ι ττρός τ^ν παροΰσαν εν τω 
στρατοττεδω . . . άρρωστίαν- ι6. Ι. δια κατάγνωσ-ιν άοτθΐ- 
νίίαδ σ-φών : = δια το καταγνώναι 
σφων άσθΐν^ιαν, ορ• 3• ^2. 8 κατα- 
γνονς ίαντον μη ττίριέσίσθαι ; άσθ€- 
νΐίας ΐδ &άηοίτιΐη&1 §εη., σφων ίδ 
άιιε Ιο Ιΐιε νεΛ&Ι ίοΓοε ίη ίΗε 
ηουη. 5• *''''λήρ*»*'"**''• ί^'^^^^^'^^^'^Ι 
\\ΌΓ(1 ίοΓ ΓΠΕηηίη^ ά δΗιρ λνΐ!!! ΐΐδ 
ίυΐΐ οοιτηρίεηηεηΐ. 6. -ιτλήν Ιιτιτίων 
καΐ ΐΓ€ντακοσ-ιομ{δΙμν<ον : 50. ΐΗε 
ηιεηι5εΓδ οί Λε ί\νο ΙοννεΓ δοΐο- 
ηί3η οΐπδδεδ, Ιΐιε ζίνγίταί &ηά ΐΐιε 
θητες; ίοΓ ίΐιεδε, ορ. Ρΐυί. ^ο/. 1 8, 
Απδίοί. Ά^. Πολ. 7• 3• Αί Λΐδ 
ΙίτΏε Λε ΐΗείεδ ννεΓε ιαΐϊΐϊζεά 38 
ΙιορΗίεδ ΟΓ Γηαπηεδ οηΐγ υηάεΓ 
εχοερίίοη&Ι οίΓΟϋπίδΙαηοεδ, ορ. 6. 17. ι] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 237 

καΐ οΐ μ,Ετοικοί, και παρά τοί' Ισθμοί^ άναγαγόντ€<ί έπί- 
Ββίξίρ τ€ έποιουντο και άποβάσευς τη<; ΐίελοποννήσ ου ^ 
^οκοίη αντοΐς. οΐ δε Αακε^αίμόνιοί ορώντες ποΧνι^ τον 2 

ΙΟ παράλογον τά τ€ νπο των Αεσβίων ρηθάηα ηγοΰντο ουκ 
άληθη και άπορα νομίζοντες, ώς αντοΐς καΐ οΐ ζύμμαγοι 
άμα ου παρ-ησαν καΐ ήγγελλορτο και αί περί την ΐίελο- 
Ίτόννησον [τριάκοντα] νηε'; των Αθηναίων την περιοι- 
κίδα αυτών πορθουσαί, άνεγ^ώρησαν επ' οίκου, υστε- 3 

15 ρον δε ναυτικον παρεσκεύαζον 6 τι πεμφουσίν ες την 
Αεσβον και κατά πόλεις εττήγγελλον τεσσαράκοντα 
νεών πλήθος και ναύαρ^ον προσέταζαν Άλκίδα^', 6ς 
εμελλεν επιπλεύσεσθαι. άνεχώρησαν δε και οΐ Άθη- 4 
ϊ'αΓοι ταις εκατόν ναυσίν, επειδή και εκείνους εΤδοί^. 

Ι7• [Και κατά τον γ^ρόνον τούτον ον αί νηες επλεον 
εν τοις πλεΐσται ^η νηες άμ αυτοΖς ενεργοί | κάλλει εγε- 43• 2 ; 3ίΐεΓ ίΐιε δίαϋαη εχρεάΐ- ογ αη αάν. δυοΗ 35 ά/χεινον, άριστα, 

Ηοη ΐΗεν 3ρρε3Γ τε^ιιίΕΓίν 35 τώά- εΐο. Ο. 2. «ν τοϊ8 ■ΐΓλ€ΐσ-ται : εν 

πηεδ, υ5εηεΓ,/α//Γ<5. 107, ρ. ι6ι ίϊ. τοις λνϊΐΗ ίΗε δυρεΗ. Ϊ5 ίθΓηιυΐ3ί(:, 

14- «ΓΓ€ρον . . . ίΐΓίτΓλίύσίσθαι : Άπά (Ιοεδ ηοΐ οΗαη^ε \νϊΐ1ι Ιΐιε §εη- 

ΤΗυο. ΐηΙεΓπιρΙδ ΗΪ5 η3π-3{ίνε ίο άεπ ο£ ΐΗε Άά}. ; ϊΐ ςυαϋίΐεδ Άηά 

§ϊνε ίη 3(1ν3ηοε ΐΗο δραπίαη ρΐαηδ ΓηοάϊΠεδ Ιΐιε δυρεΗ. ; ΐη ΤΗυο , 

ΓοΓ ΐΗε Γείϊεί οΓ Ι^εδΙ^οδ : ΐΗεδε χνΙιεηενεΓ 3. ϋεαδΐοη ϊδ ρο55ΪΙ)1ε 

03ηιε ΐηίο ορεΓΗΐίοη ίΗε ίο11ο\νϊη^ ίποιτι Ιΐιε οοηΐεχί, ΐΗε ηιοάϊίϊοίΐΐΐοη 

δυηιηιεΓ, 3• 26. ι; Ιΐιε η^ιτΣίήνε ϊδ » Γεδίποΐίοη ; ορ. γ . ΐ(). 4 ^ν τοΐς 

Ϊ5 ΓεδϋΓηεά \νϊΐΗ άνίχωρ-ησαν Βί. ττρωτοι 6ρμησαντ€<;, ΐΗου^Ιι Ογΐίρ- 

5ίηιίΐ3Γ ΗπΐίαρΕίίοπδ, ΐπίΓοάυοεά ρυδ Άηά Οοη^γίαδ \\&ά §οηε 1)εΓοΓ6, 

Βγ ύστερον, 2. 31 • 3' 2. γο. 4, 2. 7• 24. 3' 8. 90• ι : ίη ΡΙηΙ. Ο-//. 

ιοο• 2. 43 ^ ίΐιε ΓοΓτηυΐΕ π\Άγ ΐ3ε ίηΐεηδίνβ, 

ΐ7• ΐ• «Γλ€ον: ταεκί αί $εα ; )ύ\χ'ί ίη Ξγυιρ. 178 Β ίί θ3ηηοΙ 1)ε. 

ε1δε«ΊιεΓε πλάν ϊδ α1\ν3}'5 ηοοογπ- — ίν€ργοΙ κάλλ€ΐ ο^ηηοΐ ΐ3ε εχ- 

ραηΐεά 1)γ 3η^ εχρΓεδδΐοη ^νΐη§ ρΐ3Ϊηεο1. ίΐηά Ηπδ ηοΐ 5εεη 5εΙΪ3- 

άεδίίπΗίϊοη ογ ροΐηΐ οί (Ιερ^ΠυΓε, ίαοΙοΓΪΙ}• εηιεηάεά. 238 ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ^ Γ [17. ι 

νορτο, τταραπλησίαι δε καΐ ετι πλείους άργομ,ενου τον 

2 τΓολφ,οι». την τβ γαρ ^Αττικην καΧ Ενβοίαν καΙ ^αλα- 
μΐι^α εκατόν έφυλασσον και ττερΧ ϋξΧοττόννησον ετεραί 5 
έκατον ήσαν, χωρίς δε αί περί Ποτειδαιαί' και βν τοις 
άλλοις χωρίοίς, ώστε αί ττασαυ άμ,α εγίγνοντο έν ίνΐ 

3 ^φει διακόσιαι και πεντήκοντα, και τα χρήματα τοντο 
μάλιστα νπανηλωσε μετά Ποτειδαίας. την τε γαρ Ποτει- 
δαιαι^ ^ίΒραχμου οπλΐται εφρονρονν {αύτω γαρ και νπη- ίο 
ρετη Βραχμην ελάμβανε της ημέρας), τρισχίλιοι μεν οί 
ττρωτοί, ων ουκ ελάσσονς Βυεττολίόρκησαν, εξακόσιοι δε 
και χίλιοι μετά Φορμίωνος, οι ττροαπηλθον • νηες τε αί 

4 πασαι τον αυτόν μισθον εφερον. τα μεν ονν χρήματα 
όντως νπανηλώθη το πρώτον, και νηες τοσανται ^η 15 
ττλεισται επλη ρώθησαν.~\ 

1 8. Μυτιλτ^ι/αιοι δε κατά τοι^ αντον χρόνον ον οί 
ΑακεΒαιμόνιοι περί τον ισθμον ήσαν επί Ήίηθνμναν ως 
προΒιΒομενην εστράτενσαν κατά γην αντοί τε και οί επί- 

2 4• τήν τ€ γάρ : Λδ ΐΗβ ΙεχΙ δΐ&ηάδ, 0^. 760. — αύτφ: ίΗβ 5Ϊη§. ίδ ίη- 
ννε Ηανε ΗεΓβ ΐΗβ δΐ^ίε ο£ ΐΗΐη§;δ Άί ενΐίΗΜε ; ΐΗε οηιίδδίοη οΓ Ικαστος 
ί1ιε1)6§ΐηηϊη^οίΐΙΐ6\νίΐΓ. 6. χωρίβ άοεδ δϋΓρπδε, 5υ1; π\Άγ ηοί ίηάΐ- 
δί: ορ. Αεδοΐι. χ/^. 637χω/3ί5 ι/τι/Α^ νίάυ&ΐίζαΐίοη Βγ ΐΗε δίη§. οΆττγ ά 

3 θίων. 8. τοντο: ΐΐιε ΓείεΓεηοε ίδ ϋίδίπΒυΐΐνε είΤεοΐΡ €ρ. ΗάΙ. ι. 
ηοΐ αΙε&Γ ; ΕρραΓεηΐΙγ ϊΐ ιηεΕηδ Ιΐιε 195» ΐ• Ι97» 2. 38. Ι4• τον αυτόν 
ηι&ΐηίεηαηοε οί δο 1&Γ§ε Ά ίΐεεί οη μισθόν : ϊη Ιΐιε ίΐεεί ΐΗε ηοηη&Ι 
ίΐ ν,'Άτ ίοοίΐη^. ΙΟ. δίδραχμοι : ΐΗε ραγ \ναδ ίΙίΓεε οΒοΙδ, ίηο1υάίη§ 
ηοΓίτίΕΐ ραγ \νΆ5 ΐ\νο οΐίοΐδ &δ μι- μισθός αηά σιτηρίσιον, αρ. 8. 45• 
σθός Άηά 1\νο Εδ σίτηρεσων ; 3.ά- 2 ; ΐη ίΐιε δίείΐίαη εχρεάίΐΐοη (1ιε 
(ϋΐϊοηαΐ ραγ ίοΓ αη αίίεικίίΐηΐ: ννπδ ρΆγ \ν&δ & άτΆθ\\τη3., 6. 31- 3• 

ηοΐ αΐνναγδ ^ίνεη. ΒοεοΙίΗ, ^'^ίζα/ί- ι8. 2. «? ιτροδιδομίνην : Ιΐιεγ 

^β/«^. ι^. ρ. 34°• — «φρουρούν: αρ. Η&ά τεαδοη ίο 5ε1ίενε (ώς) ΐΗίΐΐ 

Ρΐϊΐ. ^ί£ρ. 579 Β κύκλω φρονρον- ΐΓαίίοΓδ ννίίΗϊη οο^ΐά ρυί ϊΐ ίη 

μΐνοζ ντΓο -πάντων ττοΧεμίων, ΕυΓ. ΐΗείΓ Ιι&ηοΐδ. ι8. 5] ΘΟΥΚΥΛ1ΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 239 

κούροι • καί προσβαλόντβς τ^ ττόλει, έπειΒη ον ττρουγω- 

5 ρ€ΐ ^ προσεΒεχορτο, άπηλθον βπ Άντίσσηζ και Πυρράς 
καί ^Ερεσού, καΐ καταστ'ησάμ.ενοι τα ίν ταΐς ττοΚεσι 
τανταις βεβαιότερα καΐ τείχτ) κρατνι^αντες δια τάχους 
άττηλθον €7γ' οίκου, έστράτευσαν δε και οι Μηθυμραΐοι 2 
άναγωρ-ησάντων αυτών επ Αι^τισσαΐ' • και εκβοηθείας 

ϊο τίνος γενομένης πληγέντες νττό τε των Άντισσαίων και 
των επικούρων άπέθανόν τε ποΧΚοΙ καΧ άνεγωρησαν οι 
λοιποί κατά τάχος, οι δε ' ΧθηναΧοι πυνθανόμενοι ταΰτα, 3 
τους τε "Μυτιληναίους της γης κρατουντας και τους σφε- 
τέρους στρατιώτας ουχ ικανούς οντάς εΐργειν, πέμπουσι 

15 περ\ το φθινόπωρον η^η άρχόμενον Τΐάχητα τον Επι- 
κούρου στρατηγον και φίλιους όπλίτας εαντων. οί δε 4 
αντερέται πλεύσαντες των νέων άφικνούνται και περιτει- 
χίζουσι Μχττιληνην εν κύκλω άπλω τείχει • φρούρια δε 
εστίν οι επί των καρτερών εγκατωκοΒόμηται. και η 5 

χ μεν Μυτιλήνη κατά κράτος ηΒη άμφοτέρωθεν και εκ 
γης και εκ θαλάσσης εϊργετο καί 6 χειμών ηρχετο 
γίγνεσθαι. 

5- «γ' Άντίσσ-ηδ: αρ. 2. 69. Ι ; τες : ορ. 6. 91• 4 στρατιά, ν €πί νεών 

ΐΗεΓβ \να5 ΆΠ ορροδίΐϊοη ρΆτίγ ττε/χι/^ετε τοιχιντην . . . οΐτινες αύτ£- 

ΐΗεΓΕ ; ορ. Ιΐιε ^ΙίεΐΏρΙ οί ΐΗε Με- ρίταα και όπλίτενσονσιν ενθΰί ; 

ΐΗνίΓίΠΗείΐηδ ]υ5ΐ: 1)ε1ο\ν. 6. κότα- ΐΙιεΓε νν3δ ΐΗε 33Γηε ηεεά Ηεπε : 

στη<Γίμ€νοι . . . β«βαιότίρα : Ιΐιεγ δοΜΐεΓΧ. ηοΐ 53.ί1θΓ5. 1 8. φρού- 

ΙεΛ Ά \ίοάγ οί ΐπίκονροι ΐΗεΓε, ορ. ρνα: Ιο\νεΓ5 λνεπε ϊηδειίεά ΐη ΐΐιε 

§ 2. 7• κρατννοντί$ : ροείϊο Άηά οοηΐΐηυοαδ \ν3ΐ1 (ίγκατωκοΒόμητο), 

3 Ιοηίο. ΙΟ. ΐΓληγ€ντ€5 : με-γάΚως \ν1ΐ6ΓενεΓ α δαΐί^Με δροί, ο£ ηαΙαΓοΙ 

3 νικηθεντ€<;, δοΗοΙ. 12. ταντα ϊδ δΙπεησΐΗ (καρτερών, ορ. 2. ΐοο. ΐ), 
εχρ1&ίηε(1 ΐ3ν κρατουντας . . . όντας, δεεπιεά Ιο ολΠ ίοΓ ίΗείΓ εΓεοίϊοη. 
\νΗϊοΙι άερεηϋ οη ττυνθανόμίνοι. ΟοιτιρΗΓε ΐΗε Ιολνεπδ ίη ΐΗε οίΓοαιη- 

4 Ι7• αντίρίται : ρΓε(1. \νίίΗ ττλευσαν- ναΐΐαίΐοη οί ΡΙίΐΙαεα. 240 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [ΐ9• 1 Ι9• Προσδεό/χει/οι δε οΐ Άθηροίου χρημάτων ες την 
πολίορκίαν, και αύτοΙ ζσενβγκόντβς τότε πρώτον Ισφοραν 
διακόσια τάλαντα, εζεπεμχΐίαν και έπΙ τους ζνμμώ^ονζ 
άργνρολόγονς ναυς δώδεκα και Λυσικλεα πέμπτον αυτόν 
2 στρατηγόν. 6 δε άλλα τε ηργυρολόγει και ττεριεπλει, 5 
και της Καριάς εκ Μυουντος άναβας δια τον Μαιάνδρου 
πεδίον μ^χρί τον Χαν^ίον λόφον, επίθεμενων των Κάρων 
και Άναατων, αυτός τε διαφθείρεται και της άλλτ^ς 
στρατιάς πολλοί. 

20. Του δ' αύτοΰ χειμωνος οι Πλαταιτ^ς (εη γαρ επο- 
λιορκονντο νπο των ΐίελοποννησίων και Βοιωτών») επειΒη 
τω τε σίτω επιλιπόντι επιεζοντο και από των ^Αθηνών 19. 2. ί<Γ£ν€γκόντ£5 : Ι^οΐΐι νβΓΐ) 
Άηά ηοαη Επε ΙεαΗηίο&Ι Ιεπτίδ ; ΐΗβ 
(Ισφορά \ν3.5 3.η εχίΓαοΓάίη&Γγ ίΆχ 
Ιενίεά οη ρΓορεΓίγ ΐη ίίηιε οί \ναΓ 
οηΐγ ; ϊΐ \νίΐ8 ίΓβςυεηΐΙγ τεδΟΓίεά 
ίο Ϊη ΕΛεΓ (3αγ5, Άπά ίΗε ΓεδΙϊνε- 
ηεδδ οί ΐΗε ρεορίε υηάεΓ ΐΐ ΐδ ά 
οοΓηιηοηρίΗοε ΐη Όειτ». Ι η 424^ 
ίΐ ίδ αίΓείΐάγ ά ίΆπι'ύΪΆΤ ΐΗίη§, ορ. 
Αγ. Ες. 922. Αΐ ίΐιίδ ίίιηε ΐΐιε 
ΕδδεδδΓπεηί νναδ ιτίΕάε οη ΐΗε ΐ3Εδίδ 
οί ΐΗε 5ο1οηΪ3.η οΐ^δδεδ, ΐΗε ίΐιείεδ 
ΐ3εΐη§ εχεηηρΐ:. — τότ£ τρώτον : 
είΐΙιεΓ ίίΓδΙ Η^δοΐυΐεΐγ, ογ ίίΓδΙ; (εΙ 
ΙεαδΙ) δίηοε ΐΗε ίοΓηιαίίοη οί ΐΗε 
οοηίεάεΓΕογ οί Οείοδ. 4• ά,ργυ- 
ρολόγου9 : \νε πιεεΐ ΐΗεδε α^&ίη 4• 
5ο. Ι, 4• 75• ϊ• ^νΗεΐΗεΓ ΐΗεγ 
ννεΓε ίο οοΐΐεοί άττ^άτ^ οί ίπΐ^υίε 
(οΓ αάν^ηοε ραγηιεηίδ ?) ογ εχ- 
ΙτΆοτάΐτΐΆΓγ οοηί:ηΐ3νι<:ίοηδ, ΐδ ηοί 
οΙεαΓ ; ίΗε ιοο Ι&ΙεηΙδ Ιενίεά 1)γ Α1- €ΐΐ3ΐ&άεδ ΐη Οηγϊη, Χεη. Ηβίί. ι. 4• 
9, ο^ηηοί Ιι^νε 1)εεη Γε§υΐ3,Γ ΙηΙίϋΙβ 
πιο'ηεγ ; αηά ΐΗε ννοΓάδ οί ΑεδαΗί- 
ηεδ, 3• Ι59> τοί'5 Ελλι^νας ήρ-γνρο- 
λόγησ€, άο ηοί τείεΓ ίο αΓΓεαΓδ. 
— ττίμίΓΓον : ίΐη υηυδίι&Ι ηυηιΙ^εΓ ; 
ίοΓ δυοΗ 3 ρυΓροδε αηά ννΐΐΐι δο δπίΕΐΙ 
3. δςυ&άΓοη οηε, ί\νο, ογ ίΗΓεε αΓβ 
ϋδααΐΐγ δεηΐ. 8. Άναιιτών: ορ. 3• 
32. 2 "^ιάμιοι οΐ €$ Άναι'ων; αίΐεΓ 
ίΐιε Γεάυοίϊοη οί δαπιοδ, ίη 439> 
Γεήα^εεδ Ηαά ενΐάεηΐΐγ δείίΐεά οη 
ίΗε ηι&ΐηίαηά ορροδΐίε, ορ. 4• 75• ^ 
τά Αναια €πί ττ) 2ά/λω. 

2ο. \νε Ιείί ΡΐΗίΕεα αί 2. 78; 
ίΐιε \ν&11 οί οΐΓουηιν&ΙΙαίΐοη \ναδ 
Ιίυίΐί, Άηά ΐΗε 3ίΙ&α1ς 1\Άά ^εοοητιβ 
3. Ιείΐ^ιιεΓ. ΤΙίΕί \νΕδ ίΗε αυίυπιη 
οί ίΗε ίΗΐΓά γοΆΐ οί ίΗε \νΕΓ ; ίΗβ 
πΕΓΓ&ίΐνε ΐδ Γεδαηιεά ΐη ίΗε \νΐηίεΓ 
οί ίΗε ίοπΓίΗ. 3• "^ν ««"ίτω ί-π-ιλι- 
Ίτόντι : 30. Τ77 (πιλ^ίψα του σίτου ; >•3] ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 241 ούδε/ιία βλπις ην τιμωρίας ούδε άλλτ; σωτηρία έφαίνετο, 
5 έπίβουλεύονσα/ αυτοί Τ€ και * Κθηναίωι/ οι ζυμπολίορ- 
κονμβ/οι πρώτον μα/ πάντες εξεΚθεΙν καΐ υπερβηναι τα 
τεί\η των πολεμίων, ηι/ ^υνωνται βίάσασθαι, εσηγησα- 
μενον την πεΐραν αντοΐς &εαινετον τε τον ΎολμίΒου, 
άνορος μάντεως, και Έ,νπομπίοου τον Ααϊμάχ^ον, ος καΐ 
ιοεστρατήγει • έπειτα οι μεν ημίσεις άπώκνησάν πως τον 2 
κίνοννον μεγαν ηγησάμενοι, ες δε άνδρας διακόσιους 
και είκοσι μάλιστα ενεμειναν τη εζό^ω εθελονταΐ τρόπω 
τοιωδβ. κλίμακας εποιησαντο ΐσας τω τείνει των πο- 3 
λεμίων • ξννεμετρησαντο Βε ταΐς επιβολαΐς των πλίνθων, ερ. 3• 29• 2 τβ Μυτιλί/νι; €αλ<υ- 
κνία {οαρίΐίΓβ ο/). 

4• τιμωρίαβ : = βοηθΐάΐζ. ζ. ίττι- 
βονλ€ΰουσιν . . . <ξ{λθ€ΐν : ορ. Ηϋΐ. 
Ι. 24 €ΐΓίβονλ.£ΰ€ίν τον Αρίονα έκ- 
βαλόντ€ζ €χ«ν τα χρήματα. Ρΐ3ΐ. 
ϋερ 5^6 Β έιηβονλ€νονσίν άττο- 
κτινννναι λάθρα. η . βιάο-ασβαι : 
1>τ€α}: ί/ΐΓθΐι^/ι, ορ. 7• 83• 5 δώ των 
φυλάκων βιασάμίνοι (χωρούν- — 
Ισηγηο-αμ^νου : 5ΐί^ε3ί. υ56<3 οί 
οηε «νιο 1ιε5 δαρεποΓ Ιίηοννίεάσε 
ΟΓ ί秀ηυίΐν: ορ. 4• 76• 2 Πτοιο- 
6ωρον . . . έσηγονμενον τάδε 
αντοΓς. 9• ό.»'δρο8 μΛντ€ω5 : λνΐιεη 
άνήρ Ϊ5 ΐΗϋδ οουρίεά ν\•ϊί1ι α ηοιιη 
(Ιεηοΐίη^ βρεοίίΐο ίυηοΐΐοη (στρχ- 
τηγός, εΐο.), ΟΓ οοηάΐΐϊοη (ξένος). 

άνηρ 15 Π10Γ6 Ιΐΐ3.η Τ15 ; ϊί §ΐν65 

1)3θ1<σΓουηά αηά Ιοηβ; 866 Κ.. Α. 
Νεϋΐ οη Αγ. Ες. 257• Εν6Γγ 
Ογ661{ ζτνηγ Υΐ2ίά τ^ξαίΆτΙγ οηε ογ 

ΤΗϋΟΥϋΙΟΕ^ — 1 6 ΓΠΟΓβ μάντ€ΐ<;, ορ. 6. 69. 2, 7• 
5θ. 4- Ηάΐ. 9• 33• 9• 3^, 7• 219- 
ΙΟ. ίΟΓτρατήγίΐ : " ρπιεΙΟΓ 6Γ3ΐ, ηοη 
(Ιυχ ίΠϊυδ επιρίΐοηίδ." δίπΐιΐ. — 
άττωκνησάν ττωβ τον κίνδυνον : ορ. 2 
3• 3°- 4 Ι^ν ό.τΓθκνησωμ€ν τον κίνδυ- 
νον. II. ί« . . . άνδρας διακοο-(ου$ 
. . . μάλΜΓτα: ίοΓ μάλιστα. 866 οη 
2. ΐ9• Ι. ΤΗε ρΓεροδΐΐϊοηαΙ ρΗπαδε 
18 ηιη Ιο^εΐΗεΓ &ηά \\Ά5 Ιϊεοοπηε Ά 
δυ^δίαηΐίνε, Ηεπε 3. ηοιη. ορ. 3• 
85• 2 8ΐ€σώθΎ}σαν γαρ αντων €5 
πίντακοσίαυς. Νοίε ΐΗε υβε οί 
όνδρ£5 ^ΝΪΐΗ ΐΗε ηυΓηεπΗΐ, \νΗΐοΗ 
ΐδ νεΓ}' ίπεςαεπί ϊη ΤΗυο.. ορ. 2. 
2. Ι, 3• 24- 2, 3- 52• 3. 3• 7ο. 4- 3- 

75• Ι, 3• 8ΐ• 2, 6ΐ0• Ι3• κλίμχικας 3 
«Γοιήσ-αντο : ερεχε^εΐϊο ΗδνηάεΙοη. 
ορ. 2. 6ο. 4• Ι4• |υν€μ€τρή<Γθντο : 
δο. τάς κλίμακας, ορ. 2. 76. Ι ^νν- 
τεκμηράμενοι, ΡΙαΙ. 7>'»/. 39 ^ "τρος 
άλλτ^λα ζνμμίτροννταχ. 242 ΘΟΥΚΥΔ1ΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [20. 3 Ύ) €τυχ€. προς σφας ουκ εζαληλιμμει^ον το τείχος αυτών. 15 
•ηριθμ,ουντο δβ πολλοί α/χ,α τάς επιβο\ας καΐ βμβλλοΐ' οΐ 
μεν Τίνες άμαρτησεσθαι, οΐ δε πλείους τεύζεσθαι του 
αληθούς λογισμού, άλλως τε καΐ πολλάκυς άριθμουντες 
καΧ ά/χα ου ττολυ απέχοντες, άλλα ρα^ίως καθορωμενου 

Λ ες 6 εβούλοντο του τείχους, την μεν ουν ζυμμετρησινζο 
των κλιμάκων ούτως ελαβον, εκ του πάχους της πλίνθου 
εΐκάσαντες το μετρον. 

21. Το δε τείχος ην των ΤΙελοποννησίων τουόνΒε τη 
οίκοοομησει. είχε μεν όύο τους περιβόλους, προς τε 
Πλαταιώΐ' καΐ εΐ τις εζωθεν απ* Αθηνών επίοι, ΒιεΙχον 
δε οΐ περίβολοι εκκαί^εκα πό^ας μάλιστα απ* αλλήλων. 

2 το οΰν μεταξύ τούτο [οί εκκαίΒεκα πόδες] τοΓς φύλαζιν 5 15- ιτρδδ σ-φάδ: /αάηξ {Ηβιη. 
— ϊξαληλιμμένον : ννΗεΐΗβΓ ίΐιϊδ = 
ρΐαίΐβτεά οχ ιυΗίΙβ'νυαεΗεά, αδ Β1. 
Ιίΐΐίεδ ΐί, Ιΐιε ρυΓροδε \ναδ ίο ρΓο- 
1601; ΐΗε λν&ΙΙ Γγοπι ΐΗε ννεαίΗεΓ ; £ογ 
δοηιε Γε&δοη Ιΐιΐδ ροΓίίοη νν^δ ηοί 
δο ΐΓβαίεά. 1 1 ΐΏΕγ ΐ3ε ηοίείΐ ίΗαί 
ίΗε δΙΟΓίΏ ννβ ΗεαΓ οί Ι&ίεΓ ΒεβΙδ 
οη ΐΗε οίΗεΓ δΐάε οί ίΗε \ν3ΐ1. 
1 6. καΐ€μΐλλον: ΐΗε τεδυΐί οί ^ρι- 
θμονντο τΓολλοί αμα ; ρ&ΓΕί3χίδ, ορ. 
2. 6. 2, 2. 6θ. 1 . 20. €5 ό ίβοΰλοντο : 
'■'■ /οτ ίΗεϊτ ρΗνρο5ε.'''' ]ονν. λΥΗ^Ι 
ηεεάδ εχρΙαπΕίίοη ΐδ ΐΗε ροδδΐ- 
ΜΗίγ οί Γπαΐίίη^ ΐΗε οοιιηΐ, ηοΐ 
■Ά.Ί \νΗαΙ ροίηΐ ΐΗεγ ίηΐεηάεά ίο 
δΟΕίε ίΐιε νναΐΐ. ΤΗε \ν1ιο1ε 3ο- 
οουηί ρΓεδυρροδεδ ίΐιε δ&πιε Ηεΐ§;Ηί 
οί λναΐΐ ίΙίΓου^Ηουί, δΟ ίΗίΐί οηε 
ροϊηί \νου1ά δεΓνε Εδ ννεΐΐ 3δ αηοίΙιεΓ; \νε Η&νε 1)εεη ίοΐά ίΗ^Ι 
ίΗίδ ρ3.Γΐ οί ίΗε νΐΉΐΙ \ναδ υηρίαδ- 
ΙεΓε<3 ; ηο\ν \\'ε ΗείΐΓ ίΐιαΐ ϊΐ ννοδ 
ηεαΓ εηου§1ι ίο Ι^ε δεεη ννΐίΗ 
ίΗε ηεεόίϋΐ άίδΐϊηοίηεδδ ; 1ίηο\νίη§ 
ΐΗεδε ί\νο ίιοίδ, \νε Ιίηονν ε11. — 
την ξυμμέτρηοΊν . . . «λαβον : ορ. 
5ορ1ι. ΡΜΙ. 536 θίαν . . . λαβόντα. 
21.2. δύο : ρΓεά. ; ΙιεΓε ίίΓδΙ 
\νε &Γ6 Ιοίά ίΗ&ί ίΐιε νναΐΐ \νΗδ 
άουΐ3ΐε. — "π-ρόί Πλαταιών : ορ. 4• 
130. Ι 7Γ€ρΐ7Γλ£υσαντ£5 €5 το ττρος 
2κιώι/ϊ;9, Ηάί. 3• ΙΟΙ ίκαστίρω 
των Πίρσεων οΐκίονσι και ττρός 
νότον άνεμου. ΤΗϊδ ίδ 63δί1γ δεεη 
ίο Ιίε (ΙίίίεΓεηί ίΓοηι ττρός σφας οί 
3- 2θ. 3> ί1ιου§Η οπγ ίΓΕΠδίΗίΐοη 
τηζγ 1)ε ίΗε δ^ηιε. 3• «ϊ τΐδ • . • 
ίττίοι : ορ. 6. ΐοο. Ι προζ την ττόλιν, 
£Ϊ ΐΊΓΐβοηθόί€ν, €\ώρονν. ζ. τό 22. 2] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 243 

οΙκηματα Βίαι/€ΐ^€μημ.€να ωκο^όμητο, και ην ζυν€χη ώ(ΤΤ€ 
€.ν φαίνεσθαι. τ€ΐ\ο<; παχν €πάλξ€ΐ<; €χον αμφοτέρωθζν. 
δια δέκα δε έπάλζβων ττνργοι ήσαν μ,βγάλοί και ίσοπλα- 3 
7619 τω τείχεί) Βίηκοντβς €9 τ€ το βσω μέτωττον αυτού 

ΙΟ και οί αυτοί και το ε^ω, ώστε πάρο^ον μη βίναι παρά 
ττύργον, αλλά δι' αυτών μέσων ^ίηεσαν. τάς ουν νύκτας, 4 
όποτε χειμών εϊη νοτβρός, τάς μεν επάλξεις άττε'λειποϊ/, 
εκ δε των ττύργων όντων δι' ολίγου και άνωθεν στεγα- 
νών την φυλακην εποιουντο. το μεν ουν τεΐ)(^ος ω ττε- 

15 ριεφ ρου ρουντ ο οί Πλαταιι^"» τοιούτοι/ ην. 

22. Οί δ', επεί^η παρεσκεύαστο αυτοις, τηρησαντεζ 
νύκτα 'χειμεριον υδατι και άνεμω και αμ' άσεληνον εζγ- 
σαν ηγούντο δε οίττερ και της πείρας αιηοι ήσαν. 
και πρώτον μεν την τάφρον Βιεβησαν η περίζΐ^εν 

5 αυτοιίς, έπειτα προσεμειζαν τω τείχει των πολεμίων 

Ιλαθόντες τους φύλακας, ανά το σκοτεινον μεν ου προϊ- 
Βόντων αυτών, φόφω δε τω εκ του προσιεναι αυτούς 
άντιπαταγούντος του άνεμου ου κατακουσάντων • άμα 
δε και διε^οι^τες πολύ ήσαν, όπως τά όπλα μη κρουό- 
μιτταξυ : ορ. 2. 13• 7 : δϋΐ)]. οί ωκο- εχρίαϊηδ ίσοττλατας τω Τ£ΐχ£ΐ. 
8όμτιτο. ΙΟ. καΐ οΐ αντοί καΐ το ϊξω : α/ΐίί 

6. οΙκήματα: ρπεά. \νΐΐΗ ωκο- Ιϊ):ε7ΐη$6 Ιο ίΐιε οκίεκ αΐ30. 12. χ€ΐ- 4 
Βόμητο : ^ιανενεμημίνα 1ΐ38 ίιΐΐεη μ«ν . . . νοτ£ρο$ : 8ίνγρο<; και νετόν 
ΐηίο Ε^τεεηιεηΙ λνΐίΗ ίΐ ; ΐΗε άζί. ΐχων, δοΗοΙ. 

τοΓς φνλαέίν Η^δ (Ιπι^σ^ί^ ϊη οίκη- 22. 2. ίξ^σ-αν : ίοΓ ΐΗβ ϊηΙβΓ- 

ματα, ζηά ΐΗϊδ Η38 άίδΙοοΗΐεά ΐΗε \ν63νίησ οί ίπιρίδ. Άηά 3θΓδ., δβε 
οίααδε. — ήν |υν£χή : ΐΐΐΐρβΓδοηΕΐ : 05. 2ΐι. 6. ού ιτροϊδοντων αύ- 
ίΛίΤί ινα5 ηο Βνεαίι ; οικήματα ϊδ τών : δο. των φυλάκων ; ίοΓ ΐΗε 
3 ηοΐ δυΐ)]. 8. δια δ<κα δ< (πάλξ€ων : ΐ3θ1{ οί εοηοοπά. αρ. 2. 5• 5• 
ίΗβ §εη. §ϊν6δ Ιΐιε ίηΙεΓν^Ι. αρ. 2. 9• ^*»« "^ διτλα μή : μη αίΤεοίδ α 
29• 3• 9• διήκοντίϊ . . . ϊξω 1χ)ΐ1ι ρίο. Άηά \•\). 244 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [^ μει^α προς άλληλα αίσθ-ησιν παρεχοι. ήσαν δε βνστα- ίο 
λεΓς τ€ ΤΎ) οπλίσει καΐ τον άριστερον ττόδα μόνον 
νπο^β^εμένοί ασφαλείας ένεκα της προς τον πηλόν. 
3 κατά ονν μεταπνργυον προσεμισγον προς τας επάλζεις, 
εΙΖότες οτι ερημοί είσι, πρώτον μεν οΐ τας κλίμακας 
φέροντες, καΐ προσέθεσαν• έπειτα ψιλοί δώδβκα ζυνίΒ 
ξιφιΒίω και θώρακι άνεβαινον, ων ηγεΐτο ^ Αμμεας 6 
Κοροίβον και πρώτος άνεβη, μετά δε αυτόν οι επόμενοι 
εζ εφ* εκάτερον των πύργων άνεβαινον. έπειτα φιλοΧ 
άλλοι μετά τούτους ζυν Βορατίοις εχ^ώρουν, οΐς έτεροι ΙΟ. €υσταλ€Ϊ5 : ηοΐ φίλοί, 
ΐΗου^Η ΐΗεΓε \ν6Γ6 ψιλοί &ιτιοησ 
ίΗεπι. 12. άσ-ψαλ€(α$ 2ν€κα : Ιΐιε 
\)3.ν& ίοοΐ ννουΐά οΙυΙοΗ ίΗε ^Γουηά 
5€ΐΐ6Γ. Ι3• Ίτροδ τάδ ίΐΓ<ίλξ€ΐδ : 
ΐΗβ ρ^Γΐ οί ίΗΰ \νίΐ11 ΐΗίΐΙ; ννίΐδ 
53.1;11εΓηβη1:6(3) (ΐΗοδε ραΓίδ ννΗεΓβ 
ΐΗε ΙοννεΓδ ννεΓε; ορ. 3• 2 1. 4> 
λΛΓίιεΓε ΐΗεΓε Ϊ8 3η ενίάεηί οοηίΓαδί 
Ι^εΙννεεη αί 4ττάλ$€ΐς αηά οί ττυρ- 
•γοι. Ι4• ίρήμοι: ΐΗΐδ ΗεΙ}Ϊ1; οί Λε 
εηειηγ Η&ά Ι^εεη οδδεΓνεά. 15• ψι- 
λοί: λνϊΐΗοπΙ δΗϊεΙάδ; ηοΓ άχ& 
δΗίεΙάδ Ηη,ηάεά ΐΗεηη Ιίγ ΐΗοδε Ιΐΐ3ΐ; 
ίοΠονν ; ίΗεΓε \ναδ ηο ίίιηε ίοΓ ΐΗΐδ : 
ΐΗε §ϋίΐΓάδ τηυδί Βε ονεΓρολνεΓεά 
3Λ. οηεε. 1 6. ών ήγίίτο . . . άνε- 
βαινον κτ€. : ΤΗυε.'δ ίΪΓδί ΐηίεηΐΐοη 
λνίΐδ ίο §ίνε ίΗε οτά&τ ϊη \νΗίε1ι 
ΐΗε άεί3ε1ιιτ>εηίδ ττροσε/Λίσγον ττρός 
τά.5 βττάλ^εΐζ ; δο ίΗ^ί ιτρωτον μίν 
. . . (.πίΐτα . . . ίττίΐτα ννοιιΜ πιεΓεΙχ 
δΙηη§ οίΤ ίΐιε δυΐ3]δ. ο£ ττροσίμισ- 
γον; ίΐιΐδ Η&δ Ι^εεη ι)^ο1^εη ίηίο, Ι. 1)γ αά(3ϊη§ α δρεαίϊο ίαοί 3δ ίο 
ίΗε ήΓδί ίΓΟορ (και προσέθίσαν) ; 
2. (ά εοηδεςιιεηςε ο£ ι) 1>γ δυΐ)- 
δίϊίυίϊη§ άνίβαινον ίοΓ προσίμισ- 
γον ΐη δρείΐ1ίΐη§ ο£ ίΗε δεοοηά 
§Γουρ, 3.ηά Ιΐιεη, αίίεΓ ηΕΐηΐη§ ίΗε 
εοΓΠΓηαηάεΓ, 5γ ίηδεΓίΐη§ και ττρώ- 
Τ05 άνεβη, Ηε 7υα$ ΐΗε βν$ί {ί.β. ο£ 
ΐΗε \νΗο1ε Ηοφ•) ίο ίηοηηί ΐΗε 
ιναΙΙ; 3• (δΐι^^εδίεά Ι^γ ίΗε Ιαδί) 
5ν ίΗηΐδίΐη§; ΐη ζτι αηδ\νεΓ ίο 
ίΗε ςυεδίΐοη, " &ίίεΓ Απιηιείΐδ, \νΗο 
ηεχί ? " Εηά ίΗΐδ \νΐίΗ 3, δΗϊΓί, ίοΓ 
\ν6 εχρεοί //.ετά δέ αυτόν οί εττό/χε- 
νοι άνίβησαν, 1)υί τεπά ίηδίε^ά οί 
Ιττόμίνοι ίζ . . . άνε/^αινον (= ΐΗε 
ηιοΓε ΕοευΓΕίε άναβάντα ίχώρονν); 
ίΗε οοηηεοίίοη ίδ ηο\ν αΐίδοΐυΐεΐγ 
ΐ3Γθ1ίεη Άηά ττροσε/Αΐσγον Ιοδί ίο 
δί^Ηί ; ννε ηΐΕΐ<ε 3. ηε\ν δίαπί λνΐίΐι 
Ιπειτα &ηά Γαΐΐ ΐ3&ο1ί οη ίΗε οοΙοΗεδδ 
ίχώρονν ίοΓ ίΗε νΗ. 1 8. €ξ ίφ' 
ίκάτερον : ΐΠο^ΐοδΙ, ίΗου§Η π^ίυΓίΐΙ, 
&δ Αηηηιε&δ \ν3δ οί ίΗε ίλνεΐνε. 22. 8] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 245 

2ο κατόπίΡ τάς ασπίδας ^φερορ, όπως €κα.νοι ρααν ττροσ- 
βαίνοιεν, καΧ βμβλλον δώσειί' οπότε προς τοις πολεμίους 
είει^. ως Βε αίρω πλείονς εγενοντο, ^σθοντο οΐ εκ των 4 
πύργων φύλακες • κατέβαλε γάρ τις των Ώλαταιών αν- 
τιλαμβανόμενος άπο των επάλξεων κεραμίδα, η πεσονσα 

2-,Βονπον εποίησε. και αντίκα βοη ην, το δε στρατό- $ 
ττεΒον επΙ το τείχος ώρμησεν ου γαρ τ^δει ο τι ην το 
Βεινον σκοτεινής νυκτός και χειμωΐΌς οντος, και α/χα οι 
εν ΤΎ) πάλει των Πλαταιών νπολελειμμενοι εζελθόντες 
προσεβαλον τω τείγει των Υίελοποννησίων εκ τον μπαλιν 

ΙΟ η οι άνΒρες αντών νπερεβαινον, οττως ηκιστα προς αυ- 
τούς τον νονν εχοιεν. εθορνβονντο μεν ονν κατά χώραν 6 
μένοντες, βοηθείν δε ουδείς ετόλμα εκ της αντών φυ- 
λακής, άλλ' εν άπόρω ήσαν είκάσαι το γιγνόμενον. 
καΐ οι τριακόσιοι αντών, οΧς ετετακτο τταραβοηθειν ει η 

35 τι δεοι, εχώρονν εζω τον τείχονς προς την βοην, φρνκτοί 
τε ηροντο ες τάς Θήβας πολέμιοι • παρανίσχον δε και 8 

5 26. ώρμησ-ίν : 6&ς1ι ίοΓ Ηϊδ 35• """ροί την βοήν : Ιΐιεγ Ηαά ΙΐΕΕΓά 
ροδΙ. 27• όντο5 §065 λνίΐΗ 1)θΐΗ αη αίαπη, 1)αΙ ηοΐ1ιίη§ πιογ6 (ϋδ- 
ηουηδ. 2δ. Πλαταιών : ρχΓίΐΐΐνε ; ΙϊηοΙ (ΐΗεΓε \ν&5 α 1ιθΛν1ίη§ δίοπη), 
ΓοΓ Ιΐΐ6 οτά&τ, ορ. 3• 36• 5• 3• 65- 3• ^^^ 5θ ίοοίί ίΗε δϊάε ο£ ΐΗε \\•ε11 

6 3ΐ• «θορυβονντο : οί άϊδίΓΗΟίίηο; €χ- \\•Η6Γ6 ϊπ 3ΐΐ3θ1ί δεειηβά ηιοδί 
αΙβΓηεηΙ, ορ. 7• 22. ι βονλόμενοι 1ί1<ε1ν ; 5εδϊ(1εδ, εθορνβονντο. — 
ττρος τας εντ05 (ναν-ς) ττροσμίΐέαι ψρυκτοί ιτολίμιοι : ορ. 2. 94• Ι» 
και α/χα ίττιττλίΓν τω ΤΙΚημμνρίω, \νΗεΓε ΐΗε 5οΗο1. 5Η}•δ Ιΐιε φρ. 
όττως οί Αθηναίοι άμφοτερωθεν ττολε/ϋΟίλνεΓε 1^ερι ίη ιηοΐίοη, \νΗϋ6 
θορνβωνται. ^2. «κ τήδ αντων : ΐΗε φρ. φίλιοι \νεΓε ΗεΜ δίεαάγ. 
7ΓάκΓ€5 ίδ 03Γπε(1 ίη ουδείί. 33• ^ 3^• ιταρανίσχον : ίη Ά 3υηι5ΐ6 ο£ 8 
&ΐΓορ« . . . ίΐκάσ-αι: ορ. Ι. 2ζ. Ι πν^Ι φρνκτοί, ν,ΛϊΆί οουΐά ΐΗοδε 
€ν άττόρω ΐϊχοντο θίσθαι το παρόν. \νΗο δΕ\ν ΐΗεηι 1ε3Γη? Α νβτγ 

7 34• οί τριακόσ-ιοι : ΐΗε άγΧ. ίδ άυε δΙιοΓΐ ρεποά ο£ ΗεδίΐΕΐΐοη \νοιι1(1 1)β 
Ιο ΐΗε Γεί. οίααδε ιΗλΙ ίοΠοννδ. δυΙΉοίεηί ίοΓ ΐΗε ραΓροδε άεδίπεά. 246 ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΛΦΗ2 Γ [22. 8 

οΐ €κ της πόλεως Πλαταιτ^^ ο,πο του τβίχ^ονς φρνκτούς 
ΤΓολλονς πρότβρον παρεσκζυασμβνονς ές αντο τοντο, 
δπως άσαφη τά σημεία της φρυκτωρίας τοΙς ττολεμίοίς 
η καΐ μη βοηθοίεν, άλλο τι νομίσαντες το γιγνόμενον ^ο 
εΙναί η το 6ν, ττρΧν σφων οΐ άρ^ρες οΐ εζιόντες Βίαφύ- 
γοίεν καΐ του ασφαλούς άντιλάβοιντο. 

23• Οί δ' υπερβαίνοντες των ΤΪΚαταιων εν τούτω, 
ως οι πρώτοι αυτών άνεβεβηκεσαν καΐ του πύργου εκα- 
τερου τους φύλακας Βιαφθείραντες εκεκρατηκεσαν, τάς 
τε διόδους των πύργων ενστάντες αυτοί εφύλασσον μη- 
οενα δι' αύτων επιβοηθείν, και κλίμακας προσθεντες $ 
απο του τείχους τοις πύργους καΐ επαναβιβάσαντες 
άνορας πλείους, οΐ μεν απο των πύργων τους επι- 
βοηθοΰντας καΐ κάτωθεν καΐ άνωθεν είργον βάλλοντες, 
οι ο εν τούτω οι πλείους ττολλάς προσθεντες κλίμακας 
άμα καΐ τάς επάλζεις άπώσαντες δια του μεταπυργίου το 
υπερέβαιναν. 6 δε Βιακομιζόμενος αΐεΐ ΐστατο επΙ του 
χείλους της τάφρου και εντεύθεν ετόζευόν τε καΧ ήκόν- ΤΗαο. Η35 ηοί Ά ννοΓά πΐ^οαί ΐΗβ ίτηβοηθάν : ορ. 2. 69. ι, 7• ^7- 2. 

θίϊεοί Ιΐΐ3ΐ; \ναδ ρΓοάαοεά ; Ηε οηΐγ 8. κάτωθίν καΐ ανωθίν §θ6δ \νϊΐ;1ι 

ίεΐΐδ αδ ννΗαΙ λν^δ Ηορεά. ειργον βάλλοντ€<;. 9• «^ ■π•λ€£ου5•. 

41. ΊτρΙν . . . διαψν-γοΐ€ν: ορί. ; τν/ιο τυίκί ίΗε ηιαϊοτϋγ ; εχρί&ϊηδ 

ίΐ 15 ΐΗε ΐΗου^Ηΐ οί ΐΗε Ρ]3ίίΐε3ηδ. οί δί'; ΐΗοδε \νΗο \νεΓε δΙϊΠ αΐ Ιΐιε 

23• Ι. οί ύπϊρβα(νοντ£ς : ίΗε ίοοί οί ίΐτε \ν3ΐ1. II. ύΐΓ£ρ€βαι,νον : 

\ν1ιο1ε 1)θά7 ; ΐΗου^Η ίΗε νΙ)δ. §ΐν6 ΐΗεγ δίΓείΐιτιεά ονεΓ &ηά όεδοεηάεά, 

Λε Εοΐΐοηδ ο£ ΐΗε δενεΓπΙ §Γουρδ. υδίη§ ίΙιεΐΓ 1&(1(1εΓδ ο£ εοιίΓδε, 

4• ίφΰλασσον : ΐΗϊδ ϊδ ενϊάεηΐΐγ ννΐιϊΐε Λείτ οοιπΓίΐάεδ 1ιε1(1 ΐΗε 

ΐΗε \νοΓΐί οΓα ραΓί άπα ηεεάδ ηο οί δίοδοι αηά ίΗε ίοννεΓδ. — αΐ€( : 

μ.ίν\ λνίΐΗ ΐΗε οίΗεΓ νΐ3δ. άϊδίΐη- αρ. 2. 37-3; ί* §οεδ ννΐίΗ διακο- 

§;αίδ1ιΐη§ δυΐ3]δ. ΕΓε ηεεάεά, αηά μίζόμ^νος ρήτηζήΐγ, \)ηί αίδο \νίί1ι 

αοοοΓάϊη^Ιγ αρρε&Γ. — μηδένα . . . ΐστατο; Ηεηοε ίΐιε υηυδυαΐ οπίίεΓ. 24- ι] ΘΟΥΚΥΑΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 247 

τίζον, €1 τις παραβοηθών παρά το τ€Ϊχος κωλντης 
γίγι/οιτο της Βίαβάσβως. έπεί δβ πάντες Βυβπεπεραίωιηο, 3 

15 οΐ άπο των πύργων ^αλεπώς οί τελευταίοι καταβαίνον- 
τας Ιγωρουν έπΙ την τάφρον, καΐ έν τούτω οΐ τριακόσιοι 
αύτοις έπεφίροντο λα/χττάδας έχοντες, οΐ μεν ονν Πλα- 4 
ταιης εκβίνονς εώρων μάλλον εκ τον σκότους εστώτες 
επί τον χείλους της τάφρου, καΐ ετόζευόν τε καΐ εσηκόν- 

2οτιζον ες τα γυμνά, αύτοΙ δε εί^ τω άφανεΐ οντες ησσον 
δια τάς λα/χπάδας καθεωρωντο, ώστε φθάνονσι των 
Πλαταιώι^ και οί ύστατοι ^ιαβάντες την τάφρον, χαλε- 
ττως δε και /βιαίως • κρύσταΧλος τε γαρ επεπηγει ου 5 
βέβαιος εν αυτή ωστ επελθειν, άλλ' οίος άπηλιώτου [-^ 

25 /δορεου] ύδατώδτ79 μάλλον, και η νυζ τοιούτω άνεμω 
νπονειφομενη πολύ το ΰοωρ εν αύτη επεποιηκει, ο μόλις 
υπερέχοντες επεραιώθησαν. εγένετο δε καΧ η Ζιάφευζις 
ιντοΖς μάλλον δια του χειμωνος το μέγεθος. 

24• Όρμησαντες δε από της τάφρου οί Υίλαταιης 
εχώρουν αθρόοι την ες Θήβας φερουσαν 6Βόν, εν δε^ια 
έχοντες το του Άν^ροκράτους ηρωον, νομίζοντες ηκιστ* 
αν σφάς ταύτην αυτούς ύποτοττησαι τραπεσθαι την ες 

Ι4• τηβ διαβάο-€ωβ: οίΐΗοάίΐοΗ. Ιο 56ε ίΓΟΓΠ οηε άΆτ]ί βροί ΐηΐο 

3 — «άντίδ : Ε Γουηά δΐΗΐεηιεηΙ : Ιΐιε Άηού\&Γ Άά]3.ο&ηΙ. 23• βιαίωί : ορ. 
εχοερίίοηδ ίο11ο\ν. 15• οί τίλίν- 2. 33• 3• ^ό. δ μόλιβ κτί. : ίδ ηοΐ 5 
ταϊοι: Γ65ΐΓΪ€ΐϊν6 &ρροδΐΐΐοη. ορ. Ι . ο τν/ι^η'/οκί / 5ε6 οη 2. 40. 3• 

2. 6 οί . . . €κπΐ7Γτοντ€5 τταρ' Άθψ 27- διάφ«ν|ΐ5 Ϊ8 ρΓβίειτεά Ι^ν Τΐιιιο. 

ναά>υ? οί Βννατώτατοι . . . άνεχώ- Ιο ΐΗε οοιηηηοηεΓ 8ιαφνγη. 

4 ρουν. 2θ. «5 τα γυμνά: ορ. 5• ΙΟ. 24• 3• Άνδροκράτουβ : οη ίΗε 
4 το Βεξών και τα γνμνα ττρος τους δϊίε οί Ιΐΐ6 ΠεΓουπι. 566 Οηιηά}•, 
ΐΓολεμίον^ δον? άττηγε την στρατιάν. ΤΗε Οτεαί Ρεν3Ϊαη ΙΥακ. ρ. 467• 
21. Βιά τάς λαμιτάδας : ίο 566 ίτΟΓη 4• «Γφ«ιβ : 5υ1)]. οί τραιτεσ^αι ; αύ- 
Ιΐ^Ηΐ ίηίο (33Γΐνη655 ΐδ Η^ΓάεΓ ΙΗεπ τους οί χητοτοττησαι ; 35 τραπίσθοΑ 248 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [24. ι 

τους πολβμίον; • καΐ α/^,α έώρων τους ΤΙβλοποννησίους 5 
την προς Κυθαιρωρα και Αρυοζ κβφαλάς την έπ Άθηνων 

3 φζρουσαν μετά λαμπάδων διώκοντας. καΙ εττΐ μ^ν 1^ η 
Ιπτά σταΒίονς οΐ ΐΐλαταιης την εττΐ των Θηβών βχώ- 
ρησαν, επειθ^ ύττοστρεφαντες ήσαν την προς το ορός 
φξρονσ-αν οΒον ες ^Ερυθράς και 'Τσιάς, καΐ λαβόμβνοίιο 
των ορών Βιαφευγουσιν ες τας Άθηνας, άνδρες δώδεκα 
και οιακόσιοι άπο πΧειόνων • εισΐ γάρ τινβς αυτών οΊ 
άπίτράποντο ες την πόλιν πριν ύπερβαίνειν, εις δ' επΙ 

3 τη εζω τάφρω τοξότης ελήφθη, οι μεν ουν ΙίεΚοπον 

νησιοι κατά χώραν εγενοντο της βοηθείας πανσάμενοι • χ$ 

οι δ' εκ της πόΧεως ΥίΧαταιης τών μεν γεγενημενων 

εί^ότες ούδει/, τών δε άποτραπομενων σφίσιν άπαγγει- 

Χάντων ώς οΰδεις περίεστι, κήρυκα εκπεμφαντες, επει 

ήμερα εγένετο, εσπενΒοντο άναίρεσιν τοΐς νεκροΐς, 

μαθόντες δε το άΧηθες επαύσαντο. οι μεν Βη τών το 

Πλαταιών άνΒρες οΰτως ύπερβάντες εσώθησαν. 

25• Έκ δε της ΑακεΒαίμονος του αύτου -χειμώνος 

τελευτώντος εκπέμπεται ΧάΧαιθος 6 Αακε^αιμόνιος ες 

άεροηάδ οη νττοτοττησαι, σφα^ ^Μ)', ννΐιεη ΐΗβγ ίυΓηεά ττρός το 

οουΐά ηοί 136 οπηίΐίοά ; Λε οΓάβΓ ορός . . . €? Έρνθρας και Ύσιάς, 

σφας ταντην ΐδ νοΓγ είΤεοΐίνε. 5ΐΓυο1< ίΙιΪ8 ΓΟ&ά, Ι^υΐ: άΙ ά ροίηΐ: 

6. Δρυός κΐψαλάς : Ιΐιε άίπεοί Ιίενοηά ίΗε Ιϊηιϊΐδ οί ίΗε ρυπδαεΓδ' 

τοΆά ίΓοίΏ Αίΐιεηδ ίο ΤΗεΙ)εδ γεπ δε^ΓοΗ. ίο. Έρύθραβ κοί Ύσιάδ : 2 

ΐΗΓου^Ιι ΐΗε ραδδ 3,1; ίΗΐδ ροΐπί, ίΗε τεπιοΐεΓ ιτιεηΐίοηείί ίίΓδΙ;, αρ. 2. 

ρΕδδίη§ ΕΓγίΙΐΓ&ε 3η(1 1ε3νίη§ Ρΐα- 7• 3» 2. 93• ΐ• Ι2. €1<γ£ τινίε οϊ ϊδ 

ίΆ&Ά αοηήά&τΐώΐγ ίο ίΗε ΙείΙ. Αη- ρΓΕοΐίο&Πγ οηε ννοΓά, ερ. ίστιν ων, 

οίΗεΓ το3.ά \νεη1; 1)γ ίΗε " ΡΙ^ίπεα- είο. 19• ίσ-ττίνδοντο : οοηαΐΐνε. — 3 

ΑΐΗεηδ" ραδδ 3.1; 3. ροίηΐ; ηιαοΗ άνα£ρ€σ-ιν: ορ. 3- 109 άναχώρησιν 

ηε&ΓεΓ ΡΐΕίΕεα. Αδ \νε άο ηοί . . . ονκ «σπείσαντο απασι. 

Ιιε3Γ ί\ΐΆ\. ίΗε ίυ^ΐίΐνεδ ριΐδΗεά &8 25. 2. ό Λακ€δαιμονιο5 : ννεΓβ 

Γλγ 3.δ ΡΓ)Όδςερ1ια1^ε, ί1ιε}? ρΓοΙ}^ ίΗε ίεχί οί Λακίδαι/χ,όνιοι Ικττίμτ 26. ι] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 249 

Μυτίληνην τρίηρβυ. καΐ πλβνσας ές ΐΐνρραν καί εξ 
αντη<ζ ττβζ^ κατά χαρα^ραν τινά, ύ) νττερβατον ην το 

ζπβρίτείχ^ίσμα, διαλα^ώζ^ έσερχεται 6ς την Μντίληνην, 
καί ζλεγε τοις ττροε^ροις ση έσβολη τε άρα ες την 
Άττίκην εοΓται καί αί τεσσαράκοντα νηες τταρεσονται 
ας έδει βοηθησαι αντοΐς, προαποπεμφθηναί τε αντος 
τούτων ένεκα καί άμα των άλλων ετημελησόμενος. καί 2 
ιοοΐ μεν Μ.ντίληναΙοι εθάρσονν τε καί ττρος τοίις ^Αθη- 
ναίους ησσον είχον την γνώμην ώστε ζνμβαΐνειν. 6 
τε γειμων ετελεντα οντος, καΐ τέταρτον έτος τω πολεμώ 
ετελεντα τωδε 6ν Θουκυδίδτ^ς ζννεγραφεν. 

20. Του δ' επιγιγνομενου θέρους οΐ ΐίελοποννησιοι 
επειδή τάς ες την Μντίληνην [δυο καί] τεσσαράκοντα 
ναυς απέστειλαν άρχοντα Άλκίδαι/, δς ην αύτοίς ναν- 
αρ)(ος, ττροστάζαντες, αντοί ες την Άττικην καί οί 

5 ζνμμαχοι εσεβαλον, όπως οι * Αθηναίοι άμφοτερωθεν 
θορνβονμενοι ησσον ταΧς ναυσΧν ες την Μντίληνην 

ΐΓουσι "^,άλαιθον, οΐ Αακε^ίμόνιοι ίΐΓνμΐλη<ΓΟμ€νο5 : ίοΓ ίΗε δΗίίΐ Ιο 

\ρου1ά δί^ηά ϊη οοηΐΓ35ΐ \νίΐ;1ι οί ρίο•, ορ• 2. 65. 8. ίο. ιτροβ τον5 3 

των Πλαταιών άνδρες; \ν1ΐίΐΙ ννε Αθηναίους: ορ. 5• 44• Ι ττρός δέ 

ΚΆΪΙγ Η&ν•6 15 νΪΓΐυ&Πν ίΗΪ5. ίΗΓθ\νη τους Άθηναίονζ την γνωμην €Ϊχον. 

ϊηίο ίΗο ρ&δδΐνε. 1 1, ώο-τ* ξυμβαίν€ΐν: εχρίαπαίοπν 

4- η νίΓίρβατόν ην: ίΗε 56(1 οί ΙΪΓηΐίαΐΐοη, ορ. 2. 2. 4 ονκ Ιιτΐ.ίθοντο 

ΐΗε ΙοΓΓεηί, ηο\ν άη•, είΐΗεΓ ϊηΙεΓ- ώστ' ίνθν% ίργον ίχ(.σθαι. 
ηιρίεά ΐΗε νναΐΐ ογ ΐηΙεΓ£εΓεά ννΐΐΗ 26. ι. τοΰ . . . θ€'ρου5 : δρπησ, 

ΐΗε ^ΕΐοΗ 31 ΐΗΐδ ροίπί. 6. τοΐβ 427• 4• ■π•ροσ-τά|αντ€5 : αρ. 6. 93• 

■η-ροΐδροις π\3.γ 1)ε Λε οίΒοί^Ι ίίΐΐε 2 Γυλιππον . . . ττροστάίαντες άρ- 

οί Οί άρχοντες. 3δ ΐΗεν άγ& οίΐΐΐεά χοντα . . . Ικίλενον ; Εδ 3. ΤΏΆα 

3- 27. 3• 8. προαίΓο-ΐΓίμφθήναί τ€ : πΊΪ^Ιιΐ οοηΊΓηαη(1 3 δςυαάΓοη ννίΐΐι- 

τε ϊηίΓΟίΙϋοεδ ίΐιε ΐΗΪΓά Γηειτι^εΓ ; οιιΐ ΐ3εϊη§ ναύαρχος (ορ. ΤΗεπ- 

ίηί. 3ίίεΓ 3 ότι οΐϊϋδε, ορ. 2. 8ο. ι, ηιεηεδ, 8. 26. ι, 8. 29. 2); δ^ 

3- 2. 3• 9• τούτων 2ν€κα καΐ ... ην ναναρχος 15 ηοΐ δΐΐΓρ1υ53§6. 250 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [26. ι 

2 \_καταπλεούσαις^έπίβοηθήσωσίΐ>. ηγείτο^ετηςεσβολης 
ταντη<ζ Κλεομένης νττερ Υίανσανίου του ΥΙΚειστοάνακτο'ξ 
νΐεος βασιλέως οντος καΧ νεωτέρου ετι, πατρός δ^ 

3 αδελφός ώι^. εΒτ^ωσαν δε της Άττίκης τά τε πρότεροντο 
τετμημέρα [και] εϊ τι. εβεβλαστηκευ, καΐ οσα εν ταΐς 
ττρίν έσβολαΐς τταρελελειπτο • καΐ η εσβολη αυτή γα- 
λεπωτάτη εγένετο τοΙς Αθηναίους μετά την ^ευτέραν. 
ετϊΊμενοντες γαρ αΐεΐ άττο της Αεσβου τι ττεύσεσθαι των 
νέων έργον ως ηΒη ττεπεραιωμένων επεζηλθον τα πολλά 1$ 
τέμνοντες. ως δ' ούδεί' άπέβαι,νεν αυτοΐς ων ττροσε^ε- 
-χ^οντο καΐ επελελοίπεί 6 σΐτος, άνεχ^ώρησαν και διελΰ- 
θηταν κατά πόλεις. 

27• Οι δε Μυτιλτ7ΐ^αΓοι εν τούτω, ως αϊ τε νηες αύ- 

τοΐς ούχ ηκον άπο της Πελοποννήσου, άλλα ενεχρόνυζον, 

και 6 σίτος επελελοίπει, αναγκάζονται ζυμβαίνειν προς 

2 τους ^Αθηναίους δια τάδε. 6 "ϊ,άλαιθος και αύτος ου 

προσφερόμενος ετι τάς ναυς οπλίζει τον ^ημον πρότερον $ 8. Κλ€ομ€'νη8 : 1)ΓθΐΗ6ΓθΓΡ1ΐδΙο- ί^ΐΗεΓ αηά ^ΓΗΐκΙδοη. 1 2. ιταρίλί- 3 

ΆΠΆχ &ηά δοη οί Ρίΐιΐδ3,ηί&δ, \ν1ιο λ€ΐ,ΐΓτο : ορ. 2. 13. ι ; ίη 2. 57• 2 

€0ΐηιη3.ηά6(1 Άί ΡΙαίΕεα ίη 479• '''ν^ Τν^ πασαν Ιτίμον ιΛεαηδ οηΐγ 

ΡΗδΙο3.η3.χ Ιι&ά Ι^εεη Ι^&ηΐδΗεά, 2. ί/ιεγ τυαείεά ενετ}/ άΐίίΗεί ; ΐΗβΓε 

21. Ι. Ιη Ιΐΐ6 ίο11ο\νΐη§ γε&Γ (β- ννεπε δοηιε §ΐ6αηίη§δ ΙεΛ. — χαλ€- 

89• ι), Α§ίδ, δοη ο£ ΑΓοΗΐά&ηινίδ, -π-ωτάτη μ.£τά: ορ. 2. 97• 5 ■τολύ 

οοιηηι&ηάδ ίΗε ΐηναάεΓδ αδ 1^^η§ ; δευτέρα μί,τά. Ι4• «ιτιμίνοντίδ . . . 

Ιιεηοε ΐΐ ΐδ ρΓοΙ^&ΙίΙε ΑΓεΗϊάΗηιυδ ιτίύσ-ίσθαι : ορ. 3• 2. 2. 15• ί'Π'€|- 

\νΕδ αΐίνε ίΐΐ; ίΗΐδ ίίηιε, Ιιυΐ; Ιοο οΐά ογ ήλθον : ΙιεΓε αδεά ο£ (ΙίΙεΓδΙΙγ) 

Ιοο ί11 Ιο Ιαΐίε ΐΗε ήεΜ. Ιη ΤΗυο. §οίη§ ονεΓ ^Γουηά ίη οίεΐαϋ, ορ. ΐΗβ 

ΐΗε ιυΐε ίδ ίο Άάά ίο ίΐιε η3πιε οί ΐΗε ίΐ§υΓ3ίΐνε υδε ι. 22. 2 άκρίβάα περί 

οοηιηΐΗηάεΓ ίΙίΕΐ οί Ηΐδ ίδίΠεΓ ; ΐΗε Ικάστοη) ΐττεξ^λθών, β. βγ. ι και 

οπιϊδδϊοη ΗεΓε ίδ οίαε ίο ίάεηίίΐγ ταύτα . . . έττεζηλθομεν. 
οί ηαηιε (Ρ&υδαηί&δ) οί ^ΓΕπά- 27. 5• όΐΓλ£ζ€ΐ: ΗεΓείοίοΓε οηΐγ 28. ι] ΘΟΥΚΥΑΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 251 

ψιλοι^ οντά ως ίπεζιων τοις \\.θηνα.ίοίς ■ οΙ δε επβιδτ) 
ελαβον όπλα, οντζ ηκροωντο €τι των άργόντων, κατά 
ζυλλόγους τ€ γίγνόμ,ΐνοι. η τον σίτον ίκεΧενον τους δυ- 
νατονς φ€ρ€ίν ες το φανερον καΐ Βιανεμβιν απασ/,ν, 17 

ιοαύτοΙζνγ)(ωρησαντες ττρος^ Αθηναίους εφασαν παραΒώ- 
σείν την πόλιν. 

28. Τιράντες δε οΐ εν τοις ττράγμασιν οντ άποκωλν- 
σειν δυνατοί οντες, εΐ τ άπομονωθησονται, της Συμβά- 
σεως, κίν^ννεύσοντες, ποιοΰνταί κοινή ομολογίαν προς 
τε ΐΐάχτητα καΐ το στρατόπε^ον, ώστε ^ Χθηναίοις μεν 

5 ε^ειι^αι βουΧευσαι περί Μυτίληναίων οποίον άν τι βού- 
Χωνται κα\ την στρατιαν ες την ποΚιν δε^εσ-^αι αντονς, 
πρεσβε'ιαν δε άποστε\\ειν ες τας ^Χθηνας Μυτιληναίους 
περί εαυτών • εν οσω δ' αν πάλιν ελθωσι, ΐΐά^ητα μήτε 
δι^σαι Μυτιλτ^ι/αίωΐ' μη^ενα μήτε άν^ραπο^ίσαι μήτε οί δυνατοί, ορ. § 2, Ηαά 1)6€η ε1- σοντ^ς δια το μη δννατοι είναι, 

Ιοννβά ΐΗε ΗορΗίε ουίήί. ορ. κινδυν£υσοντ€5. 3• «ίο^νη : ϊη 

6. ώ$ «Γ€|κόν: ίΗε ρΐο. Ϊ5 ίυΐ. οοη3υη€ΐίοη ννΐΐΐι ίΐιε ρορυΐ^οε. 

3 ΙΟ. αντοί : αίοηε, ινίί/ιοιιί ί/ιευι; 4- Άθηνα£οΐ9 . . . βονλωνται, : 

1;Ε1^^ \νίΐ1ι ξνγχ<»ρησαντί<ί πάρα- Ρ^οΐιεδ ηΐ3ν Ηανε ΓεΓηεΓηΙ)εΓεά ίΗε 

δώσαν. Εησεπ οί Ιΐιε ΑΐΗεηίίΐηδ άΧ ίΐιε (ίηιε 

28. Ι . οί ίν τοίδ "π-ράγμασ-ιν : οί ίΗε δΐίΓΓεικΙεΓ οί Ροΐΐάπεα, ογ 

ορ. Οεηι. 9• 5^ "^^^ ^^ ''"0'? πρά- Ιιίδ ρο\νεΓ5 τηίγ Ηανε 1)εεη Ιΐηιΐίεά 

■γμχισί τιν£9. — άΐΓθκωλνσ•€ΐν : ορ. ίη ϊάναηοε. 7• ΐΓρ€σ•β«£αν δ« : 

5ορΗ. Ρ/ιΐΙ. 1394 τεισ-ειν δυνι;σ•ό- Μυτιλτ/ναίους δ£)(Ά^γ;ναίου5 μίν 

μίθα, \νίΐΗ }εΐ3ΐ)'5 ηοίε ίη Αρρ., Ϊ5 \νΗ3ΐ: \νε δΗουΙά Ηανε εχρ60ΐε(1, 

"ΐΗε ίυΐ. ίηί. ίδ οεΓίαίπΙγ δοηηε- 1)υ1; ίΗε ΐηίεΓνεηϊηο; τ^ν στρατιαν 

Ιΐπιεδ υδεά ίηδΐεδά οί ΐΗε ρπεδ. ογ ... αυτούς (δο. Μυτιλτ^ναιΌυς) Η^δ 

30Γ., ννΐιεη ίΗε ρηηοίραΐ νΐϊ. ίδ Ιεά ίο ίΗε ΐηνεΓδΐοη. 8. «ν οσ-ω 

δϋοΗ 3δ ίο ίηηρίγ ίΗπ,ί ίΗε 3§εηί"δ δ' άν ιτάλιν ϊλθωσι: ορ. 3• 52• 3 

ίΗου^Ηίδ 3Γε ίιΐΓηε<3 ίο ίΗε ίυΐ." Ιν οσω οί εκ τη<; Λακεδαί/χονος 

ΤΗε ρΗΓδδε Ηεπε = ο{»τ' άττοκωλΰ- δικασταί . . . αφίκοντο ; Εδ εν 252 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ5 Γ [28. ι 

3 άποκτβΐναί. η μβν ζυμβασις αντη έγβνετο. οΐ δε πρά- ίο 
ζάντες προς τους Αακε^αιμονίονς μάλιστα των Μυτι- 
ληναίων ττερί^εείς οντβς, ως η στρατιά βσήλθβν, ουκ 
ηνεσχοντο. άλλ' επί τους βωμούς όμως καθίζονσυ • 
ΐΙάχΎ)ς δ' άναστησας αντονς ώστε μη άΒυκησαί, κατα- 
τίθεται ες ΎενεΒον μέχρι ον τοις Άθηναίοις τι ^ό^Ύ). 15 

3 πεμφας δβ και ες την "Αντισσαν τριήρεις προσεκτησατο 
και ταλλα τά περί το στρατόπε^ον καθίστατο η αύτω 
εΒόκει. 

29• Οί δ' εν ταΐς τεσσαράκοντα νανσΐ ΙΙελοποννη- 
σιοι, ους εΒει εν τάχει παραγενεσθαι, πλέοντες περί τε 
αυτήν την ΐίελοπόννησον εν^ιετ ριχίίαν και κατά τον άλ- 
λον πλουν σχολαΐοι κομισθεντες τους μεν εκ της πόλεως 
Αθηναίους λανθάνουσι, πριν 8η τη ^ήλω εσχον, προσ- 5 
μείζαντες δ' άπ' αυτής τη Ίκάρω και Μυκόνω πυνθάνον- τΓολλώ χρόνω, 6ίο., Ιίΐίβ ουΓ ΐη α ΑίΗεηδ; αρ. 3• 24. 3> 4• 67. 3 

/ειυ άαγ^, οήεη άεηοίεδ ΐΗε ϊη- δπω5 τοΓζ Ικ της Μινωαζ Αθηναίοι•; 

ίεΓν&Ι αίΐεΓ \νΗΐοΐΊ 3η ενεηί; οοευΓδ, άφανη<; Βη είη η φνλακη, ί.6. 

Άηά ίν χρόνω = αί ίίηιξ^/ι, 50 €ν δσω Ιΐιε Αίΐιεηίίΐη §αΓΠ8οη ΐη ΜίηοΕ, 

ΓπαΓίίδ Άη ΐηΙεΓν&1 Ηηηίίεά ίΐηά (3ε- ίΐιοιι^ΐιΐ οί 3,8 \νΕΐ;οΗίη§; ίΓοηι ίΙιεΓε. 

ίεηηίηεά ^γίΗεΪΓεχρεοΙεάοοΓηίη^. 5• ■"'Ρ^" ^Ί Δήλωϊσ-χον: ηηϋΐ αΐ 

13. δμωδ: ηοΙ\νί1;1ΐ5ΐΕηάίη§ ΐΗε Ια3ΐ^ ννίίΗ σγοΚαΧοι κομισθΐντ^ς; 

οοηάϊΐϊοηδ ίΐ^Γεεά υροη, 2. 51• 6. Ηε ΟΓερΙ 3ΐοη§ υηίΐΐ Ηε τε^οΐιεά 

Ι4• κατατ£θ€ται : ίοΓ δ3.ίε Ιίεερίη^, ϋείοδ, ίΐιεη Ηε ΐ3ε§3η Ιο δρεεά Ηίδ 

Ϊη ΐΗε ίηίεΓεδΙ οί ίΗε &§εηί, αρ. .3• «Ιιίρδ. — λανθάνουσ-ι) (ττννθάνονταΐ 

72. Ι, 3• Ι02. Ι. πρώτον : Ηίδ οδυΐϊουδηεδδ Ηαά 

29. 2. οΰδ €δΐΐ ίν τάχ€ΐ : αρ. 3• Ι^ερί Λε Αΐΐιεηίίΐηδ ϊη ί^ηοΓαηοε 

25- ι; ίοΓ Ιΐιε οοηΐΓ^δΙ: 6είννεεη οί Ηίδ ρΐ&ηδ, ΙουΙ ϊί ΙίερΙ ΗΪΓη ΐη 

ρΐ3,η Άηά εχεουΐίοη, αρ^ 2. 8ο. ι. ΐ^ηοΓ&ηαε οί λνΗ&Ι; 1ιε ηεεόεά Ιο 

4. σ-χολαίοι κο|Αΐ(Γθί'ντ€5 : ορ. 2. 49• 1ίηο\ν. 6. Ίκάρω καΐ Μυκόνω : ίΐιε 

6 8ίίφθ(.ίροντο . . . ίναταΐοί. — τού9 §εο§Γ&ρ1ιίο3ΐ οπάεΓ ϊδ τενεΓδεά ; ΐΐιε 

4κ τή8 χόλίωβ : ί'η ίΗβ αίγ, ζΧ ηεννδ ήΓδί ΓεαοΗεοΙ Ιΐιεπι »ί Ιοαηίδ. 30. 4] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 253 

ται πρώτον οτι η Μντιληιητ) εαλωκε. βονλόμ€Ρθί δε το 2 
σαφβς ειδει^αι κατέπλευσαν ες "Εμβατον της 'Ε,ρυθραίας. 
ημίραι δε μάλιστα ήσαν τη ^Ιντιλτηντι έαλωκνία επτά 

ΙΟ 6τ ε'ς το "Εμβατον κατέπλευσαν. ττυθόμενοι δε το 
σαφές εβουλεύοντο εκ των παρόντων ■ και ελεζεν αύτοΐς 
Ύευτίαπλος άνηρ ΉλεΓος τάδε. 

30. '^ Άλκίδα καΐ ΐίελοποννησίων όσοι πάρεσμεν 
άρχοντες της στρατιάς, εμοι Βοκεΐ πλεΐν ημάς επΙ Μν- 
τιληνην πρΙν εκττύστους γενέσθαι, ωσπερ έγομεν. κατά. 2 
γαρ το εΙκος άντρων νεωστι πόλιν εχόντων πολύ το 

5 άφΰλακτον εύρησομεν, κατά μεν ^άλασσαι/ και πάνυ, 
η εκείνοι τε ανέλπιστοι επιγεί'βσ^αι αν τίνα σφίσι 
πολεμιον και ημών η άλκη τυγχάνει μάλιστα ούσα • 
εικός δε και το πεζόν αυτών κατ οικίας άμελέστερον ώς 
κεκρατηκότων ^ιεσπάρθαι. ει ουν προσπεσοιμεν άφνω 3 

ιοτε και νυκτός, ελπίζω μετά τών ενΒον, ει τις άρα ημΐν 
εστίν υπόλοιπος εΰνους, καταληφθηναι αν τα πράγματα. 
και μη άποκνησωμεν τον κίνΒυνον, νομίσαντες ουκ άλλο 4 9• τη Μυτιλήνη Ικχλωκνίς^ : ίοΓ §θ€5 \νϊΐ1ι το άφΰλακτον ; ΐίδ ροδΐ- 

ΐΗε ρΙο., ορ. 3• 2ο. ι : ίοΓ ίΐιε άΆί., Ιΐοη §ΐνε5 ίΐ ά ςυακϊ-ΐηιίερεηίΐεηοε. 

ορ. Ι. Ι3• 4 «τϊ; δ€ μάλιστα τανττ] 6. άν€'λ'»Γΐ(Γτοι : αοΐ. ; υευαίΐ)• ρΕδδ., 

(ττ}" νανμαχάι) ίξηκοντα και δια- ορ. 3• 46- Ι• 7• ήμ.»ν ή αλκή . . . 

κόσιά έστί μίχρί τοΐι αντον χρόνου. οΰσ-α : " οΐίκ τόΐβ ί3 εΗϊεβ)/ ί)ιε άε- 

3ο. 2. ΐΓλ£ίν ημάς: Ιΐιε ϊηδεΓ- /είΐίή'β." ^. ¥. διηϊΐΐι. Α}Ρ. ίο. 

ίΐοη οί τ^/^αϊ 15 υηυδυ^Ι ; ΐΗε \νοΓ(ΐ5 ρ. 2ΐο. 9• δΐ£σ•ΐΓάρβαι : ρ£. ϊη£. πΓίεΓ 

ώσπερ Ιγομίν τηΆ\ Ηανε ο^υδεά ΪΙ. εικός, δεε οη 3• Ι3• 4• ιΐ• κατα- 

3- ώσ••ΐΓ£ρ «χομίν : '■'■ 5Ϊηε ηΙΙα ιιιοΓα ληψθήναι άν : ΐΗε ΕΟΐ. «ουίά Ηανε 

76 άεΐώεκαϋοτιε αίςηε 7ίι^ε^^ο^ε Ι^εεη εχρεοΐεά. ορ. 4• 2. 3 νομίζον- 

τρραναίιι.'^ ΌυΙνΠδ. Ορ. Χεη. Τ£5 κατασΐ(7;σίΐν . . . ταΊτράγματα. 

Αη. 4- Ι. 19 ^νΟνζ. ωσττερ ειχεν ... 12. ουκ όίλλο τι ίΐναι : ϊ$ ]Η3ΐ ίΗΪ3 ; 

Ιλθών. 4• ανδρών . . . εχόντων ορ. 3• 56• 7• ΡΙ^*• ^^Ρ• 573 ^ V "^^ 254 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥ1ΤΡΑΦΗ5 Γ [30• 4 τι ζίναι, το καινον του ττολβμου η το τοιούτοι^, ο βΓ τις 
στρατηγο<; €ν τ€ αΰτω φνλάσσοίτο καΐ τοις ττολε/χίοις 
ίνορων €τηχ€.ιρονη, πλβΐστ αί> όρθοΐτο.^' ΐ5 

3ΐ• Ό /^^^ τοσ-αντα εΙπών ουκ έπειθε τον Άλκ-ίδαμ. 
άλλοι Φετινές των άττ' Ιωνίας φυγάδων και 61 λεσβίοι 
(οι) ξυμ,πλεοντες τταρτινουν, επεώη τούτον τον κίνΒυνον 
φοβείται, των εν 'Ιωΐ'ία, πόλεων καταλαβεΐν τίνα η Κύ- 
μην την Αιολιδα, όπως εκ πόλεως ορμώμενοι την Ίωνίαν 5 
άποστησωσίν (ελπίδα δ* εΤι^αι • ού^ενΐ γαρ ακουσίως 
άφΐχ^θαι) και την πρότοΒον ταύτην μεγίστην ουσαν 
Αθηναίων \_ην~\ ύφελωσι, και άμα, ην εφορμώσι σφίσιν, 
αύτοΐς δαπάνη γίγνηται • πείσειν τε οΐεσθαι καΐ Πισ- 
2 σούθνην ώστε ζυμπολεμεΐν. ό δβ ονδε ταύτα ενε^έχετο, ίο άλλο οίει είναι τον των τοιούτων 
€ρωτα; ουδέν εγωγε, η δ' ο?, άλλ' η 
τοντο. 

13. το καινον τοΰ -ιτολ^μου : 
ορ. 2. II. 4 άδτ^λα γαρ τά των 
πολΐμων. — το τοιούτον : το άφν- 
λάκτοις ττροσττεσεΓν τοΤς πολε/Αίοις• 
— δ : αίΐί/ ίΙιΪ3 {ί.ε. ίΗε οΗαηοε οί 
υη6χρεαί6(3 ίΐΙΐΗοΙί) ί/ α ^εηβναί ίη 
Μ$ οτνη οα^ε ξηαηΐ αξαϊη^ύ, αηά, 
ιυ/ιεη Ιιε ^εε^ ϋ οβ'ετεά Βγ ίΗε εαενιγ, 
αναϊΐ Ηνη^εΙ/ ο/ ίί ίο αϋαοΐί ί/ιενι ; 
ίΐιε Εηίεαεάεηΐ ΐδ τό τοιούτον. 

31. 2. τών άτΓ* Ίων(ας φυγάδων 
εχρί&ίη.'; άλλοι τίνες ; ίΐιεγ ρΓθΙ)&1)1γ 
1)6ΐοη§εά ίο ΐΗε οΗ§&Γα1ιίο ί&οίίοη, 
1)ΐιΙ \νε ΆΤ& ΙοΜ ηοΐΗΐη§ άείΐηίίε. 
3- <οΙ) ξυμιτλίοντίδ ΐ3ε1οη§εά Ιο 
ΐΗε εηιΐ3&58ίε5 οί" 3• 4• ι ^"^1 3• 5• 
4• — €ΐΓ€ΐδη . . . φοβείται ίδ ΐΗε Ιιΐδ- 
Ιοπ3η'δ ο\ν•η τειτίίΐΓΐί. 5• *•* '^^' λεω5 ορμώμενοι : τυίί/ι α ^2ίγ/ο^ δα^ε 
ο/ ορεκαϋοη^, αρ. 2. 19• ι, 3• ^5• 2. 
6. ακουσίως : ίδ αδεά οί\νΗ&ΐ 5ε&1Ιδ 
α^ΕΪηδί οηε'δ \νΐ11, αρ. 3• 4°• ι ί^γ- 
γνω^ον δ' εστί τό ακονσιον. 7• •«•^^ 
την ΐΓρό(Γθδον . . . γίγνηται : σφίσι 
3.Γ6 ΐΐιε Ρε1οροηηεδί3.ηδ ; αντόίς, 
ίΗε ΑΐΗεηίαηδ; ίΗε δυΐ33. οΓ έφορ- 
μ,ωσιν (ίΓΟΓη εφορ/υιείν) ίδ οί Αθη- 
ναίοι ] Ιΐιαΐ ί/ιεγ ηήξΗί ξναάηαΙΙ)/ 
Βίνίρ ΑίΗεη3 ο/ ΐΗϊί, Ηβτ ^εαΐείί 
30Μ7χε ο/ τενεηηε, αηά ίη οα^ε ΐΗε 
ΑίΊιειήαηί ^ΗοηΙά αΙΙειηρί α ΰΐοείζ- 
αάε, ί/ιεγ (δο. ί/ιβ ΑίΗεηίαη$) ηή§Ηΐ 
δε ίηνοΐνεά ίη 3ετϊοη3 εχ'Ρεη^ε ; 
ερ• 3• 33• 3> ^νΙιεΓε ΡαοΠεδ οοη- 
^ΓΛίυΙαίεδ ΗΪΓηδεΙί οη εδοαρΐη^ ίΗε 
Ιεάίυηι οί α Μοοίί&άε, οννίη§ Ιο ίΗε 
\νΐΐ1ιθΓ3\νίΐΙ οί ΑΙείάΕδ. 9• Πισ•- 
σ-ουθνην: δίΐΐΓίΐρ οί Ι.>•(3ί&, αρ. Ι. 
ΙΙ5• 5• ΐθ• «νεδίχετο : ορ. 3• 82. 32. 3] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Γ 255 

άλλα το πλβΐστον της γνώμης εΐ^^ει^, έπβι,^η της Μντι- 
\ηνης νστ€ρηκ€ΐ., οτι τάχιστα τη Ώβλοποννησω πάλιν 
προσμβίζαί. 

32. "Αράς δί έκ τον^^Εμβάτου ττα/αεπλει • και προσ- 
σχών "Μνοννησω τη Ύηίων τους αΙγ^μαΚώτονς ους κατά 
πλουν είληφβί άπέσφαζί τους πολλούς. και ες την 2 
'Έφβσον καθορμισαμ€νου αυτού Έ,αμίων των έζ ^Χναίων 

5α.φίκόμ€νοι πρέσβεις βλεγον ου καλώς την Ελλάδα 
ίλευθερουν αύτοί', ει άνΒρας ^ιεφθειρεν ούτε χείρας άν- 
ταιρομενους ούτε πολεμίους, Αθηναίων δβ νπ' ανάγκης 
ζυμμάχους • ει τε μη παύσεται, ολίγους μεν αυτόν των 
εχθρών ες φιλίαν προσάζεσθαι, πολύ δε πλείους τών 

10 φίλων πολεμίους εζειν. καΐ 6 μεν επείσθη τε καΧ Χίων 3 
άνδρας Οίτους είχεν ετι άφηκε και τών άλλων τινάς. 
ορώντες γαρ τάς ναυς οΐ άνθρωποι ουκ εφευγον, άλλα 
προσεχώρουν μάλλον ώς Άττικαΐς καΐ ελπίδα ού^ε την 
ελαχίστην εΧχον μη ποτέ ^Αθηναίων της θαλάσσης κρα- 

ΐΒΤούντων ναΰς ΐίελοποννησίων εις Ίωνίαν παραβαλεΐν. 

7 τα . ■ . καλώί λεγόμενα €νώΙ- εηεητιν'δ ίΐεεί. λλΙιϊοΗ. ΓηοΓεονεη 

χοντο. λνουΐά 56 ΐΗε ΐ35ΐ Ιΐιϊη§ ΐΗε ΕρΗε- 

II. τό •π•λ€ϊσ-τον τήδ γνώμης: δί&πδ λνουΙά εχρεοί Ιο δεε : αρ. 3- 

ορ. 4• 34• Ι τον θ^ρσάν το ιτλάστον 33• - ατείχιστου γαρ ονσ-ψ τη<: 

είληφότΐς. — τή5 Μυτιλήνη5 : 5€• Ίωνάζς. 6. ίΐ διεφθίΐρίν : Ιλεγον ον 

«αλωκυίας ; ορ. Χεη. /ί^ίί. 2. Ι ώς καλώς . . . ελεν^εροιν ρΓ30ΐ;ΐε3ΐ1)• 

ΰστερί/σειε τ^ς πατρίδος. = καημΐμ^αντο. \νΗϊο1ι αοοοαηΐδ 

32. Ι. ιταρίίΓλει: Ηε θοεδ ηοί ίοΓ ΐΐιε οοηδίτ. \νϊ11ι εί. — άνταιρο- 

νεηΙιίΓε ίηΐο ΐΗε ορεη δεπ; Ηίδ μ^ου5 : ίη δεΙΜεΓεηβε. 7• ^' 

οουπδε \ν35 δουίΗε^δΙ. 2. Μυον- άνά•γκη5 : εΐ5ε\νΙιεΓε ΐξ άνάγκτ/ς. 

νήσω: ΐηΙεΓ ΤειίΓη δΕπιυιτιςιιε εδί, ορ. 3•4θ•3• ι ο. Χίων : οαρίυπεά 3ΐ 3 

2 Ι^ϊνγ 38. 27• 3• *« "^^ Έφεσ-ον : δεα ; Ηε Ηαά ηοΐ (ουοΗεά Άί €Ηίοδ. 

ίΗε Η3γΙ)ογ ννΕδ ορεη (51γη5ο 641) 1 1. εΙχεν Ιτ», §ο ΐο^εΐΗεπ. Ι4- μη 

Ληά οοαίά ηοί Ι^ε οίοδεά Ιο Ιΐιε . . . τταραβαλεΐν ίδ οοηδίΓμείΙ &5 256 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [33- 33• ΆτΓΟ δε τΐ7^ Έφεσου 6 Άλκιιδας επλει κατά τάχ^ος 
και φυγην έποίεΐτο • ωφθη γαρ ύπο της Χαλαμίρίας καΐ 
ΤΙαράλον €Τί πβρί Κλάρον ορμών (αί δ' άπ Αθηνών 
€τυχον πλεονσαι), και δεδιώς την Βίωζίρ εττλβι. δια τον 
πελάγους ώς γη βκονσυος ου σχιησων άλλη η ΥΙελοπον- 5 

2 νήσω. τω δε ΙΐάχΎ)Τί και τοις * Αθηναίους ήλθε μεν και 
άττό της 'Έ^ρυθραίας αγγελία, άφικνεΐτο δε και πανταχό- 
θεν • ατείχιστου γαρ ούσης της ^Ιωνίας μέγα το δε'ος 
εγενετο μη παραπλέοντες οΐ ΐίελοποννησωι,) ει και ως 
μη ουενοοΰντο μενειν, πορθώσιν άμα προσπίπτοντες τάς ίο 
ττόλεις. αύτάγγελοι δ' αυτόν ΐδουσαι εν τη Κλάρω η τε 

3 Πάραλος και η ^αλα/ΐΑΐνια εφρασαν. 6 δε υπο σπουδής ννίΐΐι άτηστίΐν, 2. ιοί. ι. παρα- 
βάλλίΐν = δια)8άλλ£ΐν, 2. 83. 3 ; ερ• 
ΌεΐΏ. [ι 2] 1 6 βονλόμί.νο'; τάΐς 
νανσΐ £15 τον Έλλι/σττοντον τταρα- 
βαλίΐν, Ιίυί ίΗεΓβ ϊδ Ά ηοίΐοη ο£ 
η.5^ Ίη ΐΗε \νοΓ(ί, Ιοο. 

33• 2. ώφθη : /ια(ί ϋββη 5ββη,):3&- 
ίοΓβ Ηε Γεαοΐιείΐ Ερίιεδυδ, αρ. Ιτι 
]υ5ΐ 5ε1ονν; ΟεΓυδ %ν3δ ίη ΐΐιε 
ίειτϊΐΟΓγ οί ΟοΙορΗοη, Ι3ε1\νεεη 
Μγοηηεδίΐδ Εηά ΕρΗεδυδ, Άηά Ηε 
ννουΜ ρ&δδ ΐί 3.δ Ηε Ηυ§§εά ΐΗε 
ΟΟίΐδί. — Σαλαμινίας καΐ Παρά- 
λου : 53.0Γε(3 ΐΓΪΓείϊΐεδ, ^Ιχναγδ ίη 
αοπιηιίδδίοη ; ΐΗείΓ ΟΓεννδ \νειε 03γ- 
πεά οη ίΐιε ρ&)'-Γθ11δ ενεη ννΐιεη 
ηοΐ ίη &οΐίνε δεπνίοε ; ΐΗεγ \νεΓε 
υδεά Εδ άίδρ&ΙοΗ Ιοοαίδ ; ίί ίη 
Ι3αΐ11ε, ίΗεγ \νεΓε ΐΗε ίΐα^δΐιίρδ; 
ίη Ιίιηε ο£ ρεαοε ΐΗεγ εοηνεγεά 
άερυΐΕΐίοηδ ίο Γεδΐίναΐδ. 7• όιφ••- κνίϊτο : /:6ρί ωηήησ /;/, ) (^λ^£ = 
Ιιαά €01)16. 9• *' '*"•^ "« = ^^^" (/? ^•^ 
ηιαίΐβκί 3ίοοιί (^εηειαίΐγ) ; ίΗε τεΓ- 
εΓεποε ίδ ηοΐ ίο ατείχιστου, \ν1ιίοΗ 
§ίνεδ Ά ροδίίίνε τεΕδοη ίοΓ ίΠείΓ 
ίε&Γ ; ίΗε άερΗΓίυΓε ογ δίαγ οί Ιΐιε 
ίΐεεί ννουΜ Ι^ε (33 ίί νν^δ) άείεΓ- 
πιίηεά \>γ ςυίίε οίΗεΓ (υηδρεαί- 
ήεά) οοηάίίίοηδ, αηά ίί ίδ ίο ίΗεδε 
ώζ ΓείεΓδ ; αρ. ι . 44• 2 εδόκει γαρ 
ό πρ05 Πελθ7Γονντ;σιΌυ5 πόλε/χο5 
και ω5 ΐσίσθαι αυτοί•;, ννΙιεΓε και 
ώζ = 6νίη τη αηγ οαεβ. ΤΗυο. 
ΙΐΕδ ώζ = ούτως \νίί1ι και ήνε 
ίίπιεδ; λνίίΐι οΰδε' ογ μ-φί. ήνε 
ίίηιεδ ; ννίίΗουί είίΗεΓ, 3• 37• δ- 
ι ι. αΰτάγγελοι : ίΗεγ 1)Γου§ΐΊί ίί 
ίΐιεηίδείνεδ, ορ. 8ορΗ. ΡΗίΙ. 568 
ττώς ονν 'Οδυσσεύς ττρόϊ τάδ' ουκ 
αΰτάγγελοϊ. — αυτόν: Α1οί(ί&δ ; ίΐιε 
οοηηεοίίοη, ί1ιου§1ι τεηιοίε, ίδ ε&δγ. Ι 34. 3] ΘΟΥΚΥΛΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 257 Ιττοι,ύτο την ^ίωζίν • και μ^χρί- /α^ι^ ΙΙάτμου της νήσου 
έπε^ίωζβρ, ώς δ' ονκετι έν καταληφβί έφαίνβτο, έπαρε- 

ΐ5χώρ€ί. κ€ρΒος δε ενόμι,σεν, επειδτ) ου μετεωροίς περιε- 
τυχεν, ΟΤΙ ούΒαμου εγκαταληφθεΐσαυ ηναγκάσθ-ησαν 
στρατόπε^ορ ποιείσθαι και φυλακηρ σφίσι και εφόρμη- 
σιν τταρασχεΐρ. 

34• ΤΙαραπλεων δε πάλιν εσχε και ες Νότιοι^ το Κο- 
Χοφωνίων, ου κατωκ-ηντο Κ.ο\οφώΐΊθΐ της ανω πόλεως 
εαλωκυίας ύπο *Ιταμάνους και των βαρβάρων κατά στά- 
σιν ίδια έπαγθεντων • εάλω δε μάλιστα αύτη οτε η δεν- 

5τερα Ώελοποννησίων εσβολ-η ες την Άττικην εγίγνετο. 
εν οϋν τω Ί>Ιοτίω οΐ καταφυγόντες και κατοικησαντες ι 
αυτόθι αύθις στασιάσαντες, οι μεν παρά ΥΙισσούθνου 
επικούρους Άρκά^ων τε και των βαρβάρων επαγαγόμε- Ι4• ώ$ δ' ονκ^-π, ίν καταλή- 
ψίΐ Ιψαίνΐτο : ■ΐν/ΐέ/ι ίΗενβ ιΐ'α^ 7ΐο 
άοηΜ Ιββ ίΐιαί Ηε ιυαί Βεγοηά νεαίΐι^ 
%\ϋθ]. ΑΙάίΐΕδ; ορ. ϋϊο €ϊ5δ. 51• ι 
€7Γ£ΐ δ' ονκ ίν καταληψα Ιφαίνοντο. 
ΐ6. €-γκαταληψθ€Ϊο-αι : 50. αί νηα 
των ΙΙίλοτΓοννησίων•, ΐΗε ρΙΟ. οοη- 
Ιαΐηδ ίΗε Γπ^ίη ΐάεα; Ρ^οΠεδ \να8 
§1ίΐά ίΗε εηεηιν'δ ίΐεεί Ηαά ηοί §01 
" 1)θΙΐ1εά υρ "' αη)•\νΙιεΓε ; ηνΆ•γκά- 
σθησαν εχρΓεδβεδ Ιΐιε Γεδυΐΐ ιΗηΙ 
ιηιιδί Ιιανε εηβυεά Ιιαά ΐΗεν 5εεη 
οαυ^Ηΐ ίη 3η ν δυοΗ ΐΓ&ρ : Ιγκατα- 
λαβίΐν = ίο εαίε/ι ΐη α Ιϊξΐιί ρΐαεε. 
Ι7• καΐ . . . ΐΓαρα(Γχ€ΐν: αηά ξίνε 
ίΗεηι ΐΗε ίκοιώΐε ο/ ιυαίοΐήηξ αηά 
ϋοοίιαάϊηξ ίΗε»ι ; σφίσι = τοΓς 
ΑθψΌίοι^. 34• ΐ• Νότνον: ίΐνγ 37• 26 
ΤΏΆή ϊιπΓηΐηεηδ, &1)ε5ί 3. νείεΓε 
€ο1ορΗοηε άαο ίεπιηε Γπίΐΐα ρ35- 
δυαίΏ. 5οΗυοΗ3Γ(1ΐ, ΜϊΙίΗ. ά. 
άεηίΒοΗ. ΑτεΗαεοΙ. Ιη^ί., Α1)ΐ1ι. 
II, ρ. 4ΙΟ. ρυίδ ίΐ ηϊηε ηιΠεδ οίΤ. 
2. τήί άνω ΐΓ6λΐ(ι>9 : ΟοΙορΗοη 
ρπορεΓ ; άνω = ΐ3αο1ί Γγοπι ίΗε 
δεΕ. 4• ^ί•^: ερ• 2. 67. ι. 3• 2. 
3 ; ΐΗε ίηνΐίαΐϊοη \ν3δ \νΗο11ν υη- 
ΕυΐΗοπζεά Ι3ν Ιΐιε ^ονεπηπιεηΐ. — 
μάλκΓτα . . . <>τί : μάλιστα Εδ 
\νίίΗ ηυηιεΓΕίδ. 6. οΐ καταφυ- 2 
γόντίδ : ίΗε Κολοφώνωι ο£ § Ι. 
8. Άρκάδων : ίοΓ ΑΓΟΕάΐΕηδ Εδ 
ΓηεΓοεηΕπεδ, ορ. γ. 57• 9 Μαντιν^? 
θ€ και άλλοι ΆρκάΒων μισθοφόροι, 
Ηάί. 8. 26. ΤΙΙΓΟΥΟίηΚΗ η 258 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [34. 2 

ροί Ιν ^ιατειγίσματι ^Χχον [καΧ των εκ της άνω πόλεως 
Κολοφωνίων οΐ μηΒίσαντβς ^ννβσβλθόντβς βττολίτενον), ίο 
οΙ δε νπβζβλθόντες τοντονς καΐ οντβζ φνγάΒβς τον ΐΐά- 

3 χητα επάγονται. 6 δε προκαλεσάμενοζ ε'ς λόγους 'ΐπ- 
πίαν των εν τω ^ιατει-χίσματι ΆρκάΒων άρχ^οντα, ώστε, 
ην μη^εν άρεσκον λέγη, ττάλι,ν αυτόν καταστησειν ες 
το τείχος σων κα\ ύγιά, ό μεν εζηλθε τταρ αυτόν, 6 δ' ΐ5 
εκείνον μεν εν φυλακή άΒεσμω είχεν, αύτος δε προσβα- 
λων τω τειχίσματι εζαπιναίως καΐ ου ττ ροσ^εχο μένων 
αίρει, τους τε Αρκάδας και των βαρβάρων όσοι ένησαν 
διαφθείρει • και τον *\πττίαν ύστερον εσαγαγώι/ ωσττερ 
έσπείσατο, έπειΒη έν^ον ην, Συλλαμβάνει καΐ κατά- 2α 

4 τοζεύει. Κολοφωνίοις δε Νότιοι^ τταραδίδωσι πλ^ι^ των 
μη^ισάντων. καΐ ύστερον Αθηναίοι οίκιστάς πέμψαντες 
κατά τους εαυτ(ον νόμους κατωκισαν το Νότιο ν, ^υι^αγα- 
γόντες ττάντας έκ των πόλεων, ει πού τις ην Κολοφωνίων. 

9- Ιν διατίΐχίσματι : "ΐάεδίϊη δίίΐΓίδ οαΐ ννίίΗ Ρ&οΗεδ £ογ δυΐί]. ; 

ρίΐΓίε υΛΐδ ςυίΐε α Γείΐςυα ηιυΓΟ 1)υΙ ΕίΛεΓ ίΐιε αοηάίΐϊοηδ ΕΐΙ^οΗεά 

8ερ3Γ3.ίΕ εΙ αΐδίεΠϊ ΐηδΙ^Γ εΓ&ΐ." ίο ΐΗε δυηιιηοηδ Ηανε 1)εεη §ίνεη 

Ρο. — καΐ τών €κ τήδ ανω ΐΓΟλ£ο)5 ... Άί Ιεη^ΐΗ, ίί 1)ΐε&1ίδ υρ ίηίο δερα- 

ίτΓολίτίυον : ίΗε ΐαοί ϊδ ίιτιροΓί&ηΙ, ταίε δΐ&ίειηεηΐδ οί ΐΐιε αοΐδ οί Λε 

1)α1: ίΗε χνοΓάδ 3,\ν1ί\ν3Γ(3Ιγ ίπΐεπταρΐ οοηίΓ&οΐίηο^ ρ&Γΐΐεδ ; ίΗε είϊεοί; ίδ 

ίΐιε δίΓϋοΙϋΓε οί ΐΗε δεηίεηοε : οί άτΆνηζύο, Ι^υΙ ^ΓίίΓηηΐίΐΓ ϊδ δ&οη- 

δί ΓεΙυΓΠδ Ιο Λε οπ§ίη&1 δυΐ^]. ίΐοεά. ΞϊπιϊΙεγ εχχ. 3Γε Γουηά ίη 

Τΐιε οιί^ίη^Ι ΡεΓδΐχη ραΠγ ίη €ο1- 4• 8ο. 4 ^^^ Χεη. Ογ/". 4• 6. 3> 

ορΗοη, Ιείΐνΐη^ ί\\Άί ρΐ^οε ίο ίΐιε χνΗεΓε, &δ ΙιεΓε, ίΗε ΟΓΐ^ίπαΙ δΐιΐ)]. 

ϊηίΓαάίη^ ΐ33Γΐ)&η3,ηδ, ηο\ν 3οίηδ Γεαρρε&Γδ ίη ίΗε δεοοπά οί ΐΗε ί\νο 

ίΗε ηεννίγ ίοητιεά ΡεΓδί&η ρΆΤίγ ΗηίϊίΗείΐο δΐι5]δ. 19. ώσ-ττίρ €σ•ίΓ€ί- 3 

αηιοη§δί ίΗε δεοεάεΓδ ίο Νοίΐαηι. σατο : ίΗε νεΓγ αοΐάηεδδ οί ίΗε 

II. ύΐΓ€ξ€λθόντ£5 τούτουβ: ορ. 2. εχρΓεδδίοη ΐδ Ι^ίίίεΓίγ ΪΓοηίαα1. 88. 2 οχλον υποχωρεί!/. 1 2. ό 22. οίκισ-ταβ : οοηιηιΐδδίοηεΓδ ίο 
δ« -π•ροκαλ€σ-άμίνο8 : ίΗε δεηίεηοε θΓ§3ηϊζε ίΗε οοΐοηγ. 24. έκ τών Ι 36. 2] ΘΟΥΚΥΛ1ΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 259 

35• Ό δε Πά;;^>79 άφίκόμενος ες την Μντιληνην την Τ€ 
ΐΐνρραν καΐ 'Έ/)€σΌΐ^ παρβστησατο, και %άΚαιθον λαβών 
έν τη πόλει τον Κακ€^αιμ6νιον κεκρυμμένον άποπβμπει ές 
τάς Αθήνας και τους έκ της Τενέδου Μυτιλτ^ι^αίωι^ άνδρας 

5 α/Αα ους κατβθβτο και ει τις άλλος αντω αίτιος εδόκει 
εα/αι της αποστάσεως • αποπέμπει δε και π^^ στρατιάς 2 
το πλέον, τοις δε λοιποΓς υπομένων καθίστατο τα περί 
την Μυτιλήνην και ττ^ί^ αλλτ^ι/ Αεσβον η αντω εδόκει. 

36. Άφικομενων δε των άντρων και τον Χαλαίθον 
οΐ \\θηναΐοι τον μεν Χάλαιθον ενθνς άπεκτειναν, εστίν 
α παρεχόμενον τά τ άλλα και άπο Πλαταιών (ετι γαρ 
επολιορκονντο) άπάξειν ΐίελοποννησίονς ' περί δε των 2 

5 άντρων γνώμας εποιονντο, και νπο οργής εΒοξεν αντοΐς 
ου τονς παρόντας μόνον άποκτεΐναι, αλλά και τονς 
απαντάς Μντιληναίονς όσοι ηβωσι, παΐδας δε και γυ- 
ναίκας άνδ/3αποδισαι, επικαλοΰντες ττ^ν τε άλλην άπό- 

-νόλιων : ΐΗθ ηεΐ^ΗΙ^οηη^ Ιοηΐ^η ρανίίαιίατ; ορ. ΐ. 95• ι οιτ' άλλοι 

αίΪ65 : €ο1ορ1ιοη δεεηΐδ ίο Ηανε Έλλτ^νίς Ύ)γθοντο και ονχ ηκίστα 

1)εεη Ιείί ϊη Ιΐιε Ηαηοΐδ ο£ ϊΐδ οί 'Ιωνες. 6. άΐΓοκτ€ϊναι . . . άν- 2 

ΟΕρίΟΓδ. δραΐΓοδ(<Γαι : ορ. ίΐιε ί&ίε οί ΐΗβ 

35• 2. Ίταρίσ-τήσ-οτο : ορ. 1. 29- ΡΙαΙίΐοΗηδ. 3• 68; ο£ Μείοδ, 5• 

5 τταραστησασθαί ομολογία, Ι. 98• Ιΐ6. 4 ! οί δοίοηβ, 5• 32• Ι• 

4 πολιορκία τταρεσττ/σαντο. 4• τούβ 8. ΐπικαλοΰντΐς : ΕΠΗΟοΙοιιΐΗοη, 

. . . ανδρα$: οπάεΓδ Η&ά ρΓθΙ)&1)1γ 566 οη 2. 53• 4• — τήν η άλλην 

οοιηε ίΓΟΓΠ Αΐΐιεηδ ίο ίΐιίδ είϊεοί, άιτόστασ-ιν . . . καΐ προ(Γξυν€βά- 

αρ. 3• 28. 2 ; Ιιυί ί1ΐ6 Μ^ίίΙεηεΗΠ λ€το : ΐΗε τενοΐΐ \νΕ5 ]^3.ά εηου^Η, 

εηνογδ \\3.ά ρτο\)3.1>\γ ηοΐ Γείυπηεά, 1)υί ηιοΓε εχΗδρ6ΓΕίίη§; )•6ΐ \νΗδ ίΗε 

Φ• 3• 3^• 5• δαηίΓηοηδ οί 3, Ρείοροηηεδί^η ίΐεεί 

36. 3• ιταρίχόμίνον : πρα$αι ίηίο ίΗε ΑΐΙιεηΪ3η Μα^£ εΙαιίΒΐυη, 

νιησχνονμ€νον, δοΗοΙ. — τά τ άλλα ίΗε Αε^εαη. ΤΗε τε^υΙ^Γ ίυηι ο£ 

κοί : /ί£ ηιαάβ εεκίαιη οβεκ^ ; ηοί εχρΓεδδΐοη \νουΙ(1 Ηανε Ηεεη δοιηε- 

ίο 5ρβα1ζ ο/ ίΗε ^63^, Ηε οβ'ετεά ϊη ΐΗΐη§ Η1<6 ίΗίδ, την τε άλλΐ7ν αϊτό- 26ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΕΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [36. στασιν οτι ουκ άργόμ,^νοι ωσπβρ οί άλλοι ίπονησαντο, 
και προσζννεβάλετο ουκ ελάχιστον της άρμης αί Πελο- ίο 
ττοννησ-ίων νηβς βς ^λωνίαν εκείνοις βοηθοί τολμησασαί 
τταρακιν^υνευσαι • ου γαρ άπο βραχείας διανοίας εΒό- 

3 κουν την άττόστασιν ττοιησασθαι. ττέμττονσιν ουν τριήρη 
ως ΤΙάχητα άγγελον των ^ε^ογμενων, κατά τάχος κε- 

4 λευοντες δια^^/οτ^ετασ^αι Μυτιληναίους • καΐ τη υστεραία ι$ 
μετάνοια τις ευθύς ην αύτοΐς και άναλογισμος ώμον το 
βούλευμα καΐ μέγα εγνωσθαι, ττόλιν ολην ^ιαφθεΐραι 

5 μάλλον η ου τους αιτίους, ώς δ' ησθοντο τούτο των 
Μυτιληναίων οι παρόντες ττρεσβεις κα\ οι αυτοΖς των 
Άθηραίων ξυμπράσσοι^τες, παρεσκεύασαν τους εν τέλει 2ο στασιν οτι . . . ίττοιήσαντο, και οτι 
τάς ΐίελοποννησίων ναϊς έαυτοΐς 
βοηθονζ ΐττηγάγοντο €5 Ίωνίαν. 
ΒυΙ κο λνΓΪίΙεη. Ιΐτε ίηιροΓίαηΙ; Ιοιαοΐι 
τολμήσασαι τταρακινΒννίνσαι ννουΐά 
ΙίΕνε Ι366η 1θ8(: : ίΐιϊίί υηεχρεείεοί 
ΕυΰαοϊΙγ δΙαΓίΙεοΙ ΑΐΗεηδ ίΐ8 ιτιαοΐι 
&δ 3ηγ11ιΐη§; ΤΗαα., ΐΙιεΓείοΓε, 
οΗ3,η§εδ ΐΗε ίοητι οί Ιιϊδ κεηΐεηεε 
ενεη αΐ ΐΗε οοδί οί ιη:ιΙ<ίη§ ΐΗε ίΐρ- 
ρε3Γ3ηοε οί ΐΗε Ιιοδίίΐε ίΐεεί δεειτι 
ίηϋερεηάεηΐ οί Ιΐιε αοΐΐοη οί Μγίί- 
Ιεηε ; 5υΙ ίΐιε Ιο^ξΐε οί Ιΐιε ίαείδ αηά 
ίΐιε τ£ . . . καί τεείΐίγ Ιΐιΐδ ίπίβε 
δεεηηϊη^. Ορ. ι. 1 6. ι ίττεγενετο 
δε αλλοΐ5 Τ£ άλλο^6 κωλύματα μη 
ανζηθηναι, και'Ιωσι . . . Κ,νρος . . . 
ίττεστράτευσε. 

9• «σ-ΊΓίρ οΐ άλλοι : ωστ€ φό- 
ρον φίρίΐν, Βεΐιοΐ. ίο. ιτροσ-ξυνί- 
βάλίτο: αρ. ΑπδΙοΙ. Άθ. Πολ. 
Ι9• 4 σννΐβάλλίτο δε ουκ ελάσσω μοφαν της άρμης τοις Αακεδαι- 
μονίοις η . . . φιλία, \ν1ιίοΙι δΐιοννδ 
ίΐΐίΐΐ ορμής (Ιερεηάδ οη ίλάχιστον- 
— αΐ νήί5 τολμήσ-ασαι : ζ.έ. το τας 
νανς τολμήσαι, δεε οη 3• 2θ. Ι. 
12. ιταρακινδννεΰσ-αι : αρ. 4• 20. 6 
€σηγον άλλοι τε τταρακινδυνεΰσαντες 
(&0Γθ5δ ίο δρΗαοΙεΓΪίΐ) καί μάλιστα 
οι Είλωτες- — άττό βραχείας διά- 
νο ίαβ : ορ. 3• 39• 3 /βραχεία 'ΤΡΟ' 
φάσίΐ, 3• 4°• 3 β ραχία )( μεγάλα. 
Ι4• αγγελον : £[:>. Ά\:ιον& νη€ς βοηθοί. 
ΐ6. άναλογισ-μός : ΐη ΤΙιυα.. ννΐιειε 
\νε Η^νε άναλογισμός ΟΓ άνα- 
λογίζεσθαι, ίΙιεΓβ ΐδ 3ΐ\ν3>'δ ΆΠ 
είειπεπί οί ίε^Γ ογ ιηίδίΓυδΙ ίΙΐΗΐ 
βΓδΙ Ιε^άδ ίο, ίΐηά ίΐιεη ΐδ 
δΐΓεη^ΐΗεηεά \)γ, ΐΗε Άοί οί ί/ηΉ^- 
ίηςϋονβν. ι/• «γνώσ-θαι άερεικίδ 
οη άναλογισμός. ίο. ιταρεσ-κενα- 
σαν: ορ. 4• Ι32• 2 -καρασκίνάσας 
τονς εν Θεσσαλία γένους, • • ■ διεκώ- 37- «] ΘΟΥΚΥΑΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 201 ώσ"Γ€ αυ^ις γνώμας προθ^ίναι • και €ΤΓ€ίσαρ ραον, διότι 
και εκίτινοις ζν^ηΧορ ην βονΧόμζ,νον το ττ\4ον των πολι- 
τών αΰθίς τι,νας σφίσιν άπο^ουναι βουΧίύσασθαι. κα- 6 
ταστάσηζ δ* ίύθύς βκκΧησίας αλλαι τ€ γνώμαί άφ' 
25€κάστων έλζγοντο και, Κλίων 6 Κλβαινίτον. οσττίρ και 
την προτβραν ένβνίκηκβι ωστβ άποκτίίναι., ων και €ς τα 
άλλα βίαίότατος των πολυτών τω τε ^ημω παρά πολν Ιν 
τω τότε πιθανώτατο^, παρελθών αύθις έλεγε τοίάΒε. 
37• " Πολλάκις μεν -η^η εγωγε και άλλοτε εγνων λνσί. τό στράτίνμΛ : τταρασκίνη ίη 
Ιΐιε ΟΓΕίΟΓδ 15 ϋδβά οί ϊηΐπ^υε, ογ 
οί 3.η\• υηί&ΪΓ άενίεο ίηΐεηάεά ίο 
ΕίίεοΙ ΐΗε άεςίδϊοη οί ΐΗε οοαΓί, 35, 
£θΓ ΐηδίΕηοε, ΐΓοορδ οί ϊηίΙυεηΐίΕΐ 
ίπεηάδ ννΐιο 3ρρ€ΕΓ ννϊίΐι εϊΐΗεΓ 
ραΓίν. αρ. ΑεκςΗϊη. ι. 193• 

2 1 . γνώμας ιτροθϊίναι : δκηι^ ϊί 
ηρ /οτ άί3€Η8$ϊοη, ςρ. 3• 42• ι ; 
ρΓορβΓίγ 53ίά οί ίΗε •ρΓ65ί(3ίη§ 
οβΐοβΓ. Ιΐ Η35 1)66η ϊηίεΓτεά ίποπι 
6. 14 ΐΗαΙ Ιο 5ηη§ αρ 3§3Ϊη 3 Γη3η6Γ 
3ΐΓε3ά)- άεοϊάεά \ν35 ί1ΐ6§3ΐ : Ι^υΐ ηο 
ςυεδίίοη οί 1ε§3Ηΐν Ϊ5 οίδεά ίη ΐΗίδ 
€35ε. 23- τιναβ σφί<Γΐν : τίνα ΐδ 
ιηοπε υ5υ3ΐ. — άιτοδονναι : ίΗε ίΗίη§ 
\ν35 Γεσ3Γ{1ε<3 35 3 ΓΪ^Ηΐ (άττό). 
— κατ(«Γτάσ-η5 €κκλη<Γίας : δΟ Ι . 
31. 4; ΐΗεπε, 35 Πεπε. οί 3 δρε- 
(331 ιηεείϊη^. 24- άφ' «άο-των : 
ερ. 3• 82. 7 τα άττό τών ενάντιων 
καλώς λεγό/ίίενα. 26. την ιτροτί- 
ραν : 50. γνώ/χτ/ν, ορ. Ρΐ3ί. Οοτξ. 
456 Α οί νικώντες τάς γνώμΛς. — 
καλ ^ τα άλλα : ορ. 6. Ι ς. 2 ων καί 
€? τα άλλα Βιάφορο<; τα ττολιτικά και κτε. 27• βιΐΜΛτατοβ : ϊδ ιΐδεά οί 
οηε \νΗοδε 3π•ο§3ηοε 3ηά δε1ί-\νί11 
ονεΓδίερ ΐΗε Ιϊουηΰδ οί ΐ3\ν 3η(ί 
άεοεηοχ. 28. ιτιθανώτατο^ : ορ. 4• 
21. 3 (οί Οίεοη) άνηρ &ημαγωγ6<; 
. . . και τω ττληθα ΤΓΐθανωτατο<;. 
Νο\ν1ιεΓε είδε, εχοερί 8. 73• 3 
ίη 5ρε3ΐίίη§ οί ΗνρεΛοΙυδ, άοεδ 
ΤΗυο. ρεηηϊΐ Ηϊπίδείί δΐπιίΐ3Γ νϊο- 
Ιεηοε οί Ι3η§υ3§ε: 3δ Ιο οίΗείδ, 
Ηίδ ϊυ{]§ηηεηΙ ιη3ν 1)ε ο1ε3Γΐγ άίδ- 
οεΓηεά ογ ίεΐΐ (ορ. 6. 15), 1)υΙ ηο 
ννοΓίΙ εδ03ρεδ Ηΐπι ΙΗ31 03η 1)ε δυδ- 
ρεοΐεά οί 1ΐ3ν•ίη§ ίΐδ γοοΙ ίη ρεΓ- 
5οη3ΐ 3ηΐ3ο;οηί5πι. ΤΗε ρεΓ5οη3ΐ 
Ιοηε ίη βιαιότατος (3η(1 ηΐ3ν \νε 
ηοί Άάά ίη ώμον το βονλ€νμχι?) ίδ 
υηπιίδΐ3ΐί351ε. 

37• Ι η ΟΙεοη'δ δρεεοΗ πιυοΗ 
5ρ3οε ίδ σίνεη Ιο 3 άενείορηιεηΐ οί 
ΐΗε η3ΐυΓε Άηά ρπίηοίρίεδ οί ΐΗε 
Αΐΐίο (1εηιοοΓ3ον, 3δ Ηε οοηοείνεά 
11 ; ΐΗε Ρεπο1ε3η ^^1ε3I, δεΙ ίοΓίΗ 
ίη Ιΐιε ίυηεπιΐ οπιΐίοη, ίδ ΙνερΙ ίη 
νίε\ν ; ίηόεεά. ίη δενεπιΐ ρ3δδ3§εδ 
\νοΓ<35 ζηά ρΗΓ35ε5 ίΓοητι ΐΗ3ΐ 202 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [37- Ι ^ημοκρατίαν οτι ά^ννατόν Ιστιν Ιτερων άρχζΐν, μαΚίστα 
2 δ' €1/ ΤΎΐ νυν υμετέρα πβρί Μνηληναίων μεταμ^Χεία. δια 
γαρ το καθ^ ημβραν άδεες καΐ άνετηβούΧεντον προς αλ- 
λήλους καΐ ές τους ζυμμάχονς το αίίΓο έχετε, καΐ 6 τυ αν $ 
η λόγω ττεισθέντες υπ αυτών άμάρτητε η οίκτω εν^ωτε, 
ουκ επυκυνΒύνως ηγεΐσθε ες ύμας καΐ ουκ ες την των 
ζυμμάγων χάριν μαλακίζεσθαι, ου σκοπουντες οτι τυ- 
ραννίδα έχετε τ-ην άρχην καΐ προς επίβουλεύοντας αυ- 
τούς καΐ άκοντας αρχόμενους • ουκ εζ ων αν χαρίζησθε ίο δρεεοΗ άτ& 1)θΓΓθ\ν6ά \)γ Οίεοη, 1)ΐι1; 
λνίίΗ Εη ίηίεΓρΓείΕίΐοη αηά αρρΗοϊ- 
Ιίοη ρεουΙΪΕΓίγ 1ιΪ3 ο\νη. 

2. δημοκρατίαν ίδ ρΓοΙερίίοαΙΙγ 
ί3ΐ<εη ουί ο£ ΐΗε οτι οΐ^νίδε. — 
άδΐνατον: &οΐίνε, ηηαΒΙβ, 3. ίπε- 
ςυεηΐ δεηβε ίη ΤΗαο. ; ίη ΐΗε 
δεηδε ϊί ΐ3 νηρο53ίΙ)Ιε ίΐιε άε- 
ρεη(3εηΙ ίηί. ηενεπ Η&δ ΐΗε δαί);. 
εχρΓεδδεά. υΐΐΓΪοΗ, Βεϋναβξβ ζη^ 
ΕτΜ. η. Κτϋ. ά. ΤΗιώ., ρ. 2ο ίΤ. 
5 . ίβ τούβ ξυμμάχου9 . • • «χίτί : ορ. 
2. 40.4-5^ εδρεοί&Πγ ΐΗε Ιαδί \νοΓ(3δ. 
τό αυτό = το άδε€5. 6. οϊκτφ : ) ( 
λόγω ττίΐσθεντΐ.% : " ηήίβτίοονάία 
ηιοα^'' Ρο. — €νδ«τί : ορ. 2. ι8. 
5, 2. 42• 4^ 2. 65. 12. 7• ^'"■'■- 
κινδύνως ... 1$ υμάς : ορ. 2. 53- 37 
2. 65. 7 ; Ρεποΐεδ'δ \νοΓ(1δ 2. 63. 2. 
— οϋκ ί5 την . . . χ<1ριν : ινίΐΗοηΙ 
ατοηή7ΐξ ίη γοητ αΙΙϊβί αηγ ίειηε 
ο/ ςταΐϋηάβ, ορ. 3• 4°• 4 τοΓδ /^έν 
ου χαρίίΐσθε. 8. μαλακίζΐο-θαι : 
δυρρίγ ίΗε αηΐεοεάεηΐ οί ο τι, ίπελ 
Ίνβα/ίη633, ορ. 3• 4°• 7> 6. 29• 3 δε- 
8ιότ£9 . . . δ τε δ^^οδ μ,η μαλακίζη- ται (τνεα^εη, Ίί Α1οΐ5ίΕάεδ ννεΓε Άί 
οηοε ΐ3Γου§Ηΐ: Ιο 1π3.1) ; Ά άεηΐΕ- 
§ο§υε'δ υδε οί ΐΗε ννοΓά ; οοηίΓ&δΙ 
ΐΗε υδε \)γ Ρεποΐεδ 2. 42. 4^ 2. 43• 
6, 3.ηά \)γ ΒτΆύάΆΒ ζ. 9• ίο. — 
τυραννίδα: ορ. 2. 63. 2. 9• '^'»•^ 
ιτρόδ ίΐΓΐβουλίΐονταδ κτ€. : και = 
και τοΐιτο, αιιά ίΐιαί ίοο; ττρός 
οί ρεΓδοη&Ι αίίϊΐαίΐε αηά ΓείΕίίοη ; 
τυραννίδα- §ίνεδ ίΗε Είΐίΐυάε οί 
ΑΐΗεηδ ; επι/3ουλευΌντα5 και ακον- 
τα5 άρχομίνονς, ΐΠαί οί ΐΐιε αΠΐεδ ; 
ίΗε ΐ(1ε3. 13 τυραννικών ττροσφΐρε- 
σθΐ. 7Γρό? ετΓΐ^ουλεΰονταζ αΰτου?. 
— ετΓΐβουλίίίονταδ )( τό ανίττιβον- 
Χίντον 7Γρ05 άλλτ/λους αΐ^ονε. 
ΙΟ. ακονταδ άρχομίνουδ εχρΓεδδεδ 
Λε άεερ-δεαίεά ίεε1ΐη§ ΐΗ^ί ίδ Ι^αοΐί 
οί ίΗε ονεΓί ΕΟί, έτη/δουλεύοντας ; 
ίί ίδ Ά ΐουοΗ ίΗ&Ι Οίεοη οαηηοί 
δρ&Γε. — οΰκ ίξ ών : ΕίΐεΓ Ηίδ 
Γηοδί Ιε1Ιίη§ δΗοΙ, ακοντας αρχο- 
μίνονς, ηοΐΐιίη^ Γειηαίηδ ίοΓ Οίεοη 
1>υί ίο άτΆνν οαί ΐΐιε οοηΐεηΐ οί 
άκοντας ίη δυοΗ 3. νν^γ αδ ίο πιαίίε 
ίί δείί-ενίάεηί Άηά δο ίοΓεδί^Π ηοί Ι 37-4] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 203 βλαπτόμενοί αύτοΙ ακροωνται νμων, αλλ* βζ ων αν ίσχνί 
μάλλον η ττ) εκείνων εύι^οία π€.ριγενησθε. πάντων δε 3 
^Είνότατον €1 βεβαίον ημίν μη^εν καθεστηζει ων αν δό^ι^ 
ττερι, μηΖε γνωσόμεθα 6η ^είροσι νόμοις άκίνητοίζ 

ι^χρωμενη πόλις κρβίσσων εστίν η καλώς ε)(ονσιν άκν- 
ροις, ά/ΐια^ια τε μετά σωφροσύνης ώφελίμώτερον η 8ε- 
ζιστης μετά ακολασίας, οϊ τε φαυλότεροι των ανθρώπων 
προς τους ζννετωτερονς ως επΙ το πλεϊον άμεινον οίκουσι 
τάς πόλεις, οι μεν γάρ των τε νόμων σοφώτεροι βον- 4 

2ολονται φαίνεσθαι των τ€ αΐεΐ λεγομένων ες το κοινον 
περιγίγνβσθαι, ως €ν άλλοις μείζοσιν ουκ αν δηλώσαντες οηΐγ άΐδρΓοοί, 1)υΐ άεηΪΗΐ. ΤΗΐδ 
15 άοηε 1>γ ΐΗεδε «Όπάδ. &ηά ΐΗε 
1)6«εΓ ίοΓ ίΙιείΓ ^ΒηιρΙηεδδ : ΐΐ ίδ 
βρεχε^είίο ΗδγηάεΙοη, ςρ. 2. 6ο. 4 : 
ΐί αηγ οΗΕπσε Ϊ5 ηεεάεά, ΛΛτϊίε ΐξ 
ων γ αν, ορ. 3• 63• - ην αντοί μά- 
λιστα προβάλλΐσθΐ. Ικανη γι ην κτ^. 
Ι3• »ν άν δόξτ) ΐΓίρι : δο. ττερί 
τούτων α αν 8όέη. 1 5 • κρίίσσ-ων : 
) ( χείροσι ; ΐΗε 1α\νδ ιτΐίΐν 1)6 ΐηίε- 
ΓΪΟΓ, 1)αΙ: ΐΗε δί^ίε ίδ 3. Ι^εΙΙεπ δίαίε : 
5θ ΐΗε δε1ί-δεε1νΐη§ ΑΙοΐΙ^ίπάεδ δανδ 
6. 1 8. 7 γιγνώσκω . . . των άνθρώ- 
ττων άσφαλίστατα τοιττους οΐκίίν. 
<Μ αν τοΪ5 τταρονσιν ηθίσι καχ νό- 
μοίζ, ην και χείρω η. ηκιστα δία- 
φόρω<; πολιΤ€νωσιν. Α1οϊ5Ϊ3(ΐ6δ 
ρΓείποεδ ΐΗίδ \νίΐΗ 3. ρΓΟΙεδί £ΐ§3ίη5ί 
Εΐ)αη(1οηΐη§ ΐΗε ήιηόΕίτιεηίΕΐ οΙιεγ- 
ΗΟΐεήδΐΐο οί άεπΊΟΟΓ^ον (τΓολνττρα- 
γμοσννη ίΐδ £θ6δ ΟΗΐΙεά ΐΐ) ίοΓ ΐΗ^ί 
οί ΐΗε ΕΓΐδΙοοΓίΐΙδ (άπραγμοσννη, 
ορ. 2. 4θ. 2) ; Οίεοη Ηαδ Λε δΕίηε ρΙεΕ ίη οίΗεΓ \νοΓ<3δ : 6υί ννίΐΗ Ηίιη 
ΐΐ ίοΐίοχνδ. 1 6. άμαθ(α μίτα (τω- 
φροοτύνης : ΟΟηίΓΕδΐ 2. 40. 3? 2. 02. 
4 ; Οίεοη 1)Ε5ε(1 άειτιοοΓΗαν οη 
ηυΓηΙ)εΓδ, οη ννΙίΕΐ ΡΙαίο οπίΐεά 
Ισότη^ αριθμητική ; ΓοΓ Ρεποΐεδ'δ 
ΐάεΕδ οη Ιΐιίδ ορ. 2. -^7. ι ; ^1εοη'5 
οοηιηιοη ηιε35ΐΐΓ6 ννοδ ιΗεΙ ο£ Ιΐιε 
ΙεαδΙ ΐΓΕΪηεά πιίηάδ ; ννΙΐΗΐ; \ν35 
πιοΓε ΐΗ^η ΐΗΐδ δανοπεά οί ονεπ- 
ΓεβηεπιεηΙ, αηά ίπιρΠείΙ Εηίίάεηαο- 
ΟΓΗΐίο δεηΐΐηιεηίδ. Ιεχάίη^ ϊηάεεά 
ίο ακολασία. — δ«|ιότη5 : σννεσι?, 
&δ ΐΗε οοηίε.χί δΙιο\νδ. Ι7• οί 
φαυλότ£ροι : ί/ΐ€ ρΐαίη ρεορίε, ορ. 
3- 83. 3' ΕϋΓ. ΡΗοεη. 505 και σο- 
φοΐς και τόίσι φανλο'ι<;. 19• οΐ 
μέν : οί ζννίτώτίροι. 2θ. των τ€ 
αΐίΐ λΐγομένων : αχίί ϊδ ΐΗε ϊπιροΓ- 
ΙαηΙ λΥΟΓά ; ηο οοοαδϊοη Ιοο ραΐίη.•, 
ηο ςαεδίΐοη Ιοο δπι&ΙΙ, Ι^υΐ: ΐΗεν ΐη- 
δΐδΐ οη ΗΕνίη§ ΐΗε άεοϊάΐη^ οί ίί. 
21. ώδ . . . γνώμην : ί/ιΐηΐ: Ιίιβν €αη 204 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ5 Γ [37-4 τηΐ' γνώμην, και έκ τον τουοντον τα ττολλά σφαΚΧουσι τάς 
ττόλεις • οΐ δ' άτηστονντ€<; τύ) έζ ΐ,αντων ζυνεσα αμαθέ- 
στεροι μεν των νόμων αζιονσιν είναι, ά^υνατώτεροι δε του 
καλώς είπόντος μεμχρασθαι Χόγον, κριταΧ δβ οντες άπο τον λ$ 
ίσον μάλλον η άγωνίσταΐ ορθοννται τα ττλείω. ως ονν 
χ^ρη καΐ ημάς πουονντας μη Βεινότητι καΐ ζννεσεως άγωνι 
ετταιρομενονς τταρα Ζόζαν τω νμετερω πληθει τταραινεΐν. 
38. " Έγώ μεν ονν 6 αυτός εΙμι τη γνώμη και θαν~ 
μάζω μίν των ττροθευτων ανθις περί Μντυληναίων λέ- 
γειν και γ^ρόνον ^ιατριβην εμποιησάντων, 6 εστί προς 
των ή^ικηκότων μάλλον (6 γαρ παθών τω ^ράσαντι 
άμβλντερα τη οργή επεζερχεται, (το) άμννασθαι ζ 
δε τω παθίΐν οτι εγγντάτω κείμενον άντίπαλον ον ηίπυΗετε ^εΐ α /αίτετ οοοαίίοη /οκ 
α^^^η§ ΐΗεϊτ νίειν^. 

23• '''ΐί *ζ «αυτών ξυνί'σίΐ : ορ. 2. 
39• Ι τω άφ -ημών αυτών €νφνχω. 
24- τοΰ καλώς €ΐ•τΓΟντο5 άορεηάδ 
οαλόγον. 25- μίμψασ-θαι όεροΓκ!» 
οη άδυνατώτε/301. 26. άγωνισταί 
5υ§§68ί5 (ΙίδρίΗγ 3.ηά ρεΓδοη&Ι 
ναηΐΐγ ΐΗ^ί δοείίδ οηΐγ ΐΗε ίΪΓδΙ: 
ρπζε, Άί ννΙι&ΙενεΓ αοδί Ιο 1ιΐ§1ιεΓ 
ίηίεΓεδΙδ. 27• δίΐνότητι : τύ/ ρψ 
τορικγϊ 8ννάμ£ί, δοΗοΙ. ; ζ δΟΓηε- 
ννΗΕΐ ΐΙ1ο§Ϊ03.1 ρη,Γ&ΠεΙ ννιΛ άγώνι 
Ιυνί'σεως : οατνϊεά ατυαγ ύγ α χεη^ε 
ο/ οηε''5 ΟΊνη εΙοςιιεη€ε, αηά α 
άβ5ΐνε ίο άίίρίαγ οηέ'Ξ ρ^ηνε^ ο/ ίη- 
ίεΙΙεοΙ. — 28. ιταρά δόξαν : α^αίηίί 
οηε''$ δείέβί- ριά^ηιεηί, ορ. ΡΙ&ί. 
Ρτοίαξ. 337 Β ετταινεισ^αι εν λόγω 
7Γθλλάκΐ5 τταρα. δό^αν ι/^ευδο/Αενων. 38. 2. ιτροθίντων . . . λέγειν: 
ορ. 3• 3^• 5> Ηάί. 8. 49 -η-ροθίντοζ 
ΈινρνβιάΒίϋ) γνώμηζ αποφαίνίσθαι 
τον βονλόμίνον. 4• ό -γαρ ιταθών 
. . . έιτεξίρχεται : 80. διατριβής 
εγγενο/χεντ^ϊ ΐ επε^ιε'ναι = ίο $αΙΙ^ 
/ονΙΙι Ιο αϋαοΐί, ιηοδίΐγ οί 3. §;&γγϊ- 
δοη ; ίοΓ ΙΗΪ5 ίΓΗΠδίεΓΓεά υδε, ορ. 
3. 82. 8, 5• ^9• Ι άδικου/χενοι ννν 
€7Γ€$ί.ρ)(όμ£θα. 6. τφ παθεΐν (Ιε- 
ρεηάδ οη ίγγντάτω κείμενον ; εγ- 
γυϊ ίη ΤΗυο. Ιαΐίεδ ΐΗε §εη. ; " ορ. 
2. 89• ΙΟ €•γγντΐρω καταστησαχ 
^Αθηναίοις τον ψόβον.^^ Ρθ. Βυί, 
ίΙιεΓβ Αθηναίοι•! ΤΏΆγ ΐ3ε οΛεΓννϊδβ 
εχρίίΐΐηεά ; ϊ£ \νε Ηαά τω 8ράσαντι 
ΗεΓε, ΐΗε ρίίΓδΙΙεΙ ννουΜ Ι^ε εχαοΐ. 
— άντίπαλον 6ν) (άμβλντερα, οτι 
ίγγντάτω κΐίμίνον Ιοείηο;οοηΐΓ3.5ίεο1 
νΝ'ϊΐΙι Ιΐΐε ίπΐεΓΥπΙ 5εΙ\νεεη ρΓονοοα- 


38-3] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 265 μάλιστα τηρ τιμωρίαν αναλάμβανα), θαυμάζω δε και 
όστις €(Γται ό άντερων και άζίώσων άποφαίνειν τάς μεν 
^Ιντίληναίων αδικίας ημΐν ώφελίμον; οΰίτας, τάς δ' ημετέ- 
ρας ζυμφορας τοΙς ζνμμάχοι,ς βλάβας καθισταμενας. 
και δΐ7λοι^ ΟΤΙ η τω λέγειν πιστεύσας το πάνν Βοκονν ^ 
άνταποφηναί ως ουκ εγνωσται άγωνίσαιτ αν, η κερ^ει 
επαιρόμενος το ευπρεπές τον λόγου εκπονησας παράγειν 
πειράσεται. -η δε πόλις εκ των τοιωνΒε αγώνων τα μεν 3 ΐίοη ίΐηά ρυηϊδίιιηεηί ρΓεδυρροδεά 
ίη Ιΐΐ€ ίθΓ6§οίη§ οίαυδε ; ε5 άμβλν- 
τίρα ςυίΐΗίΐ65 όρ'^Οι ^^^ δρίπί ννίΐΚ 
\ν1ιΐεΗ δπΐϊδί^εΐϊοη Ϊ5 5ου§1ι{, 5θ 
αντίτταλον όν ςααΐϊήεδ ΐΗε αΙΙειηρΙ 
3ΐ τιμωρία, νϊζ. άμννασθαί. 

η. άν(ΐλαμβάν£ΐ : ία}:ε5 ίο Μιη- 
5(1/, ίβαικίί /στ ΗϊιηεεΙ/•, ερ. Οίο 
0Ηγ}•5. 55• 283 Κ (559 ^0 μΛ-μ^ν- 
μενος τον διδάσκαλον και -προσί-χων 
αναλάμβανα την τίχιηην = »ιαί•£5 
Λίί σιυρι. — μ.άλι.(Γτα §οε5 λνίΐΗ ανα- 
λαμβάνα. 8. άξιώο-ων: /ιανε ίΐιε 
/αεβ, 3ΐηιθ5ΐ: = τολ/χτ^σων. Β^' 
351^^η§ Η 15 ορροηεηΐδ Ιο ρπονε α 
ρΗΐρ^Με Εΐ)5υΓ(3ίΐν, Οεοη Ηορεδ Ιο 
ίπ§Ηΐεη ΐΗεΓπ, ογ εΙ ΙεαδΙ Ιο ρΓε3α- 
άίεε Λε &υ(1ϊεηεε 3§ίΐίη5<: ΐνιειτι ίη 
αάναηεε. 9• τάς δ ' ήμ«τ€ρα5 ξυμφο- 
ροβ . . . βλάβας καθι<Γταμ<νας : ΙίοΐΗ 
Ρεηείεδ ίΐηά €1εοη Ιιανε δαίά ίΗε 
ΑΐΗεηϊ^η αργτ] \ν&5 3 τνραννί<: ; ίο 
ίΐιε Μνίϊΐεηε^η εηνονδ ίο δρΕίΙα 
Ιΐιίδ εΙιΧΓΕεΙεΓ ο£ ά τνραννί<; ίδ Ιΐιε 
ενίΐ ο£ ενϋδ : ηο ΐΗου^Ηΐ ο£ ηΐΕΐε- 
Π3ΐ ρΓΟδρεπΐγ (εί'Βαίμονία) εηΐεπδ 
ΐΗεΪΓ ΗεΕάδ Εδ ε δεί-οΐϊ &§^ηδΙ ΐί, Άηά ίη ΐΗίδ δρίπΐ ίΠεγ 1ΐ3νε δοίά 
Ιΐΐ3ΐ Α//:ε/υ' εχίηηιϊΐγ ίί ί/ιεϊκ ορ- 
ροτίηηϊΐγ (3. Ι3• 3)• ΤΗίδ €1εοη 
1ςηε\ν, άηά Ηχδ ίη ηιίηά ίη ΐΗβ 
ΛνοΓάδ 1)ε£οΓε υδ, Ηε τυϊΙΙ Ηανε ίο 
ρκοτ>ε ίΗαί οατ εαΙανιϊΙϊε$ ατε ηΐί5- 
/οΐίαηεί ίο οιικ αΙΙίεχ (ι'.ε. 3Γβ δο 
κξΆτάβά \)γ ΐΗεπι). Νο οηε, Ηε 
ίεΚ ςυίΐε δαΓε, εουΐά Ηορε Ιο ρΓονε 
Ιΐιίδ. II. τό ιτάνυ δοκονν : '' ςυοά 
οπιηίηο νίάεΙυΓ, οηιηίΙ)υδ ρτο\3Ά- 
Ιαηι εδί," Ρο. : ρΓοΙερίίε ν\•ίΐΗ άκτα- 
ποφηναι, 12. ίγνωτταχ: 'Όοπι- 
ρεΓΐυπι εδί. οοπδίχΐ." Ρο. 13• το 
€ν7τρ(ΐΓ<$ τον λό-γου : ορ. 3• II• 2 ; 
(Λητρίττη^ ίη ΤΗυο. ίδ ϋδεά οΐιίείΐγ 
ο£ \\'Η3ΐ, ΐΗοϋ^Η ουΙ\\•3Γ{11ν Εάπιί- 
πιΙ)1ε, ίδ 1)ϋΙ Ά ε1θ3ΐί Ιο οονεΓ υρ 
υ^ΐγ ίαείδ, 3• 82. 4? 3• 82. 8. 
ΕίίΗετ θ7ΐί ο/ νιετε ναηιίγ, δεεακχε 
ίιε οίαϊηΐί ίο εΐιϊηε αί αη οταίοτ, οτ 
/τοηι α άεΒ&ε ίο βΙΙ Ιιΐ5 ροείείί, 
Ηε ιυιΙΙ εΙαΙ>οταίε Λή 5ορΗΪ5ίΪ€αΙ 
ατξηηιεηίε αηά ίτγ ίο ηήείεαά. 
— ΐΓαρά'γ€ΐν : ορ. 2. 64. ΐ : 1ΐ35 
Οίεοη οΕϋ^Ηΐ ίΗε \νοΓ(1 ίτοπι Ρεη- 
είεδ .'' 266 Θ0ΥΚΥΑ1Δ0Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [38.3 α^λα Ιτβροίς δίδωσιι^', αύ7ΐ7 ^^ τους κιΐ'Βύνονς άναφζρβί. ΐ5 

4 αΓτιοί, δ' νμβίς κακώς άγωνοθβτονντες, οΓτιι^ες ^Ιώθατβ 
θεατοί μεν τών \ό-γων γίγνεσθαι, άκροαταΐ δε των έργων, 
τά μεν μέλλοντα έργα από τών ευ είπόντων σκοπονντες 
ως Βννατά γίγνεσθαι, τα δε πεπραγμένα η^τ), ου το δρα- 
σθεν πιστότερον οφευ λαβόντες η το άκονσθεν, άπο τών^ 

5 λόγω καλώς επιτιμησάντων • καΐ μετά καινότητος μεν 
λόγου άπατασθαι άριστοι, μετά Βε^οκιμασ μενού δε μη 
ζυνέπεσθαι εθελειν, δούλοι οντες τών αΐει άτοπων, ύπερ- 

6 όπται δε τών είωθότων, καΐ μάλιστα μεν αύτος ειπείν 
έκαστος βουλόμενος δύνασ^αι, ει δε μη, άνταγωνιζό- 2$ 
μενοι τοις τοιαύτα λεγονσι μη ύστεροι άκολονθησαι 1ζ. €τ^ροι$ : Τ0Γ5 ρητορσιν, 
δοΗοΙ. 1 6. κακ»8 άγα)νοθ€τονντ€8 : 

ΡβννβΤ3εΙγ >ηα/!Ϊη^ αη άγων ο£ 
ννΙίΕΐ; δΗουΙά 1)€ ά δβηοιίδ Ι^υδίηεδδ, 
ορ. 3• 37• 4 ; }'ο^ ιηαΐΐε ο/ α 5ενΐθΗ3 
άί3αι$3Ϊοη α εοηίεεί ο/ οταΐοτ^, 
αηά Ιΐιε ύε^ί ^ρεα/ίετ, ηο ιιιαίίετ 
τν/ιαί ΐΗε /α€ί5, 'νυϊηί ΐΗε ρΗζε ο/ 
^οητ αάΙιεΒίοη. 17• άκροαταί : ηοΐ 
3. ΙεοΗηΐε3ΐ ννοΓά Ιίΐίβ ^εαται ; Ιΐιβ 
ρΐΊΓ&δ6 άκροαται τών Ιργων, Ι3υ1 £θΓ 
ΐΗε αοηΐεχΐ, οουΐά ΗαΓάΙγ 1)6 ΙηΙεΓ- 
ρΓείεά ; αηΐίίΗεδίδ, νεΓ53.1 ιηεΓεΙγ, 
ίδ ΓεδροηδϊΙ^Ιε ίοΓ ίί. 1 8. τά μ€ν μέλ- 
λοντα ίργα) (τα δε τΓίττραγμίνα η8η : 
\)θύι §0 ννίΐΐι σκοπονντα. — άττό 
τών ευ «Ιττόντων . . . άιτό τών . . . έττι- 
τιμησάντων : Ιίοΐΐι §0 ννίΐΗ σκοττονν- 
τ£5, ορ• 2, 48• 3 ; υδυαίΐγ ννίΐΐι σκο- 
ττεΓν από ΐΗβ §εη. άεηοΐεδ ΐΗίη^δ. 
το άκονσθεν ϊδ ΐη ά άουΙ)1ε ορροδί- ίίοη : Ι. ίο το Βρασθίν, &δ ίαίε ίο 
/α^ί ; 2 . ίο οψα, 3.8 /ιεαηαγ ίο 
3ίξΙιί ; ΐί ίδ δΙιΟΓΐ ίοΓ ακοί^ το άκον- 
σθίν. 2ο. δψ€ΐ: €&αδα1 οίαί., δε- 
οαΐΐεε γοΗ Ηανε 3εεη α. 2ΐ. καλώς 
ίτριτιμησ-άντων : οίενετ ενϋίεί. 
23• δονλοι δντ€β κτ€. : ΐ^η^ιε^ ίΗε 5 
$ρεΙΙ ο/; δαί^οηϋπίΐίε ίο /Α€τα και- 
νότί^τοζ . . . άριστοι κτί.., ορ. Αγ. 
ΕεεΙε3. 581 μισονσι γαρ, "^ν τα. 
παλαιά πολλάκις θ^ωνται . . . και- 
νοτομΐΐν ίθίλήσονσίν κτ€. 25. βου- 6 
λόμ^νος ίδ αοοΓάίπΕίε \νίί1ι άριστοι 
&ΐ3θνε. — ανταγωνιζόμενοι : ίΗεγ 
03,η Εί Ι63δ1 νϊε ννίίΗ ΐΗεΪΓ ί&νοκίίε 
δρείΐ1<εΓδ (τοις τοιαύτα λεγουσιν) 
ΐη ςυΐοΗγ ο&ΙεΗΐη§ ίΗε ϊ(3ε3. Άπά 
ίΐρρΐ3.υ(1ίηο; α οΙενεΓ ρΙίΓΕδε 1)εΓθΓ6 
ΐί ΐδ ΓποΓε ίΗαη Η3.Ι£ υίίεΓεά. 
20. τ5στ€ροι άκολουθήσαι : οονιε 
ΗαΙΙϊηξ αβε^. 39• 2] ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 267 δοκ€Γι^ ΤΎ) γνώμτ), 6ζέω<; δε τι λβγοιηος προ€π€αΡ€σαΛ, 
και ττροαίσθ^σθαι. τ€ πρόθνμοί ^Χναι τα Χζ.-γόμζ.να 
και ττρονοησαι βραΒείς τα €ζ αντων άποβησόμενα • 

3° ζητουντ€ς τβ άλλο η, ώς βΐπβΐν, ύ) €ρ οίς ζώ/χβι^. φρο- 7 
νοΰντ€ς δε ούδβ περί των παρόντων Ικανώς ■ απλώς 
τ€ άκο^ς ηΒον^ ήσσώμίνοί και σοφιστών θεαταΐς 
βοίκότβς καθημίνοις μάλλον τ} περί πόλεως ^βονλευο- 
/[χ,άΌΐς. 

39• "'^Ωΐ' βγω π€ίρώμ€νος απότρεπαν ύμα<; άποφαίνω 
Μντίληναίους μάλιστα δτ) /ιίαν πόλιν ηΒικ-ηκότας νμας. 
εγώ γά/)? οΐτινες μεν μη δυνατοί φερειν την νμετεραν 2 
άρχην η οϊτινες υπό τώΐ' πολεμίων άναγκασθεντ^ς άπε- 

5 στησαν, ζυγγνώμην εγω • νησον δε οΓτιι^ες ε)(θΡτες μετά 
τειχών και κατά ^άλασ-σαι^ μόνον φοβούμενοι τους 
ημέτερους πολεμίους, εν ω και αύτοΙ τριηρών παρα- -7• "Πί Ύ*"*!*!) : ίηδίηιιηεηΐΕΐ 
άπΐ. ; ΐΗε ΗεατβΓδ ]α(3§ιη6ηί. — λέ- 
γοντος : §6η. 3ΐ)8. 29- ΊτρονοήσοΗ. 
Ρραδ€ΐβ : γοίί νϊβ ιυϊΐΗ ΙΗ6 οκαίοτ5. 
ίτγιησ ίο 5/ιθ7ν γοητ5εΙν(5 ΐΗατ 
€ςναΐ5 ϊη $}ιατρηε3$ αηά ςιαεΙ:ηε53 
ϊη εαίεΗϊηξίΗε ίεηχε ο/ΐΗεϊν ινοτάί, 
αηά — ϊη άαΙΙηείχ ϊη αρρτεοϊαίιηξ 
τυΗαΙ ίΛεϊκ ιυοτά$ τυϊΙΙ 3ητεΙγ Ιεαά 

ίο. Οί ΟΟΟΓδβ ΙΗ€56 1ϊ5ΐ \\ΌΓ(ΐ5 

δίατίΐε οηε. Ι5υ1; ιΙιεΙ; ϊδ Οίεοη'δ ρυΓ- 
ρθ56 : προνοησαχ βραΒας οοηίαίηδ 
ΐΗε οΗϊεί ροϊηΐ. 3°- «ιλλο τν . . . 
η ίν οίδ ζωμίν : αηγίΗϊηξ ύιιί ί/ιε 
τυοτίά τυε Ιίνε ϊη ; άλλο τι η Ί^ 3. 
5χ6<1 ίοππαίπ. ζηά ΐδ ηοΐ Γηοάί- 
5εά Ιο δϋΐΐ ΐΗε τείαΐίνβ. 3-- ήδο»^ ήο-σ-ώμ<νοι. : ΐΗε άΆΧ. Λνΐΐΐι ησσασθαι 
(ΗίεΓΕί) οεοϋΓδ 3§3ΐη 7• 25- 9• 

39- Ι ■ «*»' : ίτΓίτη^ίνμάτων, ων 
«ττεν άρτι. ΒοΗοΙ. 2. μάλιστα δη 
μίαν ιτόλιν : ορ. 3.113-6 ιτάθοζ γαρ 
τσντο μια ττόΚα . . . μίγιστον 8η ; €19 
6ΓηρΗ3δϊΖ65 Γ3ΐΗεΓ ΐΙίΕΠ ΓεδΙποΙδ; 

76ΐ)5 οη 5ορΗ. 0.€. 563. 3• δυνα- 
τοί : 80. όντίζ. ρΆΤ&ίΙύ \\ϊΐΗ άναγκα- 

Ρακάοη ϋ. — νησον : 3ηά δο ϊη » 
ροδΐΐίοη οί ρεουΙΪΕΓ 3(1ν3ηΐ3§ε εικΙ 
δεςυήίν. 6. τονβ ήμίτίρουβ ιτολί- 
μΐονβ : άουΐ^ΐε δεουπίν : ΐ . 1)εο3υδε 
Ιΐιε Ηεΐρ οί ΑΐΗεηδ ίδ ΗδδΠΓεά ; 
2. Ιίεοιίδε ΐΗε ΡεΙοροηηεδΐΕΠδ \ν6Γε 
λνεαίί 2Χ δεα. 7- ^ 4• ερ• 2- 35- 2. 268 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [39• σκ€ν^ ουκ άφρακτοι ήσαν προς αυτούς, αυτόνομοι τ€ 
οίκουντβς και τιμώμενοι ες τα ττρωτα ύφ' ημών τοιαύτα 
είργάσαντο, τι άλλο ούτοι η έπεβουλευσαν τ€ και έπανβ- ίο 
στησαν μάλλον η άπεστησαν [άττόστασις μβν γβ των 
/διαιόν τι πασγόντων εστίν), εζητησάν τβ μετά των 
πολβμιωτάτων ημάς στάντζς ^ιαφθβίραι ; καίτοι ^βινό- 
τβρόν εστίν η ει καθ* αυτούς δυι/α/αιν κτώμενοι άντε- 

3 πολέμησαν, παράδειγμα δβ αύτοΐς ούτε αί των π6λα5ΐ5 
ζυμφοραΧ εγενοντο, όσοι άποστάντες η^η ημών εχει- 
ρώθησαν, ούτε η παρούσα ευδαιμονία παρεσγεν οκνον 
μη ελθεΐν ες τα Βεινά ■ γενόμενοι δε προς το μέλλον 
θρασεΐς και ελπίσαντες μακρότερα μεν της δυνάμεως, 
ελάσσω δβ της βουλήσεως, πόλεμον ηραντο, ισχυν άξιώ- 2ο 
σαντες του δικαίου προθεΐναι • εν ω γαρ ώηθησαν 

4 περιεσεσθαι, επεθεντο ημΐν ουκ αδικούμενοι, ειωθε δε 8. αντόνομοί τ€ : ΐ1ΐ6 δ6Π65 Ϊ8 
νησον €χοντ€ζ . . . μόνον φοβού- 
μενοι . . . αυτόνομοι οίκουντα καί 
κτ€. 1 1 . άΐΓΟσ•τα<Γΐ5 μίν γ€ : γε 
ίπίΓοάυοΐη^ απ εχρΙ&ΠΕίίοη, ορ. 3• 
63. 2 Ικανή γε ; γε 1ΐ3.δ οοηηεοΐϊνε 
ίοΓοε ; &5 ΐΗε άείίηΐΐίοη οί άττό- 
στασις Οίΐιπεδ ννϊίΗ ίί ίΗ^Ι οί 
€7Γανάστασι?, ΐΗεΓε 15 ηο δε' οίαιίδε. 
12. μετά . . . στάντεϊ : ορ. /• 6ΐ. 3 
μιθ' ημών . . . στηναί : ηοίε ΐΗε 
είΤεοΙ οί ^υχΐΕροδίίϊοη ΐη ΐΓολεμιω- 
τάτων ημάς. Ι3• καίτοι ΐηίΓΟ- 
άαοβδ 3. ΐΗου^Ηί η&ίαΓΕί, 3,1ηηο5ΐ 
αχϊοΓπαίΐο, Ιΐιαΐ δΗουΙά Ηανε §ίνεη 
ίΐιε Μγίϊΐεηεαπδ ραυδε, γεί Ηαά 
οεΓΐαίηΙγ ηοΐ ΐηίΐυεηοεά ΐΗεηι; ϊί 
5ί3.Γΐ5 ϋρ ΐη ίΗε δρε^ΙίεΓ'δ ηιίικί ουί οί ίΗε \νοΓ(ί5 ΙαδΙ ιιΙίεΓεοΙ. 
15- Ίταράδειγμα : ΐΗε δεηΐεηοε 5ε- 
§ϊηδ ίΐδ ί£ τταράδειγ/χα \ν6Γ6 Ιο 5ε 
ρΓεϋ. ΐΙίΓουσΙιοιιί ; 5αΙ ΐη ΐΗβ 
δεοοηά οίαιίδε η -παρούσα ευδαιμονία 
(ΙεΓπαηίΙδ ίΐπίΐ ίίΐΐίεδ ά ρΓεά. οί ίΐδ 
οννη ; ορ. 3• 9^• 3 ο^*^ ελάνθανεν 
αντη ή παρασκευή ούτε οτε το -πρώ- 
τον επεβουλεύετο, ε-πειΒ-η τε 6 στρα- 
τός εσεβεβλ-ηκει, . . . εττεβοήθουν 
πάντες. 1 9. μακρότερα: μείζω; δο 
βραχύς ) ( μέγας. 2θ. βουλήσεως : 
ννΐΐίΐΐ; ίΐιεγ Ηορεά ννίΐδ ίηοίερεηά- 
εηοε ; ννΗαΐ Ιΐιεγ ννίδΗεά \ν35 δοιηε- 
ΐΗΐη^ ιτηοΓε — ΐΗε παίη οί ΑΐΗεηβ. 
21. εν ω : τν/ΐίη ίΗβ ωηάϊΙΐοηΞ, αχ 
ίΚε)/ /αηάβά, ξανβ ίΗβίη α εΗαηοε 

ο/ 51ί€€63Χ. 39-6] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 269 των πόλβων αϊς αν μάλιστα και δι' ίΚαγίστον απροσδό- 
κητος €νπραξία €λθΎ), ες υβριν τρ€π€ίν • τα δε πολλά 

25 κατά λόγον τοις άνθρωποις βντνχ^ονντα ασφαλέστερα 
η παρά ^όζαν, και κακοπραγίαν ώς βιπβΐν ραον άπω- 
θουνται η €.υ2>αίμονίαν διασώζονται, χρην δε Μυτιλτ^- 
ναίους και πάλαι μη^εν Βιαφβρόντως των άλλων υφ' ημών 
^€τιμησθαί, και ουκ αν ες τάδε εξύβρισαν • πεφνκε γαρ 

3° και άλλως άνθρωπος το μεν θεραπευον νπερφρονεΐν. το 
δε μη νπεϊκον θαυμάζειν. κολασθεντων δε και νυν 
άζίως της αδικίας, και μη ΓοΓς μεν ολίγοις η αιτία ττροσ- 
τεθτ), το•^ δε Βημον άπολύσητε. Ίτάιηες γαρ ημΐν γε 
ομοίως επεθεντο, οις γ' εζην ως ημάς τραπομένοις νυν 

35 ττάλιν εν τη πάλει ειι^αι • αλλά τον μετά των ολίγων κίν- 4 23- αΐδ άν : 50. ταύτας, ο\)]. οί 

Τρ€1Γ«ν; ίΟΓ £5 νβρίν Τρ€7Γ£Ιν. Ορ. 

3- Ι3• ΐ• — μάλιστα . . . ϊλθτι: ίοΓ 
&' ελαχίστου, ορ. 2. 85. 2 &' ολί- 
γου ; ίνπραζία ΓείβΓδ ηοΐ ίο η παρ- 
ούσα εΰδαι/ιονία, 1)υί ίο ΐΗί; οίαυδε 
ίν ω γαρ ωι^θησαν ιτεριίσεσθαί ; 
Λίδ καιρός \\3.ά ΟΟΓηε δι' ολίγου, ίί 
ηοΐ &' ίΚαχίστον (Οίεοη γπ^)• 1)6 
€χρ€0ΐ€(3 ίο εχα^6Γ3ΐ€), ορ. 3• 
13. 3 κο^ψοζ ώς ονπω ιτρότίρον 3ηά 
3- 3• ΐ' ^νΗβΓβ ΐΗε νόσος Ϊ5 τείειτεά 
ίο. ννΙιΐοΗ \ν&3 δΐιάάεη Άπά υηίοΓε- 
.■ίβεη ; μάλιστα 3ηά δι' €λα;^ί.'στου §ο 
Μτϊΐΐι ΐλθτ]. 24. τα ΐΓολλά : ηοΓΠ . : 
ιτολλχΗ Άηά τΓολλά νηΆγ ροΐηΐ Ιο 
οίΐ-Γερεπίεά 30ΐϊοη οη ΐΗε ρ^ιΐ; οί" 
ιιηίΙϊίΓεΓεηηΕίεά ϊηάϊνΐίΐααΐδ (ττολ- 
λθί = »ΐ€η οβεη), ογ ίο ^επεπαΐ 
ρΓβν^Ιεηοε οί 3η 3οΐίοη (ττολλοι = 
ιηίη ^εηίκαίΐγ). 25• κατά λόγον : />/ αεωηίατίιε ινϋΐι ταΐϊοηαΐ ζαίαι- 
Ιαϋοη. 26. ώς€ΐΐΓ£ΐν: ΐΗε 5ΐ3ίειηεηΙ 
18 ρυΐ υηίν6Γ53ΐ1ν, δεε οη 2. ,ΐ- 2. 
28. δι.αφ<ρόντ»$ : ορ. 2. 40. Ι. 2. 55• 5 

1 . 29. ί« τόδ« : 50. €? τόδί νβρεως 
Ίτροηλθον, ορ. 3• 57• 2 €5 τοντο 
ξνμφορας ττροκίχωρήκαμίν, 2. 1 7. 4 
3θ. καΐ όίλλως : ξβηίταΙΙγ, ορ. ι. 50. 

2. 32- ΐΓροστίθή : ορ. 3• 39• 7. Φ 6 
2θ. 2 ττ]ν χάριν νμίν ιτροσθησονσιν. 
34• οΪ5 γ(«) : 1ο§ΐθ3ΐ1ν οηΐν ΐΗε 
8ημος : 03υ83ΐ, 35 υ5υ3ΐ «ϊΐΐι γε. 
35• Ίτάλιν ή» τη ιτόλί». £ΐναν: ^ί 
νε^ίοΓβίί ίο /ιιΙΙ τϊξϊι{$ α3 άίϊζεη^, 
ορ. 4• ΐο6. Ι ττόλεως ... ου στίρί- 
σκομα.1, Απί. 5• Π «ττει δ' νμ€.ς 
τανς αΐτίσνς τούτων (κολάσατε . . . 
τοΓζ δ' άλλθ45 Μντιληναίοις άδεια ν 
εδώκατε οίκειν την σφετίραν αντων. 
— τον . . . κ(νδυνον . . . β<βαιότ€- 
ρον; ορ. ΑηΙ. 5• 7^: Ά οΗοίοε οί 270 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [39-6 7 Βυνον ηγησάμενοί βεβαιότερον ζυνα.ττ έστησαν. των 
τβ ξνμμάγων σκβφασθε €ΐ τοις Τ€ άναγκασθβΐσίν νπο 
[τε] των πολεμίων και τοις έκονσιν άποστασι τάς αντας 
ζημίας ττροσθησβτβ, τίνα οϊβσθβ οντυνα ου βραχεία 
ττροφάσει αποστησεσθαι, όταν η κατορθώσαντι ελενθε-^ο 

8 ρωσις η η σφαλεντι μηΒεν παθεΐν άνηκεστον ; ημΖν δε 
ττρος εκάστην πόλυν άποκεκίν^ννεύσεταυ τά τε χρήματα 
και αΙ χΡυχαί. και τυχόντες μεν ττόλιν εφθαρμενην παρα- 
λαβόντες της έπειτα προσόδου, δι' ην ίσχνομεν, το λοι- 
πόν στερησεσθε, σφαλεντες δε πολεμίους προς τοις 45 
υπάρχουσιν εζομεν, καΧ ον χρόνον τοις νυν καθεστηκόσι 
ΒεΙ εχθροΐς άνθίστασθαι, τοΙς οίκείοις ζυμμάχοις πολε- 
μησομεν. 

40. " Ουκουν Βεΐ προθεΐναι ελπίδα ούτε λόγω πιστην ΓΪδΙίδ Ιΐιεγ Ηαά ίο ιτιαίίε ; Ιΐιεγ Ιοοίί 
ννΙίΕί δεεηιεά ίΗε δ&ίεΓ; ορ. 5• 
ΐθ8 τον<! κινδύνουδ . . . βίβαιοτί- 
ρονς νομιεΐν. 

7 37• άναγκασ-βίίσιν) (ίκονσιν : 
\)0ί\\ 3Γ6 ρΓ6ά. \νΐί1ι άποστασι. 39• 
τίνα οΪ€(γΘ€ δντινα οΰ : αρ. 3. 8ΐ. 5 
ουδέν ο τι ον ζννίβη. Χεη. €γν. ι . 4• 
25 ονΒ^να ίφασαν οντιν' ον Βακρνοντ' 
ατΓοστρίφίσθαι : ίί αη εΐΏρΗ^ΐΐε 
ουδείς ΐδ ννΕπίεά, \νε τηζγ εΐΐΙιεΓ 
δϋΐ^δίΐίιιίε ονκ Ιστιν όστις ίοΓ ου- 
δείς, ΟΓ Άάά όστις ίο ουδείς ; ίΙιεΓβ 
ίδ ηο εΙΗρδε ίεΐί, ίΗε ρΙΐΓ&δε Ι^είπ^ 
ίΓε&ίε(1 &δ οηε \νοΓ(3. 41 • ■ηΌ'θίΐν ϊδ 

8 ρΕΓ3ΐ1ε1 ννΐίΗ ελευ^ε'ρωσις. 42. άιτο- 
κεκινδυν€νσ£ται : ίοΓ ίΗε ίεπδε, Οδ. 
28 1 ; ίοΓ ημίν, ορ. 2. 43• 5 'ι ^ο•" ^^^ 
νοίοε, ορ. Οειη. 1 8. 278 των όλων τι κινδυνευ'εται τβ πόλει. 43• "^^ 
ψυχαί : ίίνίί ; σώματα, ίΗε ϋδυαΐ 
ΕηίίίΗεδΐδ ίο χρήματα, \νοα1ά = 
ρετ$οηε. 44• τήδ ίττίΐτα ιτροβ-όδου : 
ίοΓ ίΗε ρ1εοη35Γη «ΊίΗ το Χονπόν, 
ορ. 3• 4°• 3 '''ο^5 /χε'λλοντας €τητη- 
δειΌυς και το λοιπόν εσεσ^αι. — 
δι' ην (σ-χνομΐν : εΙδεννΗεΓε ι^ 
Ισχνομ€ν, ορ. 2. 13• 2, 3• 46. 3; 
Ιο^ίοαίΐγ ίΗε &ηίεοεάεηί ίδ της προ- 
σόδου, ηοί της έπειτα προσόδου. 
45• σ-τερήσ-ίο-θε : ίΓΟΓΠ στψομαι. αρ. 
3. 46. 3 ; 'νυΐΙΙ/εεΙ ΐΗε Ιθ35 ο/; ηοίε 
ίΗε αΗ3.ηο;ε οί ρεΓδοη ; 3. δϊηιΐΐ3Γ 
03δε ίδ ΐη 5- 9• ϊ• 

40. Ι. λόγω ΐΓίσ-την . . . 
χρήμα<Γΐν ώνητήν : ορ. 3• 3^• - • 
\νΗαί ΐδ ίΗεΓε δ^ίά ο£ ίΗε δρεα1<- 
εΓδ ΐδ ΗεΓε ίΓ^ηδίειτεά ίο ίΗΰ 40. 3] ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 271 οντ€ ^ρημασίΡ ώνητην, ως ζυγγρωμηΐ' αμ,αρτύν άνθρω- 
Ίτίνω'ζ Χη^ονται. άκοντβς μ.€ν γαρ ουκ €β\α\^αν, βίδότες 
δβ ζττββονλενσαρ ■ ξνγγνωμον δ' εστί το άκονσι,ον. βγω 2 

5 μεν ουί^ και τστ€ ττρωτον καΧ νν'^ ^ι,αμάγομαι μη μετα- 
-γνωναί νμας τά τΓρο^€^ογμ€να, μη^€ τρισί τοίς άζνμφο- 
ρωτάτοις ΤΎ) ο,ρχΎ), οΐκτω και η^ορτ) λόγων και επιείκεια, 
αμαρτάνείν. ελεός τε γαρ προς τους ομοίους δίκαιος 3 
άιτιδίδοοΓ^αι και μη προς τους οΰτ άντοίκτίουι^τας εζ 

ΙΟ ανάγκης τε καθεστωτας αίει πολεμίους • οι τε τερποντες 
λόγω ρήτορες εζουσι και εν άλλοις ελάσσοσιν αγώνα, 
καΧ μη εν ω η μεν ττόλις βραχέα ησθείσα μεγάλα ζημιώ- 
σεταί, αύτοΙ δε εκ του ευ εΙπεΙν το παθεΐν ευ άντίληφον- 
ται • και η επιείκεια προς τους μέλλοντας επιτηδείους 

15 και 70 λοιττόϊ' εετεσ^αι μάλλον δίδοΓοι η προς τους 
ομοίως τε καΧ ου^εν ησσον πολεμίους υπολειπόμενους. ύτΛ οΓ ΐΗεΪΓ είϊοΓΐδ : τηστο^ Ϊ3 
ϊοίΐνβ. 

2. ξυγγνώμην . . . λήψοντ<« : τΐ'ϊΙΙ 
ξβί ραηίοη ; £ογ άμΛρτίΐν, ορ. 4• 6ι . 
5 τους Αθήναιον^ ταύτα ■7Γλ€ον€- 
κτίΐν . . . ΤΓοΧΧη ξνγγνώμη. Όειπ. 
Ι9• 238 σχ'γγνώ/χτ; όδίλφω βοηθίΐν. 
4• ξύγγνωμον: ξνγγνωμψ άξιον, 
δοΗοΙ., αρ. 4• 9^• 6 $νγγνωμόν 
η γίγνεσθαι και ττρος τον θεον. 
5 . διαμιάχομίΜ, : _^£^Λ/ ϊί Οίίί ; ρΓ65. 
ο£ ιιηίΐν οί ΙΪΓηε ; τάτί καχ νυν 
ΙίΓεαΙίδ υρ. 35 \νε11 35 άΕίεδ. ΐΗε 
ίΐΐηΰΪ3Γ ττάλαι. — μίταγνώναι . . . 
τά νρο8«8ογμ<να : τ6€οη3ί(ί€Τ ινίιαί 
ΊΟΜ Ηανε αΐηαάγ άεεϊάεά. 6. τρισ-Ι 
τοί$ ά|νμφορωτάτοι$ : £θΓ ίΗε ΟΓάεΓ, 
€ρ. Ι. 74• Ι τρία τά ωφζλιμώτατα. £ο11ο\νεά, 35 ΗεΓε. \)γ ΐΗε ίΐεπίδ ; £ογ 
ΐΗε €35ε, ορ. οίκτω €νδωτ€. 7• *""■" 
£ΐκ€ί9' : εοη$ϊάεκαίί ν6α3οηαΜ£- 

ίΙ£35 ΟΓ /αϊηΐ655 ΟΠ Ιΐΐ6 ρ3ΓΪ θ£ 

3 δπρεήοΓ, ννΗο ΓείτΕΪπδ ίτοπι εχ- 
εΓοΐδϊησ Ηίδ ίύΐΐ ρολνεΓ ογ ίτοπι 
εχ3€ΐΐησ 1ιΪ5 δίπαΐ π§1ιίδ, ερ. 
5- 86. 8. τον9 όμβίουδ : Ιΐιοδε \νΗο 
Λγοιαίά 1)ε ΓπεΓοίήιΙ Ιο υβ \νεΓε ΐΗε 
035ε Γενετδεά, ορ- § 5 "Πϊ °-^ν ζψ 
μία αξιώσατε άμΰνασθαι . . . εν^- 
μηθίντες α είκος ην αντοί'9 ττοιησαι 
κρατησαντας ημών. 9• ά,ντιδίδο- 
(τβαι: £οΓ ΐΗε ρ355., ορ. 3• 94- 4 
)(αλετΓ6ν . . . καταστραφηναι. 
1 1 . ρήτορ€ς ίδ οοηΙεΓηρΙιιοοδ. 1 3. το 
ΐΓαθ€ΐν €λ5 : ορ. 3 • 3^• 2, 3- 4°• ι : ηοίε 
ΐΗε ο1ιΪ35ΐηαδ εν εΙπεΐν. παθεΐν εν. 272 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΙΤΡΑΦΗ2 Γ [40. 4 4 εν Τ€ ζυνελω:^ λέγω • πειθόμενοι μ,εν Ιμοί τά τε δίκαια 
€9 Μυτιληναίους καΐ τά ζύμ,φορα άμα ποιήσετε, άλλως 
δε γνόντες τοις μεν ου γαριεΖσθε, υμάς δε αυτούς μάλ- 
λον Βικαιώσεσθε. εΐ γαρ οΰτοι ορθώς άττεστησαν, υμείς 2ο 
αν ου χρεών άργοιτε. ει δε δΐ7 '^'^^ ^^ προσήκον όμως 
άζιουτε τούτο Βραν, παρά το εικός τοι και τούσ^ε ζυμ- 
φόρως δεΓ κολάζεσθαι, η παιίεσ^αι της άρχης καΐ εκ 

5 του άκινΒύνου άνΒραγαθίζεσθαι. τη τε αύτη ζημία 
αξιώσατε ά/χνϊ'ασ-^αί, και μη άναλγητότεροι οι Βιαφεύ- 25 Ι9• Τ0Ϊ5 μ€ν ού χαρΐ€Ϊ(Γθ£ : ΐνΐ'η 

^Ηε^^ ξταΐϋηάε, ομ. 3• 37• 2• 20. δι- 
καιώ<Γ€<Γθε : ηιϊάάΐε, )ιοη τνϊίΐ 1)ΥΪη§ 
ρηηίίΗηιβηΙ οη γοΗκ^είνβί ; ίοΓ 
Ιΐιε ΓηεΕηίη§ ρηηϊ^Η, ορ. Ηάΐ. β. 
29 €ν£Τ€ΐλατο . . . τους ίρείας άπο- 
/Μαστιγώσαι, . . . οί δί ίρείς εδι- 
καΐ£ΰντο. — €ΐ γαρ κτί. : ίοΓ ΐΗε 
56ηδ6 ο£ γαρ, δββ δί^ΗΙ, ΚΗ. Μίΐ$. 
56. ρ. Ι. Ι/, Ιβί 113 ξταίΐί ίί /οκ 
ί/ιε ηιοίκεηί, ΐΗεϊτ νενοΐί τυα^ ]Η3- 
ϋβαΜε ; αίΐβΓ Ιΐιβδβ ννοΓάβ ννε εχ- 
ρεοί, !Ϊ εαηηοΐ δε ^^ξΗ^ Ιο ρηιιϊίΐι 
ίΗεηι ; 5α1: ίΐ Ϊ5 ρ&τί οΓ Οίεοη'δ 51^^11 
ΐΗαί Ηε καΓρηδεδ ιαδ ννίίΗ Ιΐιε δυΐ)- 
δίίΐυΐίοη, γοΜ οαιιηοΐ βίίϋ/γ ίΗε 
ηιαίηίειιαηεε ο/ γοιικ εηιρίτε (αν 
αρχοιτ€ ϊδ ροίεηίί&Ι) ; ΐΗΐδ §ΐνε8 
Πίπτί Ιΐιε οΐιαηοε ίοΓ 3. ρο\νεΓίυ1 
ΐΙίΓυδΙ, 1)υ1:, ϊ/ γοη ϊηίϊίί οιι ηιαίη- 
ίαίηϊηξ ιΙ, ΗξΗΐ ο^ 'ιν^οηξ, γοΗ 
7ηη3ΐ, τϊ^Μ ον 1υ^οης, ρηηϊίΐι (Ηε^ε 
τεΙ?εΐ3, α3 γοηκ ίηΙενε3ΐ 4^ιηαηά3 
— ον (^ = εί δε μ-η) γοη ιηΗ3ΐ ξίνε 
ηρ γοην εηιρϊτε,αηά ΐΗεη γοη ηιαγ 
άί3ρΐαγ γοητ νίνίηε ινΗενε ηο Ηανηι οαη οοηιε ο/ ίί. ΝοΙε Ιΐΐίΐΐ: η κτί. 
ίδ ηοΐ &η 3ΐΐ;εΓη£ΐίΐνε οοηαΐϋδϊοη Ιο 
ΐΗε ρΓΟΙ&δΐδ £1 δε 8η, 1)ϋί ά άειποη- 
δίΓαΙϊοη ίΙίΣΐί ηο οΐΗεΓ οοηαίιΐδϊοη 
ίδ ροδδϊΐοίε ; ίη ί3,ο1;, ^ = εί δε μη 
κολάσίσθί τουτου?. ει . . . άττε'- 
στησαν ίδ αη ΕδδαΓηεά ΪΆοί, ηοί 
δη υπΓείΐΙ οοηάίΐϊοη; εί γάρ ίη 
είϊεοί ίδ νεπγ Ιίΐίε ει γε. 2 1 . ού χρεών 
. . . ον ιτροσ-ήκον : ααο. &1)δ., ορ. 4• 
95• 2 εν τη αλλότρια ού προσήκον 
τοσόνδε κίνΒννον αναρρηττονμίν. 
23• κολάζεσ-θαι : ηηίά., ορ. 6. 78. ι κο- 
λάσασθαι. 24• άνδρα-γαθίζεσ-θαι : 
ορ. Ρειίοΐεδ ίη 2. 63. 2. — τη τε αντή 
ζημ.((;ι : ορ. 2. 67. 4 τοΓδ αντοΐς άμν- 
νεσ^αι ; \ν1ΐ3,1; ίοΠοννδ, και μη κτί., 
ίδ ΐΗε δαιηε ΐΙιου^Ηΐ; ίη ά ηε§. 
ίοΓπι ; ίη ίΐ ΐΗε δΗίίΐ £γοιϊι οοηιρίΐΓί- 
δοη \ίγ ηιεαηδ οί 6 αυτός Ιο Ιΐιαΐ 
\)γ 3. οοιτιρΕΓ. Άά). 1ΐ3δ οαΓπεά ΐΗε 
οοηδίΓΐιοΙίοη ννίΐΗ ίΐ ίΐηά Ιείί τη 
αύτι^ ίη Ιΐιε ίΐίΓ. 25. άναλγητότεροι : 
ορ. ΑπδΐοΙ. Ξ.ΔΓ. 1 115 ^ ^6 ειτ; 
δ' αν τΐ5 μαινόμενος η άνάλγ77Τ05, 
ίΙμηΒεν φοβοΐτο. — οΐ διαφεΰγοντεβ : Ι 40. 8] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 273 

γοντες των επιβουΚενσάντων φανηναι, €ΐ/θυμηθ€ΐ>Τ€ς α 
βίκος ην αυτούς ποι,ησαί κρα,τησαντας ημών, άλλως τβ καΐ 
ττρονπάρζαντας αδικίας, μάλιστα δε οι μη ζνν προφάσβι 6 
τίνα κακώς ποιουντες Ιπεζ^ργονται καΐ Βιολλύναι, τον κίν- 

3ο ^ννον ύφορώμενοι τον υπολειπομένου βχ^θρου ' 6 γαρ μη 
ζύν ανάγκη τι παθών γαλεπώτερος διαφυγών του άπο της 
ίσης εχθρού, μη ονν προ^όται γένησθε υμών αυτών, γενό- η 
μενοι δ' οτι εγγύτατα τη γνώμη του πάσ^ειν καΐ ώς προ 
παντός αν ετιμησασθε αυτούς χ^ειρώσασθαι, νυν άνταπό- 

35 δοτ6 μη μαλακισθέντες προς το παρόν αντίκα, μη^ε του 
επικρεμασθέντος τότε δειι^ου άμνημονονντες. κολάσατε 8 
δε άζίως τούτους τε καΐ τοις άλλοις ζυμμάγοις παρά- 
δειγμα σαφές καταστήσατε, ος αν άφιστηται, θανάτω ζη- 
μιωσόμενον. τόδε γαρ ην γνώσιν, ησσον τών πολεμίων 

40 άμελησαντες τοις ύμετέροις αύτώΐ' μαχεΐσθε ξνμμάχοις." 

50. νμΛ<;, ιυΗο ακ€ {^Ίί3ί) εΒοαρϊιΐξ; ξνν ττροφάσίΐ κακώς ττοιοΐντες. 

ΐΗε 5€η56 οί άαη§6Γ ίδ ΙίβρΙ πΐΐνε ^2. -^(νόμ^νοι . . . τή γνώμη τοΰ 7 

1)ν ΙΗ€ ρΓ656ηΙ. ΐΓάσ-χ€ΐν : ί>. τεεαΙΙ αε τ/ϊνιάΐγ αε 

6 28. μΛλισ-τα δί' : Οίεοη άπνεδ γοιι οαη γοητ 5βη3β ο/ ϊηριτγ ; ορ. 

Λϊδ 1^1 ροίηΐ Ηοιηε \νΐίΗ ΐΗε ρΓο- Αεδοΐιΐη. 3• 1 53 γίνεστε 8η μοι μχ- 

\&τ\)Ϊ3ΐ οάί3$ε ςΗ€>η Ιαεεετϊε, Ταο. κρόν γρόνον την διάνοιαν μη Ιν τω 

Αξτ. 42. 29• διολλνναι : ίοΓ ΐΗβ 8ικαστηρίω άλλ' βν τω θίάτρω. 

ϊηί., ορ. 2. 65. ΙΟ Ιτράποντο . . . 33• *** '*''■*■ (ίερεηάδ οη ίνθνμηθίν- 

Ιν8άόναι. 3°• '^'*^ €χθρο« : ορ. τες, §οΙ {γογγι γενό/χενοι τη -γνώμη. 

Βαίκα€/ιο;η. 9 ρ.ν? γαλεης κίν8ννον — -ιτρο τταντόδ : ορ. 6. ΙΟ. 4 οΰϊ ττρό 

άλυίας• — νιτολίπτομίνου : ορ. 6. πολλών αν Ιτιμησαντο ένμμάχονς 

ΙΟΙ. 3 το νΊΓολίίφθίν {τον στρα- γενέσθαι. 37- τε καί οοηηεοΐδ ΐΗε 8 

τενματος) είλον. — ό γάρ κτε. 1\νο οΐ^ϋδεδ, 1)υί ΐΗε οοηΐΓίΐδΙ Ιίεδ 

§ίν6δ ΐΗε Γείΐδοη ίοΓ νφορώμίνοι οΗΐείΙγ ΐη ούτοι αηά οί άλλοι ζνμ- 

κτί. 3'• τοΰ άίΓο τή5 ϊ<Γη« Ιχθρον : μαχοι; Ηεηοε ΐΗε οΗίαδίηυδ ζηά 

\νΗεΓε ΐΗεπε Ηίΐδ δεεη εςυ3.1 ρΓονο- ΐΗε ροδίΐίοη οί" τε ; (1αηο;εΓ οί οοΐ- 

ο^Ιϊοη οη ΐ5θΐΗ δίάεδ : )( 6 μη Ηδΐοη \ν'ίΐΗ δε' 1ια8 Ηείρεά. 4°• μ»- 

$νν ανάγκη παθών αηά οί μη χεϊσ-θε : ΐυίΙΙ Ιιανε ΙοβξΜ. 
ΤΗυογοιοΕδ — ι8 274 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [41. ι 

41 • Τοιαύτα μζΐ> 6 Κλεωρ βίττβ. μ€τά δ' αυτόν Διο- 
ΟΟΤ09 6 Εύκρατους, οσπβρ καΐ έν τύ^ ττροτερα εκκλησία 
άντελβγβ μάλιστα μη άποκτείναι Μυτιληναίους, παρελ- 
θών και τότε έλεγε τοιάδε. 

42. " Οΰτε τους ττροθει^τας την Βιαγνώμην αύθις 
περί Μυτιληναίων αίτιώ/χαί, οΰτε τους μεμφομενους μη 
πολλάκις περί των μεγίστων βουλεύεσθαι βπαιί'ώ, νο- 
μίζω τε δνο τά εναντιώτατα ευβουλία είναι, τά)(ος τε και 
οργην, ων το μεν μετά άνοίας φιλεΐ γίγνεσθαι, το δε 5 
2 μετά άπαιδευσιας και βραχύτητος γνώμης. τους τε 
λόγους όστις 8ιαμά-χ^εται μη διδασκάλους των πραγμά- 
των γίγνεσθαι, η ασύνετος εστίν η ίδια τι αύτω Βιαφερει • 
άζύνετος μεν, ει άλλω τινί τ^γ^'^^'- τ^ερί του μέλλοντος 
Βυνατον είναι και μη εμφανούς φράσαι, Βιαφερει δΊο 

41. λνε Η&νε ηο οίΙιεΓ 1ίηο\ν1- δευσία οργηζ, 3• 37• 3 ο,μχιθία. μετά 
εά^β θ£ ΟίοάοΙιΐδ, ογ Ηΐδ ίαΐΗεΓ, σωφροσύνης. — βραχύτητοβ γνώ- 
ΐΗαη ννΗαί ΐδ §ίνεη ΗεΓε. Οη μηβ : ασθένεια•; -γνώμ-ψ, δοΗοΙ. — 
ΐΗϊδ δρεεοΗ ίΗε δοΐιοΐ. δ&γδ τούδ τί λόγουβ κτί. : ορ. β. 38. 4 2 
'Ιστεον 8ε δη 6 μεν Κλέων το εΐώθατε ^εαται των λόγων γίγνε- 
δι'καιον προβάλλεται, οντος δε σ^αι. 8. 1δί(|!. διαψε'ρει : Ηα3 $οιηβ 

ο Διόδοτος το συμφέρον, καΐ ρεν8θηαΙ ϊκίενε^ί αί $ία1ίβ, ορ. 2. 

σκόττει το τον συγγραφέως εθος, 37• ^ τα ίδια διάφορα. 9• όλλω 

γαίροντος αεί ταΓς αντίπαλοι^ δτ;- τινί : ηευί., και ού;(ί λόγω δτ^λο- 

μηγορίαις. νότι, δοΗοΙ. ; ίηδίΓυιτιεηΐΗΐ άζί. — 

42. 2. τοίΐδ . . . βουλεύεσθαι: ττερί . . . ψράσ-αι : ηοίε Ιΐι&ΐ δυνατόν 
Φ• 3• 37- 3! *^ο δυίΐ Ιιΐδ Οίίδε, είναι δρΗίδ ΐΗε ρ1ΐΓ35ε περί ... ε/χ- 
ΌίοάοΙιΐδ 1ΐ35 οΙίΕΠ^εά ων αν δό^>^ φανούς ; δίΓεδδ ΐδ ΐΗυδ Ι^ίά οη μη 
περί οί Ιΐΐ3.ΐ ρ3,δδ&§ε Ιο περί των εμφανούς, &ηά ΐΐδ οοηΐΓ3.δ1: \νΐΐΗ 
μεγίστων, 1>ηί Η&δ ηοί ΐ3γ ίΐιίδ φράσαι ( = ηια^ε ^ιβα^) ίδ δΙίΕΓρ- 
ΕΐΐεΓεάίΗε ίαοΐδ. 4• τάχοβ : ορ•3• εηεά. ίο. διαφέρει δ' αύτω : 
38. Ι -^φόνον Βιατριβην. ζ- όργήν : 3. τεΐοΓί ίο 3• 4°• ^ χρημασιν 
ορ. 3• 38• Ι άμβλντερα τη οργή. ωνητήν, Άηά 3• 38• Ι κερδει επαι- 
6. άιταιδευσ-ίοϊ : ορ. 3• 84• Ι άπαι- ρόμενος. 42-5] ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 275 αύτω, €1 βονλόμει/ός τι αίσγ^ρον πειεται ευ μεν είττείν 
ουκ αν -ηγείται ττερί του μη καλοί) δνί^ασ^αι, ευ δε 
διαπαλών εκπληξαι, αν τους τε άντερουντας καΧ τους 
άκουσομενους. ^αΧεττώτατοι δε και οι επί γ^ρημασι 3 

15 ττροκατηγορουντες έπιΒειζίν τίνα. ει μεν γαρ ά/χα^ιαι» 
καττ]Τίώντο, 6 μη πείσας άζυνετώτερος αν δό^ας είι^αι 
η ά^ικώτεροζ άττεχωρει • αδικίας δ' επιφερομενης ττεί- 
σας τε ύποπτος γίγνεται και μη τυ)(ων μετά άζυνεσίας 
καΐ άδικος, η τε. ποΚις ουκ ωφελείται έν τω τοιωδε • 4 

τοφόβω γαρ αποστερείται των ζυμβούλων. και πλεΐστ 
αν ορθοΐτο αδυνάτους λέγειν εχ^ουσα τους τοιούτους 
των πολιτών • ελά)(ΐστα γαρ αν πεκτθεΐεν άμαρτάνειν. 
■χρη δε τον μεν αγαθόν πολίτην μη έκφοβουντα τους $ 
άντερουντας, άλλ' άπο του ίσου φαίνεσθαι άμεινον 

25 λέγοντα, την δε σώφρονα πόλιν τω τε πλεΐίττα 
ευ βουλεύοντι μη προστιθεναι τιμήν, αλλά μη^* 1 1 . €ΰ μΐ€ν €ΐΐΓ€Ϊν . . . ευ δί δια- 
βολών : Οεοη Ηαά ΕΐΐΕςΙίβίΙ ΐΗε 

15 δείζεά υροη αηά δίςίΐΐίυΐΐν Ιυπιεά 
ίΐ§ΕΪη5ΐ Ηίπι. ΤΗεΓβ Ϊ5 5ορΗΪ5ΐη•, 
1ιο«'6ν6Γ ; ευ \νΐΐΗ είττεΓν = /ιο/ΐίί/ίχ, 
ννΗ6Γ633 \νΐΐΗ δία/3αλών ίΐ = ί^///- 
/"«//κ, λνΗίοΙι 1ιεΓ6 ίδ 35 πιυοΗ η5 
3 αη/αίκίγ, άϊεΗοηαίΙγ. 15• έιτίδίΐ- 
|ίν τίνα : τίνα ίδ αοηίειηρίυοιίδ ; 
τΗβΙοτκαΙ άϊερίαγ, αε )ιε ϊό- ρΐεαεεά 
ίο εαΙΙ α. ορ. 3• 3^• 2. 3• 4°• -■ 
ΐ6. ά|υν€τώτ€ρος ή άδικώτΐρο$ : ίοΓ 
Λε άουΙ)1ε οοηιρίΐΓ., ερ. ι. 2ΐ. ι εττί 
τό ιτροσα-γυτΫότίρον . . . η άΧηθί- 
στερον, ΗοΓΠ. α ΐ64- ι/- άττίχώρει : 50. εκ τον πράγματος. — «τιφερο- 
με'νης : θρ• 3• Φ• 6 αιτίαν έττιφίρειν- 
ι8. μη τνχών: ερ. 3• 39• 8• 19• Ί 
τ€ ΐΓΟλΐ5 . • • τοιωδί : ορ. 3• 3^• 3• 
22. ΐΓ€ΐσ•θίΐ«ν : δϋΐ)]. οί ττολΓται. Ιο όε 
^αίΠεπεά Γγοιώ ττόλις. 23. χρη δε 
κτε : ΐΗε οοηδίηιοΐίοη ίδ χρη φαί- 
νίσθαί άμανον λίγοντα. μη ΐκφσ- 
βοΐντα . . . άλλ' άτΓο τον Ισου : ίοΓ 
ρίο. 3η(1 &<1ν. €οη3οίηε(1, ορ. 2. 
91. φ, 3• 4• 2; \•ίοΙθΓν ίη άεΙ)Εΐ6 
ίδ Ιο 5ε \\Όη, ηοί ϋν 1)Γθ\νΙ)ε3ΐίη§, 
1)ϋΙ ϊ)\• 3 ίαΪΓ οοηΐεδί. 26. Ίτροιπαβί- 
ναι: ορ. Χεη. €γκ. 2. 2. ι8 ττόττίμα 
δοκει . . . Ισομοίρονς ττάντας ττοιέΐν 
η σκοπονντας τα έργα εκάστου προζ 276 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [42. 5 

έλασσονν της νπαρ^ονσης, καΐ τον μη τν^όντα γνώμης Ι 
6 ονχ όπως ζημίονν, άλλα μη^' άτιμάζβίρ. οϋτω γαρ 6 τ€ 
κατορθων ηκιστα αν εττΐ τω βη μ^ίζόνων άζίονσθαι πάρα 
γνώμην τι και προς χάριν \έγοι, 6 Τ€ μη επιτυχών 3° 
ορζγοιτο τω αύτω, χαριζόμβνός τι και αυτός, προσάγε- 
σ^αι το πλήθος. 

43• '^^^ν ημβΐς τάναντία Βρωμβν, καΐ προσέτι ην τις 
και ύποπτεύηται κερ8ους μεν ένεκα τα βέλτιστα δ' όμως 
λέγειν, φθονησαντες της ου βέβαιου Βοκησεως των κέρ- 
κων την φανεραν ώφελίαν της πόλεως άφαιρούμεθα. 
2 καθεστηκε δε τάγαθα άπο του εύθεος λεγόμενα μη^εν 5 
άνυποπτότερα είΐ'αί, των κακών, ώστε Βεΐν ομοίως τόν τε 
τα δεινότατα βουλόμενον ττεΐσαι απάτη προσάγεσθαι το 
πλήθος και τον τα άμείνω λέγοντα χ^ευσάμενον πιστον 

ταντα και τα5 τι/λάς προστιθίναι; αντόζ = ττρόξ χό-ρίν τι και αΰτ05 

&δ της νπαρχονσηι; = ίΗβ ηοηηαΙΙ)> λ€γων. 

β^ίαΗίίΗβά, προστίθεναι \)γ οοη- 43• 2. νΐΓθ'ΐΓΤ€νηται §0€δ ίη ΐΐ8 

ΙΓ^Ι οοηνεγδ ίΗε ΐαοα αΒηοηηαΙΙ)/ ίαΐΐ δεηδβ \νίίΗ κέρ8ον<; ο/εκα ; ϊη 

Ιανξβ. & ιηυείι ννε&ΙίεΓ {δβ ί/ιοη^/ιί), ννΐΐΐι 

27- ίλασ<Γθΰν : δθ. τον ευ βον- τα. βίλτιστα δ' όμως; ίΗεδβ ΙαδΙ 

λίνοντα, ορ. § 3 ττείσας νττοπτος αΓ6 ΐΗε ΐηιροΓίαηΙ ννοΓάδ, &δ ο/ιως 

γίγνεται. — τόν μη τυχόντα -γνώμης δΗο\νδ ; ί/ ίΐ ύβ 3Η3ρεείεά ΐΗαΙ ίΐιε 

) ( τώ ευ βονΧίνοντι : τν/ιο βΥΤ3 3ρεα]ί6κ^3 υιοϋνε^ ακβ εοτνηρί., ενε?ι 

ίη ΗΪ5 νίετυ, ορ. ι. 33• 3 γνώ/Ατ/ς ίΗοηφ }ιί3 ρτορο^αΐί ίεβηι ίΐιε δεεί . 

άμαρτ€Ϊν. 28. ούχ δπως . . . άλλα 3• τήδ οΰ βεβαίου κτε. : οααδ&Ι §6η., 

μηδ' : ηοί οηΐγ ηοί . . . ύΐίί ηο( δεεωι^ε ο/ )ΐο7ίν ξνοηηάΙε3$ 37ΐ3ρί- 

ενεη, δβε ΟΜΤ. 707• 29• ί-π-Ι τφ εϊοη ο/ ΒνϊΒε}-)/, ορ. 2. 35• 2 17 δόκτ;- Ι 

. . . άξιονσ-θαι : δο. εττι τω τιμήν σις της άληθιίας ον βεβαιονται. Ι 

προσλαβίίν. — ιταρά γνώμην : τε- 5 • καθίστηκε : ϊί }ια3 οοιηε ίο ΐΗί$ 2 

ΙΟΓΐ Ιο τταρα Βό$αν, 3• 37• 5• ί^ιαί- 8. ψευσ-άμενον ττισ-τόν -γενί;- | 3 1 ■ όρίγοιτο : ηκιστα αν §οεδ «τθαι : »ΐ7ί3ί Ιίε ίο ξεί /ιίηι^εΐ/ 
ΛνΐΐΗ Ιΐιΐδ νεΛ Ιοο. — τω αϋτω ΐδ Μίενεά; \^(.νσάμ(.νον τείεΓδ ίο 
εχρίαϊηεά Ι^γ γαριζόμΐνός τι και ΓΗείοποίΐΙ άΓεδδίη§ υρ ο£ ΗΪ5 Ι 44• ι] ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 277 γενέσθαι, μ,όνην τε πόλιι^ δια. τάς πβρίροίας εν ποίησαί 3 
ΙΟ ζκ τον προφανονς μη ίζαπατησαντα αδύνατον ' 6 γαρ 
διδούς φαρβρώς τι αγαθόν ανθνποπτενεται άφανώς πτ) 
π\ίον €^€ΐι/. γβΎ] δε ττρος τα μέγιστα και έν τω τοιωδε 4 
αζωνν τι ημάς περαιτέρω προροονί'τας λε'γειι^ νμώι^ των 
δι' 6\ίγον σκοττονντων, άλλως τε κα\ νπβνθννον την 
15 παραίνβσιν βχ^οντας προς άνβνθννον την νμετέραν άκρό- 
ασιν. ει γαρ ο τε πβίσας και ό έπισπόμενος ομοίως 5 
ββλάπτοντο, σωφρονεστερον αν έκρίνετε • νυν δε προς 
οργην ηντιν* αν τνχτητε εστίν οτε σφαλεντες την τον 
ττείσαντος μίαν γνώμην ζημιοΰτε και ον τας υμετέρας 
2ο αντων. ει ττολλαί ουσαι ζννεζημαρτον. 

44• " ^^γω δε παρηλθον οντε άντερων περί Μντιλη- 
ναίων οντε κατηγο ρήσων. ον γαρ περί της εκείνων ρΓοροδαΐδ Ιο ιηαΐίε ΐΗειη ρ&ΐΕ- 

3 9• μΛνην τ€ Ίτόλιν : " μόνην πόλιν 

15 Γβαΐΐν ΐΗε ρΓεά.. ΑίΗεηε Ϊ3 ΐΗβ 

\ οηΐγ αί)' ϊη ιν/ιΪ€/ι ; ΟϊοάοΙυδ οεπ- 
ηοΐ ηιεαη Ιο 5ϊ)' ΐΗΪ3 οί ενεη- οϊίν/' 
]θ9τ. — ΐΓ€ρ<.νοία9 : ί/ικετνύίηέί^ ί/ιαί 
ονετίΐερ^ ίΗε ^)ια^^:, ορ. Αγ. Κάτι. 
95^ '^'ίχ ντΓΟΤοττεΓσ^ία, ττερινοίΐν 
άτταντα. ΙΟ. ίκ τοΰ ιτροψανονς μη 
ίξαίΓοτήσ-αντα : ροδίΐΐνε 3ηά ηιί§Ε- 
ίίνε εχρΓεδδίοπδ ο£ ΐΗε δαπιε ϊάε3 
0θΓηΙ)ίηε(1 \νϊΐΗοιιί: ζ. οοη]υηο(:ΐοη, 
ερ• 3• 59- Ι άλλοτρία5 \νΐ.κα. ίχθρα^ 
μη αίτονς ά^ίκηθεντας. 1 1 . άνθν- 
■ΐΓοΐΓΤίΰ€ται : /> τε^ιναΓάεά ινϊίΗ 
ίίαρϊαοη. 1 2. ίξειν : (Λαί Ηε ηιΐί3ί 

Ι 4 ^^ εχρεεϋη^ ίο ξεί. — ιτρος τα μί'- 
] γκΓτα : ιχ^Ιιετε Μαϋεη ο/ νίΐαΐ 

Ι ίίΐοηιεηί ατε αί 3ίαΙ:ε. ΤΗΐδ ϊδ ΐη 
Γερί ν ΐσ Οίεοη'δ ρϊοΙυΓε οί ΐΗε άυΐν 
οί ΐΗε δίΕίεδΓΠΕη Επα οί ίΗε ιεΐα- 
Ιϊοηδ οί ΟΓΕίοΓ Ληύ Ευάίεηοε. 3• 
37• 5» 3• 38• 4-7- 1 6 €( γάρ κτί : 
γάρ 35 ίη 3• 4°• 4 : {/^ Ι^^ "^ ^"Ρ' 
ρο3£, εΐο. ; Ιΐιΐδ οοηάίΐΐοηΕΐ ρΓορο- 
δΐΐίοη ίδ ίοΠολνείΙ, ε5 ϊη 3• 4θ• 4• 
5ν αη υΙΙεπ όεηίαΐ οί ίΗε 355αΓηεά 
ΙινροίΗεδϊδ. ΐ8. ήντνν' αν τύχητ* : 
ορ. Ι. 142. 9 όταν τύχτ}. Όειη. 9• 54 
7/στινος αν τνγιητΐ. €ν€κ αίτιας, ^ντιν* 
αν τνχτ/τ£ ϊδ νΪΓΐυαΙΙν επ Άά). — την 
. . . μίαν γνώμην : \νε ιηΐ^Ηΐ δ3>', Λε 
ί5 ρηηϊεΗεά /οκ Ηΐ3 3ΪηξΙε νοίεε, αηά 
ίΐοί γοΐί /στ γοΊίί- ωΙΙεεϋνε νοίε. 

44• Ι• άντίρών: ορ. 3• 3^• Ι• 
2. τη5 €Κ€ίνων αδικίας : ορ. 3• 3^• Ι» 
3• 39• ^ 3• 39• 6. 278 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [44• ι 

αδικίας ημΐν 6 άγώ", βι σωφρονονμ^ν, άλλα ττερί της 

2 ■ημετ€ρας βνβονλίας. ην Τ€ γαρ άποφηνω πάνυ άδι- 
κουντας αυτούς, ου δια τούτο καΙ άττοκτβίναι κβλβνσω^ 5 
€1 μη ξνμφερον, ην τ€ καΐ έχοντας τι ζυγγνώμης, βαν, 

3 €1 τη πόλβί μη αγαθόν φαίνατο. νομίζω δβ π€ρΙ τον 
μέλλοντος ημάς μάλλον βουλεύεσθαι η τον παρόντος. 
κα\ τοντο ο μάλίστα Κλεωΐ' Ισχυρίζεται, ες το λοιπόν 
ζυμφερον ε(τε(τθαι προς το ησσον αφίστασθαι θάνατον ίο 
ζημίαν προθεΐσι, και αύτος περί του ες το μβλλον καλώς 

4 έχοντος άντ ισχυριζόμενος τάναντία γιγνώσκω. και ουκ 
α^ιώ ύμας τω εύπρεπεΐ του εκείνου λόγου το χρησιμον 
του εμού άπώσασθαι. δικαιότερος γαρ ων αύτον 6 
λόγος προς την νυν ύμετεραν οργην ε^ Μυτιληναίους 15 
τάχ αν επισπάσαιτο • ημείς δε ου Βικαζόμ^θα προς 
αυτούς, ώστε των δικαίων ^ίΐν, άλλα βουλενόμεθα περί 
αύτων, όπως χρησίμως εζουσιν. ψ 

2 4• ην τί γαρ άποψήνω κτί. : ορ. άψίστασ-θαι : αρ. 8. 76. 6 ττρόζ το 
3- 39• Ι• ^• «χοντάδ τι |νγγνώμη5 7Γεριγιγι/£σ^αι . . . ί] τίόλΐξ σφίσι 
(Ιερΰπάδ οη άποφτ/νω, ορ. 3• 4°• Ι • χρήσιμος ην. Ι3• τφ «ύπρΐττ^ΐ: 4 
— ίάν (Ιερεηάδ οιι κίλ^νω, αρ. ΡΙηΙ. οαυδ&Ι άΆί., ορ. 3• 38. 2; Οεοη §6{δ 
Εί(ί/ι}'Ρ/ι^. 4 Β είτε εν δικί^ εκτεινεν δηεεΓ ίοΓ δπεεΓ ; Ι^υΙ ννΗίΙε Ηε ΓβίεΓδ 

ό κτεινας είτε μη, και εί /χ,έν εν δικι;, ίο ΓΗείοΓΪΟδ,Ι ίοΓΠΐ, Οΐθ(1οΙυδ ιηεαηδ 

εαν, εί δε μη, επε^ιε'ναι. ΚοΓ Ιΐιε εειιώΐαηεε ο/ τβα3οη. 15• ττροί 

εΙΠρδΐδ οί κελεύσω, ορ. 3• 67. 3 την νΰν . . . όργήν §οεδ λνίΐΗ δικαιό- 

ο'κτου τε ά^ιώτεροι τυγχάνειν οί τεροι ; Οεοη'δ ίίρρείΐΐ νν&δ ίο ίΐιίδ 

άπρεττε'ς τε πάσ;!(οντε5 των άνθρω- ορ-γή, Άηά Ιιΐδ οΙαΐΐΏ ο£ ]υδίϊοε 

ττων οί δε δικαίως, ωσπερ οΓδε, \ν3.δ Ιίαδεά οη ίί. — ίβ Μυτιλη- 

3 • . • εττίχαρτον είναι. 9• τοντο: ναίουβ : ίοΓ ΐΗε ΟΓάεΓ, ορ. 2. ζ2. Ι 
ίΗε Γεί. οΐ&ϋδε ίδ δο 1οη§; ίΗ&ί τοϊτο η $νγκομι8ή εκ των αγρών ες το 
ίδ Ιείΐ δίΓ&ηάεά αηά ίοΓ^οίίεη : ίοΓ άστυ. ι6. έΐΓίσ-ιτάσ-αιτο : ορ. 5• ι ιΐ• 
Ιΐιίδ αδδεΓίΐοη οί Οίεοη, ορ. 3 39• 7- 3 '^ο αίσχρον . . . ονόματος επα- 
8, 3• 40• 8. — ίβ τό λοίΊτόν προθεΐ(Γΐ γω-γον Βννάμα επεσττάσατο, 4• 9• ^ 
ίδ εχρ1&η3ί0Γγ οίο. ίο. ιτροβ τό . . . εττισπάσασ^αι = ίο ίεηιρί. \η. τΔν 45• 4] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ 279 

45• " Έ^" ουι^ ταΐς πόλεσι πολλών θανάτου ζημία 
πρόκίΐται και ουκ Ισων τωδβ, άλλ' έ\ασσ6νων αμαρτη- 
μάτων ■ όμως δβ τη βλπίδι έτταχρόμίνοι Κίν^νρβύουσί, 
και ούΒείς πω καταγνούς ίαυτου μη ττεριεσεσθαι τω 

5 έπυβουλζύματι ηλθεν ές το Ββινόν. πόλις τ€ άφιστα- 2 
μ€νη 719 πω ησσω τη Βοκησβί βχουσα την παρασκβνην 
η οίκβίαν η άλλων ξυμμα-χ^ία τούτω επεχείρησε ; πεφύ- 3 
κασί τε άπαντες και ίδια και Βημοσία άμαρτάνειν, και 
ουκ εστι νόμος όστις άπείρζει τούτου, έπά Βιεζεληλύ- 

ιοθασί γε δια πασών των ζημιών οι άνθρωποι προστι- 
θεντες, ει πως ησσον άΒικοΙντο ύπο των κακούργων. 
και εικός το πάλαι των μεγίστων αδικημάτων μαλακω- 
τερας κείσθαι αύτάς. παραβαινο μένων δβ τω γβόνω ες 
τοί' θάνατον αί πολλαι άνηκουσι • και τούτο όμως παρα- 

15 βαίνεται.. η τοίνυν Βεινότερόν τι τούτου 8εος εύρετεον 4 

δικαίων: Γβρίγ Ιο 3- 40-4: α^^ιι- των 8ί 8ί€ξ€λθόντων των τταιΒων κτ€. 

ηιεηΙ$ Ιο ]η$ίΐ/γ α ρνοροεβά εωιΤΒί. ίο. ΐΓροστιθίντ€5 : αάάϊη^ ίο Ιΐιβιη, 

^Ρ• 3• 54• Ι ■7Γαρ€)(όμ£νοι ... α ΐχο- αρ. Οειτι. 4- 2θ τα μικρά ποιησαν- 

μεν δικαία. Τ£ς . . . τοντοις 7Γροστίθ(.Τ€, αν 

45• 4• καταγνούδ ... μη ΐΓίρ«- €\άττω φαίνηται. 12. καΐ «Ικός : ίί 

σισΟαι.: ορ. γ. ζΐ. ι και αντων /χ ιηάεεά ιυ/ιαΐ ινβ ιηϊξΗί βχρ€€ΐ ', 

κατίγνωκότων η8η μηκίτί κρεισ- ΐΗε Εάάΐΐϊοη οί γ€ θΓ γάρ «'ουΐά 

σόνων (ίναι. — τψ ί^ιβουλίύματ». : Ηανε Γπαάε ΐΗϊδ θΐ6ΕΓ6Γ. 1^. ιηφα- 

ορ. 2. 13. 9 7Γ£ριεσ£σ^αι τω ττο- βαινομί'νων : ηευΐ., Ικαη3^Κ£ί3ίοη5 

2 Χΐμω. 6. ήσ•σ•ω τ•ή δοκή(Γ€ΐ : ίοο εοιιϋηηίηξ; ορ. 2. 52. 3 ^ναττοθντ]- 
τΐ'βαΐ: 171 ϋε οτνη εΒϋτηαϋοη. σκόντων. 14• άνήκουσ-ι : ορ. /. Ι3• 
7. άλλων ξυμμαχία : 50. γενομίνην 4 ΧΡ'ί/^ιΟΊ άκ>;κοντες £5 τα ττρωτα. 
ΟΓ δΟΓηε δυοίι ρΙο. ; 1)υί:, Ε5 ρΕΓΕίΙεΙ — τοΰτο : οο^. βυΐ)]. ο£ τταραβαί- 
λνΐΐΗ οίκίίαν, ΐΗε λνοΓάδ ρΓΕΟΐίοαΙΙ)• ν€Τ(ΐι. ι.β. ίταιΐ3ξΓε53Ϊοη η?ιά«τ ίΗ€$ε 

= ^μμαχικην. — τοΐτω : τω άφί- €θηάί{ϊοη$. 1 5. τούτου . . . τόδ« : ^ 

3 στασ^αι. 9• δι«ξ«ληλύθαο-1 γ€ : ίοΓ ΐΗε οΙΐΕη§6 οΓ ρΓοη., ορ. 5ορΗ. 
ορ. Ηάί. 3• II κατά Ινα \κα.στον Αηί. ΐ<φ τοντο και 7ΓΟλ£ΐ5 ττορθίΖ 
των παίδων ίσφαζον ..." δια πάν- τόδ' άνδρις Ιζανίαττησιν Βόμων. 28ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΗΥΓΓΡΑΦΗ2 Γ [45• 4 βστίρ η τόδε γε ον^βν €πί(τχ€ί, άλλ' η μεν ττβνία άνάγκΎ) 
την τόλμαν τταρβχονσα, η δ' εξουσία υβρει την πλεονε- 
ζίαν καΧ φρονήματί, αί δ' άλλαι ξυντυχίαι οργ^ των 
ανθρώπων, ως εκάστη τις κατεγεται υπ ανήκεστου τίνος 

5 κρείσσονος, εζάγουσυν ες τους κίνδυνους, η τε ελπίς- 
καΐ 6 έρως επΙ π αντί, 6 μεν ηγούμενος, η δ' εφεπομενη, 
και 6 μεν την επιβουΧην εκφροντίζων, η δε τη-^ ευπο- 
ρίαν της τύχτης ύποτιθεΖσα πλείστα βλάπτουσυ, και 

6 οντα άφανη κρείσσω εστι των ορωμενων δεινών, και 1 6. ή μ,€ν ■ΐΓ€ν£α κτί. : πενώ )( 
εξουσία ; άνάγκγι ) ( νβρα Άπά φρο- 
νήματί ; 35 νβρις ζηά φρόνημα Άτ& 
ίεείΐη^δ αΓΪδίη^ ίποπι Ιΐιε δίΙαΕίίοη, 
δο ίδ ανάγκη ; />. ανάγκη {ρ^ε33Η^ε 
β'ο/η ινϋΗοηί) οοηιεδ ίο Ι^ε 5εη3ε 
ο/ ίΗε ρ^ε$$Η^ε /νοηι ιυϊΐΗοηί. 
Τΐιβ ά&ίίνβδ ίίΓε οααδίΐΐ, ^ ίδ τταρί- 
χουσα, ννίΐΗ \νΗία1ι Ιΐτεγ §ο ; 6ργβ 
ίδ οααδ&Ι ίΐηά ρΕΓαΙΙεΙ ννΐΐΗ τταρε- 
χονσα; Άηά ως . . . κρΐίσσονος ίδ 
ρΕΓ3.11ε1 ννίΐΗ ίΗε ά&ίϊνεδ ανάγκη, 
νβρει, αηά φρονήμαη, ί.ε. ϊί §ίνεδ 
ίΗε οοοαδϊοη ογ οίΐυδε ο£ όργη•^ 
ρονενΐ}/ ΊνϋΗ ϋε 5εη3ε ο/ ορρνεε- 
3Ϊοη δε^είϋη^ ύοίάηε33 ; ΊυεαΗΗ 
τνίΐΗ ϊί3 ίη3θΙβηεε δε^εΐϋη^ ξ